SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa A14002 P95/NBS1 ANTIBODY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa A14002 P95/NBS1 ANTIBODY"

Transkrypt

1 SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu P95/NBS1 ANTIBODY Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD, CA LIFE TECHNOLOGIES LIMITED 3 FOUNTAIN DRIVE INCHINNAN BUSINESS PARK PAISLEY, PA4 9RF SCOTLAND Numer telefonu w sytuacji krytycznej Outside of the U.S Tylkodocelów badawczych.ninamenjenodiagnosticnialiterapevtskiuporabinaljudehaliživalih. Strona 1 / 6

2 Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008 Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE GHS - Classification Haslo ostrzegawcze nie stwarza zagrozenia 2. Identyfikacja zagrozen Zagrozenie dla zdrowia nie stwarza zagrozenia Zagrozenia fizyczne nie stwarza zagrozenia Unia Europejska Rekawice ochronne EU Specific Hazard Statements R -zdanie(a) S -zdanie(a) Potencjalne skutki zdrowotne Oczy Skóra Wdychanie Polkniecie Efekty szczególne dzialanie rakotwórcze dzialanie mutagenne Szkodliwe dzialanie na rozrodczosc Dzialanie uczulajace Skutki dla narazonych organów Moze powodowac podraznienie oczu u osób podatnych. Moze powodowac podraznienie skóry u osób podatnych. May be harmful by inhalation. Substancja moze byc szkodliwa po spozyciu. zaden No known effects under normal use conditions Strona 2 / 6

3 3. Sklad/informacja o skladnikach Nr CAS Nr EINECS Procent wagowy Produkt nie zawiera substancji, które w podanych stezeniach moga byc uwazane za niebezpieczne dla zdrowia Zalecamy obslugi wszystkich chemikaliów z ostroznoscia 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY Kontakt przez skóre Kontakt z oczami Polkniecie Wdychanie Uwagi dla lekarza Przeplukac obficie woda. If symptoms arise, call a physician. Natychmiast przeplukac duza iloscia wody, takze pod powiekami przynajmniej 15 minut. Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie. Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza. Nie wywolywac wymiotów bez konsultacji z lekarzem. Przeniesc na swieze powietrze. Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza. W przypadku braku oddychania zastosowac sztuczne oddychanie. Leczenie objawowe. 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU Stosowne srodki gasnicze Specjalne wyposazenie ochronne dla strazaków pyl wodny. dwutlenek wegla (CO2). piana. Suche proszki gasnicze. Zalozyc sprzet do oddychania z obiegiem zamknietym i odziez ochronna. 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA Indywidualne srodki ostroznosci Uzyc srodków ochrony osobistej Metody oczyszczania Wchlonac w obojetny material sorpcyjny. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska Zapobiegac dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jezeli to bezpieczne See Section 12 for additional information. 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE Postepowanie z substancja/preparatem Magazynowanie Unikac kontaktu ze skóra, oczami i ubraniem. Stosowac srodki ochrony osobistej. Przechowywac w suchym, chlodnym i dobrze wentylowanym miejscu. 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej Limity natezen Strona 3 / 6

4 Austria - Belgium (TWA) 10 mg/m 3 Denmark (TWA) Finland OEL (TWA) - - France OEL (VME) 10 mg/m 3 Germany OEL (TWA) - Ireland (TWA) 10 mg/m 3 Italy OEL (TWA) - Netherlands OEL (MAC) Spain OEL (TWA) Wielka Brytania - 10 mg/m 3 10mg/mł Unia Europejska Wielka Brytania France OEL (VME) Germany OEL (TWA) 10 mg/m 3 - Irlandia Norwegia Spain OEL (TWA) 10 mg/m Srodki techniczne Zapewnic odpowiednia wentylacje szczególnie w pomieszczeniach zamknietych Sprzet ochrony osobistej Ochrone dróg oddechowych W przypadku niedostatecznej wentylacji zalozyc odpowiedni sprzet ochrony dróg oddechowych. Ochrone rak Ochrona oczu Ochrona skóry i ciala Srodki higieny Kontrola narazenia srodowiska nieprzepuszczalne rekawice. Okulary ochronne z oslonami bocznymi lekka odziez ochronna Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy Nie dopuscic do przedostania sie produktu do kanalizacji. 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Informacje ogólne Postac ciecz Postac Brak dostepnej informacji. Zapach Brak dostepnej informacji Temperatura C brak dostepnych danych F brak dostepnych danych wrzenia/zakres Temperatura C brak dostepnych danych F brak dostepnych danych topnienia/zakres temperatur topnienia Temperatura zaplonu C brak dostepnych danych F brak dostepnych danych Temperatura samozaplonu C brak dostepnych danych F brak dostepnych danych Wlasciwosci utleniajace. Brak dostepnej informacji Rozpuszczalnosc w wodzie rozpuszczalny 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC Strona 4 / 6

5 Trwalosc Trwaly w warunkach normalnych. Czynniki, których nalezy unikac No dangerous reaction known under conditions of normal use. Niebezpieczne produkty brak podczas normalnego stosowania. rozkladu polimeryzacja Nie wystepuje niebezpieczna polimeryzacja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Ostra toksycznosc LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse) = mg/kg Oral brak dostepnych danych brak dostepnych danych Potencjalne skutki zdrowotne Oczy Skóra Wdychanie Polkniecie dzialanie rakotwórcze dzialanie mutagenne Szkodliwe dzialanie na rozrodczosc Dzialanie uczulajace Skutki dla narazonych organów Moze powodowac podraznienie oczu u osób podatnych. Moze powodowac podraznienie skóry u osób podatnych. May be harmful by inhalation. Substancja moze byc szkodliwa po spozyciu. No known effects under normal use conditions 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksycznosc Mobilnosc Biodegradacja Bioakumulacja Brak dostepnej informacji. Brak dostepnej informacji. Ulega naturalnej biodegradacji. Nie ulega bioakumulacji Freshwater Algae Data Water Flea Data Daphnia magna EC50>500 mg/l (24 h) Freshwater Fish Species Data Microtox Data log Pow logpow-1.76 Usunac zgodnie z przepisami lokalnymi. 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU Strona 5 / 6

6 IATA Prawidlowa nazwa przewozowa UN Klasa zagrozenia Klasa dodatkowa Grupa opakowaniowa Nr ONZ Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych. None 15. Informacje dotyczace przepisów prawnych Listy miedzynarodowe EINECS ELINCS ENCS PICCS Listed - Listed Listed AICS KECL DSL NDSL Listed Listed Listed INNE INFORMACJE Powód wprowadzenia zmiany (M)SDS sections updated. TylkodocelówbadawczychNinamenjenodiagnosticnialiterapevtskiuporabinaljudehaliživalih Powyzsza informacja zostala uzyskana dzieki dokladnym poszukiwaniom a/i dochodzena i rekomendacje sa oparte na rozwaznym zastosowaniu oceny zawodowej. Onformacje nie powinny byc uwazane za ostateczne i powinny byc uzywanej jedynie jako wskazówki. Wszystkie materialy i mieszaniny moga posiadac obecnie nieznane wlasciwosci, które stanowia zagrozenie i powinny byc uzytkowane z zachowaniem ostroznosci. Jako ze Spólka nie jest w stanie kontrolowac rzeczywistych metod, stosowanych ilosci lub warunków uzytkowania, Spólka nie bedzie ponosic ospowiedzialnosci za jakiekolwiek poniesione szkody lub straty wynikajace ze stosowania lub narazenia niniejszym produktem, opisanym w niniejszym. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ KARCIE BEZPIECZENSTWA PRODUKTU NIE STANOWIA GWARANCJI, WYRAZONEJ LUB IMPLIKOWANEJ, GWARANCJI MOZLIWOSCI HANDLOWYCH LUB ZDOLNOSCI DO POSZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA. End of Safety Data Sheet Strona 6 / 6

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu 800 25 tests min; VIVID technology Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 648/2004 Data zatwierdzenia karty: 08-sie-2011 Przejrzano dnia: 08-sie-2011

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Unii Europejskiej 1907/2006/UE Chlormequat Chloride Przejrzano dnia 12/01/2010 Przegląd numer 3 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych Data wydania: 04/03/2004 Opracowano: 19/05/2015 Zastępuje: 01/02/2012 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu postać produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE KARTA CHARAKTERYSTYKI Przejrzano dnia 07/02/2008 Numer aktualizacji 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Kod wyrobu Rodzina chemiczna Zalecane użycie SWEPCO 121 Tri-Plex

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Lawnmower Oil SAE 30 Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140, poz.

Bardziej szczegółowo

karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Datę sporządzenia karty charakterystyki: 06.01.2003 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia 01.06.2007

{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia 01.06.2007 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Danych technicznych numer : 8113 Firma : Polifarb Cieszyn-Wrocław Spółka Akcyjna ul.kwidzyńska

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U. KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A089 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t Aspen 4 Strona 1 z 9 KARTA CHARAKTERYSTYKI Aspen 4 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania 19.02.2014 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Aspen

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012 TELDOR 500 SC 1/8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa TELDOR 500 SC Kod produktu (UVP) 05362865 Istotne zidentyfikowane Fungicyd

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwę handlową Numer produktu Inne sposoby identyfikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych Rozdział 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011 ZATO 50 WG 1/10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa ZATO 50 WG Kod produktu (UVP) 05584493 Istotne zidentyfikowane Fungicyd zastosowania

Bardziej szczegółowo