PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI Z ELEMENTAMI ODZYSKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI Z ELEMENTAMI ODZYSKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE"

Transkrypt

1 Zleceniodawca: ( ) Inwestor: ( ) Tytuł pracy: PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI Z ELEMENTAMI ODZYSKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Opracowano zgodnie z wymogami art. 20 i 27, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.) Stadium: GOSPODARKA WYTWARZANYMI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI I INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE Część: Komplet Autor: Złotów, lipiec 2009 r.

2 SPIS TREŚCI Dane ogólne Wstęp Podstawa prawna Zakres opracowania Dane prowadzącego instalację oraz przedsiębiorstwa, na terenie którego eksploatacja instalacji powoduje powstawanie odpadów Oznaczenie prowadzącego instalację Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji Informacja o tytule prawnym do instalacji Lokalizacja instalacji Informacje o prowadzonej działalności, instalacji, stosowanych urządzeniach i technologii Opis instalacji i stosowanej technologii Wykorzystywana energia, paliwa i media Ocena stanu technicznego instalacji Możliwe warianty funkcjonowania instalacji Bilans masowy materiałów, surowców i paliw Schemat blokowy Roczny bilans masowy surowców Przewidywane wytwarzanie i odzysk odpadów w ciągu roku Przewidywane wytwarzanie odpadów niebezpiecznych Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów Przewidywany odzysk odpadów innych niż niebezpieczne Określenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów Szczegółowy opis stosowanych metod odzysku Opis możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń Proponowane procedury monitorowania Czas na jaki wydana ma być Decyzja

3 Spis załączników DANE OGÓLNE 1.1. Wstęp Przedmiotem opracowania jest wniosek o wydanie Decyzji zatwierdzającej Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi z elementami odzysku odpadów innych niż niebezpieczne dla instalacji ( ), zlokalizowanej w ( ), przy ( ), zwanej dalej Firmą. Opracowanie wykonano w związku ze staraniem Firmy o wydanie decyzji zatwierdzającej Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi z elementami odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, obowiązek posiadania której wynika z wymogów art. 17 i art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z p. zm. (Dz. U. nr 62, po. 628) Podstawa prawna Przepisy prawne: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw Dz. U. z 2008 r., nr25, poz. 150 Dz. U. z 2001 r., nr 100, poz Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w Dz. U. z 2001 r., nr 112, sprawie katalogu odpadów poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w Dz. U. z 2006 r., nr 75, sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może poz. 527 przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będących przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku z p. zm. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r., w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności z p. zm. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny Dz. U. z 2006 r., nr 49, poz. 356 Dz. U. z 2004 r., nr 16, poz. 154 Dz. U. z 2008 r., nr 23, poz. 136 Dz. U. z 2001 r. nr 152, poz Dz. U. z 2002 r., nr 191, poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w Dz. U. z 2006 r., nr 30, 3

4 sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych z p. zm. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem z p. zm. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych z p. zm. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych z p. zm. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z p. zm. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r., w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody poz. 213 Dz.U. z 2008 r., nr 228, poz Dz. U. z 2004r., nr 192, poz Dz. U. z 2007 r., nr 101, poz. 686 Dz. U. z 2001 r., nr 11, poz. 84 Dz. U. z 2005 r., Nr 201, poz Dz. U. z 2003 r., nr 217, poz Dz.U. z 2007 r., nr 215, poz Dz. U. z 2003 r., nr 61, poz. 552 Dz. U. z 2003 r., nr 19, poz. 170 Dz. U. z 2003 r., nr 171, poz Dz. U. z 2009 r., nr 53, poz. 439 Dz. U. z 2001 r., nr 63, poz. 638 Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz Dz. U. z 2007 r., nr 90, poz. 607 Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 880 Dz. U. z 2005 r., nr 180, poz Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z p. zm. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Dz. U. z 2009 r., nr 79, poz. 666 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p. zm. Dz. U. z 2006 r., nr 156, 4

5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bhp z p. zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z p. zm. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych z p. zm. poz Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 Dz. U. z 2005 r., nr 11, poz. 86 Pozostałe materiały i dokumenty: Dokumentacja techniczna i inne materiały dostarczone przez Firmę Zakres opracowania Dokumentacja opracowana została zgodnie z wymaganiami art. 20 i 27 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst Jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251). Opracowanie zawiera: opis rozwiązań technicznych i technologii w wyniku których powstają odpady niebezpieczne, opis lokalizacji instalacji, opis sposobów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, bilans wytworzonych odpadów niebezpiecznych, opis miejsca i sposobu magazynowania odpadów niebezpiecznych, stosowane metody odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, opis możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń 2. DANE PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA, NA TERENIE KTÓREGO EKSPLOATACJA INSTALACJI POWODUJE POWSTAWANIE ODPADÓW Oznaczenie prowadzącego instalację obejmuje instalacje Firmy Usługowo- Produkcyjno-Handlowej DACH Zdzisław Brzeski, prowadzącej działalność w zakresie handlu materiałami i artykułami budowlanymi oraz pokryciami dachowymi, a także usług budowlanych. Instalacje eksploatowane są przez ( ) położoną w ( ), przy ( ). Prowadzącym instalację jest: ( ) podmiot posiadający osobowość prawną na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr ( ), z nadanym nr NIP: ( ) i nr Regon: ( ) Adres Firmy, na której terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji województwo: powiat: Wielkopolskie Złotów 5

6 gmina: Złotów miejscowość: Złotów kod pocztowy: poczta: Złotów adres: ( ) 2.3. Informacja o tytule prawnym do instalacji Prowadzący instalację dysponuje nieruchomością zabudowaną, oznaczoną jako działka o nr ew. ( ), której jest właścicielem (wpis do Księgi Wieczystej Sądu Rejonowego w Złotowie pod nr ( )) Lokalizacja instalacji Przedmiotowa instalacja ( ), zlokalizowana jest na działce o nr ew. ( ), której Prowadzący instalację jest właścicielem. Na omawiany obszar nie jest sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego, ale zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone pod działalność mieszkalno usługową. Miasto Złotów stanowi centralny teren krainy historycznej nazywanej Krajną, Siedziba firmy położonej między rzekami Dobrzynką i Kamionką, Orlą, (od północy), Notecią (od południa), Gwdą (od zachodu) i Brdą (od wschodu). Zabudowa tego terenu ma charakter mieszany. Pomiędzy zabudową jednorodzinną i zagrodową, występuje zabudowa o charakterze przemysłowo składowym. Osobnym zagadnieniem jest lokalizacja instalacji w stosunku do położenia najbliższych obszarów Natura 2000 wyznaczonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura Najbliżej położone są granice obszarów PLB PUSZCZA NAD GWDĄ Typ Ostoi F Powierzchnia ,9 ha, stanowiące rozległe kompleksy leśne obejmujące w większości bory sosnowe, a na dnie i zboczach dolin - lasy liściaste i mieszane. Silnie urozmaicona, postglacjalna rzeźba PLB PUSZCZA NAD GWDĄ Typ Ostoi F Powierzchnia ha terenu przyczynia się do zróżnicowania siedlisk. Wokół jezior (głównie eutroficznych, ale również dystroficznych z cennymi gatunkami i zbiorowiskami roślinnymi) o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu ha, utrzymują się rozległe torfowiska niskie, przejściowe i wysokie oraz tereny podmokłe. Jest to również obszar źródliskowy kilku rzek. W obrębie ostoi znajdują się także połacie łąk kośnych; pola orne mają niewielki udział powierzchniowy. Na terenie ostoi zachowały się 6

7 umocnienia Wału Pomorskiego z lat (Nadarzyce, Szwecja, Jastrowie) - potencjalne zimowiska nietoperzy. Obszary te są oddalone od miejsca lokalizacji o ok. 20 km, w kierunku zachodnim. Można zatem stwierdzić, że instalacja z uwagi na swą niewielką skalę emisji i odległość, w żaden sposób nie wpływa na obszary Natura Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia nie występują stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania, czy sezonowego przebywania. Ponadto lokalizacja instalacji poza obszarami chronionymi nie jest objęte ograniczeniami wynikającymi z ustawy o ochronie przyrody. W bezpośrednim otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków. 3. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, INSTALACJI, STOSOWANYCH URZĄDZENIACH I TECHNOLOGII 3.1. Opis instalacji i stosowanej technologii Firma prowadzi działalność w zakresie handlu materiałami i artykułami budowlanymi oraz pokryciami dachowymi, a także usług budowlanych. Zasadniczym procesem realizowanym w Firmie jest handel (sprzedaż) matariałów i artykułów budowlanych oraz pokryć dachowych w rodzaju: Materiały budowlane: Gazobeton, cegły, wełna mineralna, kleje, zaprawy, styropian, Ogrodzenia, polbruk, panele, płyty rygipsowe, cement, wapno, Drzwi wejściowe, płytki elewacyjne i parapetowe, tarcica, łaty, Bramy garażowe Pokrycia dachowe: Guttanit, gont bitumiczny, panele dachowe, dachówka cementowa, Dachówka ceramiczna, orynnowanie, profilowane blachy dachowe, Papy termozgrzewalne, Zasadniczym procesem realizowanym przez Firmę na zewnątrz są usługi budowlane w rodzaju: Budowa domów od podstaw, Wykonywanie różnego rodzaju pokryć dachowych, Prowadzenie inwestycji budowlanych, Produkcja blacharki budowlanej, Ocieplanie budynków i poddaszy, Wykonastwo kapitalnych remontów, Wykonanie konstrukcji dachowych. 7

8 W Firmie można wyróżnić cztery zasadnicze strefy: STREFA I Biuro Firmy, pomieszczenia socjalno-bytowe W biurze Firmy w którym przechowywne są podstawowe dokumenty finasowo-księgowe związane z prowadzona działalnością; dokumentacja dotycząca kontrahentów handlowych; dokumentacja dotycząca realizowanych inwestycji i usług i in. W biurze prowadzone są rozmowy handlowe z kontrahentami; obsługiwani są zarówno kliencji instytucjonalni, jak i klienci indywidualni na etapie planowania inwestycji. W skład pomieszczeń socjalno-bytowych wchodzą: szatnia, jadalnia, umywalnia i toaleta, służące pracownikom firmy. STREFA II Punkt sprzedaży i obsługi klienta Prowadzi się tu sprzedaż hurtową, jak i detaliczną oferowanych przez Firmę towarów. Pracownicy obsługują tu zarówno klientów instytucjonalnych, jak i indywidulanych. Do podstawowych czynności w tej strefie należy: Przyjęcie zamówienia od klienta, Sprawdzenie w komputerowym systemie magazynowym dostępności zamówionego towaru, Pobranie towaru z magazynu. Wystawienie faktury i/lub paragonu fiskalnego, W przypadku płatności gotówką, przyjęcie zapłaty, Zapakowanie i wydanie klietowi towaru, Opcjonalnie: załadunek i przewóz towaru własnym środkiem transportu do klienta STREFA III Warsztat obróbek blacharskich i kotłownia Prowadzi się tu obróbkę mechaniczną blach w celu uzyskania tzw. obróbek blacharskich,niezbędnych do zabezpieczenia na dachu w miejscach szczególnie narażonych na przeciekanie tzn.: w koszach, czyli w zagłębieniach między połaciami, w okapie na dolnej krawędzi połaci, na szczycie dachu. Obróbki blacharskie montuje się też wokół wszystkich elementów wystających ponad dach: kominów, włazów, okien dachowych i wywietrzników. Do podstawowych czynności w tej strefie należy: pobranie formatów blach, obróbka mechaniczna blach (głównie cięcie i gięcie), kompletowanie i pakowanie, sprzedaż lub transport na miejsce prowadzonej inwestycji W kotłowni eksploatuje się kocioł wodny o niskiej mocy grzewczej, niskociśnieniowy i niskotemperaturowy, opalany odpadami drewna pozyskiwanymi m. in. podczas prowadzonego odzysku opakowań drewnianych (palet transportowych). Wytwarzane ciepło wykorzystywane jest do grzania wody przeznaczonej na cele sanitarne oraz do ogrzewania biura, pomieszczeń soc-byt i warsztatu obróbek blacharskich. STREFA IV Magazyn surowców i materiałów Magazyny stanowią zarówno pomieszczenia obudowane i zadaszone, wiaty, jak i odkryte place. W pomieszczeniach obudowanych zadaszonych magazynowane są towary szczególnie wrażliwe na promieniowanie UV, niskie i wysokie temperatury, wilgoć i korozję. Pod wiatami natomiast magazynuje się towary wrażliwe przede wszystkim na opady atmosferyczne. Na odkrytych placach składowych magazynuje się towary odporne na w/w czynniki, bądź też zabezpieczone przed nimi np. odpowiednio opakowane. 8

9 Niniejszy opis uzupełnia uproszczony blokowy schemat technologiczny zamieszczony w następnym rozdziale. Firma posiada własne środki transportu wewnętrznego (wózek widłowy), jak i zewnętrznego (samochody dostawcze). Pojazdy są serwisowane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne Wykorzystywana energia, paliwa i media Firma wykorzystuje energię elektryczną do oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń, a także oświetlenia zewnętrznego terenu Firmy. Natomiast w trakcie realizacji inwestycji u klientów, energia elektryczna wykorzystywana jest głównie do napędu stosowanych elektronarzędzi i wind. Paliwa, a dokładnie olej napędowy i etylina bezołowiowa wykorzystywany są w środkach transportu. Informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalacje. Lp. Rodzaj instalacji Rodzaj energii 1 2 Infrastruktura budowlana Eletronarzędzia oraz transportowe urządzenia elektryczne 3 Kotłownia zakładowa Elektryczna kupowana z sieci średniego napięcia Elektryczna kupowana z sieci średniego napięcia Cieplna wytwarzana z termicznego rozkładu (spalania) kawałków drewna w kotle wodnym niskociśnieniowym i niskotemperaturowym Ilość wykorzystywanej lub wytwarzanej energii 20 MWh/rok wykorzystanie 2 MWh/rok wykorzystanie 31 GJ wytwarzanie Cel wykorzystania energii oświetlenie pomieszczeń i terenu napęd co, ogrzanie wody na cele soc-byt Woda zużywana jest do celów socjalnych i sanitarnych w ilości ok. 180 m 3 rocznie; kupowana jest z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne zrzucane są do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Transport wewnętrzny stanowi wózek widłowy, zużywający rocznie ok. 0,9 Mg oleju napędowego, a transport zewnętrzny stanowią samochody dostawcze, zużywające rocznie ok. 7,1 Mg oleju napędowego i ok. 1,8 Mg etyliny bezołowiowej Ocena stanu technicznego instalacji Zasadnicze urządzenia instalacji oraz budynki są w akceptowalnym stanie technicznym, podlegają okresowym przeglądom, konserwacji i bieżącym remontom Możliwe warianty funkcjonowania instalacji Możliwości funkcjonowania instalacji określa forma prowadzonej działalności, którą opisano wcześniej w p Normalny tryb pracy nie ulega zasadniczym zmianom. W ciągu roku zmienia się jedynie intensywność poszczególnych działań, które uzależnione są od sytuacji na rynku oferowanych przez Firmę usług. Firma systematycznie się modernizuje. Dokonuje się wymiany wyeksploatowanego parku maszynowego i elektronarzędzi oraz inwestuje się w poprawę stanu technicznego infrastruktury budowlanej. 4. BILANS MASOWY MATERIAŁÓW, SUROWCÓW I PALIW 9

10 4.1. Schemat blokowy Opisaną wcześniej technologię można przedstawić w następującym schemacie blokowym. Na schemacie wskazano miejsca powstawania odpadów BIURO, POMIESZCZENIA SOCJALNO-BYTOWE TEREN ZAKŁADU zużyte źródła światła WARASZTAT OBRÓBEK BLACHARSKICH I KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA popiół MAGAZYN HURTOWY i DETALICZNY TOWARÓW odpady opakowaniowe (papier, tektura, tworzywa sztuczne, metal) TRANSPORT WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY zużyte części, podzespoły, zużyty olej, zużyte filtry, zużyte płyny techniczne PRZYGOTOWANIE SUROWCÓW I MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI REALIZACJA INWESTYCJI U KLIENTA odpady opakowaniowe, uszkodzone surowce i materiały odpady opakowaniowe, odpady drewna MAGAZYN SUROWCÓW I MATERIAŁÓW I NARZĘDZI MATERIAŁOWY BILANS POINWESTYCYJNY odpady opakowaniowe, uszkodzone lub przeterminowane surowce i materiały nieprzydatne do dalszego wykorzystania surowce, matariały i narzędzia 4.2. Roczny bilans masowy surowców Roczna hurtowa i detaliczna sprzedaż Firmy oraz zużycie w trakcie realizowanych inwestycji to ok.: - 40 Mg kostrukcji dachowych, Mg materiałów budowlanych, - 2 Mg materiałów izolacyjnych, Mg materiałów pokryciowych, - 50 Mg materiałów wykańczających 10

11 Surowce energetyczne i paliwa: Energia elektryczna: 20 MWh/rok Woda: 180 m 3 /rok Olej napędowy: 8 Mg/rok Etylina bezołowiowa: 1,8 Mg/rok Odpady drzewne: 3 Mg/rok Materiały do produkcji: Konstrukcje dachowe: 40 Mg/rok Materiały budowlane: 200 Mg/rok Materiały izolacyjne: 2 Mg/rok Matariały pokryciowe: 500 Mg/rok Materiałów wykańczających : 50 Mg/rok Sprzedaż hurtowa i detaliczna Realizacja inwestycji budowlanych Produkty: Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych Budynki mieszkalne 5. PRZEWIDYWANE WYTWARZANIE I ODZYSK ODPADÓW W CIĄGU ROKU 5.1. Przewidywane wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. Łączna masa wytwarzanych odpadów niebezpiecznych to ok. 0,961 Mg/rok, w tym w szczególności: 11

12 * Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna 0,050 Mg/rok * Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 0,001 Mg/rok Opis właściwości i składu odpadu, miejsc i sposobów magazynowania odpadu oraz dalszego sposobu gospodarowania odpadem Nazwa wg kodu podgrupy: Odpady powstające przy konserwacji drewna Opis: Odpady stanowią pozostałości metaloorganicznych środków impregnacyjnych stosowanych do zabezpieczania drewnianych elementów konstrukcji dachowych, stosowanych w czasie realizacji inwestycji budowlanych. Odpady powstają nieregularnie. Miejsca i sposoby magazynowania odpadu oraz sposób dalszego gospodarowania odpadem: Odpady przechowywane są w sposób bezpieczny, chroniący przed przypadkowym ich przedostaniem się do środowiska, w szczelnym i zamykanym pokrywą pojemniku, w wydzielonym, oznaczonym, zadaszonym i posiadającym utwardzona posadzkę pomieszczeniu, na wyznaczonym w nim i opisanym nazwą oraz kodem odpadu polu odkładczym, na terenie Firmy, na działce nr ew. ( ). Odpad przekazuje się sukcesywnie innemu uprawnionemu odbiorcy odpadu w celu np. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Krzysztof Boniecki ul. Błękitna 6, posiadającemu stosowne regulacje prawne w myśl przepisów ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach: - Decyzja nr WSiR.II.AD/ /06 na wytwarzanie odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie odzysku oraz zbierania odpadów - Decyzja nr OS-III-N-7627/128/2001 na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne - Decyzja nr OŚ-III /52-1/02 na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (rozszerzenie) - Decyzja nr ŚG.I.es /08 na wytwarzanie odpadów oraz na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów (przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) Opis właściwości i składu odpadu, miejsc i sposobów magazynowania odpadu oraz dalszego sposobu gospodarowania odpadem Nazwa wg kodu podgrupy: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich Opis: Odpady stanowią uszkodzone lub wyeksploatowane tonery drukarskie, wykorzystywane w drukarkach laserowych do drukowania dokumetów sprzedaży. Odpady powstają regularnie. Miejsca i sposoby magazynowania odpadu oraz sposób dalszego gospodarowania odpadem: Odpady przechowywane są w sposób bezpieczny, chroniący przed przypadkowym ich przedostaniem się do środowiska, w szczelnym i zamykanym pokrywą pojemniku lub w szczelnych i wytrzymałych workach foliowych, w wydzielonym, oznaczonym, zadaszonym i posiadającym utwardzona posadzkę pomieszczeniu, na wyznaczonym w nim i opisanym nazwą oraz kodem odpadu polu odkładczym, na terenie Firmy, na działce nr ew. ( ). Odpad przekazuje się sukcesywnie innemu uprawnionemu odbiorcy odpadu w celu np. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Krzysztof Boniecki ul. Błękitna 6, posiadającemu stosowne regulacje prawne w myśl przepisów ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach: - Decyzja nr WSiR.II.AD/ /06 na wytwarzanie odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie odzysku oraz zbierania odpadów - Decyzja nr OS-III-N-7627/128/2001 na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne - Decyzja nr OŚ-III /52-1/02 na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (rozszerzenie) - Decyzja nr ŚG.I.es /08 na wytwarzanie odpadów oraz na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów (przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) 12

13 * Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Opis właściwości i składu odpadu, miejsc i sposobów magazynowania odpadu oraz dalszego sposobu gospodarowania odpadem Nazwa wg kodu podgrupy: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw Opis: Odpady stanowią pozostałości klejów i szczeliw służących do zespajania i uszczelniania elementów konstrukcyjnych, pokryciowych, izolacyjnych, wykończeniowych i in., stosowanych w czasie prowadzonych inwestycji budowlanych. Odpady powstają nieregularnie. ok. 0,050 Mg/rok * Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Miejsca i sposoby magazynowania odpadu oraz sposób dalszego gospodarowania odpadem: Odpady przechowywane są w sposób bezpieczny, chroniący przed przypadkowym ich przedostaniem się do środowiska, w wytrzymałych i szczelnych workach foliowych, w wydzielonym, oznaczonym, zadaszonym i posiadającym utwardzona posadzkę pomieszczeniu, na wyznaczonym w nim i opisanym nazwą oraz kodem odpadu polu odkładczym, na terenie Firmy, na działce nr ew. ( ). Odpad przekazuje się sukcesywnie innemu uprawnionemu odbiorcy odpadu w celu np. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Krzysztof Boniecki ul. Błękitna 6, posiadającemu stosowne regulacje prawne w myśl przepisów ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach: - Decyzja nr WSiR.II.AD/ /06 na wytwarzanie odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie odzysku oraz zbierania odpadów - Decyzja nr OS-III-N-7627/128/2001 na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne - Decyzja nr OŚ-III /52-1/02 na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (rozszerzenie) - Decyzja nr ŚG.I.es /08 na wytwarzanie odpadów oraz na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów (przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) Opis właściwości i składu odpadu, miejsc i sposobów magazynowania odpadu oraz dalszego sposobu gospodarowania odpadem Nazwa wg kodu podgrupy: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu, stosowania oraz usuwania farb i lakierów Opis: Odpad stanowią pozostałości farb podkładowych i nawierzchniowych do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na bazie rozpuszczalników organicznych lub wodnej, olejne, emulsyjne, lateksowe itp., stosowane w czasie prowadzonych inwestycji budowlanych. Odpady powstają nieregularnie. 0,050 Mg/rok Miejsca i sposoby magazynowania odpadu oraz sposób dalszego gospodarowania odpadem: Odpady przechowywane są w sposób bezpieczny, chroniący przed przypadkowym ich przedostaniem się do środowiska, w szczelnym i zamykanym pokrywą pojemniku lub w szczelnych i wytrzymałych workach foliowych, w wydzielonym, oznaczonym, zadaszonym i posiadającym utwardzona posadzkę pomieszczeniu, na wyznaczonym w nim i opisanym nazwą oraz kodem odpadu polu odkładczym, na terenie Firmy, na działce nr ew. ( ).. Odpad przekazuje się sukcesywnie innemu uprawnionemu odbiorcy odpadu w celu np. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Krzysztof Boniecki ul. Błękitna 6, posiadającemu stosowne regulacje prawne w myśl przepisów ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach: - Decyzja nr WSiR.II.AD/ /06 na wytwarzanie odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie odzysku oraz zbierania odpadów - Decyzja nr OS-III-N-7627/128/2001 na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne - Decyzja nr OŚ-III /52-1/02 na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (rozszerzenie) - Decyzja nr ŚG.I.es /08 na wytwarzanie odpadów oraz na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów (przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) 13

14 * Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,015 Mg/rok Opis właściwości i składu odpadu, miejsc i sposobów magazynowania odpadu oraz dalszego sposobu gospodarowania odpadem Nazwa wg kodu podgrupy: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe Opis: Odpady stanowią mieszaniny zużytych olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych, powstające na skutek ich eksploatacji w wykorzystywanych środkach transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Generalnie, odpady powstają podczas serwisowania w/w środków transportu w wyspecjalizowanych stacjach obsługi (odpad przejmuje stacja obsługi), a tylko sporadycznie (w systuacjach awaryjnych) podczas dokonywania wymian w/w olejów we własnym zakresie. Odpady powstają nieregularnie. Miejsca i sposoby magazynowania odpadu oraz sposób dalszego gospodarowania odpadem: Odpady przechowywane są w sposób bezpieczny, chroniący przed przypadkowym ich przedostaniem się do środowiska, w szczelnym i zamykanym pokrywą pojemniku lub w szczelnym i zamykanym pokrywą pojemniku, w wydzielonym, oznaczonym, zadaszonym i posiadającym utwardzona posadzkę pomieszczeniu, na wyznaczonym w nim i opisanym nazwą oraz kodem odpadu polu odkładczym, na terenie Firmy, na działce nr ew. ( ).. Podczas wykonywania usługi serwisowej, odpad przejmuje wyspecjalizowana stacja obsługi, a w przypadku dokonywania wymiany we własnym zakresie, powstały odpad przekazuje się sukcesywnie innemu uprawnionemu odbiorcy odpadu w celu np. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Krzysztof Boniecki ul. Błękitna 6, posiadającemu stosowne regulacje prawne w myśl przepisów ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach: - Decyzja nr WSiR.II.AD/ /06 na wytwarzanie odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie odzysku oraz zbierania odpadów - Decyzja nr OS-III-N-7627/128/2001 na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne - Decyzja nr OŚ-III /52-1/02 na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (rozszerzenie) - Decyzja nr ŚG.I.es /08 na wytwarzanie odpadów oraz na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów (przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) 14

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE?

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE W POSTĘPOWANIU Z AZBESTEM UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Dlaczego o azbeście?

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki Szanowni Państwo, sanitas animalium pro salute domini ta stara łacińska maksyma przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi już setki lat nie traci na swej mądrości. Przytaczam ją, gdyż w ramach Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z 2014 r. poz. 822, 1322. o recyklingu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Polityki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo