MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] ~inister Edukacji Narodowej i Sportu Wanzawa 2004 r.

2 AUTORZY: Ryszard $wiekatowski Wlodzimierz Arciszewski RECENZENCI: Pawet Rornanow Zdzislaw Szkudlarek

3 I. PUNY NAUCZANIA DLA TYPOW SZK& OKRESLONYCH DLA DANEGO ZAWODU W KLASYFIKACJI ZAWODOW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANlA dla technikum Zajecia edukacyjne Podstawy iogistyki Dla mtodzieiy Liczba godzin lygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Klasy I - IV / IV I / li 1 Ii1 4 Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania!ztnarna 3 Dla dorosiych Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Semestry I - VIII Forma zaoczna Gospodarka zapasami 3 2 i magazynem 3. Ekonomika logistyki 4. Transport i spedycja 5. Pianowanie logistyczne Systemy iogistyczne Gospodarka eleklroniczna Laboratorium logistyczno - spedycyjne Laboratorium magazynowe / / / / / 4 / 70 / 11. Jgzyk angielski dla logistyk6w Jezyk obcy dla logistyk6w Razem I~raktyka zawodowa. 4 tygodn~e w kl IiI

4 PLAN NAUCZANIA dla szkdy policealnej 1 1 I Dla mlodzieiv / Dla doroslvch I Liczba godzin tygodniowo / eleklroniczna Gospodarka 3 3 Laboratorium 1 8. /logistyczno- / - / - / 4 / / Zarys wiedzy o gospodarce I ~ychowanie.,-., ;"- I I I I I I Labu~aiuvui~i,a,,,a I - I - I 5 I 5 I 4 I 70 Jgzy~ anglelski d,a j--:-a.,,a... l z l z l 3 l 3 l JgzyK ODCY dla,--:-,..,,a, / / 60 Razem godzin --~ ~ Razem ~ fizyczne tygodnie w semestrze ll lub Ill

5 11. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTOW ZAWODOWYCH Wykaz przedmiot6w zawodowych: 1. Podstawy logistyki 2. Gospodarka zapasarni i magazynem 3. Ekonornika logistyki 4. Transport i spedycja 5. Planowanie logistyczne 6. Systemy logistyczne 7. Gospodarka elektroniczna 8. Laboratorium logistyczno-spedycyjne 9. Laboratorium magazynowe 10. Jqzyk angielski dla logistykow 11. Jqzyk obcy dla logistykow 12. Praktyka zawodowa str. 6 str. 14 str. 22 str. 31 str. 47 str. 56 str. 66 str. 72 str. 80 str. 89 str. 94 str. 99

6 I. Podstawy logistyki 1. Szczegdowe cele ksztatcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczeri (sluchacz) powinien urniet: ) i 1) scharakteryzowat. rolp, miejsce i znaczenie logistyki w dzialalnosci gospodarczej, 2) dokonat podzialu systemow logistycznych, 3) opisat znaczenie logistyki w obsludze klienta i konkurencji rynkowej. 4) opisac strategie i funkcje logistyki, 5) okreslic role informacji w logistyce, 6) okre5lit zasady zarzqdzania zapasami, 7) okreilit zasady funkcjonowania transpottu w sieciach logistycznych, 8) opisat wymagania ekologiczne w transporcie, 9) opisat zasady organizacji i technologii magazynowania, 10) opisai: koszty logistyki, 11) okreslit roie przedsiebiorstw dzialajqcych w ramach laticucha dostaw, 12) opisac zadania centrbw logistycznych. 13) scharakteryzowat ogolnq konstrukcje zintegrowanego systemu inforrnatycznego zawierajqcego funkcje planistyczne. 14) opisat narzedzia informatyczne oraz miedzynarodowe standardy identyfikacji i wymiany danych usprawniajqcych zarzqdzanie logistyczne. 15) wykorzystac w realizacji zadah zawodowych Swiatowy system UCCIEAN, w zakresie automatycznej identyfikacji towarbw poprzez kody kreskowe. 2. Material nauczania 1. Podslawowe pojpcia i definicje: definicja logistyki, etymologia logistyki, uniwersalny cel logistyki. 2. Historia Iogistyki i jej stan aktualny: historia logistyki, logistyka wojskowa, logistyka gospodarcza, charakterystyka okresow rozwojowych logistyki gospodarczej.

7 3. Systemy logistyczne: podzial instyiucjonalny, podzial funkcjonainy, elementy systemu iogistycznego, wystgpowanie konflikt6w miedzyfunkcyjnych. 4. Wykorzystanie logistyki do osizlgnigcia przewagi konkurencyjnej: minimaiizowanie kosztow, dodawanie wartoici, zapewnienie wymaganego poziomu obslugi, czas jako element waiki konkurencyjnej, elementy obstugi kiienta, wskainiki poziomu obslugi kiienta. 5. Funkcje logistyczne: rodzaje funkcji logistycznych, zarzqdzanie zapasami, zarzqdzanie magazynami, zarzqdzanie transportem, decyzje logistyczne. 6. Strategie logistyczne: tradycyjne ujecie laricucha dostaw, planowanie zasobow dystrybucji. zarzqdzanie laricuchem dostaw. 7. Roia infonnacji w iogistyce: roia informacji w usprawnianiu przeptywbw wewnqtrz przedsiebiorstw i w laricuchach logistycznych, systemy informatyczne wspomagajqce zarzqdzanie pnedsiebiorstwem, automatyczna identyflkacja towar6w (Al), eiektroniczna wymiana danych (EDi), systemy informacyjne (SIT), system kodow kreskowych. 8. Podstawowe pojecia w zarzqdzaniu zapasami: wieikosc zapasu w przepiywie towar6w w laricuchach iogistycznych, przyczyny gromadzenia zapas6w, kiasyflkacja?apas6w wg rbtnych kryieribw. struktura zapasow, podstawowe decyzje w zarzqdzaniu zapasami, koszty zapasow, zapas jako element typowych plzyklad6w iogistycznych "ustepstw" kosztowych (trade - offs). 9. Strategia, pianowanie i dzialania operacyjne w transporcie: proces przewozowy a proces transportowy, uwarunkowania dzialalnoici firmy. organizacja transportu w przedsiebiorstwie, iogistyka i transport w strategiach iogistycznych, transport w kanatach iogistycznych, znaczenie firm spedycyjnych jako operatorow iogistycznych w laricuchu dostaw, elementy strategii, wymagania strategiczne, wymagania dotyczqce pianowania transportu, decyzje w transporcie.

8 10. Transport wewnqtrzzakladowy: og6lne zasady identyfikacji transportu wewnqtnzakladowego w przedsigbiorstwie, transport wewngtrzny jako ogniwo logislyczne, klasyfikacja Srodkow transportu wewngtrznego, przeslanki wyboru Srodk6w transportowych do realizacji procesu przeplywu materialow, ekonomiczne mierniki do oceny dziatalnosci transportu wewngtrznego. 11. ElastycznoSC transportu: obsluga system6w nocnej dystrybucji, systembw Just in Time, system6w zagospodarowywania odpadow przemyslowych oral obsluga ladunk6w ponadgabarytowych i niebezpiecznych. i i 12. Transport i spedycja w ujgciu logistyczno - ekologicznym: problematyka ekologiczna w polityce transportowej Polski, problematyka ochrony Srodowiska w poiityce transportowej Unii Europejskiej, ekologia w strategii firm transportowych i spedycyjnych, wplyw transportu na zanieczyszczenie powietrza, bariery ekoiogiczne rozwoju transpoiiu, systemy zarzqdzania Srodowiskowego. 13. Zarzqdzanie lancuchem dostaw: definicja iaricucha dostaw, definicja zintegrowanego tancucha dostaw, podstawowe r6inice pomigdzy tradycyjnym systemem logistycznym a zintegrowanym lancuchem dostaw, typowe zachowania przedsigbiorstw konkurujqcych samodzieinie i w ramach lancuchow dostaw, przeplywy w lancuchach dostaw tradycyjnych i zinteg<owanych, gl6wne atrybuty integracji wewnqtrz iaricucha dostaw, czynniki integruj3ce. 14. Magazynowanie: miejsce magazynu w tahcuchu dostaw, definicje magazynu, funkcje magazynhw, iokalizacja magazynu w sieci, elementy zarzqdzania magazynem, strategiczne i operacyjne wymogi zarzqdzania magazynem, zakres odpowiedzialnosci zarzqdzania magazynem, koszty magazynowania. cykl zarzqdzania magazynem. 15. Podstawy wiedzy o kosztach w logistyce: charakterystyka ponoszonych nakladow, koszty nosnikdw, miejsca powstawania kosztbw, koszty uslug logistycznych, kryteria ustalania koszt6w.

9 16. Roia i miejsce centrow logistycznych w tancuchach dostaw: definicja centfum logistycznego, geneza centrow logistycznych, podziat centrow logistycznych wg roinych kryteriow, podstawowe funkcje centrow logistycznych, miejsce centrow logistycznych w laricuchach dostaw, rola centrow logistycznych w zarzqdzaniu tancuchem dostaw, uwarunkowania polskiej gospodarki i ich wptyw na rozwoj centrow logistycznych, centra logistyczne jako elementy systemu makrologistycznego, rola centrow logistycznych w kreowaniu wartosci dodanej w taricuchach dostaw. 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Przedmiot.Podstawy logistyki" spelnia zasadniczq role w przygotowaniu zawodowym technika logistyka. Jego zadaniem jest ukazanie przebiegu procesu logistycznych, a takie innych zagadnieri zwiqzanych z otoczeniem, w jakim funkcjonujq przedsigbiorstwa realizujqce zadania logistyczne. Podstawowe wiadornosci i umiejetnosci nabyte przez ucznia, w rarnach nauczania tego przedmiotu, bgdqwykorzystane w jego prryszlej pracy zawodowej. Przedmiot zaieca sig reaiizowac w formie wyktadow i Cwiczen. Zagadnienia przedstawiane na wykiadach stanowiq niezbqdnq podstawe teoretycznq dla Cwiczen. podczas ktorych uczniowie (stuchacze) praktyczne wykorzystujq wiadomosci i umiejqtnosci. Cwiczenia zaleca sie realizowab w oparciu przyktady i zadania przygotowane przez nauczyciela. Cwiczenia praktyczne nalety reaiizowak w laboratorium symulacyjnyrn firmy spedycyjnej. Przed sforrnulowaniem oceny naleiy ustalii: kryteria oceniania: - stopieh spelnienia wymagan prograrnowych. - postugiwanie sie terrninologiqzawodowq, - form? prezentacji i wyst~ieri indywidualnych. - organizacje prac podczas wykonywania Cwiczeii. - postawg ucznia. Podstawowym narzgdziem pomiaru dydaktycznego podczas oceniania powinien byc test nauczycielski ucznia. Zaleca sig stosowanie

10 roinorodnych metod sprawdzania osiqniec edukacyjnych. Stopieri opanowania wiedzy i umiejetnosci rnozna sprawdzii: przez: - dyskusje kierowana., - indywidualne wypowiedzi ucznia, - pisemny sprawdzian wiedzy, - wykonywanie zadari praktycznych w czasie Cwiczeri. 4. Podstawowe Srodki dydaktyczne 1) mapy tras komunikacyjnych, 2) urzqdzenia do aulornatycznej identyfikacji towarow, 3) drukarki kodow kreskowych, 4) czytniki kodow kreskowych. 5) rnodele terminali, 6) katalog Srodkow transportowych. 7) plansze przedstawiajqce dzialania logistyczne, 8) wzory dokumenlow transportowych, 9) programy komputerowe do identyfikacji towar6w i wymiany danych, 10) rnodele opakowaii. 5. Literatura 1. Abt S.. Woiniak H.. Podstawy logistyki, Gdarisk, 1993 r. 2. Beier F. J., Rutkowski K., Logistyka, Szkola Glowna Handlowa, Warszawa, 1995 r. 3. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa, 1996 r. 4. Brdulak H.. Rynek ustug transportowo - spedycyjnych w Polsce - czynniki popytowe. Miedzynarodowy Transport i Spedycja w Polsce. Ill edycja, Warszawa, SGH, 1997 r. 5. Broszury Centrum Kodow Kreskowych Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu: - System EAN,

11

12 14. lgnasiak E.. red., Badania operacyjne w zarzqdzaniu firmami i przedsigwziqciami. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Poznan.1998 r. 15. Johnson J. C., Wood D. F.. Contemporaly Physical Distribution and Logistics, Macmiilan Publishing Company, New York, Collier Macmillan Publishers, London. 16. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa r. 17. Kempny D., Zapasy w systemie logistycznym firmy, Akademia Ekonomicma, Katowice, 1995 r. 18. Kolarski A,, Bronowski T.. Eksploatacja handlowa kolei, Wydawnictwa Komunikacji i tqczno8ci. Warszawa, 1985 r. 19. Korzeniowski A., Skrzypek M.. Szyszka G.. Opakowania w systemach logistycznych. Biblioteka Logistyka, lnstytut Logistyki i Magazynowania. Poznari, 1996 r. 20. Korzeniowski A., Karczewski J.. Technika i technologia przechowywania artykulow przemyslowych, Akademia Ekonomiczna, Poznari, 1993 r. 21. Korzeri Z., Logistyka w transporcie towarbw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw, 1998 r. 22. KwartaInik"Logistykau, wyd, lnstytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. 23. Logistics 98: Zarzqdzanie laricuchem dostaw, Materialy konferencyjne. Katowice, 1998 r. 24. Logistyka w transporcie towarow, red. Korzeri Z., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw, 1998 r. 25. Materiaty konferencyjne Cargotrans 95 pt. "Nowoczesny transport kluczem do integracji europejskiej", Uniwersytet ~zczeciriski; Szczecin, 1995 r. 26. Norrny Miedzynarodowe IS , IS , IS , IS , 27. Nowak E., Teoria kosztow w zarzqdzaniu przedsigbiorshwem. PWN, Warszawa, 1996 r. 28. Pfohl H.C., Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, lnstytut Logistyki i Magazynowania, Poznari, 1998 r. 29. Polska Gazeta TranspotIowa - tygodnik. 30. Polska Norma PN -84lN Gospodarka magazynowa. Terminoiogia podstawowa. 31. Polska jako iogistyczna platfornia europejskich powiqzari transporiowych. Materiaty na Ill Konferencje Naukowo - Technicznq Cargotrans 97.

13 32. Praca zbiorowa, Zarzqdzanie gospodarkq magazynowq, PWE. Warszawa. 1996r. 33. Praca zbiorowa. Kody kreskowe. Inslytut Logistyki i Magazynowania. Poznati r. 34. Radzikowski W.. Sariusz - Wolski 2.. Melody optymalizacji decyzji logistycznych, Wydawnictwo Uniwersyietu Warszawskiego, Toruti, 1994 r. 35. Rydzykowski W.. Wojewodzka - Krol K., red.. Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa r. 36. Sariusz - Wolski Z.. Ilosciowe metody zarzqdzania logistycznego w przedsigbiorstwie, Toruriska Szkola Zarzqdzania. Torun, 1997 r. 37. Skowronek Cz.. Syriusz - Wolski Z., Logistyka wprzedsigbiorstwie, PWE, Warszawa r. 38. Spedycja i Transport - kwartalnik. 39. Transport, red. Rydzykowski W, Wojewbdzka - Krol K.,PWN, Warszawa r. 40. Weselik A, Kilka uwag o kosztach logistyki w przedsigbiorstwie, Logistyka nr 4/ Weselik A, Konlroia koszlow magazynowych. Logislyka nr 4/97.

14 2. Gospodarka zapasami i rnagazynern I. Szczeg6iowe cele ksztatcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczeri (stuchacz) powinien umiec: t 1) opisac gospodarkq zapasami i gospodarkg magazynowrt. 2) sklasyfikowac zapasy, 3) opisac zasady zarzqdzania zapasami, 4) okreslit zakres odpowiedzialnosci zarzqdzania zapasami. 5) wyznaczyc krzywq czasu zapasbw, 6) okreslic elementy sktadowe zapasow, 7) zanalizowac pokrycie zapasu, 8) okreslii: stopieh poksycia zapasem, 9) wyznaczyc zapas zabezpieczajqcy, 10) obliczyc zapas cykliczny, 11) opisac rodzaje popytu, 12) obliczyc cykl iycia produktu, 13) okreslic poziom obstugi klienta w zarzqdzaniu zapasami, 14) okreslic melody prognozowania, 15) wyznaczyc rozktad popytu i okreslic btgdy prognozowania, 16) okreslic systemy zamawiania, 17) obliczyc zapas zabezpieczajqcy na poziomie informacyjnym, 18) obliczyt cyki przeglqdu zapaas dla systemu okresowego, 19) opisai: zastosowania rozwiqzah wariantowych system6w odnawiania zapasow, 20) opisac magazyn, 21) okreslic cykl nadzorowania magazynu. 22) okreslit zakres odpowiedzialnosci pracownik6w, 23) opisac operacje magazynowe, 24) rozplanowac przestrzen magazynowq, 25) obliczyt niezbgdnq liczbg miejsc sktadowania, 26) obliczyc podstawowy modul sktadowania, 27) okreslii kryteria zmiany rozplanowania magazynu, 28) okreslic koszty magazynowania.

15 2. Materiat nauczania 1. Pojecia podstawowe: podstawowe pojecia w zarzqdzaniu zapasami, podstawowe ceie zarzqdzania zapasami, przyczyny gromadzenia zapasow, klasyfikacja zapasow, struktura zapasow, koszty w zarzqdzaniu zapasami, odpowiedziainosc w zarzqdzaniu zapasami, wyb6r systemu zamawiania, strategia zarzqdzania zapasami. pianowanie dystrybucji zapasbw, zarzqdzanie lancuchem dostaw, planowanie zapotrzebowania materiatowego, planowanie zasobow, nadzorowanie zapasow. 2. Rodzaje zapasow: eiementy sktadowe zapasow, krzywa czasu zapasbw, zapas zabezpieczajqcy i cykliczny. 3. Zarzqdzanie zapasami grup asortyment6w: analiza pokrycia zapasu - koszty utrzymania zapasu, grupowanie zamowie~i - obniianie kosztu odnawiania i utrzyrnania zapasu. 4. Mierniki oceny w gospodarce zapasami: znaczenie wskainikclw oceny, oceny iiosciowe - zapas Sredni - r6ine sposoby wyznaczania, rotacja i stopieh poktycia potrzeb zapasem, wskainiki i oceny na poziomie obslugi. 5. Zapas zabezpieczajqcy: zapas zabezpieczajqcy jako element struktury zapasu, wyznaczanie zapasu zabezpieczajqcego, koszty utrzymania zapasu zabezpieczajqcego a poziom obstugi, optymalizacja poziomu zapasu zabezpieczajqcego, przyklady obliczania zapasu zabezpieczajqcego dla r6inych typ6w rozkladow. Zapas zabezpieczaja.~~ w przypadku zapasow rozproszonych; wystepowanie zapasow rozproszonych, zastosowanie systembw opartych na rozproszeniu zapasow. wyznaczanie zapasu zabezpieczajqcego w przypadku zapasu rozproszonego, prawo pierwiastka kwadratowego i jego zastosowanie, zapas cykiiczny w przypadku zapasu rozproszonego, rozmieszczenie zapasow w sieci. planowanie rozmieszczenia zapasbw.

16 6. Optymaiizacja zapasu cyklicznego: zapas cykliczny jako skladnik zapasu, zastosowanie systernu opartego na pneglqdzie okresowym, podstawy optymaiizacji zapasu cyklicznego, wzor Wilsdna (Harrisa), elementy kosztowe wplywajqce na wielkosc optymalnego zapasu cyklicznego - zasady wyznaczania, ocena wrailiwosci funkcji kosztow uzupelniania i utrzymywania zapasu cyklicznego, wariantowe modyfikacje podstawowych modeli optyrnaiizacji zapasu cyklicznego, obliczanie optymalnego cyklu przeglqdu zapasu. 7. Analiza i prognozowanie popytu: rodzaje popytu, cykl iycia produktu, zmiennosc popytu w cyklu uzupelnienia zapasu, definicja cyklu uzupelnienia zapasu, skladowe cyklu, cykl uzupelnienia zapasu a cykl reaiizacji zambwienia, rozklad popytu w cyklu uzupelnienia - zrniana charakteru rozkladu i jego parametrbw, zmiennosc czasu cyklu uzupelnienia zapasu, obliczanie odchylenia standardowego popytu w cyklu uzupelnienia zapasu, analiza ABC, klasyfikacja XYZ, szybkohc zutycia: profil popytu - budowa histograrnbw, rozklady teoretyczne: Poissona, wykladniczy, norrnalny, trendy i sezonowosc popytu, popyt,,dziki'. Znaczenie prognozowania popytu w gospodarce zapasami, rnetody prognozowania, prognozowanie oparte na szeregach czasowych, Srednia arytrnetyczna, Srednia alytrnetyczna waiona. srednia ruchowa. Srednia ruchorna waiona, wygladzanie wykladnicze (model Browna), wygladzanie wykladnicze z prognozq (dwuparametryczny model Holta), prognozowanie zrnian dlugookresowych - regresja liniowa, prognozowanie zmian sezonowych (modele. wskainikbw sezonowych). prezentacja moiiiwosci w prognozowaniu arkusza kalkulacyjnego EXCEL, prognostyczne modele przyczynowo - skutkowe: przyklady zastosowari, ocena blgdowprognozowania, prezentacja sprzedaiy towaru X, prezentacja graficznej interpretacji przebiegu szeregu czasowego, okreilenie rozktadu popytu. Sledzenie blqdbw prognozowania. 8. Poziom obstugi klienta w zarzqdzaniu zapasami: definicja poziomu POK 1 - prawdopodobienstwo niewyst~ienia braku w zapasie, zaletnosci statystyczne w obliczaniu POK 1, definicja poziomu POK 2 - ilosciowy poziorn realizacji popytu/zapotrzebowania, zwiqzek POK 1 i POK 2 - przyklady zastosowari i blgdnych inlerpretacji.

17 9. Systemy zamawiania: rodzaje systemow zamawiania, przeglqdy ciagle i okresowe, terminy skladania zamowieh, inwestycje w zapasy, niezaspokojony popyt, okreblanie wielkosci zamowienia, wielkobc i koszt zamowienia. Analiza pokrycia, wplyw wielkosci zamowienia na zapas pokrycia, rozklad popytu na towary o wolnym przepiyvie, odnawianie zapasow. 10. System zamawiania oparty na poziomie informacyjnym: ogolny opis modelu systemu - podstawowe parametry systemu, zastosowanie systernu opartego na poziomie informacyjnym, obliczanie zapasu zabezpieczajqcego dla systemu opartego na poziomie informacyjnym, model symulacyjny realizujqcy system zamawiania oparty na poziomie informacyjnym. 11. System zamawiania oparty na przeglqdzie okresowym: og6lny opis moderu systemu, prezentacja podstawowych parametrbw systemu. zastosowanie systemu opartego na przeglqdzie okresowym, obliczanie zapasu zabezpieczajqcego dla systemu opartego na przegiqdzie okresowym, model symulacyjny realizujqcy system zamawiania oparty na przeglqdzie okresowym. obliczanie optymalnego cyklu przeglqdu zapasu dla systemu przeglqdu okresowego. 12. Wariantowe systemy zamawiania: parametry systemow zamawiania - zr6tnicowanie wariantbw, prezentacja wariantow: MIN - MAX oraz odmian systemu przeglqdu okresowego. zastosowania rozwiqzan wariantowych systemow odnawiania zapasow, model symulacyjny system6w zamawiania. 13. Funkcje i rodzaje magazyndw: definicje magazynu i magazynowania, funkcje i rodzaje magazynow. Zadania magazyn6w w systemach logistycznych, magazyn jako ogniwo systemu logistycznego. Program magazynowania, parametry stanu zapasbw magazynowych, parametry ruchu zapasbw. Zadania i zakres odpowiedzialnobci w magazynie. Cykl nadzorowania magazynu. 14. Rozplanowanie magazynu: przeplyw towarow, lokalizacja produktow; obszary przyjmowania, skladowania; wysylania towarow, wykorzystanie magazynu. Zagospodarowanie przestrzeni

18 skladowej magazynu, sposoby uloienia i pietrzenia jednostek ladunkowych, moduly magazynowe, parametry przestrzenne strefy skladowej, regaty magazynowe wysokiego skladowania. Zmiany rozplanowania magazynu. kryteria zmian rozplanowania, maksymaiizacja istniejqcego rozplanowania i sprzetu. 15. Operacje i procesy magazynowe: przyjmowanie towarow, lokalizacja zapasow w magazynie masowym, kompletowanie zamowieti, transport poziomy i pionowy. Wysylanie towarow. skfadowanie i wybieranie towarbw. Kompletowanie zamowieri. Dobor sprzetu. Procesy magazynowe: proces przepiywu towarow i informacji, elementy organizacyjne proces6w magazynowych - przyjmowanie i wydawanie towarow. podstawowe zadania przy przyjmowaniu i wydawaniu, fronty przeladunkowe. prowadzenie prac przeladunkowych, skladowanie towarow, podstawowe zadania przy skladowaniu towarow, rozmieszczenie towarow w strefie skladowania metodq statych miejsc skladowych i wolnych miejsc skladowych, analiza ABC czestotiiwosci pobierania, kompietowanie towarow, podstawowe zadania kompletacji, kompietacja w strefie skladowania i w wydzielonej strefie kompletacji, metody kompletacji, uklady technoiogiczne magazynow. Zagospodarowanie strefy przyjec i wydari: czynniki wpiywajqce na zagospodarowanie stref, rodzaje wydzielonych powierzchni w strefach. 16. Magazyny wysokiego skladowania: podzial pnestrzeni magazynowej, uklad technoiogjczny magazynu. Podzial na strefy, rodzaje wydzielonych powierzchni w strefach, rodzaje i budowa regalow, bezpieczna obsluga regalow, urzqdzenia transportowe obslugujqce regaty, zasady rozmieszczania towarow. 17. Magazynowe systemy informatyczne: funkcjonalnosc systemow, wspomaganie procesow magazynowania, raportowanie, system kodow kreskowych. Automatyczna identyfikacja towarow: wykorzystanie automatycznej identyfikacji w procesach magazynowania. 18. Przepisy i normy w magazynowaniu: normalizacja w magazynowaniu, przepisy bezpieczenshva i higieny pracy, przeciwpoiarowe i ochrony Srodowiska.

19 19. WydajnoSC i kosziy magazynowania: analiza wydajnosci, wskainiki operacyjne, elementy kosztow, analiza kosztow magazynowania. 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania W wyniku realizacji programu przedmiotu,,gospodarka zapasami i magazynem" uczen (sluchacz) powinien opanowad umiejgtnosci niezbgdne do zarzqdzania zapasami oraz magazynem. Przedmiot stanowi rozwinigcie zagadnieh dotyczqcych zapasow i magazynowania, ktore zostaiy zasygnalizowane w ramach zajgc z przedmiotu "Podstawy logistyki". W procesie nauczania, obok tradycyjnych metod, naleiy szeroko stosowac metody twiczeniowe, szczegolnie w cz?sci dotyczqcej gospodarki zapasami. Stopien opanowania wiadomoici przez ucznia (sluchacza) powinien byt sprawdzany konwencjonalnymi metodami, jak testy czy sprawdziany. Umiejetnosci praktyczne mogq by6 sprawdzane takte poprzez obserwacjg wykonywanych zadah. Nieklore z umiejgtnosci rnuszq by6 uksztaltowane tak, aby uczen umial rozwiqzat problem w kaidej sytuacji, a inne w takim stopniu, aby radzil sobie prry rozwiqzywaniu problemu w syiuacji typowej. Przed sformulowaniem oceny naleiy ustali6 kryteria oceniania: - poziom wymagah programowych. - poslugiwanie sig terminologiq z zakresu gospodarki zapasami i gospodarki magazynowej. - form? prezentacji i wystapieli publicznych. - organizacje prac podczas wykonywania Cwiczen, - postawy ucznia. Podstawowym narqdziem pomiaru dydaktycznego podczas oceniania powinien by6 nauczycielski test osiagnigd edukacyjnych. Zaleca sig stosowanie roinorodnych metod sprawdzania osiqgniqt edukacyjnych: - dyskusjg kierowanq. - indywidualne wypowiedzi ucznia, - pisemny sprawdzian wiedzy, - wykonywanie zadah praktycznych w czasie twiczeri.

20 4. Podstawowe srodki dydaktyczne 1) modele magazynbw: a) plaskiego, b) wysokiego skladowania, c) materiabw sypkich, d) artykulow spoiywczych. 2) pr6bki towarow piynnych, sypkich i staiych, 3) opakowania towarow o maiych gabarytach, 4) modele opakowari wieikogabarytowych, 5) katalogi towarow i opakowari, 6) przepisy dotyczqce przewozow towarow i zwierzqt, 7) fiimy dydaktyczne, foiiogramy dotyczqce zasady ladowania i przewozu towarow, 8) wzory oznakowania ladunkow, modele magazynu z podzialem na strew, 9) modele Srodk6w transportu wewnqtrzzakladowego, 10) rnodele urzqdzeri do kompietacji towarow. 11) model urzqdzeri do kompietacji lowar6w. 12) model magazynu wysokiego sktadowania, 13) inforrnatyczne urzqdzenia automatycznej identyfikacji towarow. 14) jednostki logistyczne oznakowane w systemie EANIUCC, 15) instrukcje przeplywu materialow przez rnagazyn. 5. Literatura 1. Dudziriski 2.. Kizyn M., Vademecurn gospodarki rnagazynowej, PWE, Warszawa, 2002 r. 2. Fijalkowski J., Technologia Magazynowania. Wybrane zagadnienia, Politechnika Warszawska, Warszawa, 1995 r. 3. Gubala M., Popielas J.. Podstawy zarzqdzania magazynem w przykladach, seria: Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznah, 2002 r. 4. Kody kreskowe, wyd. 2, seria: Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznari, 2002 r.

21 5. Korzen Z., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Tom 1. Infrastruktura. Technika. Informacja, seria: Biblioteka Logistyka. ILiM. Poznan, 1999 r. 6. Krzyianiak St., Podstawy zarzqdzania zapasami w przyktadach, seria: Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznaii, 2002 r. 7. Majewski J., lnformatyka dla logistyki, seria: Biblioteka Logistyka. ILiM, Poznan, 2002 r. 8. Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarzqdzania, seria: Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznan, 2001 r. 9. Praca zbiorowa. Zarzqdzanie gospodarkq magazynowq, PWE. Warszawa r. 10. Sariusz - Wolski Z.. Sterowanie zapasami w przedsigbiorstwie, PWE, Warszawa, 2000 r.

22 3. Ekonomika logistyki I. Szczeg6towe cele ksztatcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczeri (stuchacz) powinien umiec: 1) postuiyc sig podstawowq terminologiq z zakresu rachunkowosci, 2) rozroinii elementy rachunkowosci i ich wzajemne powiqzania, 3) rozroinic i sklasyfikowat skladniki majqtku i kapitalbw, 4) okreslit formy organizacyjno-prawne jednostek logistycznych na podstawie funduszy (kapitalow) wlasnych, 5) okreslic wplyw operacji logistycznych na skladniki bilansu oraz sum? bilansowq, 6) sporzqdzic, skontroiowai: i zadekretowat wybrane dowody ksiggowe, 7) przechowai dowody ksiegowe. 8) prawidlowo powiqzat konta z bilansem (otworzyt i konta). 9) okreslic zasady funkcjonowania kont bilansowych, 10) odczytat tiest zapisow ksiggowych, 11) rinterpretowae zestawienie obrotow i said, 12) posluiyi si? terminologiq zwiqzanq z wynikiem dzialalnosci jednostki gospodarczej, 13) okreslic zasady funkcjonowania kont wynikowych, 14) zaewidencjonowac operacje gospodarcze na kontach wynikowych, 15) zastosowac zasady rozliczania w podstawowych przekrojach, 16) ustalic wynik finansowy operacji logistycznej. 17) obliczyc podatek VAT. 18) obliczyi podatki bezposrednie i posrednie, 19) okreslit rodzaje kosztbw funkcjonujqcych w dzialalnosci logistycznej, 20) obliczyi koszt operacji logistycznej, 21) okreslic moduty kosztaw logistycznych, 22) ustalic powiqzania poszczeg6lnych modulbw koszt6w logistyki, 23) wydzielic miejsca powstawania koszt6w logistyki. 24) okreslit wplyw kosztow logistyki na wynik finansowy przedsi'$biorstwa, 25) sklasyfikowac cechy statystyczne, 26) wyjasnic znaczenie podstawowych pojec statystycznych, 27) dobrac jednostki do proby statystycznej,

23 28) wybrac wtaiciwq rnetode badania stalystycznego (petne iub cz$sciowe) w typowej sytuacji, 29) dokonai: szacunku statystycznego. 30) skontroiowac surowy rnateriat statystyczny, 31) ocenit btqdy wystqpujqce w materiale statystycznyrn, 32) ziiczyt material statystyczny metodqbezpo8redniqi metodq kreskowq, 33) zbudowat szeregi statystyczne i proste tabiice statystyczne, 34) sporzqdzii wykresy metodq iiniowq i metodq powierzchniowq, 35) sporzqdzit histogram. 36) posluiyc s i rocznikiem ~ statystycznym, 37) posluiyc siq statystykq do analizy procesow. 38) zastosowac badania statystyczne w spedycji, 39) skorzystab z wnioskowania statystycznego i testowania hipotez w spedycji. 2. Material nauczania 1. Terminologia rachunkowo5ci: pojgcie rachunkowosci i rachunku kosztow, kapitat finansowy, zapisy ksiqgowe, konta, numeracja kont, bilansowanie kont, podstawowe rownanie biiansowe, wynik finansowy, biians, operacje ksiggowe, wskainiki ekonomiczne, dekiaracja podatkowa. 2. Eiernenty rachunkowo5ci: kapitat tinansowy, majqtek i jego ir6dla finansowa, zasady ewidencji operacji gospodarczych, podstawy ewidencji: majqtku tnvalego, i;rodkow pieniginych, rozrachunkow, materiatow i towarow, kaikuiacji koszt6w. produktow pracy. przychodbw i podatkow, kapitalow oraz funduszy i rezew, wyniku finansowego i jego roziiczenie. 3. Szacunkowy wynik finansowy operacji logistycznej: przewidywane koszty i zyski operacji logistycznej. 4. Kwalifikowanie majqtku prredsiebiorshva: majqtek jednostki i jego struktura, Srodki gospodarcze - majqtek rzeczowy. podzial rnajqtku jednostki na twaly i obrotowy, irodta finansowania - majqtek finansowy (kapitaiy), podzial kapitalow na wtasne i obce.

24 5. Bilansowanie rnajqtku jednostki gospodarujqcej: istota i znaczenie bilansu, biiansowanie skladnikbw aktywbw i pasywow, sporzqdzanie bilansu, inforrnacyjna funkcja bilansu, wykorzystywanie rownania bilansowego w celu uslalania brakujqcych skladnikow. 6. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji i sporzqdzania inwentaiza: cel i zasady inwentaryzacji, tryb i terrniny ustawowe przeprowadzania inwentaiyzacji, melody inwenlaryzacji, dokurnentacja inwentaryzacyjna. 7. Zasady ewidencji operacji gospodarczych: charakterystyka operacji gospodarczych, pojgcie i funkcjonowanie konta, funkcjonowanie kont bezwynikowych, funkcjonowanie kont wynikowych. operacje gospodarcze i ich wptyw na biians. 8. Zasady prowadzenia dokurnentacji ksiggowej: charakterystyka i rodzaje dowodow ksiggowych, charakterystyka urrqdzen ksiegowych, plan kont, otwieranie, prowadzenie i zarnykanie ksiq rachunkowych, forrny i techniki ksiggowania. 9. Zasady ewidencji rnajqtku tlwalego: klasyfikacja i wycena rzeczowego majqtku trwalego, zasady ksiggowania rzeczowego majqtku trwalego, zasady arnortyzacji, aktualizacja Srodkbw trwatych, zasady ewidencji i arnortyzacji wartogci niernaterialnych i prawnych. zasady wyceny i ewidencji finansowego rnajqtku trwalego. i 10. Zasady ewidencji rnajqtku obrotowego: klasyfikacja majqtku obrotowego, zasady ewidencji srodkdw pieniginych, zasady ewidencji zapasow, zasady ewidencji i rozliczania naieinosci, ewidencja i rozliczanie krotkoterminowych papierow wartosciowych. 11. Koszty jako element procesu decyzyjnego: podstawowe definicje kosztow, koszty jako element informacji ksiggowych. wykorzystanie informacji kosztowych w procesie podejmowania decyzji gospodarczych. 12. Klasyfikacja kosztow dla potrzeb pianowania: elementy kosztow, rodzajowy uklad kosztow, koszty wedlug zakresow dzialalnosci, koszty wedlug rniejsc powstawania, kalkulacyjny uklad kosztow,

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław KrzyŜaniak [et al.]. Poznań, 2013 Spis treści Przedmowa 11 1.1. Magazyn i magazynowanie 13 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne A. Pytania wspólne dla Kierunku Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Matematyczne metody wspomagania decyzji. 2. Przykłady problemów decyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie

Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie Religia G. Boguta W22 - wskaże te problemy życia społecznego, które uważa za możliwe do rozwiązania w duchu nauki Kościoła.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki ZAKŁAD ORGANIZACJI I EKONOMIKI TRANSPORTU L35 siedziba budynek Houston, II piętro, 31a Sekretariat tel: 1 68 30 93, 1 68 30 94 L35@pk.edu.pl, dschwer@pk.edu.pl www.l35.pk.edu.pl Informacja dla studentów

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Autor: St. Krzyżaniak, A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk Magazyn jest nieodzownym elementem systemu logistycznego. Bez prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Technik spedytor 342 [02]

Technik spedytor 342 [02] MlNlSTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA Technik spedytor 342 [02] Dla: technikum i szkoty policealnej Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 AUTORZY: : Program opracowai

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) HES (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) HES (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Finansów dr inż. Paweł R. Kozubek

Z-LOGN Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Finansów dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Z-LOGN1-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107 TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 2. TABELA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Infrastruktura transportu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy/kierunkowy Kod przedmiotu: TR S 0 4 8-0_ Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Logistyka Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZIP-1-604-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Spedycja. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr VI. Semestr letni

Spedycja. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr VI. Semestr letni KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Spedycja Nazwa modułu w języku angielskim Spedition Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAL W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIE

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAL W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIE ZESZYTY NAUKOWOTECHNICZNE STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAL W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIE Nr 17 (Zeszyt 145) RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OFPOLISHASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-422 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Specjalnoœciowy.

Z-EKO-422 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Specjalnoœciowy. KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-422 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Mikroekonomia, Rachunkowość Tak

Semestr letni Mikroekonomia, Rachunkowość Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-116z Rachunek kosztów dla inżynierów Costs accounting for engineers

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM II-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM II-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Logistyka przemysłowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM-2-105-II-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr 341[02]/MEN/2008.05.20. klasa 3 TE

TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr 341[02]/MEN/2008.05.20. klasa 3 TE TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr [0]/MEN/008.05.0 klasa TE LP TREŚCI NAUCZANIA NAZWA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Lekcja organizacyjna Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych ALEKSANDER MAKSIMCZUK GRANICE PANSTWOWE, RELACJE Z SASIEDZTWEM GOSPODARCZYM I WSCHODNIE POGRANICZE POLSKI W DOBIE TRANSFORMACJI, INTEGRACJI I GLOBALIZACJI Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość i finanse Kod przedmiotu 04.3-WZ-LogP-RF-W-S15_pNadGenBCIZN Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Szkolenia dla osób pracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z województwa małopolskiego. Kontakt: Business School Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

Wykład 10 Ceny usług transportowych dr Adam Salomon

Wykład 10 Ceny usług transportowych dr Adam Salomon Wykład 10 Ceny usług transportowych dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Cena (definicje) Cena (1) = wartość wymienna towaru lub usługi wyrażona w

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: II i III TL

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Mikroekonomia, Rachunkowość Tak

Semestr letni Mikroekonomia, Rachunkowość Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunek kosztów dla inżynierów Costs accounting for engineers A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 5 254 Poz. 51 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 9 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 5 254 Poz. 51 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 9 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 5 254 Poz. 51 51 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

Logistyka - opis przedmiotu

Logistyka - opis przedmiotu Logistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica Rachunkowość Opracował: Dr Bogumił Galica 120 I. Cele nauczania: Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi problemami rachunkowości finansowej. Ćwiczenia maja na celu nauczyć studentów praktycznej

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć cele, które umożliwią kierowniczej kadrze zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Rodzaj studiów: doskonalące Liczba

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia...

PLAN WYNIKOWY. Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia... PLAN WYNIKOWY Przedmiot : Zapasy i magazynowanie Program nauczania dla zawodu Technik logistyk, dopuszczony przez Dyrektora dnia... Nr dopuszczenia: Liczba godzin: 60 godzin 2 godz/tyg Klasa I LOG Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Logistyka (seminarium)

Logistyka (seminarium) Wydział Informatyki i Zarządzania Logistyka (seminarium) Dr inż. Tomasz Chlebus Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Zarządzania e-mail: tomasz.chlebus@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Logistyka zaopatrzenia Procurement logistics. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy polski Semestr VI

Logistyka zaopatrzenia Procurement logistics. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy polski Semestr VI KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Logistyka zaopatrzenia Procurement logistics A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

EPiF studia I stopnia

EPiF studia I stopnia 1 EPiF studia I stopnia Blok I 1. Zdefiniuj pojęcie infrastruktury i wskaż jej podstawowe elementy ekonomiczne i społeczne. 2. Wymień i scharakteryzuj cechy techniczne infrastruktury transportu i wynikające

Bardziej szczegółowo