MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] ~inister Edukacji Narodowej i Sportu Wanzawa 2004 r.

2 AUTORZY: Ryszard $wiekatowski Wlodzimierz Arciszewski RECENZENCI: Pawet Rornanow Zdzislaw Szkudlarek

3 I. PUNY NAUCZANIA DLA TYPOW SZK& OKRESLONYCH DLA DANEGO ZAWODU W KLASYFIKACJI ZAWODOW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANlA dla technikum Zajecia edukacyjne Podstawy iogistyki Dla mtodzieiy Liczba godzin lygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Klasy I - IV / IV I / li 1 Ii1 4 Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania!ztnarna 3 Dla dorosiych Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Semestry I - VIII Forma zaoczna Gospodarka zapasami 3 2 i magazynem 3. Ekonomika logistyki 4. Transport i spedycja 5. Pianowanie logistyczne Systemy iogistyczne Gospodarka eleklroniczna Laboratorium logistyczno - spedycyjne Laboratorium magazynowe / / / / / 4 / 70 / 11. Jgzyk angielski dla logistyk6w Jezyk obcy dla logistyk6w Razem I~raktyka zawodowa. 4 tygodn~e w kl IiI

4 PLAN NAUCZANIA dla szkdy policealnej 1 1 I Dla mlodzieiv / Dla doroslvch I Liczba godzin tygodniowo / eleklroniczna Gospodarka 3 3 Laboratorium 1 8. /logistyczno- / - / - / 4 / / Zarys wiedzy o gospodarce I ~ychowanie.,-., ;"- I I I I I I Labu~aiuvui~i,a,,,a I - I - I 5 I 5 I 4 I 70 Jgzy~ anglelski d,a j--:-a.,,a... l z l z l 3 l 3 l JgzyK ODCY dla,--:-,..,,a, / / 60 Razem godzin --~ ~ Razem ~ fizyczne tygodnie w semestrze ll lub Ill

5 11. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTOW ZAWODOWYCH Wykaz przedmiot6w zawodowych: 1. Podstawy logistyki 2. Gospodarka zapasarni i magazynem 3. Ekonornika logistyki 4. Transport i spedycja 5. Planowanie logistyczne 6. Systemy logistyczne 7. Gospodarka elektroniczna 8. Laboratorium logistyczno-spedycyjne 9. Laboratorium magazynowe 10. Jqzyk angielski dla logistykow 11. Jqzyk obcy dla logistykow 12. Praktyka zawodowa str. 6 str. 14 str. 22 str. 31 str. 47 str. 56 str. 66 str. 72 str. 80 str. 89 str. 94 str. 99

6 I. Podstawy logistyki 1. Szczegdowe cele ksztatcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczeri (sluchacz) powinien urniet: ) i 1) scharakteryzowat. rolp, miejsce i znaczenie logistyki w dzialalnosci gospodarczej, 2) dokonat podzialu systemow logistycznych, 3) opisat znaczenie logistyki w obsludze klienta i konkurencji rynkowej. 4) opisac strategie i funkcje logistyki, 5) okreslic role informacji w logistyce, 6) okre5lit zasady zarzqdzania zapasami, 7) okreilit zasady funkcjonowania transpottu w sieciach logistycznych, 8) opisat wymagania ekologiczne w transporcie, 9) opisat zasady organizacji i technologii magazynowania, 10) opisai: koszty logistyki, 11) okreslit roie przedsiebiorstw dzialajqcych w ramach laticucha dostaw, 12) opisac zadania centrbw logistycznych. 13) scharakteryzowat ogolnq konstrukcje zintegrowanego systemu inforrnatycznego zawierajqcego funkcje planistyczne. 14) opisat narzedzia informatyczne oraz miedzynarodowe standardy identyfikacji i wymiany danych usprawniajqcych zarzqdzanie logistyczne. 15) wykorzystac w realizacji zadah zawodowych Swiatowy system UCCIEAN, w zakresie automatycznej identyfikacji towarbw poprzez kody kreskowe. 2. Material nauczania 1. Podslawowe pojpcia i definicje: definicja logistyki, etymologia logistyki, uniwersalny cel logistyki. 2. Historia Iogistyki i jej stan aktualny: historia logistyki, logistyka wojskowa, logistyka gospodarcza, charakterystyka okresow rozwojowych logistyki gospodarczej.

7 3. Systemy logistyczne: podzial instyiucjonalny, podzial funkcjonainy, elementy systemu iogistycznego, wystgpowanie konflikt6w miedzyfunkcyjnych. 4. Wykorzystanie logistyki do osizlgnigcia przewagi konkurencyjnej: minimaiizowanie kosztow, dodawanie wartoici, zapewnienie wymaganego poziomu obslugi, czas jako element waiki konkurencyjnej, elementy obstugi kiienta, wskainiki poziomu obslugi kiienta. 5. Funkcje logistyczne: rodzaje funkcji logistycznych, zarzqdzanie zapasami, zarzqdzanie magazynami, zarzqdzanie transportem, decyzje logistyczne. 6. Strategie logistyczne: tradycyjne ujecie laricucha dostaw, planowanie zasobow dystrybucji. zarzqdzanie laricuchem dostaw. 7. Roia infonnacji w iogistyce: roia informacji w usprawnianiu przeptywbw wewnqtrz przedsiebiorstw i w laricuchach logistycznych, systemy informatyczne wspomagajqce zarzqdzanie pnedsiebiorstwem, automatyczna identyflkacja towar6w (Al), eiektroniczna wymiana danych (EDi), systemy informacyjne (SIT), system kodow kreskowych. 8. Podstawowe pojecia w zarzqdzaniu zapasami: wieikosc zapasu w przepiywie towar6w w laricuchach iogistycznych, przyczyny gromadzenia zapas6w, kiasyflkacja?apas6w wg rbtnych kryieribw. struktura zapasow, podstawowe decyzje w zarzqdzaniu zapasami, koszty zapasow, zapas jako element typowych plzyklad6w iogistycznych "ustepstw" kosztowych (trade - offs). 9. Strategia, pianowanie i dzialania operacyjne w transporcie: proces przewozowy a proces transportowy, uwarunkowania dzialalnoici firmy. organizacja transportu w przedsiebiorstwie, iogistyka i transport w strategiach iogistycznych, transport w kanatach iogistycznych, znaczenie firm spedycyjnych jako operatorow iogistycznych w laricuchu dostaw, elementy strategii, wymagania strategiczne, wymagania dotyczqce pianowania transportu, decyzje w transporcie.

8 10. Transport wewnqtrzzakladowy: og6lne zasady identyfikacji transportu wewnqtnzakladowego w przedsigbiorstwie, transport wewngtrzny jako ogniwo logislyczne, klasyfikacja Srodkow transportu wewngtrznego, przeslanki wyboru Srodk6w transportowych do realizacji procesu przeplywu materialow, ekonomiczne mierniki do oceny dziatalnosci transportu wewngtrznego. 11. ElastycznoSC transportu: obsluga system6w nocnej dystrybucji, systembw Just in Time, system6w zagospodarowywania odpadow przemyslowych oral obsluga ladunk6w ponadgabarytowych i niebezpiecznych. i i 12. Transport i spedycja w ujgciu logistyczno - ekologicznym: problematyka ekologiczna w polityce transportowej Polski, problematyka ochrony Srodowiska w poiityce transportowej Unii Europejskiej, ekologia w strategii firm transportowych i spedycyjnych, wplyw transportu na zanieczyszczenie powietrza, bariery ekoiogiczne rozwoju transpoiiu, systemy zarzqdzania Srodowiskowego. 13. Zarzqdzanie lancuchem dostaw: definicja iaricucha dostaw, definicja zintegrowanego tancucha dostaw, podstawowe r6inice pomigdzy tradycyjnym systemem logistycznym a zintegrowanym lancuchem dostaw, typowe zachowania przedsigbiorstw konkurujqcych samodzieinie i w ramach lancuchow dostaw, przeplywy w lancuchach dostaw tradycyjnych i zinteg<owanych, gl6wne atrybuty integracji wewnqtrz iaricucha dostaw, czynniki integruj3ce. 14. Magazynowanie: miejsce magazynu w tahcuchu dostaw, definicje magazynu, funkcje magazynhw, iokalizacja magazynu w sieci, elementy zarzqdzania magazynem, strategiczne i operacyjne wymogi zarzqdzania magazynem, zakres odpowiedzialnosci zarzqdzania magazynem, koszty magazynowania. cykl zarzqdzania magazynem. 15. Podstawy wiedzy o kosztach w logistyce: charakterystyka ponoszonych nakladow, koszty nosnikdw, miejsca powstawania kosztbw, koszty uslug logistycznych, kryteria ustalania koszt6w.

9 16. Roia i miejsce centrow logistycznych w tancuchach dostaw: definicja centfum logistycznego, geneza centrow logistycznych, podziat centrow logistycznych wg roinych kryteriow, podstawowe funkcje centrow logistycznych, miejsce centrow logistycznych w laricuchach dostaw, rola centrow logistycznych w zarzqdzaniu tancuchem dostaw, uwarunkowania polskiej gospodarki i ich wptyw na rozwoj centrow logistycznych, centra logistyczne jako elementy systemu makrologistycznego, rola centrow logistycznych w kreowaniu wartosci dodanej w taricuchach dostaw. 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Przedmiot.Podstawy logistyki" spelnia zasadniczq role w przygotowaniu zawodowym technika logistyka. Jego zadaniem jest ukazanie przebiegu procesu logistycznych, a takie innych zagadnieri zwiqzanych z otoczeniem, w jakim funkcjonujq przedsigbiorstwa realizujqce zadania logistyczne. Podstawowe wiadornosci i umiejetnosci nabyte przez ucznia, w rarnach nauczania tego przedmiotu, bgdqwykorzystane w jego prryszlej pracy zawodowej. Przedmiot zaieca sig reaiizowac w formie wyktadow i Cwiczen. Zagadnienia przedstawiane na wykiadach stanowiq niezbqdnq podstawe teoretycznq dla Cwiczen. podczas ktorych uczniowie (stuchacze) praktyczne wykorzystujq wiadomosci i umiejqtnosci. Cwiczenia zaleca sie realizowab w oparciu przyktady i zadania przygotowane przez nauczyciela. Cwiczenia praktyczne nalety reaiizowak w laboratorium symulacyjnyrn firmy spedycyjnej. Przed sforrnulowaniem oceny naleiy ustalii: kryteria oceniania: - stopieh spelnienia wymagan prograrnowych. - postugiwanie sie terrninologiqzawodowq, - form? prezentacji i wyst~ieri indywidualnych. - organizacje prac podczas wykonywania Cwiczeii. - postawg ucznia. Podstawowym narzgdziem pomiaru dydaktycznego podczas oceniania powinien byc test nauczycielski ucznia. Zaleca sig stosowanie

10 roinorodnych metod sprawdzania osiqniec edukacyjnych. Stopieri opanowania wiedzy i umiejetnosci rnozna sprawdzii: przez: - dyskusje kierowana., - indywidualne wypowiedzi ucznia, - pisemny sprawdzian wiedzy, - wykonywanie zadari praktycznych w czasie Cwiczeri. 4. Podstawowe Srodki dydaktyczne 1) mapy tras komunikacyjnych, 2) urzqdzenia do aulornatycznej identyfikacji towarow, 3) drukarki kodow kreskowych, 4) czytniki kodow kreskowych. 5) rnodele terminali, 6) katalog Srodkow transportowych. 7) plansze przedstawiajqce dzialania logistyczne, 8) wzory dokumenlow transportowych, 9) programy komputerowe do identyfikacji towar6w i wymiany danych, 10) rnodele opakowaii. 5. Literatura 1. Abt S.. Woiniak H.. Podstawy logistyki, Gdarisk, 1993 r. 2. Beier F. J., Rutkowski K., Logistyka, Szkola Glowna Handlowa, Warszawa, 1995 r. 3. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa, 1996 r. 4. Brdulak H.. Rynek ustug transportowo - spedycyjnych w Polsce - czynniki popytowe. Miedzynarodowy Transport i Spedycja w Polsce. Ill edycja, Warszawa, SGH, 1997 r. 5. Broszury Centrum Kodow Kreskowych Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu: - System EAN,

11

12 14. lgnasiak E.. red., Badania operacyjne w zarzqdzaniu firmami i przedsigwziqciami. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Poznan.1998 r. 15. Johnson J. C., Wood D. F.. Contemporaly Physical Distribution and Logistics, Macmiilan Publishing Company, New York, Collier Macmillan Publishers, London. 16. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa r. 17. Kempny D., Zapasy w systemie logistycznym firmy, Akademia Ekonomicma, Katowice, 1995 r. 18. Kolarski A,, Bronowski T.. Eksploatacja handlowa kolei, Wydawnictwa Komunikacji i tqczno8ci. Warszawa, 1985 r. 19. Korzeniowski A., Skrzypek M.. Szyszka G.. Opakowania w systemach logistycznych. Biblioteka Logistyka, lnstytut Logistyki i Magazynowania. Poznari, 1996 r. 20. Korzeniowski A., Karczewski J.. Technika i technologia przechowywania artykulow przemyslowych, Akademia Ekonomiczna, Poznari, 1993 r. 21. Korzeri Z., Logistyka w transporcie towarbw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw, 1998 r. 22. KwartaInik"Logistykau, wyd, lnstytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. 23. Logistics 98: Zarzqdzanie laricuchem dostaw, Materialy konferencyjne. Katowice, 1998 r. 24. Logistyka w transporcie towarow, red. Korzeri Z., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw, 1998 r. 25. Materiaty konferencyjne Cargotrans 95 pt. "Nowoczesny transport kluczem do integracji europejskiej", Uniwersytet ~zczeciriski; Szczecin, 1995 r. 26. Norrny Miedzynarodowe IS , IS , IS , IS , 27. Nowak E., Teoria kosztow w zarzqdzaniu przedsigbiorshwem. PWN, Warszawa, 1996 r. 28. Pfohl H.C., Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, lnstytut Logistyki i Magazynowania, Poznari, 1998 r. 29. Polska Gazeta TranspotIowa - tygodnik. 30. Polska Norma PN -84lN Gospodarka magazynowa. Terminoiogia podstawowa. 31. Polska jako iogistyczna platfornia europejskich powiqzari transporiowych. Materiaty na Ill Konferencje Naukowo - Technicznq Cargotrans 97.

13 32. Praca zbiorowa, Zarzqdzanie gospodarkq magazynowq, PWE. Warszawa. 1996r. 33. Praca zbiorowa. Kody kreskowe. Inslytut Logistyki i Magazynowania. Poznati r. 34. Radzikowski W.. Sariusz - Wolski 2.. Melody optymalizacji decyzji logistycznych, Wydawnictwo Uniwersyietu Warszawskiego, Toruti, 1994 r. 35. Rydzykowski W.. Wojewodzka - Krol K., red.. Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa r. 36. Sariusz - Wolski Z.. Ilosciowe metody zarzqdzania logistycznego w przedsigbiorstwie, Toruriska Szkola Zarzqdzania. Torun, 1997 r. 37. Skowronek Cz.. Syriusz - Wolski Z., Logistyka wprzedsigbiorstwie, PWE, Warszawa r. 38. Spedycja i Transport - kwartalnik. 39. Transport, red. Rydzykowski W, Wojewbdzka - Krol K.,PWN, Warszawa r. 40. Weselik A, Kilka uwag o kosztach logistyki w przedsigbiorstwie, Logistyka nr 4/ Weselik A, Konlroia koszlow magazynowych. Logislyka nr 4/97.

14 2. Gospodarka zapasami i rnagazynern I. Szczeg6iowe cele ksztatcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczeri (stuchacz) powinien umiec: t 1) opisac gospodarkq zapasami i gospodarkg magazynowrt. 2) sklasyfikowac zapasy, 3) opisac zasady zarzqdzania zapasami, 4) okreslit zakres odpowiedzialnosci zarzqdzania zapasami. 5) wyznaczyc krzywq czasu zapasbw, 6) okreslic elementy sktadowe zapasow, 7) zanalizowac pokrycie zapasu, 8) okreslii: stopieh poksycia zapasem, 9) wyznaczyc zapas zabezpieczajqcy, 10) obliczyc zapas cykliczny, 11) opisac rodzaje popytu, 12) obliczyc cykl iycia produktu, 13) okreslic poziom obstugi klienta w zarzqdzaniu zapasami, 14) okreslic melody prognozowania, 15) wyznaczyc rozktad popytu i okreslic btgdy prognozowania, 16) okreslic systemy zamawiania, 17) obliczyc zapas zabezpieczajqcy na poziomie informacyjnym, 18) obliczyt cyki przeglqdu zapaas dla systemu okresowego, 19) opisai: zastosowania rozwiqzah wariantowych system6w odnawiania zapasow, 20) opisac magazyn, 21) okreslic cykl nadzorowania magazynu. 22) okreslit zakres odpowiedzialnosci pracownik6w, 23) opisac operacje magazynowe, 24) rozplanowac przestrzen magazynowq, 25) obliczyt niezbgdnq liczbg miejsc sktadowania, 26) obliczyc podstawowy modul sktadowania, 27) okreslii kryteria zmiany rozplanowania magazynu, 28) okreslic koszty magazynowania.

15 2. Materiat nauczania 1. Pojecia podstawowe: podstawowe pojecia w zarzqdzaniu zapasami, podstawowe ceie zarzqdzania zapasami, przyczyny gromadzenia zapasow, klasyfikacja zapasow, struktura zapasow, koszty w zarzqdzaniu zapasami, odpowiedziainosc w zarzqdzaniu zapasami, wyb6r systemu zamawiania, strategia zarzqdzania zapasami. pianowanie dystrybucji zapasbw, zarzqdzanie lancuchem dostaw, planowanie zapotrzebowania materiatowego, planowanie zasobow, nadzorowanie zapasow. 2. Rodzaje zapasow: eiementy sktadowe zapasow, krzywa czasu zapasbw, zapas zabezpieczajqcy i cykliczny. 3. Zarzqdzanie zapasami grup asortyment6w: analiza pokrycia zapasu - koszty utrzymania zapasu, grupowanie zamowie~i - obniianie kosztu odnawiania i utrzyrnania zapasu. 4. Mierniki oceny w gospodarce zapasami: znaczenie wskainikclw oceny, oceny iiosciowe - zapas Sredni - r6ine sposoby wyznaczania, rotacja i stopieh poktycia potrzeb zapasem, wskainiki i oceny na poziomie obslugi. 5. Zapas zabezpieczajqcy: zapas zabezpieczajqcy jako element struktury zapasu, wyznaczanie zapasu zabezpieczajqcego, koszty utrzymania zapasu zabezpieczajqcego a poziom obstugi, optymalizacja poziomu zapasu zabezpieczajqcego, przyklady obliczania zapasu zabezpieczajqcego dla r6inych typ6w rozkladow. Zapas zabezpieczaja.~~ w przypadku zapasow rozproszonych; wystepowanie zapasow rozproszonych, zastosowanie systembw opartych na rozproszeniu zapasow. wyznaczanie zapasu zabezpieczajqcego w przypadku zapasu rozproszonego, prawo pierwiastka kwadratowego i jego zastosowanie, zapas cykiiczny w przypadku zapasu rozproszonego, rozmieszczenie zapasow w sieci. planowanie rozmieszczenia zapasbw.

16 6. Optymaiizacja zapasu cyklicznego: zapas cykliczny jako skladnik zapasu, zastosowanie systernu opartego na pneglqdzie okresowym, podstawy optymaiizacji zapasu cyklicznego, wzor Wilsdna (Harrisa), elementy kosztowe wplywajqce na wielkosc optymalnego zapasu cyklicznego - zasady wyznaczania, ocena wrailiwosci funkcji kosztow uzupelniania i utrzymywania zapasu cyklicznego, wariantowe modyfikacje podstawowych modeli optyrnaiizacji zapasu cyklicznego, obliczanie optymalnego cyklu przeglqdu zapasu. 7. Analiza i prognozowanie popytu: rodzaje popytu, cykl iycia produktu, zmiennosc popytu w cyklu uzupelnienia zapasu, definicja cyklu uzupelnienia zapasu, skladowe cyklu, cykl uzupelnienia zapasu a cykl reaiizacji zambwienia, rozklad popytu w cyklu uzupelnienia - zrniana charakteru rozkladu i jego parametrbw, zmiennosc czasu cyklu uzupelnienia zapasu, obliczanie odchylenia standardowego popytu w cyklu uzupelnienia zapasu, analiza ABC, klasyfikacja XYZ, szybkohc zutycia: profil popytu - budowa histograrnbw, rozklady teoretyczne: Poissona, wykladniczy, norrnalny, trendy i sezonowosc popytu, popyt,,dziki'. Znaczenie prognozowania popytu w gospodarce zapasami, rnetody prognozowania, prognozowanie oparte na szeregach czasowych, Srednia arytrnetyczna, Srednia alytrnetyczna waiona. srednia ruchowa. Srednia ruchorna waiona, wygladzanie wykladnicze (model Browna), wygladzanie wykladnicze z prognozq (dwuparametryczny model Holta), prognozowanie zrnian dlugookresowych - regresja liniowa, prognozowanie zmian sezonowych (modele. wskainikbw sezonowych). prezentacja moiiiwosci w prognozowaniu arkusza kalkulacyjnego EXCEL, prognostyczne modele przyczynowo - skutkowe: przyklady zastosowari, ocena blgdowprognozowania, prezentacja sprzedaiy towaru X, prezentacja graficznej interpretacji przebiegu szeregu czasowego, okreilenie rozktadu popytu. Sledzenie blqdbw prognozowania. 8. Poziom obstugi klienta w zarzqdzaniu zapasami: definicja poziomu POK 1 - prawdopodobienstwo niewyst~ienia braku w zapasie, zaletnosci statystyczne w obliczaniu POK 1, definicja poziomu POK 2 - ilosciowy poziorn realizacji popytu/zapotrzebowania, zwiqzek POK 1 i POK 2 - przyklady zastosowari i blgdnych inlerpretacji.

17 9. Systemy zamawiania: rodzaje systemow zamawiania, przeglqdy ciagle i okresowe, terminy skladania zamowieh, inwestycje w zapasy, niezaspokojony popyt, okreblanie wielkosci zamowienia, wielkobc i koszt zamowienia. Analiza pokrycia, wplyw wielkosci zamowienia na zapas pokrycia, rozklad popytu na towary o wolnym przepiyvie, odnawianie zapasow. 10. System zamawiania oparty na poziomie informacyjnym: ogolny opis modelu systemu - podstawowe parametry systemu, zastosowanie systernu opartego na poziomie informacyjnym, obliczanie zapasu zabezpieczajqcego dla systemu opartego na poziomie informacyjnym, model symulacyjny realizujqcy system zamawiania oparty na poziomie informacyjnym. 11. System zamawiania oparty na przeglqdzie okresowym: og6lny opis moderu systemu, prezentacja podstawowych parametrbw systemu. zastosowanie systemu opartego na przeglqdzie okresowym, obliczanie zapasu zabezpieczajqcego dla systemu opartego na przegiqdzie okresowym, model symulacyjny realizujqcy system zamawiania oparty na przeglqdzie okresowym. obliczanie optymalnego cyklu przeglqdu zapasu dla systemu przeglqdu okresowego. 12. Wariantowe systemy zamawiania: parametry systemow zamawiania - zr6tnicowanie wariantbw, prezentacja wariantow: MIN - MAX oraz odmian systemu przeglqdu okresowego. zastosowania rozwiqzan wariantowych systemow odnawiania zapasow, model symulacyjny system6w zamawiania. 13. Funkcje i rodzaje magazyndw: definicje magazynu i magazynowania, funkcje i rodzaje magazynow. Zadania magazyn6w w systemach logistycznych, magazyn jako ogniwo systemu logistycznego. Program magazynowania, parametry stanu zapasbw magazynowych, parametry ruchu zapasbw. Zadania i zakres odpowiedzialnobci w magazynie. Cykl nadzorowania magazynu. 14. Rozplanowanie magazynu: przeplyw towarow, lokalizacja produktow; obszary przyjmowania, skladowania; wysylania towarow, wykorzystanie magazynu. Zagospodarowanie przestrzeni

18 skladowej magazynu, sposoby uloienia i pietrzenia jednostek ladunkowych, moduly magazynowe, parametry przestrzenne strefy skladowej, regaty magazynowe wysokiego skladowania. Zmiany rozplanowania magazynu. kryteria zmian rozplanowania, maksymaiizacja istniejqcego rozplanowania i sprzetu. 15. Operacje i procesy magazynowe: przyjmowanie towarow, lokalizacja zapasow w magazynie masowym, kompletowanie zamowieti, transport poziomy i pionowy. Wysylanie towarow. skfadowanie i wybieranie towarbw. Kompletowanie zamowieri. Dobor sprzetu. Procesy magazynowe: proces przepiywu towarow i informacji, elementy organizacyjne proces6w magazynowych - przyjmowanie i wydawanie towarow. podstawowe zadania przy przyjmowaniu i wydawaniu, fronty przeladunkowe. prowadzenie prac przeladunkowych, skladowanie towarow, podstawowe zadania przy skladowaniu towarow, rozmieszczenie towarow w strefie skladowania metodq statych miejsc skladowych i wolnych miejsc skladowych, analiza ABC czestotiiwosci pobierania, kompietowanie towarow, podstawowe zadania kompletacji, kompietacja w strefie skladowania i w wydzielonej strefie kompletacji, metody kompletacji, uklady technoiogiczne magazynow. Zagospodarowanie strefy przyjec i wydari: czynniki wpiywajqce na zagospodarowanie stref, rodzaje wydzielonych powierzchni w strefach. 16. Magazyny wysokiego skladowania: podzial pnestrzeni magazynowej, uklad technoiogjczny magazynu. Podzial na strefy, rodzaje wydzielonych powierzchni w strefach, rodzaje i budowa regalow, bezpieczna obsluga regalow, urzqdzenia transportowe obslugujqce regaty, zasady rozmieszczania towarow. 17. Magazynowe systemy informatyczne: funkcjonalnosc systemow, wspomaganie procesow magazynowania, raportowanie, system kodow kreskowych. Automatyczna identyfikacja towarow: wykorzystanie automatycznej identyfikacji w procesach magazynowania. 18. Przepisy i normy w magazynowaniu: normalizacja w magazynowaniu, przepisy bezpieczenshva i higieny pracy, przeciwpoiarowe i ochrony Srodowiska.

19 19. WydajnoSC i kosziy magazynowania: analiza wydajnosci, wskainiki operacyjne, elementy kosztow, analiza kosztow magazynowania. 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania W wyniku realizacji programu przedmiotu,,gospodarka zapasami i magazynem" uczen (sluchacz) powinien opanowad umiejgtnosci niezbgdne do zarzqdzania zapasami oraz magazynem. Przedmiot stanowi rozwinigcie zagadnieh dotyczqcych zapasow i magazynowania, ktore zostaiy zasygnalizowane w ramach zajgc z przedmiotu "Podstawy logistyki". W procesie nauczania, obok tradycyjnych metod, naleiy szeroko stosowac metody twiczeniowe, szczegolnie w cz?sci dotyczqcej gospodarki zapasami. Stopien opanowania wiadomoici przez ucznia (sluchacza) powinien byt sprawdzany konwencjonalnymi metodami, jak testy czy sprawdziany. Umiejetnosci praktyczne mogq by6 sprawdzane takte poprzez obserwacjg wykonywanych zadah. Nieklore z umiejgtnosci rnuszq by6 uksztaltowane tak, aby uczen umial rozwiqzat problem w kaidej sytuacji, a inne w takim stopniu, aby radzil sobie prry rozwiqzywaniu problemu w syiuacji typowej. Przed sformulowaniem oceny naleiy ustali6 kryteria oceniania: - poziom wymagah programowych. - poslugiwanie sig terminologiq z zakresu gospodarki zapasami i gospodarki magazynowej. - form? prezentacji i wystapieli publicznych. - organizacje prac podczas wykonywania Cwiczen, - postawy ucznia. Podstawowym narqdziem pomiaru dydaktycznego podczas oceniania powinien by6 nauczycielski test osiagnigd edukacyjnych. Zaleca sig stosowanie roinorodnych metod sprawdzania osiqgniqt edukacyjnych: - dyskusjg kierowanq. - indywidualne wypowiedzi ucznia, - pisemny sprawdzian wiedzy, - wykonywanie zadah praktycznych w czasie twiczeri.

20 4. Podstawowe srodki dydaktyczne 1) modele magazynbw: a) plaskiego, b) wysokiego skladowania, c) materiabw sypkich, d) artykulow spoiywczych. 2) pr6bki towarow piynnych, sypkich i staiych, 3) opakowania towarow o maiych gabarytach, 4) modele opakowari wieikogabarytowych, 5) katalogi towarow i opakowari, 6) przepisy dotyczqce przewozow towarow i zwierzqt, 7) fiimy dydaktyczne, foiiogramy dotyczqce zasady ladowania i przewozu towarow, 8) wzory oznakowania ladunkow, modele magazynu z podzialem na strew, 9) modele Srodk6w transportu wewnqtrzzakladowego, 10) rnodele urzqdzeri do kompietacji towarow. 11) model urzqdzeri do kompietacji lowar6w. 12) model magazynu wysokiego sktadowania, 13) inforrnatyczne urzqdzenia automatycznej identyfikacji towarow. 14) jednostki logistyczne oznakowane w systemie EANIUCC, 15) instrukcje przeplywu materialow przez rnagazyn. 5. Literatura 1. Dudziriski 2.. Kizyn M., Vademecurn gospodarki rnagazynowej, PWE, Warszawa, 2002 r. 2. Fijalkowski J., Technologia Magazynowania. Wybrane zagadnienia, Politechnika Warszawska, Warszawa, 1995 r. 3. Gubala M., Popielas J.. Podstawy zarzqdzania magazynem w przykladach, seria: Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznah, 2002 r. 4. Kody kreskowe, wyd. 2, seria: Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznari, 2002 r.

21 5. Korzen Z., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Tom 1. Infrastruktura. Technika. Informacja, seria: Biblioteka Logistyka. ILiM. Poznan, 1999 r. 6. Krzyianiak St., Podstawy zarzqdzania zapasami w przyktadach, seria: Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznaii, 2002 r. 7. Majewski J., lnformatyka dla logistyki, seria: Biblioteka Logistyka. ILiM, Poznan, 2002 r. 8. Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarzqdzania, seria: Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznan, 2001 r. 9. Praca zbiorowa. Zarzqdzanie gospodarkq magazynowq, PWE. Warszawa r. 10. Sariusz - Wolski Z.. Sterowanie zapasami w przedsigbiorstwie, PWE, Warszawa, 2000 r.

22 3. Ekonomika logistyki I. Szczeg6towe cele ksztatcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczeri (stuchacz) powinien umiec: 1) postuiyc sig podstawowq terminologiq z zakresu rachunkowosci, 2) rozroinii elementy rachunkowosci i ich wzajemne powiqzania, 3) rozroinic i sklasyfikowat skladniki majqtku i kapitalbw, 4) okreslit formy organizacyjno-prawne jednostek logistycznych na podstawie funduszy (kapitalow) wlasnych, 5) okreslic wplyw operacji logistycznych na skladniki bilansu oraz sum? bilansowq, 6) sporzqdzic, skontroiowai: i zadekretowat wybrane dowody ksiggowe, 7) przechowai dowody ksiegowe. 8) prawidlowo powiqzat konta z bilansem (otworzyt i konta). 9) okreslic zasady funkcjonowania kont bilansowych, 10) odczytat tiest zapisow ksiggowych, 11) rinterpretowae zestawienie obrotow i said, 12) posluiyi si? terminologiq zwiqzanq z wynikiem dzialalnosci jednostki gospodarczej, 13) okreslic zasady funkcjonowania kont wynikowych, 14) zaewidencjonowac operacje gospodarcze na kontach wynikowych, 15) zastosowac zasady rozliczania w podstawowych przekrojach, 16) ustalic wynik finansowy operacji logistycznej. 17) obliczyc podatek VAT. 18) obliczyi podatki bezposrednie i posrednie, 19) okreslit rodzaje kosztbw funkcjonujqcych w dzialalnosci logistycznej, 20) obliczyi koszt operacji logistycznej, 21) okreslic moduty kosztaw logistycznych, 22) ustalic powiqzania poszczeg6lnych modulbw koszt6w logistyki, 23) wydzielic miejsca powstawania koszt6w logistyki. 24) okreslit wplyw kosztow logistyki na wynik finansowy przedsi'$biorstwa, 25) sklasyfikowac cechy statystyczne, 26) wyjasnic znaczenie podstawowych pojec statystycznych, 27) dobrac jednostki do proby statystycznej,

23 28) wybrac wtaiciwq rnetode badania stalystycznego (petne iub cz$sciowe) w typowej sytuacji, 29) dokonai: szacunku statystycznego. 30) skontroiowac surowy rnateriat statystyczny, 31) ocenit btqdy wystqpujqce w materiale statystycznyrn, 32) ziiczyt material statystyczny metodqbezpo8redniqi metodq kreskowq, 33) zbudowat szeregi statystyczne i proste tabiice statystyczne, 34) sporzqdzii wykresy metodq iiniowq i metodq powierzchniowq, 35) sporzqdzit histogram. 36) posluiyc s i rocznikiem ~ statystycznym, 37) posluiyc siq statystykq do analizy procesow. 38) zastosowac badania statystyczne w spedycji, 39) skorzystab z wnioskowania statystycznego i testowania hipotez w spedycji. 2. Material nauczania 1. Terminologia rachunkowo5ci: pojgcie rachunkowosci i rachunku kosztow, kapitat finansowy, zapisy ksiqgowe, konta, numeracja kont, bilansowanie kont, podstawowe rownanie biiansowe, wynik finansowy, biians, operacje ksiggowe, wskainiki ekonomiczne, dekiaracja podatkowa. 2. Eiernenty rachunkowo5ci: kapitat tinansowy, majqtek i jego ir6dla finansowa, zasady ewidencji operacji gospodarczych, podstawy ewidencji: majqtku tnvalego, i;rodkow pieniginych, rozrachunkow, materiatow i towarow, kaikuiacji koszt6w. produktow pracy. przychodbw i podatkow, kapitalow oraz funduszy i rezew, wyniku finansowego i jego roziiczenie. 3. Szacunkowy wynik finansowy operacji logistycznej: przewidywane koszty i zyski operacji logistycznej. 4. Kwalifikowanie majqtku prredsiebiorshva: majqtek jednostki i jego struktura, Srodki gospodarcze - majqtek rzeczowy. podzial rnajqtku jednostki na twaly i obrotowy, irodta finansowania - majqtek finansowy (kapitaiy), podzial kapitalow na wtasne i obce.

24 5. Bilansowanie rnajqtku jednostki gospodarujqcej: istota i znaczenie bilansu, biiansowanie skladnikbw aktywbw i pasywow, sporzqdzanie bilansu, inforrnacyjna funkcja bilansu, wykorzystywanie rownania bilansowego w celu uslalania brakujqcych skladnikow. 6. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji i sporzqdzania inwentaiza: cel i zasady inwentaryzacji, tryb i terrniny ustawowe przeprowadzania inwentaiyzacji, melody inwenlaryzacji, dokurnentacja inwentaryzacyjna. 7. Zasady ewidencji operacji gospodarczych: charakterystyka operacji gospodarczych, pojgcie i funkcjonowanie konta, funkcjonowanie kont bezwynikowych, funkcjonowanie kont wynikowych. operacje gospodarcze i ich wptyw na biians. 8. Zasady prowadzenia dokurnentacji ksiggowej: charakterystyka i rodzaje dowodow ksiggowych, charakterystyka urrqdzen ksiegowych, plan kont, otwieranie, prowadzenie i zarnykanie ksiq rachunkowych, forrny i techniki ksiggowania. 9. Zasady ewidencji rnajqtku tlwalego: klasyfikacja i wycena rzeczowego majqtku trwalego, zasady ksiggowania rzeczowego majqtku trwalego, zasady arnortyzacji, aktualizacja Srodkbw trwatych, zasady ewidencji i arnortyzacji wartogci niernaterialnych i prawnych. zasady wyceny i ewidencji finansowego rnajqtku trwalego. i 10. Zasady ewidencji rnajqtku obrotowego: klasyfikacja majqtku obrotowego, zasady ewidencji srodkdw pieniginych, zasady ewidencji zapasow, zasady ewidencji i rozliczania naieinosci, ewidencja i rozliczanie krotkoterminowych papierow wartosciowych. 11. Koszty jako element procesu decyzyjnego: podstawowe definicje kosztow, koszty jako element informacji ksiggowych. wykorzystanie informacji kosztowych w procesie podejmowania decyzji gospodarczych. 12. Klasyfikacja kosztow dla potrzeb pianowania: elementy kosztow, rodzajowy uklad kosztow, koszty wedlug zakresow dzialalnosci, koszty wedlug rniejsc powstawania, kalkulacyjny uklad kosztow,

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie

Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie Marek Ossowski * Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie Wstęp W czasach industrialnych, kiedy tworzono systemy działania oparte na rozwiązaniach zrozumiałych dla wszystkich pracowników,

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Ewa Płaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania / Katedra Logistyki Ekonomicznej ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury 4. Podstawowe kryteria i załoŝenia efektywnego systemu opłat 4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury Podejmowanie decyzji o rozwoju infrastruktury odbywa się dwuszczeblowo. Na szczeblu

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 680 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 21 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo