Technik spedytor 342 [02]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technik spedytor 342 [02]"

Transkrypt

1 MlNlSTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA Technik spedytor 342 [02] Dla: technikum i szkoty policealnej Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002

2 AUTORZY: : Program opracowai zespoi pracownikow naukowo-dydaktycznych Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Wyiszej Szkoly Logistyki w Poznaniu oraz Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu kierunkiern dr. Ryszarda S~iekatowskie~o. RECENZENCI: rngr ini. Stanislaw Rembowski mgr ini. Zdzistaw Szkudlarek

3 I. PLANY NAUCZAN~A DLA TYPOW SZKOL OKRESLONYCH DLA DANEGO ZAWODU w KLASYFIKACJI ZAWODOW SZKOLNICWA ZA\)\~ODOWEGO PLAN NAUCZANIA dla technikum 1! Dla mlodrieiy : Dla daroslych j LP. 1. 2, 3' Zajecia edukacyjne Podstawy spedycji. I transportu Srodki transportu Podstawy prawa Transportowego Rachunkowo56 Ubezpieczenia ladunk6w Techniki informatyczne w rachunkowo5ci Marketing i sztuka negocjacji 7. wspedycji Zarzadzanie dzialainosciq spedycana, Logistyka 9. - Techniki biurowe Statystyka 11. Jqzyk obcy dia spedyior6w Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie n a u c z a k Klasy I - IV ~iciba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania ; Semesty Forma stacjonarna $ ' 2 2 i ' Liczba godz w CzterOietnir okresie nauczania I - VIII Forma zaoczna Razem 50 Praktyki zawodowe: 4 tygodnie w kl. ill

4 PLAN NAUCZANIA dla - szkoly policealnej Dla rnlodzieiy Dia doroslych , ' Zajecia edukacyjne Podslawy spedycji I lransportu Srodki transporlu. Podslawy prawa Transportowego RachunkowoSC Ubezpieczenia ladunk6w Techniki i~iformatyczne W rachunkowo9ci Marketing i sztuka negocjacji w -- - Liczba godziri tygodniowo Sernertr Sernenlr Sernestr Serncstr I I1 Ill IV 4 4 Jqzyk obcydla spedytor6w -- 2 Liczba godzin tygodniowo w dwuletnirn okresie nauczania Forma stacjonarna Liczba godzin H dwuletnir Okresie nauczani Fornia zaoczna ~ ~ c b! c i ~ ~ Zarzqdzanie 0. dzialalnosci spedycyjnq Logislyka Techniki biurowe Slalystyka Zarys wiedzy 2 2 o gospodarce -- Razetn godzin ; edukacyjnych.. 4

5 II. PROGRAMY NAUCZA~IA PRZEDMIOTOW ZAWODOWYCH Wykaz przedmiotow zawodowych: 1. Podstawy spedycji i transportu 2. ~rodki transportu 3. Podstawy prawa transportowego 4. RachunkowoSC 5. Ubezpieczenia ladunkow 6. Techniki inforrnatyczne w rachunkowosci 7. Marketing i sztuka negocjacji w spedycji 8. Zarzqdzanie dzialalnosciq spedycyjnq 9. Logistyka 10. Techniki biurowe 11. Stajystyka 12. Jezyk obcy dla spedytorow 13. Praktyka zawodowa I str. 6 str. 11 str. 17 str. 23 str. 29 str. 33 str. 36 '. str. 41 str. 49 str. 57 str. 63 str. 68 str. 73

6 1. PODSTAWY SPEDYCJI I TRANSPORTU 1. Szczeg6fowe cele ksztalcenia: W wyniku procesu kszlaicenia uczeh (sluchacz) powinien umiec: 1) rozrbinit czynnosci wyslqpujqce w dzialalnosci spedycyjnej. 2) sklasyfikowac uslugi spedycyjne,.3) zaplanowac zadanie transporlov!e. 4) zaplanowac zadanie spedycyjne. 5) zorganizowac zadanie transporlowo - spedycyjne z irwzglgdnieniem srodk6w lransportu, 6) ocenic rynek transporlowy w Polsce. 7) ocenic rynek lransporlowy na Swiecie. 8) przygolowat dokumenty transporlowo - spedycyjne, 9) okreslic zasady ustalenia ceny za uslugq spedycyjnq, 10) okreslit obowiqzki spedytora, 11) opisac rynek spedycyjny w Polsce. 12) okreslic podslawy funkcjonowania rynku spedycji. 13) opisac zasady przygotowania ladunku do przewozu, 14) opisac wykorzyslanie Srodkow iqcznosci w spedycji. 2. Material nauczania 1) Geneza dzialalnosci spedycyjnej: spedycja, eksploalacja, rys hisloryczny dzialalnokci zwiqzanej z przemieszczaniem przesylek i ludzi, rozw6j spedycji w XVIII, XIX i XX wieku oraz wplyw na powsianie nowego zawodu, probiemy z.,nazwq", sprzedawca uslug iransporlowych, operator logistyczny, umiejscowienie spedytora w iaricuchu dostaw. 2) Delinicja spedycji: etymologia pojqcia spedycji, pojecie spedycji, spedytora i uslugi spedycyjnej, rozw6j dzialalnosci spedycyjnej w Polsce po 1989 roku, charakler uslug spedycyjnych i charakler uslug transporiowych, spedycja a rynek usiug transportowych, potrzeby spedycyjne i mierniki dzialainoici spedycyjnej, przedmiot umowy spedycji. 3) Rodzaje spedycji: -pojqcie rodzajow czynnosci spedycyjnych, zakres czynnosci spedycyjnych, czynnosci organizowane i wykonywane przez spedylora, klasyfikacja spedycji.

7 4) DzialalnoSC spedycyjna - czynnosci: spedycja wlasciwa, przyjmowanie zlecen, wybor Srodka transportu, zawieranie um6w o przewoz, ubezpieczenie przesylki, sporzqdzanie dokulnentacji transportowej, odbi6r przesylki od nadawcy, przygolowanie przesylki do przewozu, nadanie przesylki do przewozu wraz z dokumentacjq lransportowrt odprawa ceina, przekazanie przesylki odbiorcy, przemieszczanie przesylek i organizacja czynnosci dodatkowych, czynnosci przemieszczania, czynnosci dodatkowe. 5) Uslugi spedycyjne: kompleksowa obsluga spedycyjna, organizacja przewoz6w samochodowych z wykonaniem czynnosci portowych i saladunkowych, organizacja przewozow przesylek drobnych w trybie zwykiym I ekspresowym, organizacja wykonawslwa usiug iadunkowych i skladowania, obsluga przewozow kontenerowych, obsluga i organizacja przewozow scentralizowanych, obsluga bocznic ogolnodoslgpowych, organizacja przewozbw ladunkow cigikich i ponadgabarytowych, organizacja przewozbw ladunk6w niebezpiecznych, organizacja wykorzystania powrotnych przebiegbw taboru samochodowego, organizacja i prowadzenie regularnej samochodowej komunikacji towarowej, organizacja obslirgi portow morskich, organizacja przewozow wagonowych. 6) Transporl jako dziedzina gospodarcza: transport i usluga transportowa, pojqcie transportu, pojgcie uslugi transportowej. usluga lransporlowa jako produkt na rynku, rota i funkcje jransporiu w gospodarce narodoyej, miejsce i znaczenie transporlu dla dzialalnosci firm. 7) Podrial transporlu: klasyfikacje transportu wg roinorodnycli kryteriow, wady i zalety poszczegolnych rodzajbw lransportu, Srodki lransportowe i ich klasyfikacje, charakteiyslyka wybranych Srodkow transportowych. 0) Rynek transportowy: pojecie rynku transportowego, formy rynku transporlowegn, cechy rynku transporlowego, uczestnicy rynku, prawidlowosci rzqdzqce rynkiem., 9) Formy uslug transportowych na rynku:, przewozy tranzytowe, zasady lranzytu, regulacje prawne lranzytu, znaczenie gospodarcze tranzytu. Polska jako kraj tranzytowy. 10) Popyt I podai na rynku uslug transporlowych: popyt na uslugi transportowe, cechy popytu na uslugi transporlowe, zroinicowanie popytu na uslugi transportowe, determinanty popytu na uslugi transportowe, podai uslug transportowych, czynniki determinujqce podai uslug transportowych. 7

8 ?I) Znaczenie transportu we wspolczesnej wyrnianie migdzynarodowej: handel rniqdzynarodowy i jego potrzeby transporlowe, ogolny obraz lransportowego zagospodarowania Swiala, transport we wsp6lczesnej migdzynarodowej wymianie towarowej. 12) Procesy doslosowawcze we wsp6lczesnyrn transporcie: doslosowawcze lendencje techniczne i organizacyjne, tendencje ekonomiczne, nowe forrny zarzqdzania transportem. 13). Spedycja w procesie migdzynarodowej wyrniany handlowej: podslawowe pojqcia polityki spedycyjnej w handlu migdzynarodowym, narzgdzia poiityki spedycyjnej w liandiu migdzynarodowym, polityka spedycyjna paristw Unii Europejskiej, polska polilyka transportowo-spedycyjna w aspekcie przewozow rnigdzy~iarodowych. 14) Przedsigbiorslwo spedycyjne: organizacja przedsiqbiorstwa spedycyjnego, struktura podrniotowa rynku uslug spedycyjnych, sposoby zdobywania klienl6w, koszly przedsiqbiorstwa spedycyjnego, przychody przedsigbiorslwa spedycyjnego. 15) Prawne aspekty dzialalnosci spedylora: ziecenie spedycyjne, urnowa spedycji, strony umowy spedycji, prawa i obowiqzki spedylora, odpowiedziainosc spedylora za szkody w trakcie wykonywania uslugi. ogoine warunki spedycyjne. 16) Spedycja w Polsce: wieikosc i liczba przedsigbiorslw spedycyjnych, dostgp do wykonywania uslug spedycji migdzynarodowej, zakres, dziaianie i specjalizacja przedsigbiorstw spedycyjnych, slowarzyszenia zawodowe sektora uslug spedycyjnych w Polsce, szanse i zagroienia dzialalnosci spedycyjnej w Poisce. 17) Wspoldzialanie spedytorow miqdzynarodowych: przysziosc spedycji migdzynarodowej, przewozy mullirnodaine, rodzaje przewozow rnullimodainych, aspekly lechniczno-lechnologiczne przewozow rnullimodalnych. przewozy kontenerowe, przewozy szynowo-drogowe, aspekty organizacyjne w transporcie rnorskirn i iqdowyni, aspekty handlowo - eksploalacyjne przewozow rnullimodainych. ID) Przcbieg procesu spedycyjnego w handlu migdzynarodowym: proces spedycyjny w eksporcie towarow, dokumeritacja spedycyjna w eksporcie. obowiqzki spedylora w fazie eksportu, spedycja w imporcie lowarow, dokumenly spedycyjne w imporcie, obowiqzki spedytora w fazie importu.

9 19) Dokumenty transportowe i spedycyjne: regulacje prawne w sferze dokumentacji transportowej i spedycyjnej, migdzynarodowe dokumenty transportowe i spedycyjne, krajowe dokumenty transporlowe i spedycyjne, umowa spedycyjna. 20) Zasady opracowywania dokumentow spedycyjnych: og6ine zasady opracowywania dokumentbw lransportd'wych i spedycyjnych, praktyczne przygotowanie wybranych dokumenl6w. 21) EfektywnoSC funkcjonowania przedsiebiorstw iransportowych. koszty i ceny w transporcie i spedycji, koszty ksiqgowe a alternatywne, koszty producenta; koszly wiasne przewoinika, koszty uiytkownika usiugi, ceny w transporcie. 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Przedmiot.Podstawy spedycji transportu" jest pieiwszym przedmiotem zawodowym w ksztalceniu technika spedytora. Piewszenstwo tego przedmiolu w stosunku do innych wynika przede wszystkim z tego, i e opiera si? on na osiwnigciach innych dziedzin nauki, nie trzeba wigc wprowadzak praw i wykazywak zaleinosci migdzy roinymi zjawiskami naukowymi, lecz przede wszystkim prezentowac je i objainiat Znaczna czgsc uczni6w rozpoczynajqcych naukg moie posiadac jui pewien zashb wiedzy i UmiejglnoSci zdobytych w firmach. Nie jest lo, jednak wiedza nauczana metodologicznie i w spos6b uporzqdkowany. Diatego tei w procesie ksztaicenia duiq wag? naieiy przykladat do kszlaltowania umiejgtnosci zdobywanych podczas Cwiczeh. Wymaga to od nauczyciela pelnej znajomoici aktualnej literalury przedmiotu i Siedzenia.. na bietqco publikacji o ternatyce spedycyjnej, poniewai posiugiwanie sig przykladami z iycia gospodarczego ulatwi uczniom zrozumienie iub samodzielne sformuiowanie praw i mechanizmbw rzqdzqcych gospodarkq rynku spedycyjno - lransporlowego. Podczas realizacji programu naleiy podkreslac: istotne dia zawodu aspekty takicii.lresci nauczania jak: - uslugi spedycyjne, - rynek transporlowy,! - popyl i podai na rynku lransporiowym, - procesy dostosowawcze w transporcie. 9

10

11 .I 1. Szczegolowe cele ksztatcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczeii (sluchacz) powinien umiet: 1) okreslit roig transporlu i jego podslawowe formy, 2) scharakteryzowat zasady uiylkowania Srodka lransportu. 3) okrestic zakres czynnosci lransportowych, 4) scharakteryzowat i dobrat Srodek transportu samochodowego, 5) dobrat wagon kolejowy do przewozu tadunku, 6) dobrat statek ieglugi Srbdlqdowej do przewozu towarow, 7) dobrat statek morski do przewozu lowarow: 8) dobrat tadunek do transporlu lotniczego, 9) zdefiniowac elementy sktadowe procesu eksploatacji Srodkow lransportu, 10) sporzqdzit plan przewozbw, 11) okresii6 wymagania dopuszczajqce srodki lransportu sarnochodowego do ruchu, 12) zaplanowat obstugg IechnicznqSrodkow lransportu samochodowego, 13) okreslit zasady prowadzenia prac naprawczo-remontowych, 14) okresli6 koszt wlasny realizacji uslugi transportowej,! 15) okreslit koszty dziatalnosci przedsiqbiorstwa transportowego. 16) opracowat taryfikator uslug przewozowych, 17) przygolowat tadunek do przewozu, 18) oznakowat tadunek do przewozu. 19) prowadzit rejeslr przewozow. 20) zastosowat techniki informatyczne do wspomagania zarzadzania eksploatacj? Srodkow transportu.! i 2. Material nauczania i 1) Srodki transportu: definicja lransporlu i Srodka transportu, irodla i cechy polrreb transporlowych, reaiizacja uslugi lransportowej, klasyfikacja Srodkow transportu, stan obecny i prognozy rozwoju galgzi transportu, energochlonnost tr'ansporlu. 2) Charakterystyki uiytkowania Srodk6w transportu: charakteryslyki efektywnosci uiylkowania pojazd6w - bsp61czynnik golowoici, wsp6lczynnik wykorzystania czasu pracy, wspolczynnil( wykorzystania pojazdu sprabnego lochnicznie, wspbiczynnik wykorzystania pojazdu, charakletystyki I I i

12 inlensywnosci uiylkowania pojazdbw w czasie - Sredni dobowy czas pracy. Srednia predkosc techniczna pojazdu, Srednia prgdkosc eksploatacyjna. wspolczynnik intensywnosci uiylkowania pojazdu sprawnego lechnicznie. inlensywnosc eksploatacji, charaklerystyki inlensywnosci pracy pojazdu wyrbinione ze wzglgdu na wykonanq pracg przewozowq - wspblczynnik wykorzystania ladownokci, dynamiczny wspblczynnik wykorzyslania IadownoSci, Sredr~ia warlosc przewoionego ladunku, Srednia wydajnosc pracy przewozowej,, Srednia wydajnosc uiylkowania pojazdu sprawnego lechnicznie. 3) Transport samocliodowy: infraslruktura trarisportu samochodowego - liniowa, punklowa, Srodki transportu - klasylik'acja taboru, przewozy pasaierskie i lowarowe, siec drbg i aulostrad. 4) Transport kolejowy: infraslruktura transporlu kolejowego, kolejowe Srodki lransporlu - budowa i charaklerystyki lechniczne wagonow lowarowych i osobowych oraz pojazdbw lrakcyjny;h, kolejowego. wyposaienie taboru a jakosc podrbiowania, obsluga laboru 5) ~harakthstyki techniczne pojazdbw samochodowych i wagon6w: wyniiary pojazdu, wagonu, definiowanie parametrbw wagowych pojazdu i wagonu, okreslenie paramelrow ruchowych, idenlyfikacja pojazdu i wagonu na podstawie danych kodowanych. 6) Transport wodny Srodlqdowy: infraslruklura lransporlu wodnego Srbdlqdowego: ieglugowa przydalnost drbg wodnych:. warunki nawigacyjne, kanaly leglugowe, drogi wodne, lerminale w porlacli rzecmych, Srodki lransporlu Srbdlqdowego do przewozbw pasaierskich i towarowych. 7) Transport lolniczy: infraslruktura transporlu lotniczego, infraslruktura, liniowa, infrastruklura punklowa, organizacja ruchu lolniczego, wymagania bezpieczehstwa ruchu lotniczego, Srodki transporlu lolniczego - klasyfikacja i charakteryslyki samolotbw. 8) Transpprt morski: infraslruktura lransporlu morskiego, infraslruktura liniowa, infrastruklura punklowa, Srodki lransporlu, parametry techniczne, klasyfikacja Srodkow lransporlu niorskiego, zasadnicze elementy slalku morskiego.

13 ' 9) Transport interrnodalny: cechy lransportu inlerm$dainego, podzial lransportu inlerrnodalnego ze wzglqdu na uiywane jednostki ladunkowe, interrnodalne jednostki transporiowe. Srodki transportu w przewozach intermodainycli, infrastruklura w przewozach interrnodalnych. 10) Eksploatacja Srodk6w lransportu - zagadnienia wprowadzajqce: przedrniot i definicja eksploatacji Srodk6w transportu, elementy skladowe procesu eksploatacji, zasady eksploatacji Srodkow lransporlu, podstawowa lerminologia eksploatacyjna (uiytkowanie, eksploatowanie, jakosc eksploatacyjna, trwalobc, niezawodnosc, podalnosc eksploatacyjna, potencjai. eksploalacyjny, post6j. obslugiwanie, naprawa), czynniki wplywajqce na jakosc eksploatacji. 11) Organizowanie zadan lransportowych: modele proces6w uiytkowanla Srodkow transportu, przewozy samochodowe, przewozy kolejowe, przewozy wodne Srodlqdowe, przewozy IOlfliCZe, przewozy morskie, przewozy intermodalne, czas przewozu ladunkow. 12) Pianowanie przewoz6w: dobor Srodka transporlu do zadania przewozowego. zasady planowania przewoz6w lowarowych, zasady planowania pracy w przewozach towarowyci?. zasady planowania przewozow osobowych, ustalanie oplyrnalnycli lras przejardu, zasada porbwnawcza efektywnosci ekspioatacyjnej sarnochodbw, zasada dobru liczby taboru przyczepnego do pracy z ciagnikami. 13) Techniczne ulrzymanie Srodkow transportu sarnochodowego: przepis) dotyczqce hornoiogacji i badaii technicznych, konsenuacja i ulrzymanie pojazdbw, klasyfikacja uszkodzen, trwalosc i niezawodnosc Srodkow transportu. 14) Dopuszczenie Srodka transportu do ruchu: niezbgdne wyposaienie Srodka transportu poruszajqcego siq po drogacli, badanie technlczne pojazdbw, czynnosci kontrolne oraz melody i kryleria oceny stanu technicznego pojazdu, dokumentacja kontroli stanu technicznego. 15) Obsluga Srodka lransportu samochodowego: stan techniczny pojazdu i jego zmiany w proceie eksploatacji, warunki eksploalacji wplywajqce na stan techniczny pojazdbw, procedury obslugi pojazdow, jakosi malerialow eksploatacyjnych a czqstotliwosc obslugi, rodzaje obslugi lechnicznej pojardow.

14 16) Naprawy i rernonly: systemy obsiugowo-naprawcze, pianowanie norm przebiegow miqdzy naprawami, rodzaje napraw, melody organizacji napraw pojazdow. 17) Kalegorie koszlow w przedsigbiorstwie lransportowym i ich kiasyfikacja wg miejsc powslawania: koszl wiasny produkcji transportu oraz koszly wlasne przedsigbiorstwa, koszl jednostkowy produkcji lransporlu. koszty elastyczne i SZlywne, koszty slaie, i zrnienne, koszl krancowy, koszty rodzajowe, koszty norrnalywne, koszly czqslkowe. 18) Koszly eksploatacyjne Srodkow transportu: podzial koszlow eksploatacji, koszty eksploalacyjne w zasadniczych galgziach transportu, jednoslkowy koszl wozokilometra, koszty wlasne eksploatacji przypadajqce na jednostkg czasu. 19) Taryfikalory: syslcniy taryfowe, odfeglosci taryfowe, laryfy specjaine i wyjqtkowe, zasady tworzenia taryf. 20) Forrnowanie iadunkow i lranspottu: funkcje opakowania, wyniagania stawiane opakowaniorn, jednosiki iogislyczne w forlnowaniu transportu. 21) Techniki informalyczne wspomagania zarzqdzania ekspioatacjq Srodkow transportu. 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Zajgcia z przedmiotu zaieca sig prowadzie w forrnie wykiadu oraz cwiczeh, klhre bgdq okazjqdo praktycznego zastosowania zdobylej wiedzy. Uczen powinien poslugiwat sig prawidiowym siownlclwem z zakresu Srodkbw lransporlu i zasad icli eksploatacji, prawidlowo okresiac funkcje poszczegolnych Srodkow lransporlu, ich niezawodnosc, szybkost przemieszczania ladunkow, a takie warunki lecliniczne, jakie powinien spelniat Srodek Iransporlu, aby by6 dopuszczonym do ruchu oraz koszty eksploatacji. Zajgcia powinny sig odbywat w pracowni Srodkbw lransportu i pracowni ladunkoznawslwa i towaroznawslwa. W lrakcie realizacji programu nauczyciel powinien przewidzieh zajqcia zwiqzane z:..powlorzeniem i utwaieniern nialerialu,. pisemnyrni pracami kontrolno-egzaminacyjnyrni.

15 W ocenie urniejctnosci ucznia naieiy zastosowac nastepujqce'kryteria: I) stosowinie wiedzy z zakresu Srodkdw transportu w odniesieniu do ich budowy i przeznaczenia, 2) rozpoznawanie typowych Srodk6w transportu, 3) diagnozowanie stanu technicznego Srodkow transportu oraz dokumenlowanie ekspioalacji, 4) stopieh spelnienia wyrnagan programowych, 5) posiugiwanie sic terminologiqtechniczna, 6) organizacjq prac podczas zajec i Cwiczeh, zgodnie z przepisami bezpieczerislwa i higieny pracy. Zaleca sig stosowanie nastqpujqcych melod konlroli wynik6w ksztaicenia: 1) testy dydaktyczne. 2) prace kontrolne, 3) odpowiedzi uslne na zadany ternal, 4) obselwacja i ocena postaw i zachowah ucznia w trakcie realizacji zadari praktycznych w sytuacjach typowych i probiemowych. 4. Podstawowe Srodki dydaktyczne $rodki dydaklyczne niezbcdne do realizacji programu s;i opinane w podslawie programowej kszlalcenia w zawodzie lechnik spedytor w pracowni srodkow transporlu i pracowni ladunkoznawstwa i lowaroznaws(wa. 5. Literatura 1. Cooke W. P., Quantitalive Melhod for Managemenl Decision, New York. McGraw - Hill Book Company, Cygan Z., Wspoiczesna eksploatacja, Wydawniclwo inslytulu Technologii Eksploalacji, Warszawa, Cypko J.. Cypko E.. Podslawy technoiogii i organizacji napraw pojazdbw mechanicznych, WKit. Warszawa, Gronowicz J.. Eksploalacja techniczna i utrzymanie pojazdbw, Wydaw!iiclwo Poiitechniki Szczecinskiej, Szczecin

16 5. I-iebda M., Mazur T., Pelc H.. Teoria ekspioatacji pojazdbw, WKit, Warszawa Hebda M., Mazur T., Podslawy eksploalacji pojazd6w samochodowych, Wkit, Warszawa, Kuziemkowski R., Zalewski P., Ekonomika transportu kolejowego. WKit, Warszawa. 1980, 8. Lotfi V., Pegels C.C.. Decision Support systems lor Management Science Operations Research, liwin. Boston, Madeyiki M.. Lissowska E.. Badania analityczne lransportu samochodowego, WKit, Warszawa, Malek P., Ekonomika transporlu, PWE. Warszawa, l1marczewski R., Piohczak Z.. Podemski J., Wagony towarowe. Poradnik lechniczny, WKit, Warszawa Neider J.. Marciniak - Neider N., Transport inlermodalny. PWE, Warszawa Numery lokaiizacyjne. Broszura Cenlrum Kod6w Kreskowych, lnstytut Logislyki i Magazynowania. Poznan. 14.Pfolil H. Cti. Systemy iogistyczne. Podstawy organizacji i zarzqdzania, lnstytut Logistyki i Magazynowania, Poznan, Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993 w sprawie warunk6w technicznych i badah pojazdow. Dz. U. z dnia 20 grudnia Rydzkowski W., Wojewodzka - Kr61 K., Transport, PWN, Warszawa, 1997

17 3. PODSTAWY. PRAWA TRANSPORTOWEGO I. Szczegolowe cele ksztalcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczen (sluchacz) powinien umiec: 1) posluiyc: sic podstawowymi pojcciami z zakresu prawa. 2) scharakleiyzowac powirlzania prawa z innymi systemami normatywnymi, 3) okresii6 rodzaje norm i prrepisdw prawnych. 4) okreslic zasady norm prawnych w czasie i przestrzeni, 5) odroinit podslawowe rodzaje slosunk6w prawnych oraz opisac ich elementy, 6) analizowat proces stosowania prawi, w tyrn luk prawnych, kolizji norm prawnych, 7) przedstawie hierarchic i rodzaje aktow normatywnych oraz okreslic miejsce ich publikacji i lermin wejscia w iycie, 8) odrdinik galczie prawa wchodzqce w sklad systemu prawa RP i zakres stosunk6w przez nie regulowanych, 8) skorrystat z rbtnych irddel prawa, 10) wlasciwie zapisac i odczytat podstawq prawn4 11) rozwiqzac proste, podslawowe problemy prawne, 12) przewidziec skulki prawne okreslonych dzialah, 13) okreslic podstawy prawne dzialalnosci spedycyjnej, 14) 'okreblic zobowiilzania finansowe, 15) okreslic podstawy prawne sprzedaiy uslug spedycyjnych. 16) zastosowac przepisy konwencji w dzialalnosci spedycyjnej, 17) okreslie zasady przewozu towarbw, osob i iywych zwierzqt. 2. Material nauczania 1) Pojecie prawa, jego podzial i zakres:, prawo - etymologia, powslanie, podslawy prawa, norma prawna, budowa i podzial ahtow prawnych, stosunek prawny, zdarzenie prawne, wykladnia prawa, irodla prawa, podzial i zakres prawa. 2) Prawo przewozowe: prawo przewozowe jako akl pozakodeksowy, zastosowanie prawa do przewozow z uiyciem transportu kolejowego, morskiego, lolniczego, samochodowego.

18 3) Prawo w dzialalno$ci spedycyjnej: przepisy dotyczqce. kwaiifikacji kierowc6w wykonujqcych krajowy i migdzynarodowy lransport drogowy rzeczy i osob, przepisy w sprawie okresowych ograniczen ruchu pojazd6w na drogacli iub zakazu ruchu nlekt6rych ich rodiajow (w tym za granicd, konwencja o rtlciiu drogowym (Wiedeh - 8 iisiopada 1968 r., wraz ze zmianami) oraz Konwencja o znakach i sygnaiach drogowycii (Wiedeh - 0 listopada 1960 r., wraz ze zmianami), umowy biialeralrle o migdzynarodowycti przewozacii drogowych, regulacje dotyczqce migdzynarodowego transporlu drogowego oshb i rzeczy, umowy w sprawie migdzynarodowych okazjonalnych przewoz6w pasaierbw aulobusami i aulokarami (INTERBUS), przepisy zwiqzane 7: wykonywaniem transportu drogowego materiaiow niebezpiecznych, odpadbw i 2ywych zwierzqt: pojazdami przekraczajqcymi dopuszczainq masg; naciskiem osi i wymiarami pojazdow: nadzorem i konlrolq przedsigbiorcow lransporlu drogowego oraz kierowcow w zakresie zgodnoici wykonywania lego transporlu 7 przepisaml; przepisy okreslajqce zasady podejmowania i wykonywania krajowego i migdzynarodowego. lransporlu drogowego os6b i rzeczy (w lym dotyczqce przewoinika i zatrudnianych przez niego kierowc6w oraz taboru), kompetencje adminislracji rzqdowej i samorzqdowej w zakresie udzieiania, odmowy udzielenia, zmiany, cofnigcia, wygasnigcia uprawnien do wykonywania przewozbw osob i rzeczy - licencje, zezwolenla, zaswiadczenia, podslawowe obowiqzki i prawa przewoinika wykonujqcego krajowy i migdzynarodowy transport drogowy osob i rzeczy, uprawnienia inspektorow lnspekcji Transportu Drogowego, uprawnienia Poiicji, organow ceinych, Straiy Granicznej i innych organow ustawowo uprawnionych do konlroii kierowcbw i pojazdbw transportu drogowego, dziaiainosc spedycyjna, a dzialainosc gospodarcza, spedylor jako sprzedawca usiug, rejestr handiowy, firma, peinomocniclwo handlowe, sp6lka i jej iormy, konwencje migdzynarodowe: pojgcie konwencji, jej charakter, przeznaczenie, skutecznosc, konwericje dotyczqce przewozow Srodkami lransporlu samochodowego, koiejowego, lotniczego, wodnego, konwencje dotyczqce specjainycil warunkbw przewozowych, konwencje dotyczqce pomocy technicznej, konwencje ratowniclwa, postgpowania z towarami niebezpiecznyrni. konwencja celna (SMR, TiR, RIV. AETR, AM! - M, ADR, AGT, COTiF, CIM, SMGS), przepisy konwencji celnej dotyczqcej przewozu towarow z zastosowaniem karnetow TiR (Konwencja TiR sporzqdzona. w Genewie 14 lislopada 1975 r., wraz ze znlianami), przepisy umowy europejskiej dotyczqcej I8

19 migdzynarodowego przewozu lowarow niebezpiecznych ADR (Genewa 30 wrzesnia 1957 r.. wjaz ze zmianami), przepisy konwencji o urnowie migdzynarodowej przewozu drogowego lowar6w CMR (Genewa 18 maja 1956 r., wraz ze zmianami), konwencja berneiiska, warszawska, brukseiska). 4) Swiadczenie uslug w Swielle kodeksu handlowego: przepisy w sprawie prowadzenia dzialainosci gospodarczej w zakresie pnewozbw, pojqcie uslugi, zakres uslugi, spedycja, czynnosci przeladunku, skladu, pelnomocnictwa handlowe, prawo rzeczowe, prawo zatnymania, zobowiizania. 5) Zobowiqzania: prawo zobowiqzah, okreslenie zobowiqzania, spoleczno - gospodarcza rola prawa zobowiqzah, irodla prawa zobowiqzaii, prawo zwyczajowe, prawo migdzynarodowe w odniesieniu do zobowia.zai\, yprawnienia wierzycicla, obowiqzki dlufnika, wierzytelnosc jako prawo podmiotowe, przymusowa realizacja uprawnieh wierzyciela, zasada realnego ;wykonania zobowi$zan, obowiqzki dlutnika, odpowiedzialnosc dluinika, rodzaje odpowiedziajnosci, ochrona wierzyciela, zobowiqzania podzielne i niepodzielne, podslawy podzialu. skutki prawne, regresy, zobowiqzania solidarne. 6) Umowy - ich znaczenie i skutki: pojqcie umowy, rodzaje um6w i cechy umbw zawierar~ych w krajowym i miqdzynarodowym lransporcie drogowym osob i rzeczy, negocjowanie zawieranie umbw, umqwy nazwane, nienazwane, hlieszane, tresc i forma umbw, swoboda umbw, umowy o Swiadczenia niernoilijje do realizacji, zawarcie umowy, umowa przedwslgpna, og6lne warunki, wzbry i regulaminy um0w. umnwy o Swiadczenie dla trzeciego partnera, dodatkowk zastrzeienia uniowne. " 7) Sprzedai: pojtcie i cechy sprzedaiy, umowa i skutki prawne, wykonanie i rgkojmia za wady, szczeg6lne rodzaje sprzedaty, zamiana jako uproszczenie sprzedaiy. 0) Doslawa, najem, dzieriawa, uiyczenie: dostawa, realizacja, konlraklacja; najem, umowa najmu, skutki prawne, podhajem, zakonczenie najmu, najem obiektbw magazynowych; dzieriawa, iea.:ing, umowa, skutki prawne; uiyczenie, poiyczka, skutki prawne. 9) Przewoz, spedycja, przechowywanie: zasady, warunki przyznawania oraz dyslrybucja zezwolen zagranicznycll na wykonywanie migdzynarodowego lranspoitu drogowego rzeczy, w lym - zezwolen Europejskiej Konferencji Ministrow Transporlu (EKMT); umowa 19

20 przewozu, przewoz rzeczy, obowiqzki wysylajqcego i przewoinika, szczegolne rodzaje przewozn, przeqhowywanie i skladowanie lowaru, nieprawidlowosci. 10) Poreczenie i gwarancja bankowa: porgczenie - pojgcie i cechy, umowa porgczenia, skutki prawne, wygasnigcie porgczcnia, gwarancja bankowa, uprawnienia gwarancyjne,.pojecie "zaplaly na pierwsze iqdanie", akredylywa zabezpieczajqca w ramach gwarancji w migdzynarodowym obrocie bankowym, pnekaz a gwarancja I porgczenie. 11) Prawo o ruchu drogowym: pojgcia, przeslrzeyanie prawa o ruchu drogowym, podzial pojazdow drogowycli, prgdkos6, bezpieczenslwo, przestrzeganie normy IadownoSci, nacisku, sprawno4ci pojazdu, skrajnia pojazdu, budowii i jej wplyw na zadania spedycyjne. 12) Dokumenlacja w ruchu drogowyni i granicznym: dokumentacja zwiqzana ze Srodkiem lransportu, dokumentacja zwiqzana z ruchem pojazdu - karly drogowe i lachograw, dokumentacja ladunku. dokumentacja ceina, dokumenly zalogi - kierujqcego, dokumentacja zwiqzana z przewozem malerialow niebezpiecznych, zezwolenia na przew6z drogowy. kolejowy,' Srodiqdowy, powielrzny z migdzylqdowaniem, list ptzewozowy, inslrukcja bezpieczenslwa i oznakowanie ladunku i Srodka transpoitu. zaswiadczenie ADR dia kierowcy przewoiqcego malerial niebezpieczny. dokumenty spedycyjne wg warunkow objqtych kodeksem cywilnym. 13) Eiementy prawa finansowego: podalki w aspekcie prowadzonej dzialalnosci lransporlowej (w tym: podalki od Srodkow lransporlu, podatek VAT od lowarow i uslug), oplaly ponoszone w kraju i za granicqza uiylkowanie infraslruktury drogowej oraz inne oplaty i obciqienia o charaklerze ogolnym i lokalnym w krajowym i migdzynarodowym lransporcie drogowym rzeczy i osbb, formy i tryby przeprowadzania rozliczeh pienigtnych (gotowkowe i bezgotowkowe) oraz stosowanie roinych form plalnosci, rodzaje i zasady slosowania czekow i weksii, formy kredytow i procedur dotyczqce ich uzyskiwania i spiaca~ia (w tym: gwarancje, zastawy hipoteczne, porgczenia. leasing).

21 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Przedmiot,,Podstawy prawa fransportowego" obejmuje trebci ksztalcenia dotyczqce ogbinych prawnych oraz tresci z zakresu prawa transporlowego i dzialatnosci spedycyjnej. Zapoznanie uczniow (sluchaczy) z ogolnymi pojeciami prawnymi jest niezbedne dla zrozumienia istoty funkcjonowania prawa 1; jego roii w dzialainosci spedycyjnej. Zadaniem przedmiotu jest wyposaienie uczni6w (sluchaczy) w niezbedny zasbb wiedzy prawniczej oraz wyrobienie umiejetnosci wyszukiwania potrzebnych przepisbw prawnych, rozwiqzywania prostych problemow prawnych, kszla!towania poslawy poszanowania prawa i nawyku jego przestrzegania, ksztaltowania poczucia swoich praw i obowiqzk6w oraz przewidywania skutkow prawnych podejmowanych dzialan i decyzjl. Realizacja celow ksztatcenia tego przediniotu zaleiy od wiaiciwych metod nauczania, do k(6rych naleiy zaliczyc, obok tradycyjnych metod, takich jak wyklad, rowniei cwiczenia. Zajecia powinny odbywac siq w sali dydaktycznej wyposaionej w zestawy formuiarzy. druk6w i dokument6w, literalur< przedmiotowq oraz rnater!aly normatywne, takie jak kodeksy. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. W miare rnoiiiwosci naleiy zapraszac na iekcje praktykow prawa, ktorzy mogliby wskazat na relacje prawa i jego lunkcjonowanie w praktyce iycia gospodarczego firm i przedsiebiorstw spedycyjnych. Podczas formulowania oceny naleiy ustali6 kryleria oceniania: - stopien spelniania wymagan programowych, - poslugiwanie sig terminologiq prawniczq, - form$ prezentacji i wyslqien indywidualnych. - organizacjq prac podczas wykonywana Cwiczen, - postawy ucznia. Podstawowym narzqdziem pomiaru dydaktycznego podcza:s oceniania Rowinien byc test osiqniqt ucznia. Zaleca sie stosowanie rdinorodnych melod sprawdzania osiqgnigc edukacyjnych: - dyskusjq kierowana, - indywidualne wypowiedzi ucznia, - pisemny sprawdzian wiedzy, - lesly wiadomosci, - wykonywanie zadan praktycznych w czasie cwiczen. 2 1

22 4. ~odstawowe Srodki dydaktyczne - Kodeksy: cyuilny, handiowy, pracy, poslgpowania cyuilnego, posigpowania adminislracyjnego. - dzienniki urzgdowe: Dzienniki Uslaw RP, Monilory Polskie, dzienniki urzgdowe ininislerslw, wojew6dzkie dzienniki urzgdowe, - wzory umhw o wykonanie uslugi spedycyjnej, - lormuiarze: wypowiedzenie umowy o pracq, rozwiqzanie umowy o pracg bez wypowiedzenia, rozwiqzanie umowy o pracq za porozumieniem slron.,. wzory: decyzji adminislracyjnej i odwolania od decyzji, skargi do NSA. - wzory pism, porozumien i um6w cywilno-prawnych (np. wniosek o wpis do ewidencji podmiolow gospodarczycli). - wzory umhw doiyczqcych ulworzenia sp6lek. 5. Literatura 1. Kulel J.. Siuda W.: Prawo gospodarcze dla ekonomislow. Scriptum, Poznah Musiaikiewicz J.: Eiemenly prawa, Ekonomik, S.C. Warszawa, Seidel R.: Elemenly prawa. Wyd. EMPI. Poznan, Siuda W.: Eiemenly prawa dla ekonomistow, PWN, Warszawa, Uniszew~ski Z.: Prawo. Wybrane wiadomosci. AWM, Warszawa, Zapaia A.: Prawo celne, Warszawa Czasopisma: Gazeta Prawna, Rzeczpospoliia. Lileralura powinna byc na bieiqco aklualizowana.

23 4. RACHUNKOWOSC 1. Szczegotowe cele ksztalcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczeh (siuchacz) powinien umiet: 1) poslutyt sig podslawowqlerminoiogiqz zakresu rachunkowosci, 2) rozr6inic elementy rachunkowosci i ich wzajemne powiqza4ia, 3) oszacowat wyniki, 4) rozr6znic i sklasyfikowat skladniki majqlku i kapitalbw, 5) okreslic formy organizacyjno-prawne jkdnostek gospodarczych na podslawie lunduszy (kapitalbw) wlasnych, 6) sporzqdzii: bilans, 7) rozrotnit podstawowe lypy operacji gospodarczych i okreslic ich wplyw na skladniki bilansu oraz sumq bilansowq, 8) sporzqdzit, skonlrolowae i zadekretowat wybrane dowody ksiqgowe, 9) przechowae dowody ksiggowe, 10) prawidlowo powiqzac konta z bilansein (otworzyt i zamknqi: konta). 11) okresiic zasady funkcjonowania kont biiansowych, 12) posluiyc sig zapisem podwojnym, 13) odczytac tresc zapisow ksiggowych, 14) sporzqdzit oraz zinterpretowai: zestawienie obrotow i sald, 15) poprawit blr;dy ksiqgowe w dokumentacji oraz w urzqdzeni~ch ewidencyjnych, 16) poslutyc sig lerminologiqzwiqzanq z wynikiem dzialalno~ci jednostki gospodarczej, 17) 0kreSii6~zasady funkcjonowania kont wynikowych. 18) zaewidencjonowa6 operacje gospodarcze na konlach wyni4owych. 19) zastosowat zasady rozliczania w podstawowych przekrojach, 20) oslaiii: wynik finansowy, I 21) prowadzit ewidencjg anaiitycznq do roinych kont syntelycznych, 22) prowadzit ewidencjg chronoiogicznqi syntelycznq, 23) obliczyt podatek VAT.

24 2. Material nauczania, 1) Kwalifikowanie rnajqlku przedsigbiorstwa: rnajqlek jednoslki i jego slruklura, Srodki gospodarcze - rnajqlek rzeczowy, podziai rnajqlku jednosiki na lnvaly i obrotowy; ir6dia finansowania - rnajqtek finansowy (kapilaly), podziai kapilaiow na wlasne i obce..2) Bilansowanie majqlku jedr~oslki gospodarujqcej: islola i znaczenie biiansu, biiansowanie skladnikbw aktyw6w i pasywbw, sporzqdzanie biiansu, inforrnacyjna funkcja biiansu, wykorzyslywanie r6wnania biiansowego w celu uslaiania brakujqcych skladnikow. 3) Zasady przeprowadzania inwenlaryzacji i sporzqdzania inwenprza: cei i zasady inwenlaryzacji, lryb i terminy uslawowe przeprowadzania inwenlaryzacji, melody inwentaryzacji, dokumentacja inwentaryzacyjna. 4) Zasady ewidencji operacji gospodarczych: charaktetystyka operacji gospodarczych, pojgcie i funkcjonowanie konta. funkcjonowanie kont bezwynikowych, funkcjonowanie konl wynikowych, operacje gospodarcze i ich wpiyw na biians. 5) Zasady prowadzenia dokurnenlacji ksisgowej: charaklerystyka i rodzaje dowodbw ksiqgowych, charakterystyka urzqdzeh ksiggowych, plan kont, olwieranie, prowadzenie i zarnykanie ksiq rachunkowych, forrny i lechniki ksiggowania. 6) Zasady ewidencji majqlku tnvaiego: klasyfikacja I wycena rzeczowego rnajqlku lrwalego, zasady ksiegowania rzeczowego rnajqtku invalego, zasady arnorlyzacji, aklualizacja Srodkow Irwaiych, zasady ewidencji i amorlyzacji warlosci niernateriainych i prawnych, zasady wyceny i ewidencji finansowego rnajqlku lrwalego. 7) Zasady ewidencji majqlku obrolowego: klasyfikacja rnajqlku obrolowego, zasady ewidencji Srodkdw pieniginych, zasady ewidencji zapasow, zasady ewidencji i rozliczania naleinosci, ewidencja i rozliczanie krolkolerminowych papierbw warlosciowyci1. 0) Koszly jako element procesu decyzyjnego: podslawowe definicje koszlow, koszly jako element inforrnacji ksiggowych. wykorzyslanie informacji koszlowych w procesie podejrnowania decyzji gospodarczycii.

25 I "', 9) Klasyfikacja kosztbw dla potrzeb zarza.dzania: elementy kosztbw, rqdzajowy uklad kosztbw, koszty wedlug -zakresow dzialalnosci, koszty wedlug miejsc powstawania, kalkulacyjny uklad kosztbw, klasyfikacja rodzajowa kosztbw, klasyfikacja kosziow dla potrzeb wyceny zapasow i pomiaru zysku, klasyfikacja kosztow dia celow decyzyjnych. 10) Zasady ewidencji kosztbw i przychodbw: podstawa klasyfikacji kosztow, zasady ksiqgowania kosztow, rodzaje kaikuiacji. ewidencja produktbw pracy, zasady ewidencji przychodbw, przychody i koszly finansowe, pozostale przychody i koszly, ewidencja strati zysk6w. 11) Analiza koszt6w: zadania anaiizy kosz16w, materialy do badania kosztbw wlasnych, anaiiza koszlbw w ukladzie rodzajowym, analiza kosztbw w ukladzie kalkulacyjnym, analiza kosztbw posrednlch, analiza kosztow dzialalnosci spedycyjnej, analiza kosztow przechowywania zapasow, analiza progu rentownosci w produkcji jednoasortymentowej. analiza progu rentownosci w produkcji wieloasocymentowej. 12) Normowanie i budietowanie koszt6w: planowanie dzialalnosci gospodarczej w aspekcie rachunkowosci, sposoby sporzqdzania plan6w kosztow i przychodbw, pianowanie kapitalu obrolowego. planowanie kosztow w ukladzie kaikuiacyjnym, planowanie przychodow i rozchoddw srodkow pienlqinych. 13) Zasady ustalania wyniku finansowego: i clementy wyniku finansowego, ustalenie i ksiqgowanie wyniku finansowego, ewidencja strat i zysk6w nadzwyczajnych, rozliczenie wyniku finansowego, < zasady ustalania i przeksiggowywania kosztow i przychodbw oraz slrat i zyskow nadzwyczajnych, ustalenie wynikbw czqsstkowych, ksiqgowanie obowiqzkowego obciqzenia wyniku finansowego. 1 I 14) SprawozdawczoSC nnansowa: 1 charaktevstyka sprawozdari finansowych, bilans, ralhunek zyskbw i slrat, informacja dodatkowa, sprkwozdanie z przeplywu ~rodkbw pieniginych.

26 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Zadaniem przedmiolu RachunkowoSC jest przekazanie podstawowych, tiwalycti regui funkcjonowania systemu rachunkowosci oraz ukszlailowanie podslawowych urniejqlnosci nie>bqdriych do wykonywania zadari zawodowych. Naleiy zatern poloiyc duiy nacisk na poprawne formuiowanie pojgt i zrozumienie rnechariizmirw decyd~~jqcych o funkcjonowaniu racliunkowoici. Zabezpiecza to przed dezaktualizacjq wiadzy i siwarza' rnoiiiwosc jej dalszego poglqbiania. Omawiajqc pojecia i rnechanizmy z zakresu racliunkowosci, naleiy rniec na uwadze powiqzania z regulacjarni normalywnyini. Wlaiciwa realizacja progralnu nauczania zaleiy od slosowania i doboru rnelod nauczania, klore powiiiny sprzyjat kszlaiceniu samodzielnego, logicznego myslenia, a zwiaszcza ekonomicznej inlerprelacji ewidencji ksiggowej. Obok lradycyjnych rnetod nauczania, jak elemenly wykladu, naleiy stosowac glbwnie metody Cwiczeniowe. W przedmiocie tym bardzo waine jest wyrabianie nawyku dokladno8ci. rzetelnosci i syslernatycznosci. Zajqcia powinny odbywat siq w dobrze wyposaionej pracowni przedmiotowej, w klorej obok lechnicznych Srodkow dydaklycznych winny znajdowat sig zestawy formularzy. drukow i dokumenlow, lileralura przedmiotowa oraz materialy normalywne. Naleiy zwrocic uwagq na szczegolnq role nauczyciela w procesie nauczania okreilone w szczegolowych celach ksztaicenia tego prredrniolu urniejetno8ci, dajq,duie moiliwoici doboru Cwiczef, oraz selekcji zagadnieti szczegolowych. Dlatego lei program nauczania nie precyzuje szczegoic5w, np. rodzaju wykorzystywanych dokurnentow ksiggowych, ewidencji anaiilycznej. W Cwiczeniach wykorzystywac naleiy inleresujqce przyklady z iycia gospodarczego, bogate w tresci i interpretacjq. Slopieti opanowania wiadanioici i umiejgtnosci przez ucznia powinien by6 sprawdzany lradycyjnynii rnelodami jak lesly, sprawdziany, odpowiedzi uslne, a takie poprzez obsewacjq wykonywariia Cwiczeri. Niektore zadania powinny byc wykonywane przez ucznia za pierwszym podejsciern. lnne rnogq byc wykonywane po kolejnej probie, ale zyodnie z obowiqzujqcyrni zasadami rachunkowoici.

27 4: Podstawowe srodki dydaktyczne I Srodkami dydaktycznymi powmny byc: - slowniki ekonomiczne, - wzory dokumenlacji inwentaryzacyjnej, - wzory dokumentacji ksiggowych, - wzory instrukcji, - ustawa b rachunkowosci, - zestaw druk6w (faktura i faktura VAT, oryginaly kasowe, polecenia ksiggowania), - zestaw formuiarzy podstawowych urzqdzen ewidencyjnych (kartoteka finansowa, rejestr, ksigga dziennik - glowna, dziennik). - wzory bilansu oraz rachunkow zysk6w i stral. 5. Literatura 1) Brzezin W., 0g61na teoria rachunkowoici, Czgstochowa, 1995, wydawnictwo Politechniki Czgslochowskiej. 2) Doyle M., Kontrola kosztbw, Wydawnictwo Signum, Krakow, ) Jarugowa A,, Malec W., Sawicki K., Rachunek kosztbw, PWE, Warszawa, ) Jarugowa A,, Nowak W. A,, Szychla A,. Zarzqdzanie kosztami w praktyce Swiatowej, ODiDK, Gdahsk, ) Gierusz B.. Podrgcznik sarnodzieinej nauki ksiggowania, Gdahsk, 1995, ODDK. 6) Kiziukiewicz T.. Sprawozdanie z przeplywu Srodkow pieniginych w zarzqdzaniu lirmq, Wroclaw, wydawniclwo Ekspert. 7) Kolczyk z.. Rachunkowost finansowa, Poznan, 1996, wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 0) Maluszewicz J.. Rachunek kosztow, Wydawnictwo Finans - Serwis. Warszawa, ) Nowak E.. Teoria koszlbw, Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, ) Nowak E., Decyzyjne rachunki kosztow, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ) Podstawy rachunkowosci, Praca zbiorowa pod redakcjq Kazimierza Sawickiego, wyd. II zmienione, Warszawa, 1996, PWE. 12) RachunkowoSc - zasady prowadzenia w jednostkach ~ospodarczych, Praca zborowa pod redakcjqteresy Kiziukiewicz, Wroclaw, 1996, wydawnictwo Ekspert. 13) RachunkowoSC finansowa przedsigbiorst&, Praca zbiorowa pod redakcj? Kazimierza Sawickiego. Wroclaw, 1995, wydawnictwo Ekspert.

28 14) RachunkowoSC linansowa przedsigbiorslw - zadania z przykladarni. Praca zbiorowa pod redakcjq Kazimierza Sawickiego. Wroclaw. 1995, wydawniclwo Ekspert. 15) Turyna J., '~uiaska - Turyna B.. Rachunek kosztbw i wynikbw, wydawniclwo Finans - Sewis. Warszawa G) Zasady prowadzenia rachunkowosci w jednostkach gospodarczych - zadania, z przykladaiiii. Praca zbiorowa pod redakcjq Kazirnierza Sawickiego, Wroclaw,. 1996, wydawniclwo Ekspert.

29 1. Szczegolowe cele ksztalcenia: W wyniku procesu ksztaicenia uczen (sluchacz) powinien umiei: 1) sklasyfikowai ubezpieczenia. 2) okreslit warunki ubezpieczenia, korzysci uslugobiorcy i reaiizatora pnewozu 3) okresiic zasady ubezpieczenia ladunku. 4) okreslit odpowiedzialnosi prawnq spedytora, 5) zapewnit oslong ubezpieczeniowq wlasnych obiektbw oraz pracownikbw, 6) okresiic zasady, formy, sposoby oraz zakres ubezpieczen obiektow, 7) scharakteryzowac ceie ubezpieczeh, 8) ocenic poiisf; ubezpieczeniowa 9) zapobiec uszkodzeniu ladunku w czasie reaiizacji uslugi, i 10) okreslic roszczenie z tylulu ubezpieczenia. 11) okre5lit rozbieinosci inwenlaryzacyjne rekiamacji iub utraly. 12) okreslic uszkodzenia, zaginigcia, zmiany iadunku, 13) okresiic ubezpieczycieia. 2. Material nauczania 1) Spacyfika ubczpicczch: pojecie ubezpieczenia, potrzeba ubezpieczenia, usluga ubezpieczeniowa, zakres usiug ubezpieczeniowych, rozwbj usiug, ograniczenia : I w dziaialnosci spedycyjnej, ubezpieczenia zwiqzane z iransportem drogowym os6b i rzeczy (w tym ubezpieczenia majqtkowe i bagaiu).',. 2) Eiementy uslug ubezpieczeniowych, funkcje i klasyfikacja'ubezpieczen: umowa ubezpieczeniowa, elementy umowy ubezpieczeniowej, podziai ubezpieczeh, warunki ubezpieczenia, obowiqzki ubeziieczajqcego,, karencja, funkcjc? ubezpieczeti, kiasyfikacja ubezpieczeh. 3) ~harakleryit~ka dziaiainosci ubezpieczeniowej. Funkcjonowanie firrn ubezpieczeniowych: rozwbj dzialalnosci ubezpieczeniowej, segmentjcja rynku usiug ubezpieczeniowych, produkt dzialalnosci ubezpiecz+niowej, cena uslug i dystrybucja usiug ubezpieczeniowych. rodzaje uslug j oferta dla spedytora, firmy ubezpieczeniowe na rynku polskim.

30 ' 4) Zobowiqzanie ubezpieczyciela z lylulu ochrony mienia: ubezpieczenie majqtkoye, mienie powierzone, ochrona mienia, zobowiqzania. 5) Ubezpieczenia w transporcie: ustawa o dzialalnosci ubezpieczeniowej, podslawowe ubezpieczenia majqlkowe i osobowe w lrarisporcie. 6) OdpowiedzialnoSC spedytora, przewoinika: zakres odpowiedzialno6ci spedytora wedlug miejsca zalrudnienia w zgodzie. z uslawq - Prawo przewozowe, przewotnik, wlascicie1, uiylkownik. ubezpieczenia obowiqzkowe. 7) Ryzyko w rbinych iormach transporlu i jego wplyw na ubezpieczenia: pojecie ryzyka ze wzglqdu na rodzaj lransporlu, wypadkowosc, opakowania towaru, poslac towaru, poda11iosc na uszkodzenia. 0) Ubezpieczenia obieklow'i urzqdzen oraz pracownikbw: ubezpieczenia budynkbw, budowli, urzqdzeri lransporlowych. Srodk6w przeladunkowych, ubezpieczenie obiektbw stalych o podwyiszonym stopniu ryzyka, ubezpieczenie obieklbw specjalnych, ubezpieczenie pracownikbw zalrudnionych w zawodach o podwytszonym ryzyku, skladki ubezpieczen indywidualnych, korzysci dia pracodawcy, ubezpieczenia pracownikbw od podejmowanych decyzji. 9) Ubezp(eczenia ladunku: pojecie towaru, rodzaje towarow, ladunek - towar, rnienie powierzone,, towar powierzony, ochrona wlasciciela, ryzyko zaginiqcia. 10) Pojqcie ulraly-mienia oraz jego klasyfikacja: prawna mienia powierzonego, powinnosci zaslepcy kiasyfikacja ulraty ze wzglgdu na cias, rniejsce, zakres, rodzaj, przyczyng, skutek, konsekwencje, irbdlo powslania. 11) OdpowiedzialnoSC osob i instylucji za rnienie firmy, powierzone, osobiste: ~d~owiedziaino~~ bezpoiredilia i posrednia, odpowiedzialnosc z lytulu nadzoru. ~d~owiedzialnos~ z powodu zaniechania, obowiqzki, czynnosci, uprawnienia. odpowiedzialno~~ za mienie osobiste. 12) Reklamacje, ich opracowanie, klasyfikacja, profilaktyka: rdszczeni'a ze strony zleceniodawcy i klienlbw, slwierdzenie wady, okreslenie jej wplywu na slan obslugi kiienlbw, opisanie rekiamacji, odszukanie przyczyny, wykazanib i zakwalifikowanie winy, zadoituczynienie za wade, zobowiqzanie. Swiadczenia, profilaktyka, szkolenie, monitorowanie.

31 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczr\dymi oceniania Przedmiot.,Vbezpieczenia '. ladunkbw" obejmuje szeroki zakres wiedzy o ubezpieczeniach ladunkow, a lakie obiektbw, urzqdzen ora~pracownikow. W wyniku realizacji tego przedrniolu ucze" powinien dowiedzie~ sig o celowosci realizowania ubezpieczeh, urniek interpretowak umowy ubezpieczeniowe, rozpalrywat reklamacje wynikajqce z utraly ladunku iub innycli strat, rip. uszkodzenia ladunku, niewiasciwego sposobu przechowywania i lransporlu iadunk" oraz dokonywac wyboru najwlasciwszej formy ubezpieczenia. Naiety zwrocic uwagg na samodzieine poszukiwania przez uczniow malerialow poglgbiajqcych ich wiedze o ubezpieczeniach oraz zapewniajqcych stalq jej aktualizacje. Ksztatcenie umiej~lnosci w zakresie ubezpiecze" ladunkow powinno takie odbywat sig w czasie praklyki zawodowej. Zajecia z ~,.ubezpieczenia ladunkow" powinny by6 realizowane w pracowni, w kl6rej zgromadzone pornoce i Srodki dydaktyczne urnoiiiwiajq ddkonywanie Cwiczeh oraz upoglqdowianie rnalerialu nauczania. Najislotniejsze tub sprawiajqce najwiqcej irudnosci lresci powinny by6 ulrwaiane za pomocqpokazow i Cwiczeii, podczas klorych nauczyciel ma rnoiliwosc obse~wacji ucznia, a takie jego zaangaiowania w wykonywane czynnosci. Podczas formuiowania oceny naleiy ustali6 kryteria oceniania: - slopieh spelnienia wymagan programowych. - posiugiwania sit: lerminologiqz zakresu ubezpieczeh, - ' form? prezentacji i wystrlpieh indywidualnych, - organizacjt; prac podczas wykonywania Cwiczen, - postawy ucznia. ; Podslawowym narzgdziem pomiaru dydaktycznego podczas oceniania powinien by6 nauczycielski lest osiqnig6 edukacyjnych. Zaieca sig slosow'anie rbinorodnych melod sprawdzania osiqgnigt edukacyjnych: - dyskusjg kierowana., - indywidualne wypowiedzi ucznia, - pisemny sprawdzian wiedzy, - testy wiadornosci, - wykonanie zadah praktycznych w czasie Cwiczen.

32 4. Podstawowe Srodki dydaktyczne - ustawa o ubezpieczeniach. - akty wykonawcze do ustawy o ubezpieczeniach, - olerty firm ubezpieczeniowych.. wzory um6w ubezpieczeriiowych, - wzory drukdw stosowane Qrzez poszczeg6ine firrny ubezpieczeniowe. 5. Literatura I. ~anasikowski A,. Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa l<odeks Cywiiny, Warszawa kancudzi J., ~inanse ubezpieczeii gospodarczych, Warszawa Miesigcznik. ~iadomo~ci ubezpieczeniowe.

33 6. TECHNIKI INEORMATYCZNE W RACHUNKOWOSCI 1. Szczegolowe cele ksztatcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczeh (sluctiacz) powinien umiet: 1) obsluiyc komputer: skonystat z syslemu operacyjneio, nakladki systemowej, arkusza kaikuiacyjnego, bazy danych, programu $ndows samodzieinych oraz w sieci kompuierowej. 2) posluiyc sig wybranym edytorem tekstu, 3) obsluiyt programy magazynowo - zaopatrzeniowe, ' j 4) obsluiyt komputerowe ksiqgi przychodbw i rozchodbw, 1 5) obsluiyt system finansowo - ksiqgowy, 1 6) obsluiyt systemy ekonomiczno - finansowe. 7) wykanac czynnosci operatorskie, :.. 8) zainslalowac program finansowy wg potrzeb firmy, ; 9) wydrukowat zaksiggowane dokumenty, 10) wydrukowat raporiy, analizy, 11) wydrukowac zestawienia, wykresy, 12) wydrukowac faktury za uslugi spedycyjne, 13) wydrukowat formularze sprawozdawcze. 14) utworzyc archiwum danych.! w jednoslkach 2. Material nauczania 1) Funkcjonowanie ZSK "Symfonia" w Srodowisku Windows: uruchomienie programu Windows, wprowadzanie danych irodlowycti, przehvarzanie danych, lworzenie zbior6w sprawozbawczych, przenoszenie informacji na komputerowe i papierowe nosniki danych, przechodzenie do programow uiytkowych. 2) Zasady funkcjonowania ZSK "Symfonia": uruchomienie programu, elemenly skladowe ekranu riboczego, poruszanie siq po dokumenlach, zakladanie bazy danych, dopisywanie informacji irodiowych do istniejqcej bazy danych, kopiowanie, przenoszenie, przekszlalcanie i usuwanie informacji, tworzenie zestawieh informacyjnych na bazig danych irodlowych.

34 ' 3) ~akladanje hazy danycli ksiggowych w kompulerowym programie rachunkowym "Symfonia": -. wprowadtanie danych charakleryzujqcych jednoslkg gospodarujqc& wprowadzenie planu kont jednostki gospodarujqcej, sporzqdzenie bilansu otwaicia?la przykladowej jednoslki gospodarujqcej, przeniesienie informacji z biiansu olwarcia w architeklurg synlelycznych kont ksiggowych przykladowej jednoslki gospodarujqcej..4) Wprowadzanie danych ksiggowych do ksirlg rachunkowych jednostki gospodarujqcej i opracowywanie sprawozdah okresowych: ksiggowanie raportow kasowycli, ksiggowanie faklur przychodowych i rozchodowych, zar?knigcie okresu sprawozdawczego oraz sporzqdzenie zeslawienia obrolbw i sald kont synlelycznych, sporzqdzenie przykladowych sprawozflan na bazie danych rachunkowych. 3. Uwagi do re'alizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Przedmiol moie bye realizowany na hazie wiedzy opanowanej w ramach programu rachunkowosci. Zajgcia naleiy rozpoczqt od sprawdzenia znajomosci obslugi prograniow narzgdziowych. Realizacja programu wymaga zar6wno umiejglnosci zwiqzanych z obslugq kompulera w Srodowisku Windows, jak rowniei, a cliyba i przede wszyslkim, wiedzy z zakresu rachunkowosci. Opanowanie programu we wszystkich szczegolach wymaga Cwiczeh i teslow, ale r6wniei gigbokiego przemyslenia od slrony ksiggowej, dokonania ustalen i wyborow w zakresie biiansu ofwarcia i zamknigcia, rachunku zyskdw i strat oraz innych rozwia,zan ewidencyjnycll. W celu realizacji przedmiotu zaleca sig wprowadzit dane dotyczqce przykladowej jednoslki gospodarujqcej, uslawic zakiadowy plan kont, zaloiyc karloteki kontralienlow i pracownikow, zdefiniowat niezbedne rejestiy i okresiic zasady ksiggowania. Dla polrzeb sprawozdawczych zaleca sie wprowadzic niczbgdne wskainiki analilyczne i uzgodnione wzory sprawozdati. 'Realizujqc przedniiol zaleca siq nawiqzywat do decyzji podejmowanych w ramach dzialalnosci spedycyjnej. Podslawq uzyskania przez ucznia (sluchacza) pozylywnej oceny jest opanowanie wszyslkicli umiejelnosci okreslonych celami kszlalcenia {ego przedmiotu - czyli -wykonanie konkrelnych zadan, klore wys1gpuj;l w przedsigbiorslwie spedycyjnym, przy czym zadaiiia le muszq byc wykonane poprawnie. 34.

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAL W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIE

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAL W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIE ZESZYTY NAUKOWOTECHNICZNE STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAL W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIE Nr 17 (Zeszyt 145) RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OFPOLISHASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] ~inister Edukacji Narodowej i Sportu Wanzawa 2004 r. AUTORZY: Ryszard $wiekatowski Wlodzimierz Arciszewski RECENZENCI:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 5 254 Poz. 51 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 9 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 5 254 Poz. 51 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 9 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 5 254 Poz. 51 51 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Spedycja. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr VI. Semestr letni

Spedycja. Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr VI. Semestr letni KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Spedycja Nazwa modułu w języku angielskim Spedition Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć cele, które umożliwią kierowniczej kadrze zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) HES (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) HES (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Szkolenia dla osób pracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z województwa małopolskiego. Kontakt: Business School Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia dzienne Miasto: Szczecin Rok studiów: III Grupy: 324 Prowadzący wykłady: dr Anna Buczkowska Uniwersytet Szczeciń ski Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 21.02.2006

Bardziej szczegółowo

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Finansów dr inż. Paweł R. Kozubek

Z-LOGN Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Finansów dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Z-LOGN1-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107 TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 2. TABELA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Gospodarka i organizacje jako podmiot zainteresowania ekonomii 1.2.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIA Nr 17 (Zeszyt 145) RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OF POLISH ASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Transport i spedycja

SPECJALNOŚĆ Transport i spedycja PREZENTACJA SPECJALNOŚCI 25.04.2015 STUDIA 1 STOPNIA KIERUNEK LOGISTYKA SPECJALNOŚĆ Transport i spedycja OPIEKUN SPECJALNOŚCI Dr inż. Dariusz Starkowski 1 PRZEPISY PRAWNE SPECJALNOŚCI 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

3) jednostki certyfikujące kompetencje zawodowe, akredytowane zgodnie z odrębnymi przepisami, przy których działają komisje egzaminacyjne;

3) jednostki certyfikujące kompetencje zawodowe, akredytowane zgodnie z odrębnymi przepisami, przy których działają komisje egzaminacyjne; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym z dnia 2003-10-08 (Dz.U. 2003 Nr 176, poz. 1720) Na podstawie art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Kod przedmiotu TR.NIP714 Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie

Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie Każdy uczeń klasy 4it w roku szkolnym 2013/2014 przedmiot prowadzący wymaganie Religia G. Boguta W22 - wskaże te problemy życia społecznego, które uważa za możliwe do rozwiązania w duchu nauki Kościoła.

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Transport II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Transport II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Infrastruktura transportu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy/kierunkowy Kod przedmiotu: TR S 0 4 8-0_ Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIX Literatura... XXV Akty prawne... XXXIII Orzecznictwo... XXXVII Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego... 1 1. Prawo transportowe a prawo przewozowe... 1

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Odbiorcy studiów: Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: II i III TL

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 1. PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE SŁUCHACZ PO REALIZACJI PRAKTYK POTRAFI: zidentyfikować źródła prawa wymienić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: Rachunkowość finansowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE (obowiązuje w roku szkolnym 2014/2015) Zatwierdził: Data i podpis Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015. 1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Kod przedmiotu TR.SIP615 Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne A. Pytania wspólne dla Kierunku Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Matematyczne metody wspomagania decyzji. 2. Przykłady problemów decyzyjnych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie,

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie, Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Oddział Zabrze Ul. Wolności 299, 41-800 Zabrze PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Cele kształcenia Po odbyciu praktyki słuchacz powinien umieć: - zorganizować

Bardziej szczegółowo

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI OPtATY FISKALNE OBCIAZENIA DZIAHALNOSCI GOSPODARCZEJ er ^ ^ % OFICYNA VVYDAWNICZA ^RSI^ SZKOtA GtÖWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 2014 Spis tresci

Bardziej szczegółowo

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie stacjonarne/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - symbol 431103

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

oddział realizuje rozszerzenie podstawy programowej w zakresie: matematyka cykl nauki: 4 lata rozpoczęcie nauki: / /2015

oddział realizuje rozszerzenie podstawy programowej w zakresie: matematyka cykl nauki: 4 lata rozpoczęcie nauki: / /2015 klasy IV a Technikum 311[52]/T,TU, SP/MEN/2007.07.18 zawód: technik pojazdów samochodowych oddział realizuje rozszerzenie podstawy programowej w zakresie: matematyka język angielski/ język niemiecki 2x

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia niestacjonarne pierwszego stopnia Prowadzący wykłady: prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Liczba godzin: 12 Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 4.03.2007 Istota,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI [334306] KWALIFIKACJA: A.68. OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI [334306] KWALIFIKACJA: A.68. OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI [334306] KWALIFIKACJA: A.68. OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI Cele kształcenia w zawodzie technik : Absolwent szkoły

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe. 2. Przewozy osób i bagaŝu Umowa o przewóz Dokument na przejazd

Przedmowa. Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe. 2. Przewozy osób i bagaŝu Umowa o przewóz Dokument na przejazd Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa transportowego 1. Pojęcie prawa transportowego 2. Kodeks cywilny i zakres jego zastosowania 3. Przepisy szczególne 4. Przewozy krajowe i międzynarodowe Rozdział II. Umowa

Bardziej szczegółowo

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości.

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. A. Finanse przedsiębiorstw (30 godz.) 1. Ogólna charakterystyka finansów przedsiębiorstwa - 1 godz. 1.1. Pojęcie finansów 1.2. Podmioty finansów

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum)

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum) Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami. Maria Niewiadoma Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie.

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw

Obieg dokumentów w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw Obieg dokumentów w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw 1 2 Andrzej Wojcieszak Obieg dokumentów w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw Poznań 2016 3 Projekt okładki: Wydawnictwo Rys Recenzja: dr hab.

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA 331403 Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich 95-015 Bratoszewice, Pl. Staszica 14 tel.42/719-89-83 fax 42/719-66-77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości KARTA KURSU (realizowanego w module ) Przedsiębiorczość w sektorze IT (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy księgowości Bookkeeping Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Mariusz Andrzejewski Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Tryb: studia dzienne Rok studiów: IV Grupy: 424 i 425 1. 6.10.2005 Istota rachunkowości zarządczej. Klasyfikacja kosztów 2. 13.10.2005 Metody podziału kosztów na stałe

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA: Szkolenie księgowość od podstaw do samodzielnej księgowości TERMIN SZKOLENIA: 21.12.2016-10.02.2017 LP TEMAT ZAJĘĆ TREŚĆ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY KIEROWCÓW I PLANOWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO

CZAS PRACY KIEROWCÓW I PLANOWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO CZAS PRACY KIEROWCÓW I PLANOWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7765 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Rodzaj studiów: doskonalące Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM raktyki zawodowe 8.1. raktyki zawodowe w dziale: zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych 8.2. raktyki

Bardziej szczegółowo

Ramowe plany nauczania rok szkolny 2013/2014

Ramowe plany nauczania rok szkolny 2013/2014 Ramowe plany nauczania rok szkolny 0/0 Plan nauczania oddziału A sprzedawca/wielozawodowa Przedmiot Suma A język polski język angielski historia wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości geografia

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA. Klasa 2 TI. Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1

ELEMENTY PRAWA. Klasa 2 TI. Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1 ELEMENTY PRAWA Klasa 2 TI Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012 Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Łukasz Łoncki Rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa II zawód : kucharz - kwalifikacja T 6 ; Nauczyciel: Maria Gaertner Przedmiot: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GASTRONOMII. Realizowane umiejętności z podstawy programowej kształcenia w zawodzie: PDG(1)

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica Rachunkowość Opracował: Dr Bogumił Galica 120 I. Cele nauczania: Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi problemami rachunkowości finansowej. Ćwiczenia maja na celu nauczyć studentów praktycznej

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 61712 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 17 Listopad - 3 Marzec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Plany nauczania 2014/2015 Plan nauczania oddziału 1a sprzedawca/ślusarz Przedmiot 1 2 3 Suma 1a język polski 2 2 1 5 język angielski 2 1 1 4 historia

Plany nauczania 2014/2015 Plan nauczania oddziału 1a sprzedawca/ślusarz Przedmiot 1 2 3 Suma 1a język polski 2 2 1 5 język angielski 2 1 1 4 historia Plany nauczania 2014/2015 Plan nauczania oddziału 1a sprzedawca/ślusarz 1a język polski 2 2 1 5 język angielski 2 1 1 4 matematyka 2 1 1 4 wychowanie fizyczne 3 3 3 9 Godzina wychowawcza 1 1 1 3 religia

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV Zawód: technik ekonomista nr programu nauczania: 331403_P Opracowanie: mgr Małgorzata Chudeusz

Bardziej szczegółowo

Akademia Lidera Transportu

Akademia Lidera Transportu Akademia Lidera Transportu Profil uczestnika - osoby odpowiedzialne za sprawy transportowe, celne, logistyczne, itd., - pracownicy firm transportowych, - osoby planujące rozpoczęcie działalności transportowej,

Bardziej szczegółowo