Technik spedytor 342 [02]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technik spedytor 342 [02]"

Transkrypt

1 MlNlSTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA Technik spedytor 342 [02] Dla: technikum i szkoty policealnej Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002

2 AUTORZY: : Program opracowai zespoi pracownikow naukowo-dydaktycznych Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Wyiszej Szkoly Logistyki w Poznaniu oraz Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu kierunkiern dr. Ryszarda S~iekatowskie~o. RECENZENCI: rngr ini. Stanislaw Rembowski mgr ini. Zdzistaw Szkudlarek

3 I. PLANY NAUCZAN~A DLA TYPOW SZKOL OKRESLONYCH DLA DANEGO ZAWODU w KLASYFIKACJI ZAWODOW SZKOLNICWA ZA\)\~ODOWEGO PLAN NAUCZANIA dla technikum 1! Dla mlodrieiy : Dla daroslych j LP. 1. 2, 3' Zajecia edukacyjne Podstawy spedycji. I transportu Srodki transportu Podstawy prawa Transportowego Rachunkowo56 Ubezpieczenia ladunk6w Techniki informatyczne w rachunkowo5ci Marketing i sztuka negocjacji 7. wspedycji Zarzadzanie dzialainosciq spedycana, Logistyka 9. - Techniki biurowe Statystyka 11. Jqzyk obcy dia spedyior6w Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie n a u c z a k Klasy I - IV ~iciba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania ; Semesty Forma stacjonarna $ ' 2 2 i ' Liczba godz w CzterOietnir okresie nauczania I - VIII Forma zaoczna Razem 50 Praktyki zawodowe: 4 tygodnie w kl. ill

4 PLAN NAUCZANIA dla - szkoly policealnej Dla rnlodzieiy Dia doroslych , ' Zajecia edukacyjne Podslawy spedycji I lransportu Srodki transporlu. Podslawy prawa Transportowego RachunkowoSC Ubezpieczenia ladunk6w Techniki i~iformatyczne W rachunkowo9ci Marketing i sztuka negocjacji w -- - Liczba godziri tygodniowo Sernertr Sernenlr Sernestr Serncstr I I1 Ill IV 4 4 Jqzyk obcydla spedytor6w -- 2 Liczba godzin tygodniowo w dwuletnirn okresie nauczania Forma stacjonarna Liczba godzin H dwuletnir Okresie nauczani Fornia zaoczna ~ ~ c b! c i ~ ~ Zarzqdzanie 0. dzialalnosci spedycyjnq Logislyka Techniki biurowe Slalystyka Zarys wiedzy 2 2 o gospodarce -- Razetn godzin ; edukacyjnych.. 4

5 II. PROGRAMY NAUCZA~IA PRZEDMIOTOW ZAWODOWYCH Wykaz przedmiotow zawodowych: 1. Podstawy spedycji i transportu 2. ~rodki transportu 3. Podstawy prawa transportowego 4. RachunkowoSC 5. Ubezpieczenia ladunkow 6. Techniki inforrnatyczne w rachunkowosci 7. Marketing i sztuka negocjacji w spedycji 8. Zarzqdzanie dzialalnosciq spedycyjnq 9. Logistyka 10. Techniki biurowe 11. Stajystyka 12. Jezyk obcy dla spedytorow 13. Praktyka zawodowa I str. 6 str. 11 str. 17 str. 23 str. 29 str. 33 str. 36 '. str. 41 str. 49 str. 57 str. 63 str. 68 str. 73

6 1. PODSTAWY SPEDYCJI I TRANSPORTU 1. Szczeg6fowe cele ksztalcenia: W wyniku procesu kszlaicenia uczeh (sluchacz) powinien umiec: 1) rozrbinit czynnosci wyslqpujqce w dzialalnosci spedycyjnej. 2) sklasyfikowac uslugi spedycyjne,.3) zaplanowac zadanie transporlov!e. 4) zaplanowac zadanie spedycyjne. 5) zorganizowac zadanie transporlowo - spedycyjne z irwzglgdnieniem srodk6w lransportu, 6) ocenic rynek transporlowy w Polsce. 7) ocenic rynek lransporlowy na Swiecie. 8) przygolowat dokumenty transporlowo - spedycyjne, 9) okreslic zasady ustalenia ceny za uslugq spedycyjnq, 10) okreslit obowiqzki spedytora, 11) opisac rynek spedycyjny w Polsce. 12) okreslic podslawy funkcjonowania rynku spedycji. 13) opisac zasady przygotowania ladunku do przewozu, 14) opisac wykorzyslanie Srodkow iqcznosci w spedycji. 2. Material nauczania 1) Geneza dzialalnosci spedycyjnej: spedycja, eksploalacja, rys hisloryczny dzialalnokci zwiqzanej z przemieszczaniem przesylek i ludzi, rozw6j spedycji w XVIII, XIX i XX wieku oraz wplyw na powsianie nowego zawodu, probiemy z.,nazwq", sprzedawca uslug iransporlowych, operator logistyczny, umiejscowienie spedytora w iaricuchu dostaw. 2) Delinicja spedycji: etymologia pojqcia spedycji, pojecie spedycji, spedytora i uslugi spedycyjnej, rozw6j dzialalnosci spedycyjnej w Polsce po 1989 roku, charakler uslug spedycyjnych i charakler uslug transporiowych, spedycja a rynek usiug transportowych, potrzeby spedycyjne i mierniki dzialainoici spedycyjnej, przedmiot umowy spedycji. 3) Rodzaje spedycji: -pojqcie rodzajow czynnosci spedycyjnych, zakres czynnosci spedycyjnych, czynnosci organizowane i wykonywane przez spedylora, klasyfikacja spedycji.

7 4) DzialalnoSC spedycyjna - czynnosci: spedycja wlasciwa, przyjmowanie zlecen, wybor Srodka transportu, zawieranie um6w o przewoz, ubezpieczenie przesylki, sporzqdzanie dokulnentacji transportowej, odbi6r przesylki od nadawcy, przygolowanie przesylki do przewozu, nadanie przesylki do przewozu wraz z dokumentacjq lransportowrt odprawa ceina, przekazanie przesylki odbiorcy, przemieszczanie przesylek i organizacja czynnosci dodatkowych, czynnosci przemieszczania, czynnosci dodatkowe. 5) Uslugi spedycyjne: kompleksowa obsluga spedycyjna, organizacja przewoz6w samochodowych z wykonaniem czynnosci portowych i saladunkowych, organizacja przewozow przesylek drobnych w trybie zwykiym I ekspresowym, organizacja wykonawslwa usiug iadunkowych i skladowania, obsluga przewozow kontenerowych, obsluga i organizacja przewozow scentralizowanych, obsluga bocznic ogolnodoslgpowych, organizacja przewozbw ladunkow cigikich i ponadgabarytowych, organizacja przewozbw ladunk6w niebezpiecznych, organizacja wykorzystania powrotnych przebiegbw taboru samochodowego, organizacja i prowadzenie regularnej samochodowej komunikacji towarowej, organizacja obslirgi portow morskich, organizacja przewozow wagonowych. 6) Transporl jako dziedzina gospodarcza: transport i usluga transportowa, pojqcie transportu, pojgcie uslugi transportowej. usluga lransporlowa jako produkt na rynku, rota i funkcje jransporiu w gospodarce narodoyej, miejsce i znaczenie transporlu dla dzialalnosci firm. 7) Podrial transporlu: klasyfikacje transportu wg roinorodnycli kryteriow, wady i zalety poszczegolnych rodzajbw lransportu, Srodki lransportowe i ich klasyfikacje, charakteiyslyka wybranych Srodkow transportowych. 0) Rynek transportowy: pojecie rynku transportowego, formy rynku transporlowegn, cechy rynku transporlowego, uczestnicy rynku, prawidlowosci rzqdzqce rynkiem., 9) Formy uslug transportowych na rynku:, przewozy tranzytowe, zasady lranzytu, regulacje prawne lranzytu, znaczenie gospodarcze tranzytu. Polska jako kraj tranzytowy. 10) Popyt I podai na rynku uslug transporlowych: popyt na uslugi transportowe, cechy popytu na uslugi transporlowe, zroinicowanie popytu na uslugi transportowe, determinanty popytu na uslugi transportowe, podai uslug transportowych, czynniki determinujqce podai uslug transportowych. 7

8 ?I) Znaczenie transportu we wspolczesnej wyrnianie migdzynarodowej: handel rniqdzynarodowy i jego potrzeby transporlowe, ogolny obraz lransportowego zagospodarowania Swiala, transport we wsp6lczesnej migdzynarodowej wymianie towarowej. 12) Procesy doslosowawcze we wsp6lczesnyrn transporcie: doslosowawcze lendencje techniczne i organizacyjne, tendencje ekonomiczne, nowe forrny zarzqdzania transportem. 13). Spedycja w procesie migdzynarodowej wyrniany handlowej: podslawowe pojqcia polityki spedycyjnej w handlu migdzynarodowym, narzgdzia poiityki spedycyjnej w liandiu migdzynarodowym, polityka spedycyjna paristw Unii Europejskiej, polska polilyka transportowo-spedycyjna w aspekcie przewozow rnigdzy~iarodowych. 14) Przedsigbiorslwo spedycyjne: organizacja przedsiqbiorstwa spedycyjnego, struktura podrniotowa rynku uslug spedycyjnych, sposoby zdobywania klienl6w, koszly przedsiqbiorstwa spedycyjnego, przychody przedsigbiorslwa spedycyjnego. 15) Prawne aspekty dzialalnosci spedylora: ziecenie spedycyjne, urnowa spedycji, strony umowy spedycji, prawa i obowiqzki spedylora, odpowiedziainosc spedylora za szkody w trakcie wykonywania uslugi. ogoine warunki spedycyjne. 16) Spedycja w Polsce: wieikosc i liczba przedsigbiorslw spedycyjnych, dostgp do wykonywania uslug spedycji migdzynarodowej, zakres, dziaianie i specjalizacja przedsigbiorstw spedycyjnych, slowarzyszenia zawodowe sektora uslug spedycyjnych w Polsce, szanse i zagroienia dzialalnosci spedycyjnej w Poisce. 17) Wspoldzialanie spedytorow miqdzynarodowych: przysziosc spedycji migdzynarodowej, przewozy mullirnodaine, rodzaje przewozow rnullimodainych, aspekly lechniczno-lechnologiczne przewozow rnullimodalnych. przewozy kontenerowe, przewozy szynowo-drogowe, aspekty organizacyjne w transporcie rnorskirn i iqdowyni, aspekty handlowo - eksploalacyjne przewozow rnullimodainych. ID) Przcbieg procesu spedycyjnego w handlu migdzynarodowym: proces spedycyjny w eksporcie towarow, dokumeritacja spedycyjna w eksporcie. obowiqzki spedylora w fazie eksportu, spedycja w imporcie lowarow, dokumenly spedycyjne w imporcie, obowiqzki spedytora w fazie importu.

9 19) Dokumenty transportowe i spedycyjne: regulacje prawne w sferze dokumentacji transportowej i spedycyjnej, migdzynarodowe dokumenty transportowe i spedycyjne, krajowe dokumenty transporlowe i spedycyjne, umowa spedycyjna. 20) Zasady opracowywania dokumentow spedycyjnych: og6ine zasady opracowywania dokumentbw lransportd'wych i spedycyjnych, praktyczne przygotowanie wybranych dokumenl6w. 21) EfektywnoSC funkcjonowania przedsiebiorstw iransportowych. koszty i ceny w transporcie i spedycji, koszty ksiqgowe a alternatywne, koszty producenta; koszly wiasne przewoinika, koszty uiytkownika usiugi, ceny w transporcie. 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Przedmiot.Podstawy spedycji transportu" jest pieiwszym przedmiotem zawodowym w ksztalceniu technika spedytora. Piewszenstwo tego przedmiolu w stosunku do innych wynika przede wszystkim z tego, i e opiera si? on na osiwnigciach innych dziedzin nauki, nie trzeba wigc wprowadzak praw i wykazywak zaleinosci migdzy roinymi zjawiskami naukowymi, lecz przede wszystkim prezentowac je i objainiat Znaczna czgsc uczni6w rozpoczynajqcych naukg moie posiadac jui pewien zashb wiedzy i UmiejglnoSci zdobytych w firmach. Nie jest lo, jednak wiedza nauczana metodologicznie i w spos6b uporzqdkowany. Diatego tei w procesie ksztaicenia duiq wag? naieiy przykladat do kszlaltowania umiejgtnosci zdobywanych podczas Cwiczeh. Wymaga to od nauczyciela pelnej znajomoici aktualnej literalury przedmiotu i Siedzenia.. na bietqco publikacji o ternatyce spedycyjnej, poniewai posiugiwanie sig przykladami z iycia gospodarczego ulatwi uczniom zrozumienie iub samodzielne sformuiowanie praw i mechanizmbw rzqdzqcych gospodarkq rynku spedycyjno - lransporlowego. Podczas realizacji programu naleiy podkreslac: istotne dia zawodu aspekty takicii.lresci nauczania jak: - uslugi spedycyjne, - rynek transporlowy,! - popyl i podai na rynku lransporiowym, - procesy dostosowawcze w transporcie. 9

10

11 .I 1. Szczegolowe cele ksztatcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczeii (sluchacz) powinien umiet: 1) okreslit roig transporlu i jego podslawowe formy, 2) scharakteryzowat zasady uiylkowania Srodka lransportu. 3) okrestic zakres czynnosci lransportowych, 4) scharakteryzowat i dobrat Srodek transportu samochodowego, 5) dobrat wagon kolejowy do przewozu tadunku, 6) dobrat statek ieglugi Srbdlqdowej do przewozu towarow, 7) dobrat statek morski do przewozu lowarow: 8) dobrat tadunek do transporlu lotniczego, 9) zdefiniowac elementy sktadowe procesu eksploatacji Srodkow lransportu, 10) sporzqdzit plan przewozbw, 11) okresii6 wymagania dopuszczajqce srodki lransportu sarnochodowego do ruchu, 12) zaplanowat obstugg IechnicznqSrodkow lransportu samochodowego, 13) okreslit zasady prowadzenia prac naprawczo-remontowych, 14) okresli6 koszt wlasny realizacji uslugi transportowej,! 15) okreslit koszty dziatalnosci przedsiqbiorstwa transportowego. 16) opracowat taryfikator uslug przewozowych, 17) przygolowat tadunek do przewozu, 18) oznakowat tadunek do przewozu. 19) prowadzit rejeslr przewozow. 20) zastosowat techniki informatyczne do wspomagania zarzadzania eksploatacj? Srodkow transportu.! i 2. Material nauczania i 1) Srodki transportu: definicja lransporlu i Srodka transportu, irodla i cechy polrreb transporlowych, reaiizacja uslugi lransportowej, klasyfikacja Srodkow transportu, stan obecny i prognozy rozwoju galgzi transportu, energochlonnost tr'ansporlu. 2) Charakterystyki uiytkowania Srodk6w transportu: charakteryslyki efektywnosci uiylkowania pojazd6w - bsp61czynnik golowoici, wsp6lczynnik wykorzystania czasu pracy, wspolczynnil( wykorzystania pojazdu sprabnego lochnicznie, wspbiczynnik wykorzystania pojazdu, charakletystyki I I i

12 inlensywnosci uiylkowania pojazdbw w czasie - Sredni dobowy czas pracy. Srednia predkosc techniczna pojazdu, Srednia prgdkosc eksploatacyjna. wspolczynnik intensywnosci uiylkowania pojazdu sprawnego lechnicznie. inlensywnosc eksploatacji, charaklerystyki inlensywnosci pracy pojazdu wyrbinione ze wzglgdu na wykonanq pracg przewozowq - wspblczynnik wykorzystania ladownokci, dynamiczny wspblczynnik wykorzyslania IadownoSci, Sredr~ia warlosc przewoionego ladunku, Srednia wydajnosc pracy przewozowej,, Srednia wydajnosc uiylkowania pojazdu sprawnego lechnicznie. 3) Transport samocliodowy: infraslruktura trarisportu samochodowego - liniowa, punklowa, Srodki transportu - klasylik'acja taboru, przewozy pasaierskie i lowarowe, siec drbg i aulostrad. 4) Transport kolejowy: infraslruktura transporlu kolejowego, kolejowe Srodki lransporlu - budowa i charaklerystyki lechniczne wagonow lowarowych i osobowych oraz pojazdbw lrakcyjny;h, kolejowego. wyposaienie taboru a jakosc podrbiowania, obsluga laboru 5) ~harakthstyki techniczne pojazdbw samochodowych i wagon6w: wyniiary pojazdu, wagonu, definiowanie parametrbw wagowych pojazdu i wagonu, okreslenie paramelrow ruchowych, idenlyfikacja pojazdu i wagonu na podstawie danych kodowanych. 6) Transport wodny Srodlqdowy: infraslruklura lransporlu wodnego Srbdlqdowego: ieglugowa przydalnost drbg wodnych:. warunki nawigacyjne, kanaly leglugowe, drogi wodne, lerminale w porlacli rzecmych, Srodki lransporlu Srbdlqdowego do przewozbw pasaierskich i towarowych. 7) Transport lolniczy: infraslruktura transporlu lotniczego, infraslruktura, liniowa, infrastruklura punklowa, organizacja ruchu lolniczego, wymagania bezpieczehstwa ruchu lotniczego, Srodki transporlu lolniczego - klasyfikacja i charakteryslyki samolotbw. 8) Transpprt morski: infraslruktura lransporlu morskiego, infraslruktura liniowa, infrastruklura punklowa, Srodki lransporlu, parametry techniczne, klasyfikacja Srodkow lransporlu niorskiego, zasadnicze elementy slalku morskiego.

13 ' 9) Transport interrnodalny: cechy lransportu inlerm$dainego, podzial lransportu inlerrnodalnego ze wzglqdu na uiywane jednostki ladunkowe, interrnodalne jednostki transporiowe. Srodki transportu w przewozach intermodainycli, infrastruklura w przewozach interrnodalnych. 10) Eksploatacja Srodk6w lransportu - zagadnienia wprowadzajqce: przedrniot i definicja eksploatacji Srodk6w transportu, elementy skladowe procesu eksploatacji, zasady eksploatacji Srodkow lransporlu, podstawowa lerminologia eksploatacyjna (uiytkowanie, eksploatowanie, jakosc eksploatacyjna, trwalobc, niezawodnosc, podalnosc eksploatacyjna, potencjai. eksploalacyjny, post6j. obslugiwanie, naprawa), czynniki wplywajqce na jakosc eksploatacji. 11) Organizowanie zadan lransportowych: modele proces6w uiytkowanla Srodkow transportu, przewozy samochodowe, przewozy kolejowe, przewozy wodne Srodlqdowe, przewozy IOlfliCZe, przewozy morskie, przewozy intermodalne, czas przewozu ladunkow. 12) Pianowanie przewoz6w: dobor Srodka transporlu do zadania przewozowego. zasady planowania przewoz6w lowarowych, zasady planowania pracy w przewozach towarowyci?. zasady planowania przewozow osobowych, ustalanie oplyrnalnycli lras przejardu, zasada porbwnawcza efektywnosci ekspioatacyjnej sarnochodbw, zasada dobru liczby taboru przyczepnego do pracy z ciagnikami. 13) Techniczne ulrzymanie Srodkow transportu sarnochodowego: przepis) dotyczqce hornoiogacji i badaii technicznych, konsenuacja i ulrzymanie pojazdbw, klasyfikacja uszkodzen, trwalosc i niezawodnosc Srodkow transportu. 14) Dopuszczenie Srodka transportu do ruchu: niezbgdne wyposaienie Srodka transportu poruszajqcego siq po drogacli, badanie technlczne pojazdbw, czynnosci kontrolne oraz melody i kryleria oceny stanu technicznego pojazdu, dokumentacja kontroli stanu technicznego. 15) Obsluga Srodka lransportu samochodowego: stan techniczny pojazdu i jego zmiany w proceie eksploatacji, warunki eksploalacji wplywajqce na stan techniczny pojazdbw, procedury obslugi pojazdow, jakosi malerialow eksploatacyjnych a czqstotliwosc obslugi, rodzaje obslugi lechnicznej pojardow.

14 16) Naprawy i rernonly: systemy obsiugowo-naprawcze, pianowanie norm przebiegow miqdzy naprawami, rodzaje napraw, melody organizacji napraw pojazdow. 17) Kalegorie koszlow w przedsigbiorstwie lransportowym i ich kiasyfikacja wg miejsc powslawania: koszl wiasny produkcji transportu oraz koszly wlasne przedsigbiorstwa, koszl jednostkowy produkcji lransporlu. koszty elastyczne i SZlywne, koszty slaie, i zrnienne, koszl krancowy, koszty rodzajowe, koszty norrnalywne, koszly czqslkowe. 18) Koszly eksploatacyjne Srodkow transportu: podzial koszlow eksploatacji, koszty eksploalacyjne w zasadniczych galgziach transportu, jednoslkowy koszl wozokilometra, koszty wlasne eksploatacji przypadajqce na jednostkg czasu. 19) Taryfikalory: syslcniy taryfowe, odfeglosci taryfowe, laryfy specjaine i wyjqtkowe, zasady tworzenia taryf. 20) Forrnowanie iadunkow i lranspottu: funkcje opakowania, wyniagania stawiane opakowaniorn, jednosiki iogislyczne w forlnowaniu transportu. 21) Techniki informalyczne wspomagania zarzqdzania ekspioatacjq Srodkow transportu. 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Zajgcia z przedmiotu zaieca sig prowadzie w forrnie wykiadu oraz cwiczeh, klhre bgdq okazjqdo praktycznego zastosowania zdobylej wiedzy. Uczen powinien poslugiwat sig prawidiowym siownlclwem z zakresu Srodkbw lransporlu i zasad icli eksploatacji, prawidlowo okresiac funkcje poszczegolnych Srodkow lransporlu, ich niezawodnosc, szybkost przemieszczania ladunkow, a takie warunki lecliniczne, jakie powinien spelniat Srodek Iransporlu, aby by6 dopuszczonym do ruchu oraz koszty eksploatacji. Zajgcia powinny sig odbywat w pracowni Srodkbw lransportu i pracowni ladunkoznawslwa i towaroznawslwa. W lrakcie realizacji programu nauczyciel powinien przewidzieh zajqcia zwiqzane z:..powlorzeniem i utwaieniern nialerialu,. pisemnyrni pracami kontrolno-egzaminacyjnyrni.

15 W ocenie urniejctnosci ucznia naieiy zastosowac nastepujqce'kryteria: I) stosowinie wiedzy z zakresu Srodkdw transportu w odniesieniu do ich budowy i przeznaczenia, 2) rozpoznawanie typowych Srodk6w transportu, 3) diagnozowanie stanu technicznego Srodkow transportu oraz dokumenlowanie ekspioalacji, 4) stopieh spelnienia wyrnagan programowych, 5) posiugiwanie sic terminologiqtechniczna, 6) organizacjq prac podczas zajec i Cwiczeh, zgodnie z przepisami bezpieczerislwa i higieny pracy. Zaleca sig stosowanie nastqpujqcych melod konlroli wynik6w ksztaicenia: 1) testy dydaktyczne. 2) prace kontrolne, 3) odpowiedzi uslne na zadany ternal, 4) obselwacja i ocena postaw i zachowah ucznia w trakcie realizacji zadari praktycznych w sytuacjach typowych i probiemowych. 4. Podstawowe Srodki dydaktyczne $rodki dydaklyczne niezbcdne do realizacji programu s;i opinane w podslawie programowej kszlalcenia w zawodzie lechnik spedytor w pracowni srodkow transporlu i pracowni ladunkoznawstwa i lowaroznaws(wa. 5. Literatura 1. Cooke W. P., Quantitalive Melhod for Managemenl Decision, New York. McGraw - Hill Book Company, Cygan Z., Wspoiczesna eksploatacja, Wydawniclwo inslytulu Technologii Eksploalacji, Warszawa, Cypko J.. Cypko E.. Podslawy technoiogii i organizacji napraw pojazdbw mechanicznych, WKit. Warszawa, Gronowicz J.. Eksploalacja techniczna i utrzymanie pojazdbw, Wydaw!iiclwo Poiitechniki Szczecinskiej, Szczecin

16 5. I-iebda M., Mazur T., Pelc H.. Teoria ekspioatacji pojazdbw, WKit, Warszawa Hebda M., Mazur T., Podslawy eksploalacji pojazd6w samochodowych, Wkit, Warszawa, Kuziemkowski R., Zalewski P., Ekonomika transportu kolejowego. WKit, Warszawa. 1980, 8. Lotfi V., Pegels C.C.. Decision Support systems lor Management Science Operations Research, liwin. Boston, Madeyiki M.. Lissowska E.. Badania analityczne lransportu samochodowego, WKit, Warszawa, Malek P., Ekonomika transporlu, PWE. Warszawa, l1marczewski R., Piohczak Z.. Podemski J., Wagony towarowe. Poradnik lechniczny, WKit, Warszawa Neider J.. Marciniak - Neider N., Transport inlermodalny. PWE, Warszawa Numery lokaiizacyjne. Broszura Cenlrum Kod6w Kreskowych, lnstytut Logislyki i Magazynowania. Poznan. 14.Pfolil H. Cti. Systemy iogistyczne. Podstawy organizacji i zarzqdzania, lnstytut Logistyki i Magazynowania, Poznan, Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993 w sprawie warunk6w technicznych i badah pojazdow. Dz. U. z dnia 20 grudnia Rydzkowski W., Wojewodzka - Kr61 K., Transport, PWN, Warszawa, 1997

17 3. PODSTAWY. PRAWA TRANSPORTOWEGO I. Szczegolowe cele ksztalcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczen (sluchacz) powinien umiec: 1) posluiyc: sic podstawowymi pojcciami z zakresu prawa. 2) scharakleiyzowac powirlzania prawa z innymi systemami normatywnymi, 3) okresii6 rodzaje norm i prrepisdw prawnych. 4) okreslic zasady norm prawnych w czasie i przestrzeni, 5) odroinit podslawowe rodzaje slosunk6w prawnych oraz opisac ich elementy, 6) analizowat proces stosowania prawi, w tyrn luk prawnych, kolizji norm prawnych, 7) przedstawie hierarchic i rodzaje aktow normatywnych oraz okreslic miejsce ich publikacji i lermin wejscia w iycie, 8) odrdinik galczie prawa wchodzqce w sklad systemu prawa RP i zakres stosunk6w przez nie regulowanych, 8) skorrystat z rbtnych irddel prawa, 10) wlasciwie zapisac i odczytat podstawq prawn4 11) rozwiqzac proste, podslawowe problemy prawne, 12) przewidziec skulki prawne okreslonych dzialah, 13) okreslic podstawy prawne dzialalnosci spedycyjnej, 14) 'okreblic zobowiilzania finansowe, 15) okreslic podstawy prawne sprzedaiy uslug spedycyjnych. 16) zastosowac przepisy konwencji w dzialalnosci spedycyjnej, 17) okreslie zasady przewozu towarbw, osob i iywych zwierzqt. 2. Material nauczania 1) Pojecie prawa, jego podzial i zakres:, prawo - etymologia, powslanie, podslawy prawa, norma prawna, budowa i podzial ahtow prawnych, stosunek prawny, zdarzenie prawne, wykladnia prawa, irodla prawa, podzial i zakres prawa. 2) Prawo przewozowe: prawo przewozowe jako akl pozakodeksowy, zastosowanie prawa do przewozow z uiyciem transportu kolejowego, morskiego, lolniczego, samochodowego.

18 3) Prawo w dzialalno$ci spedycyjnej: przepisy dotyczqce. kwaiifikacji kierowc6w wykonujqcych krajowy i migdzynarodowy lransport drogowy rzeczy i osob, przepisy w sprawie okresowych ograniczen ruchu pojazd6w na drogacli iub zakazu ruchu nlekt6rych ich rodiajow (w tym za granicd, konwencja o rtlciiu drogowym (Wiedeh - 8 iisiopada 1968 r., wraz ze zmianami) oraz Konwencja o znakach i sygnaiach drogowycii (Wiedeh - 0 listopada 1960 r., wraz ze zmianami), umowy biialeralrle o migdzynarodowycti przewozacii drogowych, regulacje dotyczqce migdzynarodowego transporlu drogowego oshb i rzeczy, umowy w sprawie migdzynarodowych okazjonalnych przewoz6w pasaierbw aulobusami i aulokarami (INTERBUS), przepisy zwiqzane 7: wykonywaniem transportu drogowego materiaiow niebezpiecznych, odpadbw i 2ywych zwierzqt: pojazdami przekraczajqcymi dopuszczainq masg; naciskiem osi i wymiarami pojazdow: nadzorem i konlrolq przedsigbiorcow lransporlu drogowego oraz kierowcow w zakresie zgodnoici wykonywania lego transporlu 7 przepisaml; przepisy okreslajqce zasady podejmowania i wykonywania krajowego i migdzynarodowego. lransporlu drogowego os6b i rzeczy (w lym dotyczqce przewoinika i zatrudnianych przez niego kierowc6w oraz taboru), kompetencje adminislracji rzqdowej i samorzqdowej w zakresie udzieiania, odmowy udzielenia, zmiany, cofnigcia, wygasnigcia uprawnien do wykonywania przewozbw osob i rzeczy - licencje, zezwolenla, zaswiadczenia, podslawowe obowiqzki i prawa przewoinika wykonujqcego krajowy i migdzynarodowy transport drogowy osob i rzeczy, uprawnienia inspektorow lnspekcji Transportu Drogowego, uprawnienia Poiicji, organow ceinych, Straiy Granicznej i innych organow ustawowo uprawnionych do konlroii kierowcbw i pojazdbw transportu drogowego, dziaiainosc spedycyjna, a dzialainosc gospodarcza, spedylor jako sprzedawca usiug, rejestr handiowy, firma, peinomocniclwo handlowe, sp6lka i jej iormy, konwencje migdzynarodowe: pojgcie konwencji, jej charakter, przeznaczenie, skutecznosc, konwericje dotyczqce przewozow Srodkami lransporlu samochodowego, koiejowego, lotniczego, wodnego, konwencje dotyczqce specjainycil warunkbw przewozowych, konwencje dotyczqce pomocy technicznej, konwencje ratowniclwa, postgpowania z towarami niebezpiecznyrni. konwencja celna (SMR, TiR, RIV. AETR, AM! - M, ADR, AGT, COTiF, CIM, SMGS), przepisy konwencji celnej dotyczqcej przewozu towarow z zastosowaniem karnetow TiR (Konwencja TiR sporzqdzona. w Genewie 14 lislopada 1975 r., wraz ze znlianami), przepisy umowy europejskiej dotyczqcej I8

19 migdzynarodowego przewozu lowarow niebezpiecznych ADR (Genewa 30 wrzesnia 1957 r.. wjaz ze zmianami), przepisy konwencji o urnowie migdzynarodowej przewozu drogowego lowar6w CMR (Genewa 18 maja 1956 r., wraz ze zmianami), konwencja berneiiska, warszawska, brukseiska). 4) Swiadczenie uslug w Swielle kodeksu handlowego: przepisy w sprawie prowadzenia dzialainosci gospodarczej w zakresie pnewozbw, pojqcie uslugi, zakres uslugi, spedycja, czynnosci przeladunku, skladu, pelnomocnictwa handlowe, prawo rzeczowe, prawo zatnymania, zobowiizania. 5) Zobowiqzania: prawo zobowiqzah, okreslenie zobowiqzania, spoleczno - gospodarcza rola prawa zobowiqzah, irodla prawa zobowiqzaii, prawo zwyczajowe, prawo migdzynarodowe w odniesieniu do zobowia.zai\, yprawnienia wierzycicla, obowiqzki dlufnika, wierzytelnosc jako prawo podmiotowe, przymusowa realizacja uprawnieh wierzyciela, zasada realnego ;wykonania zobowi$zan, obowiqzki dlutnika, odpowiedzialnosc dluinika, rodzaje odpowiedziajnosci, ochrona wierzyciela, zobowiqzania podzielne i niepodzielne, podslawy podzialu. skutki prawne, regresy, zobowiqzania solidarne. 6) Umowy - ich znaczenie i skutki: pojqcie umowy, rodzaje um6w i cechy umbw zawierar~ych w krajowym i miqdzynarodowym lransporcie drogowym osob i rzeczy, negocjowanie zawieranie umbw, umqwy nazwane, nienazwane, hlieszane, tresc i forma umbw, swoboda umbw, umowy o Swiadczenia niernoilijje do realizacji, zawarcie umowy, umowa przedwslgpna, og6lne warunki, wzbry i regulaminy um0w. umnwy o Swiadczenie dla trzeciego partnera, dodatkowk zastrzeienia uniowne. " 7) Sprzedai: pojtcie i cechy sprzedaiy, umowa i skutki prawne, wykonanie i rgkojmia za wady, szczeg6lne rodzaje sprzedaty, zamiana jako uproszczenie sprzedaiy. 0) Doslawa, najem, dzieriawa, uiyczenie: dostawa, realizacja, konlraklacja; najem, umowa najmu, skutki prawne, podhajem, zakonczenie najmu, najem obiektbw magazynowych; dzieriawa, iea.:ing, umowa, skutki prawne; uiyczenie, poiyczka, skutki prawne. 9) Przewoz, spedycja, przechowywanie: zasady, warunki przyznawania oraz dyslrybucja zezwolen zagranicznycll na wykonywanie migdzynarodowego lranspoitu drogowego rzeczy, w lym - zezwolen Europejskiej Konferencji Ministrow Transporlu (EKMT); umowa 19

20 przewozu, przewoz rzeczy, obowiqzki wysylajqcego i przewoinika, szczegolne rodzaje przewozn, przeqhowywanie i skladowanie lowaru, nieprawidlowosci. 10) Poreczenie i gwarancja bankowa: porgczenie - pojgcie i cechy, umowa porgczenia, skutki prawne, wygasnigcie porgczcnia, gwarancja bankowa, uprawnienia gwarancyjne,.pojecie "zaplaly na pierwsze iqdanie", akredylywa zabezpieczajqca w ramach gwarancji w migdzynarodowym obrocie bankowym, pnekaz a gwarancja I porgczenie. 11) Prawo o ruchu drogowym: pojgcia, przeslrzeyanie prawa o ruchu drogowym, podzial pojazdow drogowycli, prgdkos6, bezpieczenslwo, przestrzeganie normy IadownoSci, nacisku, sprawno4ci pojazdu, skrajnia pojazdu, budowii i jej wplyw na zadania spedycyjne. 12) Dokumenlacja w ruchu drogowyni i granicznym: dokumentacja zwiqzana ze Srodkiem lransportu, dokumentacja zwiqzana z ruchem pojazdu - karly drogowe i lachograw, dokumentacja ladunku. dokumentacja ceina, dokumenly zalogi - kierujqcego, dokumentacja zwiqzana z przewozem malerialow niebezpiecznych, zezwolenia na przew6z drogowy. kolejowy,' Srodiqdowy, powielrzny z migdzylqdowaniem, list ptzewozowy, inslrukcja bezpieczenslwa i oznakowanie ladunku i Srodka transpoitu. zaswiadczenie ADR dia kierowcy przewoiqcego malerial niebezpieczny. dokumenty spedycyjne wg warunkow objqtych kodeksem cywilnym. 13) Eiementy prawa finansowego: podalki w aspekcie prowadzonej dzialalnosci lransporlowej (w tym: podalki od Srodkow lransporlu, podatek VAT od lowarow i uslug), oplaly ponoszone w kraju i za granicqza uiylkowanie infraslruktury drogowej oraz inne oplaty i obciqienia o charaklerze ogolnym i lokalnym w krajowym i migdzynarodowym lransporcie drogowym rzeczy i osbb, formy i tryby przeprowadzania rozliczeh pienigtnych (gotowkowe i bezgotowkowe) oraz stosowanie roinych form plalnosci, rodzaje i zasady slosowania czekow i weksii, formy kredytow i procedur dotyczqce ich uzyskiwania i spiaca~ia (w tym: gwarancje, zastawy hipoteczne, porgczenia. leasing).

21 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Przedmiot,,Podstawy prawa fransportowego" obejmuje trebci ksztalcenia dotyczqce ogbinych prawnych oraz tresci z zakresu prawa transporlowego i dzialatnosci spedycyjnej. Zapoznanie uczniow (sluchaczy) z ogolnymi pojeciami prawnymi jest niezbedne dla zrozumienia istoty funkcjonowania prawa 1; jego roii w dzialainosci spedycyjnej. Zadaniem przedmiotu jest wyposaienie uczni6w (sluchaczy) w niezbedny zasbb wiedzy prawniczej oraz wyrobienie umiejetnosci wyszukiwania potrzebnych przepisbw prawnych, rozwiqzywania prostych problemow prawnych, kszla!towania poslawy poszanowania prawa i nawyku jego przestrzegania, ksztaltowania poczucia swoich praw i obowiqzk6w oraz przewidywania skutkow prawnych podejmowanych dzialan i decyzjl. Realizacja celow ksztatcenia tego przediniotu zaleiy od wiaiciwych metod nauczania, do k(6rych naleiy zaliczyc, obok tradycyjnych metod, takich jak wyklad, rowniei cwiczenia. Zajecia powinny odbywac siq w sali dydaktycznej wyposaionej w zestawy formuiarzy. druk6w i dokument6w, literalur< przedmiotowq oraz rnater!aly normatywne, takie jak kodeksy. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. W miare rnoiiiwosci naleiy zapraszac na iekcje praktykow prawa, ktorzy mogliby wskazat na relacje prawa i jego lunkcjonowanie w praktyce iycia gospodarczego firm i przedsiebiorstw spedycyjnych. Podczas formulowania oceny naleiy ustali6 kryleria oceniania: - stopien spelniania wymagan programowych, - poslugiwanie sig terminologiq prawniczq, - form$ prezentacji i wyslqien indywidualnych. - organizacjq prac podczas wykonywana Cwiczen, - postawy ucznia. Podstawowym narzqdziem pomiaru dydaktycznego podcza:s oceniania Rowinien byc test osiqniqt ucznia. Zaleca sie stosowanie rdinorodnych melod sprawdzania osiqgnigc edukacyjnych: - dyskusjq kierowana, - indywidualne wypowiedzi ucznia, - pisemny sprawdzian wiedzy, - lesly wiadomosci, - wykonywanie zadan praktycznych w czasie cwiczen. 2 1

22 4. ~odstawowe Srodki dydaktyczne - Kodeksy: cyuilny, handiowy, pracy, poslgpowania cyuilnego, posigpowania adminislracyjnego. - dzienniki urzgdowe: Dzienniki Uslaw RP, Monilory Polskie, dzienniki urzgdowe ininislerslw, wojew6dzkie dzienniki urzgdowe, - wzory umhw o wykonanie uslugi spedycyjnej, - lormuiarze: wypowiedzenie umowy o pracq, rozwiqzanie umowy o pracg bez wypowiedzenia, rozwiqzanie umowy o pracq za porozumieniem slron.,. wzory: decyzji adminislracyjnej i odwolania od decyzji, skargi do NSA. - wzory pism, porozumien i um6w cywilno-prawnych (np. wniosek o wpis do ewidencji podmiolow gospodarczycli). - wzory umhw doiyczqcych ulworzenia sp6lek. 5. Literatura 1. Kulel J.. Siuda W.: Prawo gospodarcze dla ekonomislow. Scriptum, Poznah Musiaikiewicz J.: Eiemenly prawa, Ekonomik, S.C. Warszawa, Seidel R.: Elemenly prawa. Wyd. EMPI. Poznan, Siuda W.: Eiemenly prawa dla ekonomistow, PWN, Warszawa, Uniszew~ski Z.: Prawo. Wybrane wiadomosci. AWM, Warszawa, Zapaia A.: Prawo celne, Warszawa Czasopisma: Gazeta Prawna, Rzeczpospoliia. Lileralura powinna byc na bieiqco aklualizowana.

23 4. RACHUNKOWOSC 1. Szczegotowe cele ksztalcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczeh (siuchacz) powinien umiet: 1) poslutyt sig podslawowqlerminoiogiqz zakresu rachunkowosci, 2) rozr6inic elementy rachunkowosci i ich wzajemne powiqza4ia, 3) oszacowat wyniki, 4) rozr6znic i sklasyfikowat skladniki majqlku i kapitalbw, 5) okreslic formy organizacyjno-prawne jkdnostek gospodarczych na podslawie lunduszy (kapitalbw) wlasnych, 6) sporzqdzii: bilans, 7) rozrotnit podstawowe lypy operacji gospodarczych i okreslic ich wplyw na skladniki bilansu oraz sumq bilansowq, 8) sporzqdzit, skonlrolowae i zadekretowat wybrane dowody ksiqgowe, 9) przechowae dowody ksiggowe, 10) prawidlowo powiqzac konta z bilansein (otworzyt i zamknqi: konta). 11) okresiic zasady funkcjonowania kont biiansowych, 12) posluiyc sig zapisem podwojnym, 13) odczytac tresc zapisow ksiggowych, 14) sporzqdzit oraz zinterpretowai: zestawienie obrotow i sald, 15) poprawit blr;dy ksiqgowe w dokumentacji oraz w urzqdzeni~ch ewidencyjnych, 16) poslutyc sig lerminologiqzwiqzanq z wynikiem dzialalno~ci jednostki gospodarczej, 17) 0kreSii6~zasady funkcjonowania kont wynikowych. 18) zaewidencjonowa6 operacje gospodarcze na konlach wyni4owych. 19) zastosowat zasady rozliczania w podstawowych przekrojach, 20) oslaiii: wynik finansowy, I 21) prowadzit ewidencjg anaiitycznq do roinych kont syntelycznych, 22) prowadzit ewidencjg chronoiogicznqi syntelycznq, 23) obliczyt podatek VAT.

24 2. Material nauczania, 1) Kwalifikowanie rnajqlku przedsigbiorstwa: rnajqlek jednoslki i jego slruklura, Srodki gospodarcze - rnajqlek rzeczowy, podziai rnajqlku jednosiki na lnvaly i obrotowy; ir6dia finansowania - rnajqtek finansowy (kapilaly), podziai kapilaiow na wlasne i obce..2) Bilansowanie majqlku jedr~oslki gospodarujqcej: islola i znaczenie biiansu, biiansowanie skladnikbw aktyw6w i pasywbw, sporzqdzanie biiansu, inforrnacyjna funkcja biiansu, wykorzyslywanie r6wnania biiansowego w celu uslaiania brakujqcych skladnikow. 3) Zasady przeprowadzania inwenlaryzacji i sporzqdzania inwenprza: cei i zasady inwenlaryzacji, lryb i terminy uslawowe przeprowadzania inwenlaryzacji, melody inwentaryzacji, dokumentacja inwentaryzacyjna. 4) Zasady ewidencji operacji gospodarczych: charaktetystyka operacji gospodarczych, pojgcie i funkcjonowanie konta. funkcjonowanie kont bezwynikowych, funkcjonowanie konl wynikowych, operacje gospodarcze i ich wpiyw na biians. 5) Zasady prowadzenia dokurnenlacji ksisgowej: charaklerystyka i rodzaje dowodbw ksiqgowych, charakterystyka urzqdzeh ksiggowych, plan kont, olwieranie, prowadzenie i zarnykanie ksiq rachunkowych, forrny i lechniki ksiggowania. 6) Zasady ewidencji majqlku tnvaiego: klasyfikacja I wycena rzeczowego rnajqlku lrwalego, zasady ksiegowania rzeczowego rnajqtku invalego, zasady arnorlyzacji, aklualizacja Srodkow Irwaiych, zasady ewidencji i amorlyzacji warlosci niernateriainych i prawnych, zasady wyceny i ewidencji finansowego rnajqlku lrwalego. 7) Zasady ewidencji majqlku obrolowego: klasyfikacja rnajqlku obrolowego, zasady ewidencji Srodkdw pieniginych, zasady ewidencji zapasow, zasady ewidencji i rozliczania naleinosci, ewidencja i rozliczanie krolkolerminowych papierbw warlosciowyci1. 0) Koszly jako element procesu decyzyjnego: podslawowe definicje koszlow, koszly jako element inforrnacji ksiggowych. wykorzyslanie informacji koszlowych w procesie podejrnowania decyzji gospodarczycii.

25 I "', 9) Klasyfikacja kosztbw dla potrzeb zarza.dzania: elementy kosztbw, rqdzajowy uklad kosztbw, koszty wedlug -zakresow dzialalnosci, koszty wedlug miejsc powstawania, kalkulacyjny uklad kosztbw, klasyfikacja rodzajowa kosztbw, klasyfikacja kosziow dla potrzeb wyceny zapasow i pomiaru zysku, klasyfikacja kosztow dia celow decyzyjnych. 10) Zasady ewidencji kosztbw i przychodbw: podstawa klasyfikacji kosztow, zasady ksiqgowania kosztow, rodzaje kaikuiacji. ewidencja produktbw pracy, zasady ewidencji przychodbw, przychody i koszly finansowe, pozostale przychody i koszly, ewidencja strati zysk6w. 11) Analiza koszt6w: zadania anaiizy kosz16w, materialy do badania kosztbw wlasnych, anaiiza koszlbw w ukladzie rodzajowym, analiza kosztbw w ukladzie kalkulacyjnym, analiza kosztbw posrednlch, analiza kosztow dzialalnosci spedycyjnej, analiza kosztow przechowywania zapasow, analiza progu rentownosci w produkcji jednoasortymentowej. analiza progu rentownosci w produkcji wieloasocymentowej. 12) Normowanie i budietowanie koszt6w: planowanie dzialalnosci gospodarczej w aspekcie rachunkowosci, sposoby sporzqdzania plan6w kosztow i przychodbw, pianowanie kapitalu obrolowego. planowanie kosztow w ukladzie kaikuiacyjnym, planowanie przychodow i rozchoddw srodkow pienlqinych. 13) Zasady ustalania wyniku finansowego: i clementy wyniku finansowego, ustalenie i ksiqgowanie wyniku finansowego, ewidencja strat i zysk6w nadzwyczajnych, rozliczenie wyniku finansowego, < zasady ustalania i przeksiggowywania kosztow i przychodbw oraz slrat i zyskow nadzwyczajnych, ustalenie wynikbw czqsstkowych, ksiqgowanie obowiqzkowego obciqzenia wyniku finansowego. 1 I 14) SprawozdawczoSC nnansowa: 1 charaktevstyka sprawozdari finansowych, bilans, ralhunek zyskbw i slrat, informacja dodatkowa, sprkwozdanie z przeplywu ~rodkbw pieniginych.

26 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Zadaniem przedmiolu RachunkowoSC jest przekazanie podstawowych, tiwalycti regui funkcjonowania systemu rachunkowosci oraz ukszlailowanie podslawowych urniejqlnosci nie>bqdriych do wykonywania zadari zawodowych. Naleiy zatern poloiyc duiy nacisk na poprawne formuiowanie pojgt i zrozumienie rnechariizmirw decyd~~jqcych o funkcjonowaniu racliunkowoici. Zabezpiecza to przed dezaktualizacjq wiadzy i siwarza' rnoiiiwosc jej dalszego poglqbiania. Omawiajqc pojecia i rnechanizmy z zakresu racliunkowosci, naleiy rniec na uwadze powiqzania z regulacjarni normalywnyini. Wlaiciwa realizacja progralnu nauczania zaleiy od slosowania i doboru rnelod nauczania, klore powiiiny sprzyjat kszlaiceniu samodzielnego, logicznego myslenia, a zwiaszcza ekonomicznej inlerprelacji ewidencji ksiggowej. Obok lradycyjnych rnetod nauczania, jak elemenly wykladu, naleiy stosowac glbwnie metody Cwiczeniowe. W przedmiocie tym bardzo waine jest wyrabianie nawyku dokladno8ci. rzetelnosci i syslernatycznosci. Zajqcia powinny odbywat siq w dobrze wyposaionej pracowni przedmiotowej, w klorej obok lechnicznych Srodkow dydaklycznych winny znajdowat sig zestawy formularzy. drukow i dokumenlow, lileralura przedmiotowa oraz materialy normalywne. Naleiy zwrocic uwagq na szczegolnq role nauczyciela w procesie nauczania okreilone w szczegolowych celach ksztaicenia tego prredrniolu urniejetno8ci, dajq,duie moiliwoici doboru Cwiczef, oraz selekcji zagadnieti szczegolowych. Dlatego lei program nauczania nie precyzuje szczegoic5w, np. rodzaju wykorzystywanych dokurnentow ksiggowych, ewidencji anaiilycznej. W Cwiczeniach wykorzystywac naleiy inleresujqce przyklady z iycia gospodarczego, bogate w tresci i interpretacjq. Slopieti opanowania wiadanioici i umiejgtnosci przez ucznia powinien by6 sprawdzany lradycyjnynii rnelodami jak lesly, sprawdziany, odpowiedzi uslne, a takie poprzez obsewacjq wykonywariia Cwiczeri. Niektore zadania powinny byc wykonywane przez ucznia za pierwszym podejsciern. lnne rnogq byc wykonywane po kolejnej probie, ale zyodnie z obowiqzujqcyrni zasadami rachunkowoici.

27 4: Podstawowe srodki dydaktyczne I Srodkami dydaktycznymi powmny byc: - slowniki ekonomiczne, - wzory dokumenlacji inwentaryzacyjnej, - wzory dokumentacji ksiggowych, - wzory instrukcji, - ustawa b rachunkowosci, - zestaw druk6w (faktura i faktura VAT, oryginaly kasowe, polecenia ksiggowania), - zestaw formuiarzy podstawowych urzqdzen ewidencyjnych (kartoteka finansowa, rejestr, ksigga dziennik - glowna, dziennik). - wzory bilansu oraz rachunkow zysk6w i stral. 5. Literatura 1) Brzezin W., 0g61na teoria rachunkowoici, Czgstochowa, 1995, wydawnictwo Politechniki Czgslochowskiej. 2) Doyle M., Kontrola kosztbw, Wydawnictwo Signum, Krakow, ) Jarugowa A,, Malec W., Sawicki K., Rachunek kosztbw, PWE, Warszawa, ) Jarugowa A,, Nowak W. A,, Szychla A,. Zarzqdzanie kosztami w praktyce Swiatowej, ODiDK, Gdahsk, ) Gierusz B.. Podrgcznik sarnodzieinej nauki ksiggowania, Gdahsk, 1995, ODDK. 6) Kiziukiewicz T.. Sprawozdanie z przeplywu Srodkow pieniginych w zarzqdzaniu lirmq, Wroclaw, wydawniclwo Ekspert. 7) Kolczyk z.. Rachunkowost finansowa, Poznan, 1996, wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 0) Maluszewicz J.. Rachunek kosztow, Wydawnictwo Finans - Serwis. Warszawa, ) Nowak E.. Teoria koszlbw, Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, ) Nowak E., Decyzyjne rachunki kosztow, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ) Podstawy rachunkowosci, Praca zbiorowa pod redakcjq Kazimierza Sawickiego, wyd. II zmienione, Warszawa, 1996, PWE. 12) RachunkowoSc - zasady prowadzenia w jednostkach ~ospodarczych, Praca zborowa pod redakcjqteresy Kiziukiewicz, Wroclaw, 1996, wydawnictwo Ekspert. 13) RachunkowoSC finansowa przedsigbiorst&, Praca zbiorowa pod redakcj? Kazimierza Sawickiego. Wroclaw, 1995, wydawnictwo Ekspert.

28 14) RachunkowoSC linansowa przedsigbiorslw - zadania z przykladarni. Praca zbiorowa pod redakcjq Kazimierza Sawickiego. Wroclaw. 1995, wydawniclwo Ekspert. 15) Turyna J., '~uiaska - Turyna B.. Rachunek kosztbw i wynikbw, wydawniclwo Finans - Sewis. Warszawa G) Zasady prowadzenia rachunkowosci w jednostkach gospodarczych - zadania, z przykladaiiii. Praca zbiorowa pod redakcjq Kazirnierza Sawickiego, Wroclaw,. 1996, wydawniclwo Ekspert.

29 1. Szczegolowe cele ksztalcenia: W wyniku procesu ksztaicenia uczen (sluchacz) powinien umiei: 1) sklasyfikowai ubezpieczenia. 2) okreslit warunki ubezpieczenia, korzysci uslugobiorcy i reaiizatora pnewozu 3) okresiic zasady ubezpieczenia ladunku. 4) okreslit odpowiedzialnosi prawnq spedytora, 5) zapewnit oslong ubezpieczeniowq wlasnych obiektbw oraz pracownikbw, 6) okresiic zasady, formy, sposoby oraz zakres ubezpieczen obiektow, 7) scharakteryzowac ceie ubezpieczeh, 8) ocenic poiisf; ubezpieczeniowa 9) zapobiec uszkodzeniu ladunku w czasie reaiizacji uslugi, i 10) okreslic roszczenie z tylulu ubezpieczenia. 11) okre5lit rozbieinosci inwenlaryzacyjne rekiamacji iub utraly. 12) okreslic uszkodzenia, zaginigcia, zmiany iadunku, 13) okresiic ubezpieczycieia. 2. Material nauczania 1) Spacyfika ubczpicczch: pojecie ubezpieczenia, potrzeba ubezpieczenia, usluga ubezpieczeniowa, zakres usiug ubezpieczeniowych, rozwbj usiug, ograniczenia : I w dziaialnosci spedycyjnej, ubezpieczenia zwiqzane z iransportem drogowym os6b i rzeczy (w tym ubezpieczenia majqtkowe i bagaiu).',. 2) Eiementy uslug ubezpieczeniowych, funkcje i klasyfikacja'ubezpieczen: umowa ubezpieczeniowa, elementy umowy ubezpieczeniowej, podziai ubezpieczeh, warunki ubezpieczenia, obowiqzki ubeziieczajqcego,, karencja, funkcjc? ubezpieczeti, kiasyfikacja ubezpieczeh. 3) ~harakleryit~ka dziaiainosci ubezpieczeniowej. Funkcjonowanie firrn ubezpieczeniowych: rozwbj dzialalnosci ubezpieczeniowej, segmentjcja rynku usiug ubezpieczeniowych, produkt dzialalnosci ubezpiecz+niowej, cena uslug i dystrybucja usiug ubezpieczeniowych. rodzaje uslug j oferta dla spedytora, firmy ubezpieczeniowe na rynku polskim.

30 ' 4) Zobowiqzanie ubezpieczyciela z lylulu ochrony mienia: ubezpieczenie majqtkoye, mienie powierzone, ochrona mienia, zobowiqzania. 5) Ubezpieczenia w transporcie: ustawa o dzialalnosci ubezpieczeniowej, podslawowe ubezpieczenia majqlkowe i osobowe w lrarisporcie. 6) OdpowiedzialnoSC spedytora, przewoinika: zakres odpowiedzialno6ci spedytora wedlug miejsca zalrudnienia w zgodzie. z uslawq - Prawo przewozowe, przewotnik, wlascicie1, uiylkownik. ubezpieczenia obowiqzkowe. 7) Ryzyko w rbinych iormach transporlu i jego wplyw na ubezpieczenia: pojecie ryzyka ze wzglqdu na rodzaj lransporlu, wypadkowosc, opakowania towaru, poslac towaru, poda11iosc na uszkodzenia. 0) Ubezpieczenia obieklow'i urzqdzen oraz pracownikbw: ubezpieczenia budynkbw, budowli, urzqdzeri lransporlowych. Srodk6w przeladunkowych, ubezpieczenie obiektbw stalych o podwyiszonym stopniu ryzyka, ubezpieczenie obieklbw specjalnych, ubezpieczenie pracownikbw zalrudnionych w zawodach o podwytszonym ryzyku, skladki ubezpieczen indywidualnych, korzysci dia pracodawcy, ubezpieczenia pracownikbw od podejmowanych decyzji. 9) Ubezp(eczenia ladunku: pojecie towaru, rodzaje towarow, ladunek - towar, rnienie powierzone,, towar powierzony, ochrona wlasciciela, ryzyko zaginiqcia. 10) Pojqcie ulraly-mienia oraz jego klasyfikacja: prawna mienia powierzonego, powinnosci zaslepcy kiasyfikacja ulraty ze wzglgdu na cias, rniejsce, zakres, rodzaj, przyczyng, skutek, konsekwencje, irbdlo powslania. 11) OdpowiedzialnoSC osob i instylucji za rnienie firmy, powierzone, osobiste: ~d~owiedziaino~~ bezpoiredilia i posrednia, odpowiedzialnosc z lytulu nadzoru. ~d~owiedzialnos~ z powodu zaniechania, obowiqzki, czynnosci, uprawnienia. odpowiedzialno~~ za mienie osobiste. 12) Reklamacje, ich opracowanie, klasyfikacja, profilaktyka: rdszczeni'a ze strony zleceniodawcy i klienlbw, slwierdzenie wady, okreslenie jej wplywu na slan obslugi kiienlbw, opisanie rekiamacji, odszukanie przyczyny, wykazanib i zakwalifikowanie winy, zadoituczynienie za wade, zobowiqzanie. Swiadczenia, profilaktyka, szkolenie, monitorowanie.

31 3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczr\dymi oceniania Przedmiot.,Vbezpieczenia '. ladunkbw" obejmuje szeroki zakres wiedzy o ubezpieczeniach ladunkow, a lakie obiektbw, urzqdzen ora~pracownikow. W wyniku realizacji tego przedrniolu ucze" powinien dowiedzie~ sig o celowosci realizowania ubezpieczeh, urniek interpretowak umowy ubezpieczeniowe, rozpalrywat reklamacje wynikajqce z utraly ladunku iub innycli strat, rip. uszkodzenia ladunku, niewiasciwego sposobu przechowywania i lransporlu iadunk" oraz dokonywac wyboru najwlasciwszej formy ubezpieczenia. Naiety zwrocic uwagg na samodzieine poszukiwania przez uczniow malerialow poglgbiajqcych ich wiedze o ubezpieczeniach oraz zapewniajqcych stalq jej aktualizacje. Ksztatcenie umiej~lnosci w zakresie ubezpiecze" ladunkow powinno takie odbywat sig w czasie praklyki zawodowej. Zajecia z ~,.ubezpieczenia ladunkow" powinny by6 realizowane w pracowni, w kl6rej zgromadzone pornoce i Srodki dydaktyczne urnoiiiwiajq ddkonywanie Cwiczeh oraz upoglqdowianie rnalerialu nauczania. Najislotniejsze tub sprawiajqce najwiqcej irudnosci lresci powinny by6 ulrwaiane za pomocqpokazow i Cwiczeii, podczas klorych nauczyciel ma rnoiliwosc obse~wacji ucznia, a takie jego zaangaiowania w wykonywane czynnosci. Podczas formuiowania oceny naleiy ustali6 kryteria oceniania: - slopieh spelnienia wymagan programowych. - posiugiwania sit: lerminologiqz zakresu ubezpieczeh, - ' form? prezentacji i wystrlpieh indywidualnych, - organizacjt; prac podczas wykonywania Cwiczen, - postawy ucznia. ; Podslawowym narzgdziem pomiaru dydaktycznego podczas oceniania powinien by6 nauczycielski lest osiqnig6 edukacyjnych. Zaieca sig slosow'anie rbinorodnych melod sprawdzania osiqgnigt edukacyjnych: - dyskusjg kierowana., - indywidualne wypowiedzi ucznia, - pisemny sprawdzian wiedzy, - testy wiadornosci, - wykonanie zadah praktycznych w czasie Cwiczen.

32 4. Podstawowe Srodki dydaktyczne - ustawa o ubezpieczeniach. - akty wykonawcze do ustawy o ubezpieczeniach, - olerty firm ubezpieczeniowych.. wzory um6w ubezpieczeriiowych, - wzory drukdw stosowane Qrzez poszczeg6ine firrny ubezpieczeniowe. 5. Literatura I. ~anasikowski A,. Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa l<odeks Cywiiny, Warszawa kancudzi J., ~inanse ubezpieczeii gospodarczych, Warszawa Miesigcznik. ~iadomo~ci ubezpieczeniowe.

33 6. TECHNIKI INEORMATYCZNE W RACHUNKOWOSCI 1. Szczegolowe cele ksztatcenia: W wyniku procesu ksztalcenia uczeh (sluctiacz) powinien umiet: 1) obsluiyc komputer: skonystat z syslemu operacyjneio, nakladki systemowej, arkusza kaikuiacyjnego, bazy danych, programu $ndows samodzieinych oraz w sieci kompuierowej. 2) posluiyc sig wybranym edytorem tekstu, 3) obsluiyt programy magazynowo - zaopatrzeniowe, ' j 4) obsluiyt komputerowe ksiqgi przychodbw i rozchodbw, 1 5) obsluiyt system finansowo - ksiqgowy, 1 6) obsluiyt systemy ekonomiczno - finansowe. 7) wykanac czynnosci operatorskie, :.. 8) zainslalowac program finansowy wg potrzeb firmy, ; 9) wydrukowat zaksiggowane dokumenty, 10) wydrukowat raporiy, analizy, 11) wydrukowac zestawienia, wykresy, 12) wydrukowac faktury za uslugi spedycyjne, 13) wydrukowat formularze sprawozdawcze. 14) utworzyc archiwum danych.! w jednoslkach 2. Material nauczania 1) Funkcjonowanie ZSK "Symfonia" w Srodowisku Windows: uruchomienie programu Windows, wprowadzanie danych irodlowycti, przehvarzanie danych, lworzenie zbior6w sprawozbawczych, przenoszenie informacji na komputerowe i papierowe nosniki danych, przechodzenie do programow uiytkowych. 2) Zasady funkcjonowania ZSK "Symfonia": uruchomienie programu, elemenly skladowe ekranu riboczego, poruszanie siq po dokumenlach, zakladanie bazy danych, dopisywanie informacji irodiowych do istniejqcej bazy danych, kopiowanie, przenoszenie, przekszlalcanie i usuwanie informacji, tworzenie zestawieh informacyjnych na bazig danych irodlowych.

34 ' 3) ~akladanje hazy danycli ksiggowych w kompulerowym programie rachunkowym "Symfonia": -. wprowadtanie danych charakleryzujqcych jednoslkg gospodarujqc& wprowadzenie planu kont jednostki gospodarujqcej, sporzqdzenie bilansu otwaicia?la przykladowej jednoslki gospodarujqcej, przeniesienie informacji z biiansu olwarcia w architeklurg synlelycznych kont ksiggowych przykladowej jednoslki gospodarujqcej..4) Wprowadzanie danych ksiggowych do ksirlg rachunkowych jednostki gospodarujqcej i opracowywanie sprawozdah okresowych: ksiggowanie raportow kasowycli, ksiggowanie faklur przychodowych i rozchodowych, zar?knigcie okresu sprawozdawczego oraz sporzqdzenie zeslawienia obrolbw i sald kont synlelycznych, sporzqdzenie przykladowych sprawozflan na bazie danych rachunkowych. 3. Uwagi do re'alizacji wraz z zaleceniami dotyczqcymi oceniania Przedmiol moie bye realizowany na hazie wiedzy opanowanej w ramach programu rachunkowosci. Zajgcia naleiy rozpoczqt od sprawdzenia znajomosci obslugi prograniow narzgdziowych. Realizacja programu wymaga zar6wno umiejglnosci zwiqzanych z obslugq kompulera w Srodowisku Windows, jak rowniei, a cliyba i przede wszyslkim, wiedzy z zakresu rachunkowosci. Opanowanie programu we wszystkich szczegolach wymaga Cwiczeh i teslow, ale r6wniei gigbokiego przemyslenia od slrony ksiggowej, dokonania ustalen i wyborow w zakresie biiansu ofwarcia i zamknigcia, rachunku zyskdw i strat oraz innych rozwia,zan ewidencyjnycll. W celu realizacji przedmiotu zaleca sig wprowadzit dane dotyczqce przykladowej jednoslki gospodarujqcej, uslawic zakiadowy plan kont, zaloiyc karloteki kontralienlow i pracownikow, zdefiniowat niezbedne rejestiy i okresiic zasady ksiggowania. Dla polrzeb sprawozdawczych zaleca sie wprowadzic niczbgdne wskainiki analilyczne i uzgodnione wzory sprawozdati. 'Realizujqc przedniiol zaleca siq nawiqzywat do decyzji podejmowanych w ramach dzialalnosci spedycyjnej. Podslawq uzyskania przez ucznia (sluchacza) pozylywnej oceny jest opanowanie wszyslkicli umiejelnosci okreslonych celami kszlalcenia {ego przedmiotu - czyli -wykonanie konkrelnych zadan, klore wys1gpuj;l w przedsigbiorslwie spedycyjnym, przy czym zadaiiia le muszq byc wykonane poprawnie. 34.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] ~inister Edukacji Narodowej i Sportu Wanzawa 2004 r. AUTORZY: Ryszard $wiekatowski Wlodzimierz Arciszewski RECENZENCI:

Bardziej szczegółowo

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 Ministerstwo Edukacji Narodowej 1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] z Zatwierdzam PODSEKRETHR TANU Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui

Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska Spis tresci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. TECHNIK ORGANlZACJl REKLAMY 342 [OI]

PROGRAM NAUCZANIA. TECHNIK ORGANlZACJl REKLAMY 342 [OI] biiiglsterstw0 EDUKACJI NARODOWEJ 342[01]ISPIMEN/1999.12.20 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANlZACJl REKLAMY 342 [OI] Dla: - szkoiy policealnej na podbudowie programowej liceum ogblnoksztalcqcego Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. TECHNlK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA. TECHNlK FARMACEUTYCZNY 322[10] MlNlSTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNlK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji NarodowAi Sportu Warszawa 2005 A~ine Eadziwitt Autorzy: mgr Aleksandra Kessler mgr

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 724 [02] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2005 Autorzy: mgr inz. Jan Bogdan mgr ini. Jan Palka mgr ini. Janusz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ZLOTNIK-JUBILER 731[06]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ZLOTNIK-JUBILER 731[06] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu ~ ~ ~ ~ Z ~ Z / M E N ~ ~ S / PROGRAM NAUCZANIA ZLOTNIK-JUBILER 731[06] =awf#%@+"a - PODYP~;~~"~~^)IZ S1.ANU Minister Edukacji Narodowej i Sportu Tadet,sr S/o,uecki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GEODETA 31 1[10] - Zatwierdzam Zbigniew-Wiiodkwski Minister Edukacji Narodowej T Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Wanda Brzescihska dr ini. Stanislaw

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TELEINFORMATYK 3 1 2 [02] Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 r. AUTORZY: Program opracowali nauczyciele z Zespotu Szkot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzarn Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 Autorzy: mgr in? Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECLARZ. wanzawa MINISTERSTWO EDIJKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAN EDUUCYJNYCFI PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

MALARZ - TAPECLARZ. wanzawa MINISTERSTWO EDIJKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAN EDUUCYJNYCFI PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO MINISTERSTWO EDIJKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAN EDUUCYJNYCFI PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MALARZ - TAPECLARZ dla: SZKOLY ZASADNICZEJ na podbudome szkoly podstawo~vej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[02] T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Maria

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK BUDOWNICWA 311[04] Zatwierdzam J.. Minister Edukacjl Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr ini. Krystyna Dmitrzak inz. Alicja Kulczycka mgr inz.

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 348[02]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341 [02]/ MEN /2008.05.20 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Zatwierdzam w/z MINISTRA PODSEKRETARZ STANU Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Opracowanie redakcyjne: dr inż. Zbigniew Kramek dr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Zarys przedsiębiorczości. rynkowej;

Zarys przedsiębiorczości. rynkowej; Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać nasze podręczniki do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik ekonomista. Opisy wymienionych

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim Statut opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KUCHARZ 512 1021 Minister Edukacji Narodowej I Sportu Autorzy: rngr inz Kamila Jachowicz rngr ini Wanda Nowak rngr ink Teresa Wasilewska mgr ini

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo