SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Znak sprawy: MCK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku Projekt pn: Dom kultury to nie same mury - wyposażenie Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1. Kultura. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Centrum Kultury ul. Płocka Płońsk ZATWIERDZAM: Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku Elżbieta Wiśniewska Płońsk, dnia r. 1

2 Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury Adres: ul. Płocka 50, Płońsk Tel. (023) , Fax. (023) Adres strony internetowej: Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej w dalszej części SIWZ ustawą Pzp, a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy aktów wykonawczych. 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku przy ulicy Płockiej Nr 50, w tym: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dostawa oprogramowania audio i video, dostawa maszyn do szycia, dostawa aparatów fotograficznych i kamer wideo, dostawa wyposażenia do studia nagrań i sali prób muzycznych, dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. 2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) : Część 1: urządzenia komputerowe pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Część 2: pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Część 3: maszyny do szycia Część 4: sprzęt fotograficzny kamery wideo Część 5: mikrofony i głośniki sprzęt nagłaśniający studyjne konsole mikserskie instrumenty muzyczne Część 6: urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne sprzęt nagłaśniający Rozdział IV. Opis części zamówienia: 2

3 1. Zamówienie zostało podzielone na 6 części: Część 1: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Część 2: dostawa oprogramowania audio i video Część 3: dostawa maszyn do szycia Część 4: dostawa aparatów fotograficznych i kamer wideo Część 5: dostawa wyposażenia do studia nagrań i sali prób muzycznych Część 6: dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wybrane części lub na wszystkie części. 3. Opis części zamówienia i wymagania Zamawiającego zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone wyposażenie Miejskiego Centrum Kultury w ramach Części 1 6 dla wszystkich elementów wchodzących w skład danej części zamówienia. 5. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w złożonej ofercie produkty równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego i merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność i kompatybilność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Oferując produkty równoważne, Wykonawca oświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia jest o tych samych lub lepszych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Na potwierdzenie tego złoży stosowne dokumenty tzn. specyfikacje, opisy produktu - potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie wartości parametrów produktów oferowanych jako równoważne. 6. Podane parametry wyposażenia są parametrami minimalnymi. 7. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku Płońsk ul. Płocka 50 lub do siedziby tymczasowej wskazanej przez Zamawiającego. Rozdział V. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do dnia 15 czerwca 2015 r. Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków dla Części 1-6: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu i oświadczenia tj. złożony prawidłowo dokument, oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu i oświadczeń tj. złożone prawidłowo dokument, oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku. 3

4 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku. 2. Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (wg wzoru Załącznik Nr 5). 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których występują podstawy do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 4. Na podstawie art. 24 ust.2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art.31 a ust. 1 ustawy Pzp, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art.46 ust.3 ustawy Pzp albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn.zm), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, ze istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu 4

5 naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Na podstawie art.24b ustawy Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, o których mowa w art. 24b.ust.1i 2, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art.26 ust.2d. ustawy Pzp. 6. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Spółki cywilne traktuje się jako Wykonawców wspólnie ubiegających się. 2) W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) Przy ocenie spełniania warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, brany jest pod uwagę łączny potencjał Wykonawców. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 5) W przypadku warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności spełnienie musi wykazać tylko ten Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który będzie faktycznie realizował zamówienie. 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają wspólne oświadczenie, że razem spełniają warunki, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. 7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla Części 1-6 : 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca składa dla każdej części odrębnie: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-załącznik Nr 3 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp, Wykonawca składa dla każdej części odrębnie następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - (wg wzoru Załącznik nr 4 do SIWZ) 2) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (według wzoru Załącznik Nr 6 do SIWZ) 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć następujące dokumenty: a) dla Części 1: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Lp.1 - Zestaw komputerowy typ1 5

6 1) Licencja -oprogramowanie biurowe 1 stanowisko 2) Test wydajności Passmark CPU Benchmark co najmniej 6600 punktów na dzień (załączony do SIWZ) dla potwierdzenia wymaganej wydajności obliczeniowej 3) Test wydajności Passmark Videocard Benchmark co najmniej 790 punktów na dzień (załączony do SIWZ) dla potwierdzenia wymaganej wydajności grafiki 4) Potwierdzenie zgodności z systemami operacyjnymi i standardami - potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową - wydruk ze strony internetowej 5) Certyfikaty i deklaracje: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - dokument potwierdzający spełnianie wymogu Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Potwierdzenie spełniania wymogów normy Energy Star wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub wydruk ze strony internetowej Deklaracja producenta dotycząca ergonomii potwierdzająca, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosi maksymalnie 22 db 6) ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacje producenta komputera dla firmy serwisującej, oświadczenia producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta 7) Link strony dotyczący wsparcia technicznego producenta potwierdzenie dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera Lp. 2. Zestaw komputerowy typ 2 1) Licencja -oprogramowanie biurowe 1 stanowisko 2) Test wydajności Passmark CPU Benchmark co najmniej 6600 punktów na dzień (załączony do SIWZ) dla potwierdzenia wymaganej wydajności obliczeniowej 3) Test wydajności Passmark Videocard Benchmark co najmniej 790 punktów na dzień (załączony do SIWZ) dla potwierdzenia wymaganej wydajności grafiki 4) Potwierdzenie zgodności z systemami operacyjnymi i standardami - potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową - wydruk ze strony internetowej 5) Certyfikaty i deklaracje: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - dokument potwierdzający spełnianie wymogu Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., 6

7 zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Potwierdzenie spełniania wymogów normy Energy Star wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub wydruk ze strony internetowej Deklaracja producenta dotycząca ergonomii potwierdzająca, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosi maksymalnie 22 db 6) ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacje producenta komputera dla firmy serwisującej, oświadczenia producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta 7) Link strony dotyczący wsparcia technicznego producenta potwierdzenie dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera Lp.3 - Zestaw komputerowy typ 3 1) Licencja -oprogramowanie biurowe 1 stanowisko 2) Test wydajności Passmark CPU Benchmark co najmniej punktów na dzień (załączony do SIWZ) dla potwierdzenia wymaganej wydajności obliczeniowej 3) Test wydajności Passmark Videocard Benchmark co najmniej 3200 punktów na dzień (załączony do SIWZ) dla potwierdzenia wymaganej wydajności grafiki 4) Potwierdzenie zgodności z systemami operacyjnymi i standardami - potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową - wydruk ze strony internetowej 5) Certyfikaty i deklaracje: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - dokument potwierdzający spełnianie wymogu Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Potwierdzenie spełniania wymogów normy Energy Star wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub wydruk ze strony internetowej Deklaracja producenta dotycząca ergonomii potwierdzająca, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosi maksymalnie 22 db 6) ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacje producenta komputera dla firmy serwisującej, oświadczenia producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta 7

8 7) Link strony dotyczący wsparcia technicznego producenta potwierdzenie dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera L.p. 4 - Zestaw komputerowy typ 4 1) Test wydajności Passmark CPU Benchmark co najmniej 4247 punktów na dzień (załączony do SIWZ) dla potwierdzenia wymaganej wydajności obliczeniowej wydruk ze strony L.p. 5 - Komputer przenośny zestaw typ 1 1) Licencja na oprogramowanie antywirusowe jednostanowiskowe na co najmniej 3 lata 2) Test wydajności dla procesora Passmark CPU Benchmark co najmniej 3980 punktów na dzień (załączony do SIWZ) 3) Test wydajności dla karty graficznej PassMark Performance Test co najmniej 841 punktów w G3D Rating na dzień (załączony do SIWZ) 4) Certyfikaty i deklaracje: Certyfikat ISO9001:2000 dla sprzętu Certyfikat ISO dla sprzętu Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) Certyfikat EnergyStar 6.1 komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie oraz załączyć certyfikat potwierdzający spełnienie wyżej opisanej normy 5) Deklaracja producenta dotycząca ergonomii potwierdzająca, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosi maksymalnie 26 db 6) ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacje producenta komputera dla firmy serwisującej, oświadczenia producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta L.p Komputer przenośny typ 2 1) Licencja na oprogramowanie antywirusowe jednostanowiskowe na co najmniej 3 lata 2) Test wydajności dla procesora Passmark CPU Benchmark co najmniej 3980 punktów na dzień (załączony do SIWZ) 3) Test wydajności dla karty graficznej PassMark Performance Test co najmniej 841 punktów w G3D Rating na dzień (załączony do SIWZ) 4) Certyfikaty i deklaracje: Certyfikat ISO9001:2000 dla sprzętu Certyfikat ISO dla sprzętu Deklaracja zgodności CE 8

9 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) Certyfikat EnergyStar 6.1 komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie oraz załączyć certyfikat potwierdzający spełnienie wyżej opisanej normy 5) Deklaracja producenta dotycząca ergonomii potwierdzająca, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosi maksymalnie 26 db 7) ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacje producenta komputera dla firmy serwisującej, oświadczenia producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta Lp Urządzenie wielofunkcyjne typ 2 1) Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 2) Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu 3) Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu L.p Oprogramowanie antywirusowe 1) Licencja na oprogramowanie antywirusowe jednostanowiskowe na co najmniej 3 lata L.p.17 - Dysk zewnętrzny typ 1 1) Certyfikat - DLNA 1.5 i UPnP obie pozycje dotyczą części pierwszej Lp.18 - Oprogramowanie graficzne 1) Licencja bezterminowa min. 3-stanowiskowa b) dla Części 2: dostawa oprogramowania audio i video L.p.1- Oprogramowanie video 1) Licencja bezterminowa L.p.-2 Oprogramowanie audio typ 1 1) Licencja bezterminowa c) dla Części 3: dostawa maszyn do szycia 1) Karta produktu dla każdej pozycji asortymentowej Części 3 potwierdzająca wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia podpisana przez Wykonawcę d) dla Części 4: dostawa aparatów fotograficznych i kamer wideo 9

10 1) Karta produktu dla każdej pozycji asortymentowej Części 4 potwierdzająca wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia podpisana przez Wykonawcę e) dla Części 5: dostawa wyposażenia do studia nagrań i sali prób muzycznych 1) Karta produktu dla każdej pozycji asortymentowej Części 5 potwierdzająca wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia podpisana przez Wykonawcę f) dla Części 6: dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. 1) Karta produktu dla każdej pozycji asortymentowej Części 6 potwierdzająca wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia podpisana przez Wykonawcę. 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Rozdział VIII. Grupa kapitałowa Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez: 1. grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę, 2. przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 1) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną mniemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 2) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 3) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 4) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 3 na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 3. związki przedsiębiorców rozumie się izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 2, jak również związki tych organizacji; 10

11 4. przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 1) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 2) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 4) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 5) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 6) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę; 5. porozumienia rozumie się: 1) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów, 2) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki, 3) uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych, Rozdział IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Zgodnie z treścią art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub faksem. Oferta w oryginale wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 1 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 3. Dla usprawnienia przebiegu postępowania Wykonawca w ofercie wskazuje nr faxu, na który Zamawiający będzie przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje. Jeżeli ten sposób przekazywania informacji ogranicza uczciwą konkurencję, Wykonawca wpisuje w ofercie Brak faksu. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna porozumiewania się. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób podany w pkt. 1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 11

12 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert określony w Rozdziale XIII niniejszej SIWZ. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na tej stronie. W takim przypadku, wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Elżbieta Wiśniewska Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. Rozdział XI. Termin związania ofertą: 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Rozdział XII. Opis sposobu przygotowywania ofert: 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość wybranych części lub na wszystkie części. Na każdą Część 1-6 Wykonawca składa odrębnie formularz oferty oraz wymagane dokumenty i oświadczenia. 2. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca może skorzystać z wzorów dokumentów opracowanych przez Zamawiającego. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą zawierać wszystkie elementy określone przez Zamawiającego we wzorach dokumentów. 3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć trwałą formę pisemną. 4. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty złożone w postaci kopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem trwałej formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ. 7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy. 8. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 12

13 9. Wszystkie poprawki, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, przesłonięcie korektorem itp. powinny być parafowane przez Wykonawcę. 10. Zaleca się ponumerowanie kart oferty i pozostałych dokumentów, oświadczeń i załączników oraz połączenie ich w sposób uniemożliwiający dekompletację. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy złożona kopia dokumentu zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości. 13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 14. Oferty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 15. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 16. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były również trwale spięte i oddzielone. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 17. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia w ramach danej Części, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 18. Oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII niniejszej SIWZ należy złożyć: a) formularz oferty cenowej dla danej części -Załącznik Nr 2 do SIWZ b) niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli zostały udzielone, c) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia jeżeli dotyczy - Załącznik Nr 5 do SIWZ. 19. Oferta powinna być złożona w dwóch szczelnie zamkniętych kopertach: kopercie zewnętrznej i kopercie wewnętrznej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna powinna zawierać nazwę, adres Zamawiającego oraz nazwę postępowania i być oznaczona następująco: Miejskie Centrum Kultury w Płońsku ul. Płocka Płońsk tymczasowa (aktualna) siedziba: Market z kulturą ul. Płocka Płońsk parter, pokój Nr 1 Oferta na Część 1/Część 2/Część 3/Część 4/ Część 5/ Część 6 (niepotrzebne skreślić ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: MCK ) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku w ramach projektu pn.: Dom kultury to nie same mury wyposażenie Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r. DO GODZ Koperta wewnętrzna zawierająca ofertę, powinna być zaadresowana jak wyżej i opisana w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, tj. zawierać nazwę i adres Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej, należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika. 13

14 Rozdział XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie tymczasowej Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Płońsku adres: Market z kulturą, Płońsk ul. Płocka 86 parter, pokój Nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2015 r. do godz Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz.16: Na podstawie art. 84 ust.2 ustawy Pzp oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 10:30 w siedzibie tymczasowej Zamawiającego, o której mowa w ust.1. powyżej. Rozdział XIV. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Cenę oferty odpowiednio na wybraną część lub części Wykonawca wpisuje na Formularzu oferty cenowej - Załącznik Nr 2 do SIWZ. W celu obliczenia ceny oferty, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę - Szczegółowa kalkulacja ceny oferty. 2. Cena oferty jest wartością brutto wyrażoną cyfrowo i słownie. 3. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia w związku z jego prawidłową i terminową realizacją, w tym w szczególności, podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego tj. transport, rozpakowanie, ewentualny montaż, ustawienia, instalacja, konfiguracja itp. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawi omyłki w ofercie. 5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w polskich złotych. Rozdział XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Dla Części 1 6 kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz warunki określone w SIWZ, jest: a) cena oferty - znaczenie kryterium cena wynosi - 90 % b) okres gwarancji w miesiącach - znaczenie kryterium gwarancja wynosi 10 %, z zastrzeżeniem, że wymagany minimalny okres gwarancji liczony od daty odbioru wynosi 24 miesiące, a maksymalny oferowany okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 60 miesięcy od daty odbioru; okres gwarancji może być wydłużony tylko o pełne 12 miesięcy lub wielokrotność 12 miesięcy tj. 36, 48, 60 miesięcy. 1. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższego wzoru: Cena najniższa Cena badana x 100 pkt x 90% = ilość pkt w kryterium CENA Okres gwarancji badany Okres gwarancji najdłuższy x 100pkt x 10% = ilość pkt w kryterium GWARANCJA 14

15 2. punktów będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku. 3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największa liczbę punktów: (ilość punktów w kryterium CENA) + ( ilość punktów w kryterium GWARANCJA) Rozdział XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust 1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 4 jeżeli w niniejszym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Rozdział XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach podanych we wzorach umowy stanowiącymi: Załącznik Nr 7 do SIWZ 2. We wzorach umowy określone są warunki realizacji zamówienia, w tym w szczególności: przedmiot zamówienia, warunki dostawy i odbioru, termin jego realizacji, wynagrodzenie, termin i warunki płatności za wykonanie zamówienia, warunki gwarancji. 3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, a konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, określonych w 8 dla części nr 1 wzoru umowy oraz w 7 dla części nr 2-6 wzoru umowy - Załącznik Nr 7 do SIWZ. Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 15

16 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności; 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9. Na czynności, o których mowa w pkt.8 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 14. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 15. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 16. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 1) nie zawiera braków formalnych; 2) uiszczono wpis. 17. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 16

17 18. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego. 19. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Rozdział XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. Rozdział XXI. Informacja o ofertach wariantowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozdział XXII. Informacja o części zamówienia, której wykonanie może być powierzone podwykonawcom: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty cenowej dla każdej z części zamówienia tej części, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Rozdział XXIII. Istotne dla Wykonawców informacje uzupełniające: 1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 2. Badanie i ocena ofert będzie dokonywana przez Komisję Przetargową. 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) będzie niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, 3) jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawierać będzie błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 8) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz ustawy Kodeks cywilny. Rozdział XXIV. Załącznikami niniejszej SIWZ są: 1. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1, 2. Formularz oferty cenowej Załącznik Nr 2, 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy -Załącznik Nr 3, 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 4, 5. Zobowiązanie innego podmiotu podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - Załącznik Nr 5, 6. Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej/lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej -Załącznik Nr 6, 7. Wzór umowy - Załącznik Nr 7, 17

18 8. Testy wydajności obliczeniowej dla procesora oraz testy wydajności graficznej dla karty graficznej Załącznik Nr 8. 18

19 Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 1-6 Część 1: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Lp. Nazwa 1 Zestaw komputerowy typ1 4 W skład zestawu wchodzi: - jednostka centralna szt. 1 - monitor szt. 1 - zasilacz awaryjny UPS szt. 1 - klawiatura bezprzewodowa szt. 1 - mysz bezprzewodowa szt. 1 - listwa zasilająca min. 5 gniazd z kablem o długości min. 3m szt. 1 - głośniki komputerowe szt. 1 - system operacyjny szt. 1 - oprogramowanie biurowe licencja 1 stanowisko szt. 1 - oprogramowanie antywirusowe szt. 1 parametry nie gorsze niż: jednostka centralna Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów komponentu Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Wydajność Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. obliczeniowa Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Benchmark co najmniej 6600 punktów na dzień (załączony do SIWZ) Pamięć operacyjna RAM Parametry pamięci masowej Wydajność grafiki Wyposażenie multimedialne Obudowa 8GB DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min. 16GB Min. 1TB SATA 7200 obr./min Grafika niezintegrowana.powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; Osiągająca wynik w teście wydajności Passmark Videocard Benchmark co najmniej 790 punktów na dzień (załączony do SIWZ) Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa, 8-kanałowa, zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera, 3 wyjścia Audio na tylnym panelu obudowy Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Typu MiniTower wyposażona w min. 5 kieszeni: 2 szt. 5,25 zewnętrzne pełnych wymiarów [nie dopuszcza się wnęk typu slim ], 1szt. 3,5 zewnętrzna, 2 szt. 3,5 wewnętrzne, Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 2 szt. dysku 3,5 z możliwością instalacji dysków 2,5 Obudowa o sumie wymiarów obudowy nie powinna przekraczać 94cm, waga min. 10 kg, Zasilacz o mocy nie większej niż 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% Przycisk Power Button umożliwiający szybki dostęp, umieszczony w górnej 19

20 Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Bezpieczeństwo BIOS krawędzi komputera Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5 dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek do montażu kłódki, który nie wystaje poza obrys obudowy i musi być usytuowany na tylnym panelu. Obudowa musi posiadać wbudowany dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie dysku twardego awarię BIOS u awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony) (TPM) Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, ilości pamięci RAM, typie procesora, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń BIOS ma być w pełni obsługiwany przez interfejs myszy i klawiatury oraz w pełni wykorzystywać dyski twarde większe niż 2.2TB Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Warszawa, dnia 03.03.2015r. Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego 2 Numer ogłoszenia: 46726-2015; data zamieszczenia: 03.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-11-19 19:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa zestawów komputerowych dla Zakładu Higieny

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa i montaż koszy do zbierania psich nieczystości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozbol.eu Bolesławiec: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnych odczynników

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektu NGO sprawne

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Nr postępowania WNB.243.4.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2015 r. pod nr 319480-2015

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2015 r. pod nr 319480-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Sprzątanie pokoi hotelowych na terenie Oddziału Golęcin- Noclegi Golęcin w Poznaniu, ul. Warmińska 1, oraz domków campingowych w Camping Hotelu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/34/09/2015 Katowice, dnia 2 października 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 12.11.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5844/JP/12 dostawa sprzętu komputerowego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Warszawa: Sprzęt komputerowy Numer ogłoszenia: 41365-2014; data zamieszczenia: 27.02.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa urządzenia do pomiarów wymiarów geometrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa produktu farmaceutycznego Imatinib i Infliximab Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.34.2015 Zamówienie na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń w budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Wrocław: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz systemów telewizji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi seminaryjne 2015/S 096-174183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi seminaryjne 2015/S 096-174183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:174183-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi seminaryjne 2015/S 096-174183 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Nowy Sącz: DBP.272.1.09.2015 Zamówienie na świadczenie usług ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, Mikołów, woj. śląskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, Mikołów, woj. śląskie, tel Mikołów: Dostawa destylatorów i agregatów prądotwórczych na potrzeby projektu pn.: Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych, porządkowych i ziemnych na terenie placu budowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta 1 Zgorzelec, dnia 01.04.2016 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr MBP.271.01.2016 Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 18.04.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9542/AB/13 serwis samochodów osobowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.07.2015 r. pod nr 100153-2015

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.07.2015 r. pod nr 100153-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa wykonania projektu i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania imprezy 16 PKO POZNAŃ MARATON Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.07.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcchz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcchz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. Gdańsk: Dostawa aparatu do bezinwazyjnej diagnostyki wątroby na zasadzie wykorzystania elastografii dynamicznej. Nr postępowania 19/E/P/2014 Numer ogłoszenia: 329864-2014; data zamieszczenia: 06.10.2014

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Toruń: wykonanie kontroli i pomiarów elektrycznych (skuteczność systemu ochrony

Bardziej szczegółowo