EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji"

Transkrypt

1 KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton VII EDYCJA Lampka wina na zakończenie I dnia Kongresu! CERTYFIKATY BMS Polska honorowane są przez KIRP! DWIE RÓWNOLEGŁE SEKCJE TEMATYCZNE: EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE: Modele współpracy compliance z jednostkami organizacyjnymi spółki w tym w szczególności audytem wewnętrznym i zespołem śledczym Szkolenia compliance jako element budowania świadomości pracowników Ombudsperson jako alternatywa dla formalnych kanałów zgłaszania naruszeń Ryzyko pośredników - czyli czy wiemy z kim robimy biznes i czy jesteśmy za nich odpowiedzialni na gruncie FCPA Prewencja antykartelowa jako istotny elemnt programu Compliance EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY: Symfonia paragrafów w podmiocie gospodarczym zespołem śledczym Centralizacja działu prawnego. Czy to faktycznie oszczędność? Kiedy jest efektywne? Strategie funkcjonowania biura prawnego w okresie restrukturyzacji firmy Strategie działu prawnego wspierające odpowiedzialny biznes w łańcuchu dostaw Panowanie nad kosztami prawnymi model optymalizujący koszta Małżeństwo z rozsądku: Harmonijna współpraca Działu Prawnego i Compliance Zrozumieć compliance Kształtowanie efektywnego systemu Compliance w organizacji Wewnętrzny Dział Prawny: Red Blocker i Green Lighter Podział specjalizacji Prawników departamentu prawnego na gruncie polskim oraz międzynarodowym

2 Drodzy Praktycy! Podsumowuj c minione edycje Kongresu Prawnego, które zako czy y si wielkim sukcesem, a przez wielu z Pa stwa oceniane s jako najwa niejsze i najciekawsze wydarzenie prawnicze w Polsce, bez wahania podejmuj si organizacji kolejnej VII ju edycji tego przedsi wzi cia. Dzi ki wielu wnikliwym oraz szczegó owym rozmowom z praktykami z bran y prawniczej jak i compliance, powsta nast pny unikatowy program spotkania oparty na licznych do wiadczeniach z pracy wzi tych. Agenda spotkania zosta a opracowana we wspó pracy z ekspertami z dziedziny prawa i compliance, reprezentuj cych czo owe rmy w Polsce. Chc c kolejny raz sprosta Pa stwa oczekiwaniom, ponownie podzieli am wydarzenie na dwie osobne sekcje tematyczne: Efektywny Dzia Compliance vs. Efektywny Dzia Prawny. Dzi ki tak szczegó owemu wyodr bnieniu tych dwóch obszarów mo ecie Pa stwo idealnie dopasowa tematyk paneli dyskusyjnych do swoich potrzeb oraz zainteresowa. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy wspólnie z prelegentami maj mo liwo konfrontacji swoich do wiadcze jak i codziennej praktyki. Kongres jest idealn platform do wymiany do wiadcze, poszerzania relacji biznesowych, umocnienia wizerunku rmy, spotkania si z kolegami z bran y, jak i pog bienia swojej wiedzy bez presji czasu, procedur oraz obowi zków s u bowych. Jestem przekonana, e nie mo e Pa stwa zabrakn podczas VII edycji! Ciekawym elementem b dzie podsumowanie I dnia Kongresu w postaci po czenia dwóch sekcji tematycznych w jeden panel, który pozwoli na wspóln dyskusj przedstawicieli rodowiska compliance z prawnym. Spróbujemy znale odpowied m.in. na pytanie Czy harmonia mi dzy dzia em Prawnym a Compliance jest mo liwa? Ponownie zgodnie z Pa stwa yczeniem dodatkowym punktem programu, b dzie mo liwo wzi cia udzia u w wieczornym spotkaniu przy lampce wina. Jestem przekonana, e pozwoli to nam na umocnienie kontaktów biznesowych i kontynuacj dyskusji w nieco mniej formalnej atmosferze :). REFERENCJE z V edycji:...co do samego Kongresu to uwa am, e by jednym z najciekawszych i najlepszych na jakich do tej pory by am. Zarówno pod wzgl dem tematów jako i organizacji. Bardzo podoba mi si podzia na sesje tematyczne, a nawet ustawienie sto ów w sali, które spowodowa o, e spotkanie nie by o jedynie prelekcj a sta o si interaktywnym forum wymiany pogl dów i do wiadcze, oraz da o mo liwo zadawania pyta. Poza du ilo ci informacji, Kongres da mi tak e mo liwo poznania wielu interesuj cych osób, które maj podobne problemy, z którymi musz si mierzy ka dego dnia." - Ma gorzata Klukowska-Szaniawska, Dyrektor Departamentu Prawnego DHL Express Do ponownego zobaczenia! Aleksandra Nowakowska Project Manager Aleksandra Nowakowska kom Podczas spotkania swoim do wiadczeniem podziel si przedstawiciele bran takich jak: FMCG Finansowej Windykacyjnej Farmaceutycznej Energetycznej Telekomunikacyjnej Medialnej Chemicznej Budowlanej Motoryzacyjnej Transportowej Nieruchomo ci Leasingowej IT Na Kongresie spotkacie Pa stwo m.in. Dyrektorów dzia ów prawnych Kierowników dzia ów prawnych Managerów dzia ówprawnych Dyrektorów Compliance Compliance Managerów Compliance Of cer Radców Prawnych Specjalistów ds. prawnych Cz onków Zarz du

3 I Dzie, roda, 22 Kwietnia DZIA PRAWNY 9:30 Rejestracja, wr czenie materia ów, poranna kawa 10:00 Powitanie i przedstawienie si prelegentów oraz uczestników 10:15 Kszta towanie efektywnego systemu Compliance w organizacji - case studies Orange Polska Dzia ania komunikacyjne jako element zwi kszaj cy wiadomo o compliance, Whistleblowing Szkolenia niezb dnym narz dziem dostarczania pracownikom wiedzy z zakresu compliance Wery kacja stanu przestrzegania regulacji compliance poprzez kontrole prowadzone przez jednostk compliance oraz audytu Analiza ryzyk niezb dnym elementem systemu compliance Wdro enie w a ciwego systemy raportowania w zakresie compliance 10:15 Symfonia paragrafów w podmiocie gospodarczym Obszary biznesowe Specjalizacje Wsparcie zewn trzne Rozwój zawodowy Jacek Bartmi ski, Dyrektor Biura PrawnoOrganizacyjnego - Polskie Linie Lotnicze LOT 11:15 Przerwa na kaw S awomir Chmielewski, Dyrektor Biura Zarz dzania Zgodno ci i Compliance Of cer - Orange Polska 11:15 Przerwa na kaw 11:30 Compliance w praktyce-kon ikt interesów Modele wspó pracy z jednostkami organizacyjnymi spó ki w tym w szczególno ci audytem wewn trznym i zespo em ledczym Sposoby i narz dzia realizacji funkcji Compliance Zarz dzanie Compliance: szkolenia Certy kacja Kon ikt interesów i etyka zawodowa Magdalena Sobo -Stasiak, Compliance Of cer ArcelorMittal Poland 11:30 Centralizacja dzia u prawnego. Czy to faktycznie oszcz dno? Kiedy jest efektywne? Jakie s bariery i czemu mo e zagrozi? Andrzej B k, Dyrektor Dzia u Prawnego - NFI EMPIK MEDIA & FASHION REFERENCJE: "W kwietniu 2014 r. mia em przyjemno uczestniczenia w kongresie prawników organizowanym przez rm BMS Polska pod nazw Efektywny Dzia Prawny. By em pozytywnie zaskoczony zarówno wie ym spojrzeniem prelegentów na zagadnienia zwi zane z kierowaniem zespo em prawników, jak równie znakomitym poziomem organizacji. Najwi kszym atutem konferencji by a dla mnie mo liwo wymiany pogl dów przez prawników dzia aj cych w ró nych bran ach i w podmiotach o ró nej wielko ci. Uczestnictwo w kongresie i wymiana do wiadcze z jej uczestnikami (w tym tak e w nieformalnej atmosferze), pozwoli y mi na efektywniejsze kierowanie zarz dzanym zespo em." Mariusz Brysik, GetBack S.A.

4 I Dzie, roda, 22 Kwietnia DZIA PRAWNY 12:30 Lunch 13:30 Compliance to te jest proste! Compliance? O co chodzi? Jak wyt umaczy, e compliance dotyczy wszystkich pracowników organizacji. Szkolenia compliance jako element budowania wiadomo ci pracowników. Proste i praktyczne metody raportowania ryzyk prawnych studium przypadku Aleksandra Chrzanowska, Zast pca Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego Compliance Of cer - Gothaer Towarzystwo Ubezpiecze S.A. 14:30 Przerwa na kaw 13:30 Wewn trzny Dzia Prawny: Red Blocker i Green Lighter (case study) Przyk ad kiedy Dzia Prawny stopuje lukratywn transakcj Wspiera i daje rozwi zania dla projektów które wydaj si wr cz niemo liwe do wdro enia Joanna Pijanowska, Dyrektor Obs ugi Prawnej, Prokurent - Pratt&Whtiney WSK PZL Rzeszów 14:30 Przerwa na kaw WSPÓLNA PRELEKCJA DLA OBYDWU SEKCJI W JEDNEJ SALI 14:50 Harmonijna wspó praca Dzia u Prawnego i Compliance czy to mo liwe? Razem, czy osobno? Jak zakre li rol Dzia u Compliance i Dzia u Prawnego w strukturze spó ki Ma e stwo z rozs dku? Jak efektywnie wspó pracowa dla dobra ca ej rmy? Czyje zostaje na wierzchu? A co je eli powstaj rozbie no ci Harmonijna wspó praca dana raz na zawsze, czy wynik ci g ych stara? dr Aleksandra Kiedrowicz-Wywia, Senior Legal Counsel; Ewa Kry ska, Compliance Of cer P zer Polska Sp. z o. o. 16:00 Zako czenie pierwszego dnia Kongresu 19:00 Wieczorna Lampka Wina w warszawskiej restauracji W dniach Pa dziernika 2013r. mia am przyjemno uczestniczy w Kongresie Efektywny Dzia Compliance, którego organizatorem by a rma Business Media Solutions. Wysoka ocena za organizacj spotkania. Kameralne grono uczestników okaza o si niezwyk ym atutem, daj c mo liwo ywej dyskusji. Ciekawy i trafny dobór programu, poparty wysokiej klasy prelegentami. Gratuluj! Kongres spe ni moje oczekiwania i zach ci do wspó pracy z rm w przysz o ci. Angelika Prokop-Grey - Polski Holding Obronny

5 II Dzie, Czwartek, 23 Kwietnia DZIA PRAWNY 9:00 Rejestracja, poranna kawa i przywitanie 9:30 Zrozumie compliance 9:30 Strategie funkcjonowania biura prawnego w okresie restrukturyzacji rmy na przyk adzie Poczty Polskiej Dlaczego compliance jest wa ne? Kluczowe obszary dzia ania Kiedy pojawia si ryzyko? Wybrane aspekty zapobiegania naruszeniom Restrukturyzacja zatrudnienia biura prawnego Restrukturyzacja kosztów biura prawnego Restrukturyzacja lozo i dzia ania biura prawnego Tobiasz Adam Kowalczyk, Head of Legal & Compliance Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o. o. Piotr Bielarczyk, Dyrektor Zarz dzaj cy Pionem Prawnym - Poczta Polska S.A. 10:30 Przerwa na kaw 10:30 Przerwa na kaw 10:45 TBC 10:45 Podzia specjalizacji Prawników dzia u prawnego na przyk adzie General Motors na gruncie polskim oraz mi dzynarodowym dlaczego taki Marcin Góral, Dyrektor Biura Compliance S.A. i PZU ycie S.A. PZU Paulina Marusczyk, Dyrektor Dzia u Prawnego; Tomasz Kokoszka, Radca Prawny - General Motors 11:45 Przerwa na kaw 11:45 Przerwa na kaw Lacrosse Legal & Financial Translations by a Sponsorem spotkania Skuteczne zarz dzanie dzia em prawnym zorganizowanym przez Business Media Solutions Sp. z o.o. Organizatorzy wykazali si wietnymi umiej tno ciami prawid owej organizacji i s osobami o wysokiej kulturze osobistej, potra cymi stworzy mi i pe n ciep a atmosfer. Spotkanie odby o si w formie kameralnej, co z pewnych wzgl dów by o warto ci dodan. Umo liwi o to swobodn dyskusj w trakcie prelekcji oraz podczas przerw w spotkaniu mieli my mo liwo nawi zania bezpo rednich kontaktów z potencjalnymi Klientami jak i wzmocnienia dotychczasowych. Warunki umowy zosta y spe nione w ca o ci. Polecamy wydarzenia organizowane przez Business Media Solutions Sp. z o.o. Z pewno ci jest to dobra inwestycja w przysz o rmy. Paulina Golba, Biuro T umacze LACROSSE

6 II Dzie, Czwartek, 23 Kwietnia DZIA PRAWNY 12:00 Ombudsperson jako alternatywa dla formalnych kana ów zg aszania narusze 12:00 Strategie dzia u prawnego wspieraj ce odpowiedzialny biznes w a cuchu dostaw Andrzej Rychter, Senior Compliance Of cer, Prawnik - Bank BPH Dr Marta Zbucka, Szef Biura Umów Korporacyjnych, Rzecznik ds. etyki Grupy Kapita owej Grupa LOTOS S.A. 13:00 Lunch 13:00 Lunch 14:00 Prewencja antykartelowa jako istotny elemnt programu Compliance Dlaczego Compliance zajmuje si kartelami? Kontrola wymiany informacji pomi dzy konkurentami jako najistotniejszy element prewencji antykartelowej. Co dok adnie robimy? Rados aw Wywia, Compliance Manager, Region Eastern Europe - CIS (Eastern Europe) - MAN Truck & Bus Polska 15:00 Ryzyko po redników / konsultantów czyli czy wiemy z kim robimy biznes i czy jeste my za nich odpowiedzialni na gruncie FCPA 14:00 Panowanie nad kosztami dzia u prawnego Optymalizacja modelu zamawiania us ug Analiza kosztów Skuteczna organizacja DP pod k tem redukcji kosztów Generowanie przychodów przez DP Marcin Czapiewski, Dyrektora Departamentu Prawnego TU Europa S.A. 15:00 Panel podsumowuj cy dyskusj Maria Marczewska-Kosi ska, Compliance & Ethics Of cer Western & Southern Europe PepsiCo 16:00 Uroczyste Zako czenie Kongresu, wr czenie certy katów Chcia bym t drog podzi kowa za zorganizowanie i umo liwienie mi udzia u w konferencji Skuteczne zarz dzanie dzia em prawnym w dniach marca 2012 r. Wysoko oceniam dobór tematów konferencji i poziom wyst pie zaanga owanych wyk adowców. Kameralny charakter konferencji umo liwi jej szybkie przekszta cenie w warsztaty z aktywnym uczestnictwem wi kszo ci uczestników. Oczekuj kontynuowania projektu w kolejnych latach. Jerzy Korus, Dyrektor Biura Prawnego - Kompania W glowa SA

7 Tobiasz Adam Kowalczyk, Head of Legal & Compliance, Prokurent Sp. z o.o Samsung Electronics Poland Manufacturing Radca prawny, absolwent Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu. Uko czy Kurs Prawa Porównawczego organizowanego we wspó pracy z Tulane University Law School w Nowym Orleanie. W ramach wymiany mi dzynarodowej studiowa prawo na Uniwersytecie w Miszkolcu na W grzech, uczy si równie w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Do wiadczenie zawodowe zdobywa m.in. w administracji rz dowej oraz kancelariach prawnych. Aktywnie dzia a na rzecz rozwoju mediacji i arbitra u. Jest szefem pozna skiej Delegatury Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów. Oczekuje te na wpis na list mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Spo ecznej. Laureat konkursu Rising Stars 2014 wspó organizowanego przez LexisNexis Polska i "Dziennik Gazet Prawn ", maj cego na celu uhonorowanie m odych ludzi sukcesu, do których nale y przysz o w bran y prawniczej. Magdalena Sobo -Stasiak, Compliance Of cer - ArcelorMittal Poland S.A. Od 2009 roku Compliance Of cer w ArcelorMittal Poland S.A. Doktorantka Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu l skiego w Katowicach, absolwentka Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu l skiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Akademia Spó ek w Szkole G ównej Handlowej w Warszawie. Certy kowany Compliance Of cer. Maria Marczewska-Kosi ska, Compliance & Ethics Of cer Western & Southern Europe PepsiCo Adwokat, podczas wieloletniej praktyki prawniczej zdoby a bogate do wiadczenie zawodowe zarówno prowadz c indywidualn kancelari adwokack jak i wspó pracuj c z mi dzynarodowymi rmami konsultingowymi jak Arthur Andersen czy te z mi dzynarodow kancelari prawn Dewey Ballantaine Grzesiak sp.k. (obecnie Greenberg Taurig). Od 8 lat zwi zana z PepsiCo, pocz tkowo kompleksowo doradzaj c spó kom z grupy PepsiCo w ramach dzia u prawnego, obecnie odpowiedzialna za dzia Compliance w zakresie Europy Zachodniej i Po udniowej, wliczaj c w to Polsk i kraje Europy Centralnej. S awomir Chmielewski, Dyrektor Biura Zarz dzania Zgodno ci i Compliance Of cer - Orange Polska S.A Od kilkunastu lat jest zawodowo zwi zany z bran telekomunikacyjn. W Orange Polska jako Dyrektor Biura Zarz dzania Zgodno ci i Compliance Of cer, wcze niej Dyrektor Biura Pe nomocnika Prezesa TP ds. wdro enia Porozumienia TP-UKE oraz Zast pca Dyrektora Pionu Prawnego. Zajmowa równie stanowisko Dyrektora Departamentu ds. Operatorów i Regulacji w EXATEL S.A. By zwi zany z sektorem publicznym, pe ni c funkcje w Ministerstwie czno ci oraz Urz dzie Regulacji Telekomunikacji (obecne UKE). W latach Wiceprzewodnicz cy Zarz du, Cz onek Zarz du Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. W latach Wiceprzewodnicz cy Komitetu e-gospodarki w Krajowej Izbie Gospodarczej. Od 2014 cz onek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o. Jest absolwentem Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu ódzkiego, Studiów Podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz mi dzynarodowego programu Executive MBA, walidowanego przez Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie. Posiada tytu zawodowy radcy prawnego. Rados aw Wywia, Compliance Manager, Region Eastern Europe - CIS (Eastern Europe) - MAN Truck & Bus Polska Rados aw Wywia LL.M. jest radc prawnym, cz onkiem Okr gowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wykszta cenie prawniczce zdobywa w Polsce i w Niemczech. W przesz o ci zwi zany z bran telekomunikacyjn. We wrze niu 2011r. do czy do koncernu MAN. Od tego czasu odpowiada za koordynacj programu Compliance w spó kach MAN Truck&Bus na terenie Polski, Czech, S owacji, a od wrze nia 2013r. tak e W gier i Grecji. Program Compliance w MAN obejmuje przeciwdzia anie korupcji, kartelom, ochron danych osobowych oraz zapobieganie praniu pieni dzy. Andrzej Rychter, Senior Compliance Of cer, Prawnik - Bank BPH S.A Absolwent Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu. Przez 9 lat zarz dza procesami windykacji prawnej w Banku komercyjnym, od 7lat Compliance Of cer, autor licznych artyku ów, prelegent na szkoleniach i konferencjach po wi conych zarz dzaniu wierzytelno ciami prawu bankowemu. Marcin Góral, Dyrektor Biura Compliance PZU S.A. i PZU ycie S.A. Absolwent Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych mened erskich Studiów Ubezpiecze Gospodarczych w Szkole G ównej Handlowej w Warszawie oraz studiów Master of Business Administration prowadzonych przez University of Illinois we wspó pracy z Politechnik Lubelsk. Uczestniczy w szeregu specjalistycznych kursów zarz dczych dla mened erów rm ubezpieczeniowych m.in. w Swiss Insurance Training Centre. Z Grup PZU zwi zany od 1999 roku. Pocz tkowo w obszarze reasekuracji, nast pnie jako Dyrektor Biura Zarz du PZU SA i PZU ycie SA odpowiedzialny m.in. za nadzór w a cicielski nad spó kami w Grupie PZU, relacje inwestorskie oraz wspó prac z akcjonariatem. Pe ni równie funkcj w organach spó ek zale nych Grupy PZU (Przewodnicz cy Rady Nadzorczej: ICH Centre SA, Omicron SA, Ipsilon Bis SA oraz Prezes Zarz du: Sigma Investments sp. z o.o., Ipsilon Sp. z o.o.). W lipcu 2013 r. powo any na stanowisko Dyrektora Biura Compliance w PZU SA i PZU ycie SA, gdzie jest odpowiedzialny za realizacj funkcji zgodno ci w Grupie PZU oraz nadzór zarz dczy w zakresie organizacji i funkcjonowania terenowych Zespo ów Obs ugi Prawnej. W czasie dotychczasowej ponad pi tnastoletniej pracy w Grupie PZU Marcin Góral uczestniczy w wielu strategicznych projektach, w tym m.in. w projekcie IPO zako czonym debiutem spó ki PZU SA na GPW w Warszawie. Od wielu lat uczestniczy w pracach rynku ubezpieczeniowego dotycz cych adu korporacyjnego oraz compliance i wyst pie klienckich. Jest uczestnikiem prac PIU oraz innych organizacji, których celem jest podnoszenie wiedzy na polskim rynku ubezpieczeniowym. W latach Przewodnicz cy Grupy Roboczej PIU ds. skarg konsumenckich. W 2014 roku odznaczony Medalem za zas ugi dla polskiego rynku ubezpiecze Polskiej Izby Ubezpiecze. Aleksandra Chrzanowska, Zast pca Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego Compliance Of cer - Gothaer Towarzystwo Ubezpiecze S.A. Zwi zana jest z bran ubezpieczeniow od 2006 r. Od 2013 r. pe ni funkcj Zast pcy Dyrektora w Biurze Organizacyjno-Prawnym i Compliance Of cera w Gothaer TU S.A. W zak adzie ubezpiecze zbudowa a od podstaw kompetencje i funkcj zarz dzania ryzykiem prawnym.

8 Piotr Bielarczyk, Dyrektor Zarz dzaj cy Pionem Prawnym - Poczta Polska S.A. Dyrektor Zarz dzaj cy Pionem Prawnym Poczty Polskiej S.A., obejmuj cym Biuro Prawne, Biuro Zarz du i Biuro Nadzoru W a cicielskiego. W 2013 wybrany Innowacyjnym Dyrektorem Dzia u Prawnego przez Krajow Rad Radców Prawnych. Radca prawny w Okr gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doktor nauk prawnych (doktorat po wi cony antropologii prawa), adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik z 13-letnim sta em. Specjalizacja: prawo i post powanie cywilne, zw aszcza arbitra oraz prawo konstytucyjne. Autor kilkudziesi ciu publikacji naukowych i popularnonaukowych krajowych i zagranicznych z zakresu procedury cywilnej, prawa konstytucyjnego, j zyka prawnego i antropologii prawa. Arbiter S du Arbitra owego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa. Ekspert komisji sejmowych, m.in. wspó autor przepisów Kodeksu Post powania Cywilnego dotycz cych arbitra u. Fundator (z ks. Malackim, mec. Bednarkiewiczem i L. Boskiem) i Cz onek Rady Fundatorów Fundacji Academia Iuris, najwi kszej polskiej kliniki prawa. Dr Marta Zbucka, Szef Biura Umów Korporacyjnych, Rzecznik ds. etyki Grupy Kapita owej Grupa LOTOS S.A. Dr nauk prawnych, absolwentka programu MBA GFKM i Erasmus University of Rotterdam, programu Human Resources Management na University of St. Andrews. Z LOTOSEM zwi zana od 14 lat. Obecnie jest Szefem Biura Umów Korporacyjnych, gdzie odpowiada m.in. z a kreowanie polityki zakupowej, okre lanie standardów korporacyjnych w Grupie Kapita owej LOTOS dotycz cych zakupów towarów i us ug, wyboru kontrahentów i zawierania umów. Zapewnia doradztwo prawne oraz wspó pracuje z kancelariami prawnymi. Wspó dzia a z rzecznikami patentowymi w zakresie zarz dzania patentami, ochron w asno ci przemys owej i intelektualnej dla ca ej grupy kapita owej. Jej staraniem w 2013 r. powsta y regulacje dotycz ce wspó pracy LOTOSU z dostawcami, a utworzony portal Dla dostawców na stronie uznany zosta przez zewn trzne rodowisko za przyk ad dobrej praktyki CSR (Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce FOB, kwiecie 2014r.). Jest równie pierwszym rzecznikiem ds. etyki GK LOTOS. Przez 8 lat pracowa a w LOTOS Petrobaltic jako Dyrektora ds. zasobów ludzkich i organizacji. By a tak e Pe nomocnikiem Zarz du ds. zwi zków zawodowych. Wcze niej przez 4 lata pracowa a w koncernach mi dzynarodowych. Joanna Pijanowska, Dyrektor Obs ugi Prawnej - Pratt & Whitney WSK,,PZL-Rzeszów" S.A. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Radca Prawny od roku Karier zawodow rozpoczyna a w Ministerstwie Prywatyzacji i Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, nast pnie pracowa a jako Doradca inwestycyjny w jednej ze spó ek zarz dzaj cych NFI. W latach pracowa a jako konsultant prawny i Partner w Kancelarii prawnej ukowicz i Partnerzy stowarzyszonej z Deloitte. Marcin Czapiewski, Dyrektora Departamentu Prawnego TU Europa S.A. Absolwent Uniwersytetu Wroc awskiego i Uniwersytetu w Hanowerze, posiada ponad 15-letnie do wiadczenie w bran y nansowej. Karier rozpoczyna w rmach doradczych (M.in.Ernst&Young), gdzie specjalizowa si zagadnieniach zwi zanych z optymalizacj podatkow. Przez 10 lat pracowa dla czo owych rm leasingowych w Polsce (EFL S.A., VB Leasing Polska S.A.), z czego 7 lat w charakterze Dyrektora Departamentu Prawnego. Od dwóch lat zwi zany jest z bran ubezpieczeniow. Obecnie kieruje pracami Departamentu Prawnego w TU Europa S.A. i TU na ycie Europa S.A. Andrzej B k, Dyrektor Dzia u Prawnego - NFI EMPIK MEDIA & FASHION Posiada d ugoletnie do wiadczenie w obszarze obs ugi prawnej mi dzynarodowych przedsi biorstw. Obecnie odpowiedzialny za obs ug spó ki notowanej na GPW jak równie krajowych jak i zagranicznych spó ek zale nych. Nadzoruje prac zespo u prawników z grupy EMF, wspó pracuje z Kancelariami zewn trznymi. Specjalizuje si w prawie korporacyjnym, nieruchomo ci, budowlanym. Posiada do wiadczenie w pracy w zespo ach interdyscyplinarnych. Uko czy studia podyplomowe z zakresu zarz dzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz University of Illinois. Jacek Bartmi ski, Dyrektor Biura Prawno-Organizacyjnego - Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej, Krajowej Szko y Administracji Publicznej i Akademii Leona Ko mi skiego (Rachunkowo i Finanse Przedsi biorstw); by y doradca Ministra Finansów, Dyrektor departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki i wicedyrektor departamentu Gospodarki, Skarbu Pa stwa i Prywatyzacji NIK. Kierowa nadzorem w a cicielskim Grupy ORLEN i PLL LOT. Cz onek Krajowej Izby Syndyków (licencja 263). Obecnie kieruje biurem prawno-organizacyjnym PLL LOT. Dr Aleksandra Kiedrowicz-Wywia, Senior Legal Counsel - P zer Polska Sp. z o. o. Radca prawny. Studiowa a na Uniwersytecie Miko aja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie w Ratyzbonie, w Niemczech. Karier w P zer Polska rozpocz a w 2010r, jako Compliance Of cer. Natomiast od 2013 roku koordynuje obs ug prawn spó ek P zer w Polsce. Obecnie pe ni funkcj Senior Legal Counsel i jako cz onek Zarz du Dyrektorskiego kieruje Dzia em Prawnym. Ewa Kry ska, Compliance Of cer - P zer Polska Sp. z o. o. Aplikantka adwokacka III roku ORA w Warszawie. Absolwentka Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie i Szko y G ównej Handlowej w Warszawie. Od 2012 r. pe ni funkcj Compliance Of cer a w P zer Polska Sp. z o.o. i odpowiada za tworzenie i rozpowszechnianie polityk, procedur, ocenianie i ulepszanie obowi zuj cych programów Compliance, tworzenie i wdra anie sta ej, efektywnej edukacji i programów szkoleniowych dla wszystkich pracowników rmy. Jest równie punktem kontaktowym w P zer w Polsce w zakresie zagadnie zwi zanych z ochron danych osobowych. Paulina Marusczyk, Dyrektor Dzia u Prawnego - General Motors Poland W 1995 r. zda a egzamin radcowski oraz egzamin s dziowski. Od roku 1998 pracuje w General Motors Poland, gdzie aktualnie odpowiada za doradztwo prawne na rzecz europejskiego dzia u ds. kontaktów z rz dem oraz na rzecz europejskiego dzia u sprzeda y i marketingu, a tak e za zarz dzanie sprawami prawnymi lokalnych jednostek w Polsce. Do jej ostatnich osi gni nale m.in.: przygotowanie i wynegocjowanie europejskiej umowy dealerskiej, przygotowanie i uko czenie szkolenia z dziedziny prawa konkurencji, wdra anie programów compliance oraz negocjowanie programów grantowych w ró nych jurysdykcjach. Tomasz Kokoszka, Europe Legal Counsel General Motors Poland Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny przy Okr gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W strukturach europejskich GM odpowiedzialny za obs ug prawn globalnego dzia u zakupów GM Purchasing & Supply Chain, w tym za wsparcie prawne Zespo u utrzymuj cego p ynno dostaw do europejskich fabryk GM. Zapewnia równie pomoc prawn fabryce Opla w Gliwicach oraz spó kom sprzeda owym Opel/Chevrolet w Warszawie.

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Dawid SZUTOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo