EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji"

Transkrypt

1 KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton VII EDYCJA Lampka wina na zakończenie I dnia Kongresu! CERTYFIKATY BMS Polska honorowane są przez KIRP! DWIE RÓWNOLEGŁE SEKCJE TEMATYCZNE: EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE: Modele współpracy compliance z jednostkami organizacyjnymi spółki w tym w szczególności audytem wewnętrznym i zespołem śledczym Szkolenia compliance jako element budowania świadomości pracowników Ombudsperson jako alternatywa dla formalnych kanałów zgłaszania naruszeń Ryzyko pośredników - czyli czy wiemy z kim robimy biznes i czy jesteśmy za nich odpowiedzialni na gruncie FCPA Prewencja antykartelowa jako istotny elemnt programu Compliance EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY: Symfonia paragrafów w podmiocie gospodarczym zespołem śledczym Centralizacja działu prawnego. Czy to faktycznie oszczędność? Kiedy jest efektywne? Strategie funkcjonowania biura prawnego w okresie restrukturyzacji firmy Strategie działu prawnego wspierające odpowiedzialny biznes w łańcuchu dostaw Panowanie nad kosztami prawnymi model optymalizujący koszta Małżeństwo z rozsądku: Harmonijna współpraca Działu Prawnego i Compliance Zrozumieć compliance Kształtowanie efektywnego systemu Compliance w organizacji Wewnętrzny Dział Prawny: Red Blocker i Green Lighter Podział specjalizacji Prawników departamentu prawnego na gruncie polskim oraz międzynarodowym

2 Drodzy Praktycy! Podsumowuj c minione edycje Kongresu Prawnego, które zako czy y si wielkim sukcesem, a przez wielu z Pa stwa oceniane s jako najwa niejsze i najciekawsze wydarzenie prawnicze w Polsce, bez wahania podejmuj si organizacji kolejnej VII ju edycji tego przedsi wzi cia. Dzi ki wielu wnikliwym oraz szczegó owym rozmowom z praktykami z bran y prawniczej jak i compliance, powsta nast pny unikatowy program spotkania oparty na licznych do wiadczeniach z pracy wzi tych. Agenda spotkania zosta a opracowana we wspó pracy z ekspertami z dziedziny prawa i compliance, reprezentuj cych czo owe rmy w Polsce. Chc c kolejny raz sprosta Pa stwa oczekiwaniom, ponownie podzieli am wydarzenie na dwie osobne sekcje tematyczne: Efektywny Dzia Compliance vs. Efektywny Dzia Prawny. Dzi ki tak szczegó owemu wyodr bnieniu tych dwóch obszarów mo ecie Pa stwo idealnie dopasowa tematyk paneli dyskusyjnych do swoich potrzeb oraz zainteresowa. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy wspólnie z prelegentami maj mo liwo konfrontacji swoich do wiadcze jak i codziennej praktyki. Kongres jest idealn platform do wymiany do wiadcze, poszerzania relacji biznesowych, umocnienia wizerunku rmy, spotkania si z kolegami z bran y, jak i pog bienia swojej wiedzy bez presji czasu, procedur oraz obowi zków s u bowych. Jestem przekonana, e nie mo e Pa stwa zabrakn podczas VII edycji! Ciekawym elementem b dzie podsumowanie I dnia Kongresu w postaci po czenia dwóch sekcji tematycznych w jeden panel, który pozwoli na wspóln dyskusj przedstawicieli rodowiska compliance z prawnym. Spróbujemy znale odpowied m.in. na pytanie Czy harmonia mi dzy dzia em Prawnym a Compliance jest mo liwa? Ponownie zgodnie z Pa stwa yczeniem dodatkowym punktem programu, b dzie mo liwo wzi cia udzia u w wieczornym spotkaniu przy lampce wina. Jestem przekonana, e pozwoli to nam na umocnienie kontaktów biznesowych i kontynuacj dyskusji w nieco mniej formalnej atmosferze :). REFERENCJE z V edycji:...co do samego Kongresu to uwa am, e by jednym z najciekawszych i najlepszych na jakich do tej pory by am. Zarówno pod wzgl dem tematów jako i organizacji. Bardzo podoba mi si podzia na sesje tematyczne, a nawet ustawienie sto ów w sali, które spowodowa o, e spotkanie nie by o jedynie prelekcj a sta o si interaktywnym forum wymiany pogl dów i do wiadcze, oraz da o mo liwo zadawania pyta. Poza du ilo ci informacji, Kongres da mi tak e mo liwo poznania wielu interesuj cych osób, które maj podobne problemy, z którymi musz si mierzy ka dego dnia." - Ma gorzata Klukowska-Szaniawska, Dyrektor Departamentu Prawnego DHL Express Do ponownego zobaczenia! Aleksandra Nowakowska Project Manager Aleksandra Nowakowska kom Podczas spotkania swoim do wiadczeniem podziel si przedstawiciele bran takich jak: FMCG Finansowej Windykacyjnej Farmaceutycznej Energetycznej Telekomunikacyjnej Medialnej Chemicznej Budowlanej Motoryzacyjnej Transportowej Nieruchomo ci Leasingowej IT Na Kongresie spotkacie Pa stwo m.in. Dyrektorów dzia ów prawnych Kierowników dzia ów prawnych Managerów dzia ówprawnych Dyrektorów Compliance Compliance Managerów Compliance Of cer Radców Prawnych Specjalistów ds. prawnych Cz onków Zarz du

3 I Dzie, roda, 22 Kwietnia DZIA PRAWNY 9:30 Rejestracja, wr czenie materia ów, poranna kawa 10:00 Powitanie i przedstawienie si prelegentów oraz uczestników 10:15 Kszta towanie efektywnego systemu Compliance w organizacji - case studies Orange Polska Dzia ania komunikacyjne jako element zwi kszaj cy wiadomo o compliance, Whistleblowing Szkolenia niezb dnym narz dziem dostarczania pracownikom wiedzy z zakresu compliance Wery kacja stanu przestrzegania regulacji compliance poprzez kontrole prowadzone przez jednostk compliance oraz audytu Analiza ryzyk niezb dnym elementem systemu compliance Wdro enie w a ciwego systemy raportowania w zakresie compliance 10:15 Symfonia paragrafów w podmiocie gospodarczym Obszary biznesowe Specjalizacje Wsparcie zewn trzne Rozwój zawodowy Jacek Bartmi ski, Dyrektor Biura PrawnoOrganizacyjnego - Polskie Linie Lotnicze LOT 11:15 Przerwa na kaw S awomir Chmielewski, Dyrektor Biura Zarz dzania Zgodno ci i Compliance Of cer - Orange Polska 11:15 Przerwa na kaw 11:30 Compliance w praktyce-kon ikt interesów Modele wspó pracy z jednostkami organizacyjnymi spó ki w tym w szczególno ci audytem wewn trznym i zespo em ledczym Sposoby i narz dzia realizacji funkcji Compliance Zarz dzanie Compliance: szkolenia Certy kacja Kon ikt interesów i etyka zawodowa Magdalena Sobo -Stasiak, Compliance Of cer ArcelorMittal Poland 11:30 Centralizacja dzia u prawnego. Czy to faktycznie oszcz dno? Kiedy jest efektywne? Jakie s bariery i czemu mo e zagrozi? Andrzej B k, Dyrektor Dzia u Prawnego - NFI EMPIK MEDIA & FASHION REFERENCJE: "W kwietniu 2014 r. mia em przyjemno uczestniczenia w kongresie prawników organizowanym przez rm BMS Polska pod nazw Efektywny Dzia Prawny. By em pozytywnie zaskoczony zarówno wie ym spojrzeniem prelegentów na zagadnienia zwi zane z kierowaniem zespo em prawników, jak równie znakomitym poziomem organizacji. Najwi kszym atutem konferencji by a dla mnie mo liwo wymiany pogl dów przez prawników dzia aj cych w ró nych bran ach i w podmiotach o ró nej wielko ci. Uczestnictwo w kongresie i wymiana do wiadcze z jej uczestnikami (w tym tak e w nieformalnej atmosferze), pozwoli y mi na efektywniejsze kierowanie zarz dzanym zespo em." Mariusz Brysik, GetBack S.A.

4 I Dzie, roda, 22 Kwietnia DZIA PRAWNY 12:30 Lunch 13:30 Compliance to te jest proste! Compliance? O co chodzi? Jak wyt umaczy, e compliance dotyczy wszystkich pracowników organizacji. Szkolenia compliance jako element budowania wiadomo ci pracowników. Proste i praktyczne metody raportowania ryzyk prawnych studium przypadku Aleksandra Chrzanowska, Zast pca Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego Compliance Of cer - Gothaer Towarzystwo Ubezpiecze S.A. 14:30 Przerwa na kaw 13:30 Wewn trzny Dzia Prawny: Red Blocker i Green Lighter (case study) Przyk ad kiedy Dzia Prawny stopuje lukratywn transakcj Wspiera i daje rozwi zania dla projektów które wydaj si wr cz niemo liwe do wdro enia Joanna Pijanowska, Dyrektor Obs ugi Prawnej, Prokurent - Pratt&Whtiney WSK PZL Rzeszów 14:30 Przerwa na kaw WSPÓLNA PRELEKCJA DLA OBYDWU SEKCJI W JEDNEJ SALI 14:50 Harmonijna wspó praca Dzia u Prawnego i Compliance czy to mo liwe? Razem, czy osobno? Jak zakre li rol Dzia u Compliance i Dzia u Prawnego w strukturze spó ki Ma e stwo z rozs dku? Jak efektywnie wspó pracowa dla dobra ca ej rmy? Czyje zostaje na wierzchu? A co je eli powstaj rozbie no ci Harmonijna wspó praca dana raz na zawsze, czy wynik ci g ych stara? dr Aleksandra Kiedrowicz-Wywia, Senior Legal Counsel; Ewa Kry ska, Compliance Of cer P zer Polska Sp. z o. o. 16:00 Zako czenie pierwszego dnia Kongresu 19:00 Wieczorna Lampka Wina w warszawskiej restauracji W dniach Pa dziernika 2013r. mia am przyjemno uczestniczy w Kongresie Efektywny Dzia Compliance, którego organizatorem by a rma Business Media Solutions. Wysoka ocena za organizacj spotkania. Kameralne grono uczestników okaza o si niezwyk ym atutem, daj c mo liwo ywej dyskusji. Ciekawy i trafny dobór programu, poparty wysokiej klasy prelegentami. Gratuluj! Kongres spe ni moje oczekiwania i zach ci do wspó pracy z rm w przysz o ci. Angelika Prokop-Grey - Polski Holding Obronny

5 II Dzie, Czwartek, 23 Kwietnia DZIA PRAWNY 9:00 Rejestracja, poranna kawa i przywitanie 9:30 Zrozumie compliance 9:30 Strategie funkcjonowania biura prawnego w okresie restrukturyzacji rmy na przyk adzie Poczty Polskiej Dlaczego compliance jest wa ne? Kluczowe obszary dzia ania Kiedy pojawia si ryzyko? Wybrane aspekty zapobiegania naruszeniom Restrukturyzacja zatrudnienia biura prawnego Restrukturyzacja kosztów biura prawnego Restrukturyzacja lozo i dzia ania biura prawnego Tobiasz Adam Kowalczyk, Head of Legal & Compliance Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o. o. Piotr Bielarczyk, Dyrektor Zarz dzaj cy Pionem Prawnym - Poczta Polska S.A. 10:30 Przerwa na kaw 10:30 Przerwa na kaw 10:45 TBC 10:45 Podzia specjalizacji Prawników dzia u prawnego na przyk adzie General Motors na gruncie polskim oraz mi dzynarodowym dlaczego taki Marcin Góral, Dyrektor Biura Compliance S.A. i PZU ycie S.A. PZU Paulina Marusczyk, Dyrektor Dzia u Prawnego; Tomasz Kokoszka, Radca Prawny - General Motors 11:45 Przerwa na kaw 11:45 Przerwa na kaw Lacrosse Legal & Financial Translations by a Sponsorem spotkania Skuteczne zarz dzanie dzia em prawnym zorganizowanym przez Business Media Solutions Sp. z o.o. Organizatorzy wykazali si wietnymi umiej tno ciami prawid owej organizacji i s osobami o wysokiej kulturze osobistej, potra cymi stworzy mi i pe n ciep a atmosfer. Spotkanie odby o si w formie kameralnej, co z pewnych wzgl dów by o warto ci dodan. Umo liwi o to swobodn dyskusj w trakcie prelekcji oraz podczas przerw w spotkaniu mieli my mo liwo nawi zania bezpo rednich kontaktów z potencjalnymi Klientami jak i wzmocnienia dotychczasowych. Warunki umowy zosta y spe nione w ca o ci. Polecamy wydarzenia organizowane przez Business Media Solutions Sp. z o.o. Z pewno ci jest to dobra inwestycja w przysz o rmy. Paulina Golba, Biuro T umacze LACROSSE

6 II Dzie, Czwartek, 23 Kwietnia DZIA PRAWNY 12:00 Ombudsperson jako alternatywa dla formalnych kana ów zg aszania narusze 12:00 Strategie dzia u prawnego wspieraj ce odpowiedzialny biznes w a cuchu dostaw Andrzej Rychter, Senior Compliance Of cer, Prawnik - Bank BPH Dr Marta Zbucka, Szef Biura Umów Korporacyjnych, Rzecznik ds. etyki Grupy Kapita owej Grupa LOTOS S.A. 13:00 Lunch 13:00 Lunch 14:00 Prewencja antykartelowa jako istotny elemnt programu Compliance Dlaczego Compliance zajmuje si kartelami? Kontrola wymiany informacji pomi dzy konkurentami jako najistotniejszy element prewencji antykartelowej. Co dok adnie robimy? Rados aw Wywia, Compliance Manager, Region Eastern Europe - CIS (Eastern Europe) - MAN Truck & Bus Polska 15:00 Ryzyko po redników / konsultantów czyli czy wiemy z kim robimy biznes i czy jeste my za nich odpowiedzialni na gruncie FCPA 14:00 Panowanie nad kosztami dzia u prawnego Optymalizacja modelu zamawiania us ug Analiza kosztów Skuteczna organizacja DP pod k tem redukcji kosztów Generowanie przychodów przez DP Marcin Czapiewski, Dyrektora Departamentu Prawnego TU Europa S.A. 15:00 Panel podsumowuj cy dyskusj Maria Marczewska-Kosi ska, Compliance & Ethics Of cer Western & Southern Europe PepsiCo 16:00 Uroczyste Zako czenie Kongresu, wr czenie certy katów Chcia bym t drog podzi kowa za zorganizowanie i umo liwienie mi udzia u w konferencji Skuteczne zarz dzanie dzia em prawnym w dniach marca 2012 r. Wysoko oceniam dobór tematów konferencji i poziom wyst pie zaanga owanych wyk adowców. Kameralny charakter konferencji umo liwi jej szybkie przekszta cenie w warsztaty z aktywnym uczestnictwem wi kszo ci uczestników. Oczekuj kontynuowania projektu w kolejnych latach. Jerzy Korus, Dyrektor Biura Prawnego - Kompania W glowa SA

7 Tobiasz Adam Kowalczyk, Head of Legal & Compliance, Prokurent Sp. z o.o Samsung Electronics Poland Manufacturing Radca prawny, absolwent Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu. Uko czy Kurs Prawa Porównawczego organizowanego we wspó pracy z Tulane University Law School w Nowym Orleanie. W ramach wymiany mi dzynarodowej studiowa prawo na Uniwersytecie w Miszkolcu na W grzech, uczy si równie w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Do wiadczenie zawodowe zdobywa m.in. w administracji rz dowej oraz kancelariach prawnych. Aktywnie dzia a na rzecz rozwoju mediacji i arbitra u. Jest szefem pozna skiej Delegatury Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów. Oczekuje te na wpis na list mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Spo ecznej. Laureat konkursu Rising Stars 2014 wspó organizowanego przez LexisNexis Polska i "Dziennik Gazet Prawn ", maj cego na celu uhonorowanie m odych ludzi sukcesu, do których nale y przysz o w bran y prawniczej. Magdalena Sobo -Stasiak, Compliance Of cer - ArcelorMittal Poland S.A. Od 2009 roku Compliance Of cer w ArcelorMittal Poland S.A. Doktorantka Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu l skiego w Katowicach, absolwentka Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu l skiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Akademia Spó ek w Szkole G ównej Handlowej w Warszawie. Certy kowany Compliance Of cer. Maria Marczewska-Kosi ska, Compliance & Ethics Of cer Western & Southern Europe PepsiCo Adwokat, podczas wieloletniej praktyki prawniczej zdoby a bogate do wiadczenie zawodowe zarówno prowadz c indywidualn kancelari adwokack jak i wspó pracuj c z mi dzynarodowymi rmami konsultingowymi jak Arthur Andersen czy te z mi dzynarodow kancelari prawn Dewey Ballantaine Grzesiak sp.k. (obecnie Greenberg Taurig). Od 8 lat zwi zana z PepsiCo, pocz tkowo kompleksowo doradzaj c spó kom z grupy PepsiCo w ramach dzia u prawnego, obecnie odpowiedzialna za dzia Compliance w zakresie Europy Zachodniej i Po udniowej, wliczaj c w to Polsk i kraje Europy Centralnej. S awomir Chmielewski, Dyrektor Biura Zarz dzania Zgodno ci i Compliance Of cer - Orange Polska S.A Od kilkunastu lat jest zawodowo zwi zany z bran telekomunikacyjn. W Orange Polska jako Dyrektor Biura Zarz dzania Zgodno ci i Compliance Of cer, wcze niej Dyrektor Biura Pe nomocnika Prezesa TP ds. wdro enia Porozumienia TP-UKE oraz Zast pca Dyrektora Pionu Prawnego. Zajmowa równie stanowisko Dyrektora Departamentu ds. Operatorów i Regulacji w EXATEL S.A. By zwi zany z sektorem publicznym, pe ni c funkcje w Ministerstwie czno ci oraz Urz dzie Regulacji Telekomunikacji (obecne UKE). W latach Wiceprzewodnicz cy Zarz du, Cz onek Zarz du Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. W latach Wiceprzewodnicz cy Komitetu e-gospodarki w Krajowej Izbie Gospodarczej. Od 2014 cz onek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o. Jest absolwentem Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu ódzkiego, Studiów Podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz mi dzynarodowego programu Executive MBA, walidowanego przez Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie. Posiada tytu zawodowy radcy prawnego. Rados aw Wywia, Compliance Manager, Region Eastern Europe - CIS (Eastern Europe) - MAN Truck & Bus Polska Rados aw Wywia LL.M. jest radc prawnym, cz onkiem Okr gowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wykszta cenie prawniczce zdobywa w Polsce i w Niemczech. W przesz o ci zwi zany z bran telekomunikacyjn. We wrze niu 2011r. do czy do koncernu MAN. Od tego czasu odpowiada za koordynacj programu Compliance w spó kach MAN Truck&Bus na terenie Polski, Czech, S owacji, a od wrze nia 2013r. tak e W gier i Grecji. Program Compliance w MAN obejmuje przeciwdzia anie korupcji, kartelom, ochron danych osobowych oraz zapobieganie praniu pieni dzy. Andrzej Rychter, Senior Compliance Of cer, Prawnik - Bank BPH S.A Absolwent Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu. Przez 9 lat zarz dza procesami windykacji prawnej w Banku komercyjnym, od 7lat Compliance Of cer, autor licznych artyku ów, prelegent na szkoleniach i konferencjach po wi conych zarz dzaniu wierzytelno ciami prawu bankowemu. Marcin Góral, Dyrektor Biura Compliance PZU S.A. i PZU ycie S.A. Absolwent Wydzia u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych mened erskich Studiów Ubezpiecze Gospodarczych w Szkole G ównej Handlowej w Warszawie oraz studiów Master of Business Administration prowadzonych przez University of Illinois we wspó pracy z Politechnik Lubelsk. Uczestniczy w szeregu specjalistycznych kursów zarz dczych dla mened erów rm ubezpieczeniowych m.in. w Swiss Insurance Training Centre. Z Grup PZU zwi zany od 1999 roku. Pocz tkowo w obszarze reasekuracji, nast pnie jako Dyrektor Biura Zarz du PZU SA i PZU ycie SA odpowiedzialny m.in. za nadzór w a cicielski nad spó kami w Grupie PZU, relacje inwestorskie oraz wspó prac z akcjonariatem. Pe ni równie funkcj w organach spó ek zale nych Grupy PZU (Przewodnicz cy Rady Nadzorczej: ICH Centre SA, Omicron SA, Ipsilon Bis SA oraz Prezes Zarz du: Sigma Investments sp. z o.o., Ipsilon Sp. z o.o.). W lipcu 2013 r. powo any na stanowisko Dyrektora Biura Compliance w PZU SA i PZU ycie SA, gdzie jest odpowiedzialny za realizacj funkcji zgodno ci w Grupie PZU oraz nadzór zarz dczy w zakresie organizacji i funkcjonowania terenowych Zespo ów Obs ugi Prawnej. W czasie dotychczasowej ponad pi tnastoletniej pracy w Grupie PZU Marcin Góral uczestniczy w wielu strategicznych projektach, w tym m.in. w projekcie IPO zako czonym debiutem spó ki PZU SA na GPW w Warszawie. Od wielu lat uczestniczy w pracach rynku ubezpieczeniowego dotycz cych adu korporacyjnego oraz compliance i wyst pie klienckich. Jest uczestnikiem prac PIU oraz innych organizacji, których celem jest podnoszenie wiedzy na polskim rynku ubezpieczeniowym. W latach Przewodnicz cy Grupy Roboczej PIU ds. skarg konsumenckich. W 2014 roku odznaczony Medalem za zas ugi dla polskiego rynku ubezpiecze Polskiej Izby Ubezpiecze. Aleksandra Chrzanowska, Zast pca Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego Compliance Of cer - Gothaer Towarzystwo Ubezpiecze S.A. Zwi zana jest z bran ubezpieczeniow od 2006 r. Od 2013 r. pe ni funkcj Zast pcy Dyrektora w Biurze Organizacyjno-Prawnym i Compliance Of cera w Gothaer TU S.A. W zak adzie ubezpiecze zbudowa a od podstaw kompetencje i funkcj zarz dzania ryzykiem prawnym.

8 Piotr Bielarczyk, Dyrektor Zarz dzaj cy Pionem Prawnym - Poczta Polska S.A. Dyrektor Zarz dzaj cy Pionem Prawnym Poczty Polskiej S.A., obejmuj cym Biuro Prawne, Biuro Zarz du i Biuro Nadzoru W a cicielskiego. W 2013 wybrany Innowacyjnym Dyrektorem Dzia u Prawnego przez Krajow Rad Radców Prawnych. Radca prawny w Okr gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doktor nauk prawnych (doktorat po wi cony antropologii prawa), adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik z 13-letnim sta em. Specjalizacja: prawo i post powanie cywilne, zw aszcza arbitra oraz prawo konstytucyjne. Autor kilkudziesi ciu publikacji naukowych i popularnonaukowych krajowych i zagranicznych z zakresu procedury cywilnej, prawa konstytucyjnego, j zyka prawnego i antropologii prawa. Arbiter S du Arbitra owego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa. Ekspert komisji sejmowych, m.in. wspó autor przepisów Kodeksu Post powania Cywilnego dotycz cych arbitra u. Fundator (z ks. Malackim, mec. Bednarkiewiczem i L. Boskiem) i Cz onek Rady Fundatorów Fundacji Academia Iuris, najwi kszej polskiej kliniki prawa. Dr Marta Zbucka, Szef Biura Umów Korporacyjnych, Rzecznik ds. etyki Grupy Kapita owej Grupa LOTOS S.A. Dr nauk prawnych, absolwentka programu MBA GFKM i Erasmus University of Rotterdam, programu Human Resources Management na University of St. Andrews. Z LOTOSEM zwi zana od 14 lat. Obecnie jest Szefem Biura Umów Korporacyjnych, gdzie odpowiada m.in. z a kreowanie polityki zakupowej, okre lanie standardów korporacyjnych w Grupie Kapita owej LOTOS dotycz cych zakupów towarów i us ug, wyboru kontrahentów i zawierania umów. Zapewnia doradztwo prawne oraz wspó pracuje z kancelariami prawnymi. Wspó dzia a z rzecznikami patentowymi w zakresie zarz dzania patentami, ochron w asno ci przemys owej i intelektualnej dla ca ej grupy kapita owej. Jej staraniem w 2013 r. powsta y regulacje dotycz ce wspó pracy LOTOSU z dostawcami, a utworzony portal Dla dostawców na stronie uznany zosta przez zewn trzne rodowisko za przyk ad dobrej praktyki CSR (Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce FOB, kwiecie 2014r.). Jest równie pierwszym rzecznikiem ds. etyki GK LOTOS. Przez 8 lat pracowa a w LOTOS Petrobaltic jako Dyrektora ds. zasobów ludzkich i organizacji. By a tak e Pe nomocnikiem Zarz du ds. zwi zków zawodowych. Wcze niej przez 4 lata pracowa a w koncernach mi dzynarodowych. Joanna Pijanowska, Dyrektor Obs ugi Prawnej - Pratt & Whitney WSK,,PZL-Rzeszów" S.A. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Radca Prawny od roku Karier zawodow rozpoczyna a w Ministerstwie Prywatyzacji i Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, nast pnie pracowa a jako Doradca inwestycyjny w jednej ze spó ek zarz dzaj cych NFI. W latach pracowa a jako konsultant prawny i Partner w Kancelarii prawnej ukowicz i Partnerzy stowarzyszonej z Deloitte. Marcin Czapiewski, Dyrektora Departamentu Prawnego TU Europa S.A. Absolwent Uniwersytetu Wroc awskiego i Uniwersytetu w Hanowerze, posiada ponad 15-letnie do wiadczenie w bran y nansowej. Karier rozpoczyna w rmach doradczych (M.in.Ernst&Young), gdzie specjalizowa si zagadnieniach zwi zanych z optymalizacj podatkow. Przez 10 lat pracowa dla czo owych rm leasingowych w Polsce (EFL S.A., VB Leasing Polska S.A.), z czego 7 lat w charakterze Dyrektora Departamentu Prawnego. Od dwóch lat zwi zany jest z bran ubezpieczeniow. Obecnie kieruje pracami Departamentu Prawnego w TU Europa S.A. i TU na ycie Europa S.A. Andrzej B k, Dyrektor Dzia u Prawnego - NFI EMPIK MEDIA & FASHION Posiada d ugoletnie do wiadczenie w obszarze obs ugi prawnej mi dzynarodowych przedsi biorstw. Obecnie odpowiedzialny za obs ug spó ki notowanej na GPW jak równie krajowych jak i zagranicznych spó ek zale nych. Nadzoruje prac zespo u prawników z grupy EMF, wspó pracuje z Kancelariami zewn trznymi. Specjalizuje si w prawie korporacyjnym, nieruchomo ci, budowlanym. Posiada do wiadczenie w pracy w zespo ach interdyscyplinarnych. Uko czy studia podyplomowe z zakresu zarz dzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz University of Illinois. Jacek Bartmi ski, Dyrektor Biura Prawno-Organizacyjnego - Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej, Krajowej Szko y Administracji Publicznej i Akademii Leona Ko mi skiego (Rachunkowo i Finanse Przedsi biorstw); by y doradca Ministra Finansów, Dyrektor departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki i wicedyrektor departamentu Gospodarki, Skarbu Pa stwa i Prywatyzacji NIK. Kierowa nadzorem w a cicielskim Grupy ORLEN i PLL LOT. Cz onek Krajowej Izby Syndyków (licencja 263). Obecnie kieruje biurem prawno-organizacyjnym PLL LOT. Dr Aleksandra Kiedrowicz-Wywia, Senior Legal Counsel - P zer Polska Sp. z o. o. Radca prawny. Studiowa a na Uniwersytecie Miko aja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie w Ratyzbonie, w Niemczech. Karier w P zer Polska rozpocz a w 2010r, jako Compliance Of cer. Natomiast od 2013 roku koordynuje obs ug prawn spó ek P zer w Polsce. Obecnie pe ni funkcj Senior Legal Counsel i jako cz onek Zarz du Dyrektorskiego kieruje Dzia em Prawnym. Ewa Kry ska, Compliance Of cer - P zer Polska Sp. z o. o. Aplikantka adwokacka III roku ORA w Warszawie. Absolwentka Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie i Szko y G ównej Handlowej w Warszawie. Od 2012 r. pe ni funkcj Compliance Of cer a w P zer Polska Sp. z o.o. i odpowiada za tworzenie i rozpowszechnianie polityk, procedur, ocenianie i ulepszanie obowi zuj cych programów Compliance, tworzenie i wdra anie sta ej, efektywnej edukacji i programów szkoleniowych dla wszystkich pracowników rmy. Jest równie punktem kontaktowym w P zer w Polsce w zakresie zagadnie zwi zanych z ochron danych osobowych. Paulina Marusczyk, Dyrektor Dzia u Prawnego - General Motors Poland W 1995 r. zda a egzamin radcowski oraz egzamin s dziowski. Od roku 1998 pracuje w General Motors Poland, gdzie aktualnie odpowiada za doradztwo prawne na rzecz europejskiego dzia u ds. kontaktów z rz dem oraz na rzecz europejskiego dzia u sprzeda y i marketingu, a tak e za zarz dzanie sprawami prawnymi lokalnych jednostek w Polsce. Do jej ostatnich osi gni nale m.in.: przygotowanie i wynegocjowanie europejskiej umowy dealerskiej, przygotowanie i uko czenie szkolenia z dziedziny prawa konkurencji, wdra anie programów compliance oraz negocjowanie programów grantowych w ró nych jurysdykcjach. Tomasz Kokoszka, Europe Legal Counsel General Motors Poland Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny przy Okr gowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W strukturach europejskich GM odpowiedzialny za obs ug prawn globalnego dzia u zakupów GM Purchasing & Supply Chain, w tym za wsparcie prawne Zespo u utrzymuj cego p ynno dostaw do europejskich fabryk GM. Zapewnia równie pomoc prawn fabryce Opla w Gliwicach oraz spó kom sprzeda owym Opel/Chevrolet w Warszawie.

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl Oferta szkoleń wyjazdowych Russell dla kluczowych Klientów specjalne ceny na wszystkie szkolenia wyjazdowe z naszej oferty Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA DLA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH

OFERTA SZKOLENIOWA DLA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH OFERTA SZKOLENIOWA DLA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH Projekt szkoleniowy Legal Concept oferuje kompleksowe usługi szkoleniowe dla środowiska prawniczego adwokatów, aplikantów oraz prawników -

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA

WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKT OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA ROK 2013/2014 WIELKOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA Brainstorm szkolenia@brainstorm.biz.pl ul. Laryska 54 41 404 Mysłowice Tel. / fax: (32) 202 31 38, (32) 202 06 82 NIP:

Bardziej szczegółowo

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Edward Szczytowski Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo

ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo ZASADY ANALIZY FINANSOWEJ I ANALIZY TECHNICZNEJ - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8813 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 74,88 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 551016 Temat: Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 27-28 Czerwiec Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 551016

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/19/7118/1600 Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1064 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:457800-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 Ministerstwo Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12. CZĘŚĆ I 10.00 11.30 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Czym jest innowacja, jak ją wdrażać, jak nad nią pracować i jak ją rozwijać? Rola RTO`s w Polsce Patrycja Radek Innowacja na rynku dr Krystian Żygadło

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH Szkolenie przygotowujące wraz z egzaminem w ramach Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23 lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/8282/8962 Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE RBDO: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2016 PRZEPISY I OBOWIĄZKI ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN UE

SZKOLENIE RBDO: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2016 PRZEPISY I OBOWIĄZKI ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN UE SZKOLENIE RBDO: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2016 PRZEPISY I OBOWIĄZKI ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN UE Szkolenie dla pracowników lub przedstawicieli jednostek terenowych obejmujące: 1. Przegląd i omówienie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/01/6370/5044 Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/01/6370/5044 Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł Cena netto za. godzinę SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/01/6370/5044 Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł Cena netto za Cena brutto za 37,08 zł godzinę godzinę 37,08

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych aspekty praktyczne

Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych aspekty praktyczne Ochrona danych osobowych w działaniach marketingowych aspekty praktyczne Opis szkolenia: Adresatami szkolenia są pracownicy działów marketingowych, sprzedażowych, menedżerów i kadry zarządzającej odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40-

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40- Katowice: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 w ramach projektu Firma z energią Numer ogłoszenia: 70193-2012; data zamieszczenia: 27.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki,

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki, 31.12.2012 Z dniem 1 stycznia 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji: I. Wykaz zmian w Prospekcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 572216 Temat: Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 5-6 Lipiec Szczecin, Centrum miasta, Kod szkolenia: 572216 Koszt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 47 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ NASZA OFERTA Od 20 lat wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Chcemy pomagać naszym Klientom w rozwijaniu ich firm i doskonaleniu procesów. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Kielce: Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli

Bardziej szczegółowo