Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty"

Transkrypt

1 Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty Obudowy z drzwiami przednimi Obudowy z drzwiami przednimi i tylnymi Obudowy do samodzielnego monta u Obudowy po àczone w szereg Obudowy wyposa one w pe ne lub przezroczyste drzwi przednie i Êciank tylnà, bez lub z pe nà ocynkowanà p ytà monta owà; obudowy malowane w kolorze szarym RAL 7032, str. 18. Obudowy wyposa one w pe ne lub przezroczyste drzwi przednie i pe ne drzwi tylne; obudowy malowane w kolorze szarym RAL 7032, str. 18. Wszystkie elementy sk adowe obudowy nale y zamawiaç oddzielnie, str. 20. Obudowy Spacial 6000 s u à do monta u w szereg; istnieje mo liwoêç zamówienia obudów zmontowanych. Obudowy z przedzia ami Obu do wy z ra mà 19 dla elek tro ni ki Obu do wy kom pa ty bil ne elek troma gne tycz nie Obudowy dostosowane do indywidualnych potrzeb Obudowy wyposa one sà w sta e lub uchylne ramy 19, o pe nej lub cz Êciowej wysokoêci; obudowy malowane w kolorach RAL 7032 i RAL 7011, str. 19. Obudowy kompatybilne elektromagnetycznie, wewn trznie i zewn trznie pokryte warstwà cynku i aluminium, zewn trznie malowane farbà szarà RAL Obudowy w dowolnym kolorze z tablicy RAL, z wyci tymi otworami o dowolnych kszta tach. Obudowy z przedzia ami o ró nej wysokoêci, drzwiami pe nymi i przezroczystymi, m.in. obudowy na komputer PC, str. 19. Widok przekroju szkieletu: perforowany wspornik i rama dolna z otworami 11x13 mm co 25 mm; dodatkowe otwory pomocnicze o Êrednicy 5 mm rozmieszczone co 100 mm u atwiajà mocowanie urzàdzeƒ. 16 Widok standardowego zamka z uchwytem obrotowym; wiele rodzajów wk adek do zamka.

2 Obudowy Spacial 6000 charakterystyka Obudowy standardowe - charakterystyka Stopieƒ ochrony OdpornoÊç na udary mechaniczne Certyfikaty, dopuszczenia Szkielet Cz Êci sk adowe Wykoƒczenie Drzwi Drzwi przezroczyste Âcianka tylna Dach Akcesoria P yta monta owa (opcja) Oczkowe uchwyty transportowe (opcja) IP-55, zgodnie z normà EN d uli (IK-10), zgodnie z normà EN DNV, UL, CSA, BV. Wsporniki oraz ramy górna i dolna wykonane z wielokrotnie profilowanej spawanej blachy stalowej o gruboêci 1.5 mm. Âcianki boczne, tylne, dach, drzwi wykonane z arkusza zaginanej i spawanej blachy stalowej o gruboêci 1.5 mm; opcjonalne drzwi z blachy o gruboêci 2 mm. Farba proszkowa poliestrowo-epoksydowa w kolorze szarym RAL Zawieszone na 4 zawiasach z 4 punktowym zamkni ciem obudowy o wysokoêci od 1600 do 2200 mm. Drzwi z 2 zawiasami z 2 punktowym zamkni ciem w obudowach o wysokoêci 1200 i 1400 m. Kàt otwarcia: 120 ; przek adane prawostronne lub lewostronne. Opcjonalne zawiasy umo liwiajàce kàt otwarcia 180. Drzwi przednie wzmocnione od wewnàtrz ramà perforowanà. 4 (2) punktowy system zamykania z uchwytem obrotowym dla drzwi przednich i tylnych (w zale noêci od referencji) z mo liwoêcià monta u 2 wk adek. Wylewana uszczelka z pianki poliuretanowej szczelnie przylega do kraw dzi gwarantujàc zachowanie stopnia ochrony. Drzwi tylne bez ramy, wyposa one w 6 przyspawanych bolców nagwintowanych do zamocowania opcjonalnej ramy wzmacniajàcej. Szk o hartowane. OdpornoÊç na udary mechaniczne: 5 d uli (IK-8), zgodnie z EN Przykr cana Êrubami do szkieletu (w zale noêci od wersji obudowy). Wylewana uszczelka z pianki poliuretanowej szczelnie przylega do konstrukcji szafy. Przykr cany Êrubami do górnej ramy szafy. Obudowa standardowo dostarczana z kompletem czterech wsporników do mocowania p yty monta owej, zamkiem z uchwytem obrotowym oraz akcesoriami mocujàcymi. Wykonana z arkusza blachy ocynkowanej. Obcià enie dopuszczalne: 300 kg. Wykonane ze stali, ocynkowane, zakoƒczone gwintem M12. Obcià enie dopuszczalne na 4 uchwytach: 830 kg, przy kàcie napr enia ka dej liny 60. Cokó (opcja) Wykonany z wielokrotnie zginanej blachy stalowej o gruboêci 2.5 mm malowanej farbà proszkowà poliestrowo-epoksydowà w kolorze RAL Stopieƒ ochrony: IP-30, zgodnie z EN OdpornoÊç na udary mechaniczne: IK-10, zgodnie z EN Dopuszczalne obcià enie 650 kg. Obudowy niestandardowe - charakterystyka Obudowy dla komputera PC Obudowy z ramà 19 Obudowy EMC (kompatybilne elektromagnetycznie) Dach i Êcianki boczne mocowane od Êrodka obudowy. Drzwi cz Êciowe mocowane na zawiasach stalowych, zamykane zamkiem z wk adkà dwupr towà. Stopieƒ ochrony, gdy otwarta jest szuflada z klawiaturà: IP-40. Obudowy malowane farbà proszkowà poliestrowo-epoksydowà w kolorze RAL 7032 lub 7011 (w zale noêci od wersji). Ramy 19 montowane z przodu i z ty u obudów o szerokoêci 600 mm. W obudowach o szerokoêci 800 mm montowane sà ramy sta e 19 (dodatkowo nale y zakupiç komplet wsporników wzd u nych) oraz ramy uchylne symetryczne i asymetryczne 19. Drzwi przezroczyste ze szk a hartowanego, standardowe i przyciemniane. Ramy drzwi wykonane z anodyzowanego aluminium lub z blachy stalowej w kolorze RAL Âcianka tylna i boczne, dach, podstawa i drzwi wykonane z blachy ALUZINC 150 (blacha stalowa pokryta warstwà cynku i aluminium) o bardzo dobrych w aêciwoêciach odbijania fal elektromagnetycznych zak ócajàcych prac urzàdzeƒ. Obudowy dostosowane do indywidualnych potrzeb Obudowy o dowolnych wymiarach (z wymiarów standardowych), w dowolnym kolorze z tablicy RAL, z wyci ciami o dowolnych kszta tach, z dowolnie przygotowanà powierzchnià blachy: pokrycie warstwà dwuchromianu cynku, ocynkowanie itp. Otwory wykonywane sà laserem, dzi ki czemu kraw dzie otworów nie sà odkszta cone. 17

3 Obudowy Spacial 6000 obudowy zmontowane 18 Wys. Szer. G b IloÊç drzwi przednich S60206 S S60208 S S60216 S S60218 S S61240 S S60236 S S61241 S S60238 S S61242 S S60246 S S61243 S S60248 S S S S61264 S67564 S S60264 S60564 S S61265 S67565 S S60265 S60565 S S61266 S67566 S S60266 S60566 S S61268 S67568 S S60268 S60568 S S61274 S67574 S S60274 S60574 S S61275 S67575 S S60275 S60575 S S61276 S67576 S61576 S S61277 S S60276 S60576 S S S61479 S67779 S S60279 S60579 S S61279 S67579 S61579 S S61481 S67781 S S60281 S60581 S S61281 S67581 S61581 S S61284 S67584 S S60284 S60584 S S61285 S67585 S S60285 S60585 S S61286 S67586 S S60286 S60586 S S S S S S61314 S67614 S S60314 S60614 S S61315 S67615 S S60315 S60615 S S61316 S67616 S S60316 S60616 S S61318 S67618 S S60318 S60618 S S61324 S67624 S S60324 S60624 S S61325 S67625 S S60325 S60625 S S61326 S67626 S S60326 S60626 S S61327 S67627 S S61328 S67628 S S60328 S60628 S S61529 S67829 S S60329 S60629 S S61329 S67629 S61629 S S61530 S67830 S S60330 S60630 S S61330 S67630 S61630 S S61531 S67831 S S60331 S60631 S S61331 S67631 S61631 S S61533 S67833 S S60333 S60633 S S61333 S67633 S61633 S S61334 S67634 S S60334 S60634 S S61335 S67635 S S60335 S60635 S S61336 S67636 S S60336 S60636 S S61338 S67638 S S60338 S60638 S S61339 S67639 S S61366 S67666 S S60366 S60666 S S61368 S67668 S S60368 S60668 S S61376 S67676 S S60376 S60676 S S61378 S67678 S S60378 S60678 S S61386 S67686 S S60386 S60686 S S61388 S67688 S S60388 S60688 S63932 Boki i coko y na str. 21. obudowy z drzwiami pe nymi z drzwiami przednimi bez p yty z p ytà przezrocz. bez p yty monta owej monta owà monta owej obudowy z drzwiami tylnymi pe nymi z drzwiami przednimi pe nymi z drzwiami przednimi iloêç drzwi bez p yty przezrocz. bez p yty tylnych monta owej monta owej pe nej p yty

4 Obudowy Spacial 6000 obudowy zmontowane Wys. Szer. G b. przepustu kablowego p yta 1-wejÊcie 2-wejÊcia pe na obud. z ramà sta à 19 z drzwiami przednimi przezrocz. IloÊç drzwi IloÊç Rama drzwi Rama drzwi Rama drzwi przednich tylnych jednostek w kol. RAL 7011 w kol. RAL 7032 aluminiowa U Obudowy na komputer IloÊç przedzia- ów S63096 S63196 S S67906 S68206 S S63098 S63198 S S67908 S S63116 S63216 S S67916 S S63118 S63218 S S67918 S S63096 S63196 S S67936 S68236 S67937 S S63098 S63198 S S67938 S68238 S S63116 S63216 S S67946 S S63118 S63218 S S67948 S S63094 S S63095 S S63096 S63196 S S67956 S68256 S67957 S S63098 S63198 S S67958 S68258 S S63114 S S63115 S S63116 S63216 S S63966 S S63116 S63216 S S63966 S S63118 S63218 S S63968 S S63124 S S63124 S S63134 S S63135 S S63136 S63236 S S S S63094 S S63095 S S63096 S63196 S S67976 S68276 S S63098 S63198 S S67978 S68278 S S63114 S S63115 S S63116 S63216 S S67986 S68286 S S63116 S63216 S S67986 S68286 S S63118 S63218 S S67988 S68288 S S63124 S S63124 S S63125 S S63125 S S63128 S63228 S S63128 S63228 S S63134 S S63135 S S63136 S63236 S S63138 S63238 S S63140 S S63096 S63196 S S67996 S S63098 S63198 S S67998 S S63116 S63216 S S67106 S S63118 S63218 S S67108 S S63136 S63236 S S63138 S63238 S63348 Obudowy dostarczane sà bez coko ów, patrz str

5 Obudowy Spacial 6000 obudowy w cz Êciach Szkielet obudowy Drzwi przednie i tylne oraz Êcianki tylne Wys. Szer. G b. ramy górnej i dolnej kompletu 4 wsporników pionowych Êcianki tylnej pe nych drzwi przednich 1-skrzyd owych 2-skrzyd owych gruboêç gruboêç gruboêç gruboêç 2 mm 1.5 mm 2 mm 1.5 mm drzwi przezrocz. 1-skrzyd owych 2-skrzyd owych S67066 S60012 S67326 S67445 S67176 S S67068 S60012 S67326 S67445 S67176 S S67086 S60012 S67328 S67446 S S S67088 S60012 S67328 S67446 S67178 S S67066 S60016 S67346 S67447 S67196 S S67068 S60016 S67346 S67447 S67196 S S67086 S60016 S67348 S67448 S67198 S S67088 S60016 S67348 S67448 S67198 S S67035 S60018 S67353 S67403 S S67036 S60018 S67353 S67403 S S67064 S60018 S67356 S67406 S67206 S S67065 S60018 S67356 S67406 S67206 S S67066 S60018 S67356 S67406 S67206 S S67068 S60018 S67356 S67406 S67206 S S67084 S60018 S67358 S67408 S67208 S67409 S67209 S S67085 S60018 S67358 S67408 S67208 S67409 S67209 S S67086 S60018 S67358 S67408 S67208 S67409 S67209 S S67088 S60018 S67358 S67408 S67208 S67409 S67209 S S67104 S60018 S67360 S67410 S67210 S67411 S67211 S87409 S S67106 S60018 S67360 S67410 S67210 S67411 S67211 S87409 S S67124 S S7362 S67412 S67212 S S67125 S60018 S67362 S67412 S67212 S S67126 S60018 S67362 S67412 S67212 S S67035 S60020 S67373 S67423 S S67036 S60020 S67373 S67423 S S67045 S60020 S67374 S67424 S S67046 S60020 S67374 S67424 S S67064 S60020 S67376 S67426 S67226 S S67065 S60020 S67376 S67426 S67226 S S67066 S60020 S67376 S67426 S67226 S S67068 S60020 S67376 S67426 S67226 S S67084 S60020 S67378 S67428 S67228 S67429 S67229 S S67085 S60020 S67378 S67428 S67228 S67429 S67229 S S67086 S60020 S67378 S67428 S67228 S67429 S67229 S S67088 S60020 S67378 S67428 S67228 S67429 S67229 S S67104 S60020 S67380 S67430 S67230 S67431 S67231 S87429 S S67105 S60020 S67380 S67430 S67230 S67431 S67231 S87429 S S67106 S60020 S67380 S67430 S67230 S67431 S67231 S87429 S S67108 S60020 S67380 S67430 S67230 S67431 S67231 S87429 S S67124 S60020 S67382 S67432 S67232 S S67125 S60020 S67382 S67432 S67232 S S67126 S60020 S67382 S67432 S67232 S S67128 S60020 S67382 S67432 S67232 S S67164 S60020 S67386 S67434 S67234 S S67066 S60022 S67396 S67436 S67236 S S67068 S60022 S67396 S67436 S67236 S S67086 S60022 S67398 S67438 S67238 S S67088 S60022 S67398 S67438 S67238 S S67126 S60022 S67402 S67442 S67242 S S67128 S60022 S67402 S67442 S67242 S

6 Obudowy Spacial 6000 obudowy w cz Êciach Wys. Szer. G b. Ramy, drzwi, Êcianki boczne i poêrednie, coko y i daszki ramy wzmacniajàcej drzwi drzwi przezrocz. dla obud skrzyd owych 2-skrzyd owych Rama w kol. Rama RAL7011 aluminiowa kompletu 2 Êcianek bocznych Êcianki poêredniej coko u w kol. RAL 7011 wys. 100 mm wys. 200 mm S87166 S87100 S61006 S69066 S69266 S S87166 S87100 S61008 S69068 S S87168 S87110 S61006 S69086 S69286 S S87168 S87110 S61008 S69088 S S87186 S87102 S61026 S69066 S69266 S S87186 S87102 S61028 S69068 S S87188 S87112 S61026 S69086 S69286 S S87188 S87112 S61028 S69088 S S61035 S69035 S S61036 S69036 S S63366 S87206 S87103 S61034 S63434 S69064 S69264 S S63366 S87206 S87103 S61035 S63435 S69065 S69265 S S63366 S87206 S87103 S61036 S63436 S69066 S69266 S S63366 S87206 S87103 S61038 S63438 S69068 S S63368 S87208 S87113 S61034 S63434 S69084 S69284 S S63368 S87208 S87113 S61035 S63435 S69085 S69285 S S63368 S87208 S87113 S61036 S63436 S69086 S69286 S S63368 S87208 S87113 S61038 S63438 S69088 S S63371 S63370 S61034 S63434 S69104 S69304 S S63371 S63370 S61036 S63436 S69106 S S63366 (x2) S61034 S63434 S69124 S69324 S S63366 (x2) S61035 S63435 S69125 S69325 S S63366 (x2) S61036 S63436 S69126 S69326 S S61045 S63445 S69035 S S61046 S63446 S69036 S S61045 S63445 S69045 S S63376 S61046 S63446 S69046 S S63376 S87226 S87104 S61044 S63444 S69064 S69264 S S63376 S87226 S87104 S61045 S63445 S69065 S69265 S S63376 S87226 S87104 S61046 S63446 S69066 S69266 S S63376 S87226 S87104 S61048 S63448 S69068 S S63378 S87228 S87114 S61044 S63444 S69084 S69284 S S63378 S87228 S87114 S61045 S63445 S69085 S69285 S S63378 S87228 S87114 S61046 S63446 S69086 S69286 S S63378 S87228 S87114 S61048 S63448 S69088 S S63381 S63380 S61044 S63444 S69104 S69304 S S63381 S63380 S61045 S63445 S69105 S69305 S S63381 S63380 S61046 S63446 S69106 S S63381 S63380 S61048 S63448 S69108 S S63376 (x2) S61044 S63444 S69124 S69324 S S63376 (x2) S61045 S63445 S69125 S69325 S S63376 (x2) S61046 S63446 S69126 S69326 S S63376 (x2) S61048 S63448 S69128 S S63378 (x2) S61044 S63444 S69164 S69364 S S63386 S87236 S87105 S61056 S63456 S69066 S69266 S S63386 S87236 S87105 S61058 S63458 S69068 S S63388 S87238 S87115 S61056 S63456 S69086 S69286 S S63388 S87238 S87115 S61058 S63458 S69088 S S63386 (x2) S61056 S63456 S69126 S69326 S S63386 (x2) S61058 S63458 S69128 S69328 daszka 21

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja [ Szafy sieciowe [ Szafy sieciowe ] Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja Do zastosowania w biurach

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN SZAFKI NAŚCIENNE 119 Szafki naścienne SWN - Kompaktowe szafki naêcienne, przeznaczone do monta u urzàdzeƒ energetycznych wymagajàcych ochrony przed dost pem, zapyleniem i wilgocià. - Standardowo przewidziane

Bardziej szczegółowo

podstawa na rolkach z 2 rolkami prowadzàcymi przepust kabli z ty u i z boku atwa do otwarcia zaêlepka boczna tylna przepustnica kabli ze szczotkami

podstawa na rolkach z 2 rolkami prowadzàcymi przepust kabli z ty u i z boku atwa do otwarcia zaêlepka boczna tylna przepustnica kabli ze szczotkami AKCESORIA 1 Cokó 2 Cokó przeciwpochy owy 3 P yta dachowa 100 konstrukcja skr cana mo liwoêç doprowadzenia kabli mo liwoêç zamontowania kó ek stal Rozmiar mm 600 x 600 31-7026-60 600 x 800 31-7026-80 600

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFY SZE2

Obudowy energetyczne SZAFY SZE2 121 - Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewnętrznych. - Konstrukcja szafy pozwala na proste łączenie szaf w zestawy szeregowe. - Produkowane w 19 wykonaniach gabarytowych,

Bardziej szczegółowo

Szafa stojàca OptiRACK 19

Szafa stojàca OptiRACK 19 SZAFY STOJÑCE Szafa stojàca OptiRACK 19 Szafa stojàca OptiRACK 19 OptiRACK jest idealnym rozwiàzaniem szafy LAN oferujàcym najnowsze rozwiàzania technologiczne w bardzo przyst pnej cenie. Konstrukcja szafy

Bardziej szczegółowo

SMP/A0 SMP/A1 A1/10 A3/12. Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm. Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm.

SMP/A0 SMP/A1 A1/10 A3/12. Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm. Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm. SMP/A0 Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm SMP/A1 Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm. A1/10 Szafa na plany i mapy format A-1, 10-szufladowa s/g/w 980 x 680

Bardziej szczegółowo

RSA IP55 Uniwersalna Obudowa Na cienna

RSA IP55 Uniwersalna Obudowa Na cienna RS IP55 Uniwersalna Obudowa Na cienna korpus szczelnie spawany z blachy stalowej o gr. 1,25 lub 1,5 mm; wybór: mo liwo zamówienia innych wymiarów ni w tabelce malowanie farb proszkow poliestrow na kolor

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE 6 7 8 9 10 11 12-16 17 18-19 20

SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE 6 7 8 9 10 11 12-16 17 18-19 20 SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE Szafy Ramowe Stoj¹ce 19 BECATUS SRS... Szafy Serwerowe 19... Szafy Stoj¹ce Jednoczêœciowe BECATUS SSJ... Szafy Wisz¹ce Dwuczêœciowe 19 BECATUS SWD... Szafy

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice XL

Rozdzielnice XL Produkty i systemy [ X L 3 ] Rozdzielnice XL 3 0 Rozdzielnice XL 3 0 są szafami do sk adania i spe niają wymogi, które są stawiane rozdzielnicom energii do 0 A. Różnorodność konfiguracji XL 3 0, składane

Bardziej szczegółowo

Szafy ARETA modu³owe DOSTÊPNE W PE³NI WYPOSA ONE ORAZ "FLAT-PACK".

Szafy ARETA modu³owe DOSTÊPNE W PE³NI WYPOSA ONE ORAZ FLAT-PACK. Korzystaj¹c ze struktur standardowych szaf ARETA mo liwe jest stworzenie ca³oœciowego rozwi¹zania modu³owego dla rozdzielni mocy LV. Specjalne zestawy monta owe pozwalaj¹ na dopasowanie takich rzeczy jak:

Bardziej szczegółowo

Szafy sieciowe i serwerowe DIGITUS Seria DYNAMIC BASIC

Szafy sieciowe i serwerowe DIGITUS Seria DYNAMIC BASIC Szafy sieciowe i serwerowe DIGITUS Seria DYNAMIC BASIC Korzyści - seria szaf Dynamic Basic Wejścia kablowe wstępnie wycięte umieszczone w dolnej części szafy Modułowa konstrukcja ramy aluminiowej Drzwi

Bardziej szczegółowo

ATB8 SZAFA MONOBLOK. listwa wykończeniowa. stelaż, dach i ściany boczne stanowią jednolitą konstrukcję. odkręcana ściana tylna

ATB8 SZAFA MONOBLOK. listwa wykończeniowa. stelaż, dach i ściany boczne stanowią jednolitą konstrukcję. odkręcana ściana tylna ATB8 SZAFA MONOBLOK listwa wykończeniowa stelaż, dach i ściany boczne stanowią jednolitą konstrukcję odkręcana ściana tylna płyta montażowa w komplecie zamek prętowy: 3-punktowy dla wysokości 1mm 4-punktowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania... 3 2. Minimalne wymagania dla szafy serwerowej...

Bardziej szczegółowo

PULPITY STEROWNICZE PULPITY

PULPITY STEROWNICZE PULPITY PULPITY PULPITY STEROWNICZE Trzy rodzaje rozwiązań: - szafa z pulpitem sterowniczym na bazie szafy Areta, z drzwiami lub panelem tylnym i półką przednią - pulpit modułowy, głębokość lub mm - pulpit monoblok

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI

ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI Materiał: - szkielet szafy, drzwi, ścianka tylna i boczne, dach, podstawa, cokół blacha aluminiowa, - płyta montażowa, rama uchylna, wsporniki i belki montażowe blacha stalowa

Bardziej szczegółowo

do àczone elementy mocujàce szyny uniwersalne szyny symetryczne szyny asymetryczne Zàbkowana szyna poprzeczna typu C do monta u ci kich urzàdzeƒ.

do àczone elementy mocujàce szyny uniwersalne szyny symetryczne szyny asymetryczne Zàbkowana szyna poprzeczna typu C do monta u ci kich urzàdzeƒ. Obudowa Spacial 6000 akcesoria automatyki szyny uniwersalne Łàczà funkcje szyny asymetrycznej i symetrycznej. Montowane na wspornikach pionowych standardowych lub o podwyžszonej wytrzymałoêci, jak równiež

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m 2 K Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium

Bardziej szczegółowo

Atlantic. Atlantic. szafki metalowe. szafki metalowe

Atlantic. Atlantic. szafki metalowe. szafki metalowe tlantic szafki metalowe tlantic szafki metalowe 0363 12 0355 23 0354 93 0363 13 0364 01 Wymiary (str. 283) Wyposa enie (str. 290) IP66 lub 65 wg normy PN-EN 60529, IK10 wg normy PN-EN 50102. kceptacje

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m 2 K Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA NASZA FIRMA Firma Polamp sp. z o.o. dzia a na rynku od 1986 r. JesteÊmy wiodàcym na terenie Polski producentem obudów i rozdzielnic. Ponad dwudziestoletni okres dzia alnoêci pozwoli nam dobrze poznaç potrzeby

Bardziej szczegółowo

SZAFA KOMPAKTOWA CS. wykorzystuje te same śruby oczkowe, co szafy ATB8. opcjonalnie dostępne zawiasy 180 stopni

SZAFA KOMPAKTOWA CS. wykorzystuje te same śruby oczkowe, co szafy ATB8. opcjonalnie dostępne zawiasy 180 stopni wykorzystuje te same śruby oczkowe, co szafy ATB8 opcjonalnie dostępne zawiasy 180 stopni obudowa może być przytwierdzona do ściany przy użyciu standardowych wsporników montażowych SDWC-010, wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY POJEMNIKA NA ŚMIECI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM W RAMACH PROJEKTU NR POIS.05.01.00-00-342/10

PROJEKT TECHNICZNY POJEMNIKA NA ŚMIECI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM W RAMACH PROJEKTU NR POIS.05.01.00-00-342/10 PROJEKT TECHNICZNY POJEMNIKA NA ŚMIECI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM W RAMACH PROJEKTU NR POIS.05.01.00-00-342/10 Projekt kosza na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom Kosz pojedynczy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNICE, OBUDOWY I AKCESORIA

ROZDZIELNICE, OBUDOWY I AKCESORIA Obudowy przemysłowe CS Obudowy metalowe z płytą montażową. Stopień ochrony IP 66. Wys. x szer. x gł. 1000x800x300 mm CS-108/300 111715 Wys. x szer. x gł. 300x300x200 mm CS-33/200 111649 Wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo

Szafa SZB SE o szerokości 600 mm z drzwiami przednimi szklanymi

Szafa SZB SE o szerokości 600 mm z drzwiami przednimi szklanymi Szafa serwerowa SZB SE 19" OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH Oferowana w 14 wykonaniach gabarytowych. Rozbudowany system konfiguracji: - różne wykonania drzwi, osłon

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

Szafy ARETA wielo-drzwiowe

Szafy ARETA wielo-drzwiowe Linia szaf z wiêksz¹ iloœci¹ drzwi dla rozdzielni mocy LV zosta³a wykonana na strukturze szaf. Specjalne zestawy monta owe pozwalaj¹ na dopasowanie takich rzeczy jak: - front z modu³ami drzwi wyposa onymi

Bardziej szczegółowo

Obudowy przemys owe IP65

Obudowy przemys owe IP65 Obudowy przemys owe I65 Rozdzielnice uniwersalne I65 vector, vectorii Rozdzielnice vector i vectorii to wykonane z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego, gotowe szafki wielofunkcyjne przeznaczone do ró

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ! OBUDOWY WOLNOSTOJĄCE NISKIEGO NAPIĘCIA typu RW

NOWOŚĆ! OBUDOWY WOLNOSTOJĄCE NISKIEGO NAPIĘCIA typu RW NOWOŚĆ! OBUDOWY WOLNOSTOJĄCE NISKIEGO NAPIĘCIA typu RW www.ergom.com IX 2010 2 Przeznaczenie montażu urządzeń elektrycznych niskiego napięcia, w celu ochrony przed dotykiem. zastosowań w warunkach wnętrzowych.

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Triango. WYMIAR szer. g³êb. wys. NAZWA RYSUNEK SYMBOL TRG 21 TRG 22 TRG 23 TRG 31 (L/R) TRG 32 (L/R) 100 0,8 30 TRG 54 TRG 31 E (L/R) TRG 32 E (L/R)

Triango. WYMIAR szer. g³êb. wys. NAZWA RYSUNEK SYMBOL TRG 21 TRG 22 TRG 23 TRG 31 (L/R) TRG 32 (L/R) 100 0,8 30 TRG 54 TRG 31 E (L/R) TRG 32 E (L/R) SYMBO TRG 21 1 TRG 22 Biurko gabinetowe- stela biurka wykonany z profili aluminiowych o przekroju trójk¹ta równobocznego malowany proszkowo.blat z p³yty melaminowanej gr.25mm, pomiêdzy blatem a stela em

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19"

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19 Obudowa zapewniająca ochronę sprzętu zainstalowanego w serwerowniach Oferowana w 8 wykonaniach gabarytowych, w tym 6 wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. (patrz str. 9). Rozbudowany system konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

SZAFY DLA PC PRZEMYSŁOWEGO

SZAFY DLA PC PRZEMYSŁOWEGO SZAFY DLA PC PRZEMYSŁOWEGO - szafy z frontem PC o innowacyjnym designie - szafy PC z wysuwaną szufladą - stanowiska dla PC przemysłowego 123 SZAFY PC ARETA PC / - stelaż ARETA z drzwiami tylnymi lub panelem

Bardziej szczegółowo

Zamek w drzwiach przednich. Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej. Profile monta owe z oznaczeniem co 1U. Ogólna charakterystyka:

Zamek w drzwiach przednich. Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej. Profile monta owe z oznaczeniem co 1U. Ogólna charakterystyka: SZAFA STOJ CA 600mm Zamek w drzwiach przednich Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej Profile monta owe z oznaczeniem co 1U Ogólna charakterystyka: otwarcia 180 lewostronne otwarcia 180 lewostronne

Bardziej szczegółowo

Szafy energetyczne SZE3. solutions for connections

Szafy energetyczne SZE3. solutions for connections Szafy energetyczne SZE3 solutions for connections SZE3 Szafy Energetyczne uniwersalne Uniwersalna obudowa skręcana, do zastosowań wewnętrznych zarówno w automatyce, jak i energetyce pod zabudowę różnorodnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis mebli Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze jasnego buku R5107 (lub równoważnym). Blaty stołów, biurek

Bardziej szczegółowo

Obudowy uniwersalne CS Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową

Obudowy uniwersalne CS Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową Obudowy uniwersalne CS z płytą montażową Stopień ochrony IP55 45 rozmiarów Kolor RAL 7035 Płyta montażowa i zamek w komplecie Informacje techniczne str. 550 171 Obudowy uniwersalne CS Obudowy metalowe

Bardziej szczegółowo

WS2-01 WS2-00 WS2-03 WS2-04

WS2-01 WS2-00 WS2-03 WS2-04 WS2-00 stó bazowy (bez dodatkowego wyposa enia) WS2-01 stó bazowy + 1 pó ka W-P2 WS2-02 stó bazowy + 2 półki W-P2 zewn trzne sto u: SzerokoÊç: 1355 mm G bokoêç: 730 mm WysokoÊç: 840 mm WysokoÊç z regulowanymi

Bardziej szczegółowo

Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna

Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna Szafa SZB 19" Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Oferowana w 40 wykonaniach gabarytowych (patrz tabela na str. 15), w tym 11 wykonań dostępnych

Bardziej szczegółowo

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ rama szybkobie na Speedroller rama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ Napêd elektryczny wa³ ze stali stal ocynkowana metod¹ sêdzimira p³aszcz bramy (tworzywo sztuczne gruboœci 1,2mm) wa³ z

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE DANE TECHNICZNE

SZAFA SERWEROWA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE DANE TECHNICZNE SZB SE 19" SZAFA SERWEROWA OBUDOWA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ SPRZĘTU ZAINSTALOWANEGO W SERWEROWNIACH Oferowana w 2 wykonaniach gabarytowych, w tym wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

Szafki sterownicze-ae Kompakt z drzwiami przeszklonymi/z tablicą obsługi. Nr kat. AE. Głębo-

Szafki sterownicze-ae Kompakt z drzwiami przeszklonymi/z tablicą obsługi. Nr kat. AE. Głębo- aus HB29, S. 62 Wzór miliony razy sprawdzony Seria sukcesu - szafki sterownicze Rittal kompakt-ae istnieje już od ponad 30 lat. Stale udoskonalana i rozszerzana gama produktów stała się dzisiaj swego rodzaju

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY ENERGETYCZNE...

OBUDOWY ENERGETYCZNE... Spis treêci OBUDOWY ENERGETYCZNE....................................... 1-36 O fi rmie................................................... 2-5 ISO 9001, ISO 14001............................................

Bardziej szczegółowo

WS2-01 WS2-00 WS2-03 WS2-04

WS2-01 WS2-00 WS2-03 WS2-04 WS2-00 stó bazowy (bez dodatkowego wyposa enia) WS2-01 stó bazowy + 1 pó ka W-P2 WS2-02 stó bazowy + 2 półki W-P2 zewn trzne sto u: SzerokoÊç: 1355 mm G bokoêç: 730 mm WysokoÊç: 840 mm WysokoÊç z regulowanymi

Bardziej szczegółowo

SZAFY STOJĄCE SZAFY STOJĄCE KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE SZB SZB SE OTS1 SZB DO DSR SZB PC SZE2 PC. SZBk SJB. SJB Silent SZAFY STOJĄCE

SZAFY STOJĄCE SZAFY STOJĄCE KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE SZB SZB SE OTS1 SZB DO DSR SZB PC SZE2 PC. SZBk SJB. SJB Silent SZAFY STOJĄCE SZB SZB SE OTS1 SZB DO DSR SZB PC SZE2 PC SZBk SJB SJB Silent ZPAS 041 SZB 19" SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA PODSTAWOWA, UNIWERSALNA SZAFA TELEINFORMATYCZNA Przeznaczona do zastosowania wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe

Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe CF1280 Rega na pi ki System MEGA / CE-25 WysokoÊç od 1000 do 2500 mm SzerokoÊç pó ek od 1000 do 1330 mm G bokoêci pó ek 300, 600 mm 158 Belka 15x40 L-1330 CE-B00571330

Bardziej szczegółowo

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm

Skrzynki ST g³êbokoœci 150mm SKRZYNKI Z Linia naœciennych obudów ST jest jednym z produktów o najwy szej jakoœci dostêpnych na rynku nakomity projekt, który zosta³ dalej uaktualniany i udoskonalany, pozwoli³ na stworzenie szerokiego

Bardziej szczegółowo

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 -

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - OKŁADKA www.sabaj.pl Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - NIP: 679-26-67-118; Kraków, 19.04.2006 r SZAFY STEROWNICZE STOJĄCE Spis treści: Szafy stojące... 6 Elementy dodatkowego wyposażenia...

Bardziej szczegółowo

Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych:

Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych: Produkcja zorganizowana jest w nastêpuj¹cych grupach asortymentowych: Konfekcja miedzianych z³¹czy kablowych Konfekcja optycznych z³¹czy kablowych Monta wykonañ specjalnych wg indywidualnych yczeñ Klienta

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

Obudowy dla komputerów PC

Obudowy dla komputerów PC Obudowy dla komputerów PC Szafa ARETA PC Rama frontowa jest montowana do standardowych szaf ARETA aby dostosowaæ szafê bazow¹ dla komputerów PC. Od frontu: - przezroczyste drzwi "silk-screen" umo liwiaj¹ce

Bardziej szczegółowo

Obudowy natynkowe IP 65

Obudowy natynkowe IP 65 Charakterystyka techniczna stopieñ ochrony IP 65 izolacja klasy II dostêpne w wersjach: z nieprzezroczystymi drzwiczka- mi oraz z przezroczystymi przyciemnianymi drzwiczkami otwieranymi na bok dostêpne

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

Podr cznik Instalatora. System panelowy NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium. Podr cznik instalatora

Podr cznik Instalatora. System panelowy NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium. Podr cznik instalatora Podr cznik Instalatora System panelowy NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium Podr cznik instalatora Panele NYLOFOR 3D Panele Panele o szerokoêci 2500 mm i wysokoêci od 1030 do 2430 mm. Panele sà jednostronnie zakoƒczone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str.

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str. ZESTAWY POJEDYNCZE str. L5 str. L5 STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE str. L6 str. L9 ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE str. L11 str. L13 SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI L1 Pojemniki uchylne z serii Practibox

Bardziej szczegółowo

GE Consumer & Industrial Power Protection. Aria ED.05. Poliestrowe obudowy przemysłowe. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

GE Consumer & Industrial Power Protection. Aria ED.05. Poliestrowe obudowy przemysłowe. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo GE Consumer & Industrial Power Protection Aria ED.0 Poliestrowe obudowy przemysłowe Dbamy o Twoje bezpieczeństwo Uniwersalne obudowy poliestrowe Normy IEC 01 IEC 0 EN 01 EN 0 EN 0 Certyfikaty UL typy,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Schörghuber Drzwi specjalne. Schörghuber. EI30 EI60 EI90 G30 F30 F90 Drzwi przeciwpo arowe. RS Drzwi dymoszczelne.

Schörghuber Drzwi specjalne. Schörghuber. EI30 EI60 EI90 G30 F30 F90 Drzwi przeciwpo arowe. RS Drzwi dymoszczelne. Schörghuber Schörghuber Drzwi specjalne EI30 EI60 EI90 G30 F30 F90 Drzwi przeciwpo arowe Drzwi dymoszczelne Katalog produktów 01/2005 Oferta Drzwi przeciwpo arowe i drzwi dymoszczelne Funkcja przeciwpo

Bardziej szczegółowo

Obudowy typu monoblok Spacial EMC

Obudowy typu monoblok Spacial EMC Obudowy typu monoblok Spacial 18500 EMC Obudowa typu EMC IP 55 Obudowa stalowa monoblok wykonana z arkusza blachy ALUZINC 150. Powierzchnia obudowy zawierajàca 55% aluminium zapewnia dobre odbicie promieniowania

Bardziej szczegółowo

2 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW

2 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW 2 Obudowy wolnostojące niskiego napięcia typu RW 2005 640 501 37 OBUDOWY WOLNOSTOJĄCE NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU RW Strona Obudowy w wykonaniu podstawowym 39 Wyposażenie dodatkowe 42 38 Przeznaczenie Do montażu

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2011 M E T A L O W E M E B L E B I U R O W E

KATALOG 2011 M E T A L O W E M E B L E B I U R O W E KATALOG 2011 M E T A L O W E M E B L E B I U R O W E KOLORYSTYKA Kolor podstawowy RAL 7035 Kolory dodatkowe RAL 1015 RAL 2011* RAL 3020* RAL 5010 RAL 6033 RAL 7032* RAL 8017* RAL 9005 RAL 9010* * za dopłatą

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Szafy magazynowe z szufladami Profesjonalne szafy magazynowe wyposażone w półki oraz szuflady do przechowywania detali i dokumentacji Solidna konstrukcja w umiarkowanej cenie Szafy wykonane są z blachy

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Obudowy przemysłowe wolnostojące AS do zabudowy szeregowej

Obudowy przemysłowe wolnostojące AS do zabudowy szeregowej 22 ASXXXXX0-5 ASXXXXX0-5 ASXXXXX2-5 ASXXXXX2-5 w SCHRACK INFO Materiał ramy: stal o grubości 1,5 / 1,75 mm. Drzwi: pojedyncze 1,75 mm / podwójne 2,0 mm. Panel tylny, dach i ściany boczne: 1,35mm. Płyta

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

Obudowy poliestrowe wiszące

Obudowy poliestrowe wiszące Okres użytkowania Wysoka odporność na korozję w środowiskach surowych, przy zachowaniu właściwości mechanicznych oraz izolacji. Ochrona IP 66. Uszczelka poliuretanowa. Wbudowany daszek. Zamek poza obszarem

Bardziej szczegółowo

Systemy zabudowy wewnętrznej / AKCESORIA SYSTEMOWE. Rysunek stelaży do RR. 108 Pomoc techniczna tel. (48)

Systemy zabudowy wewnętrznej / AKCESORIA SYSTEMOWE. Rysunek stelaży do RR. 108 Pomoc techniczna tel. (48) Rysunek stelaży do RR 108 Pomoc techniczna tel. (48) 58 765 98 30 CBPR Ceownik boczny poprzeczny do RR Stosuje się w celu powiększenia możliwości zabudowy wewnętrznej w Rozdzielnicach Ramowych. Montuje

Bardziej szczegółowo

SZAFY KOMPUTEROWE D-1

SZAFY KOMPUTEROWE D-1 D-1 SZAFY KOMPUTEROWE komputerowa - wersja HSC 01 konstrukcja stalowa, malowana farbami proszkowymi, zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego (IP 32) możliwość umieszczenia

Bardziej szczegółowo

Metalowa szafa komputerowa HSC 03

Metalowa szafa komputerowa HSC 03 Metalowa szafa komputerowa HSC 03 - możliwość umieszczenia monitora LCD do 17'' - mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm) - komora szafy wyposażona w dwie półki

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

możliwość mocowania zawieszek i półek z pojemnikami stanowisko może być montowane na stojaku lub listwach perforowanych mocowanych do ściany

możliwość mocowania zawieszek i półek z pojemnikami stanowisko może być montowane na stojaku lub listwach perforowanych mocowanych do ściany Uniwersalny system zabudowy U-SYSTEM - system umożliwia stworzenie doskonałego i uporządkowanego miejsca pracy na hali produkcyjnej, w warsztacie, magazynie, na stanowisku kontrolnym itp. - elementy systemu

Bardziej szczegółowo

SZB IT 19" SZAFY TELEINFORMATYCZNE UNIWERSALNE

SZB IT 19 SZAFY TELEINFORMATYCZNE UNIWERSALNE SZB IT 9" SZAFY TELEINFORMATYCZNE UNIWERSALNE solutions for connections SZB IT 9" SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE SZAFY STANDARDOWE Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI dostępne w stałej sprzedaży z magazynu ZAKRES DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

NOWE NAŚCIENNE ROZDZIELNICE XL³ 125. Sięgnij po NOWĄ JAKOŚĆ. do 125 A

NOWE NAŚCIENNE ROZDZIELNICE XL³ 125. Sięgnij po NOWĄ JAKOŚĆ. do 125 A NOWE NAŚCIENNE ROZDZIELNICE XL³ 125 Sięgnij po NOWĄ JAKOŚĆ do 125 A Od 1 do 4 rzędów, 18 modułów w rzędzie Optymalizacja oprzewodowania, łatwość instalacji i oszczędność czasu OPRZEWODOWANIE W MIEJSCU

Bardziej szczegółowo

Szafy sieciowe stojące Basic Line NCE

Szafy sieciowe stojące Basic Line NCE Szafy stojące NCE Szafy sieciowe stojące Basic Line NCE Stabilna ramowa konstrukcja Możliwość łącznia szeregowego Konstrukcja symetryczna z trzech stron Kompatybilne z systemem rozdzielnic elektroinstalacyjnych

Bardziej szczegółowo

Obudowy stojące stalowe

Obudowy stojące stalowe Obudowy stojące stalowe Wprowadzenie 3/2 Poradnik doboru 3/4 Spacial SF Obudowy stojące modułowe 3/6 Wymiary 3/9 Spacial SM Obudowy stojące monoblok 3/10 Wymiary 3/13 Akcesoria 3/14 3/1 Obudowy stojące

Bardziej szczegółowo

SZAFY STEROWNICZE SZAFY RACK 19''

SZAFY STEROWNICZE SZAFY RACK 19'' SZAFY STEROWNICZE SZAFY RACK 19'' Szafy Rack 19'' w ofercie firmy ETA to: - ramy rackowe pełne i częściowe z kątem otwarcia 90 i 180 stopni - wsporniki rackowe, system plus - ramy rackowe - półki stałe

Bardziej szczegółowo

Szafy i stela e rozdzielcze

Szafy i stela e rozdzielcze Szafa rozdzielcza wolnostoj¹ca 19 Szafa przeznaczona jest do zabudowy 19'' elementami pasywnymi i sprzêtem aktywnym. Metalowa obudowa szafy o stopniu szczelnoœci IP20 pokryta jest farb¹ w kolorze jasno-szarym.

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl.

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. POKÓJ 744 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. 1 3. Szafka biurkowa, rys. 3 4. Szafka pod ksero, rys. 4 5. Biurko, rys. 5 POKÓJ 746 6. Zabudowa gospodarcza rys. 7, kpl. 1

Bardziej szczegółowo

Wózki szafowe 87-89. Wózki szafowe ALUMINIUM 90-91. Wózki szafowe ALUMINIUM STAL NIERDZEWNA 92-93. Wózki szafowe. lakierowane proszkowo 94-96

Wózki szafowe 87-89. Wózki szafowe ALUMINIUM 90-91. Wózki szafowe ALUMINIUM STAL NIERDZEWNA 92-93. Wózki szafowe. lakierowane proszkowo 94-96 ALUMINIUM 87-89 ALUMINIUM STAL NIERDZEWNA lakierowane proszkowo 90-91 92-93 STAL NIERDZEWNA 94-96 do transportu potraw STAL NIERDZEWNA 97 86 Hammerlit GmbH Combi ALUMINIUM anodyzowane CBA CBA 3000 - wózek

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

G R A F. H=750mm H=620-820mm. Blat=18mm

G R A F. H=750mm H=620-820mm. Blat=18mm H=mm H=620-820mm Blat=18mm 18 MATERIA I KONSTRUKCJA - Wysokiej jakoœci p³yta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melamin¹ o podwy szonej trwa³oœci. - Krawêdzie boczne wykoñczone doklejk¹ z tworzywa

Bardziej szczegółowo

GE Power Controls. Uniwersalne obudowy poliestrowe do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynków ARIA

GE Power Controls. Uniwersalne obudowy poliestrowe do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynków ARIA GE Power Controls Uniwersalne obudowy poliestrowe do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynków Uniwersalne obudowy poliestrowe Normy IEC 04391 IEC 0529 EN 04391 EN 0529 EN 50298 Certyfikaty UL type 3,

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19"

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19 SZAFA SERWEROWA SZB SE 19" Obudowa zapewniająca ochronę sprzętu zainstalowanego w serwerowniach Oferowana w 28 wykonaniach gabarytowych, w tym 6 wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

nowy! nowe! SYSTEMY WYSUWNE NOWOŒCI! CORNER COMFORT: SZUFLADY UNIWERSALNE: Wyposa enie do szafek niskich i naro nych szafka cm 30 40 45 50 55

nowy! nowe! SYSTEMY WYSUWNE NOWOŒCI! CORNER COMFORT: SZUFLADY UNIWERSALNE: Wyposa enie do szafek niskich i naro nych szafka cm 30 40 45 50 55 SYSTEMY WYSUWNE Wyposa enie do szafek niskich i naro nych NOWOŒI! nowy! ORNER OMFORT: nowe! SZUFDY UNIWERSNE: nowa konstrukcja stela a: umo liwia zagospodarowanie Oca³ej przestrzeni szafki dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

STX SZAFKI NAŚCIENNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

STX SZAFKI NAŚCIENNE ZE STALI NIERDZEWNEJ SZAFY ZE STAI SZAFKI NAŚCIENNE ZE STAI Obudowa i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 1.5mm Płyta montażowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej.5mm. Zawiasy ze stali nierdzewnej. W skład obudowy

Bardziej szczegółowo

Seria KS obudowy z izolacją opis techniczny i wymiary

Seria KS obudowy z izolacją opis techniczny i wymiary Seria KS obudowy z izolacją opis techniczny i wymiary Konstrukcja warstwowa, o przewodności cieplnej k=1,2 W/m 2 K Możliwość montażu do ściany lub na stojaku (tuleje ze stali nierdzewnej, umieszczone w

Bardziej szczegółowo

SZAFY SZKOLNE BHP/3/12MG BHP/3/12MS BHP/3/12MP

SZAFY SZKOLNE BHP/3/12MG BHP/3/12MS BHP/3/12MP Szafy posiadają skrytki w każdej z nich umieszczona jest półka na przybory szkolne. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6-1,5 mm, malowana

Bardziej szczegółowo

Obudowy teleinformatyczne

Obudowy teleinformatyczne Spis treêci OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE O firmie............................................................ 2 ISO 9001, ISO 14001..................................................... 6 Gwarancja...........................................................

Bardziej szczegółowo

Stela e typu RACK 19"

Stela e typu RACK 19 Stela e typu RACK 19" Firma ETA oferuje liczne rozwi¹zania stela y typy RACK do wiêkszoœci aplikacji, w tym: - ramy wahad³owe 19" - ramy sztywne 19" - szyny 19" - zawieszane skrzynki na podwójnych zawiasach

Bardziej szczegółowo

Pulpity sterownicze DOSTÊPNE W PE³NI WYPOSA ONE ORAZ "FLAT-PACK"

Pulpity sterownicze DOSTÊPNE W PE³NI WYPOSA ONE ORAZ FLAT-PACK Pulpity sterownicze Pulpity sterownicze Linia pulpitów sterowniczych firmy ETA zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagaj¹cych nabywców. Charakteryzuje siê ona prost¹ eleganck¹ lini¹, pozwalaj¹c¹ u

Bardziej szczegółowo

Kosze/ System koszy 800

Kosze/ System koszy 800 Kosze/ System koszy 800 Podstawa kosza 800 Wymiary (mm) Kod elementu H H-325 G-550 L-800 ME-K04540800 H-325 G-550 L-950 ME-K04540950 H-325 G-550 L-1250 ME-K04541250 L G Kosz 800 Wymiary (mm) Kod elementu

Bardziej szczegółowo

Stojaki SRS, SRD 19" Materiał: Wykończenie powierzchni: Blacha stalowa o grubości 1,5 mm, profil aluminiowy 60 x 30 mm.

Stojaki SRS, SRD 19 Materiał: Wykończenie powierzchni: Blacha stalowa o grubości 1,5 mm, profil aluminiowy 60 x 30 mm. SRS, SRD 19" Stojaki SRS, SRD 19" PRZEZNACZONE DO MONTAŻU URZĄDZEŃ, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ PEŁNEJ OBUDOWY Stojak SRS posiada jedną ramę 19", a stojak SRD - dwie ramy. W obydwu wersjach stojaka istnieje możliwość

Bardziej szczegółowo

Stelaże jezdne Wózki z wanienką na pranie Stojaki do magla. Stoły Wieszaki na kitle. Kontenery transportowe ALUMINIUM 80-81

Stelaże jezdne Wózki z wanienką na pranie Stojaki do magla. Stoły Wieszaki na kitle. Kontenery transportowe ALUMINIUM 80-81 Stelaże jezdne Wózki z wanienką na pranie Stojaki do magla 78 Stoły Wieszaki na kitle 79 Kontenery transportowe ALUMINIUM 80-81 Kontenery transportowe zamknięte 82 Kontenery transportowe z siatki Combicar

Bardziej szczegółowo