DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - Procedura dla wnioskodawców -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - Procedura dla wnioskodawców -"

Transkrypt

1 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Wersja 1.0 Strona 1 z 7 Załącznik nr 2 do uchwały Nr /2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 stycznia 2013 r. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - Procedura dla wnioskodawców - Opracował Sprawdził Data i podpis Zatwierdził Data i podpis Zespół ds. opracowania zasad udostępniania informacji publicznej Grzegorz Kuta

2 1. CEL PROCEDURY PROCEDURA DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Wersja 1.0 Strona 2 z 7 Celem procedury jest ustalenie jednolitego sposobu występowania do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późn.zm.). 2. OPIS SPOSOBU POSTĘPOWANIA Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, może być złożony do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w formie: 1) pisemnej wzór wniosku stanowi załącznik do procedury; 2) elektronicznej: a) za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie b) na adres poczty elektronicznej 3. PROCEDURY I INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW Na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamieszcza się procedurę udzielania informacji publicznej dla wnioskodawców w następującej formie i treści: 1. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.) z zastrzeżeniem przepisów: 1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); 4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 2. Opis sprawy/zadania. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek: 1) informacja publiczna, będąca w posiadaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która nie została upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w innej formie, jest udostępniana na wniosek; 2) następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku; 3) odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji;

3 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Wersja 1.0 Strona 3 z 7 4) umorzenie postępowania o udzielenie informacji publicznej następuje w drodze decyzji. 3. Adresaci. 1) każdemu, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej; 2) zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych informacji ustawowo chronionych; 3) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy; 4) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. 4. Wymagane dokumenty. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej: 1) nie wymaga uzasadnienia chyba, że dotyczy udostępnienia informacji przetworzonej wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego; 2) w dowolniej formie w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: a) wniosek do pobrania (link do ściągnięcia wniosku), b) formularz internetowy czna, c) adres poczty elektronicznej 5. Opłaty. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Za udostępnienie informacji publicznej pobierane są następujące opłaty: 1) za skopiowanie danych na nośnik CD/DVD łącznie z kosztem zakupu nośnika: 2,00 zł (jeśli liczba nośników przekracza 3 sztuki); 2) za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A-4 za 1 stronę (jeśli liczba stron jednej kopii przekracza 50 stron): a) w wersji czarno białej: 0,50 zł, b) w wersji kolorowej: 1,00 zł; 3) za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A-3 za 1 stronę (jeśli liczba stron jednej kopii przekracza 25 stron): a) w wersji czarno białej: 0,70 zł, b) w wersji kolorowej: 1,50 zł; 4) za przesłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową lub

4 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Wersja 1.0 Strona 4 z 7 6. Komórka odpowiedzialna. 7. Miejsce składania dokumentów. 8. Termin załatwienia sprawy. kurierską (jeśli waga przesyłki przekracza 1000 gram) wg cennika usług Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej. 5) w przypadku, gdy wysokość w/w opłat w sposób oczywisty nie pokrywa rzeczywistych kosztów udostępnienia informacji publicznej, opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 1) komórka organizacyjna Centrali Spółki właściwa ds. skarg i wniosków; 2) Kierownik komórki organizacyjnej Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., do której wniosek został skierowany bezpośrednio; 3) Kierownik jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., do której wniosek został skierowany bezpośrednio. 1) Adres korespondencyjny: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala ul. Targowa Warszawa; 2) Osobiście: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Warszawa, ul. Targowa 74 Kancelaria ogólna (segment E, przyziemie, pok. 8); 3) Elektronicznie: a) formularz internetowy na, b) adres poczty elektronicznej 1) udostępnianie informacji publicznej na wniosek, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; 2) jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku; 3) informację o przedłużeniu terminu udzielenia informacji wydaje wnioskodawcy: a) kierownik jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jeśli dotyczy informacji publicznej będącej w dyspozycji danej jednostki organizacyjnej, b) kierownik komórki organizacyjnej Centrali Spółki właściwej ds. skarg i wniosków jeśli dotyczy informacji publicznej będącej w dyspozycji komórki organizacyjnej Centrali Spółki; 4) Informacja publiczna zostanie udostępniona wnioskodawcy bezpośrednio przez: a) kierownika jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jeśli dotyczy informacji publicznej będącej w dyspozycji

5 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Wersja 1.0 Strona 5 z 7 9. Forma i sposób załatwienia sprawy oraz tryb odwoławczy. 10. Zasady udostępniania informacji na podstawie przepisów odrębnych. danej jednostki organizacyjnej; b) komórkę organizacyjną Centrali Spółki właściwą ds. skarg i wniosków jeśli dotyczy informacji publicznej będącej w dyspozycji komórki organizacyjnej Centrali. 1) odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji; 2) decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej wydaje, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z zapisem KRS: a) kierownik jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpatrujący wniosek, b) Dyrektor Biura Ochrony Informacji Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 3) od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, stronie służy prawo do odwołania, skierowane do Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia; 4) odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni; 5) podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 1) wnioskodawcom występującym o udostępnienie informacji publicznej związanej z realizacją zamówienia publicznego, informacji udziela komisja przetargowa lub jednostka organizacyjna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / komórka organizacyjna Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadząca określone przedsięwzięcie realizowane w tym trybie, z uwzględnieniem zapisów niniejszych procedur; 2) Zasady udzielania i przekazywania informacji środkom masowego przekazu, powołującym się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, regulują w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odrębne przepisy; 3) Zasady udostępniania informacji na potrzeby naukowe i dydaktyczne reguluje w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. procedura określająca dostęp do informacji w celach naukowych i dydaktycznych. 4. DOSTĘPNOŚĆ PROCEDURY Procedura jest dostępna dla wnioskodawców:

6 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Wersja 1.0 Strona 6 z 7 1) we wszystkich jednostkach organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 2) na stronie internetowej

7 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Wersja 1.0 Strona 7 z 7 DANE WNIOSKODAWCY: Nazwisko i Imię / Firma / Jednostka: * Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. REGON/NIP (w przypadku firmy): * Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. Pełen adres: * Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. Nr telefonu: * Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Załącznik Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie*: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 1) SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: ** dostęp do przeglądania informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Proponowany termin: - 20 r. forma pisemna pliki komputerowe Rodzaj nośnika:** płyta CD płyta DVD przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 2) FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:** przesłanie informacji pocztą na adres *** Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. odbiór osobiście przez wnioskodawcę w dniu - 20 r. W celu umoŝliwienia realizacji niniejszego wniosku wyraŝam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Miejscowość, data podpis wnioskodawcy Uwagi: * proszę wypełniać elektronicznie lub czytelnie drukowanymi literami ** proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem *** wypełnić jeśli adres jest inny niż wskazany w danych wnioskodawcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej i dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Dostęp do informacji publicznej i dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie Dostęp do informacji publicznej i dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie I. INFORMACJA PUBLICZNA Co to jest informacja publiczna? Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne

Informacja o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne 1. Co to jest informacja publiczna? 2. O co można wnioskować? 3. Jak możesz zapoznać się z informacją publiczną? 4. Jak napisać wniosek o informację publiczną? 5. Podmioty zobowiązane do udostępniania

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Orzecznictwo sądów odgrywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo