Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Plac Solny 20 Wrocław Tel: 71/ ; Fax: 71/ Adres Spis treści: PRZEDMOWA INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWY PRAWNE I NORMATYWNE CERTYFIKACJI SYSTEMY OCENY STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH SYSTEM KRAJOWY - SPOSOBY DEKLAROWANIA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH I ZNAKOWANIA ICH ZNAKIEM BUDOWLANYM B - PATRZ PKT. 1.1 (4) SYSTEM EUROPEJSKI - SPOSOBY DEKLAROWANIA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I OZNACZANIE WYROBÓW OZNAKOWANIEM CE PATRZ PKT 1.1 (1) CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI... 4 (ROZDZIAŁ DOTYCZY SYSTEMU EUROPEJSKIEGO ORAZ KRAJOWEGO SYSTEMU) WSTĘP DO CERTYFIKACJI TRYB POSTĘPOWANIA PROCES CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI... 6 (ROZDZIAŁ DOTYCZY SYSTEMU EUROPEJSKIEGO ORAZ KRAJOWEGO SYSTEMU) ZLECENIE PRZEPROWADZENIA CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI WSTĘPNA INSPEKCJA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PRZERWANIE PROCESU CERTYFIKACJI DECYZJA O WYDANIU LUB ODMOWIE WYDANIA CERTYFIKATU NADZOROWANIE WYDANYCH CERTYFIKATÓW AUDITY NADZORU AUDITY SPECJALNE PONOWNA OCENA (RECERTYFIKACJA) SPOSÓB STOSOWANIA CERTYFIKATU ZMIANY ZAKRESU CERTYFIKATU PRZENIESIENIE PRAW DO CERTYFIKATU ZAWIESZENIE CERTYFIKATU LUB OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKACJI COFANIE CERTYFIKATU OPŁATY ZA CERTYFIKACJĘ I NADZÓR POUFNOŚĆ ROSZCZENIA, ODWOŁANIA I REKLAMACJE DOKUMENTY ZWIĄZANE Opracował: Koordynator ZKP Krzysztof Fendor Zatwierdził: Prezes Zarządu Roman Zadrożny Wrocław; Rev. 10/11/13 CPR-D04-W Program certyfikacji ZKP w systemie 2+ Rev. 10/11/13 Strona 1 z 11, Plac Solny 20, Wrocław, Telefon: 71/ , Fax: 71/ ,

2 Przedmowa Niniejszy Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji CPR-D04-W określa proces certyfikacji wyrobów budowlanych realizowany w w ramach akredytacji AC 159 oraz w ramach notyfikacji Akredytacja jest dostępna na stronie Notyfikacja jest dostępna na stronie Zakres akredytacji może się różnić od zakresu notyfikacji. Załącznik 1 do Programu specyfikuje wyroby budowlane w obszarze działalności, w ramach akredytacji oraz w ramach notyfikacji. Terminologia użyta w Programie dostosowana jest do Rozporządzenia CPR. 1. Informacje ogólne Uwaga: Rozporządzenie CPR w całości stosuje się od 01 lipca 2013 r. Ustalone w CPR zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych dotyczą wyłącznie wyrobów objętych: normami zharmonizowanymi, dla których minął okres koegzystencji, europejskimi ocenami technicznymi wydanymi dla określonego wyrobu na wniosek jego producenta. 1 lipca 2013 nie oznacza żadnych zmian dla funkcjonowania systemu krajowego. Do czasu wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o wyrobach budowlanych obok siebie funkcjonować będą system europejski wg CPR (dotyczących wyrobów z oznakowaniem CE) oraz system krajowy wg obecnej ustawy o wyrobach budowlanych (wyroby ze znakiem B). W przepisach krajowych mowa jest o systemie oceny zgodności, natomiast wg CPR mowa jest o systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Terminologia przyjęta w dokumencie dostosowana jest do CPR. System Europejski wg CPR (wyroby ze znakiem CE). CPR określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych poprzez ustanowienie: zharmonizowanych zasad wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (deklaracja właściwości użytkowych); zharmonizowanych zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach; System Krajowy wg obecnej Ustawy o wyrobach budowlanych (wyroby ze znakiem B). Według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: a) oznakowany, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo c) oznakowany z zastrzeżeniem podp. d), znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych, albo CPR-D04-W Program certyfikacji ZKP w systemie 2+ Rev. 10/11/13 Strona 2 z 11, Plac Solny 20, Wrocław, Telefon: 71/ , Fax: 71/ ,

3 d) wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do Spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej Podstawy prawne i normatywne certyfikacji # Nazwa dokumentu Oznaczenie 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r. CPR nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej nr ) 2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm. 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów Dz. U. Nr 195, poz oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu Dz. U. Nr 198, poz deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem z późn. zm. budowlanym 5. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające Dz. U. Nr 245, poz rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 1.2. Systemy oceny stałości właściwości użytkowych Systemy oceny stałości właściwości użytkowych określone są w załączniku V Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej nr ). Zastosowanie odpowiedniego systemu oceny dla poszczególnych grup wyrobów ustalane jest w decyzjach Komisji Europejskiej i powinno być wskazane w specyfikacji technicznej wyrobu: norma wyrobu lub dokument oceny. Dla ułatwienia określenia różnych systemów oceny stałości właściwości użytkowych oznaczono je numerami. Zadania System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych Zadania producenta Zakładowa kontrola produkcji X X X X X Ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), X obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu Badania próbek wyrobu pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z X X ustalonym planem badań Zadania notyfikowanej jednostki Ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), X X X obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji X X X Stały nadzór, ocena i rozwój zakładowej kontroli produkcji X X X Kontrolne badanie próbek pobranych przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu X CPR-D04-W Program certyfikacji ZKP w systemie 2+ Rev. 10/11/13 Strona 3 z 11, Plac Solny 20, Wrocław, Telefon: 71/ , Fax: 71/ ,

4 1.3 System Krajowy - Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i znakowania ich znakiem budowlanym B - patrz pkt. 1.1 (4) Producent/upoważniony przedstawiciel producenta, dokonuje oceny zgodności wyrobu budowlanego stosując system oceny zgodności wskazany w specyfikacji technicznej dla danego wyrobu. Jeżeli w specyfikacji technicznej nie został określony system oceny zgodności, producent dokonuje oceny zgodności stosując system oceny zgodności określony w 4 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz z późn. zm). Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, ale po dokonaniu jego oceny zgodności, producent wystawia na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową deklarację zgodności (w/g wzoru w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz z późn. zm) oraz umieszcza na wyrobie i/lub dokumencie znak budowlany B. Producent przechowuje krajową deklarację zgodności i jest zobowiązany przedkładać ją właściwym organom kontroli na ich żądanie oraz stronom zainteresowanym. 1.4 System Europejski - Sposoby deklarowania stałości właściwości użytkowych i oznaczanie wyrobów oznakowaniem CE patrz pkt 1.1 (1) Producent/upoważniony przedstawiciel producenta, dokonuje oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego stosując właściwy system oceny wskazany w zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla danego wyrobu. Udział i zadania jednostki notyfikowanej w ocenie zgodności zależą od zastosowanego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, ale po dokonaniu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, producent wystawia na swoją wyłączną odpowiedzialność deklarację właściwości użytkowych oraz umieszcza na wyrobie i/lub dokumencie oznakowanie CE. Producent przechowuje dokumentację techniczną opisującą wszystkie istotne elementy związane z wymaganym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz deklarację właściwości użytkowych przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu i jest zobowiązany przedkładać ją właściwym organom kontroli na ich żądanie oraz stronom zainteresowanym. 2. Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji 2.1. Wstęp do certyfikacji prowadzi w zakresie: systemu europejskiego oceny stałości właściwości użytkowych 2+ certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji wymaganą do oznaczania wyrobów oznakowaniem CE; krajowego systemu oceny zgodności 2+ certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji wymaganą do oznaczania wyrobów znakiem budowlanym B. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji prowadzona w jest dostępna w równym stopniu dla każdego zainteresowanego podmiotu o ile nie zagraża to bezstronności jednostki. Procedury certyfikacji stosowane są jednolicie, zgodnie z określonym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Organizacja zainteresowana uzyskaniem certyfikatu w proszona jest o kontakt telefoniczny, faxem, pocztą elektroniczną, tradycyjną lub kontakt osobisty, korzystając z danych zawartych na stronie tytułowej niniejszego programu. CPR-D04-W Program certyfikacji ZKP w systemie 2+ Rev. 10/11/13 Strona 4 z 11, Plac Solny 20, Wrocław, Telefon: 71/ , Fax: 71/ ,

5 Na stronie dostępne są: Program certyfikacji ZKP w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ (CPR-D04-W) Zakładowa Kontrola Produkcji - Wymagania (CPR-D03-W) Formularz wniosku o przeprowadzenie certyfikacji/ rozszerzenie zakresu certyfikacji/ przedłużenie ważności certyfikacji Wniosek o certyfikację ZKP (CPR-F09-W) Tryb postępowania Zgłoszenie do certyfikacji Formularz wniosku (CPR-F09-W) wypełniony przez zainteresowany podmiot, podpisany i złożony w dowolny sposób w biurze DEKRA Certification, stanowi wniosek o certyfikację zakładowej kontroli produkcji. Formularz ten jest do pobrania na stronie internetowej naszej jednostki: lub zostanie każdorazowo przesłany klientowi w odpowiedzi na złożone przez niego zapytanie ofertowe. Wnioski o certyfikację, wraz z dokumentami wyszczególnionymi we wniosku, przyjmowane są przez biuro jednostki jak również przez właściwych Przedstawicieli Regionalnych, którzy potwierdzają wpłynięcie wniosku do jednostki. Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest Koordynatorowi ds. ZKP do oceny Przegląd wniosku Koordynator ds. ZKP dokonuje analizy i przeglądu otrzymanych dokumentów pod względem informacji zawartych we wniosku od klienta i możliwości realizacji procesu certyfikacji w/g specyfikacji technicznej we wskazanym systemie oceny zgodności. W przypadku możliwości realizacji procesu certyfikacji, wniosek przekazywany jest do rejestracji. W przypadku braku takiej możliwości, wniosek nie zostaje przyjęty do realizacji, o czym powiadamiany jest Wnioskodawca i właściwy Przedstawiciel Regionalny. Zapisy z przeglądu wniosku prowadzone są na wniosku Rejestracja wniosku Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o certyfikację przez Koordynatora ds. ZKP, właściwy Przedstawiciel Regionalny jednostki rejestruje wniosek w bazie, przygotowuje ofertę na przeprowadzenie procesu certyfikacji i przekazuje ją organizacji wnioskującej. Koszty postępowania certyfikacyjnego ustalane są według obowiązującego cennika opłat za certyfikację CPR- D09-W_Cennik opłat ZKP i przekazywane do wiadomości organizacji wnioskującej. Wniosek o certyfikację jest rejestrowany z datą wpływu. W przypadku niekompletnej dokumentacji wymaganej wraz z wnioskiem wyznaczony zostaje termin jej uzupełnienia Zawarcie umowy Każda certyfikacja wykonywana jest na podstawie pisemnej umowy zawartej z klientem. Przez umowę rozumiemy zaakceptowane i podpisane zlecenie na certyfikację dostarczone do przez zainteresowaną organizację w dowolny sposób (fax, poczta, skan). Nie dokonujemy certyfikacji na podstawie umów zawartych ustnie. Zlecenie stanowi część oferty złożonej organizacji, która o taką ofertę wystąpiła. Do oferty załączane są Ogólne Warunki Handlowe (JCW-D02-W_Ogólne Warunki Handlowe JCW). Jest to dokument, w którym DEKRA Certification Sp. z o.o. określa wszystkie wymagania dotyczące certyfikacji. Umowy ze strony jednostki mogą podpisywać: Roman Zadrożny - Prezes Zarządu oraz upoważnione osoby na podstawie właściwych pełnomocnictw wydanych przez Zarząd Spółki. CPR-D04-W Program certyfikacji ZKP w systemie 2+ Rev. 10/11/13 Strona 5 z 11, Plac Solny 20, Wrocław, Telefon: 71/ , Fax: 71/ ,

6 3. Proces certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji 3.1. Zlecenie przeprowadzenia certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji Zlecenie przeprowadzenia certyfikacji ZKP w systemie oceny zgodności 2+ powinno być złożone do DEKRA Certification Sp. z o.o. przez organizacje wnioskującą najpóźniej na 4 tygodnie przed planowanym terminem auditu. Celem wstępnej inspekcji zakładu jest sprawdzenie i ocena stopnia spełnienia wymagań określonych w dokumentach odniesienia / kryteriach auditu, jak również ocena sposobu postępowania z reklamacjami klientów. Proces certyfikacyjny zostanie przeprowadzony na miejscu u Wnioskodawcy w jednej fazie (etapie): Wstępne badania typu w systemie oceny stałości właściwości użytkowych 2+ Badania wyrobów powinny być przeprowadzone w zakresie ustalonym w specyfikacji technicznej i należą do zadań Producenta (Wnioskodawcy). Odpowiedzialność za pobieranie próbek wyrobu oraz za wykonanie wstępnych badań typu ponosi Producent (Wnioskodawca). Sprawozdanie z badań dołączane jest przez Producenta (Wnioskodawcę) do dokumentacji ZKP Weryfikacja dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji Po złożeniu zlecenia certyfikacji ZKP przez Wnioskodawcę, wyznaczony zostaje właściwy zespół auditowy do przeprowadzenia wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji. Zespół auditowy otrzymuje zlecenie realizacji auditu wraz z dokumentacją Wnioskodawcy dotyczącą Zakładowej Kontroli Produkcji. Zespół auditowy dokonuje weryfikacji oraz oceny dokumentacji auditowej a wyniki tej oceny przedkładane są pisemnie Wnioskodawcy. Niezgodności sformułowane do dokumentacji uniemożliwiają przystąpienie do wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego o czym Wnioskodawca jest pisemnie informowany. Wyznaczony zostaje okres usunięcia niezgodności i w okresie tym Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia skutecznych działań korygujących. Brak działań korygujących skutkuje przerwaniem procesu certyfikacji Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji Zespół Auditorów przeprowadza wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ocenę zgodności z właściwym dokumentem odniesienia w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą. Cel i zakres auditu jest jasno zdefiniowany i podany auditowanej organizacji w planie auditu. Plan auditu stanowi podstawę do uzgodnień prowadzenia auditu ZKP. Inspekcje wstępne prowadzone są w oparciu o procedurę CPR-V02-W_Realizacja auditow ZKP. Nasza jednostka podaje w planie auditu dane osobowe auditorów (imię i nazwisko, rola osoby na audicie). Na żądanie klienta udostępniane są podstawowe informacje dotyczące każdego członka zespołu auditującego. Plan inspekcji wstępnej przesyłany jest do organizacji z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do umówionej daty auditu. Badanie dokonywane podczas procesu certyfikacji Wnioskodawcy obejmują: badanie dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, zgodnie ze wskazanym dokumentem odniesienia zgłoszonym do certyfikacji. Wyniki oceny dokumentacji są przedstawiane Wnioskodawcy w raporcie z przeglądu dokumentacji. badania na miejscu w celu określenia gotowości organizacji do deklarowania stałości właściwości użytkowych produkowanych wyrobów budowlanych i znakowania ich oznakowaniem CE oraz znakiem budowlanym. CPR-D04-W Program certyfikacji ZKP w systemie 2+ Rev. 10/11/13 Strona 6 z 11, Plac Solny 20, Wrocław, Telefon: 71/ , Fax: 71/ ,

7 Wszelkie wymagania certyfikacyjne wymienione w punktach 3.1, powinny zostać spełnione przed rozpoczęciem auditu certyfikacyjnego zakładowej kontroli produkcji na miejscu u Wnioskodawcy, jak też dodatkowo dostęp do dokumentacji technicznej/dokumentacji projektowej wyrobu budowlanego. Podczas inspekcji wstępnej, auditorzy ocenią, czy sporządzone w formie pisemnej ustalenia odnośnie zakładowej kontroli produkcji, znajdują należyte zastosowanie na miejscu u Wnioskodawcy. Ustalone podczas inspekcji wstępnej niezgodności lub potencjały do doskonalenia zostaną następnie omówione przez audtorów podczas spotkania zamykającego audit. W przypadku stwierdzenia niezgodności Wnioskodawca zobowiązany jest przeprowadzić analizę przyczyn wystąpienia niezgodności i wykonać wszelkie niezbędne działania korygujące, mające na celu usunięcie tych niezgodności. Warunkiem uzyskania (a także podtrzymania certyfikatu) jest skuteczne usunięcie przez Wnioskodawcę wszystkich niezgodności w wyznaczonym przez auditora terminie oraz pozytywna ocena tych działań dokonana przez auditora. Certyfikacje w organizacjach wielooddziałowych (wielozakładowych) prowadzone są wg takiej procedury, że każdy zakład podlega osobno certyfikacji. Każdy zakład produkcyjny po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji otrzymuje certyfikat. Dokumentacja auditowa wraz z dokumentacją systemową auditowanej organizacji przedstawiana jest Koordynatorowi ZKP celem oceny kompletności oraz poprawności zapisów zawartych w dokumentacji. Niekompletna dokumentacja bądź dokumentacja z wadami zwracana jest Audytorowi Wiodącemu do uzupełnienia braków bądź usunięcia wad. Zwolniona dokumentacja przedkładana jest Komitetowi Certyfikacyjnemu JCW celem wydania decyzji w procesie certyfikacji patrz pkt 5, 3.4. Przerwanie procesu certyfikacji Proces certyfikacji może być przerwany w przypadku gdy: życzy sobie tego Wnioskodawca Wnioskodawca nie wywiązał się wobec jednostki certyfikującej ze zobowiązań, wynikających z deklaracji zawartej we wniosku o certyfikację, Wnioskodawca nie przekazał w wymaganym terminie dokumentów uzupełniających, niezbędnych do kontynuowania procesu certyfikacji, Wnioskodawca nie wykonał i nie przedstawił w uzgodnionym terminie skutecznych działań korygujących. Wnioskodawca informowany jest na piśmie o przerwaniu procesu certyfikacji. Przerwanie procesu certyfikacji powoduje anulowanie zlecenia. jest uprawniona do obciążenia Wnioskodawcy i żądania zapłaty 100% ustalonego wynagrodzenia za proces certyfikacji. 4. Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu Decyzję dotyczącą certyfikacji podejmuje Komitet Certyfikacyjny JCW zgodnie z procedurą CW-V01- W_Warunki udzielania, utrzymywania, rozszerzania, zawieszania i cofania certyfikacji przez jednostkę certyfikującą wyroby. Wnioskodawca zawiadamiany jest pisemnie o zakończeniu procesu certyfikacji. Otrzymuje raport z inspekcji wstępnej oraz uzasadnienie decyzji. Jeżeli decyzja jest pozytywna załączany jest certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji. Certyfikat może być stosowany przez Wnioskodawcę wyłącznie w celu wykazania, że zakładowa kontrola produkcji spełnia wymagania określone w przedmiotowej specyfikacji technicznej. Wnioskodawcy wolno udzielać informacji na temat certyfikacji wyłącznie w odniesieniu do zakresu, dla których certyfikat przyznano. Certyfikat nie może być stosowany w formie, która dyskredytuje, lub, która może być uznana za wprowadzającą w błąd. Po zawieszeniu, cofnięciu lub wygaśnięciu ważności certyfikatu Wnioskodawca wstrzyma wszelką reklamę odnoszącą się w jakikolwiek sposób do certyfikatu, oraz zwróci oryginał i wszystkie kopie certyfikatu. CPR-D04-W Program certyfikacji ZKP w systemie 2+ Rev. 10/11/13 Strona 7 z 11, Plac Solny 20, Wrocław, Telefon: 71/ , Fax: 71/ ,

8 Od decyzji klient ma prawo wnieść do jednostki odwołanie zgodnie z A-013-x01pl Odwołania i skargi postępowanie. 5. Nadzorowanie wydanych certyfikatów sprawuje nadzór nad wydanymi przez siebie certyfikatami poprzez m.in. Audity nadzoru oraz audity specjalne; Audity recertyfikacyjne; Nadzorowanie sposobu stosowania certyfikatów przez dostawców. 5.1 Audity nadzoru Przed realizacją auditu nadzoru lub auditu specjalnego Auditor Wiodący weryfikuje status danych klienta w odniesieniu do danych zawartych w zleceniu auditu nadzoru. Audit nadzoru systemu zakładowej kontroli produkcji odbywa się przynajmniej raz na rok poprzez wizytację zakładu produkcyjnego. Audit nadzoru obejmuje wszystkie elementy systemu ZKP oraz ponadto ze szczególną uwagą ocena procesu reklamacyjnego w firmie czy sprawdzenie właściwego stosowania oznakowania wyrobu. Audity nadzoru ZKP wykonywane są odpowiednio w okresie 12 i 24 miesięcy od daty auditu certyfikacyjnego. Z uwagi na sezonowość prac, np. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających produkcję wyrobu lub zastosowanie tego wyrobu, można przesunąć audit nadzoru maksymalnie do 3 miesięcy. w trakcie nadzoru nad wydanym certyfikatem może: utrzymać ważność wydanego certyfikatu, zawiesić certyfikat, cofnąć certyfikat, rozszerzyć lub ograniczyć zakres certyfikatu, przenieść prawa do certyfikatu na nowego właściciela firmy (zakładu produkcyjnego). Decyzje o utrzymaniu, rozszerzeniu, ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu podejmuje Komitet Certyfikacyjny JCW na podstawie przedłożonej mu dokumentacji, zgodnie z procedurą CW-V01-W_ Warunki udzielania, utrzymywania, rozszerzania, zawieszania i cofania certyfikacji przez jednostkę certyfikującą wyroby. 5.2 Audity specjalne może dokonać ponownej oceny w formie auditu specjalnego w przypadku: zmian znacząco wpływających na konstrukcje lub cechy wyrobu, znaczących zmian w zakładowej kontroli produkcji, zmian w normach, które stanowią podstawę certyfikacji, zmian w statusie własności, organizacji lub zarządzaniu lub w przypadku jakiejkolwiek innej informacji wskazującej, ze być może wyrób nie spełnia już wymagań systemu certyfikacji przedmiotowej specyfikacji technicznej, gdy przerwa w produkcji przekracza 6 miesięcy, w przypadku stwierdzenia przez auditorów niezgodności podczas auditów planowych, w przypadku, gdy dochodzi nowy wyrób/ grupa wyrobów, po uzyskaniu udokumentowanych informacji o nieprawidłowym wykorzystaniu certyfikatu lub niezgodnościach z postanowieniami dokumentów odniesienia, które stanowią podstawę do wydania certyfikatu. CPR-D04-W Program certyfikacji ZKP w systemie 2+ Rev. 10/11/13 Strona 8 z 11, Plac Solny 20, Wrocław, Telefon: 71/ , Fax: 71/ ,

9 5.3 Ponowna ocena (recertyfikacja) Przedłużenie ważności certyfikatu następuje na pisemny wniosek jego posiadacza. Wniosek o przedłużenie powinien być złożony nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu wazności certyfikatu. Proces przedłużenia ważności certyfikatu realizowany jest analogicznie jak w pkt 2 i 3 programu (lub na wniosek zainteresowanej organizacji pkt 4). W ramach auditu recertyfikacyjego uwzględnia się wyniki funkcjonowania zakładowej kontroli produkcji w okresie objętym certyfikacją oraz dokonuje się oceny skuteczności ZKP według wszystkich kryteriów certyfikacji wyspecyfikowanych w zasadach danego programu certyfikacji na zgodność z wymaganiami właściwej specyfikacji technicznej. Audit recertyfikacyjny jest zawsze wykonywany na miejscu. Na podstawie wyników z auditu oraz rekomendacji Auditora Wiodącego podejmowana jest decyzja o utrzymaniu, zawieszeniu lub odmowie przedłużenia certyfikatu. 6. Sposób stosowania certyfikatu wymaga aby posiadacz certyfikatu: powoływał się na certyfikację wyłącznie w odniesieniu do zakresu, na który certyfikacji udzielono, nie wykorzystywał certyfikacji udzielonej na swoje wyroby w sposób mogący narazić na szwank dobre imię oraz nie składał takich oświadczeń odnośnie do tej certyfikacji, które jednostka certyfikująca może uznać za wprowadzające w błąd lub nieuprawnione, wykorzystywał certyfikację tylko do wskazania, że wyroby certyfikowane są zgodne z wyspecyfikowanymi normami, dążył do zapewnienia, że żaden certyfikat lub raport ani jakakolwiek ich część nie zostaną wykorzystane w sposób wprowadzający w błąd powołując się na certyfikację swoich wyrobów w środkach przekazu, takich jak dokumenty, broszury lub ogłoszenia, spełniał wymagania naszej jednostki certyfikującej Zmiany zakresu certyfikatu Posiadacz certyfikatu może wystąpić o rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikacji. Wniosek o rozszerzenie może dotyczyć odmian lub typów certyfikowanego wyrobu budowlanego, jeżeli nie różnią się one znacząco i spełniają wszystkie wymagania określone w specyfikacji technicznej dla wyrobu podstawowego. Rozszerzenie certyfikatu może nastąpić po przeprowadzeniu specjalnego auditu lub podczas kolejnego auditu nadzoru. Zakres tego procesu i wymaganą dokumentację określa 6.2 Przeniesienie praw do certyfikatu W przypadku zmiany formy własności zakładu producenta lub zmiany jego siedziby na wniosek posiadacza certyfikatu może nastąpić przeniesienie praw własności certyfikatu. Zakres tego procesu i wymagane dokumenty określa 7. Zawieszenie certyfikatu lub ograniczenie zakresu certyfikacji Decyzje o zawieszeniu lub ograniczeniu zakresu certyfikacji podejmowana jest na podstawie dokumentacji z auditu nadzoru lub na wniosek klienta. Każdorazowo klient jest pisemnie informowany o zawieszeniu bądź ograniczeniu certyfikacji. Zawieszenie certyfikatu lub ograniczenie zakresu certyfikacji następuje w przypadkach, gdy: CPR-D04-W Program certyfikacji ZKP w systemie 2+ Rev. 10/11/13 Strona 9 z 11, Plac Solny 20, Wrocław, Telefon: 71/ , Fax: 71/ ,

10 podczas auditu nadzoru stwierdzono niezgodność a w ustalonym czasie organizacja nie przedstawiła dowodów usunięcia tych niezgodności; nie podjęto w uzgodnionym terminie działań dla wprowadzenia zmian w ZKP, wynikających ze zmiany wymagań w dokumencie odniesienia; nastąpiła długotrwała przerwa w produkcji przekraczająca 6 miesięcy; na wniosek posiadacza certyfikatu. Przy zawieszeniu certyfikatu lub ograniczeniu zakresu certyfikacji określa warunki pod jakimi certyfikat może być przywrócony. Okres zawieszenia nie może przekroczyć 6 miesięcy. W przypadku zawieszenia informujemy klienta, o zakazie korzystania z naszych znaków i wykorzystywaniu informacji posiadania certyfikatu 8. Cofanie certyfikatu Cofanie certyfikatu następuje w przypadkach, gdy: nie zostały spełnione w ustalonym terminie warunki postawione przez przy zawieszeniu certyfikatu, posiadacz certyfikatu uniemożliwia przeprowadzenie auditu nadzoru/auditu specjalnego zakładowej kontroli produkcji, nie zostały usunięte w uzgodnionych terminach stwierdzone podczas auditów nadzoru niezgodności wskazujące, że producent nie spełnia kryteriów certyfikacji, nie zostały spełnione wymagania finansowe wobec nastąpiło wydanie nowego certyfikatu w wyniku przeniesienia praw własności, zmiany nazwy wyrobu lub wprowadzenie nowego dokumentu odniesienia (specyfikacji technicznej), producent nadużył uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu, miała miejsce długotrwała przerwa w dostawach wyrobu, miała miejsce długotrwała przerwa w produkcji powyżej 6 miesięcy wnioskodawca zgłasza rezygnację z certyfikatu. Decyzja o cofnięciu certyfikatu przekazywana jest w formie pisemnej z podaniem jej uzasadnienia. Po cofnięciu certyfikacji klient zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania wszystkich materiałów reklamowych powołujących się na tę certyfikację oraz do zwrócenia na żądanie oryginał certyfikatu i wszystkich kopii certyfikatu. Przy ubieganiu się o certyfikat po jego wcześniejszym cofnięciu przeprowadzany jest ponownie cały proces certyfikacji. 9. Opłaty za certyfikację i nadzór Opłaty związane z certyfikacją ponosi Wnioskodawca, na podstawie faktur wystawianych przez DEKRA Certification Sp. z o.o. Wynagrodzenie za zlecenie auditu certyfikacyjnego zakładowej kontroli produkcji, auditu nadzoru, auditu specjalnego, płatne jest bez potrąceń, natychmiast po wykonaniu auditu, oraz po przedłożeniu faktury, jednak nie później niż w terminie podanym na fakturze. Decyzja Zleceniobiorcy o odmowie wydania lub utrzymania certyfikatu nie zwalnia Wnioskodawcy od obowiązku zapłaty ustalonego wynagrodzenia. Wysokość opłat ustala się wyłącznie na podstawie obowiązującego cennika opłat CPR-D09-W_Cennik opłat ZKP. CPR-D04-W Program certyfikacji ZKP w systemie 2+ Rev. 10/11/13 Strona 10 z 11, Plac Solny 20, Wrocław, Telefon: 71/ , Fax: 71/ ,

11 10. Poufność zobowiązuje się do ściśle poufnego traktowania oraz wykorzystywania wszystkich udostępnionych Zleceniobiorcy i jego pracownikom oraz osobom zaangażowanym w wykonywanie zlecenia informacji na temat Wnioskodawcy oraz do wykorzystywania ich wyłącznie w ramach wykonywania czynności uzgodnionych ze Zleceniodawcą. Wyjątki od powyższego wymagają zgody Wnioskodawcy w formie pisemnej. DEKRA Certification Sp. z o.o. uprawniony jest do ujawnienia danych Wnioskodawcy, w przypadku wymagań wynikających z przepisów prawa zobowiązujących do ujawnienia takich danych. 11. Roszczenia, odwołania i reklamacje Roszczenia w stosunku do raportu z auditu, przerwania realizacji auditu bądź decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu certyfikatu Wnioskodawca może dochodzić wyłącznie w ciągu 30 dni po otrzymaniu raportu lub decyzji. Odwołanie lub reklamację rozpatruje komisja odwoławcza powołana przez Prezesa Zarządu DEKRA Certification Sp. z o.o. W skład komisji będą powołane osoby, które nie były w żaden sposób zaangażowane w sprawę będącą przedmiotem odwołania. W terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania komisja stwierdza: zasadność odwołania lub oddala odwołanie. O sposobie rozpatrzenia odwołania powiadamia pisemnie Wnioskodawcę. Jeśli Wnioskodawca nie jest usatysfakcjonowany sposobem załatwienia odwołania właściwym do rozpatrzenia sporu jest sąd powszechny. Wnioskodawca ma prawo wnieść do skargi, dotyczące procesu certyfikacji lub działania Zleceniobiorcy. Skargi rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich złożenia, lub dłuższym, jeśli tego wymaga sprawa, o czym powiadamiany jest Wnioskodawca. Skargi rozpatrują osoby, które poprzednio nie były zaangażowane w sprawę będącą przedmiotem skargi. O sposobie załatwienia skargi Wnioskodawca powiadamiany jest w formie pisemnej. 12. Dokumenty związane CPR-D03-W_Zakładowa Kontrola Produkcji Wymagania DC CPR-D04-W Program certyfikacji ZKP w systemie 2+ Rev. 10/11/13 Strona 11 z 11, Plac Solny 20, Wrocław, Telefon: 71/ , Fax: 71/ ,

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo