PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE"

Transkrypt

1 Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz. 789). Jest ono paƒstwowà osobà prawnà powo- anà do realizacji zadaƒ z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej paƒstwa. Misjà NCBiR jest rozwini cie i poprawa wykorzystania polskiego potencja u badawczo- -rozwojowego w dziedzinach majàcych strategiczne znaczenie dla gospodarczego i cywilizacyjnego rozwoju Polski. Utworzenie Centrum jest jednym z elementów reformy systemu zarzàdzania i finansowania badaƒ naukowych w Polsce. W systemie docelowym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego zajmowaç si b dzie kreowaniem polityki naukowej i wyznaczaniem priorytetów badawczych. Zadanie wdra ania polityki ministerstwa b dzie przypisane dwóm agencjom: NCBiR oraz Agencji Badaƒ Poznawczych. Druga z nich b dzie zajmowaç si organizacjà finansowania badaƒ podstawowych. Zostanie ona powo ana w 2008 r. Zadania G ównym obszarem dzia ania NCBiR b dzie realizacja strategicznych programów badaƒ naukowych i prac rozwojowych. Programy te ustanawia b dzie minister w aêciwy do spraw nauki, w ramach Krajowego Programu Badaƒ Naukowych i Prac Rozwojowych, okreêlajàcego priorytetowe obszary badaƒ naukowych i prac rozwojowych. Celem programów strategicznych b dzie wytworzenie nowych technologii, produktów lub us ug albo ulepszenie istniejàcych, zgodnie z zapotrzebowaniem spo ecznym i gospodarczym. Realizacja programów przez NCBiR polegaç b dzie na okreêlaniu (w ramach programów) konkretnych zadaƒ badawczych, og aszanie konkursów na ich wykonanie, wybór wykonawców, nadzór nad realizacjà oraz zagospodarowanie osiàgni tych wyników. Do konkursów przyst powaç b dà mog y m.in. uczelnie, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe oraz przedsi biorcy prowadzàcy dzia alnoêç badawczo-rozwojowà, je eli roczne przychody z tej dzia- alnoêci przekraczajà euro. Kolejnym priorytetem NCBiR jest stworzenie polskim naukowcom optymalnych warunków do rozwoju ich talentów zarówno w kraju, jak i za granicà. Realizacja tego zadania polegaç b dzie m.in. na u atwianiu polskim uczonym udzia u w krajowych oraz mi dzynarodowych programach badawczych oraz promowaniu mi dzynarodowych programów mobilnoêci ludzi nauki. Centrum wspieraç b dzie wspó prac mi dzynarodowà m.in. przez reprezentowanie Polski np. w programach i inicjatywach UE (np. ERA-NET). Dzi ki takim dzia aniom, jak równie transferowi nowoczesnych metod i technik badawczych do sfery polskiej nauki, umocniona zostanie pozycja polskich naukowców jako równorz dnych uczestników europejskich i mi dzynarodowych przedsi wzi ç. NCBiR prowadziç b dzie tak e dzia ania s u àce wdra aniu wyników badaƒ naukowych i prac rozwojowych do gospodarki (komercjalizacja). Zadaniem Centrum b dzie stworzenie platformy wspó pracy pomi dzy Êrodowiskiem naukowym a przemys em i biznesem. Istotnà kwestià pozostaje wcià zwi kszenie zaanga owania kadr naukowych w prace o potencjalnym znaczeniu dla przemys u. Jednym z powa niejszych wyzwaƒ dla polskiej polityki naukowej b dzie zdecydowane zwi kszenie udzia u badaczy zatrudnionych w przedsi biorstwach w ogólnej liczbie pracowników badawczych w Polsce. Obecnie udzia ten wynosi ok. 7%, podczas gdy Êrednia UE si ga 50%. Nadto Centrum realizowaç b dzie inne zadania zlecone przez ministra w aêciwego do spraw nauki. Pierwszym zadaniem tego typu jest zarzàdzanie kilkudziesi ciu kluczowymi projektami zawartymi w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w ramach odr bnego projektu Zarzàdzanie projektami badawczymi i koordynacja zadaƒ badawczych przez Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju. Orientacyjny ca kowity koszt projektów to ok. 220 mln euro (w okresie realizacji ). Wa nym novum w dzia alnoêci Centrum b dzie równie mo liwoêç udzielania przedsi biorcom pomocy publicznej. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy szego trwajà prace nad rozporzàdzeniem wykonawczym umo liwiajàcym przyznawanie tego typu wsparcia. èród a finansowania NCBiR to m.in.: dotacja ministra w aêciwego do spraw nauki w wysokoêci co najmniej 10% Êrodków przeznaczonych w bud ecie paƒstwa na nauk, Êrodki finansowe z funduszy Unii Europejskiej, Êrodki finansowe z mi dzynarodowych programów badawczych, Êrodki finansowe z komercjalizacji wyników prowadzonych badaƒ, Êrodki finansowe z tytu u realizacji programów badaƒ naukowych i prac rozwojowych finansowanych przez inne podmioty. Dyrektorem Centrum zosta prof. Bogus aw Smulski powo any zgodnie z art. 29 ustawy o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Dyrektor Centrum powo ywany jest przez ministra w aêciwego ds. nauki spoêród dwóch kandydatów wy onionych w drodze konkursu przez Rad Centrum. Kadencja dyrektora trwa 5 lat, ta sama osoba mo e pe niç funkcj nie d u ej ni przez dwie kadencje. Dyrektor kieruje dzia alnoêcià Centrum i reprezentuje je na zewnàtrz. Rada Centrum to liczàce maksymalnie dwudziestu czterech cz onków cia o doradczo-opiniodawcze. Cz onkowie Rady Centrum wyznaczani sà przez Prezydenta RP, Êrodowiska naukowe, gospodarcze i finansowe, a tak e odpowiednich ministrów. ROK WYD. LXVI ZESZYT 12/2007 3

2 WSPÓ PRACA NAUKI Z PRZEMYS EM Artyku sponsorowany Wspó praca pomi dzy firmà Bosch Rexroth Sp. z o.o. a Wydzia em Samochodów i Maszyn Roboczych PW Wspó praca zosta a zapoczàtkowana na Targach Poznaƒskich w 1973 r. w czasie rozmowy ówczesnego pracownika Zespo u Ciàgników i Nap dów Hydraulicznych Instytutu Pojazdów Wydzia- u SiMR Politechniki Warszawskiej doc. Z. Szydelskiego z p. G. Riedlem, dyrektorem G. L. Rexroth Büro Wien. W tym czasie ca y handel firmy G. L. Rexroth z Polskà odbywa si przez Biuro w Wiedniu. Efektem tego spotkania by o seminarium na temat hydrauliki maszyn mobilnych, które zosta o zorganizowane na Wydziale SiMR w terminie marca 1974 r. Tak wi c nieformalne kontakty pracowników SiMR PW i Rexrota z RFN i Austrii przybra y oficjalnà form mi dzynarodowego seminarium naukowego jako Warszawskie Seminarium Hydromechaniki Stosowanej Nap dy hydrostatyczne. Organizatorem seminarium by Instytut Pojazdów PW przy wspó udziale Forum G. L. Rexroth, które reprezentowali panowie: dyrektor Biura Wiedeƒ G. Riedel i przedstawiciel Rexrotha z RFN V Seminarium Hydromechaniki Stosowanej Nap dy hydrostatyczne, paêdziernik 1983 r., od lewej: Zbigniew Szydelski, Helmut Pezenka, Rolf Kordak, Friedrich Bader, przedstawiciel Ambasady RFN, w g bi Jerzy Jachnicki K. Heiden. Wyg osili na nim referaty m.in. ze strony G. L. Rexroth: p. Bröckle i Scholz, a ze strony SiMR p. Kowalski i p. Szydelski. Referaty opublikowano drukiem. W 1975 r., równie na Targach Poznaƒskich, odby a si rozmowa doc. Z. Szydelskiego z p. Sommerem, dyrektorem firmy Brueninghaus (RFN), (w krótkim czasie firma Brueninghaus wesz a w sk ad Rexrotha). W czasie tego spotkania doc. Szydelski zaproponowa p. Sommerowi zorganizowanie na Wydziale SiMR seminarium dotyczàcego hydrauliki. Seminarium takie pod tytu em II Warszawskie Seminarium Hydromechaniki Stosowanej odby o si w listopadzie 1975 r. i wyg oszono na nim 11 referatów, w tym 8 ze strony niemieckiej i 3 ze strony polskiej. Referaty zosta y wydane drukiem. IV Warszawskie Seminarium Hydromechaniki Stosowanej zosta o zorganizowane po raz kolejny na Wydziale SiMR przy wspó pracy z Rexrothem przez Biuro w Wiedniu na jesieni 1980 r. Niestety stan wojenny w Polsce uniemo liwi wydanie zeszytu z referatami z tego seminarium. Od V Warszawskiego Seminarium Hydromechaniki Stosowanej Nap dy hydrostatyczne, które odby o si w paêdzierniku 1983 r. (fot.), aktywnym uczestnikiem wspó pracy jest Friedrich Bader, wówczas przedstawiciel wiedeƒskiego biura firmy G. L. Rexroth GmbH w Lohr nad Menem, obecnie dyrektor generalny Bosch Rexroth Zarzàd Regionalny Europa Ârodkowa i Wschodnia z siedzibà w Warszawie. Wspó praca, którà zapoczàtkowa y seminaria naukowe, nie ograniczy a si tylko do wymiany informacji o osiàgni ciach naukowych i nowoêciach technicznych w dziedzinie nap dów hydrostatycznych, ale równie dotyczy a pomocy w dostarczaniu materia- ów dydaktycznych dla studentów w postaci specjalnych opracowaƒ, jak np. pierwsze w j zyku polskim Vademecum Hydrauliki (RPL 00301/12.80) wydane w roku Ogromne zas ugi ma tu oprócz dyrektora generalnego Friedricha Badera równie Tadeusz G bicki, b dàcy w drugiej po owie lat 80. przedstawicielem Biura w Wiedniu G. L. Rexroth GmbH, nast pnie od 1991 r. kierownikiem Biura Regionalnego Pruszków, który jest obecnie pe nomocnikiem Biura Regionalnego Warszawa firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o. Równie kolejne tomy Vademecum Hydrauliki wydawane w póêniejszych latach (tomy 1 6) zarówno w j zyku niemieckim, jak i angielskim stanowià do dziê cennà pomoc dydaktycznà. Wspomaganie Instytutu Pojazdów oraz Instytutu Maszyn Roboczych Ci kich PW materia ami nie tylko w formie Vademecum Hydrauliki, ale tak e kompletami katalogów wyrobów firmy Bosch Rexroth u atwia studentom Wydz. SiMR PW wykonywanie projektów i prac dyplomowych. Wspó praca pomi dzy Wydzia em SiMR Politechniki Warszawskiej a firmà Bosch Rexroth Sp. z o.o. rozszerza a si w ciàg y i naturalny sposób, przyj- 4 ROK WYD. LXVI ZESZYT 12/2007

3 mujàc coraz to nowe formy: od doradztwa technicznego przy wykonywaniu przez pracowników Wydz. SiMR projektów dla polskiego przemys u po kszta cenie i zasilanie kadry Rexrotha absolwentami Wydzia u (Jerzy Jaworski, Micha Woêniak, Andrzej Skrocki czy Adam Jarosz). W zwiàzku z modernizacjà laboratorium Maszyn Roboczych IMRC PW i zwiàzanymi z tym licznymi zakupami hydraulicznych komponentów w firmie Bosch Rexroth Sp. z o.o., obie strony uzna y, e nadszed najwy szy czas, aby wieloletnià wspó prac odbywajàcà si w sposób naturalny zalegalizowaç w formie dwustronnego porozumienia o wspó pracy naukowo-dydaktycznej. Inicjatorami tego byli: ze strony ówczesnej firmy Mannesmann Rexroth Sp. z o.o. Pruszków, prezes Zarzàdu Friedrich Bader, oraz pe nomocnik firmy Mannesmann Rexroth, Tadeusz G bicki. Stron Instytutu Maszyn Roboczych Ci kich Politechniki Warszawskiej reprezentowa dyrektor IMRC prof. dr hab. in. Jan Szlagowski. Porozumienie to zosta o podpisane 30 lipca 1997 r. W ramach tego porozumienia studenci IMRC PW odbywajà w firmie Bosch Rexroth Sp. z o.o. zarówno praktyki zawodowe, jak i dyplomowe. Rexroth zobowiàza si do pomocy w rozwoju oraz unowoczeênieniu laboratorium IMRC PW. Strony zobowiàza y si tak e do podejmowania wspólnych dzia aƒ w zakresie organizowania seminariów i konferencji naukowo-technicznych obejmujàcych aktualnie realizowanà tematyk oraz do organizowania wspólnych zespo ów naukowo-badawczych dla rozwiàzywania problemów naukowo-badawczych. I tak, na zaproszenie kierownictwa polskiego Rexrotha, pracownicy Instytutu Maszyn Roboczych Ci kich brali udzia w mi dzynarodowej konferencji w Ulm (Niemcy) zorganizowanej przez Bosch Rexroth Mobile 2003 Europäische Mobiltagung, October 2003, Antriebs- und Steuerungssysteme für mobile Arbeitsmaschinen. W paêdzierniku 2005 r. wzi li udzia w sympozjum zorganizowanym w Szczyrku przez firm Bosch Rexroth z zakresu nap dów i sterowania hydraulicznego w hutnictwie, gdzie specjaliêci z firmy z Niemiec omawiali najnowsze osiàgni cia z tej tematyki. Kolejne wspólne seminarium zorganizowane zosta o w Warszawie w IMRC na Wydz. SiMR PW jesienià br. W roku 1998 nastàpi a reorganizacja firmy. Wtedy to rozpoczà dzia alnoêç Regionalmanagement Zentral- und Osteuropa, którego dyrektorem zosta pan Friedrich Bader, a dyrektorem centrali na Polsk firmy Mannesmann Rexroth Sp. z o.o. zosta dotychczasowy szef Biura Regionalnego Rzeszów dr in. W odzimierz Bramowicz, który do dziê kieruje nieprzerwanie firmà (obecna nazwa) Bosch Rexroth. Ju w pierwszym roku kierowania firmà przez dyrektora Bramowicza firma Mannesmann Rexroth Sp. z o.o. do àczy a do innych wiodàcych firm przemys owych w dziedzinie maszyn roboczych i pojazdów jako sponsor organizowanego przez Wydzia Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej Konkursu na najlepszà prac magisterskà obronionà w danym roku akademickim. By o to w roku 1998 w III edycji konkursu i odtàd od 7 lat firma Bosch Rexroth jest jednym ze sponsorów tego konkursu. Historia konkursu ma ju 10 lat. Organizuje go zawsze dziekan Wydzia u Samochodów i Maszyn Roboczych pod patronatem prorektora Politechniki Warszawskiej ds. studenckich. Poniewa w II etapie konkursu (w finale) w komisji konkursowej zasiadajà wspólnie przedstawiciele sponsorujàcych firm z bran y samochodowej i maszyn roboczych oraz pracownicy naukowi wydzia u, po zakoƒczeniu konkursu zawsze jest doskona a okazja zarówno do wys uchania opinii sponsorów na temat prezentowanych prac, jak równie do wymiany informacji i poglàdów na temat: wspó pracy z uczelnià, oczekiwaƒ przysz ych pracodawców w stosunku do absolwentów, organizowania praktyk studenckich (cz sto studenci SiMR-u odbywajà je w firmie Bosch Rexroth) oraz na temat polityki zatrudniania m odych in ynierów. Spotkania takie pomagajà w adzom wydzia u wprowadzaç ewentualne korekty lub nowe programy nauczania, aby absolwenci Wydzia u SiMR byli jeszcze lepiej przygotowani do przysz ej pracy zawodowej w przemyêle maszyn roboczych i motoryzacyjnym. Nale y dodaç, e cz Êç laureatów tych konkursów (Andrzej Skrocki, Adam Jarosz, Micha Woêniak) znalaz o zatrudnienie w firmie Bosch Rexroth. Pomoc firmy Bosch Rexroth jako sponsora nie ogranicza si tylko do wspomnianych konkursów, ale równie do wspomagania organizowanych przez SiMR polsko-niemieckich seminariów naukowych z naukowcami z Fachhochschule Köln, oraz Konferencji Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, na której spotykajà si nie tylko naukowcy z Polski i innych krajów (jak np.: USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, czy Hiszpanii), ale równie przedstawiciele producentów maszyn roboczych i oêrodków badawczo-rozwojowych z tej dziedziny. Zespó kierowany przez prof. Jana Szlagowskiego (Henryk Dobrowolski, Dariusz Dàbrowski, Marek Godala, Jaros aw KuÊmierczyk, Tomasz Miros aw, Grzegorz Wancerski, Zbigniew ebrowski) dzi ki elementom firmy Bosch Rexroth oraz jej wsparciu technicznemu zbudowa w IMRC PW unikalne w skali mi dzynarodowej Laboratorium Cyfrowego Sterowania Pracà Uk adów Hydraulicznych. Sk ada si ono z trzech podstawowych stanowisk badawczych: 1. badania uk adu obrotu, 2. badania ruchu prostoliniowego, 3. zautomatyzowanej minikoparki. Kolejne stanowiska powsta y w ramach realizacji studenckich prac dyplomowych przy wykorzystaniu dost pnych z katalogów komponentów hydrauliki firmy Bosch Rexroth. Jednà z takich prac dyplomowych by Projekt koncepcyjny i budowa stanowiska laboratoryjnego modelu mechanizmu obrotu koparki jednonaczyniowej. Prac t wykona pod kierunkiem dr. in. Zbigniewa ebrowskiego (IMRC PW) pan Andrzej Skrocki ROK WYD. LXVI ZESZYT 12/2007 5

4 (laureat VI edycji konkursu na najlepszà prac magisterskà obecnie pracownik firmy Bosch Rexroth). Zaprojektowany model uk adu nap dowego mechanizmu obrotu minikoparki oparty jest na doborze takich podzespo ów sterowania, aby uzyskaç jak najwi kszà krotnoêç stabilnej pr dkoêci oraz dok adnoêç pozycjonowania (±0,15 ). Kolejnà pracà dyplomowà by a Modernizacja hydrostatycznego uk adu nap dowego mini adowarki 050. Prac t wykona pod kierunkiem dr. in. Zbigniewa ebrowskiego (IMRC PW) pan Adam Jarosz (laureat IX edycji konkursu na najlepszà prac magisterskà równie obecnie pracownik firmy Bosch Rexroth). Wszystkie elementy do modernizacji projektowanego uk adu zosta y zakupione w firmie Bosch Rexroth. To krótkie przedstawienie efektów wieloletniej i wielowàtkowej wspó pracy nauki i przemys u pokazuje, jak wymierne sà jej rezultaty. Trwa e zakotwiczenie firmy Bosch Rexroth w Polsce i dynamiczny rozwój jej polskiej spó ki pozwala optymistycznie patrzeç na perspektywy dalszej wspó pracy z Instytutem Maszyn Roboczych Ci kich Politechniki Warszawskiej. dr in. Zbigniew ebrowski Fundacja ABB wesprze najlepszych studentów 20 mln franków szwajcarskich na stypendia Od poczàtku 2008 roku Fundacja Jürgena Dormanna, wspierajàca kszta cenie studentów na wydzia ach in ynierskich i nauk przyrodniczych, zaoferuje stypendia naukowe. Szans na pomoc ABB b dà mieli studenci z ca ego Êwiata. Grupa ABB stworzy fundacj kapita em 20 mln franków szwajcarskich (16,6 mln dolarów), by wspieraç utalentowanych, potrzebujàcych pomocy studentów wydzia ów in ynierskich i nauk przyrodniczych. Fundacja b dzie wspieraç absolwentów w postaci rocznego stypendium przez maksymalnie pi ç lat. Fundacja nosi imi Jürgena Dormanna, który podczas tegorocznego posiedzenia Rady Nadzorczej ustàpi ze stanowiska jej prezesa i przeszed na emerytur. Nazwanie fundacji jego imieniem ma stanowiç wyraz uznania dla jego zaanga owania w dzia alnoêç koncernu. Jürgen Dormann zosta prezesem Rady Nadzorczej w 2001 roku, a od paêdziernika 2002 roku do grudnia 2004 roku pe ni funkcj prezesa zarzàdu ABB. In yniering stanowi podstaw naszego dzia ania jako firmy b dàcej technologicznym liderem rynkowym mówi Fred Kindle, prezes zarzàdu ABB. JesteÊmy dumni z tego, e mo emy wspieraç kolejne pokolenie in ynierów. In yniering odgrywa zasadniczà rol dla ABB, a tak e dla technicznego i gospodarczego post pu ca ego spo eczeƒstwa. Stypendia b dà przyznawane na podstawie zdolnoêci oraz indywidualnego potencja u kandydata i b dà dost pne dla studentów na ca ym Êwiecie od poczàtku 2008 roku. Wi cej informacji kandydaci b dà mogli uzyskaç pod adresem: foundation Ambitna strategia wzrostu ABB wymaga rekrutacji wielu wykwalifikowanych in ynierów na ca ym Êwiecie. Wiele z rynków pracy cierpi ostatnio na ograniczonà poda takiej kadry uwa a Gary Steel, szef zasobów ludzkich ABB, który b dzie przewodniczy Radzie Nadzorczej fundacji. Ta fundacja ma zach ciç studentów o du ym potencjale, ale potrzebujàcych wsparcia, do kontynuowania swojej edukacji na wydzia ach in ynierskich i nauk przyrodniczych, w ten sposób powi kszajàc pul potencjalnych pracowników ABB. Fundacja b dzie dzia aç jako organizacja non-profit w oparciu o prawo szwajcarskie. Przedruk z magazynu dla klientów ABB Dzisiaj, lipiec ROK WYD. LXVI ZESZYT 12/2007

5 Przystawki oscyloskopowe SDS200A na USB Firma Egmont Instruments wprowadzi a do swojej oferty 2-kana- owe przystawki oscyloskopowe SDS200A (DSO) na USB, produkcji koreaƒskiej firmy softdsp. Przystawki SDS200A pracujà z maksymalnym próbkowaniem rzeczywistym 100 MS/s w jednym kanale lub 50 MS/s w dwóch kana ach, albo z próbkowaniem ekwiwalentnym 5 GS/s. Pasmo przenoszenia wynosi 200 MHz (-3 db), a dla pojedynczego pomiaru 50 MHz. Mo na ograniczyç te pasmo do 20 MHz. RozdzielczoÊç pionowa wynosi 9 bitów/kana. Modu pracuje na ró nych zakresach, od 10 mv przy sondzie x1, do 1000 V przy sondzie x100. Odsprz ganie wejêç ustawia si programowo na AC, DC lub GND. Impedancja wejêciowa wynosi 1 Mohm. Zakresy podstawy czasu sà ustawiane od 2 ns do 10 s. SDS200A mo e pracowaç w trybie próbkowania ekwiwalentnego 2 ns/podzia k 4 µs/podzia k, w trybie próbkowania w czasie rzeczywistym 10 µs/podzia k 400 ms/podzia k, z p ynàcà podstawà czasu (roll mode) 1 s/podzia k 10 s/podzia k lub z detekcjà wartoêci szczytowych. Rozmiar bufora pami ci próbek mo na ustawiç do 512 ks. W do àczonym programie Soft- Scope mo na realizowaç liczne pomiary i obliczenia matematyczne: V p-p, V max, V min, V mean, V rms, V amp, V high, V low, przepi cie dodatnie, przepi cie ujemne, wartoêç Êrednia za okres, wartoêç skuteczna za okres, okres, cz stotliwoêç, szerokoêç impulsu dodatniego, szerokoêç impulsu ujemnego, czas narastania (10 90%), czas opadania (10 90%), dodatnia cz Êç okresu, ujemna cz Êç okresu, kursory dla ró nicy czasu, ró nicy cz stotliwoêci (tylko w trybie FFT) i ró nicy napi ç, operacje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mno enie, dzielenie, FFT okno prostokàtne, Hanninga, Hamminga, Blackmana. Program pozwala te na zapisywanie obrazów w formatach BMP i JPG (barwny i czarno-bia y), zapisywanie danych w formacie DAT, automatyzacj OLE (Object Linking and Embedding) generowanie danych dla Microsoft Excel i Word, zapisywanie i adowanie ustawieƒ, drukowanie barwne i czarno-bia e. Przystawk SDS200A pod àcza si do interfejsu USB komputera, nie wymaga ona dodatkowego zewn trznego êród a zasilania, zasilanie jest brane bezpoêrednio z magistrali USB. EGMONT INSTRUMENTS Warszawa ul. Ch odna 39, pawilon 11 tel , , , fax Cobra nowe karty digitizerów/ oscyloskopów na PCI Firma Egmont Instruments wprowadzi a do oferty seri nowych, 8-bitowych, bardzo szybkich kart digitizerów na magistral PCI. Producentem kart, sprzedawanych pod handlowà nazwà Cobra, jest kanadyjska firma Gage Applied Technologies, od ponad 20 lat Êwiatowy lider w opracowywaniu i produkcji wysoko wydajnych urzàdzeƒ do przechwytywania sygna ów. Digitizery Cobra majà 1 lub 2 kana y wejêciowe, szybkoêç próbkowania do 2 GS/s w jednym kanale i a do 4 GB (= 4 GS) pami ci próbek, a wszystko to na jednej karcie, zajmujàcej tylko jeden slot PCI. Dost pnych jest szeêç podstawowych konfiguracji kart Cobra, u ytkownicy mogà wi c wybraç digitizer zgodnie z konkretnymi potrzebami. Do wyboru majà karty z 1 lub 2 kana ami wejêciowymi, z maksymalnà szybkoêcià próbkowania 2 GS/s lub 1 GS/s przy pracy w jednym kanale (odpowiednio 1 GS/s i 500 MS/s przy pracy w dwóch kana ach), z pasmem >500 MHz lub 1 GHz. Na karcie na ka dym kanale mo na w àczaç programowo 3-biegunowy filtr Bessela o cz stotliwoêci odci cia 200 MHz. Wszystkie karty majà 8-bitowà rozdzielczoêç, pracujà ROK WYD. LXVI ZESZYT 12/2007 7

6 z dok adnoêcià ENOB 7,4 bita. Inne parametry dynamiczne karty to SNR 46 db, THD -60 db, SINAD 46 db, SFDR 60 db. Pami ç próbek karty mo na rozbudowaç do 256 MS, 512 MS, 1 GS, 2 GS lub 4 GS. Karty majà wyprowadzone dodatkowe sygna y wejêciowe i wyjêciowe zegara i wyzwalania, umo liwiajàce wspó prac z zewn trznymi urzàdzeniami, a tak e pomi dzy kilkoma kartami Cobra pracujàcymi w jednym systemie, w uk adzie master/ /slave. Maksymalnie mo na sprzàc ze sobà w jeden system do 8 kart, uzyskujàc tym samym do 16 kana ów próbkowanych równoczeênie. Wszystkie sygna y dost pne sà na z àczach typu SMA, dodatkowo producent zapewnia kable przejêciowe na z àcza BNC. Na ka dej karcie Cobra mo na zastosowaç technologi FPGA expert, opracowanà przez firm Gage expert Signal Averaging, pozwalajàcà na zaawansowane uêrednianie mierzonych sygna ów w trakcie pomiaru w czasie rzeczywistym, co znacznie zwi ksza szybkoêç przetwarzania danych. Digitizery Cobra sà w pe ni kompatybilne z rozbudowanym programem oscyloskopowym Gage- Scope, pozwalajàcym u ytkownikowi na wykonywanie pomiarów i analiz sygna ów. Tym, którzy chcà samodzielnie tworzyç w asne oprogramowanie, Gage oferuje pakiety Software Development Kit (SDK) dla C/C# (kompatybilny z kompilatorem LabWindows/CVI 7.0+, dodatkowo wsparcie dla Visual Basic.NET), MATLAB oraz LabVIEW. Warto na koniec wspomnieç, e p ytki drukowane (PCB) do kart Cobra w marcu tego roku zwyci y y w 19. edycji PCB Technology Leadership Awards Contest, organizowanym przez Mentor Graphics Corporation. Cobra zosta- a zwyci zcà w kategorii Industrial Control, Instrumentation, Security & Medical. Cobra to najbardziej skomplikowana ze wszystkich opracowanych dotychczas w Gage p ytek PCB. Zosta a wykonana w technologii 12-warstwowej, a projekt za pomocà narz dzi Mentor Graphics Corporation wykona a dwójka in ynierów z Gage Chantal Holloway i Guillaume Turgeon. Wi cej informacji: EGMONT INSTRUMENTS tel. (022) , (022) fax (022) Targi Przemys owej Techniki Pomiarowej CONTROL-TECH 2007 VII Targi Przemys owej Techniki Pomiarowej CONTROL-TECH odby y si w Kielcach w terminie wrzeênia 2007 r. równoczeênie z XIII Mi dzynarodowymi Targami Technologii dla Odlewnictwa METAL, VI Wystawà Technologii, Przetwarzania i Zastosowania Metali Nie elaznych NON- FERMET oraz II Targami Spawalnictwa. Na powierzchni ponad 800 m 2 zaprezentowa y si 164 firmy z 18 krajów (Austrii, Czech, Francji, Holandii, Izraela, Japonii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, W och, USA, Chin, Hiszpanii, Danii, Szwecji, Indii, Irlandii). Przez trzy dni ekspozycj zwiedzi o blisko 3000 osób. Na wystawie zaprezentowano: aparatur i systemy pomiarowe, przyrzàdy pomiarowe wielkoêci elektrycznych, interferometri laserowà, aparatur diagnostycznà, urzàdzenia do kontroli biernej i czynnej, sprz t pomocniczy w metrologii mechanicznej, metody i Êrodki pomiaru wielkoêci mechanicznych. W ofercie firm przewa a y produkty i technologie zwiàzane z pomiarami w zakresie kontroli jakoêci produktów nad produktami z dziedziny pomiarów w procesie sterowania. W porównaniu z ubieg orocznà ekspozycjà powierzchnia wystawiennicza zosta a zwi kszona o 15% i wzros a liczba firm bioràcych udzia w targach (w ubieg ym roku ofert prezentowa o 140 firm mi dzynarodowych), co Êwiadczy o stale rosnàcym zainteresowaniu tà wystawà. Targom CONTROL-TECH jak zwykle towarzyszy y konferencje bran owe. Podczas wystawy wyró niajàce si w sposób szczególny wyroby zosta y nagrodzone medalami Targów Kielce. Redakcja Przeglàdu Mechanicznego zosta a uhonorowana dyplomem Wspó twórca naszego sukcesu przyznanym przez Zarzàd Targów Kielce w podzi kowaniu za wieloletnià wspó prac i wspieranie imprez targowych organizowanych w Kielcach (fot.) 8 ROK WYD. LXVI ZESZYT 12/2007

7 Komisja Konkursowa targów po zapoznaniu si ze zg oszonymi do konkursu produktami przyzna a: MEDALE TARGÓW KIELCE: za Surfcom 2000 urzàdzenie do pomiaru konturu i chropowatoêci w jednym przejêciu pomiarowym dla Carl Zeiss Sp. z o.o. z Warszawy Surfcom 2000 (rys.) jest to chropowatoêciomierz urzàdzenie do jednoczesnego pomiaru konturu i chropowatoêci. Zakres posuwu urzàdzenia: mm, prostoliniowoêç 0,05+(L/100) µm, zakres pomiarowy: 5 mm (chropowatoêç)/ 10 mm (kontur), rozdzielczoêç: 0,8 nm (chropowatoêç)/0,5 mm (kontur), dok adnoêç liniowa: ±(2,5+H/100) µm. za kamer termowizyjnà Vario- CAM high resolution dla InfraTec Polska Sp. z o.o. z Wroc awia Kamera VarioCAM high resolution jest zale nie od modelu wyposa ona w niech odzony mikrobolometryczny detektor FPA najnowszej generacji w formacie (384 x 288) lub (640 x 480) pikseli. W po àczeniu z innowacyjnà, optomechanicznà funkcjà Resolution- -Enhancement przeznaczonà do nieprzerwanej pracy, mo liwe jest otrzymanie obrazu w formacie o geometrycznej rozdzielczoêci od (768 x 576) do (1280 x 960) pikseli. JednoczeÊnie dzieki znakomitej rozdzielczoêci termicznej osiàgalnej wy àcznie za pomocà odpowiedniej jakoêci detektora i Êwiat oczu ej optyki precyzyjnej powstajà obrazy termograficzne o wysokiej precyzji i dotàd niespotykanej ostroêci. WYRÓ NIENIA TARGÓW KIELCE: za przenoêny twardoêciomierz EQUOTIP 3 dla Viateco Sp. z o.o. z Katowic TwardoÊciomierz EQUOTIP 3 jest urzàdzeniem przenoênym z automatycznà detekcjà kierunku uderzenia i korektà wskazaƒ z mo liwoêcià konwersji na wszystkie skale twardoêci (HV, HB, HRC, HRB, HRA, HS). Wyposa ony jest w du y podêwietlany wyêwietlacz, bateri litowo-jonowà. PojemnoÊç ok pomiarów, komunikacja z PC przez USB, Ethernet lub RS232. TwardoÊciomierz nadaje si do stosowania w trudno dost pnych miejscach, do kontroli ci kich, du ych lub ju zainstalowanych cz Êci. Odpowiedni do wszystkich metali, mo e znaleêç zastosowanie w wielu ga ziach przemys u. za wideoskop przemys owy IPLEX FX dla Olympus Polska Sp. z o.o. z Warszawy PrzenoÊny wideoskop przemys- owy IPLEX FX wykonany z materia ów zapewniajàcych trwa oêç i odpornoêç na uderzenia. Zwarta, lekka konstrukcja i zasilanie baterià litowo-jonowà zapewniajà 2,5 godziny nieprzerwanej pracy. Odporny na dzia anie wysokiej temperatury do 100 C i agresywnych Êrodowisk. za samopozycjonujàcy nar czny skaner laserowy HandyScan dla SMARTTECH Sp. z o.o. z omianek HandyScan stanowi nowà generacj skanerów do pomiarów 3D. PrzenoÊny, lekki (980 g) i atwy w obs udze, brak koniecznoêci stosowania ramion CMM i innych dodatkowych urzàdzeƒ. Pojedyncze po àczenie przez port FireWire, bezpieczna dla oczu wiàzka laserowa Crosshair oraz atwe w obs udze oprogramowanie do akwizycji danych pomiarowych. Zastosowanie kompozytowych pow ok funkcyjnych w przemyêle samochodowym W przemyêle samochodowym obserwuje si dà enie do powstawania zwartych, lekkich, niezawodnych konstrukcji przy jednoczesnym dà eniu do osiàgni cia maksymalnej mocy silnika. Jednym z warunków osiàgni cia tych celów jest zwi kszenie mo liwoêci przenoszenia obcià eƒ oraz momentu obrotowego przez po àczenia Êrubowe. W tym celu stosuje si odpowiednie podk adki ustalajàce z pow okà funkcyjnà zwi kszajàcà wartoêç tarcia statycznego (rys. 1). Rys. 1 EKagrip sà to pow oki kompozytowe zbudowane z warstwy niklu nieelektrycznego, w której rozmieszczone sà czàstki diamentowe o okreêlonej wielkoêci i koncentracji. Pow oki te mogà byç nak adane bezpoêrednio na powierzchni elementów àczonych lub te na cienkie podk adki ustalajàce, stosowane w po àczeniach. Po na o eniu pow- oki element lub podk adka sà poddawane obróbce cieplnej w celu usuni cia wyst pujàcych napr eƒ rozciàgajàcych oraz wzmocnienia cech wytrzyma oêciowych czàstek diamentu. Pow oki EKagrip majà nast pujàce cechy: Êcis e po àczenie z materia em pod o a, powtarzalne w aêciwoêci, podwy szajà wartoêç tarcia statycznego o 300%. Monta po àczenia Êrubowego do elementu, np. wa u korbowego, wymaga wciêni cia czàstek diamentowych w powierzchni àczonego elementu. W wyniku tej operacji powstaje mikroz àcze pomi dzy g ównym elementem a elementem wspó pracujàcym (rys. 2). Rys. 2 ROK WYD. LXVI ZESZYT 12/2007 9

8 3 razy wi kszych obcià eƒ ni konwencjonalne uk ady, nie wymagajà jednoczeênie przekonstruowania po- àczenia. Ich zastosowanie w przemyêle samochodowym jest nast pujàce: wa y korbowy i rozrzàdczy, wa ek wywa arki, uk ady sterowania i zawieszenia, elementy skrzyni biegów i podwozia. Wykorzystywane sà w konstrukcjach samochodów sportowych. Ponadto znajdujà zastosowanie w ró nych typach maszyn, np. stosowanych w bran y tekstylnej, w okr townictwie, w wiatrowych i wodnych generatorach pràdu, turbinach. W opracowaniu wykorzystano materia y firmy ESK Ceramics GmbH. Profesor Peter Herbert Osanna doktor honoris causa Politechniki Âwi tokrzyskiej w Kielcach Rys. 3 Podstawowym parametrem mogàcym wp ywaç na przyczepnoêç pow oki do pod o a jest materia elementu àczonego, chropowatoêç jego powierzchni oraz si a nacisku przy o ona do cz Êci. Na rys. 3 pokazano typowe wartoêci wspó czynników tarcia statycznego dla stali, aluminium z pow okà i bez podk adek EKagrip. Dost pne sà trzy typy podk adek EKagrip ró niàce si wielkoêcià czàstek diamentu: EKagrip 10 (diament 10 µm), EKagrip 20 PLUS (20 µm), EKagrip 25 PLUS (25 µm). Przyk adowe w aêciwoêci dla podk adek z warstwà EKagrip 10 sà nast pujàce: zawartoêç fazy twardej diamentu 8 16%, materia osnowy nieelektryczny fosforek niklu, gruboêç warstwy osnowy 5 9 µm, ca kowita gruboêç pow oki µm, obróbka cieplna 150±10 C, 350±10 C, twardoêç osnowy 900 HV, preferowany materia pod o a C 75 S (wg EN ), gruboêç podk adki 0,1 mm, maksymalna Êrednica podk adki 200 mm, tolerancja gruboêci ±0,01 mm, Êrednia chropowatoêç Rz << 10 µm minimalny nacisk w strefie kontaktu 50 MPa, maksymalna temperatura pracy 400 C. Podk adki z pow okà funkcyjnà EKagrip pozwalajà na przenoszenie Prof. dr in. Peter Herbert Osanna jest nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, gdzie pe ni funkcj kierownika Katedry Analizy Wymiarów i Technik Pomiarowych w Instytucie Technik Wytwarzania. Od wielu lat sprawuje funkcj skarbnika w organizacji pn. Mi dzynarodowa Konfederacja Pomiarów (IMEKO). Autor wielu publikacji i ksià ek dotyczàcych metrologii wielkoêci geometrycznych, systemów zarzàdzania jakoêcià i problemów normalizacji w budowie maszyn. Od ponad dwudziestu lat wspó pracuje z polskimi uczelniami technicznymi, a g ównie z Politechnikà Âwi tokrzyskà (prof. Stanis aw Adamczak), a tak e innymi uczelniami: Politechnikà Warszawskà (prof. Z. Jab oƒski, prof. E. Ratajczyk, dr Z. Humienny), Politechnikà Krakowskà (prof. J. Gawlik), Akademià Techniczno-Humanistycznà (dr W. Jakubiec). Mi dzynarodowy Salon Przemys- u Obronnego zorganizowany w bie- àcym roku w Kielcach oprócz najnowszej techniki wojskowej zaprezentowa tak e urzàdzenia dla niezmilitaryzowanych. Firma WEBASTO z podwarszawskich omianek pokaza a urzàdzenie do ogrzewania postojowego w autobusach Thermo 230, 300 i 350. Prof. dr in. Peter Herbert Osanna dr h.c. Politechniki Âwi tokrzyskiej Ogrzewanie na postoju Jest realizatorem wielu projektów badawczych w ramach mi dzynarodowych programów, np. program CEEPUS (od dziesi ciu lat wspó praca z Politechnikà Âwi tokrzyskà), Leonardo da Vinci (wspó praca z Politechnikà Warszawskà). W ramach tego ostatniego powsta a znana i ceniona ksià ka pt. Specyfikacje Geometryczne Wyrobów, której wspó autorem jest prof. P. H. Osanna. Prof. P. H. Osanna posiada wiele odznaczeƒ i honorowych tytu ów naukowych. Mi dzy innymi jest dr h.c. Uniwersytetu Technicznego (Cluj-Napoca) w Rumunii, S owackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratys awie, a tak e Uniwersytetu Technicznego w Brnie. Urzàdzenie jest atwo instalowane w autobusach tak e niskopod ogowych. Ma ono trzy poziomy wydajnoêci z ogranicznikiem temperatury i czujnikiem regulujàcym prac agregatu. àcza elektryczne umieszczone w jednym miejscu na g owicy sà atwe w monta u i demonta u. Niewielkie wymiary, cicha praca i zredukowane do minimum koszty zabudowy, a tak e skoncentrowany uk ad poszczególnych komponentów i wszystkich wylotów wody, spalin, paliwa i przy àczy elektrycznych spowodowa y du e zainteresowanie urzàdzeniem wêród zwiedzajàcych Salon, m.in. przedstawicieli armii zagranicznych. Wojciech Niemiec 10 ROK WYD. LXVI ZESZYT 12/2007

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości dźwięku w metalach

Pomiar prędkości dźwięku w metalach Pomiar prędkości dźwięku w metalach Ćwiczenie studenckie dla I Pracowni Fizycznej Barbara Pukowska Andrzej Kaczmarski Krzysztof Sokalski Instytut Fizyki UJ Eksperymenty z dziedziny akustyki są ciekawe,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 Spis treêci Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach... 11 Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 1. Zasady bezpieczeƒstwa w pracowni elektronicznej... 15 1. l. Dzia anie pràdu elektrycznego na organizm

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów CAWP

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów CAWP Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów CAWP Zarządzenie nr 99 Rektora UJ z 25 września 2015 roku Rozpoczęcie działalności: 1 października 2015 roku Cel powołania CAWP poprawa jakości obsługi projektów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

POIG.01.01.01-30-022/08

POIG.01.01.01-30-022/08 Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku POIG.01.01.01-30-022/08 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Uniwersytet jest wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz wszystkich pracowników Nauka...i

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDA DZENNE e LAORATORUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNKOWYH LPP 2 Ćwiczenie nr 10 1. el ćwiczenia Przełączanie tranzystora bipolarnego elem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki /

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki / CZĘŚĆ A WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (poz....) (oznaczenie wniosku wypełnia właściwy minister)... (pieczęć uczelni) WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na usługę pn. Produkcja filmu promocyjnego LCOI System

Zaproszenie do składania ofert na usługę pn. Produkcja filmu promocyjnego LCOI System 18/03/2013 r., Kielce Data i miejscowość Zaproszenie do składania ofert na usługę pn. Produkcja filmu promocyjnego LCOI System w ramach projektu pn. Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Wnioski Wnioski dostępne w USOS Deklaracja programu Wniosek zbierający informacje o dochodach rodziny studenta Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa

Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa Geneza historia cele plany na przyszłość Geneza SMIL Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa powstało jako wynik potrzeby. W 2001 roku wybieraliśmy się na

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo