Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu"

Transkrypt

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 714[02]/ZSZ/MENiS/ PROGRAM NAUCZANIA KOMINIARZ 714[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002

2 Autorzy: mgr inż. Janusz Jasek mgr inż. Dariusz Oparowski mgr Zbigniew Zienkiewicz Recenzent: inż. Bernard Grabski Opracowanie redakcyjne: mgr Bożena Stadnicka-Graboś 2

3 Spis treści I. Plan nauczania... 4 II. Programy nauczania przedmiotów zawodowych... 5 Rysunek techniczny... 5 Podstawy budownictwa Technologia Zajęcia praktyczne

4 I. PLAN NAUCZANIA Plan nauczania Zasadnicza szkoła zawodowa Zawód: kominiarz 714[02] Lp. Przedmioty nauczania Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania Semestry I IV Klasy I II Forma stacjonarna 1 Rysunek techniczny Podstawy budownictwa Technologia Zajęcia praktyczne Razem Forma zaoczna 4

5 II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH RYSUNEK TECHNICZNY Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: określić znaczenie rysunku technicznego, dobrać arkusze rysunkowe i przybory do rysowania, zastosować znormalizowane linie rysunkowe, posłużyć się podziałką, zwymiarować i opisać rysunki, zastosować podstawowe zasady geometrii wykreślnej, posłużyć się dokumentację techniczną, scharakteryzować poszczególne elementy dokumentacji, wykorzystać informacje zawarte w opisie technicznym, rozróżnić oznaczenia graficzne zastosowane w dokumentacji, odczytać rzuty poziome i przekroje pionowe, wykonać szkice obiektów kominiarskich, odczytać rysunki elementów konstrukcyjnych, odczytać kompletną dokumentację, wykonać przedmiary robót, przeprowadzić pomiary, sporządzić rysunki inwentaryzacyjne. Materiał nauczania 1. Podstawy rysunku technicznego Podstawowe pojęcia dotyczące rysunku technicznego. Rodzaje rysunków. Materiały i przybory kreślarskie. Normy rysunku technicznego. Techniki kreślenia. Formaty arkuszy rysunkowych. Podziałki rysunkowe. Tabliczki rysunkowe. Linie rysunkowe. Pismo techniczne. Opis rysunków technicznych. Programy komputerowe do sporządzania rysunków technicznych i przedmiarów robót. Dobieranie formatu arkusza rysunkowego do wykonania rysunków technicznych w określonej podziałce. Dobieranie rodzaju i grubości linii rysunkowych do narysowania osi przedmiotów, urwania przekrojów, linii wymiarowych oraz oddzielenia widoku od przekroju. 5

6 Dobieranie tabliczek rysunkowych do formatu arkuszy rysunkowych. 2. Rzuty prostokątne Definicja rzutu. Rodzaje rzutów prostokątnych. Płaszczyzny rzutowania prostokątnego. Zasady rzutowania. Rzutowanie prostokątne odcinków. Rzutowanie prostokątne płaszczyzn, figur i brył. Rzutowanie prostokątne elementów budowlanych i instalacyjnych. Widoki, przekroje, półwidoki i rozwinięcia. Podstawy przenikania figur i brył. Wykonywanie w dwóch rzutach rysunku określonej figury geometrycznej. Wykonywanie rzutu przekroju określonego elementu. 3. Rzuty aksonometryczne Rodzaje rzutów aksonometrycznych. Rysunki aksonometryczne. Układy płaszczyzn rzutowania aksonometrycznego. Zasady rzutowania aksonometrycznego na płaszczyznę rysunku. Zasady rzutowania aksonometrycznego w układzie przestrzennym. Rzuty aksonometryczne odcinków. Rzuty aksonometryczne figur prostych i brył. Rzuty aksonometryczne wybranych elementów budowlanych. Sporządzanie w aksonometrii rysunku określonej figury lub bryły. 4. Wymiarowanie rysunków Wymiar rysunkowy. Zasady wymiarowania. Linie wymiarowe. Liczby wymiarowe. Znaki wymiarowe. Oznaczenia wymiarów. Określanie położenia linii wymiarowych na rysunku technicznym. Rozmieszczanie wymiarów na określonym rysunku technicznym. Określanie wielkości i kierunku wpisania znaków oraz liczb wymiarowych na rysunku technicznym w odpowiedniej podziałce. 5. Szkicowanie Etapy szkicowania. Zasady wykonywania szkiców technicznych. Szkice figur i brył w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych. Szkice przedmiotów płaskich i brył. Sporządzanie szkicu technicznego określonej figury lub bryły geometrycznej. 6

7 6. Rysunek maszynowy Zastosowanie rysunku maszynowego. Zasady wykonywania rysunków maszynowych. Podziałki stosowane w rysunkach maszynowych. Wymiarowanie rysunków. Oznaczenia graficzne rysunków maszynowych. Opis i oznaczenia chropowatości powierzchni. Opis i oznaczenia tolerancji i pasowania. Rysunki połączeń rozłącznych i nierozłącznych. Uproszczenia rysunkowe. Oznaczanie i opisywanie chropowatości na określonym rysunku maszynowym. Określanie wybranych oznaczeń graficznych na rysunku maszynowym. 7. Dokumentacja techniczna Znaczenie dokumentacji technicznej. Podstawy sporządzania dokumentacji technicznej. Elementy dokumentacji technicznej. Etapy opracowania dokumentacji technicznej. Rodzaje projektów. Oznaczenia graficzne elementów budowlanych i instalacyjnych. Podstawowe zasady wykonywania rzutów i przekrojów obiektów. Rysunki szczegółów konstrukcyjnych. Dokumentacja technologiczna i techniczno-ruchowa. Instrukcje montażu i eksploatacji. Wskazywanie położenia określonych elementów budynku na przykładowym rysunku. Określanie wymiarów elementów budynku na podstawie rzutu sporządzonego w podziałce 1:50. Określanie przebiegu kanałów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych na podstawie dokumentacji. 8. Dokumentacja techniczna konstrukcji zduńskich i kominiarskich Elementy dokumentacji obiektów zduńskich i kominiarskich. Oznaczenia graficzne stosowane w dokumentacji technicznej konstrukcji zduńskich i kominiarskich. Dokumentacja pieców, kotłów rzemieślniczych i przemysłowych, kominów i przewodów. Określanie położenia obiektu zduńskiego w pomieszczeniu na podstawie projektu. Określenie położenia kanałów wentylacyjnych w budynku na podstawie projektu. 7

8 9. Inwentaryzacja konstrukcji zduńskich i kominiarskich Pojęcie inwentaryzacji. Zasady wykonywania inwentaryzacji. Zasady dokonywania pomiarów inwentaryzacyjnych. Zasady wykonywania inwentaryzacji konstrukcji zduńskich i kominiarskich. Sporządzanie rysunku inwentaryzacyjnego elementów pracowni. 10. Przedmiary prac i zestawienia materiałowe Zasady wykonywania przedmiarów i zestawień materiałów. Katalogi Nakładów Rzeczowych i cenniki materiałów. Podstawy kosztorysowania prac. Sporządzanie zestawienia materiałów potrzebnych do wykonania konstrukcji zduńskich i kominiarskich na podstawie dokumentacji technicznej. Środki dydaktyczne Materiały i przybory kreślarskie. Wzorniki pisma technicznego. Zestaw norm dotyczących rysunku technicznego. Model rzutni prostokątnej. Modele elementów budowlanych, instalacyjnych i maszynowych. Modele: elementów płaskich, brył geometrycznych, przekrojów. Plansze, foliogramy, fazogramy przedstawiające: rodzaje i grubości linii rysunkowych, formaty arkuszy rysunkowych, układ płaszczyzn rzutowania prostokątnego, układ płaszczyzn rzutowania aksonometrycznego. Przykładowe rysunki techniczne. Przykładowe schematy budowlane. Dokumentacja techniczna obiektów zduńskich i kominiarskich. Dokumentacja budowlana. Komplety Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz cenniki materiałów. Uwagi o realizacji programu Program nauczania przedmiotu Rysunek techniczny zawiera wiedzę przydatną uczniowi w realizacji przedmiotów i zadań zawodowych. Podstawowym celem kształcenia jest nauczenie ucznia, który będzie w przyszłości wykonywał zawód kominiarza sporządzania prostych 8

9 rysunków technicznych, przedmiarów i obmiarów prac oraz czytania dokumentacji technicznej. Nauczyciel powinien opracować szczegółowy program nauczania, zgodny z potrzebami i możliwościami realizacji w konkretnych warunkach. Program stanowi logiczną całość, a zaproponowane w poszczególnych działach tematycznych ćwiczenia nauczyciel może wykorzystywać podczas zajęć. Wskazane jest przygotowanie i uzupełnienie programu innymi ćwiczeniami. W procesie nauczania przedmiotu należy odwoływać się do wiedzy zdobytej przez uczniów na lekcji geometrii. Podczas realizacji programu nauczania przedmiotu proponuje się następującą organizację zajęć: zajęcia powinny odbywać się w pracowni wyposażonej w stanowiska komputerowe, stoły kreślarskie i materiały dydaktyczne związane z rysunkiem technicznym, wyposażenie pracowni powinno zapewnić możliwość samodzielnej pracy uczniów, formy pracy uczniów powinny być zróżnicowane, preferowana indywidualna praca przy oddzielnym stanowisku kreślarskim, w nauczaniu należy stosować metody aktywizujące oraz ćwiczenia i pokazy. Szczególną uwagę należy zwracać na opanowanie przez uczniów umiejętności: sporządzania szkiców i rysunków technicznych, poprawnej interpretacji informacji zawartych w kominiarskiej dokumentacji technicznej, komunikowania, samodzielnego podejmowania decyzji. Ważne jest kształtowanie umiejętności komunikowania i samodzielnego podejmowania decyzji, ponieważ są to umiejętności ponad-zawodowe przydatne zarówno w życiu codziennym, jak i pracy zawodowej. Przedstawione w tabeli liczby godzin przeznaczone na realizację poszczególnych działów programu mają charakter orientacyjny. Proponowany podział godzin na realizację poszczególnych działów Lp. Działy tematyczne Liczba godzin 1. Podstawy rysunku technicznego 4 2. Rzuty prostokątne 6 3. Rzuty aksonometryczne 6 4. Wymiarowanie rysunków 4 5. Szkicowanie 4 9

10 6. Rysunek maszynowy 8 7. Dokumentacja techniczna 10 Dokumentacja techniczna konstrukcji zduńskich i 8. kominiarskich Inwentaryzacja konstrukcji zduńskich i kominiarskich Przedmiary prac i zestawienia materiałowe 8 Razem 76 Propozycje metod sprawdzania i oceny edukacyjnych osiągnięć ucznia Sprawdzanie postępów uczniów powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny w trakcie realizacji programu nauczania przedmiotu, na podstawie przedstawionych na początku zajęć kryteriów. Wiadomości teoretyczne niezbędne do realizacji ćwiczeń mogą być sprawdzane za pomocą testów osiągnięć szkolnych oraz sprawdzianów ustnych. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, typu prawda-fałsz, na dobieranie). Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać poprzez obserwację ucznia podczas szkicowania i rysowania. Obserwując czynności ucznia i dokonując oceny jego pracy należy zwracać uwagę na: poprawną interpretację informacji zawartych w dokumentacji technicznej, dobór materiałów i przyborów do rysowania, stosowanie właściwych oznaczeń i opisów rysunków, wykonywanie rysunków zawodowych, wykonywanie przedmiarów prac kominiarskich. Oceniając uczniów należy zwracać uwagę na merytoryczną jakość wypowiedzi, poprawne posługiwanie się terminologią techniczną oraz wnioskowanie. Ocenianie osiągnięć uczniów powinno być dokonywane zgodnie z obowiązującą skalą ocen. Literatura Buksiński T., Szpecht A.: Rysunek techniczny. WSiP, Warszawa 1996 Maksymowicz A.: Rysunek zawodowy. WSiP, Warszawa 1998 Straszak K.: Rysunek zawodowy dla zasadniczej szkoły budowlanej. Część ogólna. WSiP, Warszawa 1989 Szczepkowski A.: Poradnik rysunkowy. WSiP, Warszawa

11 Wojciechowski L.: Zawodowy rysunek budowlany. WSiP, Warszawa 1999 Zbiór Polskich Norm: Rysunek techniczny budowlany. Wydawnictwa Normalizacyjne ALFA-WERO Sp. z o.o., Warszawa 1997 Zbiór Polskich Norm: Rysunek techniczny i rysunek techniczny maszynowy. Wydawnictwa Normalizacyjne ALFA-WERO Sp. z o.o., Warszawa 1997 Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych 11

12 PODSTAWY BUDOWNICTWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: posłużyć się podstawową terminologią budowlaną, określić kompetencje inwestora, wykonawcy i nadzoru budowlanego, scharakteryzować technologie wykonania budynków, scharakteryzować rodzaje gruntów, określić zasady organizowania robót ziemnych i budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, scharakteryzować materiały budowlane, instalacyjne i izolacyjne, określić skład betonów i zapraw budowlanych, scharakteryzować rodzaje, konstrukcje i sposób wykonania fundamentów, ścian, stropów, balkonów, dachów, stropodachów, schodów i klatek schodowych, określić sposób montażu rusztowań budowlanych, scharakteryzować rodzaje izolacji budowlanych, scharakteryzować materiały i wykończeniowe technologie budowlane, scharakteryzować rodzaje i sposób wykonania instalacji budowlanych, skorzystać z dokumentacji technicznej, zorganizować magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych. Materiał nauczania 1. Wprowadzenie do podstaw budownictwa Podstawowe regulacje prawne. Proces inwestycyjny. Obowiązki inwestora i wykonawcy inwestycji. Nadzory budowlane. Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Rodzaje budowli i budynków. Elementy i funkcje budynku. Obciążenia działające na budynek. Układy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne budynku. Technologia wykonania budynku. Wymagania higieniczno-sanitarne w budownictwie. Wymagania przeciwpożarowe w budownictwie. Ognioodporność budowli. Znak bezpieczeństwa materiałów. Certyfikat zgodności materiałów z normami. Deklaracja zgodności materiałów z aprobatą techniczną. 12

13 Zestawianie przedstawionych na rysunku elementów budynku w grupy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. Określanie elementów składowych budynku na rysunku. 2. Grunty budowlane i roboty ziemne Klasyfikacja gruntów budowlanych. Zakres robót ziemnych. Rodzaje wykopów i sposób ich wykonania. Narzędzia i sprzęt do robót ziemnych. Zasady składowania i wywożenia ziemi z wykopów. Zasady zabezpieczania ścian wykopów. Zasady odwodniania i zasypywania wykopów. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac ziemnych. Określanie rodzaju gruntu na podstawie przykładowej próbki. Dobieranie sposobu wykonania i zabezpieczania wykopu określonego rodzaju gruntu. 3. Materiały budowlane Rodzaje materiałów budowlanych. Fizyczne, mechaniczne i chemiczne właściwości materiałów budowlanych. Naturalne materiały kamienne. Ceramiczne wyroby budowlane. Drewno budowlane i materiały drewnopochodne. Metale i wyroby metalowe stosowane w budownictwie. Szkło budowlane. Tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych. Materiały malarskie, kleje. Materiały ścierne. Środki do zabezpieczania i konserwacji materiałów budowlanych. Określanie właściwości wybranych materiałów budowlanych. Określanie rodzaju materiałów budowlanych na podstawie próbek. 4. Betony i zaprawy Funkcje i znaczenie betonów i zapraw. Rodzaje betonów i zapraw. Składniki betonów i zapraw. Właściwości betonów i zapraw. Woda do celów budowlanych. Technologia wykonania betonów i zapraw. Spoiwa budowlane. Kruszywa budowlane. Sprzęt i narzędzia do wykonania betonów i zapraw. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania betonów i zapraw. Obliczanie ilości poszczególnych składników dla określonej objętości betonu Dobieranie składników dla betonu B

14 5. Izolacje Funkcje izolacji. Rodzaje izolacji. Izolacje termiczne. Izolacje przeciwwilgociowe. Izolacje antykorozyjne. Izolacje akustyczne. Sprzęt i narzędzia do wykonania izolacji. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania izolacji. Określanie właściwości izolacji termicznych. Dobieranie sposobu wykonania izolacji przeciwwilgociowej dla określonego elementu budowlanego. Dobieranie sposobu wykonania izolacji antykorozyjnej dla określonego elementu budowlanego. 6. Materiały izolacyjne Rodzaje materiałów izolacyjnych. Fizyczne, mechaniczne i chemiczne właściwości materiałów izolacyjnych. Materiały do izolacji termicznych. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. Materiały do izolacji antykorozyjnych. Materiały do izolacji akustycznych. Określanie właściwości materiałów izolacyjnych termicznych. Dobieranie izolacji termicznej dla określonego elementu budowlanego. 7. Fundamenty Rodzaje fundamentów. Współpraca gruntu z fundamentem. Technologia wykonania fundamentów. Izolacje fundamentów. Przejścia instalacji przez fundamenty. Sprzęt i narzędzia do wykonania fundamentów. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania fundamentów. Ćwiczenie Określanie rodzaju i sposobu izolacji przykładowego fundamentu. 8. Ściany Podział ścian. Funkcje ścian. Przewody dymne, spalinowe i wentylacyjne. Konstrukcje i wykonanie ścian. Wymagania cieplne ścian. Izolacje ścienne. Otwory budowlane. Przejścia instalacji przez ściany. Elementy architektoniczne ścian. Sprzęt i narzędzia do wykonania ścian. Rodzaje rusztowań budowlanych. Montaż rusztowań. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania ścian. 14

15 Określanie rodzaju przewodu kominowego na podstawie przykładowego projektu. 9. Stropy i balkony Rodzaje, funkcje stropów i balkonów. Konstrukcje i wykonanie stropów. Wymagania cieplne stropów. Izolacje stropów. Przejścia instalacji przez stropy. Konstrukcje i wykonanie balkonów. Sprzęt i narzędzia do wykonania stropów i balkonów. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania stropów i balkonów. Określanie rodzaju i sposobu izolacji przykładowego stropu. 10. Dachy i stropodachy Rodzaje dachów. Kształty dachów. Elementy dachów. Konstrukcje i wykonanie dachów. Pokrycia dachowe. Obróbki blacharskie dachów. Rynny i rury spustowe. Świetliki. Rodzaje stropodachów. Konstrukcje i wykonanie stropodachów. Wymagania dla dachów i stropodachów. Izolacja dachów i stropodachów. Przejścia instalacji przez dachy i stropodachy. Narzędzia i sprzęt do wykonania dachów i stropodachów. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania dachów i stropodachów. Określanie elementów składowych dachu na podstawie przykładowego projektu. 11. Schody i klatki schodowe Rodzaje, funkcje schodów i klatek schodowych. Elementy schodów. Kształty schodów. Konstrukcje i wykonanie schodów. Elementy klatek schodowych. Konstrukcje i wykonanie klatek schodowych. Wymagania dla klatek schodowych i schodów. Pochylnie. Dźwigi osobowe i towarowe. Sprzęt i narzędzia do wykonania schodów i klatek schodowych. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania schodów i klatek schodowych. Określanie i wskazywanie elementów schodów na rysunku. 15

16 12. Instalacje budowlane Rodzaje i funkcje instalacji. Instalacje wodno-kanalizacyjne. Instalacje przeciwpożarowe. Instalacje ogrzewcze. Instalacje gazowe. Wentylacja i klimatyzacja. Instalacje elektryczne. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane. Technologia wykonania instalacji. Sprzęt i narzędzia do wykonania instalacji. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania instalacji. Określanie rodzaju instalacji występujących w projekcie budowlanym. Obliczanie długości określonej instalacji na podstawie przykładowego projektu budowlanego. 13. Materiały instalacyjne Rodzaje materiałów instalacyjnych. Fizyczne, mechaniczne i chemiczne właściwości materiałów instalacyjnych. Rury. Armatura. Przewody elektryczne. Środki do zabezpieczania i konserwacji materiałów instalacyjnych. Określanie rodzaju rur na podstawie dokumentacji budowlanej. 14. Prace wykończeniowe Rodzaje prac wykończeniowych. Prace szklarskie, malarskie, ciesielskie i zduńskie. Okładziny. Podłogi i posadzki. Tynki. Okna i drzwi. Technologia prac wykończeniowych. Sprzęt i narzędzia do wykonania robót wykończeniowych. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót wykończeniowych. Ćwiczenie Określanie rodzaju tynku na podstawie próbki. 15. Gospodarka materiałowa Składowanie i magazynowanie materiałów budowlanych. Zasady magazynowania i składowania materiałów budowlanych. Przechowywanie materiałów na placu budowy. Miejsca składowania i magazynowania materiałów budowlanych. Transportowanie materiałów budowlanych. Szacowanie ilości składowanych i magazynowanych materiałów. Gospodarka materiałami budowlanymi. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas składowania, magazynowania i transportowania materiałów. 16

17 Dokonywanie podziału materiałów budowlanych (z określonego zestawu) według sposobu przechowywania. Środki dydaktyczne Podstawowe akty prawne dotyczące budownictwa. Zestaw norm. Przykładowe egzemplarze dokumentacji technicznej. Modele: ścian wielowarstwowych, stropów, okładzin ściennych i podłogowych, pokryć dachowych, zabezpieczania wykopów. Plansze, foliogramy, fazogramy przedstawiające rodzaje: gruntów, fundamentów, ścian, stropów i balkonów, dachów i stropodachów, izolacji, instalacji budowlanych. Filmy dydaktyczne. Próbki materiałów budowlanych. Katalogi i materiały reklamowe. Czasopisma specjalistyczne. Uwagi o realizacji programu Program nauczania przedmiotu składa się z piętnastu działów tematycznych ułożonych w sposób logiczny. Taki układ ułatwia uczniom przyswajanie wiedzy a nauczycielowi prowadzenie zajęć. Realizując program nauczania przedmiotu Podstawy budownictwa należy zwrócić uwagę na problematykę dotyczącą pojęć i terminologii budowlanej, materiałów budowlanych, technologii budownictwa. Zagadnienia te stanowią podbudowę kształcenia w zawodach budowlanych. Ważne jest opanowanie przez uczniów działu tematycznego dotyczącego materiałów budowlanych, ponieważ nabyta wiedza będzie wykorzystywana podczas realizacji przedmiotów technologia i zajęcia praktyczne. W procesie nauczania należy odwoływać się do wiadomości i umiejętności uczniów nabytych podczas zajęć z rysunku technicznego. W praktyce budowlanej często używane są określenia żargonowe i zapożyczone, w związku z tym wskazane jest zwracanie uwagi na posługiwanie się przez uczniów poprawną terminologią. W pracy nauczyciela powinny znaleźć zastosowanie przede wszystkim metody aktywizujące: sytuacyjna, inscenizacji, dyskusja dydaktyczna oraz metoda projektów. Dla ułatwienia zrozumienia 17

18 realizowanych treści, wskazane jest prezentowanie filmów dydaktycznych, organizowanie wycieczek na budowę. Ze względu na dużą różnorodność i wytwarzanie nowych materiałów, należy kształtować umiejętność trafnego wyboru materiałów, z uwzględnieniem jakości, trwałości, możliwości zastosowania, ochrony środowiska oraz czynnika ekonomicznego. Zajęcia należy prowadzić w pracowni wyposażonej w modele elementów budowlanych oraz próbki materiałów. Należy stosować zarówno indywidualną jak i grupową formę pracy uczniów. Każdy uczeń powinien mieć możliwość bezpośredniej identyfikacji materiałów. Program nauczania należy aktualizować wprowadzając wiadomości o nowych technologiach i materiałach budowlanych. Wskazane jest korzystanie z internetu do pozyskiwania informacji dotyczących materiałów budowlanych. Należy zachęcać uczniów do korzystania z fachowej literatury i czasopism. Zaleca się, żeby w trakcie realizacji programu nauczania rozszerzać w miarę możliwości te zagadnienia, które dotyczą bezpośrednio zawodu kominiarz. Proponuje się następujący podział godzin na realizację poszczególnych działów programu nauczania: Lp. Działy tematyczne Liczba godzin 1. Wprowadzenie do podstaw budownictwa 4 2. Grunty budowlane i roboty ziemne 3 3. Materiały budowlane 8 4. Betony i zaprawy 8 5. Izolacje 6 6. Materiały izolacyjne 4 7. Fundamenty 4 8. Ściany 5 9. Stropy i balkony Dachy i stropodachy Schody i klatki schodowe Instalacje budowlane Materiały instalacyjne Prace wykończeniowe Gospodarka materiałowa 6 Razem 76 18

19 Propozycje metod sprawdzania i oceny edukacyjnych osiągnięć ucznia Sprawdzanie postępów ucznia powinno odbywać się na bieżąco, w trakcie realizacji programu nauczania, na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Podczas oceniania należy sprawdzać umiejętności ucznia w operowaniu zdobytą wiedzą, zwracać uwagę na merytoryczną jakość wypowiedzi, właściwe stosowanie terminologii budowlanej oraz poprawność wnioskowania. Ocena osiągnięć szkolnych powinna aktywizować i mobilizować do pracy ucznia jak i nauczyciela. Proces oceniania ucznia powinien obejmować: diagnozę stanu wiedzy i umiejętności pod kątem założonych celów kształcenia, identyfikowanie postępów w toku realizacji programu nauczania przedmiotu oraz rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia, sprawdzanie wiedzy i umiejętności po zrealizowaniu programu nauczania. Szczególną uwagę należy zwracać na znajomość materiałów budowlanych, które są wykorzystywane w pracy kominiarza. Do sprawdzania osiągnięć szkolnych ucznia proponuje się stosować: sprawdziany ustne poziomu wiadomości i umiejętności, sprawdziany pisemne (testy osiągnięć szkolnych), obserwację wykonywanych ćwiczeń. Po zakończeniu realizacji działów tematycznych proponuje się zastosowanie testu dydaktycznego wielostopniowego. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda -fałsz). Ocenianie osiągnięć uczniów powinno być dokonywane zgodnie z obowiązującą skalą ocen. Literatura Kuczyński A., Lenkiewicz W.: Zarys budownictwa ogólnego. WSiP, Warszawa 1999 Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. PZiTB, Arkady, Warszawa 1989 Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997 Słowiński Z.: Technologia budownictwa. Część 1. WSiP, Warszawa 1991 Słowiński Z.: Technologia budownictwa. Część 2. WSiP, Warszawa 1993 Słowiński Z.: Technologia budownictwa. Część 3. WSiP, Warszawa

20 Szymański E., Wrześniowski Z.: Materiały budowlane. WSiP, Warszawa 1997 Szymański E.: Materiałoznawstwo budowlane. WSiP, Warszawa 1999 Tauszyński K.: Budownictwo z technologią. Część 1. WSiP, Warszawa 1992 Urban L.: Murarstwo i tynkarstwo. Podręcznik dla ZSZ. WSiP, Warszawa 1995 Wojciechowski L.: Materiały budowlane w budownictwie indywidualnym. Arkady, Warszawa 1998 Wojewoda K.: Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych. Podręcznik dla ucznia. Zeszyt 3. REA, Warszawa 1999 Wolski Z.: Zarys materiałoznawstwa budowlanego. WSiP, Warszawa 1994 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej. (M.P. Nr 2, poz. 29 z 1995 r.) Czasopisma specjalistyczne: Murator, Atlas, Materiały Budowlane Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 20

21 TECHNOLOGIA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: wyjaśnić zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zorganizować stanowisko pracy na budowie i w zakładzie rzemieślniczym zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, zaplanować kolejność prac, sporządzić przedmiary i obmiary robót, wyjaśnić zasady wykonywania podstawowych operacji technologicznych obróbki ręcznej metali, wyjaśnić proces spalania paliw technicznych, wyjaśnić zasady odprowadzania spalin, określić rodzaje, przeznaczenie, budowę przewodów spalinowych, dymnych, wentylacyjnych i systemów kominowych, scharakteryzować konstrukcje zduńskie i kominiarskie oraz ich armaturę, określić wymagania dla pomieszczeń, w których występują konstrukcje zduńskie i kominiarskie, wyjaśnić zasady poruszania się po elementach konstrukcyjnych budynku i komina, scharakteryzować materiały stosowane w konstrukcjach ognioodpornych, określić skład zapraw ognioodpornych, określić przeznaczenie, zasady doboru i przygotowywania narzędzi oraz urządzeń kominiarskich, posłużyć się sygnałami kominiarskimi, wyjaśnić zasady usuwania przeszkód w przewodach kominowych, wyjaśnić zasady czyszczenia i osadzania nasad kominowych, wyjaśnić zasady czyszczenia: przewodów kominowych, trzonów kuchennych, pieców przemysłowych i rzemieślniczych, kotłów, kominów przemysłowych, wyjaśnić zasady wypalania kominów, urządzeń paleniskowych, wędzarni, wyjaśnić zasady wykonywania podstawowych prac murarskich, tynkarskich, betoniarskich i malarskich, wyjaśnić zasady dokonywania przeglądów stanu przewodów kominowych, 21

22 zlokalizować oraz określić sposób usunięcia usterek konstrukcji zduńskich i kominiarskich, skorzystać z dokumentacji technicznej, wyjaśnić zasady wykonywania napraw i prac konserwacyjnych konstrukcji zduńskich i kominiarskich, prowadzić dokumentację prac kominiarskich, obliczyć koszty pracy, zużycie materiałów i sprzętu. Materiał nauczania 1. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska Prawna ochrona pracy. Wymagania bhp oraz ochrony ppoż. podczas wykonywania obiektów zduńskich. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w procesach pracy. Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Środki ochrony osobistej. Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach pod ciśnieniem. Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej. Zasady bezpieczeństwa przy transporcie oraz magazynowaniu materiałów i wyrobów. Składowanie odpadów budowlanych. Zasady ochrony środowiska na stanowisku pracy. Pierwsza pomoc w wypadkach przy pracy. Zabezpieczenie miejsca wypadku. Dobieranie środków ochrony osobistej stosownie do rodzaju pracy. Udzielanie pierwszej pomocy osobie rażonej prądem elektrycznym lub zatrutej tlenkiem węgla. Opanowanie sposobu alarmowania straży pożarnej, zgodnie z instrukcją. Dobieranie sprzętu i środków gaśniczych, w zależności od rodzaju pożaru. Stosowanie podręcznego sprzętu i środków gaśniczych do gaszenia zarzewia pożaru. Wyznaczanie miejsca składowania odpadów budowlanych. Wykonywanie (na fantomie) sztucznego oddychania, zgodnie z obowiązującymi zasadami. 22

23 2. Podstawowe operacje technologiczne Przepisy bhp i ochrony ppoż. obowiązujące podczas wykonywania podstawowych operacji technologicznych. Ślusarskie stanowisko robocze. Przyrządy pomiarowe. Elektronarzędzia. Narzędzia ślusarskie do obróbki ręcznej metalu. Technologia trasowania. Technologia cięcia i przecinania metali. Technologia gięcia i prostowania metali. Technologia piłowania powierzchni płaskich i kształtowych. Technologia wiercenia. Technologia gwintowania wewnętrznego i zewnętrznego. Technologia wykonywania połączeń nitowanych. Technologia lutowania lutem miękkim. Proste prace montażu mechanicznego. Właściwości drewna. Technologia prostych prac stolarskich i ciesielskich. 3.Proces spalania paliw technicznych Rodzaje paliw. Właściwości fizykochemiczne paliw. Przebieg procesu spalania. Współczynnik nadmiaru powietrza. Techniczne uwarunkowania procesu spalania. Charakterystyka procesu spalania paliw technicznych. Warunki ekonomicznego spalania. Rozszerzalność termiczna. Elementy wymiany ciepła. Produkty spalania. Rodzaje sadzy. Obliczanie ciągu w przewodach kominowych o przekroju 25 cm x 25 cm i długości 1500 cm. Określanie wpływu punktu rosy na konstrukcję przewodów kominowych wykonanych z cegły. Określanie rodzajów gazów spalinowych powstałych podczas spalania gazu ziemnego. Określanie zasad pomiaru ciągu komina o przekroju 25 cm x 25 cm i długości 1500 cm. Określanie przyczyn pękania kominów. 4. Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymne Przepisy bhp i ochrony ppoż. obowiązujące podczas odprowadzania spalin i wentylacji pomieszczeń. Odprowadzanie spalin. Rodzaje i budowa przewodów kominowych. Przekroje kanałów spalinowych. Wkłady kominowe. Odprowadzanie kondensatu z kominów. Urządzenia regulujące ciąg kominowy. Kanały wentylacyjne i ich uzbrojenie. Wymagania stawiane pomieszczeniom, w których występują konstrukcje zduńskie i kominiarskie. 23

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ SYMBOL CYFROWY 713[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 712[08]/ZSZ/SP/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA ZDUN 712[08] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Janusz Jasek mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SYMBOL CYFROWY 712[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik drogownictwa symbol cyfrowy: 311[45] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Kominiarz numer indeksu 713303 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Janusz Jasek mgr inż. Dariusz Oparowski mgr Zbigniew Zienkiewicz. Recenzenci: mgr inż. Halina Gołąb inż.

Autorzy: mgr inż. Janusz Jasek mgr inż. Dariusz Oparowski mgr Zbigniew Zienkiewicz. Recenzenci: mgr inż. Halina Gołąb inż. Autorzy: mgr inż. Janusz Jasek mgr inż. Dariusz Oparowski mgr Zbigniew Zienkiewicz Recenzenci: mgr inż. Halina Gołąb inż. Bernard Grabski Opracowanie redakcyjne: mgr Bożena Stadnicka-Graboś 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH SYMBOL CYFROWY 311[39] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne L.p. Dział Temat lekcji Liczba godzin na realiza cję Dział. 2 Dział. PKZ(B.c) (). 3 Dział. PKZ(B.c) (),2 4 Dział. PKZ(B.c) (2) 5 Dział. PKZ(B.c) ()3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO 1. Wiadomości wstępne 1.1. Historia rysunku i jego znaczenie 1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym 1.3. Stanowisko kreślarskie 1.4. Przybory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM BUDOWLANYM Zawód: Specjalność: technik budownictwa budownictwo ogólne Przedmioty: budownictwo z technologią, konstrukcje budowlane, materiały

Bardziej szczegółowo

Spis treści (Krzysztof Gadomski)

Spis treści (Krzysztof Gadomski) Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO (Krzysztof Gadomski)... 9 1. Wiadomości wstępne... 9 1.1. Historia rysunku i jego znaczenie... 9 1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym...

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: zdun; symbol 711203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie robót zduńskich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA - 932918 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Murarz-tynkarz nr indeksu 711204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: murarz - tynkarz; symbol 711204 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI. I półrocze

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI. I półrocze Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI I półrocze Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną. Wymagania rozszerzone

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl. III II rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II Gimnazjum Numer dopuszczenia: 199 / 2009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON 1 Dział podręcznika Temat lekcji [L. godzin] Treści nauczania Procedury

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Tapicer numer indeksu 753402 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: Zdun; symbol 711203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (712616) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9 B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: cieśla; symbol: 711501 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: Techniki Wytwarzania 1.Celem kształcenia jest zapoznanie uczni z: - podstawowymi pojęciami technologii; - narzędziami i pomiarami warsztatowymi; - obróbką

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczących w programie STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: MURARZ TYNKARZ 711204

ZAWÓD: MURARZ TYNKARZ 711204 ZAWÓD: MURARZ TYNKARZ 711204 Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczących w programie STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM Klasa IV, sem. I, zawód: technik mechanik, symbol cyfrowy klasyfikacji zawodu: 311504, program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora CKZiU/TM/2015

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A Z Z A J Ę Ć T E C H N I C Z N Y C H dla klasy II Publicznego Gimnazjum w Siemoni

K R Y T E R I A O C E N I A N I A Z Z A J Ę Ć T E C H N I C Z N Y C H dla klasy II Publicznego Gimnazjum w Siemoni K R Y T E R I A O C E N I A N I A Z Z A J Ę Ć T E C H N I C Z N Y C H dla klasy II Publicznego Gimnazjum w Siemoni Program nauczania realizowany z nową podstawą programową: 1. W systemie oceniania z techniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PROGRAM: Czas trwania: 60 godzin ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA BUDOWLANA

PROGRAM: PROGRAM: Czas trwania: 60 godzin ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA BUDOWLANA Malarz-tapeciarz Tynkarz-szpachlarz W trakcie kursu pracownicy doskonalą umiejętności malowania pomieszczeń oraz wykonywania robót tapeciarskich z wykorzystaniem typowych materiałów, narzędzi oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

II. BLOKI PROGRAMOWE. 1. Cele kształcenia

II. BLOKI PROGRAMOWE. 1. Cele kształcenia I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać rodzaje energii oraz określać jej parametry; 2) charakteryzować źródła energii słonecznej, geotermalnej, wiatru,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Piotr Miłosz mgr inż. Krzysztof Wojewoda. Recenzenci: mgr inż. Grażyna Piontecka mgr inż. Jarosław Proć

Autorzy: mgr inż. Piotr Miłosz mgr inż. Krzysztof Wojewoda. Recenzenci: mgr inż. Grażyna Piontecka mgr inż. Jarosław Proć Autorzy: mgr inż. Piotr Miłosz mgr inż. Krzysztof Wojewoda Recenzenci: mgr inż. Grażyna Piontecka mgr inż. Jarosław Proć Opracowanie redakcyjne: mgr Bożena Stadnicka Graboś 1 Spis treści Wprowadzenie 3

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Recenzenci: Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Barbara Kędra inż. Alicja Kulczycka mgr inż. Anna Kusina mgr inż.

Autorzy: Recenzenci: Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Barbara Kędra inż. Alicja Kulczycka mgr inż. Anna Kusina mgr inż. Autorzy: mgr inż. Barbara Kędra inż. Alicja Kulczycka mgr inż. Anna Kusina mgr inż. Marek Machnik Recenzenci: dr inż. Władysława Maria Francuz mgr inż. Alicja Zajączkowska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU BUDOWNICTWO OGÓLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU BUDOWNICTWO OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU BUDOWNICTWO OGÓLNE Klasa: I TECHNIKUM BUDOWLANE Prowadząca zajęcia: Andżelika Szkuciak Rok szkolny: 2017/2018 Nazwa i numer programu nauczania: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

582 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

582 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) Dziennik Ustaw Nr 100 5826 Poz. 582 582 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Matbudiinst-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Doskonalenie umiejętności wykonywania dociepleń obiektów budowlanych nowowznoszonych i istniejących w oparciu o nowoczesne technologie termoizolacyjne to cel

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: [1]. Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: betoniarz - zbrojarz; symbol 711402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA I TECHNIKUM ZAWODOWE DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: opanował w pełni wymagania programowe a jego wiadomości i umiejętności są twórcze (dodatkowe prace,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23 Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 311929 CELE KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU DOKUMENTACJA TECHNICZNA Klasa: I TECHNIKUM BUDOWLANE Prowadząca zajęcia: Andżelika Szkuciak Rok szkolny: 2017/2018 Nazwa i numer programu nauczania: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Materiałoznawstwo Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DIS-1-211-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Dział. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. program nauczania

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE MATRYCA EFEKTÓW PRZEDMIORY KIERUNKOWE EFEKTÓW I I I K_W01 Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE. Klasa I II III

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE. Klasa I II III I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni

Bardziej szczegółowo

Podstawy budownictwa

Podstawy budownictwa Rozkład materiału nauczania: Podstawy budownictwa PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER SIECI, INSTALACJI i URZĄDZEŃ SANITARNYCH, 712616 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Podstawy budownictwa TYP SZKOŁY: ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość 1 Wymagania podstawowe zdefiniowane w dyrektywie 89/106 EWG,ustawie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Recenzenci: Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Barbara Kędra inż. Alicja Kulczycka mgr inż. Anna Kusina mgr inż.

Autorzy: Recenzenci: Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Barbara Kędra inż. Alicja Kulczycka mgr inż. Anna Kusina mgr inż. Autorzy: mgr inż. Barbara Kędra inż. Alicja Kulczycka mgr inż. Anna Kusina mgr inż. Marek Machnik Recenzenci: dr inż. Władysława Maria Francuz mgr inż. Alicja Zajączkowska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: blacharz samochodowy; symbol 721306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ 1. CELE EDUKACYJNE PRZEDMIOTU Celem kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA TECHNIKA BUDOWNICTWA W KWALIFIKACJI B.18 W ZAWODZIE MURARZ-TYNKARZ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA TECHNIKA BUDOWNICTWA W KWALIFIKACJI B.18 W ZAWODZIE MURARZ-TYNKARZ PRZEDMIOT: PRACOWNIA MURARSKO-TYNKARSKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA TECHNIKA BUDOWNICTWA W KWALIFIKACJI B.18 W ZAWODZIE MURARZ-TYNKARZ DZIAŁ 10.1. Wykonywanie zapraw i mieszanek betonowych POZIOM NA PROPONOWANĄ

Bardziej szczegółowo

-wyjaśnienie znaczenia pojęć: technika, postęp techniczny

-wyjaśnienie znaczenia pojęć: technika, postęp techniczny Nr lekcji Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału I rok nauki (35 godzin) Temat lekcji Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu ZDUN

Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu ZDUN Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu ZDUN 94/m Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 711203 (* (712103) (** - Egzamin

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektromechanik; symbol 741201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI 1. W trakcie nauki nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; symbol 712905 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI 1. Podczas ustalania oceny z techniki będą brane pod uwagę: a. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP, b. organizacja pracy, c. ład i porządek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU. 2. Cel kursu: przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót z zakresu prac zbrojarskich oraz ciesielskich.

PROGRAM KURSU. 2. Cel kursu: przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót z zakresu prac zbrojarskich oraz ciesielskich. PROGRAM KURSU INFORMACJE O KURSIE 1. Nazwa kursu: zbrojarz cieśla. 2. Cel kursu: przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót z zakresu prac zbrojarskich oraz ciesielskich. 3. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Recenzenci: Opracowanie redakcyjne:

Autorzy:  Recenzenci: Opracowanie redakcyjne: Autorzy: inż. Tadeusz Karkoszka inż. Alicja Kulczycka mgr inż. Anna Kusina mgr Andrzej Redlich Recenzenci: mgr inż. Halina Darecka mgr Piotr Pasternak Opracowanie redakcyjne: dr Grzegorz Rycharski 1 Spis

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 kwietnia 2011 r. 582 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator

Bardziej szczegółowo