Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki"

Transkrypt

1 Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c. Beata Andrzejewska, Małgorzata Hoser pl. Wilsona 4/18, Warszawa Warszawa, styczeń 2014 r.

2 I. INFORMACJE WSTĘPNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POWIĄZANIA SPORZĄDZANEGO PLANU MIEJSCOWEGO Z INNYMI DOKUMENTAMI... 5 II. INFORMACJE, ANALIZY I OCENY ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA, W TYM STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO PLANU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego planu Problematyka ochrony środowiska w projekcie planu ANALIZA PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU MPZP NA ŚRODOWISKO I LUDZI, Z UWZGLĘDNIENIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA I MIĘDZY ODDZIAŁYWANIAMI NA TE ELEMENTY Przewidywane skutki realizacji ustaleń planu miejscowego na zasoby poszczególnych elementów środowiska Przewidywane skutki realizacji ustaleń planu miejscowego na jakość poszczególnych elementów środowiska i na zdrowie ludzi Ocena oddziaływania projektu Planu na różnorodność biologiczną, faunę, florę oraz system przyrodniczy Ocena oddziaływania projektu Planu na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów Ocena oddziaływania projektu Planu na krajobraz, zabytki, dobra materialne Ocena oddziaływania projektu Planu na ludzi podsumowanie analiz INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 34 III. ROZWIĄZANIA ŁAGODZĄCE, ALTERNATYWNE I KOMPENSACYJNE STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

3 I. INFORMACJE WSTĘPNE Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu m.p.z.p. gminy Wąsewo 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest ocena wpływu ustaleń projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsewo sporządzanego Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Majdan, Rząśnik Szlachecki (opracowywany na podstawie Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lutego 2011 r.), nazwanego dalej Planem, na zasoby środowiska przyrodniczego i krajobraz, a także przedstawienie skutków wpływu ustaleń Planu na stan i funkcjonowanie środowiska, w tym warunki życia mieszkańców. Prognoza oddziaływania na środowisko, jako element procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, została wykonana zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U poz późn. zm.), wytycznymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo nr: WOOŚ-I JD z dn r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej (pismo nr: ZNS /112/WA/11 z dn r.). Przy sporządzaniu prognozy posłużono się również literaturą z zakresu metodyki sporządzania ocen oddziaływania planów i studiów, w tym: Wytycznymi metodycznymi dotyczącymi przepisów artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG ze strony internetowej: oraz publikacji: Natura Niezbędnik urzędnika; 2008 r.; Pawlaczyk. 2. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U poz z późn. zm.) oraz wytycznych, określeniu i ocenie podlegają skutki rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie Planu, które wpływają na jakość, stan i funkcjonowanie środowiska, w tym obszary Natury 2000, a także inne obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz na jakość życia ludzi. Powyższe analizy zostały przeprowadzone dla całego obszaru objętego Planem oraz jego otoczenia. W pierwszym etapie rozpoznano szczegółowo ustalenia analizowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsewo, jako źródła generującego oddziaływanie na środowisko oraz ustalono jego powiązania z innymi dokumentami, w tym określono jego zgodność z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo. W drugim etapie dokonano rozpoznania stanu środowiska, jego zasobów, zdolności do regeneracji oraz tendencji do zmian, określono istniejące problemy ochrony środowiska oraz cele ochrony na podstawie analiz i wniosków zawartych w dostępnych opracowaniach. Podstawą odniesienia w prognozie była charakterystyka i ocena stanu istniejącego opracowana na podstawie wizji terenowej oraz dostępnych materiałów: 1. dane dostępne na stronach internetowych (http://natura2000.mos.gov.pl/, pgi.gov.pl/, pl/) 2. Inwentaryzacja ornitologiczna gminy Wąsewo, M. Wierzba, W. Krasowski, 2008 r. 3. Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo - dotyczący obszaru sołectw: Wąsewo, Bagatele, Bartosy, Brudki Nowe, Brudki Stare, Czesin, Dalekie, Jarząbka, Majdan Suski, Modlinek, Mokrylas, Przedświt, Przyborowie, Rososz, Rynek, Rząśnik Szlachecki, Rząśnik Włościański, Ulasek, Trynosy, Trynosy Osiedle, Wąsewo Kolonia, Wysocze, Zgorzałowo oraz części sołectw: Brzezienko, Grądy, Kolonia Przyborowie, Ruda, Zastawie, z wyłączeniem terenów objętych obowiązującymi zmianami Miejscowego Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo, Uchwała z dn r. nr XIX/88/08 (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 219, poz. 9453, dnia 22 grudnia 2008r.) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2

4 4. Opracowanie ekofizjograficzne gminy Wąsewo, PRZESTRZEŃ Pracownia Projektowa s.c., 2003 r. 5. Plan gospodarki odpadami Gminy Wąsewo na lata , 2005 r. 6. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 2004 r. 7. Program ochrony środowiska Gminy Wąsewo na lata , 2005 r. 8. Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim w roku 2010, WIOŚ, 2010 r. 9. Program ochrony powietrza dla strefy powiat ostrów mazowiecka, Uchwała Nr 168/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2009 r. 10. Stan środowiska w województwie mazowieckim w roku 2009, WIOŚ, 2010 r. 11. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, 2001 r. oraz Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, 2006 r. 12. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo tekst i rysunek ujednolicony, Uchwała Rady Gminy Nr X/70/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 września 2011 r. Na podstawie zebranych danych określono przewidywane oddziaływanie planu, na poszczególne elementy środowiska oraz ustalono wpływ ustaleń planu na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody zidentyfikowano możliwe źródła oddziaływań, określono typy oddziaływań, skonfrontowano możliwe oddziaływania z uwarunkowaniami danego obszaru, prognozowano natężenie i zakres oddziaływań, a następnie oceniono ich znaczenie. W przypadku wpływu planu na obszary sieci Natura 2000 oceniano, czy realizacja ustaleń analizowanego dokumentu będzie wywierać negatywne oddziaływanie na integralność danego obszaru (uwzględniając wszystkie elementy środowiska i spójność obszaru) w nawiązaniu do celów ochrony tego obszaru. Należy podkreślić, iż plan jest zbiorem wytycznych, na podstawie którego można realizować zagospodarowanie. Nie przedstawia on jednak ostatecznego i pełnego obrazu zagospodarowania, tylko możliwe kierunki. Z tego względu ocena ustaleń planu dotyczy kierunków procesów, które mogą zajść pod wpływem realizacji ustaleń planu, a nie dotyczy rzeczywistych procesów, które zajdą. W Prognozie założono, że zostanie zrealizowany wariant maksymalnego zagospodarowania terenu wg reguł określonych w planie (również tych najmniej korzystnych dla środowiska). Ponadto w Prognozie wzięto pod uwagę fakt, że plan miejscowy nie może naruszać wg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z tym w planie nie ma możliwości wprowadzenia ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów innych niż jest to określone w Studium. Zatem ocena ustaleń planu i możliwości rozwiązań alternatywnych dotyczy kształtowania zagospodarowania w ramach określonej w studium funkcji terenu (zaaprobowanej na etapie uzgadniania i opiniowania Studium przez organy ochrony środowiska). Prognoza obejmuje tereny objęte planem oraz tereny, na które będą miały wpływ ustalenia sporządzanego dokumentu. Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ani innej ustawy nie regulują metod analizy ustaleń planu. W prognozie przyjęto metodę oceny porównawczej i opisowej przewidywanych zmian w środowisku w odniesieniu do stanu istniejącego. W pierwszym etapie oceny zidentyfikowano możliwe procesy, które zajdą pod wpływem realizacji ustaleń planu, a następnie oceniono ich znaczenie. Zgodnie z wytycznymi metodycznymi - jeżeli w prognozie stwierdzono by możliwość wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego Planu, pierwszym krokiem byłoby ustalenie rozwiązań łagodzących (ograniczających i zapobiegających). Jeżeli mimo zastosowania środków łagodzących zagrożenie dla środowiska nadal by występowało drugim krokiem byłoby zaproponowanie rozwiązań alternatywnych, a następnie poddanie ich prognozie oddziaływania na środowisko. W przypadku, gdy brak jest rozwiązań alternatywnych, które wykluczą negatywne oddziaływanie planu na środowisko trzecim krokiem jest określenie i ocena środków kompensujących. 3

5 Prognoza składa się z części tekstowej oraz części kartograficznej Mapy Prognoza oddziaływania na środowisko - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wąsewo. Na rysunku Prognozy przedstawiono waloryzację oddziaływania Planu na środowisko. Wyznaczono obszary gdzie nie przewiduje się istotnego negatywnego oddziaływania Planu, oraz obszary gdzie przewiduje się umiarkowane lub istotne oddziaływania Planu na środowisko. 3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA Po wejściu w życie planu miejscowego skutki jego realizacji będą analizowane, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647, z późn. zm.) wójt gminy, co najmniej raz w czasie trwania kadencji rady gminy, przeprowadza analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i po uzyskaniu odpowiednich opinii przekazuje radzie gminy uzyskane wyniki. Wskazuje się, aby w dokumencie tym oceniono czy przewidywane w niniejszej prognozie skutki są zgodne z rzeczywistym stanem. W przypadku stwierdzenia negatywnych oddziaływań nieprzewidzianych w niniejszym dokumencie należałoby podjąć odpowiednie działania określone w art. 27 powyższej ustawy. 4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Regulacje zawarte w Planie mają na celu ustalenie zasad zagospodarowania terenów, a także określenie zasad dotyczących kształtowania przestrzeni. W Planie zostały określone: zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym: zasady lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ochronę naturalnego ukształtowania terenu, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony jakości powietrza, ochrony gruntów leśnych, zieleni wysokiej i funkcjonowania przyrodniczego oraz ochrony awifauny; zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; zasady scalenia i podziału nieruchomości; zasady obsługi komunikacyjnej; zasady dotyczące infrastruktury technicznej, w tym ustalenia z zakresu: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, usuwania odpadów stałych, zaopatrzenia w energię elektryczną, zaopatrzenia w ciepło, telekomunikacji; sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania; przeznaczenie i zasady zagospodarowania poszczególnych terenów, w tym: zasady i warunki zabudowy oraz zachowania ładu przestrzennego. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznacza następujące tereny o różnych formach zagospodarowania: MNu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, RMu - tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług, ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, U - tereny zabudowy usługowej, UT - tereny zabudowy usługowej obiektów turystyki, sportu i rekreacji, R - tereny rolne, RZL - tereny rolne z dopuszczeniem zalesień, 4

6 KDD i KD - tereny dróg publicznych i ich poszerzenia, KDW - tereny dróg wewnętrznych. Ponadto na rysunku Planu wyznaczono m.in.: nieprzekraczalne linie zabudowy, nieprzekraczalne tylne linie lokalizacji budynków usługowych, strefy potencjalnego oddziaływania linii elektroenergetycznych średniego napięcia. Informacyjnie na rysunku Planu oznaczono m.in.: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Biała, projektowane rozszerzenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, stanowiska archeologiczne będące w ewidencji zabytków, istniejące rowy melioracyjne poza granicami planu, symbole przeznaczenia terenów w obowiązującym planie miejscowym w otoczeniu analizowanego Planu oraz granice gminy i sołectw. W zakresie zmian przeznaczenia terenu Plan, poza terenami takimi jak: 11U i 12U (tereny usług w m. Ruda), 10RMu (teren zabudowy zagrodowej w Jarząbce), fragmentami terenów 6MNu, 8MNu i 13MNu (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Jarząbce i Rudzie) a także terenami rolnymi lub rolnymi z dopuszczeniem zalesień (7R, 17RZL, 18RZL, 35RZL, 36RZL), leśnymi (5ZL, 22ZL, 24ZL, 30ZL) oraz częścią dróg publicznych, w tym ich poszerzeń, wyznacza nowe tereny zabudowy w obrębie terenów rolnych niskich i średnich klas bonitacyjnych, a także leśnych. Największą ilość/powierzchnię terenów dokument przeznacza pod nowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (13 terenów o powierzchni 8,53 ha) oraz pod tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (5 terenów o powierzchni 4,72 ha). Ponadto 2,41 ha zajmują nowe tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług oraz 1,23 ha zajmują tereny zabudowy usługowej obiektów turystyki, sportu i rekreacji. Nowe tereny komunikacji dróg publicznych i wewnętrznych zajmują powierzchnię 1,22 ha. 5. POWIĄZANIA SPORZĄDZANEGO PLANU MIEJSCOWEGO Z INNYMI DOKUMENTAMI Przeznaczenie terenu, jak również inne ustalenia, w tym zasady ochrony środowiska przyrodniczego, zostały opracowane w projekcie Planu na podstawie wytycznych określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsewo. Wymienione Studium zostało zatwierdzone Uchwałą Nr X/70/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 września 2011 r. W trakcie procedury sporządzania uzyskało pozytywne opinie organów ochrony środowiska. W obowiązującym Studium w obrębie granic analizowanego Planu wyznaczono następujące tereny: RMU obszary zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej, obejmujące: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych; tereny zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych, w tym: oświaty i kultury, ochotniczej straży pożarnej (OSP) itp.; tereny zabudowy usług podstawowych, w tym usług handlu, gastronomii, biur różnego typu, turystyki, z dopuszczeniem funkcji produkcyjnej nieuciążliwej oraz rzemiosła, przetwórstwa rolno-spożywczego i drobnej wytwórczości; publiczne tereny sportu i rekreacji, zieleni urządzonej, lasy; istniejąca zabudowa produkcyjno-magazynowa z możliwością jej rozbudowy i przebudowy; inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące wyżej wymienionym funkcjom, w tym infrastruktury technicznej i komunikacji. W Planie w tych obszarach wyznaczono tereny RMu, MNu i ZL. RML obszary zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i letniskowej obejmujące: tereny zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy letniskowej, bez dopuszczenia usług wolnostojących; inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące wyżej wymienionym funkcjom, w tym infrastruktury technicznej i komunikacji, tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, lasy. W Planie w tych obszarach wyznaczono tereny MNu, ML i ZL. UZP obszary usługowe z zielenią towarzyszącą, obejmujące: UZP1: 5

7 tereny zabudowy usługowej, w tym z zakresu usług publicznych, administracji, służby zdrowia, oświaty i kultury, turystyki, sportu i rekreacji, ochotniczej straży pożarnej (OSP) oraz innej dotyczącej inwestycji celu publicznego; zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej za wyjątkiem budynków i lokali mieszkalnych właścicieli lub zarządców obiektów; tereny zieleni urządzonej, sportu i rekreacji, lasy; inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące wyżej wymienionym funkcjom, w tym infrastruktury technicznej i komunikacji. W Planie w tych obszarach wyznaczono teren U. UZP3: tereny zabudowy usługowej obiekty turystyki, sportu i rekreacji; dopuszcza się usługi handlu i gastronomii służące obsłudze terenu; zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej za wyjątkiem budynków i lokali mieszkalnych właścicieli lub zarządców obiektów; tereny zieleni urządzonej; inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące wyżej wymienionym funkcjom, w tym infrastruktury technicznej i komunikacji. W Planie w tym obszarze wyznaczono teren UT. ZL obszary obejmujące lasy i zadrzewienia, w tym: tereny lasów i zadrzewień, w tym lasy ochronne i objęte formami ochrony przyrody, dla których obowiązują przepisy odrębne; tereny nieużytków, gruntów nadających się do zalesienia, m.in. zbocza, hałdy i tereny po wyeksploatowaniu surowców mineralnych, grunty rolne nie użytkowane rolniczo oraz grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej - przeznaczone docelowo do użytkowania leśnego; adaptuje się istniejącą zabudowę i dopuszcza się realizację nowych obiektów budowlanych służących gospodarce leśnej, urządzeń i obiektów liniowych infrastruktury technicznej i komunikacji określone w przepisach odrębnych, w tym odpowiadające właściwym formom ochrony przyrody, w sposób nie kolidujący z nasadzeniami leśnymi. dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych terenowych obiektów obsługi turystyki w postaci szlaków turystyki pieszo-rowerowej, miejsc postoju i odpoczynku turystów, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; w sposób nie kolidujący z nasadzeniami leśnymi. W Planie w tych obszarach wyznaczono tereny RZL. Wyrys ze Studium znajduje się na rysunku Planu i Prognozy. W niniejszej Prognozie zostały uwzględnione informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów powiązanych z terenem analizowanego Planu: prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy Wąsewo przyjętego Uchwałą Nr X/70/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 września 2011 r.; prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/88/08 Rady Gminy Wąsewo z dnia 26 września 2008 r. Znaczna część terenu ujęta w sporządzanym obecnie Planie posiada obowiązujący plan miejscowy z 2008 r. Jedynie tereny znajdujące się w sołectwach: Grębki (14MNu i 15ML) oraz jeden z terenów w Grądach (4RMu) nie są objęte obowiązującym planem miejscowym. Na pozostałych terenach w obowiązującym Planie z 2008 r. wyznaczono tereny: RMu - zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w mieszkania lub w obiektach wolnostojących. W obrębie tych jednostek położne są fragmenty 6

8 Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu m.p.z.p. gminy Wąsewo terenu objęte Planem w sołectwach Jarząbka i Ruda - obecnie fragmenty terenów: 6MNu, 8MNu, 10RMu i 13MNu; Up - tereny zabudowy usługowej publicznej. W obrębie tej jednostki położony jest fragment terenu objęty Planem w sołectwie Ruda - obecnie tereny 11U i 12U; R tereny rolnicze - użytki orne oraz użytki zielone i zieleń śródpolna. W obrębie tych jednostek są położone tereny znajdujące się w sołectwach: Przedświt, Majdan Suski, Brudki Nowe, Grądy, Rząśnik Szlachecki, Jarząbka i Ruda; ZL i ZLp lasy i projektowane zalesienia. W obrębie tej jednostki położne są fragmenty terenu objęty Planem w sołectwach Przedświt, Brudki Nowe, Rząśnik Szlachecki, Grądy; komunikacji. W Prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla ww. dokumentów stwierdzono, iż rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne oraz ustalenia dotyczące ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego proponowane w Studium i Planie nie powodują drastycznych konfliktów dla środowiska i krajobrazu oraz nie będą miały negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń tych dokumentów na funkcjonowanie obszarów i obiektów ochrony przyrody. II. INFORMACJE, ANALIZY I OCENY 6. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA, W TYM STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM Ogólna charakterystyka obszaru opracowania Obszar Planu położony jest w południowej części gminy wiejskiej Wąsewo, w obrębie sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki. Na obszar Planu składają się 23 oddzielne tereny, które razem zajmują powierzchnię około 23,12 ha. Pojedyncze tereny zajmują w większości poniżej hektara, są jednak też tereny większe. Największy teren znajduje się na granicy sołectw Przedświt i Majdan Suski - zajmuje 3,4 ha. W obrębie Planu znaczną część obecnie stanowią grunty rolne. Obszary zabudowane (tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, usług) położone są w sołectwie Ruda i Jarząbka. Południowa część gminy posiada zdecydowanie gorsze warunki dla rozwoju rolnictwa niż pozostała jej część. Jest natomiast atrakcyjna pod względem turystycznym, a także cenna przyrodniczo. Stan ten jest uwarunkowany obecnością dużego kompleksu leśnego, położonego w tej części gminy (poza obszarem Planu) i terenów otwartych, użytkowanych najczęściej ekstensywnie. Występujące w tej części gminy wsie mają charakter ulicówki bądź stanowią zabudowę rozproszoną. Omawiane tereny są położone w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków sieci Natura 2000 Puszcza Biała, a także w granicach planowanego powiększenia parku krajobrazowego. Na terenie gminy Wąsewo brak jest dużych obszarów produkcyjno-usługowych. Przez sołectwa Bagatele, Rząśnik Szlachecki i Grądy przebiega droga krajowa nr 60 relacji Białystok Łódź (poza obszarem Planu). Budowa geologiczna, rzeźba terenu, gleby Według podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego (2000r.) gmina Wąsewo leży w pasie Nizin Środkowopolskich, w makroregionie: Nizina Północnomazowiecka (318.6), mezoregionie: Międzyrzecze Łomżyńskie (318.67). Międzyrzecze Łomżyńskie jest wysoczyzną moreny dennej. Ukształtowanie terenu, wynikające z działalności akumulacyjnej lodowca (stadiału środkowopolskiego oraz stadiału Wkry i Mławy), a także działalności erozyjno-akumulacyjnej wód lodowcowych, zostało silnie przekształcone peryglacjalnie. Spowodowało to wyrównanie wcześniejszej niwelety. Znaczący wpływ na ukształtowanie terenu miała działalność akumulacyjna i erozyjna rzek. Na terenie opracowania wyróżniono następujące naturalne jednostki morfogenetyczne: 7

9 wysoczyzna moreny dennej ma charakter płaskiej równiny o średniej wysokości m n.p.m. Przeważają spadki do 5%. Wszystkie tereny położone w obrębie granic planu są położone w całości lub w części na terenie wysoczyzny; pola piasków przewianych są to najmłodsze formy ukształtowania terenu holoceńskie. Na terenie planu zajmują najmniejszy fragment terenu w obrębie terenu w m. Grądy (wschodnia cz. dz. ew. 82) i w m. Grębki (dz. ew. 31, 32, 178). W tym rejonie nie wykształciły się wydmy lub ich zaczątki, teren jest płaski; dolinki rzek utworzone są przez wody fluwoglacjalne. Na terenie planu zajmują niewielkie fragmenty terenu: w m. Przedświt (północno-wschodni fragment dz. ewid. 96), w m. Grądy (północno-zachodni fragment działek 295/1 i 295/2), w m. Brudki Nowe (północno-wschodni fragment dz. ew. 160) i w m. Ruda (północny fragment dz. ew. 8/4). Wymienione tereny położone są na skraju dolinek i wysoczyzny moreny dennej. Niższe części dolinek, których fragmenty znajdują się poza terenem planu, wykorzystane są aktualnie przez współczesną sieć rzeczną: dopływu rzeki Ostrówki i bezimiennego dopływu rzeki Wymakracz. Dolinki te nie wyróżniają się w sposób istotny w krajobrazie, nie tworząc znaczących obniżeń terenu. Rzeźba terenu została przekształcona antropogenicznie w niewielu fragmentach. Niewielkie antropogeniczne zmiany rzeźby terenu, takie jak nasypy i wykopy, powstały na terenach dróg publicznych oraz istniejących terenów zabudowy. Najstarszymi osadami czwartorzędu na terenie gminy są piaski i mułki rzeczne peryglacjału. Na nich leżą kilkunasto metrowej wysokości osady zlodowacenia środkowopolskiego. Pokrycie terenu gliną zwałową po przejściu lodowca spowodowało zupełne wyrównanie wcześniejszej niwelety. W większości profili na terenie gminy glina została zanieczyszczona przez działalność wód fluwoglacjalnych, które osadziły wyżej leżące piaski i żwiry. W dominującej części terenów wierzchnią warstwę gruntów (na poziomie od 0 do 4,5m) stanowią piaski i żwiry wodnolodowcowe na glinach zwałowych (utwory czwartorzędowe, plejstocenu). Są to utwory średnio zagęszczone i zagęszczone, o zmiennym składzie granulometrycznym. Gliny zwałowe występują na głębokości poniżej 1,5 m p.p.t. Jedynie w terenie położonym w m. Grądy (dz. ewid. 32/1) gliny zwałowe stanowią wierzchnią warstwę gruntu. Są to utwory twardoplastyczne, zwarte, w kontakcie z wodą miękkoplastyczne zbudowane z glin pylastych, rzadziej pyłów i pyłów piaszczystych. Dolinki cieków (w miejscowościach Przedświt cz. dz. ewid. 96, Grądy - cz. dz. ewid. 295/1 i 295/2, Brudki Nowe cz. dz. ewid. 160 i Ruda - cz. dz. ewid. 8/4) zbudowane są z namułów i piasków humusowych. Zaś pola piasków przewianych w miejscowościach Grądy (cz. dz. ew. 82) i Grębki zbudowane są z piasków eolicznych. W obszarze opracowania nie występują udokumentowane złoża kruszywa naturalnego. Znaczącą część terenu Planu zajmują użytki rolne. Przeważają grunty orne i pastwiska niskich klas bonitacyjnych V i VI klasy bonitacyjnej. Niewielką powierzchnię zajmują grunty orne klasy IV. Gleby na terenie opracowania są zagrożone zmianami spowodowanymi intensywnym wykorzystywaniem rolniczym (prace agrotechniczne tj. melioracje, drenaż, nawożenie). Na szczególnie istotne zagrożenia narażone są gleby słabe, które wymagają intensywnych zabiegów. Pozostawienie niskich klas gleb ornych w rolniczym użytkowaniu wydaje się być nie ekonomiczne, ze względu na duże koszty, które musi ponieść rolnik uzdatniając glebę. Jednocześnie powoduje to stałe pogarszanie się jakości chemicznej gleb oraz wód. Wody powierzchniowe i podziemne Obszar Planu znajduje się w dorzeczu Narwi, w obrębie dwóch dopływów tej rzeki: Ostrówki i Wymakracza. Rzeka Ostrówka i jej dopływy (w tym Kabot) odwadniają tereny położone w sołectwach położonych w południowo zachodniej części gminy Wąsewo: Majdan Suski, Przedświt, Brudki Nowe i Bagatele. Tereny położone w południowo-wschodniej części gminy w miejscowościach: Grądy, Rząśnik Szlachecki, Jarząbka, Ruda i Grądy odwadniane są przez bezimienne dopływy rzeki Wymakracz. 8

10 W obrębie Planu brak jest naturalnych cieków i zbiorników wodnych. Znajdujące się w otoczeniu terenów Planu cieki wodne, mają charakter rowów melioracyjnych. Tereny położone w Planie nie znajdują się również w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Rzeki na terenie gminy nie podlegają monitoringowi czystości, dlatego wielkość zmian nie jest znana, jak również nie obserwuje się w tych terenach podtopień związanych z okresami silnych opadów. Tereny opracowania charakteryzują się w dominującej części występowaniem swobodnego zwierciadła wody pierwszego poziomu wodonośnego (tzw. wody gruntowe). Związane jest to z występowaniem w utworach powierzchniowych łatwo przepuszczalnych piasków. Jedynie na terenie zalegania glin zwałowych moreny dennej w m. Grądy (dz. ewid. 32/1) ciągłość pierwszego zwierciadła wody może ulec zakłóceniu i wykazuje napięcie. W tym rejonie występują w niektórych miejscach wody przypowierzchniowe (tzw. wierzchówki), które utrzymują się na głębokości od 0,5 do 3,5 m i okresowo, w czasie suszy, mogą zanikać. Na przeważającej części terenu zwierciadło wody gruntowej kształtuje się na głębokości poniżej 4 m p.p.t. Wahania roczne, w zależności od ilości opadów, mogą wynosić od 0,2 do 2 m. Na obszarach pradolinnych (w miejscowościach Przedświt cz. dz. ewid. 96, Grądy cz. dz. ewid. 295/1 i 295/2, Brudki Nowe cz. dz. ewid. 160 i Ruda cz. dz. ewid. 8/4) zwierciadło wody gruntowej zalega na głębokości około 2 m p.p.t. Wahania roczne w dolinach mogą wynosić od 0,5 do 1,5 m. Pierwszy poziom wodonośny zasilany jest przez wody opadowe. Część wód przesącza się wskutek grawitacji w głąb profilu (w trakcie czego ulega oczyszczeniu podczas filtracji), część zasila w wodę sieć rzeczną i rowy melioracyjne. W obrębie opracowania prawdopodobnie nie zaszły istotne zmiany poziomu zwierciadła wody związane z działalnością człowieka. Rejon ten nie jest zagrożony deficytem wód, gdyż są to tereny położone w sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego, a także otoczone terenami otwartymi poprzecinanymi licznymi zadrzewieniami. Nieduże deformacje pierwotnego zwierciadła wody spowodowane mogą być przez melioracje i regulację koryt rzecznych. Drugi poziom wodonośny występuje na głębokości m p.p.t. pod glinami Stadiału Wkry. Drugi poziom wodonośny jest całkowicie izolowany od powierzchni ziemi, przez co wody w nim występujące są czyste, wymagają jedynie prostego uzdatniania. Z tego poziomu ujmowana jest woda na cele wodociągu gminnego który jest zlokalizowany we wszystkich sołectwach objętych planem (brak jest natomiast we wszystkich sołectwach sieci kanalizacyjnej, a ścieki są zbierane do zbiorników bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni ścieków w Wąsewie. Ścieki z oczyszczalni są odprowadzane do Potoku Czerna, dopływu rzeki Orz). Na terenach objętych Planem znajduje się nieudokumentowany Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr Zbiornik Doliny Kopalnej Wyszków. Jest to zbiornik dwuwarstwowy. Spływ wód do tego zbiornika następuje z kierunku północnego. Najczęściej spotykana głębokość studni wynosi 100 m. W utworach trzeciorzędowych (mioceńskich i oligoceńskich) został zidentyfikowany nieudokumentowany Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr Subniecka Warszawska - Niecka Mazowiecka. Jest on przykryty przez półprzepuszczalne osady pliocenu i złożone strukturalnie osady czwartorzędowe. Klimat, warunki aerosanitarne, akustyczne, pole elektromagnetyczne Klimat lokalny jest związany z ukształtowaniem i pokryciem terenu. Na terenie opracowania dominują korzystne warunki klimatyczne dla rozwoju rolnictwa i życia mieszkańców. Teren wysoczyzny jest dobrze nasłoneczniony oraz przewietrzany. Na terenie gminy przeważają wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. Z tych kierunków nie są nawiewane substancje zanieczyszczające powietrze. Najbliższa stacja mierząca stężenie zanieczyszczeń znajduje się w Ostrowi Maz. i podaje stopień zanieczyszczeń na terenie miasta. Wg dany z Programu ochrony powietrza dla strefy powiatu ostrów mazowiecka z 2009r., na terenie gminy nie były przekroczone dobowe i roczne normy stężenia zanieczyszczeń pyłem zawieszonym. Ze względu na brak znaczących źródeł emisji na terenie gminy Wąsewo oraz w jej okolicach, należy uznać, iż stan aerosanitarny jest dobry i nie są przekroczone również normy pozostałych zanieczyszczeń. Głównym źródłem zanieczyszczeń jest emisja niska, czyli pochodząca ze spalania paliw stałych w paleniskach domowych, które emitują zanieczyszczenia z niewysokich kominów. Zanieczyszczenia są również emitowane przez lokalne kotłownie obiektów 9

11 użyteczności publicznej. Ponadto źródłem zanieczyszczeń jest pylenie z nie pokrytych roślinnością gruntów ornych i dróg gruntowych. Źródłem zanieczyszczeń atmosferycznych jest również emisja spalin z poruszających się pojazdów drogami publicznymi, w tym w szczególności drogą krajową nr 60. Rolniczy charakter terenu powoduje, że gmina należy do obszarów mało narażonych na uciążliwości związane z hałasem. Główne źródła hałasu związane są z codziennie wykonywanymi czynnościami takimi jak prace rolnicze. Dodatkowe źródła emisji to ruch samochodowy na drogach. W pobliżu terenów Planu przebiega droga krajowa nr 60. Najbliżej położonym terenem przy tej drodze jest fragment dz. ewid. 82 w m. Grądy (2UT). Jest on oddalony od krawędzi jezdni tej drogi o około 40 m. Na odcinku tej drogi były przeprowadzane pomiary ruchu pojazdów w latach Jak wynika z przeprowadzonych pomiarów, ruch pojazdów na tej drodze jest stosunkowo nieduży porównując z innymi drogami krajowymi. W 2010 r. wynosił on 2840 pojazdów na dobę, zaś 5 lat wcześniej był mniejszy o 266 pojazdów. Uciążliwość tej drogi związana z hałasem utrzymuje się w odległości około m od drogi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 179 ust. 1 i ust. 4 pkt 1) dla dróg krajowych o średnim natężeniu ruchu pojazdów powyżej , wykonuje się mapę akustyczną. Ponieważ ww. droga ma znacznie mniejsze natężenie ruchu, w związku z powyższym nie zostały opracowane dla nich mapy akustyczne. Szata roślinna i świat zwierzęcy Pod względem szaty roślinnej tereny opracowania są zróżnicowane. Podstawowo występują tu zbiorowiska synantropijne o składzie gatunkowym zdominowanym przez roślinność ściśle zależną od działalności człowieka. Występują tu przede wszystkim zbiorowiska roślin uprawnych i towarzyszących im chwastów (zbiorowiska segetalne), pastwiska i łąki świeże - zbiorowiska roślin z kręgu Arrhenatheretalia, o zubożałej strukturze gatunkowej i niejednoznacznym randze systematycznej (występują na fragmentach działek 96 w m. Przedświt, 160 w m. Brudki Nowe, 259/1 i 259/2 w m. Grądy), a także zbiorowiska towarzyszące zabudowaniom (zbiorowiska ruderalne i roślin ozdobnych na terenach działek: 8/3, 62/1, 62/2, 63/1 w m. Ruda i 91/1 w m. Jarząbka). Są to fitocenozy charakteryzujące się stosunkowo małym stopniem naturalności i bioróżnorodności. Ponadto na niektórych terenach występuję niewielkie zadrzewienia. Nie wszystkie grunty ewidencyjnie leśne pokryte są przez uprawy leśne. Lasy zbudowane głównie z sosny zwyczajnej Pinus silvestris występują w obrębie działek ewidencyjnych 692, 695 i 696 w miejscowości Przedświt, 399 w miejscowości Grądy i przy drodze publicznej na dz. ewid. 160 w m. Brudki Nowe. Są to lasy prywatne, gospodarcze, jednowiekowe (około lat) o bardzo zubożonej strukturze gatunkowej. Poza sosną zwyczajną w drzewostanie występują również pojedyncze brzozy brodawkowate Betula pendula. Lokalnie podrost stanowią pojedyncze dęby szypułkowe Quercus robur. Drzewostany te nie mają dobrze wykształconej warstwy krzewów, a także krzewinek. Runo stanowią podstawowo gatunki traw pochodzące z otaczających zbiorowisk łąkowych (głównie różne gatunki kostrzewy Festuca sp.), lokalnie jednak na działkach położonych w m. Przedświt występuje borówka czarna Vaccinium myrtillus. W miejscowościach Grądy i Brudki Nowe są to lasy zwarte, zaś w m. Przedświt las jest luźny. Zadrzewienia te tworzą zbiorowiska z kręgu borów świeżych Peucedano-Pinetum, jednak silnie przekształcone o czym świadczy brak dobrze wykształconej warstwy krzewinek oraz występowanie w warstwie runa gatunków roślin charakterystycznych dla zbiorowisk łąkowych. Ponadto na działce ewid. 160 w m. Brudki Nowe w głębi działki położone jest zadrzewienie o charakterze seminaturalnym zbudowane z olchy czarnej Alnus glutinosa. Warstwę runa tworzą przypadkowe gatunki roślin przechodzące z otaczających łąk i gatunki ruderalne. Zadrzewienie to tworzy zbiorowisko z kręgu łęgów jesionowo-olszowych Circeao-Alnetum, jednak podobnie jak wyżej opisane bory, jest zbiorowiskiem silnie przekształconym. Opisane zadrzewienia nie tworzą zwartych, dużych kompleksów leśnych wraz z innymi zadrzewieniami poza obszarem Planu. Tworzą one natomiast mozaikę terenów leśnych i rolniczych charakterystyczną dla tej części gminy Wąsewo. W obrębie Planu nie zinwentaryzowano gatunków roślin podlegają ochronie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r., poz. 81), jak również zbiorowisk chronionych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej 10

12 (Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) i wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510, ze zm. Dz. U. z 2012 r., poz. 1041). Poszczególne zbiorowiska roślinne są miejscem bytowania i żerowania różnych grup zwierząt. Ponieważ część analizowanych terenów jest położona stosunkowo blisko od dużego kompleksu leśnego Puszczy Białej, zatem zachodzą w te rejony zwierzęta charakterystyczne dla wnętrza lasu, takie jak duże, pospolite ssaki: dzik Sus scrofa, sarna Capreolus capreolus i lis pospolity Vulpes vulpes. Omawiane tereny nie są jednak ich miejscem stałego bytowania, a jedynie okazyjnych migracji. Omawiane tereny są natomiast miejscem bytowania podstawowo małych ssaków, z których część podlega ochronie gatunkowej. Tereny rolne i pastwiska zasiedlone są przez krety Talpa europaea (gatunek podlega ochronie), zające Lepus europaeus, kuny Martes sp., jeże (wschodni i zachodni) Erinaceus sp. (gatunek podlega ochronie). Z terenami zadrzewień związana jest obecność wiewiórki pospolitej (gatunek podlega ochronie) i myszy zaroślowej (podlega ochronie gatunkowej częściowej). Łąki i pastwisk położone na fragmentach terenów w m. Przedświt, Brudki Nowe, Grądy są zasiedlane przez płazy i gady (wszystkie gatunki płazów i gadów podlegają ochronie). Występuje tu żaba trawna Rana temporaria (gatunek ten jest bardzo powszechny), ropucha szara Bufo bufo. Grunty orne zasiedla zaś jaszczurka zwinka Lacerta agilis. W 2008 r. została opracowana inwentaryzacja ornitologiczna gminy Wąsewo przez dr M. Wierzbę, W. Krasowskiego. Wg danych z powyższej inwentaryzacji na terenie gminy zaobserwowano 19 gatunków ptaków podlegających ochronie gatunkowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) i jednocześnie wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, z czego 9 gatunków (19 stanowisk) występuje w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Biała (w obrębie granic którego znajdują się wszystkie tereny położone w planie). Większość z gatunków ptaków podlegających wymienionych w SFD dla tego obszaru Natury 2000 to ptaki bytujące i żerujące na siedliska leśnych, ewentualnie łąkach i polach z zadrzewieniami. Zinwentaryzowano również ptaki mające swe siedliska na łąkach, polach uprawnych i mokradłach. Szczegółowy opis awifauny, ze względu na obecność której został wyznaczony Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Puszcza Biała PLB w obrębie gminy Wąsewo, został zamieszczony w rozdziale 8. Ponadto na terenie gminy zinwentaryzowano również szereg innych ptaków podlegających ochronie gatunkowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, jak również pospolitych. Do najczęściej spotykanych gatunków, występujących na tym terenie podlegających ochronie zaliczono: ziębę Fringilla coelebs, szpaka Sturnus vulgaris, sikorę bogatkę Parus major, dymówkę Hirundo rustica, kapturka Sylvia atricapilla. Z pośród gatunków ptaków podlegających ochronie w obrębie lasów sosnowych zaobserwowano: dzięcioła dużego Dendrocopos major, pleszka Phoenicurus phoenicurus, zaś w olszynie wilgę Oriolus oriolus. Jako najbardziej wartościowe obszary dla awifauny południowej części gminy Wąsewo w ww. Inwentaryzacji wymieniono tereny położone na glebach torfowych w pasie od wsi Ruda i Jarząbka przez Choiny po Grądy, dolinę cieku Kabat oraz lasy Puszczy Białej. Na tych terenach występuje największe zagęszczenie ptaków podlegających ochronie gatunkowej. Jednocześnie tereny te nie znajdują się w granicach obszaru Planu. Zdecydowana większość terenów lęgowych ptaków w gminie Wąsewo znajduje się przy granicach gminy, w miejscach o małym zainwestowaniu terenu, o największej wilgotności, zwarciu drzewostanów i krzewów. 7. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU Dominująca część obszaru analizowanego Planu posiada obowiązujący plan miejscowy. W związku z powyższym w przypadku nie sporządzenia planu możliwe jest zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami obowiązującego aktu prawa miejscowego. W rozdziale 2 przedstawiono jakiego typu 11

13 tereny funkcjonalne mogą zostać zrealizowane na analizowanych terenach. Wpływ tego zagospodarowania został określony w prognozie sporządzonej dla ww. dokumentów. W dokumencie tym przewiduje się w obrębie planowanych i istniejących terenów zabudowy położonych w sołectwie Ruda (dz. ewid. 63/1, 62/1, 62/2 i część dz. ewid. 8/1, 8/3,) i Jarząbka (część dz. ewid. 41, 46, 50, 81/2, 91/1) zmiany w zakresie: ukształtowania powierzchni terenu (wyrównywanie i nasypywanie gruntu) powiązane z ograniczeniem powierzchni biologicznie czynnej położonej na gruncie rodzimym, lokalnej degradacji pokrywy glebowej i szaty roślinnej (głównie monokultur upraw i roślinności synantropijnej), ograniczenia powierzchni infiltracji na planowanych terenach zabudowy, na rzecz odparowywania i przyspieszonego odpływu wód opadowych z terenu opracowania, możliwego niewielkiego pogorszenia warunków sanitarnych atmosfery związanego z lokalnym zaopatrzeniem w ciepło, zwiększenia ilość produkcji odpadów komunalnych oraz ścieków sanitarnych powstających na tych terenach, zmniejszenia obszaru swobodnego bytowania fauny drobnej gryzoni, płazów, owadów - związanej z krajobrazem rolniczym, walorów krajobrazu kulturowego z zachowaniem większości zasad ładu przestrzennego. Na terenach rolnych i leśnych zachowane zostanie istniejące ukształtowanie terenu, klimat i szata roślinna (monokultury upraw oraz ubogie lasy gospodarcze). Na terenach rolnych będą dominować procesy odpływu wody nad procesami retencji, gleby i wody będą zanieczyszczane poprzez środki ochrony roślin oraz nawozy. Na terenach leśnych i rolnych gdzie dopuszczono wprowadzenie zalesień (o ile zostałyby one zrealizowane) wody opadowe będę retencjonowane przez rośliny, ponadto obszary te nie będą źródłem zanieczyszczeń środowiska, a wręcz przeciwnie będą miały funkcję regenerującą jakość powietrza, a także wód gruntowych oraz ich retencji. Plan jednak nie nakłada obowiązku zalesienia gruntu, a jedynie dopuszcza taką możliwość, w związku z powyższym nie ma pewności, iż zalesienie tych gruntów zostałoby dokonane. Na terenach nieobjętych obowiązującym planem miejscowym w miejscowościach: Grębki oraz jeden z terenów w Grądach (dz. ewid. 399) prawdopodobnie nie zaszłyby istotne negatywne zmiany środowiska. Tereny te pozostaną w istniejącym użytkowaniu rolniczym i leśnym. Ewentualnie możliwa by była realizacja na tych terenach zabudowy zagrodowej na gruntach nie leśnych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ w otoczeniu tych działek znajdują się istniejące gospodarstwa. W takim przypadku mogłyby zajść zmiany podobne do tych które opisano wyżej dla terenów zabudowy wyznaczonych w obowiązującym planie miejscowym. Możliwe również jest zarastanie gruntów obecnie rolniczych przez zbiorowiska leśne jak to ma miejsce na terenie wielu działek rolniczych w tej części gminy. Spowodowałoby to z jednej strony zwiększenie retencyjności terenu, filtracji zanieczyszczeń powietrza i wód, z drugiej strony powodowałoby dalszy zanik siedlisk związanych z mozaiką terenów rolnych i leśnych, charakterystyczną dla tego rejonu gminy Wąsewo. 8. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY Tereny Planu odznaczają się przeciętnymi walorami przyrodniczymi, ale większość występujących tu problemów należy zaliczyć do mało lub umiarkowanie znaczących. Są to: minimalne przekształcenia rzeźby terenu związane z rozwojem zabudowy i układu komunikacyjnego oraz pracami agrotechnicznymi. Na terenie opracowania brak jest wyróżniających się form rzeźby terenu; zagrożenie przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód gruntowych i gleb w związku z brakiem, na znacznej części obszaru Planu (za wyjątkiem terenu położonego w m. Grądy dz. ewid. 32/1), warstwy izolującej wody gruntowe, a także związane z brakiem kanalizacji sanitarnej i gospodarką rolną. Szczególne zagrożenie stanowią obszary intensywnego stosowania nawozów i środków ochrony roślin, których nadmiar powoduje wypłukiwanie związków azotu i fosforu do układu 12

14 hydrologicznego. Dotyczy to głównie terenów o małej przydatności gleb dla rolnictwa, które dominują na terenie Planu. Zagrożenie to jest istotne w aspekcie skumulowanego oddziaływania otaczających terenów rolnych; zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego związane z niską emisją z palenisk domowych w których wykorzystywane są paliwa zawierające duże ładunki zanieczyszczeń (węgiel kamienny i pochodne, drewno). Zjawisko to obecnie nie jest istotnym zagrożeniem ponieważ teren gminy jest zagospodarowany ekstensywnie; potencjalne zagrożenie hałasem komunikacyjnym terenu dz. ewid. 82 w Grądach położonej w odległości około 40 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 60. Zagrożenie to jest niewielkie. 9. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO PLANU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 9.1. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego planu Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym zostały ujęte w odpowiednim zakresie przestrzennym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo. Z pośród informacji i ustaleń tego dokumentu istotne dla sporządzanego Planu są następujące dane:. Cały obszar Planu znajduje się w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków sieci obszarów Natura 2000 (OSOP) Puszcza Biała kod obszaru PLB powołanym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura Obecnie obowiązuje dla tego Obszaru Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U nr 25 poz. 133 z późn. zm.). Obecnie trwają pracę nad opracowaniem dla OSOP Puszczy Białej Planu Zadań Ochronnych. Znaczną część OSOP na terenie gminy Wąsewo zajmuje duży kompleks leśny - leśnictwo Czary oraz kompleks leśny położony w sołectwie Ruda. Są to lasy o charakterze boru świeżego i boru mieszanego świeżego. Tereny opracowywanego planu położone są zaś w obrębie obszarów mozaiki terenów rolniczych oraz niewielkich kompleksów leśnych (borów świeżych), w średnim i młodym wieku, porastających siedliska suche, najczęściej tereny porolne oraz terenów zabudowy wsi. Większość z tych kompleksów zajmuje od 0,05 ha do 5 ha, nieliczne od 5 ha do 25 ha. W sołectwie Grębki znajduje się dolina rzeki Wymakracz, w sołectwach Ruda, Jarząbka i Grądy znajduje się dolina prawego dopływu potoku Wymakracz, natomiast w sołectwach Przedświt i Brudki Nowe dolina potoku Kabat i jego dopływu. W obrębie wyżej wymienionych dolin występują głównie łąki świeże, a w najniżej położonych częściach dolin nielicznie łąki wilgotne, a także lokalnie zarośla olszowe. Zarośla te stanowią najczęściej rząd olsz porastających brzeg koryta potoków lub tworzą śródłąkowe skupiska drzew. Potoki zostały uregulowane i obecnie mają postać rowów z trawiastym brzegiem. Oprócz siedlisk o znaczeniu przyrodniczym w obrębie obszaru ochrony znalazły się zabudowania wsi m.in.: Grądy, Grębki, Przedświt, Rząśnik Szlachecki, Jarząbka i Ruda oraz pojedyncze zagrody rolnicze rozproszone wśród pól i przy głównych drogach na terenie sołectw: Choiny, Grądy, Grębki, Jarząbka, Ruda, Rząśnik Majdan, Rząśnik Szlachecki, Bagatele, Brudki Nowe, Przedświt i Majdan Suski. Celem utworzenia obszaru specjalnej ochrony ptaków jest ochrona przestrzeni życiowej ptaków, wymienionych w załączniku I Dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywy Ptasiej), określonych w Standardowym Formularzu Danych Natura Występuje tu co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Zasiedlające ten obszar ptaki są związane z siedliskami leśnymi, łąk, pól, niedużych cieków wodnych, a także z siedliskami ludzkimi. Jako główne zagrożenie w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru wymieniono: silne zdegradowanie siedlisk przyrodniczych. Duże zagrożenie mogłoby wystąpić w wypadku odstąpienia od obwiązujących zasad gospodarki leśnej. 13

15 Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu m.p.z.p. gminy Wąsewo Rys. 1. Lokalizacja Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków sieci obszarów Natura 2000 Puszcza Biała na tle środkowego i południowego fragmentu gminy Wąsewo (granice gminy zostały obwiedzione czerwoną linią, niebieskim kreskowaniem zaznaczono OSOP Puszcza Biała, mapa ze strony internetowej: Grądy Bagatele Przedświt Majdan Przedświt Suski Brudki Nowe Brudki Nowe Grądy Rząśnik Szlachecki Grądy Przedświt Przedświt Przedświt Grądy Jarząbka Jarząbka Ruda Ruda Grębki - lokalizacja terenów planu Wg inwentaryzacji ornitologicznej gminy Wąsewo (2008r.) w obrębie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Biała, na terenie gminy zinwentaryzowano 9 gatunków ptaków (19 stanowisk) wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Gatunki te podlegają również ochronie gatunkowej na podstawie aktu wykonawczego ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Poniżej przedstawiono zaobserwowane ptaki: Bocian czarny (Ciconia nigra) obserwacje: nad lasem w okolicach Jarząbki, potem w okolicy gajówki Majdan i leśniczówki Czary; na skraju lasu, ok. 0.5km na południe od wsi Przedświt, odlatujący potem w kierunku Jarząbki lub Rudy; przy cieku Kabat k/miejscowości Przedświt. Bocian czarny zajmuje siedliska dojrzałych, rozległych i starych lasów w pobliżu wód lub terenów z wysokim poziomem wód gruntowych. Może zajmować też uboższe lasy pod warunkiem dogodnych miejsc żerowania łąki, stawy, rzeki. Unika dużych otwartych przestrzeni. Jego pożywieniem są głównie żaby i drobne ryby. Ptak przylatuje z zimowiska w okresie od marca do kwietnia, po około dwóch tygodniach rozmnaża się, natomiast odlatuje w okresie od sierpnia do października. Istotnymi siedliskami w gminie dla tego gatunku są tereny borów mieszanych i świeżych, łąki świeże oraz zadrzewienia olszowo-wierzbowe na terenach dolin cieków Kabat oraz Wymakracza i jego dopływów. Ważne dla tego gatunku jest zachowanie obszarów podmokłych i wilgotnych w otoczeniu miejsc gniazdowania oraz zachowanie zwartych drzewostanów. 14

16 Trzmielojad (Pernis aprivorus) obserwacje: w okolicy lasu przy m. Grębki, Ruda i Jarząbka; nad lasem na południe od miejscowości Jarząbka; nad łąkami ok. 1,5km na północ od zabudowań wsi Jarząbki. Trzmielojad związany jest z siedliskiem rozległych lasów liściastych lub mieszanych przylegających do terenów otwartych lub mozaiki terenów otwartych i leśnych. Gniazduje najczęściej na skraju lasu. Ptak przylatuje z zimowiska w okresie od połowy kwietnia do maja, natomiast odlatuje w okresie od września do października. Jego głównym pożywieniem są owady i ich larwy, a także jaszczurki, żaby i owoce. Istotnym dla zachowania tego gatunku jest utrzymanie zbiorowisk leśnych lasu mieszanego, zachowanie śródleśnych polan lub terenów rolniczych z licznymi zadrzewieniami, niepokojenie ptaków w okresie rozrodczym maj-czerwiec. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina) obserwacje: nad lasem k/rudy lecący w kierunku Choin, łąki pod Jarząbką i odlatujący do lasu w kierunku m. Grębki. Orlik krzykliwy gniazduje na terenie zwartych drzewostanów, w pobliżu pól uprawnych, łąk i pastwisk w okolicy wód płynących i stojących lub terenów podmokłych. Jego miejscem żerowania są łąki i pola z mozaiką zadrzewień i niewielkich lasów, jego pożywienie stanowią głównie gryzonie, także gady, płazy i pisklęta innych gatunków ptaków. Na teren lęgowy powraca w marcu-kwietniu, zakłada gniazda na obrzeżach lasu i po kilku dniach składa jaja, po odchowaniu piskląt odlatuje około połowy września. Zagrożeniem dla tego gatunku jest utrata miejsc żerowania: wskutek intensyfikacji rolnictwa (wycinanie zadrzewień śródpolnych, likwidacja terenów wilgotnych łąk), zarastania odłogowanych pól lub ich zalesiania, osuszanie terenów wilgotnych łąk oraz utrata miejsc gniazdowania wskutek prowadzonych prac leśnych. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) obserwacje: na skraju lasu na południe od Rudy, na brzegu polany na płd.-wschód od Rudy, pomiędzy Jarząbką a Rudą. Związany jest z siedliskiem dojrzałych borów i lasów mieszanych, a także olszyn, jego pożywienie stanowią owady wydobyte z drzew. Jest to gatunek osiadły, do lęgów przystępuje w maju, gniazdo umieszczając głębokiej w dziupli. Zagrożeniem dla ptaków jest ograniczenie powierzchni starodrzewu oraz usuwanie starych i obumarłych drzew. Lelek kozodój (Caprimulgus europaeus) obserwacje: na skraju lasu w okolicy Jarząbki, Rudy i Grębek, przy drodze od Jarząbki do Choin. Jego biotop tworzą bory świeże i mieszane w pobliżu łąk i pól. Żywi się głównie owadami. Na teren lęgowiska powraca w połowie kwietnia, składa jaja w maju i lipcu na suchy grunt, odlatują od sierpnia do października. Zagrożeniem dla ptaków jest stosowanie środków ochrony roślin w lasach i na polach w okresie lęgowym (maj-lipiec), zalesianie pól i zmiana pastwisk na pola uprawne. Lerka / Skowronek borowy (Lullula arborea) obserwacje: na obrzeżach drzewostanów sosnowych w pobliżu miejscowości Ruda, Jarząbka, na odcinku pomiędzy Grębkami a Grądami oraz w okolicach Przedświtu. Lerka preferuje tereny suche, łąki i pola z zadrzewieniami śródpolnymi. Unika terenów intensywnie zagospodarowanych rolniczo. Ptaki przylatują w marcu a odlatują w okresie wrzesieńpaździernik. Gniazdują na ziemi, na polanach i polach uprawnych w pobliżu lasu, składają jaja na przełomie kwietnia i maja i drugi raz do końca lipca. Ich pożywienie stanowią owady, pająki a także nasiona. Istniejące siedliska na terenie gminy Wąsewo dla tego gatunku ptaków należy uznać za dobre. Głównymi zagrożeniami dla tego gatunku jest utrata miejsc gniazdowania poprzez zalesianie pól w pobliżu lasów lub powstawaniem na tych terenach zabudowy rekreacyjnej. Dzierzba gąsiorek (Lanius collurio) obserwacje: na obrzeżach wilgotnych łąk i nieużytków, na odcinku Ruda Jarząbka oraz Ruda Kolonia Wąski Las; w krajobrazie rolniczym koło Rząśnika Szlacheckiego. Występuje na brzegach lasów, a także na otwartych przestrzeniach z pojedynczymi skupieniami krzewów. Jego pożywienie stanowią owady i małe ptaki, gady i ssaki. Istniejące siedliska na terenie gminy dla tego gatunku ptaków należy uznać za dobre. Ptak przylatuje z zimowiska na przełomie kwietnia i maja, składa jaja w drugiej połowie maja, z lęgowisk odlatuje wrzesieńpaździernik. Głównym zagrożeniem jest utrata siedlisk w wyniku procesu urbanizacji i intensyfikacji rolnictwa (likwidacja zadrzewień śródpolnych, stosowanie środków ochrony roślin). Derkacz (Crex crex) obserwacje: wilgotne łąki położone przy ciekach wodnych k/rudy, na wschód od Jarząbki oraz łąk położonych w obniżeniach terenu wzdłuż drogi z Jarząbki do Choin. Charakterystyczny dla tego gatunku biotop tworzą: łąki z wysoką roślinnością zielną i kępami 15

17 krzewów oraz suchsze miejsca na bagnach. Jego pożywienie stanowią owady i inne małe zwierzęta oraz nasiona i części zielone roślin. Po przylocie z zimowiska składa jaja dwukrotnie na przełomie maja i czerwca oraz czerwca i lipca. Gniazduje na ziemi, pod osłoną roślin zielnych lub wewnątrz krzewu. Odlatuje we wrześniu. Głównym zagrożeniem dla populacji tego gatunku jest degradacja wilgotnych i świeżych łąk, regulacja koryt cieków, zarastanie łąk wskutek zaprzestania ich wykorzystywania, mechanizacja rolnictwa na terenach łąk, zmiany deniwelacji terenu w obrębie dolin cieków. Żuraw (Grus grus) obserwacje: na polanie pomiędzy Rudą a Grębkami, w podmokłym fragmencie lasu na zachód od Grębek. Biotop Żurawi stanowią rozległe torfowiska, wrzosowiska, nad wodami, w oddaleniu od siedzib ludzkich, ale żeruje także na łąkach i polach uprawnych. Pożywienie tych ptaków stanowią rośliny, ale zjada również drobne zwierzęta. Powraca na lęgowiska już w lutym, jaja składa w drugiej połowie marca do końca kwietnia na terenach podmokłych lub w zbiorniku wodnym. Młode ptaki są wodzone na terenach zacisznych, na śródleśnych polanach, łąkach, ugorach, a także na polach uprawnych. Głównym zagrożeniem dla populacji tych ptaków jest osuszanie terenów podmokłych, chemizacja rolnictwa, regulacja koryt cieków. Wszystkie z wymienionych ptaków zostały zakwalifikowane w Standardowym Formularzu Danych Natury 2000 dla Obszaru PLB Puszczy Białej jako ptaki posiadające na tym OSOP populację rozrodczą. Najrzadziej występującymi gatunkami rozrodczymi są orlik krzykliwy (1 para na terenie całego OSOP), trzmielojad (3-4 pary na terenie całego OSOP), żuraw (5-7 pary na terenie całego OSOP), bocian czarny (5-10 par na terenie całego OSOP), lelek kozodój (12 par na terenie całego OSOP). Wielkość populacji pozostałych gatunków nie jest znana. Wg szacunkowej oceny wielkości populacji danego gatunku, większość występujących w gminie gatunków stanowi na terenie całego OSOP Puszcza Biała od 0 do 2% populacji krajowej są to bocian czarny, trzmielojad, derkacz, żuraw, lelek. Pozostałe gatunki zostały zakwalifikowane do populacji, których występowanie na opisywanym obszarze nie ma większego znaczenia dla populacji krajowej (orlik krzykliwy, dzięcioł czarny, lerka, gąsiorek). Dla gatunków ptaków, których populacja na tym OSOP stanowi minimum 0-2% populacji krajowej, określono stan zachowania siedlisk, na których występują, stopień ich izolacji oraz ogólne znaczenie obszaru. Dobry stan zachowania siedlisk (czyli elementy zachowane w dobrym stanie, niezależnie od możliwości renaturalizacji, elementy zachowane w przeciętnym stanie lub nawet częściowo zdegradowane, ale renaturalizacja łatwa) posiadają gatunki: bocian czarny, trzmielojad, żuraw. Przeciętny lub zubożały stan zachowania siedlisk posiadają gatunki: derkacz i lelek. Wszystkie ww. populacje gatunków ptaków zostały zakwalifikowane do populacji nie izolowanych w obrębie rozległego obszaru opracowania, nie są więc pod tym względem zagrożone wyginięciem. W trzy stopniowej skali ocen globalna wartość omawianego OSOP, dla ww. gatunków, została uznana za znaczącą (w skali od wartości znikomej do znaczącej). Ponadto w OSOP Puszcza Biała w gm. Wąsewo zinwentaryzowano gatunki ptaków migrujących niewymienionych w Załączniku I Dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, ale znajdujące się w Standardowym Formularzy Danych dla tego obszaru: Strumieniówka (Locustella fluviatilis) obserwacje: w zakrzewieniach przerośniętych roślinnością zielną, głównie na glebach torfowych, częstsza na południowych obszarach gminy. Jego siedlisko stanowią nadwodne zadrzewienia i zakrzewienia. Gniazda buduje na gruncie w otoczeniu wysokich traw i krzewów, jaja składa w pierwszej połowie czerwca. Odloty rozpoczynają się od końca sierpnia. Pożywienie tych ptaków stanowią głównie owady. Zagrożeniem dla tego gatunku jest likwidacja zadrzewień i zakrzaczeń nadwodnych i osuszanie terenów wilgotnych nad ciekami. Remiz (Remiz pendulinus) obserwacje: jedno stwierdzenie w dolinie potoku Czerna. Jego siedlisko stanowią nadwodne zadrzewienia. Gniazda buduje na drzewach, których konary zwisają nad wodami, jaja składa na przełomie kwietnia i maja, czasami składa jaja drugi raz w sezonie. Odloty rozpoczynają się we wrześniu. Pożywienie tych ptaków stanowią głównie owady 16

18 i pajęczaki. Zagrożeniem dla tego gatunku jest likwidacja zadrzewień nadwodnych i cieków wodnych. W sporządzonej inwentaryzacji ornitologicznej gminy Wąsewo wskazano, aby nie naruszyć siedlisk ptaków obecnych w OSOP sieci Natura 2000 Puszcza Biała w gminie należy zachować: cieki wodne i tereny je zasilające (nie należy regulować koryt cieków, wskazana renaturalizacja), dominującą część istniejących terenów leśnych, istniejące łąki wilgotne i świeże z zadrzewieniami i zakrzewieniami nad ciekami wodnymi (w tym nie należy zmieniać niwelety terenu i wprowadzać nowych melioracji), tereny ekstensywnej gospodarki rolnej poprzecinane licznymi zadrzewieniami i niewielkim lasami (w tym nie wprowadzać zalesień, które by spowodowały zanik terenów otwartych oraz nie wprowadzać dużych nowych terenów zabudowy rekreacyjnej, która by powodowała nadmierną penetrację terenu przez turystów). W Planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego część obszaru Planu znajduje się w planowanym powiększeniu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Dotyczy to terenów położonych w miejscowościach Jarząbka, Ruda oraz Grębki. Pozostałe tereny Planu położone są w granicach planowanej otuliny parku krajobrazowego. Ponadto w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo określono politykę ochrony środowiska na poziomie gminy w oparciu o dokumenty międzynarodowe i krajowe. Dla obszaru położonego w OSOP Puszcza Biała w Studium wprowadzono ustalenia kierunkowe m.in.: zakaz lokalizacji wszelkiej, poza wyznaczoną na rysunku Studium, zabudowy, z wyjątkiem płyt gnojowych i zbiorników na płynne odchody zwierzęce, urządzeń i obiektów liniowych infrastruktury technicznej oraz dróg; prowadzenie prac budowlanych i modernizacyjnych na wyznaczonych terenach zabudowy dopuszcza się poza najbardziej intensywnym okresem lęgowym ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, tj. poza terminem od 1-ego kwietnia do 30-ego czerwca; na wyznaczonych terenach zabudowy obowiązuje zakaz podpiwniczania budynków; obowiązuje zakaz wprowadzania dodatkowych zalesień, oprócz wyznaczonych na rysunku Studium terenów lasów i zadrzewień. Ponadto dwa z terenów Planu położone: w m. Grębki (dz. ewid. 31 i 32) i w m. Rząśnik Szlachecki (dz. ew. 124 i 125) znajduje się w granicach Systemu Przyrodniczego Gminy wyznaczonego w Studium w obrębie którego dopuszczono realizację zabudowy, jednak wskazano m.in.: zakaz naruszania stosunków wodnych, zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, w tym wydobywania kopalin, za wyjątkiem terenów eksploatacji kruszywa naturalnego wyznaczonych na rysunku Studium; zakaz umieszczania wolnostojących tablic reklamowych, nakaz zachowania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, łąkowych, nadwodnych i przydrożnych, za wyjątkiem niezbędnych działań związanych z budową lub modernizacją infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. Na terenach Planu obowiązują również ogólne ustalenia kierunkowe ochrony środowiska określone w Studium. Są to m.in.: zachowanie istniejącego układu hydrograficznego i wspomaganie naturalnych procesów retencji oraz samooczyszczania się cieków wodnych; kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na całym obszarze gminy; zakaz lokalizacji zakładów produkcyjnych i usługowych mających istotny negatywny wpływ na środowisko w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej i powodujących przekroczenie dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny, dopuszczalny poziom hałasu w środowisku w poszczególnych rodzajach terenów musi być zgodny z przepisami odrębnymi, w tym ustawą Prawo ochrony środowiska. 17

19 9.2. Problematyka ochrony środowiska w projekcie planu W Planie ustalono następujące rozlokowanie terenów funkcjonalnych: nowe tereny zabudowy zostały zlokalizowane głównie na terenach niskich klas bonitacyjnych gleb; zaplanowano zachowanie dużej części terenów leśnych; zaplanowane tereny zabudowy mają jednorodną funkcję: zagrodową, mieszkaniową, usługową lub rekreacyjną. Nie planuje się lokalizacji zabudowy gdzie na stałe przybywają ludzie w pobliżu terenów o istotnych uciążliwościach dla środowiska. Wskazano obowiązek przestrzegania zasad ochrony wynikających z przepisów odrębnych tj. na całym obszarze Planu wskazano obowiązek ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Biała PLB Tereny 6MNu, 8MNu, 9ML, 10RMu, 11U, 12U, 13MNu, 14MNu i 15ML wraz z przylegającym do tych terenów układem komunikacyjnym wskazano jako predysponowane do objęcia ochroną w postaci parku krajobrazowego - rozszerzenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zgodnie z polityką ochrony środowiska określoną dla województwa mazowieckiego. Wprowadzono następujące ustalenia mające na celu ochronę środowiska i zdrowia ludzi: zasady lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: o zakazano realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, na całym terenie planu, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli lokalizacja tych inwestycji będzie się odbywać na warunkach określonych w przepisach odrębnych, o zakazano realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, na terenach zabudowy usługowej oznaczonych symbolami U i UT, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MNu i zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczonych symbolami ML, za wyjątkiem urządzeń i obiektów liniowych infrastruktury technicznej oraz wylesień; ochronę naturalnego ukształtowania terenu poprzez zakaz wykonywania prac ziemnych trwale i znacząco zniekształcających rzeźbę terenu, zakaz ten nie dotyczy realizacji urządzeń wodnych i terenów dróg; zasady ochrony środowiska gruntowo - wodnego i wód powierzchniowych: o zakazano istotnego naruszania stosunków wodnych, w tym ustalono zakaz podpiwniczania budynków na wyznaczonych w planie terenach zabudowy MNu, RMu, ML, U, UT, o nakazano zachowanie odległości od rowów melioracyjnych znajdujących się poza granicami planu - nie mniej niż 7,0 m przy realizacji nowych budynków bądź rozbudowy istniejących oraz nie mniej niż 1,5 m przy realizacji ogrodzeń, o ustalono odprowadzenie wód opadowych do gruntu, przy czym zakazano odprowadzania do gruntu, rowów melioracyjnych i wód powierzchniowych ścieków zawierających substancje zanieczyszczające w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w przepisach odrębnych. Wskazano na konieczność podczyszczenia takich wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi, o ustalono odprowadzania ścieków bytowych - docelowo do oczyszczalni ścieków poprzez przewody kanalizacji sanitarnej, a także do przydomowych oczyszczalni ścieków przy zachowaniu wymogu, by lokalizacja i technologia przydomowej oczyszczalni ścieków była dostosowana do warunków gruntowo-wodnych; tymczasowo, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej lub przydomowych oczyszczalni ścieków, dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych i ich transport do oczyszczalni ścieków na mocy stosownych umów; o ustalono odprowadzanie ścieków technologicznych - przed zrzutem do odbiornika po oczyszczeniu wstępnym z zanieczyszczeń przemysłowych w urządzeniach oczyszczających; 18

20 Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu m.p.z.p. gminy Wąsewo zasady ochrony powietrza atmosferycznego poprzez ustalenie zaopatrzenia w ciepło budynków z indywidualnych źródeł ciepła docelowo z zastosowaniem nieszkodliwych, ekologicznych czynników grzewczych takich jak gaz, olej opałowy niskosiarkowy, energia elektryczna, odnawialne źródła energii - energia słoneczna i energia ziemi, kogeneracja. Warunkowo dopuszczono zastosowanie paliwa stałego o niskiej zawartości siarki; zasady ochrony klimatu akustycznego poprzez obowiązek przestrzegania dopuszczalnych norm hałasu zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska - tereny oznaczone symbolami: MNu zaliczono do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, RMu zaliczono do terenów zabudowy zagrodowej, ML i UT zaliczono do terenów rekreacyjnowypoczynkowych oraz U zaliczono do terenów domów opieki społecznej ; zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez ustalenie stref potencjalnego oddziaływania od napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia o szerokości 15 m (po 7,5 m od osi linii) wskazanych na rysunku planu, w obrębie których zakazuje się lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Wszelkie inne inwestycje niż wyżej wymienione wymagają uwzględnienia na etapie projektowania, realizacji oraz użytkowania przepisów odrębnych i Polskich Norm w ww. strefie. W przypadku skablowania lub likwidacji linii elektroenergetycznych średniego napięcia, ustala się likwidację strefy potencjalnego oddziaływania; zasady ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami ustala się gromadzenie odpadów na poszczególnych działkach budowlanych, z docelowo do zakładu unieszkodliwiania odpadów, zaś do czasu realizacji tego obiektu na najbliższe składowisko odpadów stałych w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz ze stosownymi uchwałami Rady Gminy przyjętymi w celu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz Planem gospodarki odpadami; ochronę zdrowia ludzi m.in. ustalono zaopatrzenie w wodę do celów bytowych w oparciu o komunalne urządzenia zaopatrzenia w wodę. Do czasu realizacji urządzeń komunalnych, tymczasowo, dopuszcza się indywidualne ujęcia wody, o ile spełniają one wymogi stawiane przez przepisy odrębne; zasady ochrony zwierząt: o ustalono, że ogrodzenia nieruchomości powinny umożliwiać migrację małych zwierząt, co oznacza przerywaną podmurówkę lub jej brak; o nakazano prowadzenie prac budowlanych na wyznaczonych w planie terenach zabudowy w sposób nie powodujący istotnego zagrożenia awifauny tych terenów, w tym nie wskazane jest prowadzenie tych prac w terminie od 1-ego kwietnia do 30-ego czerwca, jeżeli jest to związane z istotną emisją hałasu. zasady ochrony zieleni wysokiej i funkcjonowania przyrodniczego: o ustalono zachowanie istniejącego układu przyrodniczego gminy, na który składają się tereny: lasów ZL, wyznaczone na rysunku planu; a także tereny wspomagające ten układ: tereny rolne R i tereny rolne z dopuszczeniem zalesień RZL, o nakazano zachowanie pozostałych drzew na terenach zabudowy i komunikacji, za wyjątkiem dopuszczenia usunięcia drzew obumierających, zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, drzew w wieku do 10 lat oraz drzew, których usunięcie jest niezbędnych do zrealizowania określonych w planie obiektów budowlanych w tym budynków oraz obiektów liniowych, o ustalono obowiązek zachowania części powierzchni działek jako powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi: Symbole przeznaczenia terenu Powierzchnia terenów [ha] Wskaźniki minimalnej powierzchni biologicznie czynnej [%] Powierzchnia pbc [ha] MNu bez 25MNu i 29MNu 9, ,10 25MNu i 29MNu 0, ,21 RMu 2, ,04 ML 4, ,30 19

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Omawiana inwestycja leży poza wyznaczonym korytarzem ekologicznym (załącznik 1) tj. ok. 20 km od niego.

Omawiana inwestycja leży poza wyznaczonym korytarzem ekologicznym (załącznik 1) tj. ok. 20 km od niego. Wstęp Planowana inwestycja polega na rozbudowie budynku chlewni na dz. nr 274 w miejscowości Różyce Żurawieniec 24, gmina Kocierzew Południowy, powiat łowicki. W gminie Kocierzew Południowy udział powierzchni

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha.

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha. ANALIZA dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla działek nr 998, 349, 348, 976 i 1000 położonych w miejscowości Skuszew oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c. Beata Andrzejewska, Małgorzata Hoser Warszawa, luty 2014 r.

Wójt Gminy Wąsewo. PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c. Beata Andrzejewska, Małgorzata Hoser   Warszawa, luty 2014 r. Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO dla fragmentów sołectw: Bagatele, Bartosy, Brudki Nowe, Brudki Stare, Brzezienko, Grądy, Kolonia Przyborowie, Króle, Modlinek,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec (m. Wągrowiec) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Morakowo - Wągrowiec

Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec (m. Wągrowiec) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Morakowo - Wągrowiec I.19. Droga nr 241 Morakowo- Wągrowiec. 19 Droga nr 241 Morakowo- Wągrowiec Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: wągrowiecki Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PRUSZKOWA PRZY ULICY PARTYZANTÓW SPORZĄDZANEJ NA MOCY UCHWAŁY NR XLIII/409/2014 RADY

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI - PROJEKT - ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (OPIS

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM Dr hab. Maciej Przewoźniak INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 2 x 400 KV PIŁA KRZEWINA PLEWISKA Poznań 14 czerwca 2016 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r.

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r. Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada 20 11 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susiec w obrębie geodezyjnym Kunki i Łosiniec. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów 1. Podstawa prawna Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXXI/2017 z dnia 8.02.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 188/XXIII/2017 RADY GMINY WŁODOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, dla obszaru położonego w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie MPU-II/4523/81/28/2016/MG Radom, dnia 02.09.2016 r. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Meble - ulica Żuławska - Południe w Elblągu. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 I.45. Droga nr 434 m. Gostyń. 45 Droga nr 434 m. Gostyń Powiat gostyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Gostyń (m. Gostyń, Krajewice) Gmina: Piaski (Podrzecze, Grabonóg, Piaski) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r.

Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r. Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług leśnych w Nojewie, gm. Pniewy. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

W6JTGMlNY ZBLEWO Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia r.

W6JTGMlNY ZBLEWO Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia r. W6JTGMlNY ZBLEWO Zarządzenie Nr 82/2014 w sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania fragmentu wsi BYTONIA w gminie ZBLEWO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przestrzen

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia...

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Gmina: Kołaczkowo (Budziłowo, Wszembórz, Borzykowo)

Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Gmina: Kołaczkowo (Budziłowo, Wszembórz, Borzykowo) I.46. Droga nr 441 odc. Miłosław Borzykowo. 46 Droga nr 441 odc. Miłosław Borzykowo Powiat wrzesiński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r.

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r. U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a 2 0 0 2 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Krościenko VIII ul. Nadbrzeżna

Bardziej szczegółowo

Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku Sompolinek - Lubotyń

Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku Sompolinek - Lubotyń I.31. Droga nr 269 odc. Sompolinek Lubotyń. 31 Droga nr 269 odc. Sompolinek Lubotyń Powiat koniński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Powiat kolski Gmina Babiak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/.../14 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/.../14 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 października 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR XLVII/.../14 RADY GMINY SUWAŁKI w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny.

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.8. Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków. 8 Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU

EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU TOM I WSTĘP I DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO opracowanie wykonane na zlecenie Prezydenta Miasta Białegostoku autorzy: Włodzimierz Kwiatkowski Krzysztof Gajko Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R.

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 96/XVIII/08 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 marca 2008 r.

Uchwała Nr 96/XVIII/08 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 marca 2008 r. Uchwała Nr 96/XVIII/08 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Grądy, działki nr ewid. 1208/1,

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 5103 UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice.

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. PP.AU.671.4.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru.

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP OBSZARU MORASKO RADOJEWO UMULTOWO RADOJEWO ZACHÓD CZĘŚĆ A W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 9A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Tereny pól i nieużytków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Grabów nad Prosną (Zajączki, Bukownica, m. Grabów nad Prosną, Palaty, Akacyjki, Giżyce)

Gmina: Grabów nad Prosną (Zajączki, Bukownica, m. Grabów nad Prosną, Palaty, Akacyjki, Giżyce) I.54. Droga nr 449 Zajączki Giżyce. 54 Droga nr 449 Zajączki Giżyce Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrzeszowski Gmina: Grabów nad Prosną (Zajączki, Bukownica,

Bardziej szczegółowo

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE ROLNIKÓW NA OBSZARACH NATURA 2000 LUBAŃ 16 GRUDNIA 2016 R.

NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE ROLNIKÓW NA OBSZARACH NATURA 2000 LUBAŃ 16 GRUDNIA 2016 R. NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE ROLNIKÓW NA OBSZARACH NATURA 2000 LUBAŃ 16 GRUDNIA 2016 R. Normy DKR obowiązujące w 2016 r. NIEZGODNOŚĆ z normą N.01 Na obszarach zagrożonych erozją wodną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

Gmina: Pyzdry (m. Pyzdry, Rataje, Pietrzyków Kolonia) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Słupca Pyzdry

Gmina: Pyzdry (m. Pyzdry, Rataje, Pietrzyków Kolonia) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Słupca Pyzdry I.56. Droga nr 466 odc. Słupca Pyzdry. 56 Droga nr 466 odc. Słupca Pyzdry Powiat wrzesiński Gmina: Pyzdry (m. Pyzdry, Rataje, Pietrzyków Kolonia) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat słupecki Gmina: Lądek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Julinek w Gminie Leszno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustalone w planie rozwiązania przestrzenne, realizacyjne i techniczne powinny spełniać wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.

Ustalone w planie rozwiązania przestrzenne, realizacyjne i techniczne powinny spełniać wymagania określone w przepisach ochrony środowiska. Podsumowanie do zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek geodezyjnych 503 i 545 oraz działki 614 i części działki 615 w obrębie geodezyjnym Czarlina. Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/242/2017 RADY GMINY SANOK. z dnia 24 marca 2017 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/242/2017 RADY GMINY SANOK. z dnia 24 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1520 UCHWAŁA NR XXX/242/2017 RADY GMINY SANOK z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo