INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA"

Transkrypt

1 BR /10 AKTUALNOŚCI Trasa S7 i północna obwodnica Krakowa Rada Miasta Krakowa podczas sesji 20 października przegłosowała dwie rezolucje w sprawie utrzymania w planach na 2011 rok finansowania budowy trasy S7 na odcinku węzeł Rybitwy węzeł Igołomska oraz wprowadzenia do Programu Budowy Dróg Krajowych budowy północnej obwodnicy Krakowa. Radni Miasta z całą stanowczością podkreślają, że obie inwestycje są dla mieszkańców Krakowa pilne i zdecydowanie wskazane. Podkreślają również, że w przypadku wstrzymania budowy trasy S7 na odcinku węzeł Rybitwy węzeł Igołomska spowoduje, że sytuacja drogowa w tym rejonie Krakowa stanie się dramatyczna a ruch tranzytowy dalej będzie prowadzony przez miasto. Z kolei budowa północnej obwodnicy Krakowa oczekiwana jest od dawna i dla Krakowa, ruchu tranzytowego oraz dla rozwoju miasta i krakowskiej metropolii ma znaczenie strategiczne. Rezolucje skierowane zostały do posłów, senatorów, Rządu Rzeczpospolitej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W trosce o zieleń urządzoną Na tej samej sesji radni miasta zagłosowali za treścią rezolucji do Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha w sprawie nieodpłatnego przekazania gminie Kraków terenów zieleni i rekreacji należących do Skarbu Państwa, będących we władaniu agencji wojskowych. Radni szczególną uwagę zwracają na działkę znajdującą się na terenie Sikornika obok Kopca Kościuszki oraz działki na terenie Pychowic teren boiska KS Pychowianka przy ul. Tynieckiej oraz plac zabaw wraz z infrastrukturą przy ul. Sodowej. Działki te, należące do Skarbu Państwa i będące we władaniu agencji wojskowych, dla celów obronności państwa są zbędne. Radni obawiają się o przyszłość tych terenów i zmianę ich przeznaczenia na cele budowlane.

2 W rezolucji podkreślają, że dla mieszkańców Krakowa ważne jest, aby uregulować stany własnościowe działek w taki sposób, aby utrzymać ich przeznaczenie na tereny zieleni urządzonej oraz miejsca sportu i rekreacji. Radni zawnioskowali do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie wszelkich niezbędnych działań skutkujących zawarciem porozumienia z Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie nieodpłatnego przekazania wymienionych działek na rzecz gminy. PODSUMOWANIE SESJI RMK PODSUMOWANIE CXIV sesji Rady Miasta Krakowa 20 października - środa 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 2. Interpelacje Radnych. 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych. 4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kliny - Gadomskiego II /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1869/. 5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wadów- Węgrzynowice /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1872/. Ostateczny termin zgłaszania poprawek r. godz Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Miasto /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1885/.

3 7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1886/. 8. Przyjęcie Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1815/. Nr CXIV/1524/10 9. Przyjęcie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków na lata /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1819/. Nr CXIV/1525/ Ustalenie rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2011 roku /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1826/. Nr CXIV/1526/ Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz International Police Association - Region Kraków niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Tynieckiej wraz z udzieleniem 90 % bonifikaty od ustalonych pierwszej opłaty oraz opłat rocznych /projekt Prezydenta Miasta Krakowa -druk nr 1827/. Nr CXIV/1527/ Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Krakowska niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sądowej wraz z udzieleniem 90 % bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1835/.

4 Nr CXIV/1528/ Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 21/80 części zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Halickiej Nr 14 A w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1836/. Nr CXIV/1529/ Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego oznaczonego symbolem U002 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Długiej 31/ /ul. Pędzichów 2 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1837/. Nr CXIV/1530/ Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1828/. Nr CXIV/1531/ Ustanowienie użytku ekologicznego Las w Witkowicach /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1829/. Nr CXIV/1532/ Zmiana uchwały Nr XI/154/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej (z późn. zm.) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1832/. Nr CXIV/1533/10

5 18. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1833/. Rada odrzuciła projekt uchwały 19. Zmiana uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn. zmianami) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1839/. Nr CXIV/1534/ Zmiana uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg z późn. zm. /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1840/. Rada odrzuciła projekt uchwały 21. Upoważnienie Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1841/. Nr CXIV/1535/ Nazwa ulicy oraz nazwa skweru /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1842/. Nr CXIV/1536/ Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1851/.

6 Nr CXIV/1537/ Przeprowadzenie referendum gminnego dotyczącego wybranych strategicznych kierunków rozwoju Krakowa /projekt Grupy Radnych - druk nr 1817/. Rada odrzuciła projekt uchwały 25. Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.) /projekt Grupy Radnych - druk nr 1845/. Nr CXIV/1538/ Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice - Północ /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1852/. Nr CXIV/1539/ Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Myśliwska w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1853/. Nr CXIV/1540/ Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. Prace renowacyjno - konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki i Stary Cmentarz Podgórski w związku z ubieganiem się przez Gminę Miejską Kraków o dofinansowanie w zakresie Działania 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1855/. Nr CXIV/1541/10

7 29. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 756, 757, 758, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 oraz zmiany przeznaczenia rezerw celowych) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1891/. Nr CXIV/1542/ Zmiana uchwały Nr CV/1416/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r. /projekt Grupy Radnych - druk nr 1894/. Nr CXIV/1543/ Zmiana uchwały Nr CV/1417/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r. /projekt Grupy Radnych - druk nr 1895/. Nr CXIV/1544/ Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej pawilonem usługowo-handlowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Francesco Nullo 33, działka nr 358/7 obr. 5 jedn. ew. Śródmieście Panu Piotrowi Partyle /projekt Grupy Radnych - druk nr 1854/. 33. Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania wieloletniego programu wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy Kraków /projekt Grupy Radnych - druk nr 1863/. 34. Zmiana uchwały nr XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1849/.

8 35. Zmiana Uchwały Nr C/1333/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1858/. 36. Zmiana uchwały Nr LXXXV/1126/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1879/. 37. Ustalenie miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1856/. 38. Wprowadzenie programu dotyczącego udzielania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1881/. 39. Zmiana uchwały Nr XXVII/354/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie realizacji przez Gminę Miejską Kraków zintegrowanego aglomeracyjnego transportu zbiorowego (z późn. zmianami) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1857/.

9 40. Zmiana uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn. zmianami) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1876/. 41. Określenie wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1859/. 42. Zmiana uchwały Nr LXVI/614/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej ze zmianami /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1860/. 43. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - strychu położonego w budynku przy ul. Lwowskiej Nr 4, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1861/. 44. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rękawka Nr 53, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1864/.

10 45. Wystąpienie Gminy Miejskiej Kraków ze Spółki: Regionalny Dworzec Autobusowy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1878/. 46. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przyjętego Uchwałą Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1865/. 47. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Św. Jacka - Twardowskiego /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1870/. 48. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Park Zakrzówek /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1871/. 49. Odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Zakrzówka /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1867/. 50. Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Salezjańska-Zakrzówek /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1868/.

11 51. Wyrażenie zgody Jednostce Wojskowej Wojskowej Komendzie Transportu w Krakowie z siedzibą przy ul. Rakowickiej 29, na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na pamiątkowej odznace Wojskowej Komendy Transportu /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1877/. 52. Przejęcie od administracji rządowej - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora w zakresie gospodarki wodnej: wykonanie naprawy (odbudowy) wału ziemnego rzeki Wisły - obwałowania Portu Płaszów (brzeg prawy km ) wraz z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1880/. 53. Wyrażenie zgody Radzie Miejskiej Lwowa na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na serii okolicznościowych znaczków pocztowych /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1882/. 54. Zmiana uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania z późn. zm. /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1887/. 55. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010 (dot. zmian w planie dochodów i zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 854, 900, 921 i 926) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1888/. 56. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 zadania priorytetowe dzielnic) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1889/.

12 57. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 900 i 921) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1890/. 58. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1883/. 59. Przyjęcie Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1884/. 60. Nazwa skweru /projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1899/. Nr CXIV/1545/ Lokalizacja pomnika Armii Krajowej /projekt Grupy Radnych - druk nr 1900/. 62. Rezolucja w sprawie wprowadzenia zmian ustawowych umożliwiających regulację nieprawidłowości natury geodezyjno-prawnej uniemożliwiającej sprzedaż lokali /projekt Grupy Radnych - druk nr 1873-R/. Rada podjęła rezolucję 84/CXIV/10

13 63. Rezolucja w sprawie konieczności finansowania budowy trasy S7 /projekt Grupy Radnych - druk nr 1896-R/. Rada podjęła rezolucję 85/CXIV/ Rezolucja w sprawie północnej obwodnicy Krakowa /projekt Grupy Radnych - druk nr 1897-R/. Rada podjęła rezolucję 86/CXIV/ Rezolucja w sprawie przekazania gminie terenów zieleni i rekreacji należących do Skarbu Państwa będących we władaniu agencji wojskowych /projekt Grupy Radnych - druk nr 1898-R/. Rada podjęła rezolucję 87/CXIV/ Oświadczenia, komunikaty. 67. Zamknięcie sesji. BIEŻĄCY PLAN POSIEDZEŃ KOMISJI RMK 25 października - poniedziałek KOMISJA GŁÓWNA godz. 15, UMK sala 303, pl. Wszystkich Świętych Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad. 2. Uzgodnienie porządku obrad CXV sesji Rady Miasta Krakowa na środę 3 listopada 2010 r. 3. Sprawy bieżące.

14 4. Oświadczenia, komunikaty. 5. Zamknięcie posiedzenia. Zaproszeni goście: Sekretarz Miasta - Paweł Stańczyk Z POSIEDZEŃ KOMISJI RMK Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej RMK, 19 października - wtorek Porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr C/1333/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych druk nr Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wg druku nr Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXV/1126/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków druk nr Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wg druku nr Informacja na temat aktualnego stanu wprowadzenia Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą. Komisja zapoznała się z Informacją na temat aktualnego stanu wprowadzenia Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą. 4. Sprawy bieżące. Komisja postanowiła ponownie wystąpić do Prezydenta Miasta Krakowa z wnioskiem o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Miejskiej Krakowa na rok 2011 w wysokości zł na zakup fortepianu dla Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie 5. Oświadczenia, komunikaty. Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Polityki Społecznej RMK, 19 października - wtorek Porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej druk nr Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

15 2. Zaopiniowanie możliwości wynajęcia przez Gminę Miejską Kraków lokali mieszkalnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin zamieszkujących w budynku przy ul. Starowiślnej 60. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykaz lokali 3. Opiniowanie ponowne - wobec zmiany w przedmiocie wskazania lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Krakowie przy ul. Grodzkiej 8, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności tej nieruchomości winna dochodzić Gmina Miejska Kraków. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykaz lokali 4. Zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Krakowa o przyznanie lokalu mieszkalnego poza ogólnymi zasadami najmu. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta Krakowa o przyznanie lokalu mieszkalnego poza ogólnymi zasadami najmu. 5. Sprawy bieżące rozpatrzenie korespondencji. 6. Oświadczenia i komunikaty. Komisja Infrastruktury RMK, 19 października - wtorek Porządek posiedzenia: 1.Zaopiniowanie projekt uchwały w sprawie przejęcia od administracji rządowej - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora w zakresie gospodarki wodnej: wykonanie naprawy (odbudowy) wału ziemnego rzeki Wisły - obwałowania Portu Płaszów (brzeg prawy - km ) wraz z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji (druk nr 1880). Opinia pozytywna 2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg z późn. zm. druk nr Opinia negatywna 3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania wieloletniego programu wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy Kraków - druk nr Opinia pozytywna 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które

16 przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn. zmianami) druk nr Opinia pozytywna 5.Sprawy bieżące. 6.Oświadczenia i komunikaty. Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK, 18 października poniedziałek Porządek posiedzenia: 1.Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krasickiego-Orawska. Opinia pozytywna z uwagami 2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Płaszowska-Krzywda'' (druk nr 1847). Opinia pozytywna z poprawkami 3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Myśliwska'' w Krakowie (druk nr 1853). Opinia pozytywna 4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Opatkowice-Północ'' (druk nr 1852). Opinia pozytywna 5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Kliny - Gadomskiego II'' (druk nr 1869). Projekt uchwały przedstawił Kazimierz Bujakowski Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Ustalono, że projekt planu zostanie skierowany na zespół roboczy. 6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Wadów-Węgrzynowice''' (druk nr 1872). Projekt uchwały przedstawił Kazimierz Bujakowski Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Ustalono, że projekt planu zostanie skierowany na zespół roboczy. 7.Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji. 8. Oświadczenia i komunikaty.

17 Komisja Praworządności Rady Miasta Krakowa, 18 października poniedziałek Porządek posiedzenia: 1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 1875). Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały w związku z uwagami zawartymi w opinii prawnej 2.Sprawy bieżące, korespondencja. Komisja ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, 18 października - poniedziałek Porządek posiedzenia: 1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. Prace renowacyjno - konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki i Stary Cmentarz Podgórski'' w związku z ubieganiem się przez Gminę Miejską Kraków o dofinansowanie w zakresie Działania 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (druk nr 1855). Dorota Iwanicka Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych Opinia pozytywna 2.Podsumowanie działalności Komisji ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej Rady Miasta Krakowa w kadencji Janusz Moskwa Dyrektor Biura Funduszy Europejskich 3.Sprawy bieżące. 4.Oświadczenia i komunikaty. Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej RMK w Scanmed Szpital św. Rafała w Krakowie ul. Bochenka 12, 18 października - poniedziałek Porządek posiedzenia: 1. Informacja nt. sytuacji finansowej Żłobków Samorządowych oraz propozycji budżetowych na rok W posiedzeniu uczestniczyły kierowniczki żłobków samorządowych. Omówiono aktualną sytuację finansową żłobków oraz propozycje budżetowe na rok Michał Marszałek Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia przedstawił zasady funkcjonowania żłobków od 1 stycznia 2011r. 2. Prezentacja jednostek i oddziałów Szpitala św. Rafała.

18 Członkowie Komisji zwizytowali Szpital św. Rafała w Krakowie ul. Bochenka 12 oraz zapoznali się z zasadami funkcjonowania jednostek i oddziałów szpitalnych. 3. Sprawy bieżące rozpatrzenie korespondencji w zakresie merytorycznego działania Komisji. Z KALENDARZA PRZEWODNICZĄCEGO RMK 22 października - piątek Józef Pilch godz. 12 uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Filharmonia Krakowska godz edycja wielkiej kolekcji kulinarnej oraz finał 6. edycji akcji rekomendacji krakowskich restauracji, Nowohuckie Centrum Kultury DYŻURY RADNYCH 22 października piątek - Grażyna Fijałkowska godz , Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim, Kraków, ul. Kurczaba 3 tel WARTO WIEDZIEĆ Harmonogram sesji Rady Miasta Krakowa na 2010 rok: 3 listopada Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa tel , fax ,

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA Piątek, 22 października 2010 roku BR-02.0623-1-183/10 AKTUALNOŚCI Trasa S7 i północna obwodnica Krakowa Rada Miasta Krakowa podczas sesji 20 października przegłosowała dwie rezolucje w sprawie utrzymania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-191/10 AKTUALNOŚCI Ostatni raz Rada Miasta Krakowa V kadencji wczoraj zebrała się po raz ostatni. Z tej okazji Przewodniczący Rady Miasta Józef Pilch zaprosił prezydenta, radnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-174/10 AKTUALNOŚCI Cracoviae Merenti dla organizacji harcerskich 8 października (piątek) o godzinie 12 w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się CXII uroczysta sesja Rady Stołecznego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. w godz. 10.00-17.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1.

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 13 stycznia 2016 r. godz. 10.00 15.50 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE CV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 7 maja 2014 r. w godz. 10.00 13.45 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa 1-2 lipca 2009 r. (godz. 10.00 00.30) w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie sesji,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-222/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-22/11 AKTUALNOŚCI PODSUMOWANIE VII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 26 stycznia 2011 r. w godz. 10.00-14.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl.

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Nr 35/16

BR Protokół Nr 35/16 BR.01.0012.1.5.35.2016 Protokół Nr 35/16 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 5 lipca 2016 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16

poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16 poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16 AKTUALNOŚCI: NOWOŚĆ! O ZANIECZYSZCZENIU NA SESJI 43. sesja Rady Miasta Krakowa rozpocznie się 11 maja (środa), jak zwykle o godz. 10:00. W porządku obrad znalazło się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-215/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/15. Tomasz Popiołek Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych.

Protokół Nr 22/15. Tomasz Popiołek Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych. BR.01.0012.1.5.22.2115 Protokół Nr 22/15 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 15 grudnia 2015 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD LII sesji Rady Miasta Krakowa

PORZĄDEK OBRAD LII sesji Rady Miasta Krakowa PORZĄDEK OBRAD LII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 24 września 2008 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XLIII sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XLIII sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XLIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 25 kwietnia 2012 r. w godz. 10.00-16.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1.

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 15 lutego 2016 r. 31/16 Na troje radnych można głosować w plebiscytach organizowanych w Dzienniku Polskim oraz Gazecie Krakowskiej.

poniedziałek, 15 lutego 2016 r. 31/16 Na troje radnych można głosować w plebiscytach organizowanych w Dzienniku Polskim oraz Gazecie Krakowskiej. poniedziałek, 15 lutego 2016 r. 31/16 AKTUALNOŚCI NOWOŚĆ! RADNI W PLEBISCYTACH Na troje radnych można głosować w plebiscytach organizowanych w Dzienniku Polskim oraz Gazecie Krakowskiej. Bogusław Kośmider,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-208/10 AKTUALNOŚCI PODSUMOWANIE III sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 15 grudnia 2010 r. w godz. 11.00-13.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BR CV.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa:

BR CV.14. W trybie art. 20 ust. 5 do porządku obrad sesji został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa: BR-01. 0002.CV.14 Protokół Nr CV/2014 Obrad CV sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 7 maja 2014. /od godz. 10.00 do godz. do godz. 13.45/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Nr 37/16

BR Protokół Nr 37/16 BR.01.0012.1.5.37.2016 Protokół Nr 37/16 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 13 września 2016 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 4 kwietnia 2012 r. godz

PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 4 kwietnia 2012 r. godz PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 4 kwietnia 2012 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 2 listopada 2015 r. 188/15

poniedziałek, 2 listopada 2015 r. 188/15 poniedziałek, 2 listopada 2015 r. 188/15 AA AKTUALNOŚCI NOWOŚĆ! POD ZNAKIEM PODATKÓW 4 listopada (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się 29. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 33 punkty.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-224/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 lutego odbyły się wybory do krakowskich Rad Dzielnic. Frekwencja w całym mieście wyniosła 12,74 % - nieco więcej niż wynikało z pierwotnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. BR-01.0012.1.3.2014 PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji, zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja 2014-2018) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. 3. 4. XXII.110.2016 11.01.2016 r. XXIII.111.2016 XXIII.112.2016

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 260/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 05.02.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

piątek, 4 września 2015 r. 148/15

piątek, 4 września 2015 r. 148/15 piątek, 4 września 2015 r. 148/15 AA AKTUALNOŚCI INWESTYCJE NA PODMIEJSKICH OSIEDLACH I OCHRONA PRAWNA 9 września (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się 23. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-70/10 BIEŻĄCY PLAN POSIEDZEŃ KOMISJI 12 kwietnia poniedziałek Komisja Rewizyjna, godz. 13, sala Portretowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4 1. Opiniowanie wykonania budżetu Miasta za 2009 r. 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku BR-02.0623-1-228/14 AKTUALNOŚCI PORZĄDEK OBRAD VII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 26 stycznia 2011 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 30 maja 2012 r. godz

PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 30 maja 2012 r. godz PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 30 maja 2012 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek obrad

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. godz

PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. godz PORZĄDEK OBRAD XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE LXII sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE LXII sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE LXII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 11 stycznia 2017 r. godz. 10.00 21.55 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-146/10 Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA Sesja Rady Miasta Krakowa 25 sierpnia - środa Zabezpieczyć przed powodzią Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 737/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27.03.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-88/10 AKTUALNOŚCI Bez absolutorium 28 kwietnia w czasie sesji Rady Miasta Krakowa nie podjęła uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego za 2009 r. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1119/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1119/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» «TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1119/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 05.05.2016 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

- wg druku Nr 455, zniesienie formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

- wg druku Nr 455, zniesienie formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. BR-01. 0002.XXX.11 Protokół Nr XXX/2011 obrad XXX sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 9 listopada 2011 r. /od godz. 10.00 do godz. 15.00/ Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy. Al. Niepodległości 49. piętro III, sala 305

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy. Al. Niepodległości 49. piętro III, sala 305 DUR.0012.6.2.2014.KILiŁP Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 15.00 Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 26 stycznia 2012r.

Uchwała Nr XIV/126/2012 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 26 stycznia 2012r. Uchwała Nr XIV/126/2012 W sprawie: ewentualnego zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 328/84/B, 328/84/D, 328/84/E położonych w obr. 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 19 stycznia 2017 r.

Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 19 stycznia 2017 r. Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16:05 do godz. 17:00. Posiedzeniu Komisji przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 28 kwietnia 2016 r. Uchwała Nr XIX/152/2016 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy II Grzegórzki Na podstawie 38 ust. 8 uchwały Nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12

Bardziej szczegółowo

czwartek, 7 marca /13

czwartek, 7 marca /13 czwartek, 7 marca 2013 43/13 AKTUALNOŚCI: O SYTUACJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider objął Honorowym Patronatem konferencję pt. Rynek Nieruchomości w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa

PORZĄDEK OBRAD LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa PORZĄDEK OBRAD LXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 25 maja 2005 r. godz. 10.00 Sala Obrad RMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek uzgodniony na posiedzeniu Komisji Głównej 16 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r. Uchwała Nr XLVII/416/2014 w sprawie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cystersów Na podstawie 4 pkt 4 lit. g Statutu Dzielnicy II stanowiącego załącznik nr 2 do

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA piątek, 15 października 2010 roku BR-02.0623-1-178/10 AKTUALNOŚCI Najlepsi w ostatnim pięcioleciu W poniedziałek, o godzinie 13 w podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa wręczone zostaną nagrody naukowe

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 756/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 30.03.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

2029 zostały przedłożone na jeden dzień przed komisją czyli niezgodnie z zapisami

2029 zostały przedłożone na jeden dzień przed komisją czyli niezgodnie z zapisami Protokół nr 22/16 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 15 kwietnia 2016r. Przewodnicząca Komisji Jolanta Trytko- Warczak o godzinie 13:00 otworzyła 22 posiedzenie Komisji Urbanistyki i Rolnictwa. Udział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA czwartek, 3 listopada 2011 r. 189/11 PATRONATY Konferencja Straszyć czy nie?, czyli o skutecznej profilaktyce" 7 listopada w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się konferencja

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok.

Druk nr 1 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2017 rok. Zapraszam Szanownego Pana/Panią na XXXVIII sesję Rady Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim, która odbędzie się 29 sierpnia 2017 roku o godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy XII przy ulicy Kurczaba 3 (I piętro).

Bardziej szczegółowo

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r.

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. W DNIU 23 czerwca 2015 r.: o godz. 8,00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z następującym proponowanym porządkiem: 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Opole, r. BRM Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2015 r.

Opole, r. BRM Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2015 r. BRM.0012.4.24.2015 Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 21.05.2015 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/320/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 27 września 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/320/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 27 września 2016 r. Uchwała Nr XXVI/320/2016 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Na podstawie 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1942/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1942/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1942/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22.07.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 października 1991 r.

USTAWA z dnia 4 października 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw Opracowano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie

Bardziej szczegółowo

2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.:

2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.: 2007 rok (NB) 2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.: 1. Treść UCHWAŁY NR IV/27/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku Wydano 29 zarządzeń, zatwierdzono 10 wniosków, 15 wykazów nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 01 kwietnia 2015 r. godz

PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 01 kwietnia 2015 r. godz PORZĄDEK OBRAD X sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 01 kwietnia 2015 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek obrad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r.

XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r. Dz.18.0020.1.32.2013 Podsumowanie: XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4. Projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA 2006 2010 NUMER DATA PODJĘCIA W SPRAWIE : I/1/06 22.11.2006 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krośnice I/2/06 22.11.2006 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady Gminy Celestynów

Kadencja Rady Gminy Celestynów Kadencja Rady Gminy Celestynów 2014-2018 2014 Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały w sprawach Publikacje Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie) 1. 1/14 1 grudnia 2014 roku Wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD LXXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 6 listopada 2013 r. godz

PORZĄDEK OBRAD LXXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 6 listopada 2013 r. godz PORZĄDEK OBRAD LXXXVIII sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 6 listopada 2013 r. godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 (Porządek

Bardziej szczegółowo

piątek, 30 listopada 2012 197/12

piątek, 30 listopada 2012 197/12 piątek, 30 listopada 2012 197/12 AKTUALNOŚCI: BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE Na kwestiach bezpieczeństwa skupili się radni podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa. Ich zdziwienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-63/10 AKTUALNOŚCI Najwięcej na ogródek jordanowski Oto oni: Znamy już zwycięzców konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2010. projekt Rady Dzielnicy VIII Dębniki Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r.

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r. Wyniki głosowań Sesja Rady Miasta Tychy 29 listopada 2012 r. Data wygenerowania dokumentu: 2016-06-12 23:04:58 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wynik głosowania dot. zmian porządku dziennego sesji.... 4 Wynik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 52 /2014

Protokół nr 52 /2014 Protokół nr 52 /2014 z LII zwyczajnej sesji Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony z dnia 17 września 2014r., która odbyła się przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie o godz.18.00. Sesję Rady Dzielnicy III otworzył

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

piątek, 21 sierpnia /15

piątek, 21 sierpnia /15 piątek, 21 sierpnia 2015 138/15 AKTUALNOŚCI POWAKACYJNE OBRADOWANIE 26 sierpnia (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

środa, 18 czerwca 2014 113/14

środa, 18 czerwca 2014 113/14 środa, 18 czerwca 2014 113/14 D AKTUALNOŚCI: ZWYCZAJNIE O ABSOLUTORIUM 25 czerwca (środa) odbędą się dwie sesje Rady Miasta Krakowa: zwyczajna oraz sesja w sprawie absolutorium za rok 2013 dla Prezydenta

Bardziej szczegółowo

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1941/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1941/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» «TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1941/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22.07.2016 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/654/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/654/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/654/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanych działek gruntu na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016

Bardziej szczegółowo

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia r.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia r. Opublikowany w Oficjalna strona Urzędu Miasta Szczecinek ( http://www.szczecinek.pl) Strona główna > Sesja Rady Miasta Sesja Rady Miasta Data publikacji: 06.03.2015 [1] W poniedziałek, 16 marca, o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIX/1697/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 12 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR LXIX/1697/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 12 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR LXIX/1697/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/594/08 Rady Miasta Krakowa w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski

Bardziej szczegółowo

Uchwałę Nr XXXIII/202/2017 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 29 maja 2017 roku.

Uchwałę Nr XXXIII/202/2017 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 29 maja 2017 roku. Protokół z XXXIII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 29 maja 2017 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.12 20.50 Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 951/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 951/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 951/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20.04.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI NR SESJI NR UCHWAŁY W JAKIEJ SPRAWIE UWAGI I sesja 27.11.2015 II sesja 08.12.2014 III sesja 29.12.2014 IV sesja 12.02.2015 1/I/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodnizcącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-62/10 AKTUALNOŚCI Najwięcej na ogródek jordanowski Oto oni: Znamy już zwycięzców konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2010. projekt Rady Dzielnicy VIII Dębniki Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok Organ wydający Ty p aktu Data aktu Data. publikacji Ty tuł aktu uchwała nr LIV/414/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Rada Miejska w Ogrodzieńcu Uchwała 2014-05-21 00:00 2014-05-27 07:17 z dnia 21 maja

Bardziej szczegółowo