SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN:,,ROZBUDOWA ULICY JEŹDZIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU NAD POTOKIEM STRACONKA W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko Biała, styczeń 2015 r.

2 1 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania jest wykonanie kompletnej dokumentacji dla rozbudowy ulicy Jeździeckiej w Bielsku-Białej poprzez budowę nowego odcinka ulicy od skrzyżowania ulicy Jeździeckiej z ulicą Zawodzie do ulicy Górskiej z budową mostu nad potokiem Straconka w Bielsku-Białej pozwalającej: a) uzyskać pozwolenie na budowę; b) przeprowadzić postępowanie pozwalające wyłonić wykonawcę robót budowlanych; c) zrealizować roboty budowlane objęte dokumentacją. 1.2 ZAKRES OPRACOWANIA Zakres dokumentacji powinien obejmować: Koncepcję rozbudowy ulicy Jeździeckiej Koncepcja rozbudowy ulicy Jeździeckiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Jeździeckiej z ulicą Zawodzie do ulicy Górskiej z budową mostu nad potokiem Straconka w Bielsku- Białej, w której zakresie należy uwzględnić: a) budowę odcinka drogi od skrzyżowania ulicy Jeździeckiej z ulicą Zawodzie do ulicy Górskiej, szerokości jezdni 6,00m wraz z uzyskaniem uzgodnienia lokalizacji projektowanego odcinka ulicy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice; b) budowę jednostronnego chodnika szerokości 2,0m na odcinku projektowanej ulicy; c) budowę mostu nad potokiem Straconka wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego od administratora cieku; d) budowę skrzyżowania z ulicą Zawodzie; e) budowę skrzyżowania z ulicą Górską; f) budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do potoku Straconka, g) budowę oświetlenia drogowego; h) przebudowę i zabezpieczenie istniejących ogrodzeń (w razie konieczności), i) zabezpieczenie lub przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, w szczególności: sieci energetycznej, gazowej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjna, ciepłowniczej, itp. j) opracowanie koncepcji docelowej organizacji ruchu. Koncepcję rozbudowy ulicy należy opracować na zaktualizowanym podkładzie mapowym w zakresie umożliwiającym poprawne wykonanie przedmiotu zamówienia, bez klauzuli. Dokumentacja w zakresie koncepcji powinna składać się m.in. z opisu technicznego, planu zagospodarowania terenu, profili (1:50/1:500), szczegółów rozwiązań odwodnienia ulicy i zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej. Analizę zajętości należy przeprowadzić po naniesieniu granic własności na mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500. Należy określić działki Skarbu Państwa, Gminy i właścicieli prywatnych z zaznaczeniem przewidzianych do zajęcia parcel. Trasę ulicy zaprojektować w sposób pozwalający zminimalizować ewentualne zajęcia działek prywatnych. Koncepcję należy uzgodnić z: Właścicielami i/lub Zarządcami terenu przeznaczonego pod inwestycję; Właścicielami i/lub Zarządcami istniejącej infrastruktury technicznej. 2

3 1.2.2 Projekt budowlany (PB) wraz z projektem zagospodarowania terenu (PZT) i wykonawczy (PW) w tym: a) budowę odcinka drogi od skrzyżowania ulicy Jeździeckiej z ulicą Zawodzie do ulicy Górskiej, szerokości jezdni 6,00m wraz z uzyskaniem uzgodnienia lokalizacji projektowanego odcinka ulicy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice; b) budowę jednostronnego chodnika szerokości 2,0m na odcinku projektowanej ulicy; c) budowę mostu nad potokiem Straconka wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego od administratora cieku; d) budowę skrzyżowania z ulicą Zawodzie; e) budowę skrzyżowania z ulicą Górską; f) budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do potoku Straconka, g) budowę oświetlenia drogowego; h) przebudowę i zabezpieczenie istniejących ogrodzeń (w razie konieczności), i) zabezpieczenie lub przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, w szczególności: sieci energetycznej, gazowej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjna, ciepłowniczej, itp. j) sporządzenie projektu gospodarki zielenią, k) wykonanie badań geotechnicznych w zakresie nośności podłoża w formie opracowania geotechnicznego; l) opracowanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. PB i PW należy wykonać zgodnie z wymaganiami opisanym w niniejszej ST i obowiązującymi przepisami. Projekt należy uzgodnić z: Właścicielami i/lub Zarządcami terenu przeznaczonego pod inwestycję; Właścicielami i/lub Zarządcami istniejącej infrastruktury technicznej. 1.3 UKŁAD DOCELOWY: Jezdnię ulicy Jeździeckiej należy zaprojektować jako drogę klasy L o długości około 200m i szerokości 6,00m. W przekroju poprzecznym ulicy od strony zachodniej należy zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy natomiast od strony wschodniej ciąg pieszy, po długości ulicy. W zakres odcinka podlegającego rozbudowie od skrzyżowania ulicy Jeździecka z ulicą Zawodzie do ulicy Górskiej należy uwzględnić budowę nowego skrzyżowania z ulicą Górską oraz budowę/przebudowę nowego skrzyżowana ulic Jeździeckiej i Zawodzie. Nawierzchnię odcinka ulicy należy zaprojektować na obciążenie ruchem m.in. KR3. Obiekt mostowy zlokalizowany w ciągu nowo projektowanego odcinka ulicy Jeździeckiej nad Potokiem Straconka należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami na klasę A obciążeń taborem samochodowym. Przekrój poprzeczny i długość obiektu dostosować do szerokości koryta oraz szerokości jezdni. O ile Zarządca potoku nie postanowi inaczej koryto należy pozostawić w stanie nienaruszonym a lokalizacje przyczółków dostosować do tego wymogu. Pochylenie poprzeczne i podłużne powinno zapewniać prawidłowy spływ wód. Dodatkowo należy zaprojektować płyty przejściowe (min.4,0m każda) po obu stronach wjazdu na obiekt. 2 ZAKRES DOKUMENTACJI OBEJMUJE WYKONANIE w szczególności: 3

4 2.1 DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ: a) aktualizację podkładu mapowego sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 z naniesieniem granic własności w zakresie umożliwiającym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej w obowiązującym układzie poprzedzoną pomiarami w terenie, b) mapę ewidencyjną, c) mapę ewidencyjną z naniesionym zakresem projektowym, d) pozyskanie wypisów z rejestru gruntów zawierających: numer działek, władających, nr KW ustalonych właścicieli nieruchomości, użytki działek, powierzchnie, które są zajęte pod planowaną inwestycję i tych które będą usytuowane w sąsiedztwie (wraz z tabelarycznym zestawieniem w postaci pliku xls ), e) tabelaryczne zestawienia numerów parcel objętych Inwestycją wraz z powierzchnią zajętą pod nową inwestycję, właścicielem z adresem oraz użytkiem. W razie konieczności Projektant pozyska odpowiednie oświadczenia dysponowania nieruchomością na cele budowlane od prywatnych właścicieli działek niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji robót. 2.2 DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-PRAWNEJ: a) wyznaczenie granic pasa drogowego (markowanie granicy w terenie, jednoznacznewidoczne oznakowanie ma posłużyć do przekazania placu budowy wraz ze szkicem granic z wykazem współrzędnych w wersji cyfrowej), b) rysunek wytyczeniowy winien zawierać współrzędne geodezyjne punktów głównych oraz geometrię trasy, pozwalający na jednoznaczne wyniesienie projektu w teren. 2.3 WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH (w razie konieczności) (w sytuacjach niejasnych tj. gdy nowa granica pasa drogowego jest w bliskiej odległości od sąsiedniej nieruchomości należy wyjaśnić rzeczywistą ich odległość). Opracowanie powinno zawierać: a) mapę wraz z naniesionym przebiegiem granic i opisem, b) protokół graniczny, c) szkic polowy, d) notatkę geodety przedstawiającą stan faktyczny zagospodarowania gruntu, e) wykaz współrzędnych wznawianych punktów granicznych w obowiązującym w danym rejonie układzie współrzędnych, f) odpis aktualnej księgi wieczystej dla działki objętej czynnościami geodezyjnymi, g) oświadczenia stron w przypadku, gdy strona nie wyraża zgody na przeprowadzenie czynności geodezyjnych. Zakres mapy powinien obejmować cały obszar oddziaływania inwestycji wraz z terenami przyległymi. Treść mapy powinna odpowiadać treści mapy zasadniczej z nakładką uzbrojenia terenu i ewidencji gruntów, uzupełnione m. in. o istniejące w terenie drzewa, krzewy, zabytki, pomniki przyrody, urządzenia ochrony środowiska, ogrodzenia (furtki, bramy), zjazdy indywidualne i publiczne, budynki, z podziałem na trwałe i nietrwałe, studnie (średnice), rowy (w pełnym zakresie), obiekty inżynierskie (rzędne wlotu i wylotu, światła), osie dróg, kilometraże, przekroje poprzeczne dróg i innych obiektów (co 10-20m), inne elementy wyposażenia dróg (np: oznakowanie, bariery, sygnalizacje świetlne, oświetlenie, reklamy oraz punkty geodezyjne jakie mogą występować na trasie przedmiotowej inwestycji, podlegające ochronie prawnej. W przypadku konieczności ich likwidacji należy przewiedzieć ich przeniesienie. 4

5 Wykaz współrzędnych punktów osnowy, reperów, punktów granicznych oraz wszystkich punktów z pomiaru sytuacyjnego - wysokościowego, w postaci pliku komputerowego i wydruku na papierze. Powyższe opracowania mają być zgodne z przepisami, wytycznymi i normatywami zawartymi w pkt. 3 niniejszej SST. 2.4 DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ Dokumentację geotechniczną należy wykonać po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej terenu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą ST i obowiązującymi przepisami. Opracowanie powinna zawierać między innymi opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego i inwentaryzację konstrukcji istniejącej nawierzchni. Dokumentacja powinna zawierać także wyniki badań terenowych, laboratoryjnych i kameralnych, przedstawione w postaci opisowej i rysunkowej, jak również rozpoznania podłoża gruntowego według kategorii drogowych (G1-G4, grunty ekspansywne itd.) do celów budownictwa infrastruktury liniowej oraz zagospodarowania przestrzennego terenu z uwzględnieniem zagrożeń występujących w podłożu. Odwierty należy wykonać w przekrojach charakterystycznych (skrzyżowania, rowy, cieki, itp.) oraz max co 150m w ciągu przewidzianej do rozbudowy ulicy i min. po jednym otworze przy wlocie i wylocie dla przepustu oraz po jednym otworze na każdy przyczółek mostowy. Ponadto ilość i lokalizacja otworów geologicznych oraz harmonogram prac geologicznych winny być szczegółowo uzgodnione z Zamawiającym. 2.5 INFORMACJI O PLANOWANEJ INESTYCJI: Projektant przygotuje prezentację multimedialną z wizualizacją proponowanych rozwiązań projektowych na posiedzenie Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. O ewentualnym terminie posiedzenia Kierownictwa Projektant zostanie wcześniej poinformowany, celem przygotowania niezbędnych materiałów. 2.6 PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO: Zawartość i forma projektu budowlanego musi być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia r. (Dz.U nr 0 poz. 462.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, jak również z przepisami, wytycznymi i normatywami zawartymi w pkt. 3 niniejszej SST PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z oświadczeniami jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw mediów oraz warunków przyłączenia obiektów i zawierać: część opisową zakres i cel opracowania, podstawę opracowania, stan istniejący, stan projektowany, tabelaryczny wykaz zajmowanych działek (numer działki, właściciel, sposób użytkowania, nr KW), 5

6 zgody właścicieli, użytkowników działek na wejście w teren w celu realizacji inwestycji, budowę nowych lub przebudowę istniejących sieci (urządzeń) uzbrojenia terenu, opinie, stanowiska, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki (w tym decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, jeśli będzie wymagana), komplet uzgodnień i warunków wydanych przez dysponentów uzbrojenia i zaakceptowanych przez Zamawiającego, odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia podziemnego wydanego w oparciu o Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010r Nr 193, poz 1287 z póżn. zm.) wraz z częścią dokumentacji potwierdzonej odpowiednią adnotacją zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej. oświadczenie o kompletności opracowania, kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, część rysunkową orientacja, mapa ewidencyjna z zaznaczonym obszarem zajętym przez projektowaną inwestycję, plansza zagospodarowania terenu z zaznaczonymi granicami zajęcia terenu, granicami własności i numerami działek, plansza zbiorcza uzbrojenia PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: Projekt architektoniczno budowlany należy wykonać w oparciu o szczegółową inwentaryzację geodezyjną terenu. Poszczególne opracowania branżowe należy uszczegółowić do formy projektu wykonawczego którego celem jest dostarczenie niezbędnych materiałów uszczegóławiających projekt budowlany (opisy, rysunki i obliczenia, uzupełniające pomiary geodezyjne, uzupełniające badania geologiczne, pomiary ugięć na pasach ruchu) potrzebnych dla prawidłowej realizacji inwestycji, określenia zakresu robót, sporządzenia przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego Zawartość projektu architektoniczno-budowlanego powinna być zgodna z przepisami, wytycznymi i normatywami zawartymi w pkt. 3 niniejszej SST i powinno zawierać: CZĘŚĆ DROGOWĄ: Część drogowa powinna być zgodna z przepisami, wytycznymi i normami zawartymi w pkt. 3 niniejszej SST i zawierać: część opisową: zakres i cel opracowania, podstawa opracowania, stan istniejący, stan projektowany, opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki techniczne wydane przez administratora przebudowanych lub budowanych sieci. część rysunkową: orientacja, plan sytuacyjny, profil podłużny profile podłużne dróg poprzecznych, skrzyżowań, wjazdów bramowych z domiarem do istniejących obiektów, 6

7 przekroje typowe, przyłącza wpustów deszczowych przekroje konstrukcji nawierzchni, Projekt powinien uzyskać uzgodnienie końcowe Zamawiającego KANALIZACJA DESZCZOWA/ODWODNIENIE ULICY: Projektowana kanalizacja deszczowa poprzedzona analizą istniejącego systemu odwodnienia oraz zlewni w kontekście zebrania wód z całego obszaru, między innymi z istniejących i projektowanych ulic. Weryfikacja średnic kolektora głównego w nawiązaniu do obliczeń spływu wód do przewidzianych odbiorników między innymi: kanalizacja deszczowa, potoki lub inne cieki wodne. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami, wytycznymi i normatywami zawartymi w pkt 3 niniejszej SST i zawierać: część opisową: zakres i cel opracowania, podstawa opracowania, stan istniejący, stan projektowany, opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki techniczne wydane przez administratora przebudowanych lub budowanych sieci część rysunkową: orientacja, plan sytuacyjny, profile podłużne, przyłącza wpustów deszczowych, studnia kanalizacyjna rysunek typowy, studzienka ściekowa rysunek typowy, wymagane separatory. Projektant powinien uzyskać uzgodnienie końcowe, wykonać operat wodno-prawny oraz uzyskać pozwolenie wodno-prawne BRANŻA KONSTRUKCYJNA - OBIEKTY INŻYNIERSKIE: Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami, wytycznymi i normatywami zawartymi w pkt. 3 niniejszej SST i zawierać : część opisową projektowanego obiektu w zakresie: lokalizacji, danych ogólnych i typu konstrukcji, opisu warunków geologicznych, podstawowe parametry (długość, szerokość, światło pionowe i poziome, pochylenie), technologii wykonywania. obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne do wymiarowania światła, obliczenia statyczne, opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenie wodno prawne i inne warunki. część rysunkową plan sytuacyjny zawierający zagospodarowanie terenu widoki boczne i widoki z góry obiektów w skali min. 1:100 (1:50) z zaznaczeniem podstawowych wymiarów geometrycznych; 7

8 rzut poziomy oraz przekroje poprzeczne i podłużne obiektów wykonane dla wszystkich miejsc charakterystycznych, konieczne dla przedstawienia rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, powiązania z podłożem, z podaniem podstawowych wymiarów geometrycznych; rysunki wytyczeniowe i konstrukcyjne z tabelarycznym zestawieniem stali zbrojeniowej i betonu szczegóły rozwiązań technicznych rysunki przedstawiające zasadnicze elementy wyposażenia technicznego obiektu Projekt powinien uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia końcowe i pozwolenie wodno - prawne. Dokumentacja hydrologiczna powinna zawierać trójwymiarowy model hydrologiczny koryta (3D) INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DO PRZEBUDOWY, BUDOWY ORAZ ZABEZPIECZEŃ: Opracowanie projektów ewentualnej przebudowy, budowy lub zabezpieczenia urządzeń i uzbrojenia technicznego w tym: sieci elektroenergetycznej, oświetlenia (napowietrzna i kablowa); sieci teletechnicznej; sieci wodno kanalizacyjnej; sieci gazowej; ewentualne innych sieci (np. ciepłowniczej), bądź kanalizacji technicznych. Dokumentacje projektowe należy opracować na podstawie warunków wydanych przez dysponentów poszczególnych sieci, uzgodnionych z Zamawiającym. Powyższe projekty powinny być zgodne z przepisami, wytycznymi i normatywami zawartymi w pkt. 3 niniejszej SST i zawierać: część opisową zakres i cel opracowania, podstawa opracowania, stan istniejący, stan projektowany, opinie, stanowiska, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki techniczne wydane przez administratora przebudowanych lub budowanych sieci, zgody właścicieli działek poza liniami rozgraniczającymi drogę na których usytuowano projektowane urządzenia infrastruktury technicznej według uzgodnień dysponentów tych urządzeń. cześć rysunkową orientacja, plan sytuacyjny, profile podłużne, niezbędne zabezpieczenia. Wszystkie projekty powinny uzyskać uzgodnienia końcowe. Projektant po otrzymaniu warunków przebudowy, rozbudowy, budowy od dysponentów sieci określi w porozumieniu z nimi termin i warunki umieszczenia danego urządzenia w pasie drogowym. Następnie w porozumieniu z dysponentami 8

9 sieci określi zakres przebudowy, rozbudowy lub budowy sieci w podziale (graficznym i kosztowym) na: a. roboty w całości finansowane przez Miejski Zarząd Dróg b. roboty w całości finansowane przez właściciela sieci c. roboty finansowane przez MZD oraz współfinansowane przez właściciela sieci w zakresie ulepszeń INNE BRANŻE, URZĄDZENIA OBCE: Należy przewidzieć przełożenie lub zabezpieczenie innych nie wymienionych, a po szczegółowym rozpoznaniu kolidujących z robotami urządzeń obcych wraz z końcowymi uzgodnieniami projektu. W razie konieczności Projektant opracuje także projekt tymczasowych ogrodzeń, bądź projekt zabezpieczenia istniejących ogrodzeń. Ogrodzenie należy dostosować do projektowanej niwelety jedni, chodników, poboczy, z uwzględnieniem sąsiednich nieruchomości. Opracowania winny zawierać w szczególności: Część opisową Część rysunkową niezbędne rysunki (m.in. sytuację i przekroje) PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ: Zakres opracowania - w granicach projektowanego pasa drogowego. Opracowanie winno zawierać: Inwentaryzację zieleni istniejących drzew i krzewów: opis techniczny dot. zieleni istniejącej, zestawienie tabelaryczne istniejącego materiału roślinnego i przeznaczonego do wycinki, zawierające: nazwę łacińską drzewa i polską, obwód pnia i średnicę, szerokość korony, wysokość drzewa, uwagi dotyczące tego, czy drzewo przeznaczone jest do wycinki; zabezpieczenia, lub przeniesienia. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 z zaznaczeniem stanu projektowanego, preliminarz kosztów opłat za wycinkę drzew, plan wyrębu drzew przeznaczonych pod wycinkę z podziałem na drzewa rosnące do 2,5m i poza 2,5m od krawędzi jezdni, nazwę gatunkową drzew i krzewów, uwagi dotyczące zdrowotności, przekroju, wartości dendrologicznej itp., ewentualne zwolnienie z opłat za usuwanie drzew, projekt zabezpieczenia drzew. Projekt nowych nasadzeń: opis techniczny dot. zieleni projektowanej; plan sytuacyjny z naniesioną projektowaną inwestycją, obiektami oraz urządzeniami obcymi z oznaczeniem lokalizacji drzew i krzewów wymienionych w części opisowej; zestawienie tabelaryczne projektowanych drzew i krzewów z podaniem nazw łacińskich i polskich. 9

10 INFORMACJA B.I.O.Z. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować na podstawie Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U nr 120 poz.1126) UZYSKANIE UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU. Projektant odpowiedzialny jest za dokonanie wszystkich uzgodnień: z właścicielami i zarządcami obiektów i urządzeń, które kolidują lub podlegają budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy prawo budowlane) w ramach przedmiotowej inwestycji (warunki techniczne, opinie, uzgodnienia), ewentualne uzupełniające warunki techniczne wydawane przez administratorów przebudowywanych bądź budowanych sieci i urządzeń, które przed przystąpieniem do prac projektowych muszą być akceptowane przez Zamawiającego, otrzymane uzgodnienia muszą mieć określoną datę ważności, która nie może być wcześniejsza niż rok po dacie opracowania dokumentacji (o ile nie ma możliwości dotrzymania tego terminu, warunki muszą być prolongowane), uzupełniające uzgodnienia z osobami fizycznymi i organizacjami społecznymi warunki i uzgodnienia w zakresie lokalizacji i zakresu inwestycji i przebudowywanych urządzeń obcych, uzgodnienia wewnętrzne (międzybranżowe), sprawdzenia i weryfikacje, uzgodnienia poprzedzające zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem, opinie lub uzgodnienia z właściwymi terenowo urzędami oraz inne opinie i uzgodnienia potrzebne dla sprawnego przygotowania inwestycji. Kompletne projekty (w tym branżowe) winny posiadać oświadczenie następującej treści: Projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wszystkie egzemplarze projektu oraz wszystkie strony poszczególnych opracowań powinny być ponumerowane! UWAGA: w opisie technicznym poszczególnych branż należy zawrzeć dodatkowo informację o długości (m, km) drogi, sieci infrastruktury technicznej, ciągów pieszorowerowych itp. Wszystkie projekty branżowe należy wykonać uwzględniając Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, opisujące zasady prowadzenia mapy zasadniczej. Wszystkie projekty branżowe przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego powinny być opatrzone odpowiednią adnotacją zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010r Nr 193, poz 1287 z póżn. zm.) Do każdego projektu branżowego należy dołączyć oświadczenie określające zakres ulepszeń w wyniku zaprojektowanej przebudowy zgodnych z warunkami dysponenta - art. 32 i 33 USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH, powołanej w pkt 3 nin. SST. 10

11 2.7 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Projekt należy opracować w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U Nr 177 poz. 1729), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U Nr 220 poz z późn. zm.), Ustawa z dnia r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U Nr 98 poz. 602 z późn. zm.) i powinien zawierać: część opisową: cel i zakres opracowania, podstawa opracowania, opis stan istniejącego i projektowanego, analiza widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia. część rysunkową: plan orientacyjny, plan sytuacyjny stanu istniejącego i projektowanego, Projekt powinien uzyskać opinie Miejskiego Zarządu Dróg, GDDKiA Katowice i Policji oraz końcową decyzję wydaną przez Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej. Wniosek o wydanie decyzji Projektant winien przygotować i przedłożyć Zamawiającemu, celem uzyskania pozytywnej decyzji zatwierdzającej. Projekt winien zawierać podpisane oświadczenie o następującej treści: Projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 2.8 KOSZTORYS INWESTORSKI WRAZ Z PRZEDMIAREM Należy opracować zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej (Dz.U Nr 000 poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, powołanej w pkt. 3 nin. SST a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U Nr 202 poz z póź. zm.), dla wszystkich robót drogowych, urządzeń infrastruktury technicznej, rozbiórek, organizacji ruchu itp., w układzie umożliwiającym opracowanie tabeli elementów rozliczeniowych i kosztorysu inwestorskiego. Przedmiar robót składa się z karty tytułowej, spisu działów robót (wraz z numerem strony) oraz tabeli przedmiaru robót. Kosztorys inwestorski - powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 11

12 kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U Nr 130 poz. 1389) powołanego w pkt 3 nin. SST. Kosztorys inwestorski obejmuje: stronę tytułową z nazwą zamówienia: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, imiona i nazwiska funkcje osób opracowujących kosztorys i ich podpisy, wartość kosztorysowa robót, datę opracowania. ogólną charakterystykę obiektu lub robót, przedmiar robót wraz ze spisem działów przedmiaru robót i nr strony, na której się znajdują, kalkulację uproszczoną, tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót, zbiorcze zestawienie kosztów w postaci wyszczególnionych kwot do każdej z branż oraz sumaryczne zestawienie kosztów, załączniki (założenia, kalkulacje, analizy). W przedmiarach i kosztorysach należy wyodrębnić przebudowywane elementy uzbrojenia zlokalizowane poza pasem drogowym. 2.9 DOKUEMNTACJA PRZETARGOWA opracowanie powinno zawierać Tabele Elementów Rozliczeniowych. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Tabele elementów rozliczeniowych powinny być opracowane na podstawie przedmiaru robót, zgodnie z obowiązującymi zasadami w postaci tabelarycznej. TER należy wykonać jako jedno spójne opracowanie dla każdej branży zgodnie z załącznikiem w postaci tabelarycznej w formie pliku xls. Z materiałów przetargowych należy wyłączyć materiały zawierające dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz.U Nr 133 poz. 883 z póź. zm.). Dotyczy to zarówno wersji papierowej, jak i elektronicznej. Powyższe dane należy przygotować w odrębnych teczkach i na odrębnych nośnikach cyfrowych w ilości wymaganych materiałów przetargowych. Dla poszczególnych asortymentów robót przedstawionych w każdej pozycji tabeli elementów należy sporządzić Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zarządzenia i wytyczne, szczególnie Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 1129) powołane w pkt 3 nin. SST. 12

13 STW i ORB dla robót drogowych, inżynieryjnych i branżowych, inżynieryjnych i ogólna winny stanowić każda odrębne opracowanie. ST wykonania i odbioru robót budowlanych powinny odnosić się do każdej pozycji sporządzonej Tabeli Elementów Rozliczeniowych i obejmować w szczególności opis technologii, wymagania dotyczące użytych materiałów, sposobu odbioru robót, rozliczeń, szczegółowy opis jednostki obmiarowej oraz wykazu robót do wykonania w ramach danej pozycji. STWiORB zawierają co najmniej: część ogólną; wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem kontrolą jakości; wymagania dotyczące sprzętu i maszyn; wymagania dotyczące środków transportu; wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych; opis działań związanych z kontrolą, badaniami, oraz odbiorem wyrobów i robót; wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; opis sposobu odbioru robót; opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszących; dokumenty odniesienia - będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne WSPARCIE ZAMAWIAJĄCEGO W TRAKCIE PRZETARGÓW. W trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej, aż do wyłonienia wykonawcy tych robót, Zamawiający zobowiązuje Projektantów do przygotowywania odpowiedzi na pytania które zadane zostaną przez uczestników postępowania w ramach kosztów wykonania dokumentacji. Jeżeli odpowiedzi prowadzić będą do zmian projektu, Projektant dokona tych zmian, w tym w przedmiarach robót, nieodpłatnie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie dłuższym niż 3 dni robocze) od przekazania treści pytania NADZÓR AUTORSKI Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem wszelkich prac związanych z realizacją inwestycji polegać będzie w szczególności na: pilnowaniu prawidłowej realizacji inwestycji pod względem zgodności rozwiązań technicznych i materiałowych z projektami, wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań na żądanie Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy, wprowadzaniu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projektach, czuwaniu aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, udziale w naradach organizowanych przez Zamawiającego, ocenie wyników badań materiałów i robót budowlanych. 13

14 3 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, WYTYCZNE I NORMATYWY ZGODNIE Z KTÓRYMI NALEŻY WYKONAĆ PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY. Projekt winien być wykonany w oparciu o nw. przepisy: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz.1389/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. po. 462 ze zm.), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) USTAWA z dnia r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz z późn. zm./ USTAWA z dnia r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2013 r. poz. 1409/ USTAWA z dnia r.. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r.,poz. 1235/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430/ USTAWA z dnia r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie /Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm./ USTAWA z dnia r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz. U. z 2002r., Nr 170, poz. 1393/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie /Dz. U. 1996r., Nr 33, poz.144 z póź. zm./ USTAWA z dnia r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r., Nr 106, poz. 675) 14

15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz.690 z póź. zm./ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Dz. U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2497/ USTAWA z dnia r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t. jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z poźn. zm./ USTAWA z dnia r. prawo wodne (Dz. U. 2005r., Nr 239, poz z późn. zm./ USTAWA z dnia r. prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2005r, Nr 228, poz z póź. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie /Dz. U. z 2007r., Nr 86, poz. 579/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych /Dz.U nr 0 poz. 463/ USTAWA z dnia r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U r., poz z późns. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. z 2006r., Nr 137, poz. 984/ USTAWA z dnia r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627) USTAWA z dnia r. prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych /Dz. U. z 1999r., Nr 45, poz. 454 z późn. zm./ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie /Dz. U. 1995r., Nr 25, poz. 133/ ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości /Dz. U. z 2004r., Nr 268, poz z późn. zm./ USTAWA z dnia r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014r., poz. 518/ USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 871/ USTAWA z dnia r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./ USTAWA z dnia r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U r., Nr 133, poz. 872/ Polskie normy, normy branżowe, aprobaty techniczne IBD i M, katalogi branżowe, bezpośrednie uzgodnienia branżowe; Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA; 15

16 Katalog powtarzalnych elementów drogowych; Aktualne normy zakładowe Telekomunikacji Polskiej S.A. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych /część I i II GDDP/ - Warszawa 1998r. Aktualne przepisy budowy urządzeń elektrycznych: PN/E Energetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, PN/E Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa, PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, PN-83/B Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-81/B Grunty budowlane posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, Katalogi, zarządzenia oraz normatywy i rozwiązania typowe; Polskie Normy: PN-76/N poligonizacja, PN-76/N podstawowe nazwy i określenia, PN-78/N sprzęt geodezyjny, PN-72/N pomiary sytuacyjne, PN-91/N dalmierze elektroniczne, PN-63/B roboty betonowe i żelbetowe, PN-75/B beton zwykły, PN-85/B zaprawy budowlane, PN-B-11205/90 elementy kamienne, PN-72/B roboty kamieniarskie, okładzina kamienna, Inne Polskie Normy Budowlane powiązane. Zalecenia dotyczące stosowania założeń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia r. w prawie oceny wpływu na bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej z załącznikami. Inne obowiązujące ewentualnie zalecane, przepisy, normy techniczne, wytyczne, katalogi, zarządzenia, normatywy, rozwiązania typowe, instrukcje i rozporządzenia itp. Uwaga! Gdziekolwiek w SIWZ powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełnić mają opracowania projektowe, będą obowiązywać najnowsze wydania lub poprawione wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 4.1 WYKAZ OPRACOWAŃ W POSIADANIU INWESTORA: Zestawienie standardowych rozwiązań wytycznych do projektowania ulic na obszarze objętym zarządem MZD w Bielsku Białej, Przykładowe TER-y i STWiORB. Wyżej wymienione opracowania dostępne są do wglądu u Zamawiającego. 16

17 4.2 MATERIAŁY ZAŁĄCZONE DO NINIEJSZEJ SST: Plan sytuacyjny obejmujący zakres zlecanej dokumentacji. 5 OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTANTA: Projektant przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, podpisany harmonogram prac projektowych w terminie ustalonym w umowie. Projektant przygotuje prezentację multimedialną wraz z kosztami robót na posiedzeniu kierownictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w terminie wcześniej ustalonym. Projektant jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, sztuką inżynierską a także, że zostaje oddana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Podstawowe obowiązki Projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. Obiekty budowlane należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność zadania. Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Jest również odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich danych postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Projektant będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem opracowań projektowych. Projektant w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art Zamawiający będzie informowany przez Projektanta o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Projektanta zostaną pokryte w całości przez Niego. 6 SZATA GRAFICZNA Projektant wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze, jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum, całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą na odwrocie, której będzie spis treści, część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, rysunki będą wykonane wg zasad PN. rysunku technicznego, każdy rysunek powinien posiadać metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. wszystkie strony poszczególnych projektów winny być ponumerowane. 17

18 7 WYKONANIE OPRACOWAŃ Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań. Projektant jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod wykonywanych pomiarów, badań, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami umowy oraz poleceniami Zamawiającego. Projektant jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Projektanta w czasie określonym przez Zamawiającego. Z tytułu niewykonania prac w terminie Projektant poniesie karę umowną, która to będzie potrącona z wynagrodzenia Projektanta. Kserokopię wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Projektant poprawi niezwłocznie po otrzymaniu informacji Zamawiającego o ich wykryciu. 8 KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH: 8.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI. Projektant jest odpowiedzialny za: zgodność opracowania projektowego z przepisami, sztuka inżynierską i zasadami wiedzy technicznej, jakość, rzetelność i nowoczesność usługi, ekonomiczność rozwiązań. Wszelkie potrzeby transportowe związane z opracowaniem, uzgodnieniami, ekspertyzami itp. zapewnia Projektant łącznie z dostarczeniem dokumentacji do siedziby Zamawiającego. 8.2 KONTROLA I ODBIÓR USŁUGI Narady koordynacyjne. Projektant weźmie udział i będzie prezentował wykonanie opracowań projektowych na naradach koordynacyjnych przynajmniej 1 raz w miesiącu (poniedziałek) w siedzibie Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym. W trakcie spotkania będzie m.in. sprawdzane zaawansowanie prac projektowych z harmonogramem prac projektowych o którym mowa w pkt. 5. Ustalanie narad koordynacyjnych jest obligatoryjne. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzania narad koordynacyjnych w formie wideokonferencji, w związku z tym Projektant winien dysponować sprzętem umożliwiającym jej przeprowadzanie Kontrola wykonania usługi przez Zamawiającego. Zamawiający będzie wykonywał bieżącą kontrolę wykonywania usługi w trakcie narad koordynacyjnych sprawdzając jej zgodność z umową, osobiście lub poprzez Przedstawiciela Zamawiającego Odbiór opracowań Warunki odbioru dokumentacji wg umowy. 18

19 8.3 ZAMAWIAJĄCEMU PRZEKAZANA ZOSTANIE CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI W WERSJI CYFROWEJ na nośniku informacji cyfrowych umożliwiającym swobodne uzupełnianie, bądź poprawienie zawartych na nim danych (np. USB pendrive z możliwością zabezpieczenia przed skasowaniem danych na nim zawartych) w trakcie sprawdzania i odbioru dokumentacji jak również, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w procesie prowadzenia procedury przetargowej, w ilościach wskazanych w pkt 8.5. niniejszej SST, z podziałem na: wersję cyfrową edytowalną: Koncepcja, Projekt budowlano-wykonawczy, dokumentacja geotechniczna pliki tekstowe w formacie doc, tabele w formacie xls, rysunki w formacie dwg Operat wodno-prawny, materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oddziaływania na środowisko, wznowienie znaków granicznych, dokumentacja geodezyjna i geodezyjno-prawna, informacja o planowanej inwestycji - pliki tekstowe w formacie doc, tabele w formacie xls, rysunki w formacie dwg, prezentacje w formacie pps Dokumentację przetargową pliki tekstowe w formacie doc, tabele w formacie xls, rysunki w formacie dwg Część kosztową pliki tekstowe w formacie doc, tabele w formacie xls lub odpowiednich wersjach programów do kosztorysowania. inne wg potrzeb odpowiednio wersja cyfrową nieedytowalna (PDF z podpisami projektantów): Koncepcja, Projekt budowlano-wykonawczy, dokumentacja geotechniczna pliki tekstowe w formacie pdf, tabele w formacie pdf, zeskanowane decyzje, warunki i inne decyzje w formacie pdf, rysunki w formacie pdf Operat wodno-prawny, materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oddziaływania na środowisko, wznowienie znaków granicznych, dokumentacja geodezyjna i geodezyjno-prawna, informacja o planowanej inwestycji - pliki tekstowe w formacie doc, tabele w formacie xls, rysunki w formacie dwg, prezentacje w formacie pps Dokumentację przetargową pliki tekstowe w formacie doc, tabele w formacie xls, rysunki w formacie dwg Część kosztową pliki tekstowe w formacie doc, tabele w formacie xls lub odpowiednich wersjach programów do kosztorysowania. inne wg potrzeb odpowiednio WERSJA ELEKTRONICZNA (zarówno w wersji pdf jak i wersjach w pełni edytowalnych tzw. źródłowych) MUSI BYĆ ODZWIERCIEDLENIEM WERSJI PAPIEROWEJ I ODWROTNIE! 8.4 DOKUMENTACJĘ NALEŻY SPORZĄDZIĆ WEDŁUG PONIŻSZEGO WZORU, Z ZACHOWANIEM NUMERACJI TOMÓW I WSKAZANEJ KOLEJNOŚCI. Część A KONCEPCJA: 19

20 Zakładka A.1 plan sytuacyjny rozwiązań drogowych z opisem i częścią rysunkową uwzględniający urządzenia obce, elementy małej i dużej architektury, odwodnienia itp Zakładka A.2 profile Zakładka A.3 analiza zajętości terenu Zakładka A.4 kosztorys Zakładka A.5 warunki branżowe przebudowy urządzeń obcych Zakładka A.6 uzgodnienia Część B Tom B.1 Tom B.1/1 Tom B.1/2 Tom B.1/3 Tom B.1/4 Tom B.1/5 Tom B.2 Tom B.2/1 Tom B.2/1/1 Tom B.2/1/2 Tom B.2/2 Tom B.2/3 Tom B.2/4 Tom B.2/5 Tom B.2/6 Tom B.2/7 Tom B.2/8 Tom B.2/9 Tom B.2/10 Tom B.2/11 Tom B.2/12 Część B.1.1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: Projekt zagospodarowania terenu Cześć opisowa. Część rysunkowa. Plansza zbiorcza i dane geodezyjne część opisowa i rysunkowa. Kopie uprawnień i zaświadczeń z Izb Inżynierów budownictwa. Decyzje, pisma i uzgodnienia i warunki. Projekt Budowlano Architektoniczny. Projekt drogowy. Opis techniczny. Część rysunkowa. Projekt branży konstrukcyjnej (obiekty inżynierskie jeżeli wystąpi) Projekt branży elektroenergetycznej, w tym oświetlenie. Projekt branży gazowej. Projekt branży wodociągowo kanalizacyjnej. Projekt branży teletechnicznej. Projekt przebudowy/zabezpieczenia ogrodzeń. Przebudowa urządzeń wodnych (operat, decyzja). Projekt gospodarki zielenią. Ochrona akustyczna (jeżeli jest wymagany). Badania podłoża gruntowego. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt docelowej organizacji ruchu Część C SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: Tom C.0 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymagania ogólne. Tom C.1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych roboty drogowe. Tom C.2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych roboty branżowe (urządzenia towarzyszące.) Tom C.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych inne (wymienić jakie). Część D TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH. 20

21 Część E Część F PRZEDMIAR I KOSZTORYS INWESTORSKI (jedno opracowanie). POZOSTAŁE OPRACOWANIA: Wg treści SST Powyższy spis dokumentacji jest orientacyjny, dokumentacja ma zawierać wyłącznie opracowania występujące w przedmiotowej dokumentacji projektowej. W przypadku braku konieczności wykonania któregokolwiek z powyższych opracowań, należy je pominąć i kontynuować chronologicznie numerację. W przypadku wystąpienia opracowania, którego nie uwzględnia powyższy spis, należy je umieścić w odpowiednim miejscu dokumentacji z kolejnym numerem. Dokumentację Projektową należy złożyć kompletach (zgodnie z wymaganą ilością egzemplarzy danego opracowania), odpowiednio oprawionych i ponumerowanych. Wszystkie opracowania powinny być dostarczone Zamawiającemu w formie umożliwiającej wygodny i bezpieczny transport oraz przechowywanie dokumentacji. 8.5 PROJEKTANT ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ I DOSTARCZYĆ ZAMAWIAJĄCEMU KOMPLETNE OPRACOWANIE W NASTĘPUJĄCEJ ILOŚCI EGZEMPLARZY: nr poz. NAZWA OPRACOWANIA 1. KONCEPCJA 6 2. DOKUMENTACJĘ GEODEZYJNĄ 3 3. DOKUMENTACJĘ GEODEZYJNO-PRAWNĄ 3 4. WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH 2 5. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 4 6. INFORMACJA O PLANOWANEJ INWESTYCJI 2 7. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (wszystkie branże) 8. PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJIE RUCHU 8 9. OPERAT WODNOPRAWNY KOSZTORYS INWESTORSKI WRAZ Z PRZEDMIAREM STWiORB TER Wersja cyfrowa dokumentacji (wersja edytowalna + PDF) 1 Ilość egz. 10 UWAGA: Oryginały wymaganych warunków, uzgodnień, decyzji, itp. zamieścić w egzemplarzu nr 1 właściwego opracowania opisanego jako ARCHIWALNY 21

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN:

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN: ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN:,,BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ Z ULICY

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Bielsku-Białej

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Bielsku-Białej oznaczenie sprawy 108-15/IZ/30/U/PN ROZDZIAŁ IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Bielsku-Białej Bielsko

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN:

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN: ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN:,,PRZEBUDOWA ULICY ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Załącznik do SST:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Krompareckiej w Bielsku-Białej (ZAKRES II)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Krompareckiej w Bielsku-Białej (ZAKRES II) oznaczenie sprawy 125-15/IZ/40/U/PN SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Krompareckiej w Bielsku-Białej (ZAKRES II) Bielsko Biała, czerwiec 2015 r. 1 CEL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO PN:,,BUDOWA JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA W CIĄGU UL. JANOWICKIEJ NA ODCINKU OD BUDYNKU NR 130 DO GRANICY MIASTA BIELSKO-BIAŁA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN:,,BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY SKOWRONKÓW W BIELSKU-BIAŁEJ W RAMACH ZADANIA: BEZPIECZNY PARKING ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nt 7 do SIWZ Nr zamówienia: PZD 272/17/2011 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OPRACOWANEJ DLA ROZBUDOWY UL. ŻYWIECKIEJ I UL. KRAKOWSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 1 -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 20-07-2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn.: Modernizacja układu komunikacyjnego wewnętrznego w obrębie budynków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 5 do SIWZ postępowania Nr BZP.271.30.2015 Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej pn.: Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Poznańskiej i Wileńskiej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu 1. Informacje ogólne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - część geodezyjna

Wytyczne projektowe - część geodezyjna Wytyczne projektowe - część geodezyjna 1. Mapa do celów projektowych. Mapę do celów projektowych należy opracować w postaci wektorowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego zgodnie

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Święciechowa-Gołanice Numer ogłoszenia: 214959-2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B PROJEKT WYKONAWCZY Tom B.1 PROJEKT DROGOWY Tom B.2. OBIEKTY INŻYNIERSKIE

CZĘŚĆ B PROJEKT WYKONAWCZY Tom B.1 PROJEKT DROGOWY Tom B.2. OBIEKTY INŻYNIERSKIE CZĘŚĆ B PROJEKT WYKONAWCZY Tom B.1 PROJEKT DROGOWY Tom B.2. OBIEKTY INŻYNIERSKIE Tom B.2.1 Przepust P1 Tom B.2.2 Przepust P2 Tom B.2.3 Przepust P3 Tom B.2.4 Przepust P4 Tom B.2.5 Przepust P5 Tom B.2.6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S I F O R M A D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D L A I N W E S T Y C J I P O D N A Z WĄ B U D O W A 5 Z A T O K A U T O B U S

Z A K R E S I F O R M A D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D L A I N W E S T Y C J I P O D N A Z WĄ B U D O W A 5 Z A T O K A U T O B U S Z A K R E S I F O R M A D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D L A I N W E S T Y C J I P O D N A Z WĄ B U D O W A 5 Z A T O K A U T O B U S O W Y C H N A U L. J A N A N O W A K A J E Z I O R AŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Zamawiający: Strzyżów, 2010-06-30 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Kod zamówienia wg CPV 71320000-7

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika Projekt organizacji ruchu na czas budowy Rodzaj Opracowania: Inwestor: Umowa: Projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Tarnów, dnia 26.06.2013 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia na: Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę wodociągu w ulicy Rataja i Dawnej, przebudowę wodociągu w ulicy Solnej oraz budowę i przebudowę

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Chojnice: Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone. tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia

Chojnice: Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone. tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 412870-2012 z dnia 2012-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMWÓWIENIA (OPZ) na Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK 16 do ul. Wiejskiej

Załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMWÓWIENIA (OPZ) na Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK 16 do ul. Wiejskiej Załącznik OPIS PRZEDMIOTU ZAMWÓWIENIA (OPZ) na Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK 16 do ul. Wiejskiej 1. Przedmiot dokumentacji projektowej Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OR.3431-28/09 Chojnice: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta Numer ogłoszenia: 212519-2009; data zamieszczenia: 18.11.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA na pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Usługi: wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAŁ IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZDZIAŁ IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: ROZBUDOWA ULICY CIESZYŃSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA Z NOWOPROJEKTOWANĄ ULICĄ MIĘDZYRZECKĄ DO SKRZYŻOWANIA Z

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI NA DZIAŁKACH O NR EW. 2631, 2616/1, 2627 W KRASNEM

REMONT DROGI NA DZIAŁKACH O NR EW. 2631, 2616/1, 2627 W KRASNEM Nr. egz. 1 INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA KRASNE KRASNE 121 36-007 KRASNE REMONT DROGI NA DZIAŁKACH O NR EW. 2631, 2616/1, 2627 W KRASNEM FAZA OPRACOWANIA: BRANŻA: CZĘŚĆ: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE MAPY NUMERYCZNEJ SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWEJ W SKALI 1 : 1 000 i 1 : 500 DROGI KRAJOWEJ NR 19 na

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA Adres inwestycji: Gmina Mosina dz. o nr. ewid.: 1662/1 ; 1663/2 ; 1914 ; 2007/2

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wytyczne projektowe - Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wytyczne projektowe - Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. I. Przedmiot zamówienia: Zakres rozwiązań projektowych obejmuje między innymi:..

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. PROJEKTY I NADZÓR MARCIN WĄCHNICKI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla inwestycji: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Powiat Słupski, Miasto Słupsk: dz. nr. 491/2dr; 865dr; 414dr; 853dr; 391/4dr.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 Wytyczne projektowe Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zał. nr 1 Wytyczne projektowe Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zał. nr 1 Wytyczne projektowe Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. I. Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektu budowlanego modernizacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wytyczne projektowe - Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wytyczne projektowe - Zakres dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. I. Przedmiot zamówienia: Zakres rozwiązań projektowych obejmuje między innymi: Uwaga: Zamawiający wymaga

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Tel:. 15 864 26 41 Fax: 15 864 26 43 www.pgkim.pl e-mail:sekretariat@pgkim.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA H) INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA H) INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35 064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329 16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W ZATOCE PRZY ULICY RUDNICKIEGO W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W ZATOCE PRZY ULICY RUDNICKIEGO W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W ZATOCE PRZY ULICY RUDNICKIEGO W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

powiatowej nr 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna, gmina Radwanice

powiatowej nr 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna, gmina Radwanice WYTYCZNE/ ZALECENIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ ULICY KWIATOWEJ W ŁOMŻY PROJEKTOWAŁ: JAN CZYŻEWSKI UL. WYSZYŃSKIEGO 2A/ ŁOMŻA

PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ ULICY KWIATOWEJ W ŁOMŻY PROJEKTOWAŁ: JAN CZYŻEWSKI UL. WYSZYŃSKIEGO 2A/ ŁOMŻA Egz. Nr PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ ULICY KWIATOWEJ W ŁOMŻY NR. DZIAŁEK: 22757/2, 22757/1, 22776, 22704/1 INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY UL. STARY RYNEK 14 18-400 ŁOMŻA PROJEKTOWAŁ: JAN CZYŻEWSKI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 25.05.2015r. ZP.271.10.32.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu odwodnienia ulicy Kruczej na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

DROGA ROWEROWA PRZY UL. GIERDZIEJEWSKIEGO

DROGA ROWEROWA PRZY UL. GIERDZIEJEWSKIEGO Spis treści DROGA ROWEROWA PRZY UL. GIERDZIEJEWSKIEGO... 1 DROGA ROWEROWA PRZY UL. JANA PAWŁA II... 3 DROGA ROWEROWA PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ... 6 DROGA ROWEROWA PRZY UL. RZYMOWSKIEGO... 8 PASY ROWEROWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 5. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IZ/3840/64/2012 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

INFORMACJA NR 5. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IZ/3840/64/2012 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: Wrocław, dnia 24 maja 2012 r. Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/64/2012 INFORMACJA NR 5 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany, Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA

Projekt budowlany, Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn-Południe). Realizacja w systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. przebudowie chodnika w ul. Centralnej na odc. od ul. Semaforowej do posesji nr 20, 2. przebudowie chodnika i budowie miejsc

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Myszków: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulic na terenie miasta Milanówka

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulic na terenie miasta Milanówka Burmistrz Miasta Milanówka działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica Załącznik nr 12 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dot.: 1) wykonania Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I) PROJEKT WYCINKI DRZEW

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I) PROJEKT WYCINKI DRZEW INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35 064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329 16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 Zawarta dnia... r. w Wleniu, pomiędzy Gminą Wleń z siedzibą przy Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń NIP reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 8 do SIWZ P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU ZA ROJEM W MIEJSCOWOSCI SUSZNO, GMINA WŁODAWA ADRES INWESTYCJI: miejsc. Suszno, działki nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę oraz budowę dróg na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 relacji Wschowa - Wolsztyn poprzez gminę Wijewo, gminę Włoszakowice, do węzła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 dla zadania: Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 w Płocku, mieszczącego się przy

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

Nazwy i kody robót: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Nazwy i kody robót: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. Wykonanie sieci wodociągowej z miejscowości Sławno do miejscowości Dębe z przyłączeniem miejscowości Prusinowo Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie ul. Szlak 73 Kraków ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Usuwanie szkód powodziowych na prawym wale rzeki Rudawy śluza nr 11 w km 5+395 w msc.

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katowicka SSE S.A., ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2510736, faks 032 2513766.

I. 1) NAZWA I ADRES: Katowicka SSE S.A., ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2510736, faks 032 2513766. Katowice: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Bardziej szczegółowo