SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 oznaczenie sprawy /IZ/62/U/PN ROZDZIAŁ IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PARKINGU PRZY ULICY MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIELSKU - BIAŁEJ Bielsko Biała, lipiec 2015r.

2 1 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy parkingu wielopoziomowego pomiędzy ulicą Mikołaja Kopernika a ulicą Cieszyńską w Bielsku-Białej pozwalającej: a) uzyskać pozwolenie na budowę; b) przeprowadzić postępowanie pozwalające wyłonić wykonawcę robót budowlanych; c) zrealizować roboty budowlane objęte dokumentacją. 1.2 ZAKRES OPRACOWANIA Projektowany parking wielopoziomowy powinien zajmować teren o powierzchni około 5400m2. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie powierzchni terenu przeznaczonego na parking z uwagi na uwarunkowania własnościowe terenu istniejącą sąsiadującą zabudowę lub koszt inwestycji. Parking wielopoziomowy powinien posiadać 2 kondygnacje z możliwością rozbudowy do 3 kondygnacji. W poziomie terenu uwzględnić co najmniej 5 miejsc parkingowych dla autobusów. Parking, dojazd do parkingu oraz elementy towarzyszące należy lokalizować na działkach nie będących własnością osób prywatnych. Projektowany parking powinien być skomunikowany od strony ulicy Mikołaja Kopernika jak i ulicy Cieszyńskiej. Projektując lokalizację wysokościową kondygnacji należy wziąć pod uwagę wjazd z ulicy Mikołaja Kopernika i Cieszyńskiej oraz uwarunkowania terenowe mające wpływ na ilość mas ziemnych. W zakresie prac projektowych należy ponadto uwzględnić, w szczególności: konstrukcję parkingu, oświetlenie parkingu, system poboru opłat, system monitoringu, system wentylacji, rozwiązanie komunikacji wewnątrz-parkingowej i ulic przyległych (Cieszyńskiej i Mikołaja Kopernika), rozbudowę układu komunikacyjnego projektowanego parkingu z projektowaną rozbudową ulicy Cieszyńskiej na odcinku od ulicy Władysława Sikorskiego do ulicy Józefa Lompy z rozbudową skrzyżowania ulic Cieszyńska-Józefa Lompy (w postaci ronda lub tradycyjnego skrzyżowania) oraz ulicę Mikołaja Kopernika na odcinku od ulicy Jana III Sobieskiego do ulicy Cieszyńskiej, system odbioru wód opadowych i odwodnienia parkingu z odprowadzeniem wód opadowych do możliwie najbliższego odbiornika. W razie braku możliwości zrzutu wód opadowych do najbliższych odbiorników należy zaprojektować nowy kanał do odbiornika posiadającego rezerwy zrzutu wód opadowych oraz zaprojektować remont cząstkowy terenu po trasie kanału, elementy bezpieczeństwa ruchu, elementy obiektu winny być przystosowane dla osób niepełnosprawnych umożliwiając swobodną ich komunikację, przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej, podłączenie istniejącej sieci szerokopasmowej w ciągu ul. Lompy do projektowanego parkingu, wycinkę kolidującej zieleni, nowe nasadzenia kompensacyjne oraz nasadzenia podyktowane względami estetycznymi zagospodarowania terenu wokół parkingu, elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania parkingu, 2

3 rozbiórkę budynków zlokalizowanych na działkach: 189/15,1409, 1180, 186/6 obręb 0004 Górne Przedmieście oraz innych obiektów znajdujących w kolizji z projektowanym parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Kształtując elewację parkingu należy wziąć pod uwagę istniejącą miejscową architekturę otaczających budynków oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Elewację parkingu oraz elementy towarzyszące zaprojektowane w ramach budowy parkingu wielopoziomowego będą podlegać ocenie i zaopiniowaniu właściwego miejscowo Konserwatora Zabytków. 2 ZAKRES DOKUMENTACJI OBEJMUJE WYKONANIE w szczególności: 2.1 KONCEPCJA DWUWARIANTOWA: Koncepcję budowy wielopoziomowego parkingu wraz z kosztorysem wskaźnikowym przy ulicy Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej należy sporządzić w oparciu o pkt. 1 SST. Koncepcję budowy należy opracować na zaktualizowanym podkładzie mapowym bez klauzuli w zakresie umożliwiającym poprawne wykonanie przedmiotu zamówienia. Dokumentacja w zakresie koncepcji powinna składać się m.in. z opisu technicznego, planu zagospodarowania terenu w skali 1:500, profili i przekrojów poprzecznych w czytelnej skali (np. 1:250), zbiorczego kosztorysu wskaźnikowego i wizualizacji w formacie 3D. Należy przeprowadzić analizę zajętości terenu po naniesieniu granic własności na mapę sytuacyjno-wysokościową. Określić właścicieli i użytki działek z zaznaczeniem przewidzianych do zajęcia parcel oraz przedstawić szacunkowy koszt wykupów zajętych nieruchomości. Koncepcję należy uzgodnić z Właścicielami i/lub Zarządcami terenu, z gestorami istniejącej infrastruktury technicznej i właściwym miejscowo Konserwatorem Zabytków. 2.2 DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I GEODEZYJNO-PRAWNEJ: a) aktualizację podkładu mapowego sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 z naniesieniem granic własności w zakresie umożliwiającym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonanej w obowiązującym układzie poprzedzoną pomiarami uzupełniającymi w terenie w zakresie niezbędnym do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, b) mapę ewidencyjną, c) mapę ewidencyjną z naniesionym zakresem projektowym, d) pozyskanie odpowiedników wypisów z rejestru gruntów, które po zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w 2014 r. stanowią Zbiór danych bazy danych EGIB. Wydruk winien zawierać: numer działek, władających, nr KW ustalonych właścicieli nieruchomości, użytki działek, powierzchnie, które są zajęte pod planowaną inwestycję i tych, które będą usytuowane w sąsiedztwie (wraz z tabelarycznym zestawieniem w postaci pliku xls ), e) tabelaryczne zestawienia numerów parcel objętych Inwestycją wraz z powierzchnią zajętą pod nową inwestycję, właścicielem z adresem oraz użytkiem, f) wyznaczenie granic pasa drogowego (markowanie granicy w terenie, jednoznacznewidoczne oznakowanie ma posłużyć do przekazania placu budowy wraz ze szkicem granic z wykazem współrzędnych w wersji cyfrowej), g) rysunek wytyczeniowy winien zawierać współrzędne geodezyjne punktów głównych oraz geometrię trasy, pozwalający na jednoznaczne wyniesienie projektu w teren. 3

4 2.3 WZNOWIENIE PUNKTÓW GRANICZNYCH (w przypadkach spornych) (w sytuacjach niejasnych tj.gdy nowa granica pasa drogowego jest w bliskiej odległości od sąsiedniej nieruchomości należy wyjaśnić rzeczywistą ich odległość). Opracowanie powinno zawierać: a) mapę wraz z naniesionym przebiegiem granic i opisem, b) protokół graniczny, c) szkic polowy, d) notatkę geodety przedstawiającą stan faktyczny zagospodarowania gruntu, e) wykaz współrzędnych wznawianych punktów granicznych w obowiązującym w danym rejonie układzie współrzędnych, f) odpis aktualnej księgi wieczystej dla działki objętej czynnościami geodezyjnymi, g) oświadczenia stron w przypadku, gdy strona nie wyraża zgody na przeprowadzenie czynności geodezyjnych. Zakres mapy powinien obejmować cały obszar oddziaływania inwestycji wraz z terenami przyległymi. Treść mapy powinna odpowiadać treści mapy zasadniczej z nakładką uzbrojenia terenu i ewidencji gruntów, uzupełnione m. in. o istniejące w terenie drzewa, krzewy, zabytki, pomniki przyrody, urządzenia ochrony środowiska, ogrodzenia (furtki, bramy), zjazdy indywidualne i publiczne, budynki, z podziałem na trwałe i nietrwałe, studnie (średnice), rowy (w pełnym zakresie), obiekty inżynierskie (rzędne wlotu i wylotu, światła), osie dróg, kilometraże, przekroje poprzeczne dróg i innych obiektów (co 10-20m), inne elementy wyposażenia dróg (np: oznakowanie, bariery, sygnalizacje świetlne, oświetlenie, reklamy oraz punkty geodezyjne jakie mogą występować na trasie przedmiotowej inwestycji, podlegające ochronie prawnej. W przypadku konieczności ich likwidacji należy przewiedzieć ich przeniesienie. Wykaz współrzędnych punktów osnowy, reperów, punktów granicznych oraz wszystkich punktów z pomiaru sytuacyjnego - wysokościowego, w postaci pliku komputerowego i wydruku na papierze. Powyższe opracowania mają być zgodne z przepisami, wytycznymi i normatywami zawartymi w pkt. 3 niniejszej SST. 2.4 DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ Dokumentację geotechniczną należy wykonać po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej terenu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą ST i obowiązującymi przepisami. Opracowanie powinna zawierać między innymi, dokumentację badań podłoża gruntowego i inwentaryzację konstrukcji istniejącej nawierzchni. Dokumentacja powinna zawierać także wyniki badań terenowych, laboratoryjnych i kameralnych, przedstawione w postaci opisowej i rysunkowej, jak również rozpoznania podłoża gruntowego. Ilość i lokalizacja otworów geologicznych oraz harmonogram prac geologicznych winny być szczegółowo uzgodnione z Zamawiającym i winna być wykonana w zakresie niezbędnym do dokonania prawidłowej oceny warunków geologicznych. Ponadto należy zgodnie z art. 154 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U ) wykonać badania i ocenę stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz podłoża. 4

5 2.5 INFORMACJI O PLANOWANEJ INESTYCJI: Wykonawca przygotuje opracowanie oraz prezentację multimedialną z wizualizacją proponowanych rozwiązań projektowych na posiedzenie Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. O ewentualnym terminie posiedzenia w/w Kierownictwa Wykonawca zostanie poinformowany, co najmniej 7 dni wcześniej, celem przygotowania niezbędnych materiałów. Wykonawca przygotuje wspólne opracowanie dla dwóch wariantów, w który zawierać będzie, w szczególności: skrócony opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 (1:500), profile podłużne i przekroje poprzeczne w czytelnej skali (np. 1:250), zbiorczy kosztorys wskaźnikowy, wizualizację 3D. W razie wniesienia uwag na posiedzeniu Kierownictwa Wykonawca w porozumieniu z Zamawiający skoryguje projekt o wskazane uwagi i przygotuje informacje o planowanej inwestycji ponownie celem ponownego przedstawienia i zaakceptowania na posiedzeniu Kierownictwa. 2.6 PROJEKTU BUDOWLANY: Zawartość i forma projektu budowlanego musi być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia r. (Dz. U. 2012, poz. 462.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, jak również z przepisami, wytycznymi i normatywami zawartymi w pkt. 3 niniejszej SST. W kosztach wykonania projektu Wykonawca powinien ująć wszelkie koszty pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii oraz pozwoleń narzuconych zakresem projektowym w tym z miejscowo właściwym konserwatorem zabytków. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z oświadczeniami jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw mediów oraz warunków przyłączenia obiektów i zawierać: część opisową: zakres i cel opracowania, podstawę opracowania, stan istniejący, stan projektowany, tabelaryczny wykaz zajmowanych działek (numer działki, właściciel, sposób użytkowania, nr KW), zgody właścicieli, użytkowników działek na wejście w teren w celu realizacji inwestycji, budowę nowych lub przebudowę istniejących sieci (urządzeń) uzbrojenia terenu oraz zjazdów, opinie, stanowiska, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki (w tym decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, jeśli będzie wymagana), komplet uzgodnień i warunków wydanych przez dysponentów uzbrojenia i zaakceptowanych przez Zamawiającego, odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia podziemnego wydanego w oparciu o Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010r Nr 193, poz z póź. zm.) wraz z częścią 5

6 dokumentacji potwierdzonej odpowiednią adnotacją zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej. oświadczenie o kompletności opracowania, kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, część rysunkową: orientacja, mapa ewidencyjna z zaznaczonym obszarem zajętym przez projektowaną inwestycję, plansza zagospodarowania terenu z zaznaczonymi granicami zajęcia terenu, granicami własności i numerami działek, plansza zbiorcza uzbrojenia. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: Projekt architektoniczno budowlany należy wykonać w oparciu o szczegółową inwentaryzację geodezyjną terenu. Poszczególne opracowania branżowe należy uszczegółowić do formy projektu wykonawczego którego celem jest dostarczenie niezbędnych materiałów uszczegóławiających projekt budowlany (opisy, rysunki i obliczenia, uzupełniające pomiary geodezyjne, uzupełniające badania geologiczne, pomiary ugięć na pasach ruchu) potrzebnych dla prawidłowej realizacji inwestycji, określenia zakresu robót, sporządzenia przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego Zawartość projektu architektoniczno-budowlanego powinna być zgodna z przepisami, wytycznymi i normatywami zawartymi w pkt. 3 niniejszej SST i powinno zawierać: CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNĄ: Część konstrukcyjna powinna być zgodna z przepisami, wytycznymi i normami zawartymi w pkt. 3 niniejszej SST i zawierać: część opisową: zakres i cel opracowania, podstawę opracowania, stan istniejący, stan projektowany, opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki techniczne wydane przez administratora przebudowanych lub budowanych sieci. część rysunkową: rzuty, przekroje, elewacje, szczegóły rozwiązań, detale DROGOWĄ: Część drogowa powinna być zgodna z przepisami, wytycznymi i normami zawartymi w pkt. 3 niniejszej SST i zawierać: część opisową: zakres i cel opracowania, podstawa opracowania, stan istniejący, stan projektowany, opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki techniczne wydane przez administratora przebudowanych lub budowanych sieci. część rysunkową: 6

7 orientacja, plan sytuacyjny, profil podłużny profile podłużne dróg poprzecznych, skrzyżowań, wjazdów bramowych z domiarem do istniejących obiektów, przekroje typowe, przyłącza wpustów deszczowych przekroje konstrukcji nawierzchni, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: Opracowanie projektów ewentualnej przebudowy, budowy lub zabezpieczenia urządzeń i uzbrojenia technicznego w tym w szczególności: sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej, sieci energetycznej, sieci gazowej, sieci szerokopasmowej, i innych kolidujących z zakresem projektowym. Dokumentacje projektowe należy opracować na podstawie warunków wydanych przez dysponentów poszczególnych sieci, uzgodnionych z Zamawiającym. Powyższe projekty powinny być zgodne z przepisami, wytycznymi i normatywami zawartymi w pkt. 3 niniejszej SST i zawierać: część opisową: zakres i cel opracowania, podstawa opracowania, stan istniejący, stan projektowany, opinie, stanowiska, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki techniczne wydane przez administratora przebudowanych lub budowanych sieci, część rysunkową: orientacja, plan sytuacyjny, profile podłużne, niezbędne zabezpieczenia. Wszystkie projekty powinny uzyskać uzgodnienia końcowe. Wykonawca po otrzymaniu warunków przebudowy, rozbudowy, budowy od dysponentów sieci określi w porozumieniu z nimi termin i warunki umieszczenia danego urządzenia. Następnie w porozumieniu z dysponentami sieci określi zakres przebudowy, rozbudowy lub budowy sieci w podziale (graficznym i kosztowym) na: a. roboty w całości finansowane przez Miejski Zarząd Dróg b. roboty w całości finansowane przez właściciela sieci c. roboty finansowane przez MZD oraz współfinansowane przez właściciela sieci w zakresie ulepszeń INNE BRANŻE, URZĄDZENIA OBCE: Należy przewidzieć przełożenie lub zabezpieczenie innych narzuconych zakresem projektowych nie wymienionych, a po szczegółowym rozpoznaniu kolidujących z robotami urządzeń obcych wraz z końcowymi uzgodnieniami projektu. 7

8 W razie konieczności Wykonawca opracuje także projekt tymczasowych ogrodzeń, bądź projekt zabezpieczenia istniejących ogrodzeń. Ogrodzenie należy dostosować do projektowanej niwelety jedni, chodników, poboczy, z uwzględnieniem sąsiednich nieruchomości. Opracowania winny zawierać w szczególności: Część opisową Część rysunkową niezbędne rysunki (m.in. sytuację i przekroje) PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ: Zakres opracowania - w granicach projektowanego pasa drogowego. Opracowanie winno zawierać: Inwentaryzację zieleni istniejących drzew i krzewów: opis techniczny dotyczący istniejącej zieleni, zestawienie tabelaryczne istniejącego materiału roślinnego i przeznaczonego do wycinki, zawierające: nazwę łacińską drzewa i polską, obwód pnia i średnicę, szerokość korony, wysokość drzewa, uwagi dotyczące tego, czy drzewo przeznaczone jest do wycinki; zabezpieczenia, lub przeniesienia. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 z zaznaczeniem stanu projektowanego, preliminarz kosztów opłat za wycinkę drzew, plan wyrębu drzew przeznaczonych pod wycinkę z podziałem na drzewa rosnące do 2,5m i poza 2,5m od krawędzi jezdni, nazwę gatunkową drzew i krzewów, uwagi dotyczące zdrowotności, przekroju, wartości dendrologicznej itp., ewentualne zwolnienie z opłat za usuwanie drzew, projekt zabezpieczenia drzew. opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki wydane przez instytucję właściwą do sprawy. Projekt nowych nasadzeń: opis techniczny dot. zieleni projektowanej; plan sytuacyjny z naniesioną projektowaną inwestycją, obiektami oraz urządzeniami obcymi z oznaczeniem lokalizacji drzew i krzewów wymienionych w części opisowej; zestawienie tabelaryczne projektowanych drzew i krzewów z podaniem nazw łacińskich i polskich INFORMACJA B.I.O.Z. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować na podstawie Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120 poz.1126) UZYSKANIE UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH PROJEKTU. Wykonawca odpowiedzialny jest za dokonanie wszystkich uzgodnień: 8

9 z właścicielami i zarządcami obiektów i urządzeń, które kolidują lub podlegają budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy prawo budowlane) w ramach przedmiotowej inwestycji (warunki techniczne, opinie, uzgodnienia), ewentualne uzupełniające warunki techniczne wydawane przez administratorów przebudowywanych bądź budowanych sieci i urządzeń, które przed przystąpieniem do prac projektowych muszą być akceptowane przez Zamawiającego, otrzymane uzgodnienia muszą mieć określoną datę ważności, która nie może być wcześniejsza niż rok po dacie opracowania dokumentacji (o ile nie ma możliwości dotrzymania tego terminu, warunki muszą być prolongowane), uzupełniające uzgodnienia z osobami fizycznymi i organizacjami społecznymi warunki i uzgodnienia w zakresie lokalizacji i zakresu inwestycji i przebudowywanych urządzeń obcych, uzgodnienia wewnętrzne (międzybranżowe), sprawdzenia i weryfikacje, uzgodnienia poprzedzające zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem, opinie lub uzgodnienia z właściwymi terenowo urzędami oraz inne opinie i uzgodnienia potrzebne dla sprawnego przygotowania inwestycji. Kompletne projekty (w tym branżowe) winny posiadać oświadczenie następującej treści: Projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja rozbudowy układu komunikacyjnego (ulic) w rejonie parkingu i budowy parkingu należy wykonać, jako dwa odrębne opracowania technicznie do siebie dopasowane pod względem wysokościowym i sytuacyjnym. Wszystkie egzemplarze projektu oraz wszystkie strony poszczególnych opracowań powinny być ponumerowane! UWAGA: w opisie technicznym poszczególnych branż należy zawrzeć dodatkowo informację o długości (m, km) drogi, sieci infrastruktury technicznej, ciągów pieszorowerowych itp. Wszystkie projekty branżowe należy wykonać uwzględniając Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, opisujące zasady prowadzenia mapy zasadniczej. Wszystkie projekty branżowe przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego powinny być opatrzone odpowiednią adnotacją zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010r Nr 193, poz z późn. zm.) Do każdego projektu branżowego należy dołączyć oświadczenie określające zakres ulepszeń w wyniku zaprojektowanej przebudowy zgodnych z warunkami dysponenta - art. 32 i 33 USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH, powołanej w pkt 3 nin. SST. 2.7 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Projekt organizacji ruchu należy sporządzić dla całej długości ulicy. 9

10 Projekt należy opracować w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U Nr 177 poz. 1729), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U Nr 220 poz z późn. zm.), Ustawa z dnia r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U Nr 98 poz. 602 z późn. zm.) i powinien zawierać: część opisową: cel i zakres opracowania, podstawa opracowania, opis stan istniejącego i projektowanego, analiza widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia. część rysunkową: plan orientacyjny, plan sytuacyjny stanu istniejącego i projektowanego, Projekt powinien uzyskać opinie Miejskiego Zarządu Dróg, Policji oraz końcową decyzję wydaną przez Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wniosek o wydanie decyzji Wykonawca winien przygotować i przedłożyć Zamawiającemu. Projekt winien zawierać podpisane oświadczenie o następującej treści: Projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 2.8 PROJEKT WYKONAWCZY Winien być uszczegółowieniem projektu budowlanego i należy uzyskać uzgodnienia końcowe. 2.9 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Dokumentacja przetargowa zawiera: KOSZTORYS INWESTORSKI WRAZ Z PRZEDMIAREM /JEDNO OPRACOWANIE/ Należy opracować zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej (Dz.U Nr 000 poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, powołanej w pkt. 3 nin. SST a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U Nr 202 poz z póź. zm.), dla wszystkich robót drogowych, urządzeń infrastruktury technicznej, rozbiórek, organizacji ruchu itp., w układzie umożliwiającym opracowanie tabeli elementów rozliczeniowych i kosztorysu inwestorskiego. 10

11 Przedmiar robót składa się z karty tytułowej, spisu działów robót (wraz z numerem strony) oraz tabeli przedmiaru robót. Kosztorys inwestorski - powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U Nr 130 poz. 1389) powołanego w pkt 3 nin. SST. Kosztorys inwestorski obejmuje: stronę tytułową z nazwą zamówienia: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, imiona i nazwiska funkcje osób opracowujących kosztorys i ich podpisy, wartość kosztorysowa robót, datę opracowania. ogólną charakterystykę obiektu lub robót, przedmiar robót wraz ze spisem działów przedmiaru robót i nr strony, na której się znajdują, kalkulację uproszczoną, tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót, zbiorcze zestawienie kosztów w postaci wyszczególnionych kwot do każdej z branż oraz sumaryczne zestawienie kosztów, załączniki (założenia, kalkulacje, analizy). W przedmiarach i kosztorysach należy wyodrębnić przebudowywane elementy uzbrojenia zlokalizowane poza pasem drogowym. STWIORB I TER opracowanie powinno zawierać Tabele Elementów Rozliczeniowych (TER). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB). Tabele elementów rozliczeniowych powinny być opracowane na podstawie przedmiaru robót, zgodnie z obowiązującymi zasadami w postaci tabelarycznej. TER należy wykonać jako jedno spójne opracowanie dla każdej branży zgodnie z załącznikiem w postaci tabelarycznej w formie pliku xls. Z materiałów przetargowych należy wyłączyć materiały zawierające dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz.U Nr 133 poz. 883 z póź. zm.). Dotyczy to zarówno wersji papierowej, jak i elektronicznej. Powyższe dane należy przygotować w odrębnych teczkach i na odrębnych nośnikach cyfrowych w ilości wymaganych materiałów przetargowych. Dla poszczególnych asortymentów robót przedstawionych w każdej pozycji tabeli elementów należy sporządzić Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zarządzenia i wytyczne, szczególnie Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 11

12 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 1129) powołane w pkt 3 nin. SST. STW i ORB dla robót drogowych, inżynieryjnych i branżowych, inżynieryjnych i ogólna winny stanowić każda odrębne opracowanie. ST wykonania i odbioru robót budowlanych powinny odnosić się do każdej pozycji sporządzonej Tabeli Elementów Rozliczeniowych i obejmować w szczególności opis technologii, wymagania dotyczące użytych materiałów, sposobu odbioru robót, rozliczeń, szczegółowy opis jednostki obmiarowej oraz wykazu robót do wykonania w ramach danej pozycji. STWiORB zawierają co najmniej: część ogólną; wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem kontrolą jakości; wymagania dotyczące sprzętu i maszyn; wymagania dotyczące środków transportu; wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych; opis działań związanych z kontrolą, badaniami, oraz odbiorem wyrobów i robót; wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; opis sposobu odbioru robót; opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszących; dokumenty odniesienia - będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne WSPARCIE ZAMAWIAJĄCEGO W TRAKCIE PRZETARGÓW W trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej, aż do wyłonienia wykonawcy tych robót, Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do przygotowywania odpowiedzi na pytania, które zadane zostaną przez uczestników postępowania w ramach kosztów wykonania dokumentacji. Jeżeli odpowiedzi prowadzić będą do zmian projektu, wynikających z błędów projektowych, Wykonawca dokona tych zmian nieodpłatnie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od przekazania treści pytania NADZÓR AUTORSKI Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem wszelkich prac związanych z realizacją inwestycji polegać będzie w szczególności na: pilnowaniu prawidłowej realizacji inwestycji pod względem zgodności rozwiązań technicznych i materiałowych z projektami, wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań na żądanie Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy, wprowadzaniu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projektach, czuwaniu aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, udziale w naradach organizowanych przez Zamawiającego, ocenie wyników badań materiałów i robót budowlanych. 12

13 3 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, WYTYCZNE I NORMATYWY ZGODNIE Z KTÓRYMI NALEŻY WYKONAĆ PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY. Projekt winien być wykonany w oparciu o n/w przepisy: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz.1389/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. po. 462 ze zm.), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) USTAWA z dnia r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn zm.) USTAWA z dnia r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2013 r. poz. 1409/ USTAWA z dnia r.. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz z póź. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430/ USTAWA z dnia r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie /Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm./ USTAWA z dnia r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz. U. z 2002r., Nr 170, poz. 1393/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729/ USTAWA z dnia r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r., Nr 106, poz. 675) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz.690 z póź. zm./ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 13

14 wydawania /Dz. U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2497/ USTAWA z dnia r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t. jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z poź. zm./ USTAWA z dnia r. prawo wodne (Dz. U r. poz. 145 z póź. zm./ USTAWA z dnia r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613 z póź. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych /Dz.U nr 0 poz. 463/ USTAWA z dnia r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U r., poz z póź. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. z 2006r., Nr 137, poz. 984/ USTAWA z dnia r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627) USTAWA z dnia r. prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2014 r., poz. 897/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych /Dz. U. z 1999r., Nr 45, poz. 454 z późn. zm./ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie /Dz. U. 1995r., Nr 25, poz. 133/ ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 268, poz. 2663) USTAWA z dnia r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014r., poz. 518/ USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 871/ USTAWA z dnia r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm./ USTAWA z dnia r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U r., Nr 133, poz. 872/ Polskie normy, normy branżowe, aprobaty techniczne IBD i M, katalogi branżowe, bezpośrednie uzgodnienia branżowe; Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA; Katalog powtarzalnych elementów drogowych; Aktualne normy zakładowe Telekomunikacji Polskiej S.A. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych /część I i II GDDP/ - Warszawa 1998r. Aktualne przepisy budowy urządzeń elektrycznych: PN/E Energetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, PN/E Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa, PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 14

15 PN-83/B Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-81/B Grunty budowlane posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, Katalogi, zarządzenia oraz normatywy i rozwiązania typowe; Polskie Normy: PN-76/N poligonizacja, PN-76/N podstawowe nazwy i określenia, PN-78/N sprzęt geodezyjny, PN-72/N pomiary sytuacyjne, PN-91/N dalmierze elektroniczne, PN-63/B roboty betonowe i żelbetowe, PN-75/B beton zwykły, PN-85/B zaprawy budowlane, PN-B-11205/90 elementy kamienne, PN-72/B roboty kamieniarskie, okładzina kamienna, Inne Polskie Normy Budowlane powiązane. Zalecenia dotyczące stosowania założeń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia r. w prawie oceny wpływu na bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej z załącznikami. Inne obowiązujące ewentualnie zalecane, przepisy, normy techniczne, wytyczne, katalogi, zarządzenia, normatywy, rozwiązania typowe, instrukcje i rozporządzenia itp. Uwaga! Gdziekolwiek w SIWZ powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełnić mają opracowania projektowe, będą obowiązywać najnowsze wydania lub poprawione wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 4.1 MATERIAŁY ZAŁĄCZONE DO NINIEJSZEJ SST: Szkic zakres projektu; 4.2 WYKAZ OPRACOWAŃ, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEKAZANE WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZOSTANIE PODPISANA UMOWA NA JEGO PISEMNĄ PROŚBĘ: Zestawienie standardowych rozwiązań wytycznych do projektowania ulic na obszarze objętym zarządem MZD w Bielsku Białej, Przykładowe TER-y i STWiORB. 5 OGÓLNE WYMAGANIA DLA WYKONAWCY: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, podpisany harmonogram prac projektowych w terminie ustalonym w umowie. Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną wraz z kosztami robót na posiedzeniu kierownictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w terminie wcześniej ustalonym. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, sztuką inżynierską a 15

16 także, że zostaje oddana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność zadania. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wiedzy w zakresie wszelkich rozporządzeń, wytycznych, norm itp. wydane przez władze centralne i lokalne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Jest również odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich danych postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem opracowań projektowych. Wykonawca w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art Zamawiający będzie informowany przez Wykonawcę o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę zostaną pokryte w całości przez Niego. 6 SZATA GRAFICZNA Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze, jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum, całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą na odwrocie, której będzie spis treści, część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, rysunki będą wykonane wg zasad PN. rysunku technicznego, każdy rysunek powinien posiadać metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. wszystkie strony poszczególnych projektów winny być ponumerowane. 7 WYKONANIE OPRACOWAŃ Wymagania dla wykonywania opracowań. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod wykonywanych pomiarów, badań, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami umowy oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego. Z tytułu niewykonania prac w terminie Wykonawca poniesie karę umowną, która to będzie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. 16

17 Kserokopię wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu informacji Zamawiającego o ich wykryciu. 8 KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH: 8.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI. Wykonawca jest odpowiedzialny za: zgodność opracowania projektowego z przepisami, sztuka inżynierską i zasadami wiedzy technicznej, jakość, rzetelność i nowoczesność usługi, ekonomiczność rozwiązań. Wszelkie potrzeby transportowe związane z opracowaniem, uzgodnieniami, ekspertyzami itp. zapewnia Wykonawca łącznie z dostarczeniem dokumentacji do siedziby Zamawiającego. 8.2 KONTROLA I ODBIÓR USŁUGI. Narady koordynacyjne. Wykonawca weźmie udział i będzie prezentował wykonanie opracowań projektowych na naradach koordynacyjnych przynajmniej 1 raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym. W trakcie spotkania będzie m.in. sprawdzane zaawansowanie prac projektowych z harmonogramem prac projektowych o którym mowa w pkt. 5. Ustalanie narad koordynacyjnych jest obligatoryjne. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzania narad koordynacyjnych w formie wideokonferencji, w związku z tym Wykonawca winien dysponować sprzętem umożliwiającym jej przeprowadzanie. Kontrola wykonania usługi przez Zamawiającego. Zamawiający będzie wykonywał bieżącą kontrolę wykonywania usługi w trakcie narad koordynacyjnych sprawdzając jej zgodność z umową, osobiście lub poprzez Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór opracowań Wg treści umowy. 8.3 ZAMAWIAJĄCEMU PRZEKAZANA ZOSTANIE CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI W WERSJI CYFROWEJ na nośniku informacji cyfrowych umożliwiającym swobodne uzupełnianie, bądź poprawienie zawartych na nim danych (np. USB pendrive z możliwością zabezpieczenia przed skasowaniem danych na nim zawartych) w trakcie sprawdzania i odbioru dokumentacji jak również, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w procesie prowadzenia procedury przetargowej, w ilościach wskazanych w pkt 8.5. niniejszej SST, z podziałem na: wersję cyfrową edytowalną: Projekt budowlany i wykonawczy, dokumentacja geotechniczna pliki tekstowe w formacie doc, tabele w formacie xls, rysunki w formacie dwg 17

18 Operat wodno-prawny, materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oddziaływania na środowisko, wznowienie znaków granicznych, dokumentacja geodezyjna i geodezyjno-prawna, informacja o planowanej inwestycji - pliki tekstowe w formacie doc, tabele w formacie xls, rysunki w formacie dwg, prezentacje w formacie pps Dokumentację przetargową pliki tekstowe w formacie doc, tabele w formacie xls, rysunki w formacie dwg Część kosztową pliki tekstowe w formacie doc, tabele w formacie xls lub odpowiednich wersjach programów do kosztorysowania. inne wg potrzeb odpowiednio. wersja cyfrową nieedytowalna (PDF z podpisami Wykonawców): Projekt budowlany i wykonawczy, dokumentacja geotechniczna pliki tekstowe w formacie pdf, tabele w formacie pdf, zeskanowane decyzje, warunki i inne decyzje w formacie pdf, rysunki w formacie pdf Operat wodno-prawny, materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oddziaływania na środowisko, wznowienie znaków granicznych, dokumentacja geodezyjna i geodezyjno-prawna, informacja o planowanej inwestycji - pliki tekstowe w formacie doc, tabele w formacie xls, rysunki w formacie dwg, prezentacje w formacie pps Dokumentację przetargową pliki tekstowe w formacie doc, tabele w formacie xls, rysunki w formacie dwg Część kosztową pliki tekstowe w formacie doc, tabele w formacie xls lub odpowiednich wersjach programów do kosztorysowania. inne wg potrzeb odpowiednio. WERSJA ELEKTRONICZNA (zarówno w wersji pdf jak i wersjach w pełni edytowalnych tzw. źródłowych) MUSI BYĆ ODZWIERCIEDLENIEM WERSJI PAPIEROWEJ I ODWROTNIE! 8.4 DOKUMENTACJĘ NALEŻY SPORZĄDZIĆ WEDŁUG PONIŻSZEGO WZORU, Z ZACHOWANIEM NUMERACJI TOMÓW I WSKAZANEJ KOLEJNOŚCI. Część A Tom A.1 Tom A.1/1 Tom A.1/2 Tom A.1/3 Tom A.1/4 Tom A.1/5 Tom A.2 Tom A.2/1 Tom A.2/1/1 Tom A.2/1/2 Tom A.2/2 Tom A.2/3 Tom A.2/4 Tom A.2/5 Tom A.2/6 Tom A.2/7 PROJEKT BUDOWLANY: Projekt zagospodarowania terenu Cześć opisowa. Część rysunkowa. Plansza zbiorcza i dane geodezyjne część opisowa i rysunkowa. Kopie uprawnień i zaświadczeń z Izb Inżynierów budownictwa. Decyzje, pisma i uzgodnienia i warunki. Projekt Budowlano Architektoniczny. Projekt konstrukcyjny. Opis techniczny. Część rysunkowa. Projekt branży drogowej. Projekt branży konstrukcyjnej (obiekty inżynierskie jeżeli wystąpi). Projekt branży elektroenergetycznej, w tym oświetlenie. Projekt branży gazowej. Projekt branży teletechnicznej. Projekt przebudowy/zabezpieczenia ogrodzeń. 18

19 Tom A.2/8 Tom A.2/9 Tom A.2/10 Tom A.2/11 Projekt branży wodociągowo kanalizacyjnej. Projekt gospodarki zielenią. Badania podłoża gruntowego. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Część B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: Tom B.0 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymagania ogólne. Tom B.1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych roboty konstrukcyjne. Tom B.2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych roboty drogowe. Tom B.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych roboty branżowe (urządzenia towarzyszące.) Tom B.4 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych inne (wymienić jakie). Część C TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH. Część D PRZEDMIAR I KOSZTORYS INWESTORSKI (jedno opracowanie). POZOSTAŁE OPRACOWANIA: Dokumentację geodezyjną i geodezyjna prawną, oraz dokumentację dotyczącą wznowienia znaków granicznych. Badania podłoża gruntowego dokumentacja geotechniczna. Inne związane. Powyższy spis dokumentacji jest orientacyjny, dokumentacja ma zawierać wyłącznie opracowania występujące w przedmiotowej dokumentacji projektowej. W przypadku braku konieczności wykonania któregokolwiek z powyższych opracowań, należy je pominąć i kontynuować chronologicznie numerację. W przypadku wystąpienia opracowania, którego nie uwzględnia powyższy spis, należy je umieścić w odpowiednim miejscu dokumentacji z kolejnym numerem. Dokumentację Projektową należy złożyć kompletach (zgodnie z wymaganą ilością egzemplarzy danego opracowania), odpowiednio oprawionych i ponumerowanych. Wszystkie opracowania powinny być dostarczone Zamawiającemu w formie umożliwiającej wygodny i bezpieczny transport oraz przechowywanie dokumentacji. 19

20 8.5 WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ I DOSTARCZYĆ ZAMAWIAJĄCEMU KOMPLETNE OPRACOWANIE W NASTĘPUJĄCEJ ILOŚCI EGZEMPLARZY TJ. Nr poz. NAZWA OPRACOWANIA 1. KONCEPCJA (DWUWARIANTOWĄ) 6 2. INFORMACJA O PLANOWANEJ INWESTYCJI DOKUMENTACJA GEODEZYJNA I GEODEZYJNO- PRAWNA 4. WZNOWIENIEM ZNAKÓW GRANICZNYCH 5 5. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 3 6. PROJEKT BUDOWLANY 8 7. PROJEKT WYKONAWCZY 6 8. PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 6 9. KOSZTORYS INWESTORSKI WRAZ Z PRZEDMIAREM DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Wersja cyfrowa dokumentacji (wersja edytowalna + PDF) 1 Ilość egz. UWAGA: Oryginały wymaganych warunków, uzgodnień, decyzji, itp. zamieścić w egzemplarzu nr 1 właściwego opracowania opisanego, jako ARCHIWALNY 5 20

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAMIENNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAMIENNA oznaczenie sprawy 319-15/IZ/75/U/PN ROZDZIAŁ IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAMIENNA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: BUDOWA PARKINGÓW WIELOPOZIOMOWYCH PRZY ULICY LWOWSKIEJ I ULICY

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Bielsku-Białej

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Bielsku-Białej oznaczenie sprawy 108-15/IZ/30/U/PN ROZDZIAŁ IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Bielsku-Białej Bielsko

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN:

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN: ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN:,,BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ Z ULICY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Parafialną oraz Napoleońską

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Krompareckiej w Bielsku-Białej (ZAKRES II)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Krompareckiej w Bielsku-Białej (ZAKRES II) oznaczenie sprawy 125-15/IZ/40/U/PN SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Krompareckiej w Bielsku-Białej (ZAKRES II) Bielsko Biała, czerwiec 2015 r. 1 CEL

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN:

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN: ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN:,,PRZEBUDOWA ULICY ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Załącznik do SST:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ODWODNIENIA ULICY WYZWOLENIA NA ODCINKU OD ULICY ZAGRODY DO ULICY KRZEMIONKI W BIELSKU-BIAŁEJ ORAZ UREGULOWANIE GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN:,,ROZBUDOWA ULICY JEŹDZIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU NAD POTOKIEM STRACONKA W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko Biała, styczeń 2015 r. 1 CEL

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki.

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki. GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel., 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części 2 Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: 271.8.2015 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej 107004E Parczówek - Kuraszków. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału III

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału III (pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ROZBUDOWA ULICY ŁUCZNIKÓW NA ODCINEK OD UL. KARPACKIEJ DO UL. JEŻYNOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy GMINA TŁUSZCZ u l. W a r s z a w s k a 1 0 0 5-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ulicy Laskowej oraz Kościelnej w Jasienicy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ulicy Laskowej oraz Kościelnej w Jasienicy GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel., 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Nazwa zadania:

Opis przedmiotu zamówienia. Nazwa zadania: Nazwa zadania: Odwodnienie terenu położonego pomiędzy ulicami: Toszecką, Gajową i Pod Borem wraz z budową nawierzchni dróg, chodników i zjazdów na ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ZAMIENNA nr 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ZAMIENNA nr 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMIENNA nr 2 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Karpackiej w Bielsku-Białej, na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Sterniczej (ZAKRES I) Bielsko

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY. B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym:

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY. B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym: ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY A) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym: 1. Projekt - przebudowa 7 wylotów istniejącej kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN:,,BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY SKOWRONKÓW W BIELSKU-BIAŁEJ W RAMACH ZADANIA: BEZPIECZNY PARKING ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

GMINA TŁUSZCZ PRZETARG NIEOGRANICZNONY NR ZP WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA GMINY TŁUSZCZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

GMINA TŁUSZCZ PRZETARG NIEOGRANICZNONY NR ZP WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA GMINY TŁUSZCZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GMINA TŁUSZCZ u l. W a r s z a w s k a 1 0 0 5-2 4 0 T ł u s z c z PRZETARG NIEOGRANICZNONY NR ZP.271.21.2012 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA GMINY TŁUSZCZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO PN:,,BUDOWA JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA W CIĄGU UL. JANOWICKIEJ NA ODCINKU OD BUDYNKU NR 130 DO GRANICY MIASTA BIELSKO-BIAŁA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej dla Przebudowy ulic : Kwiatowa, Przyzakładowa, Majowa, Różana, Poprzeczna i Słowackiego w Tłuszczu

Wykonanie dokumentacji projektowej dla Przebudowy ulic : Kwiatowa, Przyzakładowa, Majowa, Różana, Poprzeczna i Słowackiego w Tłuszczu G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla Przebudowy ulic : Kwiatowa, Przyzakładowa, Majowa, Różana,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej na: Część I - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D w miejscowości Czerńczyce, gmina Grębocice etap II

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D w miejscowości Czerńczyce, gmina Grębocice etap II WYTYCZNE/ ZALECENIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D w miejscowości Czerńczyce, gmina Grębocice

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Bielsko Biała, styczeń 2015r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Bielsko Biała, styczeń 2015r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Bielsko Biała, styczeń 2015r. 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 1.1. CEL OPRACOWANIA. Celem niniejszego opracowania jest wykonanie kompletnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM Skierniewice ul. Sobieskiego Obręb geodezyjny:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na: Zadanie 1. Budowę chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego drogi gminnej - dz. nr 91/2, 46/3,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY. II. Zakres szczegółowy zamówienia dokumentacji projektowej

ZAKRES RZECZOWY. II. Zakres szczegółowy zamówienia dokumentacji projektowej ZAKRES RZECZOWY I. Przedmiot zamówienia publicznego Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ciągu ulic Królewska,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Działkowej na odcinku od ul. Poprzecznej do przedłuŝenia ul. Zdroje oraz ul. Sosnowej w Czerwonaku wraz z parkingiem

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina GMINA MIASTA RYPINA ul. Warszawska 40 87 500 Rypin Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina SPECYFIKACJE TECHNICZNE P - 20.20 MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 11 I. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71.24.40.00-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71.24.50.00-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 71.32.00.00-7

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 20-07-2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn.: Modernizacja układu komunikacyjnego wewnętrznego w obrębie budynków

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nt 7 do SIWZ Nr zamówienia: PZD 272/17/2011 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ROZBUDOWY DROGI

Bardziej szczegółowo

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27 Egz. NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU STADIUM: Materiały do zgłoszenia przebudowy drogi w zakresie nawierzchni jezdni. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego Skierniewice Obręb geodezyjny: 7 działki nr ew.: 51/2, 50/1,

Bardziej szczegółowo

Utwardzenie terenu pod wykonanie tymczasowych miejsc parkingowych przy ul. K. Jarząbka w Piasecznie

Utwardzenie terenu pod wykonanie tymczasowych miejsc parkingowych przy ul. K. Jarząbka w Piasecznie Nazwa inwestycji: Utwardzenie terenu pod wykonanie tymczasowych miejsc parkingowych przy ul. K. Jarząbka w Piasecznie Nr tomu: I Faza: KONCEPCJA Branża: DROGI Kod CPV: 71.32.20.00 Temat: OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne: Wymagania szczegółowe:

Wymagania ogólne: Wymagania szczegółowe: Urząd Miasta Śmigla zleca wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.15.2016 Kalisz, dnia 01.09.2016r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR (wnioskodawca-komórka organizacyjna) Znak sprawy:gk. 271.30.2014 Kowary, data 11.06.2014 r ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a zaprasza do złożenia ofert

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OPRACOWANEJ DLA ROZBUDOWY UL. ŻYWIECKIEJ I UL. KRAKOWSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 1 -

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONYWANIE USŁUG GEODEZYJNYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZ

ROZDZIAŁ IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONYWANIE USŁUG GEODEZYJNYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZ 1 ROZDZIAŁ IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONYWANIE USŁUG GEODEZYJNYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W ROKU 2014 obejmujących WYDZIELENIE DZIAŁEK POŁOŻONYCH W DROGACH PUBLICZNYCH,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Zamawiający OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 35-051 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY. 1.Przedmiot zamówienia publicznego:

ZAKRES RZECZOWY. 1.Przedmiot zamówienia publicznego: 1.Przedmiot zamówienia publicznego: ZAKRES RZECZOWY Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VI Miasta Krakowa: 1. Budowa i przebudowa oświetlenia ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 5 do SIWZ postępowania Nr BZP.271.30.2015 Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej pn.: Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Poznańskiej i Wileńskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr. 1549K Biczyce Dolne Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) , fax (061)

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) , fax (061) Swarzędz: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora w Swarzędzu. Numer ogłoszenia: 56506-2008; data zamieszczenia: 19.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - część geodezyjna

Wytyczne projektowe - część geodezyjna Wytyczne projektowe - część geodezyjna 1. Mapa do celów projektowych. Mapę do celów projektowych należy opracować w postaci wektorowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) DOA-ZP-VIII.271.28.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: 71240000-2 usługi architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Załącznik Nr 5 ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych: ul. Gwoździa, ul. Kochanowskiego i ul. Chrobrego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 12635-2017 z dnia 23-01-2017 - Tomaszów Lubelski Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji pr ojektowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Ligonia 36 modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Ligonia 36 modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa: usługi projektowania architektonicznego 71.32.00.00-7 nazwa: usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Święciechowa-Gołanice Numer ogłoszenia: 214959-2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Tarnów, dnia 26.06.2013 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY. I. Dokumentacja projektowa - opis przedmiotu zamówienia

ZAKRES RZECZOWY. I. Dokumentacja projektowa - opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia publicznego: ZAKRES RZECZOWY Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa ul. Trockiego,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinkach: - od km 78+008

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a Milejów NIP REGON Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów Dane

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a Milejów NIP REGON Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów Dane ZAMAWIAJĄCY: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a 21-020 Milejów NIP 505-00-42-606 REGON 431019550 Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów Dane kontaktowe: Internet: www.milejow.pl e-mail: sekretariat@milejow.pl

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ 2:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ 2: GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel. 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ 2: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50 + dla osób w wieku senioralnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania: Załącznik nr 1 SIWZ Zamawiający: Adres obiektu: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Droga wojewódzka nr 781 ul. Głowackiego 56 gm. Chrzanów 30-085 Kraków powiat chrzanowski Szczegółowy zakres rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg wojewódzkich w podziale na części:

Opis przedmiotu zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg wojewódzkich w podziale na części: Opis przedmiotu zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg wojewódzkich w podziale na części: Część 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 na odcinku granica powiatu bytowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wykonawca w przeciągu ostatnich trzech lat zrealizował co najmniej jeden projekt który uzyskał decyzję ZRID dla drogi o długości co najmniej 200 mb.

Wykonawca w przeciągu ostatnich trzech lat zrealizował co najmniej jeden projekt który uzyskał decyzję ZRID dla drogi o długości co najmniej 200 mb. RGŚ.7011.46.2016.JP Wisła, dnia 16.11.2016 roku Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wisła dotyczy: realizacji zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz we wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu 1. Informacje ogólne,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości Stojewsko (odcinek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) ROZDZIAŁ IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN: ROZBUDOWA ULICY SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ŚWIĘTEJ TRÓJCY DO RONDA PRZY PLACU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa na

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 27 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179225-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S 100-179225 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:174428-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 2016/S 097-174428 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno Inwestor: ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz Nazwa obiektu budowlanego: zaprojektuj i wybuduj CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 71322300-4 Usługi projektowania mostów Spis zawartości:

Bardziej szczegółowo

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80 560 Gdańsk Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG siedziba: ul. Porębskiego 33 lok.1, 80-180 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Wariantowa Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji terenu po byłej Fabryce Samochodów Dostawczych w Nysie wraz z Redutą Kapucyńską.

Wariantowa Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji terenu po byłej Fabryce Samochodów Dostawczych w Nysie wraz z Redutą Kapucyńską. Załącznik nr 1 Wariantowa Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji terenu po byłej Fabryce Samochodów Dostawczych w Nysie wraz z Redutą Kapucyńską. Szczegółowy zakres opracowania: 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.49.19.2017 Zielona Góra, 10 sierpnia 2017 r. RISS 3689295 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 1. Zamawiający: Miasto

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr.. do Umowy. /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy budynku Harcerzówki w Wiśle Wielkiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby

Bardziej szczegółowo