Jeżeli T, charakter, w jakim wystepuje przedstawiciel: Opiekun Kurator procesowy Inne (uściślić tutaj):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jeżeli T, charakter, w jakim wystepuje przedstawiciel: Opiekun Kurator procesowy Inne (uściślić tutaj):"

Transkrypt

1 Ostatnia zmiana marzec 2011 CYWILNA POMOC PRAWNA - Pomoc Prawna Online formularz upoważnienia CIV/LAO Użyj niniejszego formularza, jeżeli chcesz złożyć wniosek o cywilną pomoc prawną korzystając z Pomocy Prawnej Online. Pamietaj, że ponosisz odpowiedzialność za wypełnienie formularza wniosku i dostarczenie wszystkich wymaganych informacji. Dopilnuj, żeby zatrzymać sobie kopię niniejszego formularza upoważnienia. (* oznacza pole obowiązkowe online) CZĘŚĆ A KLUCZOWE DANE Imię i nazwisko adwokata/radcy prawnego oraz nazwa firmy Kody kategorii Czy wnioskodawca otrzymał doradztwo i wsparcie w tej sprawie? T N Nr ref. doradztwa i wsparcia (A&A) Tytuł wnioskodawcy Imię i nazwisko wnioskodawcy Data urodzenia wnioskodawcy Adres wnioskodawcy Numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance number) wnioskodawcy: *Płeć Mężczyzna Kobieta W przypadku braku numeru ubezpieczenia społecznego, czy osoba ta to: Azylant W przypadku azylanta, czy został przedstawiony dowód wpłaty NASS? Tak Nie Dziecko Osoba odbywająca karę więzienia (brak bezpośredniego dostępu do numeru) Inne Szczegóły: Czy można skontaktować się z wnioskodawcą telefonicznie w celu omówienia wniosku? (Jeżeli T, podać numer) T N Czy wnioskodawca posiada przedstawiciela? T N Tytuł, imię i nazwisko przedstawiciela Adres przedstawiciela lub adres korespondencyjny Jeżeli T, charakter, w jakim wystepuje przedstawiciel: Opiekun Kurator procesowy Inne (uściślić tutaj): Jeżeli wnioskodawca mieszka za granicą, czy wniosek został poświadczony zgodnie z przepisem 5(2)? Tak Nie Nie dotyczy Czy wnioskodawca już otrzymał specjalną pilną pomoc w tej sprawie? T N Nr ref.: CZĘŚĆ B POZOSTAŁE INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZEBRAĆ Nr ref. nieznany Czy wnioskodawca posiada jakiekolwiek inne źródło pomocy w tej sprawie? (nie dotyczy rodziny) T N Jeżeli tak, na czym ta pomoc polega? Jaka pomoc finansowa może zostać udzielona? Jeżeli ta pomoc nie została przyjęta lub nie jest dostępna w tej sprawie, proszę wyjaśnić dlaczego. CZĘŚĆ C DLA WNIOSKODAWCY: SZCZEGÓŁY OCENY FINANSOWEJ FORMULARZ 1 Czy Pani/Pan lub Pani/Pana partner/ka otrzymuje któreś z niżej wymienionych świadczeń: Zasiłek dla osób o niskich dochodach (Income Support) Renta w oparciu o dochód z tytułu niezdolności do pracy (Income-related Employment and Support Allowance) Zasiłek dla osób o niskich dochodach poszukujących pracy (Income-based Jobseeker s Allowance) Tak Nie Tak Nie Tak Nie Jeżeli to nie Pani/Pan otrzymuje świadczenie, proszę podać nastepujące informacje o otrzymującej je osobie np. Pani/Pana partnerze/ce: Imię i nazwisko Data urodzenia: Numer ubezpieczenia społecznego: Czy Pani/Pan lub Pani/Pana partner/ka otrzymuje pieniądze z jakiegokolwiek innego źródła? W przypadku braku numeru ubezpieczenia społecznego, czy osoba ta to: Azylant W przypadku azylanta, czy został przedstawiony dowód wpłaty NASS? Tak Nie Dziecko Osoba odbywająca karę więzienia Inne Całkowita suma Częstotliwość wypłat

2 Tak Nie Podać rodzaj źródła Czy Pani/Pan lub Pani/Pana partner/ka posiada pieniądze, oszczędności, ziemię lub nieruchomość, inwestycje, wartościowy majątek lub kapitał? Tak Nie W jakiej postaci? (W przypadku ziemi lub nieruchomości, proszę podać pełny adres pocztowy) Całkowita suma Czy składa Pani/Pan wniosek w imieniu dziecka poniżej 16 roku życia? Tak Nie Czy dziecko otrzymuje dochód? Tak Nie Czy dziecko, lub ktoś w jego imieniu, dysponuje pieniędzmi, oszczędnościami lub kapitałem itp.? Tak Nie CZĘŚĆ C - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY LUB PRZEDSTAWICIELA Oświadczam, że mój wniosek zostanie sporządzony w formie elektronicznej przez mojego adwokata/radcę prawnego oraz że informacje zawarte w niniejszym wniosku i udzielone mojemu adwokatowi/radcy prawnemu są - wedle mojej najlepszej wiedzy i przekonania pełne i prawdziwe. Mam świadomość tego, że za podawanie fałszywych informacji mogę być ścigany/a sądownie. Jeżeli zwróciłem się do mojego adwokata/radcy prawnego z prośbą o wykonanie dla mnie specjalnej pilnej pracy, mam świadomość tego, że Szkocka Rada Pomocy Prawnej (Scottish Legal Aid Board) może zażądać ode mnie dokonania wpłaty celem pokrycia kosztów wykonanej pracy. Zobowiązuję się do zapłaty Radzie należnej kwoty. Wyrażam zgodę na udzielenie dalszych informacji wymaganych przez Radę w celu ustalenia odpowiedniej wysokości wpłaty. Mam świadomość tego, że jeżeli nie dostarczę wymaganych informacji, będę musiał/a zapłacić Radzie za koszty specjalnej pilnej pracy. Wyrażam zgodę, by Szkocka Rada Pomocy Prawnej zasięgnęła informacji dotyczących niniejszego wniosku u odpowiednich osób lub instytucji, wliczając mojego adwokata/radcę prawnego, zakład pracy, bank, Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Department for Work and Pensions) oraz Urząd Skarbowy i Celny Jej Królewskiej Mości (HM Revenue and Customs). Upoważniam powyższe osoby lub instytucje do udzielenia informacji wymaganych przez Radę. Otrzymałem/am kopię broszury Cywilna pomoc prawna informacje dla wnioskodawców. Mam świadomość tego, że muszę niezwłocznie powiadomić Radę, jeżeli któraś z informacji zawartych w niniejszym wniosku ulegnie zmianie, na przykład: jeżeli podczas okresu obliczeniowego mój dochód rozporządzalny wzrośnie o co najmniej 500 lub zmaleje o co najmniej 200, jeżeli mój kapitał wzrośnie o co najmniej 500 podczas okresu obliczeniowego lub trwania rozprawy sądowej którykolwiek z tych okresów jest dłuższy, jeżeli podczas okresu obliczeniowego nastąpią zmiany w wysokości otrzymywanych świadczeń. Mam świadomość tego, że okres obliczeniowy dla dochodu wynosi 12 miesięcy od daty otrzymania przez Radę mojego wniosku o pomoc prawną, a dla kapitału wynosi 12 miesięcy od daty otrzymania przez Radę mojego wniosku lub tyle, ile trwa sprawa którykolwiek z tych okresów jest dłuższy. Mam świadomość tego, że muszę też dostarczyć informacji o zmianach warunków finansowych mojego partnera/ki, jeżeli jego/jej dane zostały zawarte w niniejszym wniosku. Wyrażam zgodę na ujawnienie wniosku, związanej z nim dokumentacji i akt sprawy będących w posiadaniu mojego adwokata/radcy prawnego w celu zapewnienia jakości, wliczając przeglądy partnerskie i raporty etapowe zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania. Mój podpis na niniejszym upoważnieniu odnosi się też do oświadczenia ustawowego sporządzonego w moim imieniu online. Szkocka Rada Pomocy Prawnej ma obowiązek chronić fundusze publiczne, którymi administruje i w związku z tym może wykorzystywać informacje udzielone przez Państwa w niniejszym formularzu dla celów zapobiegania i wykrywania oszustw. Dla wyżej wymienionych celów może też dzielić się posiadanymi informacjami z innymi instytucjami ponoszącymi odpowiedzialność za kontrolowanie funduszy publicznych lub administrowanie nimi. Dalsze informacje można uzyskać odwiedzając stronę internetową Rady lub kontaktując się z dyrektorem ds. kontroli i wymogów regulacyjnych Ianem Middletonem. Podpis wnioskodawcy/przedstawiciela Data DEKLARACJA PANI/PANA PARTNERA/KI (TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY FINANSOWEJ 1 ONLINE) Uwaga: Jeżeli jest Pani/Pan partnerem/ką osoby określonej w niniejszym formularzu mianem wnioskodawcy, musi Pani/Pan podpisać poniższą deklarację i upoważnienie. Za świadome składanie fałszywych zeznań może być Pani/Pan ścigana/y sądownie. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są - wedle mojej najlepszej wiedzy i przekonania pełne i prawdziwe. Wyrażam zgodę, by Szkocka Rada Pomocy Prawnej (Scottish Legal Aid Board) zasięgnęła informacji dotyczących niniejszego wniosku u odpowiednich osób lub instytucji, wliczając mój zakład pracy, bank, Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Department for Work and Pensions) lub Urząd Skarbowy i Celny Jej Królewskiej Mości (HM Revenue and Customs). Upoważniam powyższe osoby lub instytucje do udzielenia informacji wymaganych przez Radę. Podpis partnera/ki wnioskodawcy Data

3 OŚWIADCZENIE ADWOKATA/RADCY PRAWNEGO DLA WSTĘPNEGO WNIOSKU, SANKCJI, POPRAWKI, RAPORTU ETAPOWEGO LUB SPECJALNEJ PILNEJ POMOCY (a) Każda z opinii wyrażonych przez mnie we wniosku przedstawia moją profesjonalną ocenę. (b) Wyrażam zgodę na ujawnienie wniosku, związanej z nim dokumentacji i akt sprawy klienta w celu zapewnienia jakości, wliczając przeglądy partnerskie i raporty etapowe zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania. Podpis adwokata/radcy prawnego Data CZĘŚĆ D RÓWNOŚĆ DLA NOWYCH KLIENTÓW PRZEKAZAĆ KLIENTOWI KARTĘ RÓWNOŚCI P1 Brak odpowiedzi P2 Pochodzenie etniczne P3 Niepełnosprawność T N Brak odpowiedzi Ustawa o ochronie danych osobowych z 1998 roku Dostęp do danych osobowych Dane osobowe dostarczone przez Państwa lub w Państwa imieniu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 roku (Data Protection Act 1998) i w ramach funkcji pełnionych przez Radę zgodnie ze szkocką ustawą o pomocy prawnej z 1986 roku (Legal Aid (Scotland) Act 1986). Mają Państwo prawo zażądać na piśmie uzyskania dostępu do przechowywanych na Państwa temat danych osobowych, sprawdzać je oraz dokonywać ich korekty, w przypadku stwierdzenia, że są one nieaktualne bądź błędne. Rada może uzyskiwać informacje na Państwa temat od określonych osób trzecich (np. niektórych departamentów i agencji rządowych) lub udzielać im informacji. Jednakże Państwa dane osobowe nie będą udostępniane, jeżeli prawo na to nie zezwala.

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ. TO NIE JEST FORMULARZ WNIOSKU. 09/2014 Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów Formularz zatwierdzony OMB Nr 0938-1191 Wnioski można szybciej złożyć przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT-37... 6 IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE...

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo