ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014"

Transkrypt

1 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

2 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE... 7 ŁĄCZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW MAŁŻONKÓW... 7 OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECI... 8 OPODATKOWANIE PRZEWIDZIANE W ART. 29 UST. 4 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH... 9 CZĘŚĆ A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA... 9 CZĘŚĆ B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA CZĘŚĆ C. DOCHODY/STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW CZĘŚĆ D. ODLICZENIA OD DOCHODU CZĘŚĆ E. OBLICZENIE PODATKU CZĘŚĆ F. ODLICZENIA OD PODATKU CZĘŚĆ G. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO CZĘŚĆ H. INFORMACJA O DOCHODACH (PRZYCHODACH) WYKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 45 UST. 3C USTAWY CZĘŚĆ I i J. ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO CZĘŚĆ K. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH CZĘŚĆ L. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ MAŁŻONKA/ PEŁNOMOCNIKA PIT PRZEZ INTERNET ZAKOŃCZENIE PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 2

3 O PBDA Jesteśmy konsultingową organizacją studencką typu junior enterprise. Zajmujemy się doradztwem biznesowym wspieramy małe i średnie firmy oraz start-upy w efektywnym funkcjonowaniu na rynku. Działając w oparciu o model junior enterprise, nie nastawiamy się na zysk, ale na zdobywanie doświadczeń i doskonalenie naszych umiejętności, dlatego członkowie naszej organizacji nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę. Jesteśmy ambitnymi, przedsiębiorczymi studentami, którzy już w czasie studiów pragną poznawać praktykę biznesową. W ramach realizowanych przez nas projektów, zorientowanych na rozwój przedsiębiorstw naszych partnerów, oferujemy swój czas, energię, zapał i świeże spojrzenie, co w połączeniu z korzystnymi warunkami współpracy (chętnie zgadzamy się na wymianę barterową) stanowi świetną alternatywę dla usług podmiotów typowo komercyjnych. PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 3

4 WSTĘP Przygotowaliśmy dla Państwa ten poradnik, aby ułatwić i przyspieszyć rozwiązanie uciążliwej sprawy, jaką z pewnością stanowi rozliczenie corocznego zeznania podatkowego. W tym celu wykorzystaliśmy naszą wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie na polu indywidualnych rozliczeń podatkowych. Znajdą tu Państwo mnóstwo informacji od wyjaśnienia czym tak naprawdę jest PIT aż po mechanizm rozliczania się przy pomocy Internetu, tak, by proces ten przebiegł w sposób szybki i bezproblemowy. ZESPÓŁ PBDA CONSULTING PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 4

5 CZYM JEST PIT? Mówiąc w skrócie, PIT to podstawowe rozliczenie podatkowe za dany rok, które dostarczamy do odpowiedniego Urzędu Skarbowego do 30. kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Skrót PIT wywodzi się od angielskiego Personal Income Tax i oznacza podatek dochodowy od osób fizycznych, zwany potocznie osobistym podatkiem dochodowym. Jest to podatek uiszczany przez osoby fizyczne, tzn. osoby, które uzyskują wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytur, rent i wszelkich zasiłków. Jest to także danina od prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy też wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej, naukowej, oświatowej, artystycznej, literackiej oraz publicystycznej. Podatkowi od osób fizycznych podlegają wszystkie umowy - standardowa umowa o pracę, umowa o dzieło oraz umowa zlecenie. Rozliczenie podatku na odpowiednim druku (w tym poradniku opisany jest druk PIT-37) mamy obowiązek złożyć do ostatniego dnia kwietnia roku następującego po roku, w którym odnieśliśmy korzyść finansową z danego stosunku pracy. Rozliczenie dochodu jest obowiązkowe dla każdego, kto taki dochód uzyskał. Można wyróżnić dwa typy tego obowiązku: niesamodzielne rozliczenie dla osób, które są niepełnoletnie, samodzielne rozliczenie dla osób, które ukończyły 18. rok życia. Różnica polega jednak tylko na tym, że osoby niepełnoletnie swoje dochody rozliczają wspólnie z rodzicem, bądź rodzicami, na wspólnym formularzu. CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD? Prawo podatkowe, a dokładniej, Ustawa o Podatku Dochodowym Od Osób Fizycznych, określa w jaki sposób powinniśmy wyliczyć nasz dochód do opodatkowania. Za dochód rozumie się więc różnicę pomiędzy naszymi przychodami a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym oraz innymi odliczeniami od przychodu. Jednakże, musimy pamiętać, że dla każdego typu umowy koszty uzyskania przychodu wyznacza się inaczej. Wyjaśnimy to w dalszej części poradnika, która odnosi się bezpośrednio do e-deklaracji. W przepisach wyodrębniona została również grupa przychodów zwolnionych z opodatkowania. W polskim ustawodawstwie istnieje ponadto grupa dochodów, które nie są łączone z innymi dochodami osoby fizycznej. Należą do nich m.in. dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i dochód pochodzący z nieujawnionych źródeł. Takie dochody najczęściej rozlicza się według podatku ryczałtowego. PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 5

6 PIT-37 Przejdźmy zatem do tego czym tak naprawdę jest PIT-37, kto i kiedy może go stosować oraz jak bezbłędnie wypełnić druk, który potrafi przysporzyć wiele trudności osobom nie mającym z nim wcześniej do czynienia. PIT-37 to formularz rozliczenia dochodów podatnika, który owe dochody uzyskał wyłącznie za pośrednictwem płatnika 1 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach ogólnych stosując skalę podatkową. Przykładowo są to: wynagrodzenia ze stosunku pracy i stosunku służbowego, emerytury lub renty krajowe (jako renty rozumieć należy także renty socjalne i strukturalne), przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, przychody z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, kontrakty menedżerskie, działalność sportowa), świadczenia lub zasiłki przedemerytalne, stypendia. Aby móc posługiwać się drukiem PIT-37 należy pamiętać także o 3 innych warunkach: podatnik nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej, podatnik nie jest zobowiązany do doliczenia dochodów małoletnich dzieci do swoich dochodów, podatnik nie obniża dochodów o straty z lat ubiegłych. Formularz ten stosujemy niezależnie od sposobu opodatkowania (indywidualnie, razem z małżonkiem, czy z samotnie wychowywanymi dziećmi). Wykorzystujemy go także, jeśli mieszkamy w innym niż Rzeczpospolita Polska kraju Unii Europejskiej bądź w Konfederacji Szwajcarskiej. IDENTYFIKATOR PODATNIKA Tak wygląda pole, od którego powinniśmy zacząć wypełnianie deklaracji PIT-37. Trzeba w nim podać identyfikator podatkowy podatnika. Numer PESEL mogą wpisać osoby, które: 1 Płatnik jest odpowiedzialny za naliczenie, pobranie oraz wpłacenie należności podatkowych podatnika na konto odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Najczęściej płatnikiem jest firma, w której podatnik pracuje. PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 6

7 są objęte rejestrem PESEL, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie były zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie były płatnikami składek i podatku z tytułu np. zatrudnienia pracownika. Jeśli podatnik nie spełnia choćby jednego z powyższych warunków, jako identyfikator podatkowy wpisuje swój numer NIP. SPOSOBY OPODATKOWANIA Ustawodawca przewidział kilka sposobów opodatkowania. W tym podrozdziale postaramy się pokrótce opisać każdy z nich, aby nie mieli Państwo wątpliwości, który typ opodatkowania należy wybrać. W powyższej tabelce, znajdującej się na pierwszej stronie formularza PIT-37 należy zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni sposób opodatkowania. OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE Ten rodzaj opodatkowania przeznaczony jest dla wszystkich osób, które rozliczają swoje dochody indywidualnie. Nie ma tu innych przepisów niż wymienione wcześniej, dotyczące bezpośrednio możliwości rozliczania się przy użyciu formularza PIT-37. ŁĄCZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW MAŁŻONKÓW Ustawodawca przewidział możliwość wspólnego rozliczania swoich dochodów przez małżonków na podstawie złożonego wniosku, który szerzej opisany jest w art. 6., ust. 2. Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Aby skorzystać z takiej możliwości należy spełnić kilka warunków: małżonkowie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 2, pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, posiadają wspólność majątkową przez cały rok podatkowy, żaden z małżonków nie może podlegać opodatkowaniu liniowemu dochodów z działalności rolniczej, nie mogą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (z wyłączeniem wynajmu i dzierżawy niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), małżonkowie muszą złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie w określonym dla tego terminie. 2 Nieograniczony obowiązek podatkowy tyczy się osób fizycznych zamieszkujących terytorium RP. Osoby te podlegają obowiązkowemu opodatkowaniu WSZYSTKICH dochodów (przychodów), niezależnie od miejsca ich powstania. PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 7

8 Jeśli małżonkowie spełniają wszystkie powyższe warunki, przysługuje im prawo do wspólnego rozliczenia dochodów na jednym formularzu. Wniosek do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w imieniu małżeństwa składa jedna osoba. Oświadczenie obarczone jest odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, jeśli mąż/żona składając wniosek nie miał/a na to zgody drugiej strony. Istnieje także drugi wariant łącznego opodatkowania małżonków na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 6a, ust. 1. Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Ten typ opodatkowania dotyczy osób, które: zawarły związek małżeński przed początkiem roku podatkowego, a w jego trakcie jeden z małżonków zmarł, pozostawały w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a po jego upływie jeden z małżonków zmarł przed złożeniem deklaracji podatkowej. Aby podatnikowi przysługiwało rozliczenie razem ze zmarłym małżonkiem, muszą zostać również spełnione wszystkie warunki wymienione wcześniej w tym podrozdziale. Wysokość podatku dla podatników, którzy wybrali rozliczenie łączne (dotyczy obu typów), to dwukrotność podatku, który został wyliczony od połowy łącznych zarobków małżonków. Regułę tę można stosować również, gdy dochód jednej z osób wyniósł 0 zł lub nie przekroczył kwoty powodującej powstanie obowiązku podatkowego (3091zł). Wariant ten jest szczególnie korzystna dla osób, których dochód przekracza pierwszy próg podatkowy. OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECI Z preferencyjnego opodatkowania skorzystać może rodzic lub opiekun będący: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności ale wyłącznie jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci. Warunkiem jest samotne wychowywanie dzieci: małoletnich, dzieci do 25. roku życia, jeśli uczą się bądź studiują i nie uzyskały przychodu podlegającego opodatkowaniu (przychód poniżej 3091zł), dzieci niezależnie od ich wieku, jeśli otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Osoba ubiegająca się o taki rodzaj opodatkowania, a także jej dzieci muszą również spełniać ogólne warunki, które zostały podane w podrozdziale Łączne opodatkowanie dochodów małżonków. PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 8

9 Jeśli wszystkie powyższe warunki są spełnione, osoba samotnie wychowująca dzieci, po złożeniu odpowiedniego wniosku, może wyznaczyć wysokość swojego podatku od połowy swoich dochodów. Należy jednak pamiętać o przemnożeniu podatku przez 2. OPODATKOWANIE PRZEWIDZIANE W ART. 29 UST. 4 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Ten rodzaj opodatkowania dotyczy osób, które zamieszkują na stałe poza granicami RP, ale na terenie Unii Europejskiej, w Konfederacji Szwajcarskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby te, na wniosek wyrażony w zeznaniu, przychody uzyskane na terenie Polski i tu podlegające opodatkowaniu, mogą opodatkować przy zastosowaniu skali podatkowej. W takiej sytuacji, pobrany od przychodów zryczałtowany podatek dochodowy traktowany jest na równi z zaliczką pobraną przez płatnika na opłacenie podatku dochodowego. Zasada ta jest stosowana w przypadku istnienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a krajem zamieszkania podatnika, dzięki którym polski Urząd Skarbowy będzie miał możliwość i prawo uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym dany podatnik ma miejsce zamieszkania. CZĘŚĆ A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA Przejdźmy zatem do części A naszego zeznania, do której należy wpisać odpowiedni Urząd Skarbowy. podatnicy mieszkający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu składają zeznanie według miejsca zamieszkania w dniu 31. grudnia danego roku podatkowego, podatnicy niemieszkający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu składają zeznanie do Urzędu Skarbowego odpowiadającego za opodatkowanie osób zagranicznych (określonego przez Ministra Finansów w rozporządzeniu). Należy także zaznaczyć krzyżykiem pole 10.1, jeśli jest to złożenie zeznania po raz pierwszy w danym roku, natomiast pole 10.2 jeśli jest to korekta złożonego już wcześniej zeznania. Pamiętać trzeba jednak o tym, iż złożenie korekty będzie ważne tylko pod warunkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn! PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 9

10 CZĘŚĆ B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA Część B.1 wypełnia każda osoba składająca zeznanie podatkowe. Są to podstawowe dane osobowe, imię i nazwisko, a także adres zamieszkania. Jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania podczas trwania roku podatkowego, należy wpisać ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Część B.2 wypełniają wyłącznie osoby, które rozliczają się wspólnie z małżonkiem. Podatnik, który w pozycji 6 (wybór sposobu opodatkowania) zaznaczył wariant trzeci, również nie jest zobowiązany do wypełnienia tej części. CZĘŚĆ C. DOCHODY/STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 10

11 W częściach C1. oraz C2. wykazujemy kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody, straty oraz kwoty zaliczek pobranych przez płatnika. Wypełniamy tylko wiersze, dotyczące źródeł, z których osiągnięte zostały przychody(dochody) lub poniesione straty. Część C2. dotyczy sytuacji, w której rozlicza się dochody wraz z małżonkiem. W pierwszym wierszu wpisujemy dochody z pracy: w kolumnie b wpisujemy sumę kwot z komórek 35 i 40 z PIT-11, w kolumnie c wpisujemy sumę kwot z komórek 36 i 41 z PIT-11, w kolumnie d wpisujemy różnicę kwot z komórek b i c. Jeżeli obliczona dla kolumny d kwota okaże się ujemna, wpisujemy ją do kolumny e, ale bez minusa, w kolumnie f wpisujemy sumę kwot z komórek 39 z PIT-11. W drugim wierszu wpisujemy dochody z emerytur i rent: zarówno w kolumnie b, jak i w kolumnie d, wpisujemy sumę z komórki 33. z PIT-40A i PIT-11A, w kolumnie f wpisujemy sumę z pozycji 34. PIT-11A oraz z komórki 45 PIT-40A. W trzecim wierszu wpisujemy dochody z umów o dzieło i zlecenie: w kolumnie b wpisujemy sumę z pozycji: 55 i 59 z PIT-11, 51, 55, 59 z IFT-1/IFT-1R plus kwotę obliczoną na podstawie informacji PIT-R, w kolumnie c wpisujemy sumę z pozycji 56 i 60 z PIT-11, kolumny d i e wypełniamy analogicznie jak w wierszu 1, w kolumnie f wpisujemy sumę z pozycji 58 i 62 z PIT-11 oraz pozycji 53, 57, 61 z IFT-1/IFT-1R. W czwartym wierszu wpisujemy dochody z tytułu praw autorskich: w kolumnie b wpisujemy sumę z komórek 63 z PIT-11 oraz 47 z IFT-1/IFT-1R, w kolumnie c wpisujemy sumę z pozycji 64 z PIT-11, kolumny d i e wypełniamy analogicznie jak w wierszu 1, w kolumnie f wpisujemy sumę z pozycji 66 z PIT-11 i pozycji 49 z IFT-1/IFT-1R. Wiersz piąty, czyli inne źródła, dotyczy dochodów ze stypendiów, spółdzielni rolniczych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczeń społecznych niewypłacanych przez zakład pracy i innych. Wiersz szósty to suma komórek wymienionych powyżej. PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 11

12 CZĘŚĆ D. ODLICZENIA OD DOCHODU Pozycja 91 to suma kwot z pozycji 75 z PIT-11, a pozycja 93 to suma kwot z pozycji 76 z PIT-11. Kolejne pozycje wypełniamy zgodnie z instrukcją przy odpowiednich polach PIT-37. Pozycje 92, 94, 96, 98 wypełniamy w przypadku, gdy rozliczamy się razem z małżonkiem. W pozycjach wpisujemy kwoty odliczeń od dochodu na podstawie wypełnionych formularzy załączników PIT/O lub PIT/D (w obydwu formularzach odliczenia od dochodu znajdują się w części B). Pozycja 103 to dochód po odliczeniach, czyli od sumy kwot z poz. 95 i 96 należy odjąć sumę kwot z poz. 97, 98, 99 i 101. CZĘŚĆ E. OBLICZENIE PODATKU W tej części obliczamy podstawę opodatkowania i podatek, ale jeszcze przed zastosowaniem ulg podatkowych i odliczeń od podatku (proszę nie mylić z odliczeniami od dochodu, z części D). Podatek należy obliczyć w zależności od wysokości podstawy opodatkowania (pozycja 104.): Jeżeli podstawa opodatkowania wynosi do zł, to podatek wyniesie 18 proc ,02 zł; Jeżeli podstawa opodatkowania jest większa niż zł, to podatek wyniesie ,02 zł + 32 proc. od nadwyżki przekraczającej zł. PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 12

13 Przykład 1: Podstawa opodatkowania z pozycji 104. wynosi zł. Podatek wyniesie 18 procent z zł minus 556,02 zł, czyli ,98 zł. Przykład 2: Podstawa opodatkowania z pozycji 104. wynosi zł. Podatek wyniesie ,02 zł plus 32 procent z ( zł zł). Podatek zatem wyniesie ,06 zł. Obliczony podatek wpisujemy w pozycję 105., a jeżeli nie ma żadnych doliczeń to także do pozycji 107. CZĘŚĆ F. ODLICZENIA OD PODATKU Jak sama nazwa wskazuje, w tej części rozliczenia podatkowego, podatnik może od kwoty podatku odliczyć pewne ulgi. Podatek zmniejszony o wspomniane ulgi będzie więc tym głównym podatkiem należnym w deklaracji PIT-37. Pierwszym typem składki, którą możemy odliczyć od podatku jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Stanowi ona 9 procent podstawy wymiaru składki czyli wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne z czego 7,75 procent jest podstawą do odliczenia z podatku. Kolejne odliczenia od podatku to ulgi, które podatnik wykaże w załączniku PIT/O. Suma odliczanych ulg nie może przekroczyć kwoty podatku pomniejszonej o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. PIT/O jest drukiem dołączanym przez podatnika, gdy ten chce skorzystać z przysługujących mu odliczeń i ulg podatkowych. Część C PIT/O dotyczy właśnie odliczeń od podatku. Podatnik może skorzystać z następujących ulg: ulgi za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną, PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 13

14 ulgi na dzieci (wymaga również wypełnienia części E tego samego PIT-u), inne ulgi, o których mowa w art. 27 ust. g ustawy. Ostatnie odliczenia od podatku to odliczenia związane z wydatkami i ulgami mieszkaniowymi. Te, które dotyczą wydatków mieszkaniowych podatnik wykazuje w załączniku PIT/D część C.2. Warto także wspomnieć o tym, że wysokość ulgi mieszkaniowej jest odnawiana co roku. CZĘŚĆ G. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Jak sama nazwa wskazuje, podatnik oblicza w tej części wysokość swojego zobowiązania podatkowego. Podatek należny to podatek po odliczeniach (poz. 114) pomniejszony o wysokość ulgi mieszkaniowej. Suma zaliczek pobranych przez płatników znajduje się w części C PIT-37. CZĘŚĆ H. INFORMACJA O DOCHODACH (PRZYCHODACH) WYKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 45 UST. 3C USTAWY Część H dotyczy podatników, którzy uzyskali dochód: z papierów wartościowych (odsetki, dyskonto), z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach przedsiębiorstw, z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Wszystkie te dochody należy zsumować ze sobą, a wynik wpisać w przeznaczone do tego miejsce. CZĘŚĆ I i J. ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Każdy podatnik, o ile jego podatek należny nie wynosi 0 zł, może przekazać 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Katalog takich organizacji można znaleźć na stronie PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 14

15 W pozycji 123. Podatnik wpisuje nr KRS organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać 1% swojego podatku. Z kolei pozycja 124. zawiera wnioskowaną kwotę wsparcia OPP i wynosi 1% podatku należnego, który znajduje się w komórce 118. Wypełnienie części J nie jest obowiązkowe, ale podatnik może wyrazić zgodę na przekazanie swoich podstawowych i dodatkowych danych (np. , pozycja 127) organizacji, którą wspiera. CZĘŚĆ K. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH Do załączników zeznania można zaliczyć PIT/O. Jest on składany przez osoby, które dokonały odliczeń od dochodu (np. ulga za Internet, wydatki na cele rehabilitacji) lub odliczeń od podatku (np. osoba samotnie wychowująca dzieci). Warto pamiętać, że odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych nie są uwzględniane w PIT/O, lecz w kolejnym załączniku, PIT/D. Jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie wystarczy, że złożą jeden załącznik PIT/O. Liczbę tych załączników należy wpisać w komórce 128. Inny załącznik, PIT/D, składany jest przez osoby, które dokonują odliczeń wydatków mieszkaniowych (nie były one uwzględnione w PIT/O). Zaliczamy do nich m.in. odsetki z tytułu zaciągniętych na cele mieszkaniowe pożyczek i kredytów (jest to tzw. ulga odsetkowa). Małżonkowie, bez względu na to, czy rozliczają się wspólnie, czy też oddzielnie, składają jeden załącznik PIT/D. Analogicznie, w komórce 129 wpisujemy PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 15

16 liczbę załączników. Jeśli załącznik PIT/D złożyliśmy z innym zeznaniem, to należy wypełnić także pozycje 132 i 134. Pozycję 130. wypełniamy, gdy po raz pierwszy skorzystaliśmy z ulgi odsetkowej (załącznik PIT-2K dołączamy do załącznika PIT/D). Odliczenia dotyczą wydatków, które poniesiono z tytułu pożyczek lub kredytów mieszkaniowych, pożyczek lub kredytów na spłatę innych pożyczek mieszkaniowych. Ponadto odsetki od każdego kolejnego zabiegu rolowania kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe będą wliczane do tej ulgi. Małżonkowie, bez względu na to, czy rozliczają się wspólnie, czy też oddzielnie, składają jeden załącznik PIT-K2. Certyfikat rezydencji, znajdujący się w pozycji 131, wypełniają osoby, które: dla celów podatkowych maja inne miejsce zamieszkania niż Rzeczpospolita Polska (miejsce to znajduje się na obszarze należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bądź też Konfederacji Szwajcarskiej), rozliczają się wspólnie z małżonkiem, jako osoby samotnie wychowujące dzieci i inne. Osoby, które chciałby uzyskać zwrot podatku na rachunek bankowy, a nie jak to odbywa się normalnie, czyli poprzez Pocztę Polską, powinny złożyć deklarację ZAP-3. Deklarację najlepiej jest złożyć jeszcze przed wypełnieniem i wysłaniem zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego. CZĘŚĆ L. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ MAŁŻONKA/ PEŁNOMOCNIKA Jest to ostatnia część, którą wypełnia podatnik. Przeznaczona jest tylko i wyłącznie na podpis osoby lub osób składającej/cych zeznanie podatkowe. Osoby, które: wybrały opodatkowanie indywidualne podpisują się tylko w miejscu przeznaczonym na podpis podatnika pole 135, wybrały opodatkowanie łącznie z małżonkiem podpisują się w polu przeznaczonym na podpis podatnika pole 135, małżonek podpisuje się w polu przeznaczonym na podpis małżonka pole 136, wybrały pozostałe sposoby opodatkowania również podpisują się tylko w miejscu przeznaczonym na podpis podatnika pole 135. PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 16

17 Ustawodawca przewidział także sytuację, w której deklaracja może zostać podpisana przez pełnomocnika pole 137. Należy jednak pamiętać, że informację o udzieleniu pełnomocnictwa osobie trzeciej należy zgłosić do odpowiedniego organu podatkowego w tym wypadku do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Bez takiej informacji deklaracja jest nieważna! PIT PRZEZ INTERNET Od pewnego czasu podatnik może złożyć swoje zeznanie podatkowe bez wychodzenia z domu. Jedną z deklaracji, którą można składać elektronicznie jest PIT-37 wraz z załącznikami. Aby wysłać deklarację podatkową przez Internet podatnik musi przygotować: PESEL, NIP (jeśli prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, bądź też płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika), dane osobowe, datę urodzenia, kwotę przychodu wykazaną w zeszłorocznym zeznaniu podatkowym! Jeśli posiadamy wszystkie podane wyżej informacje pozostaje nam tylko do wykonania 5 krótkich czynności, tak, aby nasz PIT-37, wraz z załącznikami, trafił do odpowiedniego dla nas Urzędu Skarbowego: ze strony internetowej e-deklaracje.gov.pl należy pobrać aplikację e-deklaracje Desktop, następnie należy wypełnić odpowiedni formularz w aplikacji, za podpisanie formularza uznaje się kwotę przychodu wykazaną w zeszłorocznym zeznaniu (jeśli podatnik nie uzyskał dochodu, kwota ta wynosi 0 zł), po wykonaniu powyższych czynności pozostało już tylko wysłać deklarację podatkową, Ministerstwo Finansów zaleca również pobranie i zachowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które może być dowodem nadania formularza w razie problemów z systemem komputerowym. Podatnik może wykorzystać elektroniczne nadanie deklaracji niezależnie od wybranego sposobu opodatkowania (indywidualne, wspólnie z małżonkiem czy też przewidziane dla osób samotnie wychowujących dzieci). Drogą elektroniczną nie można jednak złożyć deklaracji, która autoryzowana jest przez pełnomocnika w tym wypadku pozostaje tylko możliwość osobistego złożenia dokumentów w odpowiednim Urzędzie Skarbowym lub wysłanie ich pocztą na adres tego urzędu. PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 17

18 ZAKOŃCZENIE Mamy nadzieję, że poradnik i poruszone w nim kwestie rozwiały Państwa wątpliwości oraz znacząco ułatwiły wypełnienie corocznego zeznania. Wierzymy, że dzięki temu rozliczenie z fiskusem nie będzie problemowe i czasochłonne. Chcielibyśmy także zachęcić osoby, które do tej pory zlecały rozliczenia znajomym lub księgowym do tego, aby samodzielnie spróbowały wypełnić swoje zeznanie. Wszystko to w imię hasła: Bądź niezależny rozlicz swój PIT!. Jeśli jednak napotkają Państwo problemy nie do przejścia, chętnie pomożemy w ich rozwiązaniu. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy, a w ciągu 48 godzin jeden z naszych konsultantów skontaktuje się z Państwem i wspólnie rozwiążemy wszelkie niejasności. MARCIN GADZIKOWSKI KAROLINA KARCZEWSKA IGOR MARKOWSKI MARCIN POHL Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie tekstu zabronione. PBDA Consulting ul. Dożynkowa 9F/ Poznań Strona 18

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo