REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (CSK), instytucja kultury Województwa Lubelskiego, z siedzibą: Al. Racławickie 8, Lublin. 2. Celem konkursu jest wybór projektu logo CSK, opartego na znaku graficznym oraz logotypie, który powinien spełniać następujące założenia: a) być oryginalny, tzn. nie może być kopią lub bezpośrednim nawiązaniem do żadnego istniejącego i chronionego prawnie znaku graficznego, b) powinien nawiązywać do idei spotkania i dialogu kultur oraz do misji CSK jako instytucji międzykulturowej o najwyższym poziomie artystycznym, otwartej na dialog społeczny, współpracującej ze środowiskiem naukowym i biznesowym oraz zaangażowanej w inicjowanie projektów artystycznych, których syntetyczny opis w tym brief projektowy znajduje się od daty ogłoszenia konkursu na stronie c) powinien charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną, który stanowić będzie podstawę do stworzenia dalszego Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, d) projektując logo należy unikać graficznego przetworzenia wyłącznie akronimu CSK ani też samego słowa Centrum, e) nadawać się do różnorodnego wykorzystania w materiałach reklamowych i promocyjnych oraz rozpowszechniania za pomocą dostępnych kanałów czy narzędzi komunikacyjnych, f) identyfikować przeróżne inicjatywy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, komunikujące się w różnych stylistykach branżowych, g) projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej, o ile spełniają wymagania przedstawione w Regulaminie Konkursu, zgodnie z sekcją III niniejszego Regulaminu.

2 II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 1. W konkursie mogą uczestniczyć twórcy występujący jako osoby fizyczne lub reprezentowani przez osoby prawne, jeśli ich przedmiotem działalności jest projektowanie graficzne. 2. Uczestnicy konkursu powinni posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć następujące materiały: a) pracę konkursową zgodną z wymaganiami określonymi w sekcji III niniejszego Regulaminu, b) w przypadku twórców występujących jako osoby fizyczne: - podpisane przez uczestnika Konkursu oświadczenie o udziale w konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu), c) w przypadku twórców reprezentowanych przez osoby prawne: - oświadczenie o udziale w konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu podpisane przez upoważnioną osobę reprezentującą instytucję (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu), - oświadczenie autora/ autorów pracy konkursowej o zgodzie na wykorzystanie pracy konkursowej przez reprezentującą go/ ich osobę prawną (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu). 4. Materiały o których mowa w punkcie II. 3. niniejszego Regulaminu należy dostarczyć do siedziby Organizatora wyłącznie drogą elektroniczną na adres: do dnia r. do godziny 16.00, przy czym oświadczenia, o których mowa w punktach II. 3. b) oraz II. 3. c) niniejszego Regulaminu, powinny zostać przesłane jako skany dokumentów podpisanych przez upoważnione osoby. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Organizatora. 5. Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę, zawierającą jedną propozycję logo. 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Jury a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione. 7. Nadesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.

3 8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie plików zawierających prace konkursowe powstałe w trakcie transferu plików. 9. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość zmiany terminu nadsyłania prac. O każdej zmianie terminów Organizator poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej III. FORMA PREZENTACJI PRAC KONKURSOWYCH 1. Prezentacja projektu graficznego będącego przedmiotem niniejszego konkursu powinna obejmować: a) projekty znaku i logotypu w wersji barwnej oraz w wersji monochromatycznej czarno-białej, bez odcieni szarości, b) uzasadnienie obranej drogi projektowej, c) zastosowaną w logotypie typografię wraz z uzasadnieniem jej wyboru, d) praktyczne aplikacje logo w sytuacjach ekspozycyjnych typowych dla komunikacji marketingowej: na akcydensach, materiałach promocyjnych, w reklamie i przestrzeni publicznej (tzw. Key Visual). 2. Projekty, o których mowa w punktach III. 1. a-d niniejszego Regulaminu, należy dostarczyć w formie cyfrowej pod postacią prezentacyjnego pliku elektronicznego w formacie pdf, jako załącznik do wiadomości lub link transferowy. 3. Prezentacja konkursowa powinna być pozbawiona graficznych i tekstowych elementów identyfikujących autora. IV. KRYTERIA OCENY PRAC 1. Konkurs jest jednoetapowy. 2. Właściwą ocenę poprzedzi ocena formalna za którą odpowiada Sekretarz Komisji Konkursowej. Prace nie spełniające warunków opisanych w Regulaminie, w szczególności złożone po terminie, złożone przez osoby nieuprawnione i nie spełniające wymogów dotyczących formy prezentacji podlegają wykluczeniu. 3. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w następującym składzie: Przewodniczący Jury: Peddy Mergui projektant, wykładowca akademicki Członkowie Jury w kolejności alfabetycznej: Piotr Franaszek Dyrektor CSK, twórca marki Lubelskie. Smakuj życie!

4 Dr hab. Dawid Korzekwa projektant, Prezes STGU Jarosław Koziara artysta plastyk, UMCS w Lublinie Dr Justyna Kucharczyk projektantka, ASP w Katowicach Agata ENDO Nowicka artystka, ilustratorka, Zarząd STGU Dr Sławomir Plewko projektant, Kontrastudio 4. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria: a) walory artystyczne: spełnienie warunku opisanego w punkcie I. 2. niniejszego Regulaminu, pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność, łatwość zapamiętywania i rozpoznawania znaku, b) walory graficzne: profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki, c) walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych (łatwość konwersji na różne media), d) jakość prezentacji. 5. Członkowie Komisji Konkursowej oceniają prace na zasadzie anonimowości, nie mają dostępu do informacji o autorze pracy. 6. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najlepszych prac na zasadzie konsensusu. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 7. Za organizację prac w Komisji Konkursowej, w tym zachowanie anonimowości odpowiada Sekretarz Komisji Konkursowej. 8. Komisja konkursowa ma pełne prawo do podejmowania decyzji. 9. Komisja konkursowa jest zobowiązana do przygotowania protokołu obrad Komisji. V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia Informacja o zwycięskich pracach zostanie ogłoszona podczas konferencji prasowej, a następnie zamieszczona na stronie internetowej 3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem drogą mailową. 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, nazwy firmy i informacji o laureatach konkursu, a także projektów konkursowych

5 oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie. VI. NAGRODY 1. Komisja Konkursowa dokona wyboru 3 zwycięskich prac. 2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: a) za I miejsce: nagroda główna PLN brutto b) za II miejsce: 8500 PLN brutto c) za III miejsce: 5000 PLN brutto 3. Nagrody przyznawane są autorom osobom fizycznym, niezależnie od tego czy występują samodzielnie, czy reprezentowani są przez osobę prawną. 4. W przypadku gdy nagrodzona praca jest dziełem kilku autorów, nagroda wypłacana jest w równych częściach każdemu z nich. 5. Podatek od wypłaconej nagrody zostanie uregulowany przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W tym celu Organizator, działając jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąci z wartości nagrody dziesięcioprocentowy zryczałtowany podatek dochodowy i odprowadzi go do właściwego urzędu skarbowego. 6. Komisja Konkursowa może zadecydować o innym rozdysponowaniu puli nagród, bez prawa do jej zwiększania, w szczególności w sytuacji nieprzyznania którejś z nagród lub przyznania nagród ex aequo. 7. Z laureatem nagrody głównej Organizator Konkursu podpisze umowę na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w trybie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Umowa zawierać będzie postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, o których szczegółowo mowa w VII regulaminu. Na mocy przedmiotowej umowy wykonawca otrzyma dodatkowe honorarium za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości PLN brutto. Uczestnik konkursu, którego praca została wybrana, zobowiąże się do zawarcia umowy w terminie 14 dni od momentu wystąpienia z takim żądaniem przez Organizatora. 8. W przypadku przyznania nagrody głównej ex aequo jednej lub więcej prac, Dyrektor CSK decyduje z którym z laureatów nagrody głównej zostanie zawarta umowa. 9. W przypadku odmowy podpisania umowy na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej przez laureata nagrody głównej konkursu lub nieprzyznania

6 nagrody głównej Organizator może zwrócić się o zawarcie przedmiotowej umowy do pozostałych laureatów konkursu w kolejności zgodnej z werdyktem Komisji Konkursowej. 10. W przypadku, gdy autor/autorzy pracy wybranej do realizacji jest reprezentowany przez osobę prawną, umowa, o której mowa w punkcie VI. 7. niniejszego Regulaminu, zostanie zawarta z tą osobą prawną. Będzie ona jednak zobowiązana do zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez autorów wybranej pracy. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania. 12. Organizator ma prawo do odmowy podpisania umowy na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej z laureatem konkursu w sytuacji gdy: a) udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie ogłoszenia konkursu, b) nie przyznano nagrody głównej, c) pojawią się uzasadnione wątpliwości dotyczące praw autorskich autora wybranej do realizacji pracy konkursowej do tejże pracy lub naruszenia przez autora tejże pracy praw osób trzecich. VII. ZAKRES ZLECENIA NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ (SIW) Przedmiotem zlecenia, o którym mowa w punkcie VI. 7. niniejszego Regulaminu, będzie opracowanie SIW obejmującego następujący zakres: 1. Opracowanie księgi znaku (logo manual) zawierającej jego kodyfikację i standaryzację oraz inne elementy pozwalające na wdrażanie i funkcjonowanie znaku w sposób spójny. Księga znaku powinna zawierać m.in.: budowę i proporcje logo, opisy różnych wersji logo kolorystyczne/monochromatyczne/reliefowe, kompozycyjne, formalne, językowe, funkcjonowanie na tłach, opis kolorystyki, pola ochronne, wielkości minimalne, opis zastosowanego liternictwa, zasady prawnej ochrony znaku, funkcjonowanie znaku w zestawieniu z innymi znakami (cobranding). 2. Opracowanie systemu zasad zastosowania znaku, tworzenia szaty graficznej materiałów służących do komunikacji oraz sposobu doboru materiału graficznego. System powinien zawierać ponadto projekty graficzne nośników promocyjnoinformacyjnych tworzących graficzny wizerunek marki takich jak:

7 a) Akcydensy użytkowe (np. materiały biurowe: wizytówki, druki, papeteria firmowa, szablon prezentacji PPT i Prezi itp.) b) Akcydensy promocyjno-informacyjne (broszury, plakaty, ulotki, kartki, programy, karty stałego klienta itp.) c) Reklamy (szablony reklam na typowe nośniki prasa, outdoor) d) Nośniki konferencyjno-wystawiennicze (banner, rollup, ścianka promocyjna itp.) e) Upominki promocyjne f) Środki transportu g) Infografiki służące komunikacji wizualnej danych i procesów (wykresy, osie czasu itp.) h) Rekomendacje dotyczące doboru zdjęć wraz z opisem sposobu fotografowania i) Elementy dostępu (zaproszenia, bilety, smycze, identyfikatory, karty dostępowe itp.) j) Odzież, nakrycia głowy i dodatki dla pracowników obsługi wraz z rekomendacjami produkcyjnymi 3. Zaprojektowanie koncepcji szaty graficznej (layout) serwisu internetowego obejmującej sposób nawigacji oraz wygląd strony głównej i podstron zgodne z koncepcją komunikacji wizualnej, o której mowa wyżej. W ramach tego zadania należy zaprojektować także elementy służące do komunikacji instytucji w mediach społecznościowych (np. tła i awatary FB). Dokładny opis funkcjonalności oraz innych elementów niezbędnych do zaprojektowania layoutu serwisu internetowego stanowi odrębne zadanie koncepcyjne. 4. Zaprojektowanie Systemu Identyfikacji Przestrzennej obejmującego zasady tworzenia jego poszczególnych komponentów oraz projekty elementów informacyjnych wykorzystywanych dla oznaczenia miejsc oraz nawigacji po budynku i jego otoczeniu. Powinien on zawierać koncepcję kodu kolorystycznego dla wyróżnienia poszczególnych części budynku, zestaw ikon dla oznaczania funkcji pomieszczeń oraz projekty elementów służących do nawigacji w jego przestrzeni (tabliczki, tablice informacyjne, strzałki kierunkowe itp.). VIII. PRAWA AUTORSKIE 1. Przekazując prace do udziału w konkursie uczestnik konkursu składa oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

8 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie zgłoszonych do konkursu prac przez Organizatora bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia w celu promocji konkursu i informacji o konkursie, w tym: a) utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) rozpowszechniania projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, c) publicznego udostępniania projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, d) wprowadzania projektu do pamięci komputera i umieszczenie w sieci, f) przekazywania ww. prac innym podmiotom w celu promocji i informacji o konkursie, w szczególności redakcjom dzienników, czasopism, portali internetowych oraz stacji telewizyjnych. 3. Sposób i zakres wykorzystania przez Organizatora praw autorskich autora pracy wybranej do realizacji określi Umowa na Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej. 4. Majątkowe prawa autorskie do prac uczestniczących w konkursie pozostają własnością autorów, z wyjątkiem projektów, które stanowić będą podstawę zamówienia na SIW. IX. DODATKOWE INFORMACJE: 1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Dyrektor CSK. 2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Sekretarza Komisji Konkursowej p. Bartosza Wójcika, tel , 3. Organizator przewiduje możliwość spotkania z uczestnikami konkursu przed terminem składania pracy celem skonfrontowania rozumienia briefu projektowego.

9 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE (dla uczestników osób fizycznych) DANE UCZESTNIKA KONKURSU: Imię i nazwisko uczestnika konkursu: Adres zamieszkania: ul.. kod -. miejscowość.. telefon fax ... Niniejszym zgłaszam udział w konkursie na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Oświadczam, że zgłoszony przeze mnie do konkursu projekt utwór graficzny - jest moim dziełem i nie narusza niczyich osobistych praw autorskich. Oświadczam, że posiadam do ww. utworu pełne i niegraniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie. Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, w szczególności z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich. Jego postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a.... podpis autora pracy konkursowej

10 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE (dla uczestników osób prawnych) DANE UCZESTNIKA KONKURSU: Nazwa uczestnika konkursu (osoby prawnej): Siedziba: ul. kod -. miejscowość. Nr NIP:..., nr REGON:... Osoba upoważniona do reprezentacji:... (imię nazwisko, funkcja) Kontakt: Osoba do kontaktu:... telefon fax ... Adres do korespondencji (jeśli inny niż siedziba):... Niniejszym zgłaszam udział w konkursie na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Oświadczam, że autorem/ autorami* utworu graficznego pracy konkursowej jest/ są*:... (imię, nazwisko) Oświadczam, że... (nazwa uczestnika konkursu osoby prawnej) posiada pełne autorskie prawa majątkowe i pokrewne do zgłoszonego projektu utworu graficznego na podstawie: a) faktu opracowania projektu w ramach stosunku pracy b) umowy zawartej z autorem/ autorami c) inne (wymienić podstawę):... * Zobowiązuję się, że w przypadku zawarcia umowy na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej na podstawie przedstawionej pracy konkursowej, wykonanie przedmiotu tej umowy powierzę ww. autorom. Oświadczam, że projekt nie narusza niczyich osobistych praw autorskich. Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, w szczególności z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich. Jego postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a.... podpis osoby upoważnionej do reprezentowania uczestnika konkursu niepotrzebne skreślić

11 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE AUTORA/ AUTORÓW* REPREZENTOWANYCH PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ Dane autora 1: Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... ul.. kod -. miejscowość.. telefon ... Dane autora 2**: Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... ul.. kod -. miejscowość.. telefon ... Oświadczam, że jestem autorem / Oświadczamy, że jesteśmy autorami * pracy konkursowej zgłoszonej w konkursie na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Oświadczam / oświadczamy*, że autorskie prawa majątkowe do utworu graficznego pracy konkursowej przekazałem/ przekazaliśmy* reprezentującej mnie/ nas* osobie prawnej:... (nazwa osoby prawnej)... (adres siedziby)... (nr REGON) podpis autora 1 podpis autora 2** *niepotrzebne skreślić ** w przypadku więcej niż 2 autorów dodać kolejnych, podając dane analogiczne jak w przypadku autora 1 i autora 2.

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM"

REGULAMIN PROGRAMU DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM" 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w audycji "Dragons Den - jak zostać milionerem"

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo