REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU

2 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU 1 ORGANIZATOR i PARTNER 1. Organizatorem Konkursu jest Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Dobrzańskiego 3 (dalej jako Organizator Konkursu ). Realizacja Konkursu przez Organizatora następuje we współpracy z Wydziałem Artystycznym UMCS w Lublinie, al. Kraśnicka 2b, Lublin i agencją reklamową Trzask, ul. Dubois 6/2 w Lublinie. 2. Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Organizatora Konkursu. 2 CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu wyróżniającego się wysokim poziomem merytorycznym, estetycznym, artystycznym i oryginalnością (tj. nie może nawiązywać, lub przypominać żadnego funkcjonującego i chronionego znaku graficznego). 2. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie koncepcji projektu logo Lubelskiego Instytutu Designu działającego w strukturze organizacyjnej Organizatora Konkursu (dalej jako Projekt ). 3. Projekt będzie stanowić podstawę do stworzenia dalszego Systemu Identyfikacji Wizualnej Lubelskiego Instytutu Designu. 4. Projekt zgłaszany na Konkurs nie może być wczesnej zgłaszany w innych konkursach. 3 UCZESTNICY KONKURSU 1. Konkurs adresowany jest do studentów Instytutu Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele Organizatora Konkursu i współorganizatorów, o których mowa w 1 pkt. 1 oraz osoby zaangażowane w organizację Konkursu, a także osoby najbliższe w stosunku do Organizatora i współorganizatorów, o których mowa w 1 pkt. 1, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, krewni, powinowaci do drugiego stopnia. 3. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden Projekt. 4. W konkursie mogą uczestniczyć jedynie autorzy Projektów indywidualnych nie jest możliwe zgłoszenie do Konkursu Projektu przygotowanego przez zespół osób. 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSKIE 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: - wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu - złożenie materiałów graficznych, tj. projektów w formacie PDF (zgodnych ze specyfikacją określoną w & 10); 2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem Projektu ponosi Uczestnik Konkursu. 5 KOMISJA KONKURSOWA

3 1. Oceny Projektów dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu w skład której wejdą: przedstawiciele LPNT, Lubelskiego Instytutu Designu, Wydziału Artystycznego UMCS i agencji Trzask. 2. Obrady Komisji konkursowej są tajne, Komisja nie ma obowiązku uzasadniania swojego wyboru oraz ujawnienia przebiegu obrad. 6 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODA 1. Komisja konkursowa spośród nadesłanych prawidłowo zgłoszeń wyłoni jednego Laureata. 2. Laureat otrzymuje nagrodę Tablet Piórkowy Wacom Intuos Pen&Touch. 3. i wspólną praktykę do odbycia w Lubelskim Instytucie Designu i agencji reklamowej Trzask. 4. Laureat wraz z Organizatorem Konkursu i współorganizatorami ustali terminy odbycia w/w praktyki. 5. Wyniki Konkursu są ostateczne. Organizator Konkursu będzie uprawniony do anulowania wyników Konkursu w przypadku powzięcia informacji, że nagrodzony Projekt narusza warunki, o których mowa w 8 pkt. 1 i 2. W takim przypadku, Komisja konkursowa anuluje wynik Konkursu i dokona ponownej oceny nadesłanych Projektów oraz wyboru zwycięskiego Projektu spośród Projektów nadesłanych do udziału w Konkursie. 7 TERMINARZ 1. Zgłoszenie konkursowe zawierające materiały, o których mowa w 4 należy wysyłać na adres: w terminie do dnia 4 września 2015 r. Decyduje data przyjęcia zgłoszenia konkursowego przez Organizatora Konkursu. 2. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie ogłoszone w dniu 30 września 2015 r. poprzez informację na stronie internetowej Organizatora Konkursu, tj. i na stronie Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie 3. O wynikach Konkursu Organizator Konkursu poinformuje Laureata Konkursu em wysłanym na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej. 4. Zgłoszenia przesłane po terminie wskazanym w pkt 1, jak również zgłoszenia niespełniające warunkach określonych w Regulaminie zostaną odrzucone przez Organizatora Konkursu. 8 PRAWA AUTORSKIE 1. Projekt musi być oryginalny. Nie jest możliwe kopiowanie, zapożyczanie, czy też powielanie innych projektów. Projekty naruszające prawa autorskie osób trzecich nie będą brane pod uwagę w Konkursie. W przypadku wykorzystania przez Uczestnika Konkursu w projekcie projektów osób trzecich, do projektu należy dołączyć zgodę osoby uprawnionej na wykorzystanie tego projektu, w nie mniejszym zakresie niż korzystanie ze zwycięskiego Projektu. 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest autorem Projektu i przysługują mu wyłączne oraz w niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do niego. Uczestnik oświadcza również, że jego uprawnienia nie naruszają praw bądź dóbr osób trzecich. 3. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec Organizatora Konkursu z tytułu naruszenia praw autorskich.

4 4. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora Konkursu nieodpłatnie, z dniem wyłonienia Go jako zwycięzcy Konkursu, autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego do Konkursu Projektu na następujących polach eksploatacji: a) używania i wykorzystywania Projektu we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej prowadzonej przez Organizatora b) utrwalania i zwielokrotniania Projektu wszelkimi technikami graficznymi, fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, audiowizualnymi oraz cyfrowymi, c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu Projektu na nośnikach elektronicznych, d) publicznego wystawiania i wyświetlania Projektu na wszelkich wystawach, imprezach, spotkaniach, konferencjach, wydarzeniach realizowanych przez Organizatora, e) odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji, wszelkimi technikami odtworzeni, nadań i reemisji, f) wprowadzania do obrotu, wydania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem Projektu, g) wprowadzania Projektu do pamięci komputera i umieszczania projektu w Internecie, rozpowszechniania we wszelkiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych, a także wszelkiego publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, h) publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia Projektu, i) nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Projektu w kraju i za granicą, j) zarejestrowania Projektu jako znaku towarowego. 5. Wraz z prawami autorskimi Uczestnik Konkursu przeniesie na Organizatora wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawo własności wszystkich egzemplarzy, na jakich Projekt został złożony.. 9 DZIAŁANIA PROMOCYJNE 1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na publikację jego nazwiska na stronie internetowej Organizatora Konkursu i współorganizatorów, jak również na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu i współorganizatorów jego wizerunku w związku z organizacją Konkursu i jego promocją. 2. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z nadesłanej dokumentacji w celu związanym z organizacją, promocją i reklamą Konkursu, w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora Konkursu, w szczególności poprzez publiczną prezentację podczas wystaw, spotkaniach, w mediach, wydawnictwach Organizatora Konkursu i współorganizatorów (ulotki, plakaty, zaproszenia itp.), na stronach internetowych Organizatora Konkursu i współorganizatorów. 10 SPECYFIKACJA 1. Koncepcja projektu logo Lubelskiego Instytutu Designu powinna być spójna pod względem merytorycznym i estetycznym z identyfikacją wizualną LPNT. 2. Projekt powinien nawiązywać do idei Lubelskiego Instytutu Designu, jako miejsca wspierania i promocji designu, platformy współpracy biznesu, uczelni wyższych i środowiska projektantów. 3. Prezentując wysoki poziom artystyczny, Projekt powinien spełniać rolę marketingową oraz informacyjną, jednocześnie powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania w materiałach reklamowych i promocyjnych oraz rozpowszechniania za pomocą dostępnych kanałów czy narzędzi komunikacyjnych.

5 4. Projekt logo Lubelskiego Instytutu Designu powinien zawierać pełną nazwę tj. Lubelski Instytut Designu. Może uwzględnić skrót od nazwy, składający się z pierwszych liter poszczególnych słów, tj. L I D. 5. Prezentacja powinna obejmować projekt logo w wersji barwnej oraz monochromatycznej czarno/białej, bez odcieni szarości. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wcześniejsza akceptacja niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, że nadesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 2. Do momentu rozstrzygnięcia Konkursu jego Uczestnicy pozostają anonimowi. 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych podanych w związku z udziałem w Konkursie, dla potrzeb niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.). Uczestnik może zmieniać lub poprawiać dane. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu Organizator Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. 4. Przyjmuje się, że dane przekazana przez Uczestnika Konkursu są zgodne z prawdą. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość tych danych. 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia Konkursu bez podania przyczyny takiej decyzji. 6. Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować na adres

Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2

Regulamin konkursu Zostań twarzą JATOMI Vol 2 Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań twarzą JATOMI Vol 2", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu o nazwie Polak, z którego jestem dumny ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU MULTIAGENCJI ASIST

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU MULTIAGENCJI ASIST REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU MULTIAGENCJI ASIST I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Asist Sp. z o.o., zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na LOGOTYP MULTIAGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ ASIST,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok 1. Organizator Organizatorami konkursu na projekt logo Miesiąca Wiedzy o Autyzmie Białystok, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa cele, zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Discovery Polska Sp. z o.o., fundatora nagród w Konkursie.

REGULAMIN KONKURSU. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Discovery Polska Sp. z o.o., fundatora nagród w Konkursie. 1 REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu określa szczegółowe warunki uczestnictwa oraz zasady Konkursu Zawsze ciekawi. Ojciec i Syn. Konkurs na 30-lecie Discovery, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie - dieta"

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie - dieta REGULAMIN KONKURSU pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie - dieta" I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR 1. Warunki ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu ENERGETYCZNY KADR (dalej: Konkurs ) i fundatorem nagród pieniężnych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo