Instrukcja Uytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Uytkownika"

Transkrypt

1 REV System startowy dla MMnet0/0/0/0 Instrukcja Uytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning Evaluation Boards net controllers, RFID High Spe- ed In System programmers for AVR, PIC, ST microcontrollers Microprocesor systems, PCB for, AVR, ST, PIC microcontrollers Starter Kits Embedded Web Servers Prototyping Boards mi- nimodules for microcontrollers, ethernet controllers, RFID High Speed In Systems programme- rs for AVR, PIC, ST microcontrlollers Microprocesor systems, PCB designing Evaluation Bo- ards for `, AVR, ST, PIC microcontrollers Starter Kits Embe- dded Web Serwers Prototyping Boards Minimodules for microcontrollercontrollers, ethernet controllers, High Speed In System program- mers for AVR, PIC, ST microco- Microprocesor R Many ideas one solution Systems, PCB Designing Evaluation Boards

2 Spis Treci WPROWADZENIE... CECHY... BUDOWA PŁYTY... ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NA PŁYCIE... ROZMIESZCZENIE WYPROWADZE... ZASILANIE PŁYTY... DIODY LED... PRZYCISKI... WYWIETLACZ LCD... POTENCJOMETRY... BUZZER... PRZYCISK RESET... INTERFEJS USB... INTERFEJS -WIRE... 0 ZŁCZA ISP I JTAG... POMOC TECHNICZNA... GWARANCJA... ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW I WYMIARY... SCHEMATY...

3 Wprowadzenie Płyta EVBnet0 powstała z myl o udostpnieniu projektantowi systemów opartych na minimodułach MMnet0/0/0/0 bazy sprztowej umoliwiajcej w szybki i łatwy sposób realizacj i weryfikacj swojego pomysłu. Majc to na uwadze płyta została zaprojektowana w taki sposób, aby uytkownik miał dostp do wszystkich kocówek modułu wyprowadzonych na złcza. Na płycie zostały take umieszczone peryferia takie jak: diody LED, przyciski, potencjometry, wywietlacz LCD, interfejs USB, złcze -Wire. Wszystkie te elementy s dostpne na złczach szpilkowych, pozwalajc na podłczenie ich do np. dowolnego portu procesora. Płyta posiada take due pole prototypowe, dajce uytkownikowi moliwo dołczania w łatwy sposób innych elementów i dowolnej ich konfiguracji. Dziki naciciu pomidzy polem prototypowym a reszt płyty, moe ono zosta odłamane. Na płycie umieszczony jest równie zasilacz zwalniajcy uytkownika z obowizku dostarczania stałego napicia stabilizowanego. Wraz z płyt dostarczane s kody ródłowe systemu operacyjnego Nut/OS wraz ze stosem TCP/IP oraz programami demonstracyjnymi. Płyta EVBnet0 wraz z minimodułem MMnet0/0/0/0 moe równie znale zastosowanie w pracowniach dydaktycznych uczelni informatycznych i elektronicznych, ilustrujc aspekty współpracy urzdze elektronicznych z sieci Ethernet/Internet, jak równie posłuy do budowy prac dyplomowych. yczymy samych sukcesów i duo satysfakcji przy projektowaniu i konstruowaniu nowych urzdze elektronicznych opartych na płycie EVBnet0 i minimodułach MMnet0/0/0/0. Cechy Gniazdo pod moduł MMnet0/0/0/0 Złcze z wszystkimi kocówkami modułu MMnet0/0/0/0 Złcza wszystkich peryferii dostpnych na płycie Zasilacz Włcznik zasilania Port USB (z uyciem minimodułu MMusb) Złcze -Wire Złcze programowania w systemie ISP Multiplekser oddzielajcy złcze ISP od reszty systemu Złcze programowania/debuggowania w systemie JTAG Wywietlacz LCD x () diod LED klawisze potencjometry Buzzer Pole prototypowe Uwagi:. Montowany w zalenoci od wersji EVBnet0

4 Budowa płyty Rozmieszczenie elementów na płycie Rysunek Rozmieszczenie elementów na płycie EVBnet0.. Pole prototypowe. Złcze z wyprowadzonymi kocówkami modułu MMnet0. Minimoduł MMnet0/0/0/0. Minimoduł MMusb. Złcze zasilania. Włcznik zasilania. Złcze programowania w systemie ISP. Złcze programowania/emulacji w systemie JTAG. Wywietlacz LCD 0. Diody LED. Przyciski. Potencjometry. Przycisk RESET. Złcze -Wire. Złcza peryferii. Buzzer

5 Rozmieszczenie wyprowadze Numery wyprowadze s zgodne z numeracj w minimodułach MMnet0/0/0/0. Kocówki kontrolera Ethernetowego TPIN, TUPOT nie zostały wyprowadzone na złcze. Funkcja w MMnet0 Nazwa Nazwa Funkcja w MMnet0 +.V Vbat LEDLINK LEDACT LEDDF #WR #RD PD/T PD/ T PD 0 PD/ IC PD/#INT/TxD PD/#INT/RxD RTC SDA PD/#INT/SDA #INT0/SCL RTC SCL PB/ OC/PWM OCB/PWMB DataFlash - #CS DataFlash #CS PB/ OCA/PWMA OC0/PWM0 DataFlash/ MISO PB/ MISO 0 MOSI DataFlash/ - MOSI DataFlash/ SCK PB/ SCK PB0/#SS Przerwanie z RTL0AS Przerwanie z RTL0AS (opc.) AD AD AD AD AD AD AD AD0 A 0 A0 SEL SEL PE/ INT PE/ INT PE/ INT PE/ INT PE/ AC- PE/ AC+ PE/ PDO/TPD 0 PE0/ PDI/RxD PF/ ADC/TDI PF/ ADC/TDO PF/ ADC/TMS PF/ ADC/TCK PF/ADC PF/ ADC PF/ ADC PF0/ ADC0 AREF 0 A A A

6 Zasilanie płyty Płyta EVBnet0 moe by zasilana na dwa sposoby: Z zewntrznego zasilacza o napiciu V AC lub V DC, posiadajcego standardowy wtyk o rednicy bolca.mm, podłczonego do gniazda zasilajcego J. W przypadku zasilania napiciem DC polaryzacja nie jest istotna. Zasilanie doprowadzone jest do modułu MMnet za porednictwem zworki JP, umoliwiajcej pomiar prdu pobieranego przez moduł. Podczas normalnej pracy zworka ta powinna by zwarta. Za porednictwem złcza USB. W takim przypadku naley załoy zwork JP. Na płycie znajduje si równie włcznik zasilania USB, dziki czemu płyta moe pobiera z magistrali USB prd do 00mA. Stabilizowane napicie wyprowadzone jest na złcza J () i J (). Uwaga: Oba sposoby zasilania nie powinny by uywane jednoczenie. J BR RB D N ZASILANIE C 0u/V SW Vin Vout U 0 C 00n C 00n + C u/v Rysunek Implementacja zasilacza na płycie EVBnet0. Diody LED Płyta EVBnet0 posiada diod LED, które pełni rol najprostszego interfejsu midzy systemem a uytkownikiem. Budowa płyty pozwala na dowolne połczenie diod z wyprowadzeniami mikrokontrolera. Diody mog by bezporednio wysterowane z portów mikrokontrolera. Dioda jest zapalana po podaniu sygnału niskiego na odpowiednie wyprowadzenie. Prd wysterowania diody LED wpływajcy do mikrokontrolera wynosi ok. ma. LEDn J0 D0 D D D D D LED0 LED LED LED LED LED R k R k R k R k R k R0 k D D LED LED R R k k Rysunek Implementacja diod LED.

7 Przyciski Płyta EVBnet0 posiada cztery mikroprzełczniki, które mog by podłczone do dowolnego wyprowadzenia mikrokontrolera. Wcinicie przycisku powoduje wymuszenie stanu niskiego na dołczonej kocówce portu. R R R R 0k 0k 0k 0k SWn J SW0 SW SW SW Wywietlacz LCD Rysunek Implementacja przycisków. Wywietlacz LCD podłczono do magistrali danych mikrokontrolera. Sposób podłczenia umoliwia wykonywanie jedynie operacji zapisu do wywietlacza, co jednak jest wystarczajce do jego obsługi. Wyjcie SEL powinno by skonfigurowane jako strob zapisu. Wywietlacz widziany jest w przestrzeni adresowej od 0xFF0 do 0xFF0, wybór pomidzy rejestrem instrukcji a rejestrem danych wywietlacza dokonywany jest przy pomocy linii adresowej A0: 0xFF0 rejestr instrukcji 0xFF0 rejestr danych Napicia kontrastu LCD ustalone jest przy pomocy dzielnika napicia R, R. R k R 0 C 00n A0 #SEL AD0 AD AD AD AD AD AD AD J 0 LCD x Rysunek Podłczenie wywietlacza LCD do magistrali mikrokontrolera.

8 Potencjometry EVBnet0 posiada dwa potencjometry POT0 i POT. Potencjometry mog by uyte do symulowania wyj układów analogowych. Napicie na wyprowadzeniach POTx moe by regulowane w zakresie (0..REF). J AREF R0 0k POT R 0k POT0 Rysunek Implementacja potencjometrów. Buzzer Płyta posiada wbudowany sygnalizator akustyczny, sterowany niskim stanem logicznym za porednictwem tranzystora. Baza tranzystora wyprowadzona jest na złcze J pod nazw SPK. J R 0k Q BC LS C CAP BUZZER Rysunek Implementacja Buzzer.

9 Przycisk RESET Moduł MMnet0 posiada wyprowadzony sygnał RESET, który moe by uyty jako wyjcie do zerowania zewntrznych układów, jak i jako wejcie do zerowania modułu, np. za pomoc przycisku RESET. Na płycie EVBnet0 został umieszczony przycisk zerujcy, którego wcinicie wymusza niski poziom na kocówce RESET modułu. R k SW RESET C 00n Rysunek Implementacja przycisku RESET. Interfejs USB Interfejs USB został zrealizowany z uyciem minimodułu MMusb. Sposób implementacji został przedstawiony na rysunku poniej., QA IRF0 C 00nF JP 0 0 TXL PCT PEN TXE RI DCD DSR DTR CTS RTS RxD TxD VPO VEX VIO RXL SLP V RSO RST NC M MMusb R k USB_RXD USB_TXD USB_CTS USB_RTS JP JP JP JP0 PD (RXD) PD (TXD) PD PD Rysunek Podłczenie portu USB do MMnet0.

10 Dodatkowo na płycie umieszczony został włcznik zasilania USB, oparty na tranzystorze Q. Dziki temu moliwe jest, zgodne ze specyfikacj, pobieranie z portu USB do 00mA prdu. Aby przełcznik ten działał poprawnie naley w ustawieniach konfiguracyjnych modułu MMusb włczy opcj Pull Down IO Pins in USB Suspend. Wyprowadzenia TxD, RxD, RTS, CTS modułu doprowadzono do zworek. Załoenie zworek spowoduje podłczenie sygnałów TxD i RxD do portu USART mikrokontrolera, a sygnałów CTS i RTS odpowiednio do linii PD i PD. Sygnały modułu USB mog zosta równie podłczone do dowolnych wyprowadze mikrokontrolera za pomoc kabelków. Uwaga: Jeli kontrola przepływu nie jest zaimplementowana, sygnały CTS i RTS powinny by połczone ze sob przy pomocy zworki ( jak na rysunku obok) w celu zapewnienia poprawnoci komunikacji. Interfejs -Wire Płyta EVBnet0 posiada złcze magistrali -Wire. Złcze to moe by wykorzystane do podłczenia np. termometru cyfrowego DS0 lub czytnika układów ibutton firmy Dallas/Maxim. Sygnał danych doprowadzony został do złcza J i oznaczony -W. Moe on zosta podłczony z dowolnym wyprowadzeniem mikrokontrolera przy pomocy załczonego kabelka. V TG DATA GN D J R k R 00R J -WIRE WIRE Rysunek 0 Podłczenie złcza -Wire. 0

11 Złcza ISP i JTAG Programowanie modułu moe odbywa si za pomoc interfejsu ISP lub JTAG ( ten drugi umoliwia równie debuggowanie w systemie). Programator w standardzie ISP komunikuje łcze si z mikrokontrolerem za porednictwem trzyprzewodowego interfejsu SPI (plus sygnał RESETu i zasilanie). Interfejs wykorzystuje kocówki I/O mikrokontrolera (PE0, PE i PB), które po zakoczeniu programowania mog pełni zwykłe funkcje. Sygnał LED steruje prac multipleksera U, który na czas programowania odłcza linie magistrali ISP od układów peryferyjnych płyty, eliminujc tym samym moliwoci przypadkowego zapisu do tych układów. W czasie programowania linia ta powinna by w stanie niskim. Zworka JP umoliwia rczne sterowanie multiplekserem w przypadku uycia programatora nieobsługujcego tej linii. JTAG jest czteroprzewodowym interfejsem umoliwiajcym przejcie kontroli nad rdzeniem procesora oraz jego wewntrznymi peryferiami. Moliwoci oferowane przez ten interfejs to m.in.: praca krokowa, praca z pełn szybkoci, pułapki sprztowe oraz programowe, podgld oraz modyfikacja zawartoci rejestrów i pamici danych. Oprócz tego dostpne s funkcje oferowane przez programatory ISP: programowanie i odczyt pamici Flash, EEPROM, fuse i lock bitów. Naley pamita, e jeeli w fuse bitach mikrokontrolera włczony jest interfejs JTAG, to kocówki PF..PF (ADC..ADC) mog pełni tylko funkcje interfejsu i nie mog pracowa jako kocówki I/O, czy wejcia analogowe. J TCK TDO TMS TDI ADC ADC ADC ADC J 0 JTAG 0 ISP R k D ISP JP PE PB PE0 ISP Enable 0 U X0 X Y0 Y Z0 Z INH A B C 0 X Y Z VDD VSS VEE PE_M PB_M PE0_M Rysunek Podłczenie złcz ISP i JTAG na płycie EVBnet0.

12 MOSI LED RST SCK MISO 0 VCC Rysunek Złcze ISP. MOSI LED RST SCK MISO VCC OPIS WYPROWADZE SPI - sygnał danych Master wy / Slave we Sygnał sterowania diod LED i multiplekserem Sygnał RESET układu docelowego SPI - sygnał zegarowy SPI - sygnał danych Master we / Slave wy Napicie zasilania programatora Masa TCK TDO TMS VCC TDI 0 Vref NSRST NTRST Rysunek Złcze JTAG. TCK TDO TMS VCC TDI Vref RST OPIS WYPROWADZE JTAG sygnał zegarowy JTAG sygnał danych do układu docelowego JTAG sygnał przełczajcy Zasilanie emulatora JTAG sygnał danych z układu docelowego Wskanik zasilania układu docelowego Sygnał RESET układu docelowego Masa Programatory, które mog zosta uyte do programowania MMnet0 mona znale na stronach: - ISPCable I: - ISPCable II: Programator/emulator JTAG mona znale na stronie: - JTAGCable I: Pomoc techniczna W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt W pytaniu prosimy o umieszczenie nastpujcych informacji: Numer wersji płyty (np. REV ) Ustawienia rezystorów Szczegółowy opis problemu Gwarancja Płyta EVBnet0 objty jest szeciomiesiczna gwarancj. Wszystkie wady i uszkodzenia nie spowodowanie przez uytkownika zostan usunite na koszt producenta. Koszt transportu ponoszony jest przez kupujcego. Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za zniszczeni i uszkodzenia powstałe w wyniku uytkowania modułu MMnet0 i płyty EVBnet0.

13 Rozmieszczenie elementów i wymiary Schematy

14 R k R 0 C 00n A0 #SEL AD0 AD AD AD AD AD AD AD J 0 LCD x M J_ AD AD J_ AD AD J_ AD AD +.V J_ AD AD J_ AD AD Vbat J_ AD AD J_ AD AD NC J_ AD0 AD0 NC J_ A A NC J_0 A0 A0 NC J_ #SEL #SEL LED_LINK J_ #SEL #SEL LED_ACTIV J_ PE PE/INT J_ PE PE/INT LED_DF J_ PE PE/INT #WR J_ PE PE/INT #RD J_ PE PE/AC- PD/T J_ PE PE/AC+ PD/T J_ PE_M PE/PDO/TxD0 PD J_0 PE0_M PE0/PDI/RxD0 PD/IC J_ ADC PF/ADC PD/INT/TxD J_ ADC PF/ADC PD/INT/RxD J_ ADC PF/ADC PD/INT/SDA J_ ADC PF/ADC PD0/INT0/SCL J_ ADC PF/ADC PB/OC/PWM J_ ADC PF/ADC PB/OCB/PWMB J_ ADC PF/ADC PB/OCA/PWMA J_ ADC0 PF0/ADC0 PB/OC0/PWM0 J_ AREF AREF PB/MISO J_0 A A PB/MOSI J_ A A PB/SCK J_ A A PB0/SS MMnet0/MMnet0/MMnet0/MMnet0 J_ J_ J_ JP +.V J_ J_ Vbat J_ J_ J_ J_ J_0 J_ LED_LINK J_ LED_ACTIV J_ J_ LED_DF J_ #WR J_ #RD J_ PD J_ PD J_ PD J_0 PD J_ PD J_ PD J_ PD J_ PD0 J_ PB J_ PB J_ PB J_ PB J_ PB J_0 PB J_ PB_M J_ PB0 J0 R 0k R 0k R 0k R 0k D0 D D D D D D D R LED0 k R LED k LED R k R LED k R LED k R0 LED k R LED k R LED k SW0 SW TCK ADC TDO ADC TMS ADC TDI ADC J 0 JTAG J 0 ISP R k D ISP PE PB PE0 JP ISP Enable U X0 X 0 Y0 Y Z0 Z INH A B C 0 X Y Z VDD VSS VEE PE_M PB_M PE0_M C 00n AD AD AD AD A #SEL PE PE PE PE ADC ADC ADC ADC AREF A +.V Vbat LED_LINK #WR PD PD PD PD PB PB PB PB J Header X J 0 0 Header X AD AD AD AD0 A0 #SEL PE PE PE PE0 ADC ADC ADC ADC0 A A LED_ACTIV LED_DF #RD PD PD PD PD0 PB PB PB PB0 AREF R0 0k ADJ J R 0k ADJ0 R k SW RESET J C 00n R 0k R k R 0k Title: EVBnet0 R 00R C CAP Q BC SW SW Size: File: Rev: Date: J -WIRE LS BUZZER Sheet of.00

15 MH MH MH MH MH MH, QA IRF0 JP J J POWER J ZASILANIE C 00nF USB 0 TXL PCT PEN TXE RI DCD DSR DTR CTS RTS RxD TxD VPO VEX VIO RXL SLP V RSO RST NC M MMusb R k USB_RXD USB_TXD USB_CTS USB_RTS JP JP JP JP0 PD (RXD) PD (TXD) PD PD BR RB + C 0u/V SW D N Vin Vout U 0 C 00n C 00n + C u/v Title: EVBnet0 Size: File: Rev: Date: Sheet of.00

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika REV System startowy dla MMnet0 Instrukcja Uytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika REV 0. System startowy dla MMnet0/0 Instrukcja Uytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika TOP50X REV.0 Moduł adaptacyjny dla płyt EVB50X Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for 5, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika System startowy dla MMlpcx REV 0. Instrukcja Uytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkownika

Instrukcja uytkownika JTAGcable II AVR firmy Atmel. REV 1.0 Emulator w systemie mikrokontrolerów Instrukcja uytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika ISPzif REV 1.0 Adapter dla programatorów ISPcable Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkownika

Instrukcja uytkownika JTAGcable I AVR firmy Atmel. REV 1.0 Emulator w systemie mikrokontrolerów Instrukcja uytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika ISPcable III Programator ISP dla mikrokontrolerów AVR firmy Atmel, zgodny z STK00. REV.0 Instrukcja Użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika MMmega0X Minimoduły dla ATmega 0/ REV. Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika System startowy dla MMlpcx/x REV Instrukcja Uytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika System startowy dla MMstrxF REV 0. Instrukcja Uytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika REV 0.8 Minimoduł z mikrokontrolerem ARM Instrukcja Uytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika MMcodec01 Minimoduł z Kodeka Audio układem TLV320AIC23B firmy Texas Instruments. REV 1.0 Instrukcja użytkownika Wersja wstępna. Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits

Bardziej szczegółowo

MMxmega. Instrukcja uŝytkownika. Many ideas one solution

MMxmega. Instrukcja uŝytkownika. Many ideas one solution MMxmega Instrukcja uŝytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning Evaluation

Bardziej szczegółowo

EVBfpga System ewaluacyjno-uruchomieniowy dla układów FPGA.

EVBfpga System ewaluacyjno-uruchomieniowy dla układów FPGA. EVBfpga System ewaluacyjno-uruchomieniowy dla układów FPGA. Instrukcja uŝytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules

Bardziej szczegółowo

EVBeasyPSoC. Instrukcja użytkownika REV 2. Many ideas one solution

EVBeasyPSoC. Instrukcja użytkownika REV 2. Many ideas one solution EVBeasyPSoC REV 2 Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, ether- net controllers,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika ISPcable II Programator w systemie mikrokontrolerów ATS i AVR firmy Atmel. REV Beta. Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping

Bardziej szczegółowo

MMusb232HL. Instrukcja uŝytkownika REV 1.0. Many ideas one solution

MMusb232HL. Instrukcja uŝytkownika REV 1.0. Many ideas one solution MMusb232HL REV 1.0 Instrukcja uŝytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

wiznet MMwiz 5300 Minimoduł net5300 Instrukcja Użytkownika Ethernetowy REV 1.0 Many ideas one solution

wiznet MMwiz 5300 Minimoduł net5300 Instrukcja Użytkownika Ethernetowy REV 1.0 Many ideas one solution MMwiz wiznet net00 REV.0 00 Minimoduł Ethernetowy Instrukcja Użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

MMstm32F103Vx. Instrukcja uŝytkownika REV 1.1. Many ideas one solution

MMstm32F103Vx. Instrukcja uŝytkownika REV 1.1. Many ideas one solution MMstm32F103Vx REV 1.1 Instrukcja uŝytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkownika

Instrukcja uytkownika System ewaluacyjny dla mikrokontrolerów serii STLite i STLite REV. Instrukcja uytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika REV 0.8 Minimoduł z mikrokontrolerem ARM Instrukcja Uytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika REV. Minimoduł Ethernetowy Instrukcja Uytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika MMusbVNC2 REV 1.0 Instrukcja uŝytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

Minimoduł z układem programowalnym FPGA. fpga02. MMfpga0. Instrukcja Użytkownika REV 1. Many ideas one solution

Minimoduł z układem programowalnym FPGA. fpga02. MMfpga0. Instrukcja Użytkownika REV 1. Many ideas one solution MMfpga0 fpga0 REV Minimoduł z układem programowalnym FPGA Instrukcja Użytkownika Evalu ation Board s for 5, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika REV Minimoduł Ethernetowy Instrukcja Uytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika MMlan REV.0 Mini karta sieciowa z magistralą bitową Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika EVBavr0 płyta ewaluacyjna dla mikrokontrolerów AVR serii ATtiny i AT0S00/ REV.0 Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping

Bardziej szczegółowo

Aoi Ryuu. v2.0 moduł z mikroprocesorem Atmega169 dla makiety dydaktycznej Akai Kaba

Aoi Ryuu. v2.0 moduł z mikroprocesorem Atmega169 dla makiety dydaktycznej Akai Kaba Aoi Ryuu v.0 moduł z mikroprocesorem Atmega69 dla makiety dydaktycznej Akai Kaba Moduł mikroprocesorowy Aoi Ryuu v.0 jest przeznaczony do współpracy z makietą dydaktyczną Akai Kaba v.x. Wyposażony został

Bardziej szczegółowo

str75xfr MMstR75x Instrukcja uŝytkownika REV 1.1 Many ideas one solution

str75xfr MMstR75x Instrukcja uŝytkownika REV 1.1 Many ideas one solution MMstR75x str75xfr REV 1.1 Instrukcja uŝytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

MMsam7s. Instrukcja UŜytkownika. Minimoduł z mikrokontrolerem ARM REV 2. Many ideas one solution

MMsam7s. Instrukcja UŜytkownika. Minimoduł z mikrokontrolerem ARM REV 2. Many ideas one solution MMsam7s REV 2 Minimoduł z mikrokontrolerem ARM Instrukcja UŜytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

MMstm32F103R. Instrukcja uŝytkownika REV 1.1. Many ideas one solution

MMstm32F103R. Instrukcja uŝytkownika REV 1.1. Many ideas one solution MMstm32F103R REV 1.1 Instrukcja uŝytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkownika

Instrukcja uytkownika MMusb REV.0 Instrukcja uytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning Evaluation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkownika

Instrukcja uytkownika System ewaluacyjny dla mikrokontrolerów serii ST7Lite0 i ST7SuperLite. REV. Instrukcja uytkownika Evalu ation Board s for 5, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkownika

Instrukcja uytkownika programator dla mikrokontrolerów ST7 Flash REV 1.0 Instrukcja uytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for

Bardziej szczegółowo

EVBeasyPIC. Instrukcja uŝytkownika REV 2. Many ideas one solution

EVBeasyPIC. Instrukcja uŝytkownika REV 2. Many ideas one solution EVBeasyPIC REV 2 Instrukcja uŝytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika EVBavr0 płyta ewaluacyjna dla mikrokontrolerów AVR serii ATmega oraz ATmega. REV.0 Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkownika

Instrukcja uytkownika programator dla mikrokontrolerów serii ST7FLite, ST7SuperLite, ST7Dali. REV 1.0 Instrukcja uytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika MMusb245RL REV 1.1 Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika MMcc000 Minimoduł do komunikacji radiowej REV Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

Mmfpga12. Instrukcja uruchomienia aplikacji testowych REV 1.0. Many ideas one solution

Mmfpga12. Instrukcja uruchomienia aplikacji testowych REV 1.0. Many ideas one solution Mmfpga12 Instrukcja uruchomienia aplikacji testowych REV 1.0 Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimod- AVR, PIC, ST microcontrollers

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika MMusb232RL REV 1.0 Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

ARS3 RZC. z torem radiowym z układem CC1101, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS3 Rxx. dokument DOK 01 05 12. wersja 1.

ARS3 RZC. z torem radiowym z układem CC1101, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS3 Rxx. dokument DOK 01 05 12. wersja 1. ARS RZC projekt referencyjny płytki mikrokontrolera STMF z torem radiowym z układem CC0, zegarem RTC, kartą Micro SD dostosowany do mikro kodu ARS Rxx dokument DOK 0 0 wersja.0 arskam.com . Informacje

Bardziej szczegółowo

Minimoduł z mikrokontrolerem ARM i Ethernetem. stm32f107. MMstm32F107. Instrukcja Użytkownika. Many ideas one solution REV 1.0

Minimoduł z mikrokontrolerem ARM i Ethernetem. stm32f107. MMstm32F107. Instrukcja Użytkownika. Many ideas one solution REV 1.0 MMstmF0 REV.0 stmf0 Minimoduł z mikrokontrolerem ARM i Ethernetem Instrukcja Użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkownika

Instrukcja uytkownika MMusb REV. Instrukcja uytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning Evaluation

Bardziej szczegółowo

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019)

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR to płyta bazowa umożliwiająca wykonywanie różnorodnych eksperymentów związanych z zastosowaniem mikrokontrolerów AVR w aplikacjach

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ATMEGA128 MINI MODUŁ VE-APS-1406

Wstęp. Opis ATMEGA128 MINI MODUŁ VE-APS-1406 ATMEGA128 MINI MODUŁ VE-APS-1406 Wstęp Instrukcja użytkownika Opis Instrukcja prezentuje mini moduł z mikrokontrolerem rodziny AVR (firmy ATMEL) Atmega128 w obudowie TQFP 64. Procesor ATmega128 wyposażony

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka PicBoard2 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard2 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F873(A),

Bardziej szczegółowo

ISP ADAPTER. Instrukcja obsługi rev.1.1. Copyright 2009 SIBIT

ISP ADAPTER. Instrukcja obsługi rev.1.1. Copyright 2009 SIBIT Instrukcja obsługi rev.1.1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2. Rozmieszczenie elementów...4 3. Opis wyprowadzeń złącza ISP...6 4. Zasilanie adaptera...7 5. Wybór źródła taktowania...8 6. Wybór programowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika System ewaluacyjny dla mikrokontrolerów STLITE i STFx. REV.0 Instrukcja Uytkownika Evalu ation Board s for, VR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules

Bardziej szczegółowo

EVBnet + MMnet. Instrukcja obsługi (User Manual): REV 1.0. Many ideas one solution

EVBnet + MMnet. Instrukcja obsługi (User Manual): REV 1.0. Many ideas one solution EVBnet + MMnet Instrukcja obsługi (User Manual): REV 1.0 Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

AVREVB1. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu

AVREVB1. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu AVREVB1 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. 1 Zestaw AVREVB1 umożliwia szybkie zapoznanie się z bardzo popularną rodziną mikrokontrolerów AVR w obudowach 40-to wyprowadzeniowych DIP (układy

Bardziej szczegółowo

EVBedu.net. Instrukcja użytkownika : (czyt. czyli) Kilka drobiazgów o których wiesz na pewno. System startowy dla Internetu. REV beta 1.

EVBedu.net. Instrukcja użytkownika : (czyt. czyli) Kilka drobiazgów o których wiesz na pewno. System startowy dla Internetu. REV beta 1. EVBedu.net System startowy dla Internetu Instrukcja użytkownika : (czyt. czyli) Kilka drobiazgów o których wiesz na pewno REV beta 1.0 (robocza) Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkownika

Instrukcja uytkownika MMusb2232 REV 1.0 Instrukcja uytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers, etherdesigning

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika EVavr0 płyta ewaluacyjna dla mikrokontrolerów VR serii Tmega oraz Tmega//. REV.0 Instrukcja użytkownika Evalu ation oard s for, VR, ST, PI microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping

Bardziej szczegółowo

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega32 (oraz innych w obudowie 40-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x

ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x ZL9ARM Płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x 1 ZL9ARM to uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm

Bardziej szczegółowo

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 ZL29ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw ZL29ARM jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity Line (STM32F107).

Bardziej szczegółowo

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy:

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy: LITEcompLPC1114 Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Bezpłatny zestaw dla Czytelników książki Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki LITEcompLPC1114 jest doskonałą platformą mikrokontrolerową

Bardziej szczegółowo

Moduł z mikrokontrolerem ARM9 i Ethernetem. net1001. MMnet100. Instrukcja Użytkownika. Many ideas one solution REV 0.

Moduł z mikrokontrolerem ARM9 i Ethernetem. net1001. MMnet100. Instrukcja Użytkownika. Many ideas one solution REV 0. MMnet00 net00 REV 0. (00-0-0) Moduł z mikrokontrolerem ARM9 i Ethernetem Instrukcja Użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards

Bardziej szczegółowo

ZL16AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega8/48/88/168

ZL16AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega8/48/88/168 ZL16AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega8/48/88/168 ZL16AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerówavr w obudowie 28-wyprowadzeniowej (ATmega8/48/88/168). Dzięki

Bardziej szczegółowo

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32 Butterfly Zestaw STM32 Butterfly jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

MM86rf211 Minimoduł do komunikacji radiowej

MM86rf211 Minimoduł do komunikacji radiowej MMrf Minimoduł do komunikacji radiowej REV Instrukcja uytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

USB AVR JTAG. Instrukcja obsługi rev.1.0. Copyright 2011 SIBIT www.sibit.pl

USB AVR JTAG. Instrukcja obsługi rev.1.0. Copyright 2011 SIBIT www.sibit.pl USB Instrukcja obsługi rev.1.0 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2. Opis wyprowadzeń... 4 3. Podłączenie programatora do układu...6 4. Instalacja sterowników... 7 5. Zmiana firmware... 12 6. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

EVB503 Układ ewaluacyjno-uruchomieniowy dla 8 bitowych mikrokontrolerów, układów CPLD, FPGA. Instrukcja użytkownika REV 1.0. Many ideas one solution

EVB503 Układ ewaluacyjno-uruchomieniowy dla 8 bitowych mikrokontrolerów, układów CPLD, FPGA. Instrukcja użytkownika REV 1.0. Many ideas one solution EVB503 Układ ewaluacyjno-uruchomieniowy dla 8 bitowych mikrokontrolerów, układów CPLD, FPGA. REV 1.0 Instrukcja użytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami

Bardziej szczegółowo

ZL30ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103

ZL30ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103 ZL30ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103 Zestaw ZL30ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów STM32F103. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę układów peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard1. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. Opis pytki

Pytka PicBoard1. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2.  Opis pytki Pytka PicBoard1 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard1 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F628,

Bardziej szczegółowo

ZL11ARM. Uniwersalna płytka bazowa dla modułów diparm

ZL11ARM. Uniwersalna płytka bazowa dla modułów diparm ZL11ARM Uniwersalna płytka bazowa dla modułów diparm ZL11ARM to uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm (np. ZL12ARM i ZL19ARM) z mikrokontrolerami wyposażonymi w rdzenie ARM produkowanymi przez różnych

Bardziej szczegółowo

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega32 (oraz innych w obudowie 40-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

Moduł z mikrokontrolerem ARM9 i Ethernetem. net1002. MMnet100. Instrukcja Użytkownika. Many ideas one solution REV 0.

Moduł z mikrokontrolerem ARM9 i Ethernetem. net1002. MMnet100. Instrukcja Użytkownika. Many ideas one solution REV 0. MMnet00 net00 REV 0. (00-0-0) Moduł z mikrokontrolerem ARM i Ethernetem Instrukcja Użytkownika Evalu ation Board s for, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards

Bardziej szczegółowo

Projektowanie urządzeń mikroprocesorowych cz. 2 Wykład 4

Projektowanie urządzeń mikroprocesorowych cz. 2 Wykład 4 Projektowanie urządzeń mikroprocesorowych cz. 2 Wykład 4 Etapy projektowania Proste urządzenie mikroprocesorowe 2 Zasilanie mikrokontrolera W zależności od potrzeb można wykorzystać wariant podstawowy

Bardziej szczegółowo

ZL2AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8

ZL2AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8 ZL2AVR Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATmega8 ZL2AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega8 (oraz innych w obudowie 28-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu w

Bardziej szczegółowo

Płytka uruchomieniowa AVR oparta o układ ATMega16/ATMega32. Instrukcja Obsługi. SKN Chip Kacper Cyrocki Page 1

Płytka uruchomieniowa AVR oparta o układ ATMega16/ATMega32. Instrukcja Obsługi. SKN Chip Kacper Cyrocki Page 1 Płytka uruchomieniowa AVR oparta o układ ATMega16/ATMega32 Instrukcja Obsługi SKN Chip Kacper Cyrocki Page 1 Spis treści Wstęp... 3 Wyposażenie płytki... 4 Zasilanie... 5 Programator... 6 Diody LED...

Bardziej szczegółowo

ZL27ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103

ZL27ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103 ZL27ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103 Zestaw ZL27ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów STM32F103. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę zaawansowanych układów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści

Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści 1. Konfiguracja pinów2 2. ISP..2 3. I/O Ports..3 4. External Interrupts..4 5. Analog Comparator5 6. Analog-to-Digital Converter.6 7.

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami mikrokontrolerów PIC. Jest on przystosowany do współpracy z mikrokontrolerami

Bardziej szczegółowo

ZL11AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATtiny2313

ZL11AVR. Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATtiny2313 ZL11AVR Zestaw uruchomieniowy z mikrokontrolerem ATtiny2313 Zestaw przeznaczony do budowania prostych aplikacji z mikrokontrolerem ATtiny2313 (w podstawkę można również zamontować AT90S1200 lub AT90S2313).

Bardziej szczegółowo

2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13

2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13 Spis treści 3 Spis treœci 1. Informacje wstępne... 9 2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13 2.1. Budowa wewnętrzna mikrokontrolerów PIC16F8x... 14 2.2. Napięcie zasilania... 17 2.3. Generator

Bardziej szczegółowo

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC ZL28ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC Zestaw ZL28ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę układów peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

MikloBit ul. Cyprysowa 7/ Jaworzno. rev MB-AVR-ISP programator

MikloBit ul. Cyprysowa 7/ Jaworzno.  rev MB-AVR-ISP programator MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno www.miklobit.com support@miklobit.com rev. 1.0 2004.08.10 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Przygotowanie do pracy... 3 3.Opis wyprowadzeń... 4 3.1.Złącze ISP

Bardziej szczegółowo

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 -

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 - STK500v2 Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Programator STK500v2 jest programatorem ISP 8-bitowych mikrokontrolerów AVR firmy Atmel. Pod³¹czany do portu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika GrandEVBavr płyta ewaluacyjna dla mikrokontrolerów AVR. REV 1.0 Instrukcja uŝytkownika Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery AVR techniczne aspekty programowania

Mikrokontrolery AVR techniczne aspekty programowania Andrzej Pawluczuk Mikrokontrolery AVR techniczne aspekty programowania Białystok, 2004 Mikrokontrolery rodziny AVR integrują w swojej strukturze między innymi nieulotną pamięć przeznaczoną na program (pamięć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw uruchomieniowy EvB 5.1 v5

INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw uruchomieniowy EvB 5.1 v5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw uruchomieniowy EvB 5.1 v5 Strona 1 Zawartość instrukcji Zawartość instrukcji...2 Wstęp... 4 Skład zestawu EvB 5.1 v4...5 Zasilanie... 6 Złącze programatora... 7 Port USB... 8

Bardziej szczegółowo

Moduł prototypowy X3-DIL64 z procesorem ATxmega128A3U-AU

Moduł prototypowy X3-DIL64 z procesorem ATxmega128A3U-AU Moduł prototypowy X3-DIL64 z procesorem ATxmega128A3U-AU wersja 2.1 Moduł X3-DIL64 umożliwia prototypowanie urządzeń z wykorzystaniem procesora ATmega128A3U-AU oraz naukę programowania nowoczesnych mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

AVR DRAGON. INSTRUKCJA OBSŁUGI (wersja 1.0)

AVR DRAGON. INSTRUKCJA OBSŁUGI (wersja 1.0) AVR DRAGON INSTRUKCJA OBSŁUGI (wersja 1.0) ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z AVR DRAGON... 5 ROZDZIAŁ 3. PROGRAMOWANIE... 8 ROZDZIAŁ 4. DEBUGOWANIE... 10 ROZDZIAŁ 5. SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Moduł z mikrokontrolerem ATmega128. Halszka Konieczek

Moduł z mikrokontrolerem ATmega128. Halszka Konieczek INSTYTUT INFORMATYKI, AUTOMATYKI I ROBOTYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Na prawach rękopisu Moduł z mikrokontrolerem ATmega18 Halszka Konieczek Słowa kluczowe: mikrokontroler AVR, płytka drukowana, system

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC

Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC przeznaczony jest testowania aplikacji realizowanych na bazie mikrokontrolerów PIC. Jest on przystosowany do współpracy

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Płytka uruchomieniowa EvB 4.3

INSTRUKCJA Płytka uruchomieniowa EvB 4.3 INSTRUKCJA Płytka uruchomieniowa EvB 4.3 Instrukcja obsługi płytki uruchomieniowej EvB 4.3 Strona 1 Zawartość Wstęp... 3 Skład zestawu EvB 4.3... 4 Zasilanie... 5 Złącze programatora... 6 Port USB... 7

Bardziej szczegółowo

Technika Mikroprocesorowa

Technika Mikroprocesorowa Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 System mikroprocesorowy? (1) Magistrala adresowa

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Murasaki Zou むらさきぞう v1.1 Opis programowania modułu LPC2368/LPC1768 z wykorzystaniem ISP

Murasaki Zou むらさきぞう v1.1 Opis programowania modułu LPC2368/LPC1768 z wykorzystaniem ISP Murasaki Zou むらさきぞう v1.1 Opis programowania modułu LPC2368/LPC1768 z wykorzystaniem ISP Moduł mikroprocesorowy Murasaki Zou v1.1 wyposaŝony jest w jeden z dwóch mikrokontrolerów tj. ARM7 LPC2368, oraz

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja modułu. DIPmSAM 1.0. wersja 1.0

Dokumentacja modułu. DIPmSAM 1.0. wersja 1.0 Dokumentacja modułu DIPmSAM 1.0 wersja 1.0 Spis treści 1. Opis modułu... 4 2. Schematy... 5 a) Otoczenie procesora... 5 b) Układ zasilania... 6 c) Układ RESET... 6 d) Złącze JTAG... 6 e) Złącze USB...

Bardziej szczegółowo

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/ Zestaw Startowy EvB Zestaw startowy EvB 5.1 z mikrokontrolerem ATMega32 jest jednym z najbardziej rozbudowanych zestawów dostępnych na rynku. Został zaprojektowany nie tylko z myślą o początkujących adeptach

Bardziej szczegółowo