Osobiste zapiski Jana Pawła II to:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osobiste zapiski Jana Pawła II to:"

Transkrypt

1 1 Karol Wojtyła, Jan Paweł II Jestem bardzo w rękach Bożych Notatki osobiste Notatki osobiste, które Jan Pawe II prowadzi przez czterdzie ci lat, odkrywaj tajemnic jego duszy i ca kowitego oddania si Bogu. To niezwyk a i wzruszaj ca lektura. Dzi ki niej towarzyszymy Papie owi w momentach jego najwi kszej blisko ci z Bogiem. Poznajemy Karola Wojty, który widzi w sobie s abo ci, zmaga si z nimi, ale zawsze bardziej polega na Bogu ni na w asnych si ach. Poznajemy cz owieka, który do ko ca walczy o prawd swojego ycia. Ta ksi ka to niepowtarzalna okazja zapoznania si z nikomu nie znanymi tekstami Jana Paw a II i klucz do zrozumienia jego duchowo ci. Notatki Papie a mia y zosta spalone teraz s g ównym dokumentem w procesie kanonizacyjnym. Publikacja nie znanych dot d zapisków Jana Paw a II jest dla Wydawnictwa Znak ogromnym zaszczytem, a jednocze nie wielkim wyzwaniem. Do o yli my wszelkich stara, aby ksi ka by a pieczo owicie zredagowana i pi knie wydana. Osobiste zapiski Jana Pawła II to: wiadectwo codziennej wi to ci, które pokazuje, e ka dy z nas mo e by wi tym. Fascynuj cy przewodnik duchowy dla wszystkich chc cych pozna my li Jana Paw a II. wiadectwo ponad czterdziestu lat ycia Papie a. Obraz codziennych zaj Papie a. Najwa niejszy dokument w procesie kanonizacyjnym Jana Paw a II. Okazja do prywatnych rekolekcji z Janem Paw em II. Lektura dostarczaj ca niepowtarzalnych wzrusze. Najlepsze przygotowanie do kanonizacji Jana Paw a II i dzi kczynienia za ni. Ksi ka, któr ka dy musi przeczyta.

2 2 3 Słowo Metropolity Krakowskiego Nie pozostawiam po sobie w asno ci, któr nale a oby zadysponowa. Rzeczy codziennego u ytku, którymi si pos ugiwa em, prosz rozda wedle uznania. Notatki osobiste spali. Prosz, a eby nad tymi sprawami czuwa Ks. Stanis aw, któremu dzi kuj za tyloletni wyrozumia wspó prac i pomoc. Wszystkie za inne podzi kowania zostawiam w sercu przed Bogiem Samym, bo trudno je tu wyrazi (Jan Pawe II, Testament, ). Tak dyspozycj pozostawi Ojciec wi ty Jan Pawe II w swoim testamencie. Wiernie wype ni em wol Ojca wi tego po jego mierci w 2005 roku, rozdaj c wszystkie rzeczy, jakie posiada, zw aszcza pami tki osobiste. Nie mia em jednak odwagi, by spali te kartki i zeszyty notatek osobistych, jakie zostawi po sobie, poniewa zawieraj one wa ne informacje o jego yciu. Widzia em je na biurku Ojca wi tego, ale nigdy do nich nie zagl da em. Kiedy zobaczy em testament, wzruszy em si bardzo tym, e Jan Pawe II, któremu towarzyszy em przez prawie czterdzie ci lat, powierzy mi równie swoje osobiste sprawy. Nie spali em notatek Jana Paw a II, gdy s one kluczem do zrozumienia jego duchowo- ci, czyli tego, co jest najbardziej wewn trzne w cz owieku: jego relacji do Boga, do drugiego cz owieka i do siebie. Ods aniaj one jakby drug stron osoby, któr znali my jako Biskupa w Krakowie i w Rzymie, Piotra naszych czasów, Pasterza Ko cio a powszechnego. Pokazuj jego ycie jeszcze wcze niej, w latach kiedy przyjmowa wi cenia biskupie i obejmowa stolic biskupi w Krakowie. Pozwalaj wejrze w t intymn, osobist relacj wiary do Boga Stwórcy, Dawcy ycia, do Mistrza i Nauczyciela. Pokazuj jednocze nie ród a jego duchowo ci jego si y wewn trznej i zdecydowanej woli s u enia Chrystusowi do ostatniego tchnienia ycia. Kiedy wracam do notatek Jana Paw a II, staje przede mn posta Ojca wi tego, którego widz w kaplicy domowej na Franciszka skiej, kiedy si modli zanurzony w Bogu, trwaj c przed Naj wi tszym Sakramentem, i s ysz jego westchnienia z ma ej kaplicy Pa acu Apostolskiego w Watykanie. Jego rozpromieniona twarz nie zdradza a nigdy tego, co prze ywa. Zawsze odwa nie patrzy na krzy i na ikon Matki Bo ej Cz stochowskiej. Od niej si uczy ca kowitego oddania Bogu, powtarzaj c s owa Ludwika Marii Grignion de Montfort: Totus Tuus ego sum, o Maria, et omnia mea Tua sunt Ca y jestem Twój, O Maryjo, i wszystko co moje, Twoje jest. Ca kowite oddanie si Bogu na wzór Maryi i wype nienie woli Bo ej do ko ca by y charakterystycznymi rysami tego M a modlitwy, który w relacji z Bogiem odkry bogaty wiat ducha. Niech lektura notatek duchowych Jana Paw a II pomaga wszystkim w odkrywaniu g bi duchowej cz owieka XXI wieku i niech prowadzi do jeszcze wi kszej mi o ci Boga i ludzi. Stanis aw kard. Dziwisz Metropolita Krakowski W wi to O arowania Naj wi tszej Maryi Panny, Patronki para i w Wadowicach Kraków, 21 XI 2013

3 4 5 Ksi ka Jestem bardzo w r kach Bo ych. Notatki osobiste jest niepowtarzaln okazj obcowania z Janem Paw em II w sposób najbardziej osobisty, poprzez wspólnot wiary w Boga i g bokiego szacunku dla ka dego cz owieka. Z zapisków powstaj cych przez ponad czterdzie ci lat wy ania si obraz Autora, jakiego nie znali my do ko ca. Oto biskup Krakowa, a pó niej Rzymu, który w sposób autentyczny za wiadcza o osobistym d eniu do wi to ci. W codziennym wysi ku podejmuje trud mi o ci bli niego, odpowiedzialn trosk za powierzony mu Ko ció czy z medytacyjn g bi teologicznego my lenia. Odwa na decyzja osobistego sekretarza Jana Paw a II o ocaleniu tych notatek stanowi wyzwanie dla ka dego czytelnika, który zobowi zany staje si do odkrywania tajemnicy, jak jest najbardziej intymny dialog prowadzony we wn trzu samego siebie. Przes anie wy aniaj ce si z kart zapisanych papiesk r k nakazuje skupienie i namys nad tym, co w yciu ka dego z nas jest najwa niejsze: pytania o Boga, o osobist odpowiedzialno za z o wokó mnie, o relacje z drugim cz owiekiem. Problemy postawione przez Jana Paw a II nie pozostawiaj oboj tnym nikogo, kto dba o swój rozwój duchowy i stara si kszta towa swoje ycie na podstawie wiary. wiadectwo przezwyci ania w asnych trudno ci i odnajdywania si do przekraczania ogranicze dostarcza niepowtarzalnych wzrusze, staj cych si udzia em czytelnika. Ta ksi ka to nie tylko okazja do prywatnych rekolekcji z Janem Paw em II, nie tylko odpowied na pytanie, jak modli si przysz y wi ty, ale przede wszystkim klucz do zrozumienia duchowo ci papie a Polaka. Spo ród wszystkich dotychczasowych wydawnictw papieskich Jestem bardzo w r kach Bo ych wyró nia si w sposób szczególny. To nigdy dot d nie publikowane notatki Jana Paw a II, powstaj ce podczas rekolekcji, które odbywa samotnie b d w gronie innych cz onków episkopatu; w pó niejszym okresie tak e wraz ze swoimi wspó pracownikami z kurii rzymskiej. W ród zapisków nie brak równie odniesie do modlitw i wicze duchownych, jakie by y sta codzienn praktyk Autora. Z pewno ci zaskoczeniem dla papieskich rodaków b dzie odkrycie, jak silnie papie Polak czu si zwi zany ze swoj Ojczyzn i jak cz sto si za ni modli, odmawiaj c przy wielu okazjach cho by pe n historycznych odniesie Litani narodu polskiego. Powstaj ce w okresie ponad czterdziestu lat zapiski staj si zwierciad em problemów i trosk, jakimi y Jan Pawe II, oraz spotka, w jakich uczestniczy. Ta duchowa kronika wydarze ma charakter bardzo osobisty, niemal intymny, zw aszcza tam, gdzie dotyczy osób i miejsc szczególnie bliskich Ojcu wi temu. Odr bnym zagadnieniem okazuje si wybitny zmys teologiczny Jana Paw a II, który nieustannie porusza tok jego my lenia, wp ywaj c na przechodzenie od codziennych i prozaicznych spraw do rozwa a g boko wewn trznych i duchowych, nierzadko na granicy stanów mistycznych. Czytelnik staje si zatem uczniem w szkole my lenia, modlitwy i duchowo ci Jana Paw a II.

4 Meditatio Odkupienie zacz o si od Totus Tuus : jedna jedyna istota ludzka, nowy cz owiek, któremu Bóg zawierzy Siebie na w asno. Bóg-Syn potrzebowa Jej w wype nianiu swojego dzie a. Bóg-Syn móg Jej siebie zawierzy na drodze tego dzie a, bo naprzód dokona go w Niej i przysposobi J do tego Totus Tuus. Maria podj a owo oddanie Boga w ca ej jego tre ci odkupicielskiej, w ca ej dynamice. Wydoby a ze i wci wydobywa to, co si w nim zawiera dla ka dego z ludzi: 1º nawrócenie, 2º rewaloryzacja. I w ka dym, kto si Jej powierza, przeprowadza jedno i drugie wedle w a ciwej proporcji. // Tutaj rozwi zuje si mój problem: ostatnio poczu em si bardzo w r kach Maryi i blisko Pana Boga poprzez 2 sprawy wiadome. Czy jednak porz dek nie zosta odwrócony? Czy nie pos uguj si dla przeprowadzenia czego, co jest bardzo moje. Stoj jednak w tych sprawach z ca pokor. Otó rozwi zanie: w r kach Maryi, na zasadzie Totus Tuus dzie o Odkupienia musi si zrealizowa równie we mnie z zachowaniem w a ciwej proporcji mi dzy 1º a 2º. Teraz na kanwie w. Piotra, który i by bardzo niedoskona y i uwa a si za takiego bom jest cz owiek grzeszny. = Ka dy z nas te jest cz owiek grzeszny, ale tak e biskupi jako zbiorowo (czasy arianizmu, rewolucja francuska, d Herbigny) // Pozby si acceptatio personae propriae [ akceptacji w asnej osoby ] i tak stan przed Chrystusem Panem. // Poniewa jeste my powo ani do wi kszej mi o ci, przeto te grzech jest dla nas tym wi kszym ci arem, a przede wszystkim mo e on tym bardziej zarywa ca y Ko ció, zw aszcza w asn diecezj. Konieczne st d jest odium peccati [wstr t do grzechu]. To te jest ogie : i tu trzeba nazywa dobro dobrem a z o z em. // Je eli chodzi o walk z grzechem u siebie i u drugich, to nie wystarczy tylko gani i niszczy, ale zawsze wprowadzi pozytywne idea y // Pytanie: jak korzy wynosimy z naszej w asnej spowiedzi? Wybór odpowiedniego spowiednika, niekoniecznie jednego, który jest naszym Chrystusem przebaczaj cym. Prócz tego ceni sobie tych, którzy nas napominaj. Precz z pochlebcami. I nie za amywa si wobec prze ladowa : bo t dy wchodzi grzech. Unika okazji do grzechu. // Nie podejmowa problemów szata skich (kuszenie Pana Jezusa: apage satanas [id precz, szatanie]). Dyskusja z szatanem jest wtedy mo liwa, kiedy jeste my bardzo zjednoczeni z Chrystusem i w g bi Matki Bo ej. // Ka de za zwyci stwo nad szatanem winno by bod cem do tym wi kszej pokory i czujno ci. Stosunek biskupa do grzesznika: otwarte serce, przyjmowa upokorzenia nawet z ust grzeszników, a gdy b dzie czas fortiter agere [dzia a stanowczo]. A wreszcie wierzy w zwyci stwo aski nad grzechem (ubi abundavit delictum, superabundavit gratia [gdzie wzmóg si grzech, tam jeszcze ob ciej rozla a si aska]). Naszym zadaniem jest: sprowadzi ask. Nie kapitulowa przed adnym grzechem (delictum). Misericordia = summa christianitatis [mi osierdzie = istota chrze cija stwa].

5 Medytacja lat minie od sakry i od rekolekcji przed sakr w Ty cu. Czas odsuwa mnie bardzo szybko od tego centralnego faktu w moim yciu. Faktu, który b dzie mia decyduj ce znaczenie dla mojej mierci i dla wieczno ci. Czas a wieczno nie jako abstrakt, ale jako udzia jednej i tej samej osoby. Perspektywa uczestnictwa w wieczno ci czyli w Bogu. Oparciem dla niej jest rzeczywisto Osoby po stronie Boga i po stronie cz owieka. Rzeczywisto osoby ludzkiej jako jedno ci obdarzonej swoist transcendencj a nie- miertelno duszy (ta sprawa czeka na g bsze przemy lenie): do wiadczenie ujawnia mi nie tylko jedno egzystencji, ale te i z o ono. Transcendentne = duchowe; podstaw transcendencji jest duch. wiadomo istotowej niezniszczalno ci tego, co duchowe i transcendentne w osobie (= z istoty jest takie, e nie mo e by zniszczone), np. warto moralna lub intelektualna. St d wniosek 1º o istnieniu przyczyny immanentnej w cz owieku, która równie jest niezniszczalna. Równocze nie za oczywisto zniszczalno ci cia a: w asne ja jako cia o zniszczalne, jako duch niezniszczalne Adoracja Naj wi tszego Sakramentu: stwierdzenie radosne i podzi kowanie za to, e Chrystus jest, a zarazem gor ca pro ba, aby by ze mn we wszystkim, co pragn w Nim niejako zakorzeni i z Niego wyprowadzi pomimo ca ej mojej s abo ci, i cho conscientia metuit [ sumienie niepokoi (si ) ]: a eby On sam wyprowadza w a ciwe dobro ponad moj s abo ci i nieudolno ci.

6 10 11 [X 1978] Dnia 13 X 1978 mój drogi przyjaciel bp Andrzej Deskur dozna nieoczekiwanego ataku, który sprowadzi na Niego cz ciowy parali. Pomimo kuracji w Poliklinice Gemelli, a z kolei w Szwajcarii, parali nie cofn si. Dnia 14 X odwiedzi em Andrzeja w szpitalu, udaj c si na konklawe, które mia o dokona wyboru nast pcy po mierci Jana Paw a I (26 VIII 28 IX 1978). Trudno mi nie wi za faktu, e w dniu 16 X zosta em wybrany owym nast pc, z wydarzeniem, które o 3 dni poprzedzi o ten wybór. O ara mojego Brata w biskupstwie Andrzeja wydaje mi si jakby przygotowaniem do tego faktu. Wszystko zosta o wpisane poprzez Jego cierpienie w tajemnic Krzy a i Odkupienia dokonanego przez Chrystusa. Pewn analogi znajduj w wydarzeniu sprzed 11 lat, kiedy w czasie mojego pobytu na konsystorzu w Rzymie, gdy zosta em powo any do kolegium kardynalskiego, mój przyjaciel ks. Marian Jaworski straci r k w katastro e kolejowej pod Nidzic. Andrzej, pracuj c od lat pi dziesi tych w Komisji rodków Przekazu (ostatnio jako jej przewodnicz cy), wprowadzi mnie w wiele spraw istotnych Stolicy Apostolskiej. Ostatnim s owem tej inicjacji sta si Jego krzy. Debitor factus sum [Sta em si d u nikiem ]

7 12 13 Tajemnica notatek duchowych ks. Karola Wojtyły Jana Pawła II Dwa zeszyty Zachowane notatki osobiste ks. Karola Wojty y Jana Paw a II ju w chwili mierci wzbudzi y ogromne zainteresowanie. W testamencie Papie napisa, e ks. Stanis aw Dziwisz, sekretarz osobisty i najbli szy wspó pracownik Ojca wi tego, który towarzyszy mu w ci gu prawie 40 lat jego pos ugi biskupiej w Krakowie i Piotrowej w Rzymie, powinien je spali. Ze wzgl du na szacunek do Autora dzisiejszy Metropolita Krakowski nie zniszczy ich, lecz przedstawi Kongregacji do Spraw wi tych badaj cej ycie Ojca wi tego w procesie beaty kacyjnym. Ju pobie ne przyjrzenie si notatkom potwierdzi o, e ich Autor prowadzi bogate ycie wewn trzne obejmuj ce wszystkie wymiary jego dzia alno ci. Notatki duchowe ods aniaj g bi ycia z Bogiem Karola Wojty y biskupa pomocniczego, arcybiskupa krakowskiego, kardyna a i papie a na przestrzeni kilkudziesi ciu lat ( ). Ukazuj tajemnic serca Piotra naszych czasów, który w trudnym okresie komunizmu by biskupem w Krakowie, a potem przez prawie 27 lat prowadzi ód Piotrow po wzburzonych falach XX i XXI wieku. Zapiski duchowe zawieraj re eksje na temat prze y wewn trznych, postanowienia, modlitwy, rozmy lania i uwagi dotycz ce post pu duchowego. Wyra aj przede wszystkim osobist relacj ich Autora do Boga, który by w centrum jego ycia wewn trznego. Notatki duchowe zosta y sporz dzone w dwóch zeszytach: w kalendarzach Agenda 1962 i Oba kalendarze zosta y wydane we W oszech przez archidiecezj mediola sk. W pierwszym zeszycie Autor wprowadzi w asn numeracj stron od 1 do 220. Notatki jednak nie s prowadzone chronologicznie: pierwsze informacje dotycz rekolekcji, jakie prze- ywa abp Karol Wojty a od 1 do 4 wrze nia 1971 razem z Episkopatem Polski na Jasnej Górze. Dopiero na kolejnych stronach pojawiaj si zapiski z lat wcze niejszych pocz wszy od 1962 roku które przeplataj si z rekolekcjami odprawianymi pó niej. Autor wpisywa uwagi wed ug w asnej kolejno ci i dokonywa konfrontacji osobistych prze y duchowych z ró nych lat. Notatki w tym zeszycie, obejmuj cym przede wszystkim lata pos ugi ks. Karola Wojty y jako biskupa pomocniczego i metropolity krakowskiego, zawieraj re eksje z dni skupienia i rekolekcji prywatnych, odprawianych w Kalwarii Zebrzydowskiej, u benedyktynów w Ty cu, w Zakopanem na Jaszczurówce u Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konaj cego, u paulinów na Bachledówce, w Krakowie na Pr dniku u albertynek w tzw. chatce (budynku stoj cym w ogrodzie przy Domu Generalnym Sióstr Albertynek na ul. Woronicza 10), równie u albertynek w Rz sce oraz z rekolekcji rocznych prze ywanych wspólnie z Episkopatem Polski na Jasnej Górze i w Gnie nie. W pierwszym zeszycie pojawiaj si te zapiski z pierwszych sze ciu lat ponty katu. Notatki ko cz si uwagami z rekolekcji prowadzonych przez kard. Aleksandra Do Nascimento w dniach od 11 do 17 marca 1984 roku w Watykanie. Drugi zeszyt nale a pierwotnie do sekretarza papieskiego ks. pra. Emeryka Kabongo, o czym wiadczy zamazany napis na pierwszej stronie i odci ni ta sucha piecz. W rodku piecz ci znajduje si skrót EK, na okr gu Library of Emery Kabongo Biblioteka Emeryka Kabongo. Notatki te dotycz lat Rozpoczynaj si one na stronie z dat 5 stycznia i zajmuj kolejnych 315 stron, z których nie wszystkie zosta y zapisane. ( ) Notatki z rekolekcji zarówno w pierwszym, jak i w drugim zeszycie by y prowadzone w j zyku polskim. Cz sto jednak ich Autor wprowadza wyra enia w j zyku aci skim i w oskim, szczególnie w czasie rekolekcji watyka skich. Rekolekcje w Watykanie dla Ojca wi tego i Kurii rzymskiej zawsze by y prowadzone w j zyku w oskim.

8 14 15 Porządek dnia rekolekcyjnego Treść notatek ( ) Ks. abp Karol Wojty a prze ywa rekolekcje wed ug metody ignacja skiej. Metody tej nauczy si w seminarium duchownym pod czujnym okiem swojego ojca duchownego ks. Stanis awa Smole skiego, pó niejszego biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej. Metoda ta wymaga a zawsze dok adnego okre lenia tematu rozwa a i lektury duchownej. W czasie pos ugi biskupiej w Krakowie dni skupienia i rekolekcje prowadzi sam ks. abp Karol Wojty a, konsultuj c sprawy duchowe z bp. Stanis awem Smole skim lub ks. Aleksandrem Fedorowiczem, który w latach 60. XX wieku by ojcem duchownym Lwowskiego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej, a potem opiekunem duchowym w Laskach pod Warszaw. Przyje d a on równie do Rzymu i s u y rad Ojcu wi temu. Metoda rozwa ania pozwala a ks. Karolowi Wojtyle uporz dkowa ca y dzie skupienia czy rekolekcji wed ug charakterystycznego planu. Rytm dnia rekolekcyjnego wyznacza brewiarz, odmawiany najpierw wed ug metody przedsoborowej z Matutinum, Laudesami (modlitwami pochwalnymi), tercj, sekst i non. Niemal ka dy dzie obejmowa : Lauder Laudesy Meditatio ante Sacrum rozmy lanie przed Msz w. Sacrum Msza w. Gratiarum actio dzi kczynienie Lectio S. Scripturae czytanie Pisma wi tego Meditatio medytacja Via crucis Droga krzy owa Vesperae Nieszpory Adoratio adoracja Rosarium Ró aniec Lectio spiritualis czytanie duchowne Meditatio medytacja Matutinum antcipatum Matutinum antycypowane Lectio S. Scripturae czytanie duchowne z Pisma wi tego Rosarium Ró aniec Completa Hora Sancta (Sacra) Godzina wi ta Lectio czytanie duchowne Ks. bp Karol Wojty a pozosta wierny takiemu porz dkowi dni skupienia i rekolekcji przez ca e ycie, czego dowodem s pó niejsze notatki, a szczególnie te z czasów, kiedy zosta papie em. Notatki sporz dzane w czasie rekolekcji odzwierciedlaj stan ducha bp. Karola Wojty y i papie a Jana Paw a II. Pokazuj jego wra liwo duchow na problemy, którymi y Ko ció w Polsce i Ko ció powszechny. Ich Autor stara si sam przygotowa temat dnia skupienia lub rekolekcji odprawianych prywatnie. W czasie rekolekcji prze ywanych z Episkopatem Polski korzysta z my li rekolekcjonisty, by snu w asn re eksj na temat swojej relacji do Boga i sposobu wype niania obowi zków biskupa, które stanowi y tre jego ycia. Autor notatek jawi si jako osoba niezwykle regularna i bardzo dobrze zorganizowana oraz skupiona na problematyce duchowej. Nie rozprasza si opisywaniem stanów emocjonalnych czy szczegó ów dotycz cych bie cych wydarze lub osób w nich uczestnicz cych. Ca uwag koncentruje na tym, w jakim stopniu odzwierciedla w swoim yciu Chrystusa Najwy szego Kap ana. Na ko cu Papie cz sto umieszcza skrót: AMDG/UIOGD Ad maiorem Dei gloriam / Ut in omnibus glori cetur Deus (Na wi ksz chwa Bo / Oby we wszystkim by uwielbiony Bóg). Rysem charakterystycznym notatek jest ich chrystocentryzm. Ks. Karol Wojty a odnosi wszystkie swoje prze ycia do Chrystusa, Najwy szego Kap ana. Z Nim stara si nawi za osobisty kontakt przez regularn modlitw, rozwa anie S owa Bo ego i pos ugiwanie pasterskie. Do Chrystusa odnosi wszystkie swoje osobiste sprawy oraz problemy, jakimi y jako biskup diecezji, kardyna i papie. W centrum ka dego dnia Autora notatek by a Msza w. Przygotowywa si do niej przez medytacj porann, dzi kczynienie po Mszy w. i w ci gu dnia, Godzin wi t wieczorem przed Naj wi tszym Sakramentem. Eucharystia by a dla Wojty y miejscem do wiadczania o ary Chrystusa i jednocze nie sk adania swojego ycia Bogu w o erze. By a stylem ycia polegaj cym na traceniu siebie, tak jak Chrystus wyniszczy samego siebie na krzy u. Przez codzienne sprawowanie Mszy w. jednoczy si z jedyn O ar Chrystusa i wchodzi w osobist relacj z Bogiem w Trójcy jedynym: Ojcem, Synem i Duchem wi tym. Wa n cech notatek jest te ich rys maryjny, rozwijany wokó teologii i duchowo ci w. Ludwika Marii Grignion de Monfort (O doskona ym nabo e stwie do Naj wi tszej Maryi Panny). Maryja jawi si w tych modlitwach i rozmy laniach jako Ta, która w doskona y sposób przyj a i wype ni a wol Bo. Autor notatek podkre la Jej wielko, która wyrazi a si w wielkim obdarowaniu ask Bo ze wzgl du na wybranie na Matk S owa Wcielonego. Jednocze nie Maryja by a dla Ojca wi tego osob dojrza w wierze, która podejmuj c decyzj at niech mi si stanie wed ug s owa Twego sta a si uczestniczk Bo ego planu zbawienia.

9 16 Wierność do końca W ostatnich latach notatki z rekolekcji stawa y si coraz skromniejsze. Ojciec wi ty zapisywa temat rekolekcji i program dnia. Mniej jest uwag w asnych. Wida, e pisanie sprawia o mu coraz wi ksz trudno. Zmienia si równie charakter pisma, staj c si mniej regularny. W 2005 roku rekolekcje watyka skie prowadzi bp Renato Corti z Novary, w dniach od 13 do 19 lutego wyg aszaj c nauki, zgodnie ze zwyczajem, w kaplicy Redemptoris Mater. Temat rekolekcji brzmia : Ko ció na s u bie nowego i wiecznego przymierza ( La Chiesa a servizio della nuova ed eterna alleanza ). Ojciec wi ty Jan Pawe II uczestniczy w niech cz c si z kaplic drog radiow. S ucha wszystkich konferencji i odprawia wiczenia duchowne, które praktykowa prywatnie w czasie rekolekcji.w wiczeniach towarzyszy mu jego osobisty sekretarz ks. abp Stanis aw Dziwisz i pozostali domownicy. W notatkach zachowa si tylko program rekolekcji, który Ojciec wi ty trzyma w r ku, s uchaj c nauk bpa Cortiego. Jan Pawe II pozosta wierny tradycji rekolekcji odprawianych co roku. Te ostatnie dope ni swoim cierpieniem, które sta o si szczególnym znakiem w jego dzienniku duchowym. Ks. Jan Machniak

Osobiste zapiski Jana Pawła II to:

Osobiste zapiski Jana Pawła II to: 1 Karol Wojtyła, Jan Paweł II Jestem bardzo w rękach Bożych Notatki osobiste 1962 2003 Notatki osobiste, które Jan Paweł II prowadził przez czterdzieści lat, odkrywają tajemnicę jego duszy i całkowitego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie I. Formy oceniania ucznia. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w całym procesie katechizacji za pomocą następujących

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy formacyjno wychowawczo dydaktycznej w roku szkolnym 2015 / 2016

Roczny plan pracy formacyjno wychowawczo dydaktycznej w roku szkolnym 2015 / 2016 Roczny plan pracy formacyjno wychowawczo dydaktycznej w roku szkolnym 2015 / 2016 Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa (hasło cyklu duszpasterskiego, przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Coenaculum. Twoje Przymierze naszą Misją GRUDZIEŃ 2012 Z SZENSZTACKIEGO CENTRUM DIECEZJALNEGO W WINOWIE

Coenaculum. Twoje Przymierze naszą Misją GRUDZIEŃ 2012 Z SZENSZTACKIEGO CENTRUM DIECEZJALNEGO W WINOWIE Coenaculum GRUDZIEŃ 2012 Z SZENSZTACKIEGO CENTRUM DIECEZJALNEGO W WINOWIE Twoje Przymierze naszą Misją Drodzy członkowie Dzieła Szensztackiego Diecezji opolskiej. Serdecznie pozdrawiam z Sanktuarium Wieczernika

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Miłosierdzia - Home» Jubileusz w Rzymie» Wielkie Wydarzenia» Jubileusz Kapłanów

Jubileusz Miłosierdzia - Home» Jubileusz w Rzymie» Wielkie Wydarzenia» Jubileusz Kapłanów 1 z 5 2016-05-08 23:07 Jubileusz Miłosierdzia - Home» Jubileusz w Rzymie» Wielkie Wydarzenia» Jubileusz Kapłanów 1 Cze 2016 Jubileusz Kapłanów 01 czerwiec 2016-03 czerwiec 2016 (Save to calendar ) Piazza

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku Świdnik, dnia I. Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka : Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku Data urodzenia : PESEL W przypadku braku nr PESEL

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

PIOzytywni - aktualności

PIOzytywni - aktualności PIOzytywni - aktualności Autor: Arkadiusz Jurkowski 15.10.2012. Zmieniony 04.06.2016. O nas Jesteśmy wspólnotą młodych ludzi: zarówno studentów jak i pracujących, młodych małżeństw jak i osób jeszcze stanu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r.

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozkład materiału dla kl. 2 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Kochamy Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE BIULETYN N S Z Z S O L I DA R N O Ś Ć K W B KO N I N Do użytku wewnętrznego Biuletyn Nr 77 SIERPIEŃ 2012 Data wydania 30.08.2012 R. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. /bł. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU 1. Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego lub basenu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR

Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR Skawina, dnia 23.05. 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: CEZ Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W...

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W... Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego w Jodłówce i Kramarzówce oraz udziału w projekcie Ja też jestem przedszkolakiem nowe formy edukacji przedszkolnej w Gminie Pruchnik.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Konspekt katechetyczny

Konspekt katechetyczny Konspekt katechetyczny Jestem bardzo w rękach Bożych. Piękno duchowe Jana Pawła II. Konspekt katechetyczny Temat: Jestem bardzo w rękach Bożych. Piękno duchowe Jana Pawła II. 1 1. Cele katechetyczne uczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części:

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: ü Modlitwa (także z dziećmi i wstawiennicza), ü Formacja z dzieleniem, ü Agapa (na początku lub na końcu spotkania). Każda z tych części jest ważna, nie pomijajmy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III s. Agata Trzaska KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III TEMAT: Powołanie do życia konsekrowanego co to takiego? ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE 1. Cele katechetyczne wymagania ogólne Uczeń uświadamia sobie kim

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Venusian Script Collection of Texts Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Zbiór tekstów Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska Nawracać się 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu Modlitwa małżeńska Wspólnota Ruchu Światło - Życie On Jest (www.onjest.pl) marzec 2013 Opracowanie: Monika Mosior/ Jerzy Prokopiuk Modlitwa małżeńska

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Trwajcie mocni w wierze

Trwajcie mocni w wierze Trwajcie mocni w wierze Trwajcie mocni w wierze / TRWAJCIE MOCNI W WIERZE Niech Chrystus, Wschodzące Słońce, opromieni wszystkie ciemności naszego życia swoim blaskiem, niech skieruje nasze kroki na drogę

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo