KPMG LLP (KANADA) 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KPMG LLP (KANADA) 2014"

Transkrypt

1 Our system of audit quality control KPMG LLP (KANADA) 2014 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI 2012, KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

2 KPMG LLP (KANADA) 2014 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI LIST OD KANADYJSKIEGO PARTNERA ZARZĄDZAJĄCEGO AUDYTU KPMG LLP zaangażowane jest w świadczenie klientom usług spełniających najwyższe standardy zawodowe w etyczny i odpowiedzialny sposób. Oznacza to zgodność nie tylko z wymogami prawa kanadyjskiego, lecz również z uregulowaniami obowiązującymi w krajach, w których znajdują się aktywa naszych klientów. Dokładamy starań, by doskonalić rygorystyczne standardy i procesy kontroli jakości przedstawione w tym sprawozdaniu z przejrzystości; jesteśmy dumni z jakości usług, które świadczymy naszym klientom. Sprawozdanie z przejrzystości za rok 2014 opisuje działania podejmowane przez KPMG LLP mające na celu spełnienie wymogów wynikających z prawnych i zawodowych zobowiązań. Sprawozdanie to przedstawia strukturę, procesy zarządzania i podejście do kontroli jakości rewizji finansowej stosowane w KPMG LLP w trakcie świadczenia usług i wywiązywania się z obowiązków zawodowych. Odzwierciedla ono nasze podejście do nieustannego doskonalenia procesów i procedur kontroli jakości usług rewizji finansowej poprzez ich częste monitorowanie, a także dzięki ciągłemu procesowi szkolenia i rozwoju. Pragniemy by niniejsze sprawozdanie z przejrzystości za rok 2014 umożliwiło organom regulacyjnym, a także naszym obecnym i przyszłym klientom lepsze zrozumienie spoczywającego na nas obowiązku zapewnienia najwyższych standardów jakości świadczonych przez nas usług w zakresie badania sprawozdań finansowych. 1

3 SPIS TREŚCI Sekcja Tytuł Strona 1 Kim jesteśmy Nasze usługi Nasza strategia 4 2 Forma organizacyjno-prawna i struktura zarządzania Struktura prawna Nazwa i struktura własnościowa Struktura zarządzania Zarząd Komitet Zarządzający Dyrektor Generalny i Senior Partner Kluczowe Komitety Sterujące 6 3 System kontroli jakości Promowanie właściwych zachowań Obowiązki kierownictwa związane z zarządzaniem jakością i ryzykiem Jakość Audytu i Sieć Praktyki Profesjonalnej Krajowy System Zapewnienia Standardów i Praktyki Profesjonalnej 12 (NAPP) Partnerzy specjalizujący się w Praktyce Profesjonalnej Rada kontroli jakości usług rewizji finansowej Partnerzy odpowiedzialni za kontrolę jakości projektów Współpraca z właściwymi klientami Akceptacja i kontynuacja prowadzonych projektów i współpracy z 14 klientami Proces oceny potencjalnych klientów i projektów Kontynuacja współpracy z klientami Zarządzanie portfelem klientów Jasno określone standardy i efektywne narzędzia rewizji finansowej Metodyka i narzędzia świadczenia usług rewizji finansowej Niezależność, rzetelność, etyka i obiektywność Ogólny zarys Osobista niezależność Szkolenia oraz potwierdzanie stosowania zasad niezależności Rotacja kluczowych biegłych rewidentów Usługi niebędące usługami rewizji finansowej Zależność od wynagrodzenia Relacje biznesowe/dostawcy Konflikty interesów Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji Rekrutacja, rozwój i przydzielanie do projektów odpowiednio 24 wykwalifikowanych osób Rekrutacja Rozwój osobisty Ocena efektywności i wynagrodzenia Awans na partnera Przydział do projektów 26 2

4 3.5 Zaangażowanie w rozwój kompetencji i jakość świadczonych usług Szkolenia z wiedzy zawodowej Akredytacja i licencjonowanie Dostęp do specjalistycznej wiedzy Konsultacje Rozwój znajomości biznesu i wiedzy branżowej Przeprowadzanie efektywnych rewizji finansowych Procedury wykonywania czynności rewizji finansowej stosowane w 29 KPMG Terminowe zaangażowanie partnera i menedżera w projekt Krytyczna ocena dowodów badania i zawodowy sceptycyzm Bieżący mentoring, nadzór i kontrola Właściwie wsparte i udokumentowane wnioski Właściwe zaangażowanie partnera odpowiedzialnego za kontrolę 32 jakości realizacji projektów Raportowanie Wnikliwa, otwarta i szczera komunikacja Koncentracja na efektywności audytów grupy Ochrona danych i zachowanie poufności informacji dotyczących 34 klientów 3.7 Zaangażowanie w nieustanne doskonalenie Monitorowanie wewnętrzne Monitorowanie zewnętrzne Informacja zwrotna od klientów Oświadczenie o efektywności kontroli jakości usług rewizji finansowej 40 4 Informacja finansowa 41 5 Współpraca w ramach międzynarodowej sieci Struktura prawna Zobowiązania firm członkowskich Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej Struktura zarządzania Regionalni liderzy ds.jakości i zarządzania ryzykiem 44 6 Jednostki zainteresowania publicznego, dla których świadczone są 45 usługi rewizji finansowej 3

5 1. Kim jesteśmy 1.1. Nasze usługi KPMG Canada 1 jest profesjonalną firmą działającą w ramach trzech funkcjonalnych linii - usług rewizji finansowej (Audit), doradztwa podatkowego (Tax) i doradztwa biznesowego (Advisory); jej poszczególne obszary dedykowane są dziesięciu grupom: rynkowi dóbr konsumpcyjnych, energetyce, usługom finansowym,, przemysłowi, rynkom o szybkim wzroście,, funduszom typu private equity, sektorowi publicznemu, budownictwu i rynkowi nieruchomości, przemysłowi wydobywczemu, mediom i telekomunikacji Zatrudniamy ponad 5600 osób w 33 biurach, w tym 700 partnerów. Szczegółowe informacje dotyczące usług oferowanych przez KPMG Canada można znaleźć na naszej stronie Nasza strategia Strategia KPMG Canada jest tworzona przez Radę Dyrektorów ("Zarząd") i Komitet Zarządzający, które ustaliły, że ma ona sprzyjać uznawaniu naszej firmy za "Wzór profesjonalnych firm doradczych" przez wszystkie organizacje, które w swoich działaniach polegają na wykwalifikowanych i wykształconych profesjonalistach. Jakość relacji z klientami oraz nasza umiejętność ich budowania i wzmacniania, to cechy wyróżniające KPMG Canada na rynku. 2. Forma organizacyjno-prawna i struktura zarządzania 2.1. Struktura prawna KPMG Canada jest kanadyjską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą zgodnie z prawem właściwym dla Ontario. Firma w całości jest własnością partnerów. KPMG Canada jest stowarzyszona z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Szczegółowe informacje dotyczące KPMG International i jego działalności, w tym naszych relacji z tym podmiotem, dostępne są w KPMG International Transparency Report za 2014rok, który dostępny jest pod następującym adresem: 1 W niniejszym dokumencie KPMG Canada (jak również my i nasze oznacza KPMG LLP, kanadyjską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i podmioty afiliowane, działające zgodnie z prawem właściwym dla Ontario. KPMG Canada jest kanadyjską firmą członkowską stowarzyszoną z KPMG International Cooperative, podmiotem prawa szwajcarskiego ( KPMG International ). KPMG International nie świadczy bezpośrednio usług dla klientów. 4

6 report- 2014v2.pdf 2.2. Nazwa i struktura własnościowa KPMG jest zastrzeżonym znakiem towarowym KPMG International i nazwą, pod którą znane są firmy członkowskie. Prawo firm członkowskich do używania nazwy i znaku towarowego KPMG określone jest w umowach zawartych z KPMG International. Firmy członkowskie są z reguły posiadane i zarządzane przez podmioty lokalne. Każda firma członkowska odpowiedzialna jest za własne zobowiązania. KPMG International, jak też jakakolwiek firma członkowska nie są odpowiedzialne za zobowiązania innej firmy członkowskiej Struktura zarządzania Działalność KPMG Canada regulują dwa podstawowe dokumenty: Umowa Partnerska i Procedury Operacyjne. Opisane są w nich struktura i najważniejsze procedury zarządzania obowiązujące w KPMG Canada. Kluczowymi organami zarządczymi KPMG Canada są Komitet Zarządzający oraz Zarząd Zarząd Działalnością i zasobami KPMG Canada kieruje Zarząd. Jest on odpowiedzialny za kierowanie firmą, w tym za nadzór nad planowaniem strategicznym, zarządzanie ryzykiem, planowanie sukcesji, a także wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zarządu. Zarząd składa się z Dyrektora Generalnego - Senior Partnera oraz siedemnastu indywidualnych partnerów. Z wyjątkiem Dyrektora Generalnego i Senior Partnera, w przypadku nominowania do Komitetu Zarządzającego kogokolwiek z Zarządu, osoba taka automatycznie przestaje być jego członkiem. Oprócz Dyrektora Generalnego i Senior Partnera, którego pierwsza kadencja wynosi pięć lat, członkowie Zarządu są mianowani na trzyletnią kadencję przez Komitet Nominujący. Mogą oni ubiegać się tylko o dwie kolejne kadencje. 5

7 Komitet Zarządzający Komitet Zarządzający składa się z Dyrektora Generalnego - Senior Partnera, partnerów zarządzających oraz dodatkowych partnerów wybranych przez Dyrektora Generalnego i Senior Partnera. Do obowiązków Komitetu Zarządzającego należy kierowanie KPMG Canada, w tym dbanie o jakość, efektywność i zyskowność działań podejmowanych przez firmę. Członkowie Komitetu Zarządzającego wybierani są na czas nieokreślony, aż do momentu usunięcia, przez Dyrektora Generalnego i Senior Partnera Dyrektor Generalny - Senior Partner Dyrektor Generalny - Senior Partner jest członkiem Zarządu i przewodniczącym Komitetu Zarządzającego. Jest on odpowiedzialny za kierunek działania i politykę KPMG Canada, nominuje członków Komitetu Zarządzającego, a także rekomenduje Zarządowi podział zysku dla jego członków. Pierwsza kadencja Dyrektora Generalnego - Senior Partnera wynosi pięć lat z możliwością powtórnego objęcia tej funkcji na okres dodatkowych trzech lat Kluczowe Komitety Sterujące Oprócz Komitetu Zarządzającego jest pięć głównych komitetów, które są odpowiedzialne za kluczowe aspekty kierowania KPMG Canada. Są to: Komitet ds. Awansów (Sukcesji), Komitet ds. Działalności Operacyjnej & Finansów, Komitet ds. Wynagrodzeń Partnerów, Komitet ds. Komunikacji i Kierowania oraz Komitet Nominujący. Komitet ds. Awansów (Sukcesji) - do zadań Komitetu ds. Awansów należy przegląd procesów i procedur związanych z rozwojem przyszłych liderów, w tym liderów obsługi klienta, liderów branżowych i osób będących rezerwową kadrą zarządzającą. Komitet ds. Awansów składa się z pięciu członków lub też takiej ich liczby, jaka została ustalona przez Zarząd; są oni wybierani na jednoroczną kadencję. Komitet ds. Awansów zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. Komitet ds. Działalności Operacyjnej & Finansów - do zadań Komitetu ds. Działalności Operacyjnej & Finansów należy analiza kierunku strategicznego określonego przez Komitet Zarządzający i dopilnowanie, by roczny biznes plan i plan finansowy odzwierciedlały ten kierunek. Komitet ds. Działalności Operacyjnej & Finansów składa się z pięciu członków lub też takiej ich liczby, jaka została ustalona przez Zarząd; są oni wybierani na jednoroczną kadencję. Komitet ten zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. 6

8 Komitet ds. Wynagrodzeń Partnerów - zadaniem Komitetu ds. Wynagrodzeń Partnerów jest coroczny przegląd rekomendacji Komitetu Zarządzającego oraz Dyrektora Generalnego - Senior Partnera dotyczących wynagrodzeń partnerów i ich zgodności z Umową Partnerską oraz Procedurami Operacyjnymi. Komitet ds. Wynagrodzeń Partnerów składa się z pięciu członków lub też takiej ich liczby, jaka została ustalona przez Zarząd; są oni wybierani na jednoroczną kadencję. Komitet ten zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. Komitet ds. Komunikacji i Kierowania - zadaniem Komitetu ds. Komunikacji i Kierowania jest wytyczanie kierunku i nadzorowanie podejścia KPMG Canada do kwestii związanych z zarządzaniem, w tym przedstawianie Zarządowi rekomendacji dotyczących procesów i struktur zarządczych, przegląd wymagań dotyczących poszczególnych komitetów Zarządu oraz monitorowanie zgodności z uznanymi zasadami kierowania. Komitet ds. Komunikacji i Kierowania składa się z pięciu członków lub też takiej ich liczby, jaka została ustalona przez Zarząd; są oni wybierani na jednoroczną kadencję. Komitet ten zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. Komitet Nominujący - zadaniem Komitetu Nominującego jest wspieranie Zarządu w wyborze odpowiednich partnerów, którzy wchodziliby w jego skład. Komitet Nominujący składa się z trzech członków Zarządu oraz z czterech partnerów niewchodzących w jego skład. Członkowie Komitetu Nominującego wchodzący jednocześnie w skład Zarządu są mianowani przez Zarząd na roczną kadencję, natomiast pozostali partnerzy mianowani są przez Komitet Nominujący na czteroletnią kadencję. Komitet Nominujący zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. 7

9 3. System kontroli jakości W KPMG International istnieje polityka kontroli jakości, która obowiązuje wszystkie firmy członkowskie. Polityka ta i wynikające z niej procedury mają na celu pomagać firmom członkowskim w funkcjonowaniu zgodnym ze standardami międzynarodowymi, przepisami i wymaganiami prawnymi oraz w sporządzaniu stosownych sprawozdań. Kontrola jakości i zarządzanie ryzykiem należą do obowiązków wszystkich pracowników KPMG Canada. Oznacza to konieczność zrozumienia polityki funkcjonującej w firmach członkowskich i stosowania związanych z nią procedur podczas wykonywania codziennych zadań. W KPMG Canada funkcjonuje system kontroli jakości usług rewizji finansowej, który ma za zadanie spełniać nie tylko wymogi prawa kanadyjskiego, organów nadzoru i zawodowych standardów, lecz również odzwierciedla on nasze zdecydowanie, by przedstawiać niezależne i obiektywne porady oraz opinie. Szkolenia, procesy, systemy i narzędzia kontroli - wszystko to służy udzielaniu niezależnych porad i opinii, na których mogą polegać nasi klienci. Nasz system obejmuje strukturę organizacyjną firmy, politykę i procedury opracowane po to, by zapewniały zgodność z ustawodawstwem Kanady, standardami zawodowymi, polityką firmy oraz stosownymi uregulowaniami Rady Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych Stanów Zjednoczonych (Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB) oraz regulacjami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (Securities and Exchange Commission - SEC). Chociaż wiele procesów kontroli jakości w KPMG Canada ma charakter międzydziałowy i stosowane są one zarówno w przypadku usług podatkowych jak i doradczych, celem tej części jest wyjaśnienie, co robimy, by osiągnąć najwyższą jakość podczas świadczenia przez naszą firmę usług rewizji finansowej. Dlatego też w tej części koncentrujemy się na systemie kontroli jakości tych usług. W KPMG Canada jakość świadczenia usługi rewizji finansowej polega nie tylko na tym, by w jej wyniku sformułować właściwą opinię, lecz także na tym, by wiedzieć, co leży u jej podstaw. Ważne są procesy, przemyślenia i rzetelność będące fundamentem sporządzenia raportu z wykonanej usługi rewizji finansowej. Według KPMG Canada efektem wykonania spełniającej kryteria jakościowe usługi rewizji finansowej jest rzetelna i niezależna opinia będąca w zgodzie ze wszelkimi standardami. Przede wszystkim oznacza to bycie niezależnym, spełnianie wszelkich wymogów prawnych i zawodowych oraz oferowanie przemyślanych i bezstronnych porad klientom. Po to, by przedstawiać właściwe i niezależne opinie, wykorzystujemy metodykę stosowaną przez KPMG na całym świecie. W naszej pracy opieramy się także na Zasadach Jakości 8

10 Rewizji Finansowej KPMG (KPMG Audit Quality Framework), które wykorzystujemy do opisania procedur oraz podwyższenia jakości audytu z korzyścią dla wszystkich interesariuszy. Zasady Jakości Rewizji Finansowej definiują siedem czynników wpływających na jakość: Promowanie właściwych zachowań, Współpraca z właściwymi klientami, Jasno określone standardy i efektywne narzędzia rewizji finansowej, Rekrutacja, rozwój i przydzielanie do projektów odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, Zaangażowanie w rozwój kompetencji i jakość świadczonych usług, Przeprowadzanie efektywnych rewizji finansowych, Zaangażowanie w nieustanne doskonalenie. Promowanie właściwych zachowań znajduje się na czele siedmiu czynników składających się na Zasady Jakości Rewizji Finansowej; pomaga to wdrożyć właściwe postępowanie w całej organizacji. Wszystkie pozostałe czynniki składające się na kontrolę jakości są współzależne i wzajemnie się wzmacniają. Opisane są one bardziej szczegółowo w kolejnych częściach sprawozdania. Zaangażowanie w nieustanne doskonalenie Współpraca z właściwymi klientami Przeprowadzanie efektywnych rewizji finansowych Promowanie właściwych zachowań Jasno określone standardy i efektywne narzędzia rewizji finansowej Zaangażowanie w rozwój kompetencji i jakość świadczonych usług Rekrutacja, rozwój i przydzielanie do projektów odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. 9

11 3.1. Promowanie właściwych zachowań Liderzy naszej organizacji w jasny sposób pokazują swoje zaangażowanie w świadczenie usług wysokiej jakość, przestrzeganie standardów etycznych i rzetelność. Promowanie właściwych zachowań w obszarze jakości przez liderów KPMG Canada komunikowane jest za pośrednictwem: Kultury, wartości, etycznego postępowania - opisanych i odzwierciedlanych w sposobie wykonywania pracy, Konsekwentnej i właściwie sformułowanej strategii - uwzględniającej jakość na wszystkich poziomach, Standardów określonych przez liderów, Struktury zarządzania i jasno określonych obszarów odpowiedzialności - utalentowani i doświadczeni ludzie znajdują się na odpowiednich stanowiskach, by wpływać na realizowanie standardów jakości. Uczciwość jest podstawową cechą, której oczekują i na której polegają interesariusze. Stanowi ona także kluczową wartość KPMG - "Nade wszystko dbamy o uczciwość w naszym działaniu". Kodeks Etyczny określa nasze kluczowe wartości i zakres naszego zaangażowania, jak również odpowiedzialność pracowników wszystkich szczebli w organizacji. To zaangażowanie leży u podstawy naszej kultury opartej na wartościach, w której pracownicy są zachęcani do zgłaszania uwag, gdy widzą postawy lub zachowania niezgodne z tymi wartościami lub poczuciem zawodowej odpowiedzialności. Gorąca Linia Etyki jest dostępna dla wszystkich pracowników KPMG Canada, klientów i innych osób, by mogły w sposób, który nie łamie zasad anonimowości, zgłosić swoje uwagi dotyczące tego obszaru. Obsługiwana przez zewnętrzny podmiot Gorąca Linia Etyki jest istotnym uzupełnieniem innych mechanizmów obecnie dostępnych dla pracowników KPMG Canada, które mają na celu pomoc w przekazywaniu uwag dotyczących potencjalnie nielegalnych, nieetycznych lub niewłaściwych zachowań. Zachęcamy do wykorzystywania tej możliwości jako alternatywnego sposobu zgłaszania uwag, gdy okazuje się, że standardowe kanały komunikacji są w danych okolicznościach nieefektywne lub niepraktyczne. Pod pojęciem standardowego kanału komunikacji rozumiemy bezpośredniego przełożonego lub przełożonego wyższego szczebla, menedżera działu zarządzania zasobami ludzkimi, partnera z obszaru Praktyki Profesjonalnej(Professional Practice) lub też z obszaru Krajowego Systemu Zapewnienia Standardów i Praktyki Profesjonalnej (National Assurance and Professional Practice - NAPP). Osoby dzwoniące na Gorącą Linię Etyki mogą się przedstawiać, bądź też zachowywać anonimowość. Informacje przekazane przez osoby dzwoniące traktowane 10

12 są w sposób poufny; niedozwolone są jakiekolwiek działania odwetowe w stosunku do kogokolwiek, kto w dobrej wierze wyraża swoje zaniepokojenie lub uczestniczy w wyjaśnianiu danego problemu. Kluczowe wartości KPMG Dajemy przykład. Współpracujemy ze sobą. Szanujemy indywidualność. Przekazujemy rzetelne i sprawdzone informacje. Dbamy o przejrzystość i wiarygodność informacji. Dbamy o społeczności lokalne. Ponad wszystko, dbamy o uczciwość w naszym działaniu. Dajemy przykład w każdej sytuacji podkreślając to, czego od siebie nawzajem oczekujemy i działając tak, aby współpraca z klientami układała się jak najlepiej. Współpracujemy ze sobą, starając się wydobywać z każdego to, co jest w nim najlepsze i budować efektywne relacje zawodowe. Cenimy pracowników za to, kim są, za ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie, zarówno jako jednostki, jak i członkowie zespołu. Przekazujemy rzetelne i sprawdzone informacje oraz pomagamy w interpretacji przepisów wzmacniając tym samym naszą reputację godnych zaufania i obiektywnych doradców biznesowych. W sposób konstruktywny i otwarty dzielimy się informacją, zaś w trudnych sytuacjach postępujemy odważnie i szczerze. Postępujemy w odpowiedzialny społecznie sposób, doskonaląc umiejętności oraz poszerzając doświadczenie i perspektywę dzięki wspieraniu lokalnych społeczności. Ponad wszystko, dbamy o uczciwość w działaniu, która pozwala nam zachować najwyższą jakość świadczonych usług i niezależność Obowiązki kierownictwa związane z zarządzaniem jakością i ryzykiem Kanadyjski Partner Zarządzający (Canadian Managing Partner - CMP) Audytu, który podlega bezpośrednio pod Dyrektora Generalnego jest w pełni odpowiedzialny za świadczenie usług rewizji finansowej i za kontrolę ich jakości. Krajowy Partner Zarządzający Praktyki Profesjonalnej (National Managing Partner in Charge of Professional Practice) podlegający pod Partnera Zarządzający Audytu jest w pełni odpowiedzialny za stosowane standardy rachunkowości i rewizji finansowej oraz 11

13 ich interpretacje, za promowanie wiedzy merytorycznej na najwyższym poziomie oraz za jakość świadczonych usług poprzez szkolenia i akredytacje, inwestowanie we wsparcie techniczne, rozwój sieci profesjonalistów i efektywne procesy doradcze. Krajowy Partner ds. Jakości Audytu (National Partner in Charge of Audit Quality) współpracuje z Kanadyjskim Partnerem Zarządzającym Audytu i Krajowym Partnerem Zarządzającym Praktyki Profesjonalnej, by inicjować, kształtować i kierować działaniami mającymi na celu podwyższenie jakości i efektywności usług rewizji finansowej oraz by zapewniać nieustanne wsparcie tego obszaru w skali całego kraju Jakości Audytu i Sieć Praktyki Profesjonalnej Sieć osób zaangażowanych w Kontrolę Jakości Audytu i Praktyki Profesjonalnej składa się z ponad stu trzydziestu partnerów, dyrektorów, senior menedżerów i innych profesjonalistów, którzy wspomagają pracowników we właściwym wykonywaniu przez nich obowiązków związanych ze świadczeniem takich usług jak rewizja finansowa, prowadzenie ksiąg rachunkowych, raportowanie finansowe oraz raportowanie zgodne z wymaganiami kanadyjskich organów nadzoru i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych oraz w nieustannym podwyższaniu jakości rewizji finansowej Krajowy System Zapewnienia Standardów i Praktyki Profesjonalnej (NAPP) System NAPP pomaga w rozwoju standardów związanych z rachunkowością, rewizją finansową, papierami wartościowymi i kwestiami jakości, dostarcza wytyczne zespołom projektowym, daje wskazówki dotyczące wybranych zagadnień merytorycznych i jakościowych, a także dba o zgodność z obowiązującym prawem i standardami zawodowymi zarówno rozwiązań stosowanych w skali projektu jak i całej firmy. Dzięki powiązaniom z Międzynarodową Grupą KPMG do spraw Standardów, a także dzięki aktywnemu uczestnictwu w procesach służących kreowaniu standardów w Kanadzie, profesjonaliści NAPP kształtują i reprezentują stanowisko KPMG Canada w kwestiach, których dotyczą działania organów nadzoru i innych, mających wpływ na kształtowanie standardów. Ponadto profesjonaliści NAPP aktywnie współpracują z Grupą ds. Międzynarodowych Standardów KPMG (KPMG International Standards Group) z siedzibą w Londynie, jak również z ekspertami z Departamentu Wsparcia Profesjonalnego z siedzibą w Nowym Jorku w kwestiach dotyczących rachunkowości i rewizji finansowej, związanych z działalnością Rady ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Standards Board - FASB), Rada Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (PCAOB), Grupa Zadaniowa ds. Nowych Problemów 12

14 Księgowych (Emerging Issues Task Force) oraz Rada ds. Standardów Rewizji Finansowej (Auditing Standards Board - AuSB) wchodząca w skład Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (American Institute of Certified Public Accountants) Partnerzy specjalizujący się w Praktyce Profesjonalnej Świadczenie usług badania wspierane jest przez sieć partnerów specjalizujących się w profesjonalnych praktykach. Senior partnerzy zapewniają zgodność sposobu świadczenia usług z profesjonalnymi praktykami, oraz spójność ze standardami zawodowymi i jakościowymi w podległych sobie biurach i regionach. Do zadań partnerów specjalizujących się w standardach profesjonalnych praktyk należy: (1) udzielanie wsparcia w kwestiach związanych ze świadczeniem usług dla klientów, (2) zbieranie informacji dotyczących zarządzania ryzykiem, (3) zapewnienie stosownej zgodności polityki firmy z profesjonalnymi standardami i (4) nieustanne poszukiwanie sposobów doskonalenia jakości, procedur i procesów. Lokalne Grupy ds. Jakości Rewizji Finansowej i Zespoły ds. Procedur Rachunkowości i Rewizji Finansowej funkcjonujące w różnych regionach wspierają, we współpracy z NAPP, pracę partnerów specjalizujących się w profesjonalnych praktykach w zakresie rozwiązywania problemów związanych z rachunkowością i rewizją finansową oraz zwiększania jakości usług Rada ds. Kontroli Jakości Usług Badania Rada ds. Kontroli Jakości Usług Badania, której przewodniczy Kanadyjski Partner Zarządzający zapewnia wsparcie i nadzór nad procesem identyfikacji najistotniejszych problemów dotyczących jakości usług rewizji finansowej i kontroli tego obszaru. Rada ta nadzoruje następujące działania: Konsekwentne i bieżące zbieranie informacji dotyczących jakości usług badania (na przykład informacji dotyczących wewnętrznych i zewnętrznych kontroli, konsultacji NAPP, kwestii związanych ze sporami sądowymi oraz obowiązującymi przepisami, itp.). Analizowanie tych informacji i identyfikowanie wspólnych obszarów oraz przyczyn problemów. Uczestniczenie w rozwoju odpowiednio ukierunkowanych procedur mających zaradzić zidentyfikowanym problemom. Monitorowanie prawidłowego wdrażania i efektywności opracowanych procedur i planów działania. 13

15 Ponadto Rada ds. Kontroli Jakości Usług Badania we współpracy z lokalnymi partnerami specjalizującymi się w profesjonalnych praktykach zapewnia wsparcie w opracowaniu charakterystyki portfela projektów, dla którego tworzone są plany zapobiegania ryzykom (na przykład w przypadku współpracy z podmiotami lub sektorami charakteryzującymi się podwyższonym poziomem ryzyka) Partnerzy odpowiedzialni za kontrolę jakości realizacji projektów Obowiązkiem partnera odpowiedzialnego za kontrolę jakości realizacji projektu (Engagement Quality Control Review - EQCR) jest przeprowadzenie obiektywnej oceny sprawozdań finansowych, raportów biegłych rewidentów i innego rodzaju dokumentacji związanej z wykonywaniem usługi rewizji finansowej. Partnerzy odpowiedzialni za kontrolę jakości realizacji projektów posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę do dokonania obiektywnej oceny podjętych decyzji i osądów zespołu badającego; są to osoby posiadające wysoką wiedzę fachową oraz doświadczenie w kwestiach związanych z rachunkowością, rewizją finansową i standardami raportowania. Partnerzy przeprowadzający kontrolę jakości realizacji projektów zapoznają się z wybraną dokumentacją, badają poprawność sprawozdań finansowych i innych informacji, kluczowe wnioski zespołu projektowego oraz przygotowywany raport. Zakończenie procesu kontroli jakości realizacji projektu następuje wówczas, gdy partner odpowiedzialny za kontrolę jakości jest pewny, że wszelkie ewentualne wątpliwości zostały w sposób wyczerpujący wyjaśnione Współpraca z właściwymi klientami Akceptacja i kontynuacja prowadzonych projektów i współpracy z klientami Rygorystyczne zasady akceptacji i kontynuacji prowadzenia projektów i współpracy z klientami są niezwykle istotne dla zachowania jakości profesjonalnych usług, dla ochrony reputacji KPMG Canada i wspierania naszej marki. Kanadyjskie przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi (jak również przepisy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych) wymagają, by Komitet Audytu emitenta wstępnie zatwierdził nawiązanie współpracy z głównym audytorem. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje po podpisaniu umowy lub listu intencyjnego, w którym określone są warunki realizacji projektu. W przypadku projektów dotyczących świadczenia usług rewizji finansowej umowa o współpracy z audytorem podpisana zostaje przez przewodniczącego Komitetu Audytu i prezesa lub dyrektora finansowego. W przypadku innych projektów, po wyrażeniu wstępnej akceptacji w zgodzie z wytycznymi Komitetu 14

16 Audytu, umowę lub list intencyjny podpisuje mający stosowne upoważnienia członek zarządu. Obowiązkiem kluczowego partnera (Lead Audit Engagement Partner - LAEP) jest dopilnowanie, by Komitet Audytu każdego klienta będącego spółką publiczną wstępnie zaaprobował wszelkie niezbędne usługi rewizji finansowej. By zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi wstępnej akceptacji, KPMG Canada stosuje narzędzie sieciowe Sentinel, którego wykorzystanie jest obowiązkowe dla wszystkich firm członkowskich KPMG na całym świecie przed rozpoczęciem współpracy z klientem. Pomaga ono partnerom nadzorującym realizację projektu i menedżerom określić, czy w danej sytuacji wymagana jest jego wstępna akceptacja, a jeśli tak, umożliwia ono przesłanie drogą elektroniczną wniosku o taką akceptację do właściwego kluczowego rewidenta. Raporty dostępne w systemie Sentinel pozwalają kluczowym partnerom monitorowanie zleceń i wystawianych faktur i dzięki temu ułatwiają kontrolę, czy dany projekt realizowany jest zgodnie z wymaganiami Komitetu Audytu Proces oceny potencjalnych klientów i projektów Przed akceptacją nowego projektu świadczenia usług rewizji finansowej partner dokonuje analizy klienta, jego działalności i wszystkiego, co może potencjalnie wpłynąć na realizację kontraktu. Tego typu analiza zazwyczaj obejmuje historię danej firmy oraz wybrane osoby wchodzące w skład kadry zarządzającej wyższego szczebla. Do czynników, które brane są pod uwagę podczas procesu akceptacji można między innymi zaliczyć: Istotne kwestie dotyczące klienta (sytuacja finansowa, reputacja, stosowane zasady rachunkowości, kwalifikacje osób wchodzących w skład kadry zarządzającej), Kwestie dotyczące prowadzonej działalności (branża, produkty, konkurenci), Kwestie związane z realizacją kontraktu (kwalifikacje zespołu projektowego klienta, potencjalne ryzyka), Kwestie związane ze wzajemnymi zależnościami (zatrudnienie, powiązania finansowe, pożyczki, współpraca w innych obszarach niż usługi rewizji finansowej), Potencjalny konflikt interesów. Ocenie poddane zostają również inne kwestie związane ze wzajemnymi zależnościami i potencjalnym konfliktem interesów. Zespoły projektowe mające rozpocząć świadczenie nowej usługi rewizji finansowej zobowiązane są do 15

17 zastosowania serii procedur, między innymi do przeanalizowania, czy dla potencjalnego klienta nie wykonuje się innego rodzaju pracy. Wszelkie zidentyfikowane problemy dotyczące współzależności i potencjalnego konfliktu interesów analizowane są w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, a ich rozwiązanie jest dokumentowane. Przed rozpoczęciem realizacji projektu, zaangażowane strony powiadamiane są o mogącym wystąpić konflikcie interesów. Rozwiązanie takiego potencjalnego problemu, przed podpisaniem listu intencyjnego, wymaga współpracy klienta, partnera specjalizującego się w praktykach profesjonalnych, wykorzystania systemu Sentinel lub współudziału grupy ds. zarządzania ryzykiem. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, może powstać potrzeba wyznaczenia formalnych "etycznych" podziałów w odniesieniu do zaangażowanych w projekt osób i do komunikowania się z przedstawicielami stron. Jeśli kwestie związane ze współzależnościami lub możliwym konfliktem interesów nie mogą być rozwiązane w sposób satysfakcjonujący, w zgodzie ze standardami zawodowymi oraz zasadami stosowanymi przez firmę, następuje rezygnacja ze współpracy z danym klientem. Ocena potencjalnego projektu wymaga zatwierdzenia przez partnera specjalizującego się w praktykach profesjonalnych i partnera zarządzającego daną częścią organizacji. Świadczenie usług firmom podlegającym przepisom Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wymaga dodatkowego zatwierdzenia przez partnera ds. Etyki i Niezależności Kontynuacja współpracy z klientami Partnerzy nadzorujący realizację projektów zobowiązani są do przeanalizowania co najmniej raz w roku razem z partnerem specjalizującym się w praktyce profesjonalnej świadczonych usług rewizji finansowej, za które są odpowiedzialni. Ocena kontynuacji współpracy z klientami jest procesem polegającym na wydaniu formalnej zgody przez różne strony. Ma ona na celu zidentyfikowanie tych klientów, w przypadku których należy rozważyć zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, by zmniejszyć ryzyko związane ze świadczeniem im usługi rewizji finansowej lub też takich, z którymi należy zakończyć współpracę. Ponadto istnieją czynniki, które wymagają zastosowania dodatkowej procedury oceny. Można do nich zaliczyć między innymi: Nowe uwarunkowania prawne i standardy zawodowe, które wpływają na obowiązki związane z raportowaniem i na poziom ryzyka, Znaczące zmiany w rodzaju, rozmiarze lub strukturze działalności prowadzonej przez klienta, 16

18 Znaczące zmiany w strukturze właścicielskiej klienta, Znaczące zmiany dotyczące zarządu klienta, dyrektorów, głównych właścicieli lub innych kluczowych osób, Znaczące niekorzystne zmiany, jeśli chodzi o rzetelność obecnej kadry zarządzającej klienta lub jego głównych właścicieli, Znaczące niekorzystne zmiany dotyczące sytuacji finansowej klienta, Kwestie, które zostały wykryte podczas rewizji finansowej (na przykład znaczące problemy, które nie zostały rozwiązane, istotne zmiany dotyczące sprawozdania finansowego itp.), Plany obecnego klienta wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, Przekształcenie sprawozdania finansowego, Kontrola przeprowadzana przez organ kontrolny lub komitet audytu klienta, która obejmuje swoim zakresem obecnego członka zarządu Zarządzanie portfelem klientów Do tego zadania kierownictwo naszej firmy wybiera partnerów nadzorujących realizację projektów mających odpowiednie kompetencje, potencjał, czas i zakres władzy. Portfel klientów każdego z partnerów jest regularnie analizowany, by zapewnić właściwe zarządzanie ryzykiem Jasno określone standardy i efektywne narzędzia rewizji finansowej Praktyka zawodowa, zarządzanie ryzykiem i kontrola jakości należą do obowiązków każdego profesjonalisty zatrudnionego w KPMG Canada. Od każdego pracownika oczekujemy działania zgodnego z jasno określonymi procedurami oraz polityką (w tym polityką niezależności) i dostarczamy szereg narzędzi, które w tym pomagają. Polityka i procedury określone dla usług rewizji finansowej uwzględniają stosowne standardy rachunkowości, przeprowadzania audytu, etyki i jakości, jak również powiązane z tymi obszarami przepisy prawa i uregulowania Metodyka i narzędzia świadczenia usług rewizji finansowej Przeznaczamy znaczące zasoby na to, by stosowane przez nas standardy i narzędzia były aktualne. Globalna metodyka KPMG świadczenia usług rewizji finansowej opracowana przez Globalne Centrum Usługowe KPMG International (Global Service Centre - GSC) opiera się na wymogach Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (International Standards on Auditing - ISA) oraz/lub PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board). Metodyka ta opisana w podręczniku KPMG Audit Manual (KAM) uwzględnia również dodatkowe 17

19 wymagania wykraczające poza ISA i zasady PCAOB, które, zdaniem KPMG, podwyższają poziom wykonywanych przez nas usług rewizji finansowej. Metodyka uwzględnia następujące etapy: Planowanie: procedur oceny ryzyka i identyfikowania ryzyk, strategii świadczenia usługi rewizji finansowej, by uwzględniała zidentyfikowane ryzyka, metodyki świadczenia usługi rewizji finansowej, by uwzględniała zidentyfikowane ryzyka. Ocena: stopnia zrozumienia działań związanych z rachunkowością i raportowaniem, konstrukcji i wdrożenia wybranych mechanizmów kontroli (gdy mają one zastosowanie), operacyjnej efektywności wybranych mechanizmów kontroli (gdy mają one zastosowanie), stopnia kontroli ryzyka (gdy ma to zastosowanie) i ryzyka znaczących błędów. Sprawdzanie: procedur uwzględniających ryzyko identyfikacji istotnych błędów, stopnia wdrożenia odpowiednich procedur, dowodów badania czy są wystarczające i odpowiednie. Zakończenie: postępowanie zgodne z procedurami końcowymi, w tym analiza sprawozdania finansowego, przeprowadzenie kompleksowej oceny, opracowanie opinii dotyczącej wykonanej usługi rewizji finansowej, przekazanie Komitetowi Audytu lub osobom odpowiedzialnym u klienta za projekt wszelkich materiałów zgodnie ze standardami zawodowymi. W stosownych przypadkach metodyka KPMG może objąć zarówno badanie sprawozdania finansowego, jak i badanie kontroli wewnętrznej nad procesem sprawozdawczości finansowej. Stosowana przez nas procedura wspierana jest przez opracowane w KPMG elektroniczne narzędzie eaudit, które dostarcza biegłym rewidentom na całym świecie metodologię, wsparcie i wiedzę fachową, niezbędną do efektywnego świadczenia usługi rewizji finansowej na wysokim 18

20 poziomie. Umożliwia ono zespołom projektowym natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji w trakcie wykonywania usługi rewizji finansowej, zwiększając tym samym jej efektywność i wpływając na wytworzenie wartości dodanej dla klienta Niezależność, rzetelność, etyka i obiektywność Ogólny zarys Stosujemy zasady Globalnej Polityki Niezależności KPMG (KPMG Global Independence Policies), których źródłem jest Kodeks Etyczny IESBA i które uwzględniają, gdy jest to wymagane, standardy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i Rady Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (PCAOB), jak również inne standardy zawodowe. Zasady te uzupełniane są przez inne procedury zapewniające zgodność ze standardami opracowanymi przez Regionalne Instytuty Biegłych Rewidentów (Provincial Institutes of Chartered Accountants). Polityka i procedury obejmują także takie obszary, jak niezależność firmy (w tym między innymi obszary finansów i zaopatrzenia) i jej pracowników, zasady postępowania po zakończeniu pracy w KPMG, rotacja partnerów i akceptacja usług rewizji finansowej oraz innych usług. Nasza firma wyznaczyła partnera ds. etyki i niezależności (Ethics and Independence Partner - EIP), którego wspiera zespół specjalistów; rozwiązanie to ma zapewnić stosowanie efektywnej i spójnej polityki niezależności, jak również odpowiednich procesów i narzędzi. Zasady etyki i niezależności komunikowane są przy pomocy biuletynów i corocznego programu szkoleniowego. W stosownych przypadkach, wszelkie informacje o pojawiających się w trakcie roku zmianach, jeśli chodzi o zasady etyki i niezależności, są przekazywane przy pomocy alertów oraz regularnych komunikatów dotyczących zarządzania ryzykiem. W celu zapewnienia postępowania zgodnego z zasadami etyki, w tym rzetelności i niezależności, nasza firma i jej wszyscy pracownicy muszą powstrzymać się od nawiązywania zakazanych związków finansowych i relacji biznesowych z klientami, dla których świadczone są usługi rewizji finansowej, ich kierownictwem, dyrektorami i znaczącymi właścicielami. W przypadku ujawnienia niezastosowania się do zasad niezależności, czy to podczas weryfikacji, czy w wyniku zgłoszenia tego faktu, pracownik podlega procedurze dyscyplinarnej. Może to wówczas wpłynąć na decyzje dotyczące jego awansu i wynagradzania. 19

21 Niezależność Nasi pracownicy są odpowiedzialni za sprawdzenie statusu danego podmiotu, by upewnić się, czy nie mają jakichkolwiek finansowych, biznesowych lub rodzinnych powiązań, które byłyby zakazane w związku z polityką niezależności. Razem z innymi firmami członkowskimi KPMG International wykorzystujemy internetowy system monitorowania, którego zadaniem jest pomoc pracownikom w spełnianiu przez nich wymogów niezależności w odniesieniu do osobistych inwestycji. System ten zawiera bazę publicznie dostępnych produktów inwestycyjnych. Partnerzy i menedżerowie mający kontakt z klientem są zobowiązani przed dokonaniem inwestycji do sprawdzenia w systemie, czy nie jest to sprzeczne z obowiązującymi ich zasadami. Mają oni również obowiązek wprowadzania informacji o wszelkich dokonanych inwestycjach do systemu, który automatycznie powiadamia ich, jeśli status zarejestrowanej inwestycji zostanie zmieniony na zastrzeżony. Nasza firma monitoruje przestrzeganie tej zasady, poddając regularnie weryfikacji wybraną grupę partnerów i menedżerów. Do zasad regulujących kwestie osobistej niezależności pracowników KPMG Canada można między innymi zaliczyć: Każdy pracownik jest odpowiedzialny za zachowanie własnej niezależności. Żaden partner lub "osoba zaangażowana" (pracownik wykonujący usługę rewizji finansowej dla danego klienta lub członek kadry kierowniczej, który świadczy dla danego klienta innego rodzaju usługi, poza przypadkami kiedy te usługi są nieistotne) nie może w bezpośredni lub w znaczący pośredni sposób inwestować w produkty inwestycyjne tego klienta lub podmioty od niego zależne. Inne związki finansowe (np. pożyczki, karty kredytowe, rachunki maklerskie) i niektóre rodzaje relacji biznesowych z klientami, dla których świadczy się usługi rewizji finansowej są albo zabronione, albo podlegają ograniczeniom. Bliscy członkowie rodzin obecnych partnerów i pracowników KPMG Canada będący członkami zespołów badających nie mogą zajmować niektórych stanowisk związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową u klientów, dla których świadczone są usługi rewizji finansowej, jak również w podmiotach od nich zależnych. 20

22 Byli pracownicy KPMG Canada mogą być zatrudnieni w spółkach publicznych, dla których świadczone były usługi rewizji finansowej na stanowiskach związanych z nadzorowaniem sprawozdawczości finansowej dopiero po upływie określonego czasu. Od pracowników KPMG Canada wymaga się niezwłocznego zgłoszenia faktu prowadzenia jakichkolwiek rozmów dotyczących potencjalnego zatrudnienia na stanowiskach związanych z nadzorowaniem rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej u klientów, dla których świadczone były lub są usługi rewizji finansowej i zaprzestania uczestniczenia w tych projektach. Jeśli pracownik KPMG Canada zostanie zatrudniony u klienta, dla którego świadczone są usługi rewizji finansowej, zespół projektowy musi zwrócić szczególną uwagę, czy sytuacja taka nie wymaga modyfikacji procedur audytu, by zapobiec ewentualnemu ryzyku obejścia zasady niezależności Szkolenia oraz potwierdzanie stosowania zasad niezależności Nasza firma szkoli, co roku wybranych pracowników (w tym wszystkich partnerów i pracowników świadczących usługi dla klientów) w zakresie niezależności w stopniu odpowiadającym ich stanowisku; szkolenia takie przechodzą również wszyscy nowo przyjęci pracownicy. Firma wymaga, by wszyscy partnerzy, członkowie kadry zarządzającej i inni pracownicy potwierdzali stosowanie się do zasad niezależności poprzez uczestniczenie w corocznym szkoleniu oraz składanie stosownego oświadczenia. Oświadczenie takie podpisywane jest na początku zatrudnienia, a następnie co roku i w przypadku awansu na partnera. Służy to poświadczeniu spełniania wymogów polityki niezależności KPMG Canada oraz jej zrozumienia. Problemy, które mogą być zgłaszane podczas podpisywania oświadczenia, rozwiązuje Grupa Zarządzania Ryzykiem. Zespół nadzorujący realizację polityki niezależności wchodzący w skład Departamentu Praktyki Profesjonalnej (DPP) przeprowadza okresowe kontrole, czy jej wymogi są spełnione. Firma uwzględnia również wykorzystanie procedur dyscyplinarnych, gdy zostanie stwierdzony fakt niezastosowania się pracownika do wymogów polityki niezależności. Zakres tego typu działań różni się w zależności od danego przypadku i może obejmować zwolnienie z pracy w przypadku rażącego złamania obowiązujących reguł. 21

23 Rotacja kluczowych partnerów Partnerzy świadczący usługi rewizji finansowej podlegają rotacji zgodnie z uregulowaniami prawnymi i zasadami niezależności. Partnerzy podlegają w tym zakresie przepisom prawa kanadyjskiego, a tam, gdzie ma to zastosowanie, przepisom Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Zgodnie z tymi przepisami kluczowy partner i partner odpowiedzialny za kontrolę jakości realizacji projektu (EQCR) muszą podlegać rotacji, gdy są na jednym z tych stanowisk dłużej niż siedem lat (pięć lat w przypadku świadczenia usług dla spółek podlegających SEC). Okres przerwy w ponownym świadczeniu usługi rewizji finansowej wynosi pięć lat. Pozostali partnerzy audytowi podlegający wymogom rotacyji (np. główni partnerzy audytowi odpowiedzialni za badanie najważniejszych spółek zależnych, a także pozostali partnerzy biorący udział w badaniu podlegają rotacji po upływie lat siedmiu, zaś okres przerwy w świadczeniu usług w ich przypadku wynosi dwa lata. Rotacja kluczowych partnerów jest monitorowana przez naszą firmę, co umożliwia przygotowanie planu przejęcia obowiązków przez nowego kluczowego partnera, zapewniając tym samym ciągłość świadczenia wysokiej jakości usług. Rotacja kluczowych partnerów sprawdzana jest pod kątem jej zgodności z obowiązującymi procedurami Usługi niebędące usługami rewizji finansowej Nasza firma stosuje zasady określające, jaki zakres dodatkowych prac może być wykonywany w przypadku klientów, dla których świadczone są usługi rewizji finansowej. Ponadto polityka KPMG Canada wymaga, by kluczowy partner wziął pod uwagę zagrożenia związane z wykonywaniem usług innych niż usługi rewizji finansowej i zastosował odpowiednie zabezpieczenia. Należący do KPMG International system Sentinel pozwala na identyfikowanie wszelkich zagrożeń naruszenia niezależności oraz umożliwia stosowanie tej polityki niezależności. Kluczowy partner zobowiązany jest do utrzymania w systemie Sentinel informacji na temat całej struktury grupy podmiotów znajdujących się w obrocie publicznym oraz dla niektórych innych klientów, jak również ich jednostek stowarzyszonych. Każda firma członkowska KPMG musi zarejestrować potencjalną usługę w systemie przed przystąpieniem do jej realizacji. System umożliwia kluczowym partnerom w przypadku podmiotów zastrzeżonych, sprawdzenie ich statusu, a następnie zatwierdzenie świadczenia usługi lub też odstąpienie od niej, bez względu na 22

24 to, gdzie na świecie usługa ta miałaby być wykonywana i bez względu na to, gdzie znajduje się firma członkowska KPMG. W zgodzie z zasadami niezależności partnerów żaden z naszych kluczowych partnerów nie jest wynagradzany za sprzedaż usług dodatkowych dla podmiotu, dla którego wykonywane są czynności rewizji finansowej Zależność od wynagrodzenia Zgodnie z polityką KPMG Canada może powstać zagrożenie, gdy wynagrodzenie otrzymywane od jednego klienta, któremu świadczy się usługi rewizji finansowej, stanowi duży procent wszystkich przychodów firmy audytorskiej. W szczególności polityka ta wymaga, by w przypadku, gdy całkowite wynagrodzenie od danej spółki publicznej, dla której świadczy się usługi rewizji finansowej i jednostek z nią powiązanych, przekroczą w ciągu dwóch kolejnych lat 10% całkowitych przychodów naszej firmy, zostaje wyznaczony senior partner z innej firmy KPMG do pełnienia funkcji partnera odpowiedzialnego za kontrolę jakości projektu. O sytuacji takiej zostają również powiadomione osoby zarządzające współpracą z danym klientem, dla którego świadczone są usługi rewizji finansowej. W chwili obecnej nie mamy klientów, którzy spełnialiby wyżej opisane kryteria Relacje biznesowe/dostawcy W naszej firmie stosowane są takie zasady polityki i procedury, które gwarantują, że relacje biznesowe zgodne są z obowiązującymi prawami, uregulowaniami i standardami zawodowymi. Okresowo sprawdzana jest zgodność działań z tymi zasadami i procedurami Konflikt interesów Konflikt interesów może spowodować brak akceptacji rozpoczęcia realizacji projektu lub jego kontynuacji. System Sentinel jest wykorzystywany w firmach członkowskich KPMG do zarządzania potencjalnym konfliktem interesów i jego identyfikacji. Wszelkie zidentyfikowane kwestie konfliktowe analizowane są w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, a ich rozwiązanie jest dokumentowane. W przypadku powstania sporu między firmami członkowskimi KPMG, stosowana jest procedura mediacyjna. Jeśli potencjalnie konfliktowe zagadnienie nie może być rozwiązane, nie przystępuje się do realizacji projektu lub się ją kończy. 23

25 Gdy dostrzegamy niebezpieczeństwo powstania potencjalnego konfliktu interesów partner nadzorujący realizację projektu omawia tę sytuację z Departamentem Praktyki Profesjonalnej (DPP) i/lub z Biurem Doradztwa. Przed rozpoczęciem realizacji projektu, zaangażowane strony powiadamiane są o mogącym potencjalnie wystąpić konflikcie interesów i, jeśli takiemu niebezpieczeństwu można zapobiec lub nim właściwie zarządzać, uruchomiony zostaje typowy proces akceptacji. Może wystąpić konieczność zastosowania specjalnych procedur do zarządzania potencjalnym konfliktem interesów tak, by zachowana została poufność informacji dotyczących klientów. Takie procedury mogą na przykład oznaczać wprowadzenie formalnych "etycznych" podziałów między zespołami świadczącymi usługi dla różnych klientów i monitorowanie, jak tego typu podziały funkcjonują w praktyce Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji Nasza firma szkoli wszystkich pracowników i partnerów mających kontakt z klientami, jak również innych wybranych pracowników z zakresu przeciwdziałania przekupstwu i korupcji. Ponadto wybrani pracownicy nie mający kontaktu z klientami, pracujący w takich działach jak finanse, zaopatrzenie lub sprzedaż oraz marketing i będący na szczeblu menedżera lub wyższym, także muszą przejść szkolenie z tego zakresu Rekrutacja, rozwój i przydzielanie do projektów kompetentnych osób Jednym z kluczowych czynników wpływających na jakość świadczenia usług rewizji finansowej jest przydzielenie do realizacji projektu specjalistów mających umiejętności i doświadczenie dopasowane do profilu klienta. Oznacza to konieczność wdrożenia procesów zarządzania rekrutacją, rozwojem, awansami i fluktuacją pracowników Rekrutacja Od wszystkich kandydatów aplikujących na stanowiska specjalistyczne wymaga się złożenia formularza podania o pracę; przechodzą oni przez procedurę selekcji, która między innymi obejmuje analizę przedstawionych dokumentów, wywiad kompetencyjny, oraz sprawdzenie poziomu kwalifikacji zawodowych i referencji. Nowo przyjęci pracownicy uczestniczą w obszernym programie wprowadzającym, który obejmuje szkolenia z takich obszarów jak etyka i niezależność. Zgodnie z procedurami wszelkie kwestie związane z niezależnością lub konfliktem interesów powinny być wyjaśnione, zanim dana osoba zostanie przyjęta do pracy lub awansuje na partnera. 24

KPMG LLP (KANADA) 2013 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

KPMG LLP (KANADA) 2013 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI KPMG LLP (KANADA) 2013 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI KPMG LLP (KANADA) 2013 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI LIST OD KANADYJSKIEGO PARTNERA ZARZĄDZAJĄCEGO AUDYTU KPMG LLP zaangażowane jest w świadczenie klientom

Bardziej szczegółowo

KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI Our system of audit quality control KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI 2012, KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012 Sprawozdanie z przejrzystości działania 2012 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I STRUKTURA ZARZĄDZANIA 4 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG W POLSCE Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. kpmg.pl 2 Sprawozdanie z Przejrzystości Działania

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2011 R. 31.07.2012 R.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2011 R. 31.07.2012 R. Morison Finansista Audit sp. z o.o. Morison Finansista grupa spółek doradczych SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2011 R. 31.07.2012 R. Spis treści Wprowadzenie... 2 Forma organizacyjno-prawna,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO ZA 2011 ROK ForBiznes Audyt Libsz Kępka Zielińska biegli rewidenci Spółka partnerska SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO ZA 2011 ROK Niniejsze sprawozdanie sporządzono w związku z zapisami Art. 88 ustawy z 7 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Your quality trusted advisor Sprawozdanie z przejrzystości działania CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za 2013 rok CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. SWGK Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy. od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. SWGK Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy. od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SWGK Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku Poznań, wrzesień 2015 roku 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Rzeszów, 28 luty 2013 roku Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 SPIS TREŚCI 1. Forma prawna i struktura

Bardziej szczegółowo

BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania

BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Rok obrotowy od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku 1. Wprowadzenie Zgodnie art. 88 Ustawy z dnia 7 maja 2009 o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 42/2014 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmieniony

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Kontrola zarządcza oraz wsparcie administratora bezpieczeństwa informacji An independent member of Baker Tilly International Baker Tilly Poland Consulting Baker Tilly Poland

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA PRO-BILANS J.K. SP. Z O.O. ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA PRO-BILANS J.K. SP. Z O.O. ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA PRO-BILANS J.K. SP. Z O.O. ZA ROK 2010 1 WSTĘP - INFORMACJE OGÓLNE O FIRMIE Pro Bilans J.K. Spółka z o.o. w Gdyni jest podmiotem posiadającym uprawnienia do wydawania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Forma organizacyjno-prawna, struktura własnościowa oraz przynależność do sieci... 4 4 Opis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA 4AUDYT SP. Z O.O. DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA 4AUDYT SP. Z O.O. DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA 4AUDYT SP. Z O.O. DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU Poznań, 30 sierpnia 2014 roku Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Komitet Audytu kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości i rewizji finansowej

Komitet Audytu kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości i rewizji finansowej Komitet Audytu kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości i rewizji finansowej Prof. Arnold Schilder, Przewodniczący Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) Giełda

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity)

Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity) Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity) 1 1. Komitet ds. Audytu, zwany w dalszej części Komitetem, jest stałym komitetem Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Avanta Audit Sp. z o.o. Sp.k.

Avanta Audit Sp. z o.o. Sp.k. Avanta Audit Sp. z o.o. Sp.k. Sprawozdanie z przejrzystości działania Rok zakończony 31 maja 2013 roku Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawionych

Bardziej szczegółowo

1) INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNEJ ORAZ STRUKTURY WŁASNOŚCIOWEJ.

1) INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNEJ ORAZ STRUKTURY WŁASNOŚCIOWEJ. SPRAWOZDANIE ZESPOŁU EKSPERTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWOWOŚCI ZEFiR-HLx SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE JAKO PODMIOTU WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ W JEDNOSTKACH ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

System wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr w rejestrze KIBR 3043

System wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr w rejestrze KIBR 3043 System wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr w rejestrze KIBR 3043 System kontroli jakości, przyjęty do stosowania w firmie AUDYT Krystyna Buzikiewicz

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Raport z przejrzystości działania za 2012 rok.

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Raport z przejrzystości działania za 2012 rok. WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. Raport z przejrzystości działania za 2012 rok. 31 marca 2013 roku Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Struktura prawna, własnościowa i struktury zarządzania... 3 3. Opis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Firmy za rok 2009

Sprawozdanie z przejrzystości działania Firmy za rok 2009 Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych "AUDIT-DOR" 85-087 BYDGOSZCZ, Gajowa 34 tel.: (052) 342-91-97 tel./ fax. 345-31-63

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu zobacz... Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą usług kancelarii Porad Finansowo-księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. niniejszy folder przedstawi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r.

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. Agenda Rola Komitetów Audytu w świetle regulacji Oczekiwania rynku wobec Komitetów Audytu Jak działają komitety

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF

OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF w zakresie zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach www.bakertilly.pl WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy 01.01.2013 31.12.2013

SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy 01.01.2013 31.12.2013 SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy 01.01.2013 31.12.2013 (o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI W MERITUM BIEGLI REWIDENCI MARZENA WÓJCIK

ZASADY WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI W MERITUM BIEGLI REWIDENCI MARZENA WÓJCIK ZASADY WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI W MERITUM BIEGLI REWIDENCI MARZENA WÓJCIK Warszawa, 31 grudnia 2009 r. Niniejsze zasady zostały ustalone dla Marzena Wójcik, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PODDMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH BIURA BIEGŁYCH REWIDENTÓW EKO-BILANS SPÓŁKA Z O.O

SPRAWOZDANIE PODDMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH BIURA BIEGŁYCH REWIDENTÓW EKO-BILANS SPÓŁKA Z O.O SPRAWOZDANIE PODDMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH BIURA BIEGŁYCH REWIDENTÓW EKO-BILANS SPÓŁKA Z O.O., WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ W JEDNOSTKACH ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Audyt systemów informatycznych w świetle standardów ISACA

Audyt systemów informatycznych w świetle standardów ISACA Audyt systemów informatycznych w świetle standardów ISACA Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA Warszawa, 7 września 2010 r. 1 Zawartość prezentacji Wstęp Ryzyko i strategia postępowania z ryzykiem Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej Na podstawie art. 68-71 oraz art. 272-296 ustawy

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011

SPRAWOZDANIE. z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 SPRAWOZDANIE z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Stalprofil SA działa w składzie trzyosobowym i powoływany jest przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH w SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ przy DEZAMET

PROCEDURY W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH w SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ przy DEZAMET PROCEDURY W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH w SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ przy DEZAMET S.A. w Nowej Dębie Spis treści Nowa Dęba, grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Kontex Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 3a 08-101 Siedlce Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych numer

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Załącznik do Uchwały Nr 45/2014 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 08.12.2014r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WISŁA

POLITYKA W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WISŁA POLITYKA W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WISŁA Puławy, grudzień 2014 Spis treści I. WSTĘP... 2 II. ZASADY ŁADU

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31 marca 2014 roku

Warszawa, 31 marca 2014 roku Advantim Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ W JEDNOSTCE ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Informator dla Komitetu Audytu. Współpraca z biegłym rewidentem

Informator dla Komitetu Audytu. Współpraca z biegłym rewidentem Informator dla Komitetu Audytu Współpraca z biegłym rewidentem Informator dla Komitetu Audytu Współpraca z biegłym rewidentem Spis treści Rozdział 1. Wybór biegłego rewidenta oraz ustalenie jego wynagrodzenia....

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt 1,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group Szanowni Państwo W imieniu spółek wchodzących w skład Audit & Business Consulting Group mamy przyjemność przestawić Państwu ofertę naszych usług i zaprosić do współpracy. Audit & Business Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji transakcji na etapie analizy Due Diligence case

Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji transakcji na etapie analizy Due Diligence case Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji transakcji na etapie analizy Due Diligence case Rafał Błędowski, Partner Holon Consultants 28 marca 2012 Warszawa Holon Consultants kim jesteśmy? Holon Consultants

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia 30 grudnia 2011 r. LOL-4101-22-01/2011; P/11/022 Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R 1 Skład Zarządu 1.1 Zarząd Ronson Europe N.V. (odpowiednio Zarząd oraz Spółka ) składa się z jednego lub większej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE

MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE Czym jest model kompetencyjny Model kompetencyjny jest to zestaw najważniejszych z punktu widzenia organizacji kompetencji. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Budujemy bezpieczeństwo Twojego biznesu

Budujemy bezpieczeństwo Twojego biznesu Budujemy bezpieczeństwo Twojego biznesu BEZPIECZEŃSTWO GWARANTUJE STABILIZACJĘ, ROZWÓJ I ZYSK Szanowni Państwo, Firma Bezpieczeństwo Biznesu realizuje usługi w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana audytu wewnętrznego

Wartość dodana audytu wewnętrznego Wartość dodana audytu wewnętrznego Wprowadzenie? Ilu dyrektorów audytu wewnętrznego może zagwarantować, iż poprzez wykonaną pracę, dział audytu wewnętrznego odzyska przynajmniej koszty poniesione przez

Bardziej szczegółowo

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego AuditSolutions Rozwiązania dla sektora publicznego Bezpieczeństwo Informacji Systemy Teleinformatyczne Wymiana Informacji OFERTA WSPÓŁPRACY Nowy obowiązek w zakresie przetwarzania informacji szansa czy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Andrzej Gałkowski Partner 24 października 2014 kpmg.pl Spis treści Strona Obszary objęte Rekomendacją U wpływ na działalność Banku 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kontroli zarządczej

Instrukcja kontroli zarządczej Instrukcja kontroli zarządczej Instrukcja kontroli zarządczej Załącznik do Pisma Okólnego Nr 19/2011 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 31.01. 2011 r. INSTRUKCJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego oraz etyki, obowiązujące w Towarzystwach Ubezpieczeń wchodzących w skład Grupy Ergo Hestia. W Towarzystwach Ubezpieczeń, wchodzących w skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZARZADZANIA FUNDUSZAMI [WYCIĄG Z REGULAMINU PROWADZENIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ. Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu

Bardziej szczegółowo

Elementy wymagań ISO/IEC 27001 i zalecenia ISO/IEC 17799 osobowe. 8 - Bezpieczeństwo zasobów ludzkich. 8.1 Przed zatrudnieniem (1)

Elementy wymagań ISO/IEC 27001 i zalecenia ISO/IEC 17799 osobowe. 8 - Bezpieczeństwo zasobów ludzkich. 8.1 Przed zatrudnieniem (1) Elementy wymagań ISO/IEC 27001 i zalecenia ISO/IEC 17799 osobowe dr inż. Bolesław Szomański bolkosz@wsisiz.edu.pl Filozofia prezentacji wymagań i zabezpieczeń zgodnie z załącznikiem A Nagłówek rozdziały

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0 Karta Systemu Jakości wersja 1.0 Spis treści: 1 Wstęp.... 3 2 Oświadczenie o jakości.... 3 3 Cele dotyczące jakości.... 3 4 Własność i odpowiedzialność.... 4 5 Budowa Systemu Jakości.... 4 6 Kategorie

Bardziej szczegółowo

1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2012 roku

1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z działalności w 2012 roku UCHWAŁA Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA z uwzględnieniem oceny systemu kontroli

Bardziej szczegółowo