KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI"

Transkrypt

1 Our system of audit quality control KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI 2012, KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

2 KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI LIST OD KANADYJSKIEGO PARTNERA ZARZĄDZAJĄCEGO AUDYTU Sprawozdanie z przejrzystości za rok 2012 opisuje działania podejmowane przez KPMG LLP mające na celu spełnienie wymogów wynikających z prawnych i zawodowych zobowiązań. Sprawozdanie to przedstawia strukturę, procesy zarządzania i podejście do kontroli jakości rewizji finansowej stosowane w KPMG LLP w trakcie świadczenia usług i wywiązywania się z obowiązków zawodowych. Odzwierciedla ono nasze podejście do nieustannego doskonalenia procesów i procedur kontroli jakości usług rewizji finansowej poprzez ich częste monitorowanie, a także dzięki ciągłemu procesowi szkolenia i rozwoju. KPMG LLP zaangażowane jest w świadczenie klientom usług spełniających najwyższe standardy zawodowe w etyczny i odpowiedzialny sposób. Oznacza to zgodność nie tylko z wymogami prawa kanadyjskiego, lecz również z uregulowaniami obowiązującymi w krajach, w których znajdują się aktywa naszych klientów. Ciężko pracujemy, by doskonalić rygorystyczne standardy i procesy kontroli jakości przedstawione w tym sprawozdaniu z przejrzystości; jesteśmy dumni z jakości usług, które świadczymy naszym klientom. 1

3 SPIS TREŚCI Sekcja Tytuł Strona 1 Kim jesteśmy Nasze usługi Nasza strategia 4 2 Forma organizacyjno-prawna i struktura zarządzania Struktura prawna Nazwa i struktura własnościowa Struktura zarządzania Zarząd Komitet Zarządzający Dyrektor Generalny i Senior Partner Kluczowe Komitety Sterujące 6 3 System kontroli jakości Promowanie właściwych zachowań Obowiązki kierownictwa związane z zarządzaniem jakością i ryzykiem Jakość Audytu i Sieć Praktyki Profesjonalnej Krajowy System Zapewnienia Standardów i Praktyki Profesjonalnej 12 (NAPP) Partnerzy specjalizujący się w Praktyce Profesjonalnej Rada kontroli jakości usług rewizji finansowej Partnerzy odpowiedzialni za kontrolę jakości projektów Współpraca z właściwymi klientami Akceptacja i kontynuacja prowadzonych projektów i współpracy z 14 klientami Proces oceny potencjalnych klientów i projektów Kontynuacja współpracy z klientami Zarządzanie portfelem klientów Jasno określone standardy i efektywne narzędzia rewizji finansowej Metodyka i narzędzia świadczenia usług rewizji finansowej Niezależność, rzetelność, etyka i obiektywność Ogólny zarys Osobista niezależność Szkolenia oraz potwierdzanie stosowania zasad niezależności Rotacja kluczowych biegłych rewidentów Usługi niebędące usługami rewizji finansowej Zależność od wynagrodzenia Relacje biznesowe/dostawcy Konflikty interesów Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji Rekrutacja, rozwój i przydzielanie do projektów odpowiednio 24 wykwalifikowanych osób Rekrutacja Rozwój osobisty Ocena efektywności i wynagrodzenia Awans na partnera Przydział do projektów 26 2

4 3.5 Zaangażowanie w rozwój kompetencji i jakość świadczonych usług Szkolenia z wiedzy zawodowej Akredytacja i licencjonowanie Dostęp do specjalistycznej wiedzy Konsultacje Rozwój znajomości biznesu i wiedzy branżowej Przeprowadzanie efektywnych rewizji finansowych Procedury wykonywania czynności rewizji finansowej stosowane w 29 KPMG Terminowe zaangażowanie partnera i menedżera w projekt Krytyczna ocena dowodów badania i zawodowy sceptycyzm Bieżący mentoring, nadzór i kontrola Właściwie wsparte i udokumentowane wnioski Właściwe zaangażowanie partnera odpowiedzialnego za kontrolę 32 jakości realizacji projektów Raportowanie Wnikliwa, otwarta i szczera komunikacja Koncentracja na efektywności audytów grupy Ochrona danych i zachowanie poufności informacji dotyczących 34 klientów 3.7 Zaangażowanie w nieustanne doskonalenie Monitorowanie wewnętrzne Monitorowanie zewnętrzne Informacja zwrotna od klientów Oświadczenie o efektywności kontroli jakości usług rewizji finansowej 39 4 Informacja finansowa 40 5 Współpraca w ramach międzynarodowej sieci Struktura prawna Zobowiązania firm członkowskich Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej Struktura zarządzania Regionalni liderzy ds. jakości i zarządzania ryzykiem 43 6 Jednostki zainteresowania publicznego, dla których świadczone są 44 usługi rewizji finansowej 3

5 1. Kim jesteśmy 1.1. Nasze usługi KPMG Canada 1 jest profesjonalną firmą działającą w ramach trzech funkcjonalnych linii - usług rewizji finansowej (Audit), doradztwa podatkowego (Tax) i doradztwa biznesowego (Advisory); jej poszczególne obszary dedykowane są dziewięciu grupom: rynkowi dóbr konsumpcyjnych, energetyce, usługom finansowym, Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej (IFRS), rynkowi dóbr inwestycyjnych, funduszom typu private equity, sektorowi publicznemu i rynkowi nieruchomości. Zatrudniamy 5024 osób w 33 biurach, w tym 4050 pracowników merytorycznych, wśród których jest 656 partnerów. Wszelkie szczegóły dotyczące usług oferowanych przez KPMG Canada można znaleźć na naszej stronie Nasza strategia Strategia KPMG Canada jest tworzona przez Radę Dyrektorów ("Zarząd") i Komitet Zarządzający, które ustaliły, że ma ona sprzyjać uznawaniu naszej firmy za "Wzór profesjonalnych firm doradczych" przez wszystkie organizacje, które w swoich działaniach polegają na wykwalifikowanych i wykształconych profesjonalistach. Jakość relacji z klientami oraz nasza umiejętność ich budowania i wzmacniania, to cechy wyróżniające KPMG Canada na rynku. 2. Forma organizacyjno-prawna i struktura zarządzania 2.1. Struktura prawna KPMG Canada jest kanadyjską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą zgodnie z prawem właściwym dla Ontario. Firma w całości jest własnością partnerów. KPMG Canada jest stowarzyszona z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Szczegółowe informacje dotyczące KPMG International i jego działalności, w tym naszych relacji z tym podmiotem, dostępne są w KPMG International Transparency Report za 2011 rok, który dostępny jest pod następującym adresem: 1 W niniejszym dokumencie KPMG Canada (jak również my i nasze oznacza KPMG LLP, kanadyjską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i podmioty afiliowane, działające zgodnie z prawem właściwym dla Ontario. KPMG Canada jest kanadyjską firmą członkowską stowarzyszoną z KPMG International Cooperative, podmiotem prawa szwajcarskiego ( KPMG International ). KPMG International nie świadczy bezpośrednio usług dla klientów. 4

6 /kpmg-international-transparency-report-2011.pdf Nazwa i struktura własnościowa KPMG jest zastrzeżonym znakiem towarowym KPMG International i nazwą, pod którą znane są firmy członkowskie. Prawo firm członkowskich do używania nazwy i znaku towarowego KPMG określone jest w umowach zawartych z KPMG International. Firmy członkowskie są z reguły posiadane i zarządzane przez podmioty lokalne. Każda firma członkowska odpowiedzialna jest za własne zobowiązania. KPMG International, jak też jakakolwiek firma członkowska nie są odpowiedzialne za zobowiązania innej firmy członkowskiej Struktura zarządzania Działalność KPMG Canada regulują dwa podstawowe dokumenty: Umowa Partnerska i Procedury Operacyjne. Opisane są w nich struktura i najważniejsze procedury zarządzania obowiązujące w KPMG Canada. Kluczowymi organami zarządczymi KPMG Canada są Zarząd i Komitet Zarządzający Zarząd Działalnością i zasobami KPMG Canada kieruje Zarząd. Jest on odpowiedzialny za kierowanie firmą, w tym za nadzór nad planowaniem strategicznym, zarządzanie ryzykiem, planowanie sukcesji, a także wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zarządu. Zarząd składa się z Dyrektora Generalnego i Senior Partnera oraz siedemnastu indywidualnych partnerów. Z wyjątkiem Dyrektora Generalnego i Senior Partnera, w przypadku nominowania do Komitetu Zarządzającego kogokolwiek z Zarządu, osoba taka automatycznie przestaje być jego członkiem. Oprócz Dyrektora Generalnego i Senior Partnera, którego pierwsza kadencja wynosi pięć lat, członkowie Zarządu są mianowani na trzyletnią kadencję przez Komitet Nominujący. Mogą oni ubiegać się tylko o dwie kolejne kadencje Komitet Zarządzający Komitet Zarządzający składa się z Dyrektora Generalnego i Senior Partnera, partnerów zarządzających oraz dodatkowych partnerów wybranych przez Dyrektora Generalnego i Senior Partnera. Do obowiązków Komitetu Zarządzającego należy 5

7 kierowanie KPMG Canada, w tym dbanie o jakość, efektywność i zyskowność działań podejmowanych przez firmę. Członkowie Komitetu Zarządzającego wybierani są na czas nieokreślony, aż do momentu usunięcia, przez Dyrektora Generalnego i Senior Partnera Dyrektor Generalny i Senior Partner Dyrektor Generalny i Senior Partner jest członkiem Zarządu i przewodniczącym Komitetu Zarządzającego. Jest on odpowiedzialny za kierunek działania i politykę KPMG Canada, nominuje członków Komitetu Zarządzającego, a także rekomenduje Zarządowi podział zysku dla jego członków. Pierwsza kadencja Dyrektora Generalnego i Senior Partnera wynosi pięć lat z możliwością powtórnego objęcia tej funkcji na okres dodatkowych trzech lat Kluczowe Komitety Sterujące Oprócz Komitetu Zarządzającego jest pięć głównych komitetów, które są odpowiedzialne za kluczowe aspekty kierowania KPMG Canada. Są to: Komitet ds. Awansów, Komitet ds. Działalności Operacyjnej & Finansów, Komitet ds. Wynagrodzeń Partnerów, Komitet ds. Komunikacji i Kierowania oraz Komitet Nominujący. Komitet ds. Awansów - do zadań Komitetu ds. Awansów należy przegląd procesów i procedur związanych z rozwojem przyszłych liderów, w tym liderów obsługi klienta, liderów branżowych i osób będących rezerwową kadrą zarządzającą. Komitet ds. Awansów składa się z pięciu członków lub też takiej ich liczby, jaka została ustalona przez Zarząd; są oni wybierani na jednoroczną kadencję. Komitet ds. Awansów zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. Komitet ds. Działalności Operacyjnej & Finansów - do zadań Komitetu ds. Działalności Operacyjnej & Finansów należy analiza kierunku strategicznego określonego przez Komitet Zarządzający i dopilnowanie, by roczny biznes plan i plan finansowy odzwierciedlały ten kierunek. Komitet ds. Działalności Operacyjnej & Finansów składa się z pięciu członków lub też takiej ich liczby, jaka została ustalona przez Zarząd; są oni wybierani na jednoroczną kadencję. Komitet ten zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. Komitet ds. Wynagrodzeń Partnerów - zadaniem Komitetu ds. Wynagrodzeń Partnerów jest coroczny przegląd rekomendacji Komitetu Zarządzającego oraz Dyrektora Generalnego i Senior Partnera dotyczących wynagrodzeń partnerów i ich zgodności z Umową Partnerską oraz Procedurami Operacyjnymi. Komitet ds. Wynagrodzeń Partnerów składa się z pięciu członków lub też takiej ich liczby, jaka 6

8 została ustalona przez Zarząd; są oni wybierani na jednoroczną kadencję. Komitet ten zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. Komitet ds. Komunikacji i Kierowania - zadaniem Komitetu ds. Komunikacji i Kierowania jest wytyczanie kierunku i nadzorowanie podejścia KPMG Canada do kwestii związanych z zarządzaniem, w tym przedstawianie Zarządowi rekomendacji dotyczących procesów i struktur zarządczych, przegląd wymagań dotyczących poszczególnych komitetów Zarządu oraz monitorowanie zgodności z uznanymi zasadami kierowania. Komitet ds. Komunikacji i Kierowania składa się z pięciu członków lub też takiej ich liczby, jaka została ustalona przez Zarząd; są oni wybierani na jednoroczną kadencję. Komitet ten zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. Komitet Nominujący - zadaniem Komitetu Nominującego jest wspieranie Zarządu w wyborze odpowiednich partnerów, którzy wchodziliby w jego skład. Komitet Nominujący składa się z trzech członków Zarządu oraz z czterech partnerów niewchodzących w jego skład. Członkowie Komitetu Nominującego wchodzący jednocześnie w skład Zarządu są mianowani przez Zarząd na roczną kadencję, natomiast pozostali partnerzy mianowani są przez Komitet Nominujący na czteroletnią kadencję. Komitet Nominujący zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. 7

9 3. System kontroli jakości W KPMG International istnieje polityka kontroli jakości, która obowiązuje wszystkie firmy członkowskie. Polityka ta i wynikające z niej procedury mają na celu pomagać firmom członkowskim w funkcjonowaniu zgodnym ze standardami międzynarodowymi, przepisami i wymaganiami prawnymi oraz w sporządzaniu stosownych sprawozdań. Kontrola jakości i zarządzanie ryzykiem należą do obowiązków wszystkich pracowników KPMG Canada. Oznacza to konieczność zrozumienia polityki funkcjonującej w firmach członkowskich i stosowania związanych z nią procedur podczas wykonywania codziennych zadań. W KPMG Canada funkcjonuje system kontroli jakości usług rewizji finansowej, który ma za zadanie spełniać nie tylko wymogi prawa kanadyjskiego, organów nadzoru i zawodowych standardów, lecz również odzwierciedla on nasze zdecydowanie, by przedstawiać niezależne i obiektywne porady oraz opinie. Szkolenia, procesy, systemy i narzędzia kontroli - wszystko to służy udzielaniu niezależnych porad i opinii, na których mogą polegać nasi klienci. Nasz system obejmuje strukturę organizacyjną firmy, politykę i procedury opracowane po to, by zapewniały zgodność z ustawodawstwem Kanady, standardami zawodowymi, polityką firmy oraz stosownymi uregulowaniami Rady Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych Stanów Zjednoczonych (Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB) oraz regulacjami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (Securities and Exchange Commission - SEC). Chociaż wiele procesów kontroli jakości w KPMG Canada ma charakter międzydziałowy i stosowane są one zarówno w przypadku usług podatkowych jak i doradczych, celem tej części jest wyjaśnienie, co robimy, by osiągnąć najwyższą jakość podczas świadczenia przez naszą firmę usług rewizji finansowej. Dlatego też w tej części koncentrujemy się na systemie kontroli jakości tych usług. W KPMG Canada jakość świadczenia usługi rewizji finansowej polega nie tylko na tym, by w jej wyniku sformułować właściwą opinię, lecz także na tym, by wiedzieć, co leży u jej podstaw. Ważne są procesy, przemyślenia i rzetelność będące fundamentem sporządzenia raportu z wykonanej usługi rewizji finansowej. Według KPMG Canada efektem wykonania spełniającej kryteria jakościowe usługi rewizji finansowej jest rzetelna i niezależna opinia będąca w zgodzie ze wszelkimi standardami. Przede wszystkim oznacza to bycie niezależnym, spełnianie wszelkich wymogów prawnych i zawodowych oraz oferowanie przemyślanych i bezstronnych porad klientom. Po to, by przedstawiać właściwe i niezależne opinie, wykorzystujemy metodykę stosowaną przez KPMG na całym świecie. W naszej pracy opieramy się także na Zasadach Jakości 8

10 Rewizji Finansowej KPMG (KPMG Audit Quality Framework), które wykorzystujemy do opisania procedur oraz podwyższenia jakości audytu z korzyścią dla wszystkich interesariuszy. Zasady Jakości Rewizji Finansowej definiują siedem czynników wpływających na jakość: Promowanie właściwych zachowań, Współpraca z właściwymi klientami, Jasno określone standardy i efektywne narzędzia rewizji finansowej, Rekrutacja, rozwój i przydzielanie do projektów odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, Zaangażowanie w rozwój kompetencji i jakość świadczonych usług, Przeprowadzanie efektywnych rewizji finansowych, Zaangażowanie w nieustanne doskonalenie. Promowanie właściwych zachowań znajduje się na czele siedmiu czynników składających się na Zasady Jakości Rewizji Finansowej; pomaga to wdrożyć właściwe postępowanie w całej organizacji. Wszystkie pozostałe czynniki składające się na kontrolę jakości są współzależne i wzajemnie się wzmacniają. Opisane są one bardziej szczegółowo w kolejnych częściach sprawozdania. Zaangażowanie w nieustanne doskonalenie Współpraca z właściwymi klientami Przeprowadzanie efektywnych rewizji finansowych Promowanie właściwych zachowań Jasno określone standardy i efektywne narzędzia rewizji finansowej Zaangażowanie w rozwój kompetencji i jakość świadczonych usług Rekrutacja, rozwój i przydzielanie do projektów odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. 9

11 3.1. Promowanie właściwych zachowań Liderzy naszej organizacji w jasny sposób pokazują swoje zaangażowanie w jakość, standardy etyczne i rzetelność. Promowanie właściwych zachowań w obszarze jakości przez liderów KPMG Canada komunikowane jest za pośrednictwem: Kultury, wartości, etycznego postępowania - opisanych i odzwierciedlanych w sposobie wykonywania pracy, Konsekwentnej i właściwie sformułowanej strategii - uwzględniającej jakość na wszystkich poziomach, Standardów określonych przez liderów, Struktury zarządzania i jasno określonych obszarów odpowiedzialności - utalentowani i doświadczeni ludzie znajdują się na odpowiednich stanowiskach, by wpływać na realizowanie standardów jakości. Uczciwość jest podstawową cechą, której oczekują i na której polegają interesariusze. Stanowi ona także kluczową wartość KPMG - "Nade wszystko dbamy o uczciwość w naszym działaniu". Kodeks Etyczny określa nasze kluczowe wartości i zakres naszego zaangażowania, jak również odpowiedzialność pracowników wszystkich szczebli w organizacji. To zaangażowanie leży u podstawy naszej kultury opartej na wartościach, w której pracownicy są zachęcani do zgłaszania uwag, gdy widzą postawy lub zachowania niezgodne z tymi wartościami lub poczuciem zawodowej odpowiedzialności. Gorąca Linia Etyki jest dostępna dla wszystkich pracowników KPMG Canada, klientów i innych osób, by mogły w sposób, który nie łamie zasad anonimowości, zgłosić swoje uwagi dotyczące tego obszaru. Obsługiwana przez zewnętrzny podmiot Gorąca Linia Etyki jest istotnym uzupełnieniem innych mechanizmów obecnie dostępnych dla pracowników KPMG Canada, które mają na celu pomoc w przekazywaniu uwag dotyczących potencjalnie nielegalnych, nieetycznych lub niewłaściwych zachowań. Zachęcamy do wykorzystywania tej możliwości jako alternatywnego sposobu zgłaszania uwag, gdy okazuje się, że standardowe kanały komunikacji są w danych okolicznościach nieefektywne lub niepraktyczne. Pod pojęciem standardowego kanału komunikacji rozumiemy bezpośredniego przełożonego lub przełożonego wyższego szczebla, menedżera działu zarządzania zasobami ludzkimi, partnera z obszaru Praktyki Profesjonalnej(Professional Practice) lub też z obszaru Krajowego Systemu Zapewnienia Standardów i Praktyki Profesjonalnej (National Assurance and Professional Practice - NAPP). Osoby dzwoniące na Gorącą Linię Etyki mogą się przedstawiać, bądź też zachowywać anonimowość. Informacje przekazane przez osoby dzwoniące traktowane są w sposób poufny; niedozwolone są jakiekolwiek działania odwetowe w stosunku do 10

12 kogokolwiek, kto w dobrej wierze wyraża swoje zaniepokojenie lub uczestniczy w wyjaśnianiu danego problemu. Kluczowe wartości KPMG Dajemy przykład. Współpracujemy ze sobą. Szanujemy indywidualność. Przekazujemy rzetelne i sprawdzone informacje. Dbamy o przejrzystość i wiarygodność informacji. Dbamy o społeczności lokalne. Ponad wszystko, dbamy o uczciwość w naszym działaniu. Dajemy przykład w każdej sytuacji podkreślając to, czego od siebie nawzajem oczekujemy i działając tak, aby współpraca z klientami układała się jak najlepiej. Współpracujemy ze sobą, starając się wydobywać z każdego to, co jest w nim najlepsze i budować efektywne relacje zawodowe. Cenimy pracowników za to, kim są, za ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie, zarówno jako jednostki, jak i członkowie zespołu. Przekazujemy rzetelne i sprawdzone informacje oraz pomagamy w interpretacji przepisów wzmacniając tym samym naszą reputację godnych zaufania i obiektywnych doradców biznesowych. W sposób konstruktywny i otwarty dzielimy się informacją, zaś w trudnych sytuacjach postępujemy odważnie i szczerze. Postępujemy w odpowiedzialny społecznie sposób, doskonaląc umiejętności oraz poszerzając doświadczenie i perspektywę dzięki wspieraniu lokalnych społeczności. Ponad wszystko, dbamy o uczciwość w działaniu, która pozwala nam zachować najwyższą jakość świadczonych usług i niezależność Obowiązki kierownictwa związane z zarządzaniem jakością i ryzykiem Kanadyjski Partner Zarządzający (Canadian Managing Partner - CMP) Audytu, który podlega bezpośrednio pod Dyrektora Generalnego jest w pełni odpowiedzialny za świadczenie usług rewizji finansowej i za kontrolę ich jakości. Krajowy Partner Zarządzający Praktyki Profesjonalnej (National Managing Partner in Charge of Professional Practice) podlegający pod Partnera Zarządzający Audytu jest w pełni odpowiedzialny za stosowane standardy rachunkowości i rewizji finansowej oraz ich interpretacje, za promowanie wiedzy merytorycznej na najwyższym poziomie 11

13 oraz za jakość świadczonych usług poprzez szkolenia i akredytacje, inwestowanie we wsparcie techniczne, rozwój sieci profesjonalistów i efektywne procesy doradcze. Krajowy Partner ds. Jakości Audytu (National Partner in Charge of Audit Quality) współpracuje z Kanadyjskim Partnerem Zarządzającym Audytu i Krajowym Partnerem Zarządzającym Praktyki Profesjonalnej, by inicjować, kształtować i kierować działaniami mającymi na celu podwyższenie jakości i efektywności usług rewizji finansowej oraz by zapewniać nieustanne wsparcie tego obszaru w skali całego kraju Jakości Audytu i Sieć Praktyki Profesjonalnej Sieć osób zaangażowanych w Kontrolę Jakości Audytu i Praktyki Profesjonalnej składa się z ponad stu trzydziestu partnerów, dyrektorów, senior menedżerów i innych profesjonalistów, którzy wspomagają pracowników we właściwym wykonywaniu przez nich obowiązków związanych ze świadczeniem takich usług jak rewizja finansowa, prowadzenie ksiąg rachunkowych, raportowanie finansowe oraz raportowanie zgodne z wymaganiami kanadyjskich organów nadzoru i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych oraz w nieustannym podwyższaniu jakości rewizji finansowej Krajowy System Zapewnienia Standardów i Praktyki Profesjonalnej (NAPP) System NAPP pomaga w rozwoju standardów związanych z rachunkowością, rewizją finansową, papierami wartościowymi i kwestiami jakości, dostarcza wytyczne zespołom projektowym, daje wskazówki dotyczące wybranych zagadnień merytorycznych i jakościowych, a także dba o zgodność z obowiązującym prawem i standardami zawodowymi zarówno rozwiązań stosowanych w skali projektu jak i całej firmy. Dzięki powiązaniom z Międzynarodową Grupą KPMG do spraw Standardów, a także dzięki aktywnemu uczestnictwu w procesach służących kreowaniu standardów w Kanadzie, profesjonaliści NAPP kształtują i reprezentują stanowisko KPMG Canada w kwestiach, których dotyczą działania organów nadzoru i innych, mających wpływ na kształtowanie standardów. Ponadto profesjonaliści NAPP aktywnie współpracują z Grupą ds. Międzynarodowych Standardów KPMG (KPMG International Standards Group) z siedzibą w Londynie, jak również z ekspertami z Departamentu Wsparcia Profesjonalnego z siedzibą w Nowym Jorku w kwestiach dotyczących rachunkowości i rewizji finansowej, związanych z działalnością Rady ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Standards Board - FASB), Rada Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (PCAOB), Grupa Zadaniowa ds. Nowych Problemów Księgowych (Emerging Issues Task Force) oraz Rada ds. Standardów Rewizji 12

14 Finansowej (Auditing Standards Board - AuSB) wchodząca w skład Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (American Institute of Certified Public Accountants) Partnerzy specjalizujący się w Praktyce Profesjonalnej Świadczenie usług rewizji finansowej wspierane jest przez sieć partnerów specjalizujących się w profesjonalnych praktykach. Senior partnerzy zapewniają zgodność sposobu świadczenia usług z profesjonalnymi praktykami, oraz spójność ze standardami zawodowymi i jakościowymi w podległych sobie biurach i regionach. Do zadań partnerów specjalizujących się w standardach profesjonalnych praktyk należy: (1) udzielanie wsparcia w kwestiach związanych ze świadczeniem usług dla klientów, (2) zbieranie informacji dotyczących zarządzania ryzykiem, (3) zapewnienie stosownej zgodności polityki firmy z profesjonalnymi standardami i (4) nieustanne poszukiwanie sposobów doskonalenia procedur i procesów. Lokalne Grupy ds. Jakości Rewizji Finansowej i Zespoły ds. Procedur Rachunkowości i Rewizji Finansowej funkcjonujące w różnych regionach wspierają, we współpracy z NAPP, pracę partnerów specjalizujących się w profesjonalnych praktykach w zakresie rozwiązywania problemów związanych z rachunkowością i rewizją finansową oraz zwiększania jakości usług zrada ds. Kontroli Jakości Usług Rewizji Finansowej Rada ds. Kontroli Jakości Usług Rewizji Finansowej, której przewodniczy Kanadyjski Partner Zarządzający zapewnia wsparcie i nadzór nad procesem identyfikacji najistotniejszych problemów dotyczących jakości usług rewizji finansowej i kontroli tego obszaru. Rada ta nadzoruje następujące działania: Konsekwentne i bieżące zbieranie informacji dotyczących jakości usług rewizji finansowej (na przykład informacji dotyczących wewnętrznych i zewnętrznych kontroli, konsultacji NAPP, kwestii związanych ze sporami sądowymi oraz obowiązującymi przepisami, itp.). Analizowanie tych informacji i identyfikowanie wspólnych obszarów oraz przyczyn problemów. Uczestniczenie w rozwoju odpowiednio ukierunkowanych procedur mających zaradzić zidentyfikowanym problemom. Monitorowanie prawidłowego wdrażania i efektywności opracowanych procedur i planów działania. 13

15 Ponadto Rada ds. Kontroli Jakości Usług Rewizji Finansowej we współpracy z lokalnymi partnerami specjalizującymi się w profesjonalnych praktykach zapewnia wsparcie w opracowaniu charakterystyki portfela projektów, dla którego tworzone są plany zapobiegania ryzykom (na przykład w przypadku współpracy z podmiotami lub sektorami charakteryzującymi się podwyższonym poziomem ryzyka) Partnerzy odpowiedzialni za kontrolę jakości realizacji projektów Obowiązkiem partnera odpowiedzialnego za kontrolę jakości realizacji projektu (Engagement Quality Control Review - EQCR) jest przeprowadzenie obiektywnej oceny sprawozdań finansowych, raportów biegłych rewidentów i innego rodzaju dokumentacji związanej z wykonywaniem usługi rewizji finansowej. Partnerzy odpowiedzialni za kontrolę jakości realizacji projektów posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę do dokonania obiektywnej oceny podjętych decyzji i osądów zespołu badającego; są to osoby posiadające wysoką wiedzę fachową oraz doświadczenie w kwestiach związanych z rachunkowością, rewizją finansową i standardami raportowania. Partnerzy przeprowadzający kontrolę jakości realizacji projektów zapoznają się z wybraną dokumentacją, badają poprawność sprawozdań finansowych i innych informacji, kluczowe wnioski zespołu projektowego oraz przygotowywany raport. Zakończenie procesu kontroli jakości realizacji projektu następuje wówczas, gdy partner odpowiedzialny za kontrolę jakości jest pewny, że wszelkie ewentualne wątpliwości zostały w sposób wyczerpujący wyjaśnione Współpraca z właściwymi klientami Akceptacja i kontynuacja prowadzonych projektów i współpracy z klientami Rygorystyczne zasady akceptacji i kontynuacji prowadzenia projektów i współpracy z klientami są niezwykle istotne dla zachowania jakości profesjonalnych usług, dla ochrony reputacji KPMG Canada i wspierania naszej marki. Kanadyjskie przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi (jak również przepisy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych) wymagają, by Komitet Audytu emitenta wstępnie zatwierdził nawiązanie współpracy z głównym audytorem. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje po podpisaniu umowy lub listu intencyjnego, w którym określone są warunki realizacji projektu. W przypadku projektów dotyczących świadczenia usług rewizji finansowej umowa o współpracy z audytorem podpisana zostaje przez przewodniczącego Komitetu Audytu i prezesa lub dyrektora finansowego. W przypadku innych projektów, po wyrażeniu wstępnej akceptacji w zgodzie z wytycznymi Komitetu 14

16 Audytu, umowę lub list intencyjny podpisuje mający stosowne upoważnienia członek zarządu. Obowiązkiem kluczowego partnera (Lead Audit Engagement Partner - LAEP) jest dopilnowanie, by Komitet Audytu każdego klienta będącego spółką publiczną wstępnie zaaprobował wszelkie niezbędne usługi rewizji finansowej. By zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi wstępnej akceptacji, KPMG Canada stosuje narzędzie sieciowe Sentinel, którego wykorzystanie jest obowiązkowe dla wszystkich firm członkowskich KPMG na całym świecie przed rozpoczęciem współpracy z klientem. Pomaga ono partnerom nadzorującym realizację projektu i menedżerom określić, czy w danej sytuacji wymagana jest jego wstępna akceptacja, a jeśli tak, umożliwia ono przesłanie drogą elektroniczną wniosku o taką akceptację do właściwego kluczowego rewidenta. Raporty dostępne w systemie Sentinel pozwalają kluczowym partnerom monitorowanie wystawianych faktur i dzięki temu ułatwiają kontrolę, czy dany projekt realizowany jest zgodnie z wymaganiami Komitetu Audytu Proces oceny potencjalnych klientów i projektów Przed akceptacją nowego projektu świadczenia usług rewizji finansowej partner dokonuje analizy klienta, jego działalności i wszystkiego, co może potencjalnie wpłynąć na realizację kontraktu. Tego typu analiza zazwyczaj obejmuje historię danej firmy oraz wybrane osoby wchodzące w skład kadry zarządzającej wyższego szczebla. Do czynników, które brane są pod uwagę podczas procesu akceptacji można między innymi zaliczyć: Istotne kwestie dotyczące klienta (sytuacja finansowa, reputacja, stosowane zasady rachunkowości, kwalifikacje osób wchodzących w skład kadry zarządzającej), Kwestie dotyczące prowadzonej działalności (branża, produkty, konkurenci), Kwestie związane z realizacją kontraktu (kwalifikacje zespołu projektowego klienta, potencjalne ryzyka), Kwestie związane ze wzajemnymi zależnościami (zatrudnienie, powiązania finansowe, pożyczki, współpraca w innych obszarach niż usługi rewizji finansowej). Ocenie poddane zostają również inne kwestie związane ze wzajemnymi zależnościami i potencjalnym konfliktem interesów. Zespoły projektowe mające rozpocząć świadczenie nowej usługi rewizji finansowej zobowiązane są do zastosowania serii procedur, między innymi do przeanalizowania, czy dla 15

17 potencjalnego klienta nie wykonuje się innego rodzaju pracy. Wszelkie zidentyfikowane problemy dotyczące współzależności i potencjalnego konfliktu interesów analizowane są w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, a ich rozwiązanie jest dokumentowane. Przed rozpoczęciem realizacji projektu, zaangażowane strony powiadamiane są o mogącym wystąpić konflikcie interesów. Rozwiązanie takiego potencjalnego problemu, przed podpisaniem listu intencyjnego, wymaga współpracy klienta, partnera specjalizującego się w praktykach profesjonalnych, wykorzystania systemu Sentinel lub współudziału grupy ds. zarządzania ryzykiem. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, może powstać potrzeba wyznaczenia formalnych "etycznych" podziałów w odniesieniu do zaangażowanych w projekt osób i do komunikowania się z przedstawicielami stron. Jeśli kwestie związane ze współzależnościami lub możliwym konfliktem interesów nie mogą być rozwiązane w sposób satysfakcjonujący, w zgodzie ze standardami zawodowymi oraz zasadami stosowanymi przez firmę, następuje rezygnacja ze współpracy z danym klientem. Ocena potencjalnego projektu wymaga zatwierdzenia przez partnera specjalizującego się w praktykach profesjonalnych i partnera zarządzającego daną częścią organizacji. Świadczenie usług firmom podlegającym przepisom Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wymaga dodatkowego zatwierdzenia przez partnera ds. Etyki i Niezależności Kontynuacja współpracy z klientami Partnerzy nadzorujący realizację projektów zobowiązani są do przeanalizowania co najmniej raz w roku razem z partnerem specjalizującym się w praktyce profesjonalnej świadczonych usług rewizji finansowej, za które są odpowiedzialni. Ocena kontynuacji współpracy z klientami jest procesem polegającym na wydaniu formalnej zgody przez różne strony. Ma ona na celu zidentyfikowanie tych klientów, w przypadku których należy rozważyć zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, by zmniejszyć ryzyko związane ze świadczeniem im usługi rewizji finansowej lub też takich, z którymi należy zakończyć współpracę. Ponadto istnieją czynniki, które wymagają zastosowania dodatkowej procedury oceny. Można do nich zaliczyć między innymi: Nowe uwarunkowania prawne i standardy zawodowe, które wpływają na obowiązki związane z raportowaniem i na poziom ryzyka, Znaczące zmiany w rodzaju, rozmiarze lub strukturze działalności prowadzonej przez klienta, Znaczące zmiany w strukturze właścicielskiej klienta, 16

18 Znaczące zmiany dotyczące zarządu klienta, dyrektorów, głównych właścicieli lub innych kluczowych osób, Znaczące niekorzystne zmiany, jeśli chodzi o rzetelność obecnej kadry zarządzającej klienta lub jego głównych właścicieli, Znaczące niekorzystne zmiany dotyczące sytuacji finansowej klienta, Kwestie, które zostały wykryte podczas rewizji finansowej (na przykład znaczące problemy, które nie zostały rozwiązane, istotne zmiany dotyczące sprawozdania finansowego itp.), Plany obecnego klienta wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, Przekształcenie sprawozdania finansowego, Kontrola przeprowadzana przez organ kontrolny lub komitet audytu klienta, która obejmuje swoim zakresem obecnego członka zarządu Zarządzanie portfelem klientów Do tego zadania kierownictwo naszej firmy wybiera partnerów nadzorujących realizację projektów mających odpowiednie kompetencje, potencjał, czas i zakres władzy. Portfel klientów każdego z partnerów jest regularnie analizowany, by zapewnić właściwe zarządzanie ryzykiem Jasno określone standardy i efektywne narzędzia rewizji finansowej Praktyka zawodowa, zarządzanie ryzykiem i kontrola jakości należą do obowiązków każdego profesjonalisty zatrudnionego w KPMG Canada. Od każdego pracownika oczekujemy działania zgodnego z jasno określonymi procedurami oraz polityką (w tym polityką niezależności) i dostarczamy szereg narzędzi, które w tym pomagają. Polityka i procedury określone dla usług rewizji finansowej uwzględniają stosowne standardy rachunkowości, przeprowadzania audytu, etyki i jakości, jak również powiązane z tymi obszarami przepisy prawa i uregulowania Metodyka i narzędzia świadczenia usług rewizji finansowej Przeznaczamy znaczące zasoby na to, by stosowane przez nas standardy i narzędzia były aktualne. Globalna metodyka KPMG świadczenia usług rewizji finansowej opracowana przez Globalne Centrum Usługowe KPMG International (Global Service Centre - GSC) opiera się na Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej (International Standards on Auditing - ISA). Metodyka ta opisana w podręczniku KPMG Audit Manual (KAM) uwzględnia również dodatkowe wymagania wykraczające poza ISA, które, zdaniem KPMG, podwyższają poziom wykonywanych przez nas usług rewizji finansowej. 17

19 Metodyka uwzględnia następujące etapy: Planowanie: procedur oceny ryzyka i identyfikowania ryzyk, strategii świadczenia usługi rewizji finansowej, by uwzględniała zidentyfikowane ryzyka, metodyki świadczenia usługi rewizji finansowej, by uwzględniała zidentyfikowane ryzyka. Ocena: stopnia zrozumienia działań związanych z rachunkowością i raportowaniem, konstrukcji i wdrożenia wybranych mechanizmów kontroli (gdy mają one zastosowanie), operacyjnej efektywności wybranych mechanizmów kontroli (gdy mają one zastosowanie), stopnia kontroli ryzyka (gdy ma to zastosowanie) i ryzyka znaczących błędów. Sprawdzanie: procedur uwzględniających ryzyko identyfikacji istotnych błędów, stopnia wdrożenia odpowiednich procedur, dowodów badania czy są wystarczające i odpowiednie. Zakończenie: postępowanie zgodne z procedurami końcowymi, w tym analiza sprawozdania finansowego, przeprowadzenie kompleksowej oceny, opracowanie opinii dotyczącej wykonanej usługi rewizji finansowej, przekazanie Komitetowi Audytu lub osobom odpowiedzialnym u klienta za projekt wszelkich materiałów zgodnie ze standardami zawodowymi. W stosownych przypadkach metodyka KPMG może objąć zarówno badanie sprawozdania finansowego, jak i badanie kontroli wewnętrznej nad procesem sprawozdawczości finansowej. Stosowana przez nas procedura wspierana jest przez opracowane w KPMG elektroniczne narzędzie eaudit, które dostarcza biegłym rewidentom na całym świecie metodologię, wsparcie i wiedzę fachową, niezbędną do efektywnego świadczenia usługi rewizji finansowej na wysokim poziomie. Umożliwia ono zespołom projektowym natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji w trakcie wykonywania usługi rewizji finansowej, 18

20 zwiększając tym samym jej efektywność i wpływając na wytworzenie wartości dodanej dla klienta Niezależność, rzetelność, etyka i obiektywność Ogólny zarys Stosujemy zasady Globalnej Polityki Niezależności KPMG (KPMG Global Independence Policies), których źródłem jest Kodeks Etyczny IESBA i które uwzględniają, gdy jest to wymagane, standardy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i Rady Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (PCAOB), jak również inne standardy zawodowe. Zasady te uzupełniane są przez inne procedury zapewniające zgodność ze standardami opracowanymi przez Regionalne Instytuty Biegłych Rewidentów (Provincial Institutes of Chartered Accountants). Polityka i procedury obejmują także takie obszary, jak niezależność firmy (w tym między innymi obszary finansów i zaopatrzenia) i jej pracowników, zasady postępowania po zakończeniu pracy w KPMG, rotacja partnerów i akceptacja usług rewizji finansowej oraz innych usług. Nasza firma wyznaczyła partnera ds. etyki i niezależności (Ethics and Independence Partner - EIP), którego wspiera zespół specjalistów; rozwiązanie to ma zapewnić stosowanie efektywnej i spójnej polityki niezależności, jak również odpowiednich procesów i narzędzi. Zasady etyki i niezależności komunikowane są przy pomocy biuletynów i corocznego programu szkoleniowego. W stosownych przypadkach, wszelkie informacje o pojawiających się w trakcie roku zmianach, jeśli chodzi o zasady etyki i niezależności, są przekazywane przy pomocy alertów oraz regularnych komunikatów dotyczących zarządzania ryzykiem. W celu zapewnienia postępowania zgodnego z zasadami etyki, w tym rzetelności i niezależności, nasza firma i jej wszyscy pracownicy muszą powstrzymać się od nawiązywania zakazanych związków finansowych i relacji z klientami, dla których świadczone są usługi rewizji finansowej, ich kierownictwem, dyrektorami i znaczącymi właścicielami. W przypadku ujawnienia niezastosowania się do zasad niezależności, czy to podczas weryfikacji, czy w wyniku zgłoszenia tego faktu, pracownik podlega procedurze dyscyplinarnej. Może to wówczas wpłynąć na decyzje dotyczące jego awansu i wynagradzania. 19

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2011 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2011 r. www.pwc.pl PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie za 2011 r. PwC świadczy usługi doradcze, podatkowe i audytorskie

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2014 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2014 r. www.pwc.pl PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2014 r. Spis treści Wprowadzenie 3 Misja 4 Struktura prawna, własnościowa oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA TPA HORWATH HORODKO AUDIT SP. Z O.O. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. Audyt i doradztwo biznesowe Członek Crowe Horwath

Bardziej szczegółowo

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja 2110 Ład organizacyjny Audyt wewnętrzny musi oceniać procesy kształtujące ład organizacyjny i przedstawiać stosowne zalecenia usprawnienia tych procesów, tak

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl SECTORS KPMG AND THEMES w Polsce Title A here więc wybierasz się Additional information in Univers 45 light w 12pt podróż on16pt leading na giełdę? kpmg.com kpmg.pl Proces wprowadzenia spółki na giełdę

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2010 Spis treści WSTĘP... 3 I. TERMIN POWOŁANIA... 4 II. PODMIOTY, KTÓRE MAJĄ OBOWIĄZEK UTWORZENIA

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Firma zarządzająca Relacje z klientami Zarządzanie nieruchomością Relacje z najemcami i lokatorami POLISH 2014 Instytut Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 2 do do zarządzenia nr 7/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH Mając na uwadze: 1) cele nadzoru, to jest zapewnienie: a) prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, b) stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks postępowania w biznesie

Globalny kodeks postępowania w biznesie Globalny kodeks postępowania w biznesie Wytyczne dotyczące postępowania, decyzji i działań Wartości firmy Parker Jesteśmy firmą Parker Nasza firma wyrosła w tradycji uczciwego prowadzenia interesów i wsłuchiwania

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo