KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI"

Transkrypt

1 Our system of audit quality control KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI 2012, KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

2 KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI LIST OD KANADYJSKIEGO PARTNERA ZARZĄDZAJĄCEGO AUDYTU Sprawozdanie z przejrzystości za rok 2012 opisuje działania podejmowane przez KPMG LLP mające na celu spełnienie wymogów wynikających z prawnych i zawodowych zobowiązań. Sprawozdanie to przedstawia strukturę, procesy zarządzania i podejście do kontroli jakości rewizji finansowej stosowane w KPMG LLP w trakcie świadczenia usług i wywiązywania się z obowiązków zawodowych. Odzwierciedla ono nasze podejście do nieustannego doskonalenia procesów i procedur kontroli jakości usług rewizji finansowej poprzez ich częste monitorowanie, a także dzięki ciągłemu procesowi szkolenia i rozwoju. KPMG LLP zaangażowane jest w świadczenie klientom usług spełniających najwyższe standardy zawodowe w etyczny i odpowiedzialny sposób. Oznacza to zgodność nie tylko z wymogami prawa kanadyjskiego, lecz również z uregulowaniami obowiązującymi w krajach, w których znajdują się aktywa naszych klientów. Ciężko pracujemy, by doskonalić rygorystyczne standardy i procesy kontroli jakości przedstawione w tym sprawozdaniu z przejrzystości; jesteśmy dumni z jakości usług, które świadczymy naszym klientom. 1

3 SPIS TREŚCI Sekcja Tytuł Strona 1 Kim jesteśmy Nasze usługi Nasza strategia 4 2 Forma organizacyjno-prawna i struktura zarządzania Struktura prawna Nazwa i struktura własnościowa Struktura zarządzania Zarząd Komitet Zarządzający Dyrektor Generalny i Senior Partner Kluczowe Komitety Sterujące 6 3 System kontroli jakości Promowanie właściwych zachowań Obowiązki kierownictwa związane z zarządzaniem jakością i ryzykiem Jakość Audytu i Sieć Praktyki Profesjonalnej Krajowy System Zapewnienia Standardów i Praktyki Profesjonalnej 12 (NAPP) Partnerzy specjalizujący się w Praktyce Profesjonalnej Rada kontroli jakości usług rewizji finansowej Partnerzy odpowiedzialni za kontrolę jakości projektów Współpraca z właściwymi klientami Akceptacja i kontynuacja prowadzonych projektów i współpracy z 14 klientami Proces oceny potencjalnych klientów i projektów Kontynuacja współpracy z klientami Zarządzanie portfelem klientów Jasno określone standardy i efektywne narzędzia rewizji finansowej Metodyka i narzędzia świadczenia usług rewizji finansowej Niezależność, rzetelność, etyka i obiektywność Ogólny zarys Osobista niezależność Szkolenia oraz potwierdzanie stosowania zasad niezależności Rotacja kluczowych biegłych rewidentów Usługi niebędące usługami rewizji finansowej Zależność od wynagrodzenia Relacje biznesowe/dostawcy Konflikty interesów Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji Rekrutacja, rozwój i przydzielanie do projektów odpowiednio 24 wykwalifikowanych osób Rekrutacja Rozwój osobisty Ocena efektywności i wynagrodzenia Awans na partnera Przydział do projektów 26 2

4 3.5 Zaangażowanie w rozwój kompetencji i jakość świadczonych usług Szkolenia z wiedzy zawodowej Akredytacja i licencjonowanie Dostęp do specjalistycznej wiedzy Konsultacje Rozwój znajomości biznesu i wiedzy branżowej Przeprowadzanie efektywnych rewizji finansowych Procedury wykonywania czynności rewizji finansowej stosowane w 29 KPMG Terminowe zaangażowanie partnera i menedżera w projekt Krytyczna ocena dowodów badania i zawodowy sceptycyzm Bieżący mentoring, nadzór i kontrola Właściwie wsparte i udokumentowane wnioski Właściwe zaangażowanie partnera odpowiedzialnego za kontrolę 32 jakości realizacji projektów Raportowanie Wnikliwa, otwarta i szczera komunikacja Koncentracja na efektywności audytów grupy Ochrona danych i zachowanie poufności informacji dotyczących 34 klientów 3.7 Zaangażowanie w nieustanne doskonalenie Monitorowanie wewnętrzne Monitorowanie zewnętrzne Informacja zwrotna od klientów Oświadczenie o efektywności kontroli jakości usług rewizji finansowej 39 4 Informacja finansowa 40 5 Współpraca w ramach międzynarodowej sieci Struktura prawna Zobowiązania firm członkowskich Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej Struktura zarządzania Regionalni liderzy ds. jakości i zarządzania ryzykiem 43 6 Jednostki zainteresowania publicznego, dla których świadczone są 44 usługi rewizji finansowej 3

5 1. Kim jesteśmy 1.1. Nasze usługi KPMG Canada 1 jest profesjonalną firmą działającą w ramach trzech funkcjonalnych linii - usług rewizji finansowej (Audit), doradztwa podatkowego (Tax) i doradztwa biznesowego (Advisory); jej poszczególne obszary dedykowane są dziewięciu grupom: rynkowi dóbr konsumpcyjnych, energetyce, usługom finansowym, Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej (IFRS), rynkowi dóbr inwestycyjnych, funduszom typu private equity, sektorowi publicznemu i rynkowi nieruchomości. Zatrudniamy 5024 osób w 33 biurach, w tym 4050 pracowników merytorycznych, wśród których jest 656 partnerów. Wszelkie szczegóły dotyczące usług oferowanych przez KPMG Canada można znaleźć na naszej stronie Nasza strategia Strategia KPMG Canada jest tworzona przez Radę Dyrektorów ("Zarząd") i Komitet Zarządzający, które ustaliły, że ma ona sprzyjać uznawaniu naszej firmy za "Wzór profesjonalnych firm doradczych" przez wszystkie organizacje, które w swoich działaniach polegają na wykwalifikowanych i wykształconych profesjonalistach. Jakość relacji z klientami oraz nasza umiejętność ich budowania i wzmacniania, to cechy wyróżniające KPMG Canada na rynku. 2. Forma organizacyjno-prawna i struktura zarządzania 2.1. Struktura prawna KPMG Canada jest kanadyjską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą zgodnie z prawem właściwym dla Ontario. Firma w całości jest własnością partnerów. KPMG Canada jest stowarzyszona z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Szczegółowe informacje dotyczące KPMG International i jego działalności, w tym naszych relacji z tym podmiotem, dostępne są w KPMG International Transparency Report za 2011 rok, który dostępny jest pod następującym adresem: 1 W niniejszym dokumencie KPMG Canada (jak również my i nasze oznacza KPMG LLP, kanadyjską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i podmioty afiliowane, działające zgodnie z prawem właściwym dla Ontario. KPMG Canada jest kanadyjską firmą członkowską stowarzyszoną z KPMG International Cooperative, podmiotem prawa szwajcarskiego ( KPMG International ). KPMG International nie świadczy bezpośrednio usług dla klientów. 4

6 /kpmg-international-transparency-report-2011.pdf Nazwa i struktura własnościowa KPMG jest zastrzeżonym znakiem towarowym KPMG International i nazwą, pod którą znane są firmy członkowskie. Prawo firm członkowskich do używania nazwy i znaku towarowego KPMG określone jest w umowach zawartych z KPMG International. Firmy członkowskie są z reguły posiadane i zarządzane przez podmioty lokalne. Każda firma członkowska odpowiedzialna jest za własne zobowiązania. KPMG International, jak też jakakolwiek firma członkowska nie są odpowiedzialne za zobowiązania innej firmy członkowskiej Struktura zarządzania Działalność KPMG Canada regulują dwa podstawowe dokumenty: Umowa Partnerska i Procedury Operacyjne. Opisane są w nich struktura i najważniejsze procedury zarządzania obowiązujące w KPMG Canada. Kluczowymi organami zarządczymi KPMG Canada są Zarząd i Komitet Zarządzający Zarząd Działalnością i zasobami KPMG Canada kieruje Zarząd. Jest on odpowiedzialny za kierowanie firmą, w tym za nadzór nad planowaniem strategicznym, zarządzanie ryzykiem, planowanie sukcesji, a także wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zarządu. Zarząd składa się z Dyrektora Generalnego i Senior Partnera oraz siedemnastu indywidualnych partnerów. Z wyjątkiem Dyrektora Generalnego i Senior Partnera, w przypadku nominowania do Komitetu Zarządzającego kogokolwiek z Zarządu, osoba taka automatycznie przestaje być jego członkiem. Oprócz Dyrektora Generalnego i Senior Partnera, którego pierwsza kadencja wynosi pięć lat, członkowie Zarządu są mianowani na trzyletnią kadencję przez Komitet Nominujący. Mogą oni ubiegać się tylko o dwie kolejne kadencje Komitet Zarządzający Komitet Zarządzający składa się z Dyrektora Generalnego i Senior Partnera, partnerów zarządzających oraz dodatkowych partnerów wybranych przez Dyrektora Generalnego i Senior Partnera. Do obowiązków Komitetu Zarządzającego należy 5

7 kierowanie KPMG Canada, w tym dbanie o jakość, efektywność i zyskowność działań podejmowanych przez firmę. Członkowie Komitetu Zarządzającego wybierani są na czas nieokreślony, aż do momentu usunięcia, przez Dyrektora Generalnego i Senior Partnera Dyrektor Generalny i Senior Partner Dyrektor Generalny i Senior Partner jest członkiem Zarządu i przewodniczącym Komitetu Zarządzającego. Jest on odpowiedzialny za kierunek działania i politykę KPMG Canada, nominuje członków Komitetu Zarządzającego, a także rekomenduje Zarządowi podział zysku dla jego członków. Pierwsza kadencja Dyrektora Generalnego i Senior Partnera wynosi pięć lat z możliwością powtórnego objęcia tej funkcji na okres dodatkowych trzech lat Kluczowe Komitety Sterujące Oprócz Komitetu Zarządzającego jest pięć głównych komitetów, które są odpowiedzialne za kluczowe aspekty kierowania KPMG Canada. Są to: Komitet ds. Awansów, Komitet ds. Działalności Operacyjnej & Finansów, Komitet ds. Wynagrodzeń Partnerów, Komitet ds. Komunikacji i Kierowania oraz Komitet Nominujący. Komitet ds. Awansów - do zadań Komitetu ds. Awansów należy przegląd procesów i procedur związanych z rozwojem przyszłych liderów, w tym liderów obsługi klienta, liderów branżowych i osób będących rezerwową kadrą zarządzającą. Komitet ds. Awansów składa się z pięciu członków lub też takiej ich liczby, jaka została ustalona przez Zarząd; są oni wybierani na jednoroczną kadencję. Komitet ds. Awansów zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. Komitet ds. Działalności Operacyjnej & Finansów - do zadań Komitetu ds. Działalności Operacyjnej & Finansów należy analiza kierunku strategicznego określonego przez Komitet Zarządzający i dopilnowanie, by roczny biznes plan i plan finansowy odzwierciedlały ten kierunek. Komitet ds. Działalności Operacyjnej & Finansów składa się z pięciu członków lub też takiej ich liczby, jaka została ustalona przez Zarząd; są oni wybierani na jednoroczną kadencję. Komitet ten zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. Komitet ds. Wynagrodzeń Partnerów - zadaniem Komitetu ds. Wynagrodzeń Partnerów jest coroczny przegląd rekomendacji Komitetu Zarządzającego oraz Dyrektora Generalnego i Senior Partnera dotyczących wynagrodzeń partnerów i ich zgodności z Umową Partnerską oraz Procedurami Operacyjnymi. Komitet ds. Wynagrodzeń Partnerów składa się z pięciu członków lub też takiej ich liczby, jaka 6

8 została ustalona przez Zarząd; są oni wybierani na jednoroczną kadencję. Komitet ten zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. Komitet ds. Komunikacji i Kierowania - zadaniem Komitetu ds. Komunikacji i Kierowania jest wytyczanie kierunku i nadzorowanie podejścia KPMG Canada do kwestii związanych z zarządzaniem, w tym przedstawianie Zarządowi rekomendacji dotyczących procesów i struktur zarządczych, przegląd wymagań dotyczących poszczególnych komitetów Zarządu oraz monitorowanie zgodności z uznanymi zasadami kierowania. Komitet ds. Komunikacji i Kierowania składa się z pięciu członków lub też takiej ich liczby, jaka została ustalona przez Zarząd; są oni wybierani na jednoroczną kadencję. Komitet ten zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. Komitet Nominujący - zadaniem Komitetu Nominującego jest wspieranie Zarządu w wyborze odpowiednich partnerów, którzy wchodziliby w jego skład. Komitet Nominujący składa się z trzech członków Zarządu oraz z czterech partnerów niewchodzących w jego skład. Członkowie Komitetu Nominującego wchodzący jednocześnie w skład Zarządu są mianowani przez Zarząd na roczną kadencję, natomiast pozostali partnerzy mianowani są przez Komitet Nominujący na czteroletnią kadencję. Komitet Nominujący zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. 7

9 3. System kontroli jakości W KPMG International istnieje polityka kontroli jakości, która obowiązuje wszystkie firmy członkowskie. Polityka ta i wynikające z niej procedury mają na celu pomagać firmom członkowskim w funkcjonowaniu zgodnym ze standardami międzynarodowymi, przepisami i wymaganiami prawnymi oraz w sporządzaniu stosownych sprawozdań. Kontrola jakości i zarządzanie ryzykiem należą do obowiązków wszystkich pracowników KPMG Canada. Oznacza to konieczność zrozumienia polityki funkcjonującej w firmach członkowskich i stosowania związanych z nią procedur podczas wykonywania codziennych zadań. W KPMG Canada funkcjonuje system kontroli jakości usług rewizji finansowej, który ma za zadanie spełniać nie tylko wymogi prawa kanadyjskiego, organów nadzoru i zawodowych standardów, lecz również odzwierciedla on nasze zdecydowanie, by przedstawiać niezależne i obiektywne porady oraz opinie. Szkolenia, procesy, systemy i narzędzia kontroli - wszystko to służy udzielaniu niezależnych porad i opinii, na których mogą polegać nasi klienci. Nasz system obejmuje strukturę organizacyjną firmy, politykę i procedury opracowane po to, by zapewniały zgodność z ustawodawstwem Kanady, standardami zawodowymi, polityką firmy oraz stosownymi uregulowaniami Rady Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych Stanów Zjednoczonych (Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB) oraz regulacjami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (Securities and Exchange Commission - SEC). Chociaż wiele procesów kontroli jakości w KPMG Canada ma charakter międzydziałowy i stosowane są one zarówno w przypadku usług podatkowych jak i doradczych, celem tej części jest wyjaśnienie, co robimy, by osiągnąć najwyższą jakość podczas świadczenia przez naszą firmę usług rewizji finansowej. Dlatego też w tej części koncentrujemy się na systemie kontroli jakości tych usług. W KPMG Canada jakość świadczenia usługi rewizji finansowej polega nie tylko na tym, by w jej wyniku sformułować właściwą opinię, lecz także na tym, by wiedzieć, co leży u jej podstaw. Ważne są procesy, przemyślenia i rzetelność będące fundamentem sporządzenia raportu z wykonanej usługi rewizji finansowej. Według KPMG Canada efektem wykonania spełniającej kryteria jakościowe usługi rewizji finansowej jest rzetelna i niezależna opinia będąca w zgodzie ze wszelkimi standardami. Przede wszystkim oznacza to bycie niezależnym, spełnianie wszelkich wymogów prawnych i zawodowych oraz oferowanie przemyślanych i bezstronnych porad klientom. Po to, by przedstawiać właściwe i niezależne opinie, wykorzystujemy metodykę stosowaną przez KPMG na całym świecie. W naszej pracy opieramy się także na Zasadach Jakości 8

10 Rewizji Finansowej KPMG (KPMG Audit Quality Framework), które wykorzystujemy do opisania procedur oraz podwyższenia jakości audytu z korzyścią dla wszystkich interesariuszy. Zasady Jakości Rewizji Finansowej definiują siedem czynników wpływających na jakość: Promowanie właściwych zachowań, Współpraca z właściwymi klientami, Jasno określone standardy i efektywne narzędzia rewizji finansowej, Rekrutacja, rozwój i przydzielanie do projektów odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, Zaangażowanie w rozwój kompetencji i jakość świadczonych usług, Przeprowadzanie efektywnych rewizji finansowych, Zaangażowanie w nieustanne doskonalenie. Promowanie właściwych zachowań znajduje się na czele siedmiu czynników składających się na Zasady Jakości Rewizji Finansowej; pomaga to wdrożyć właściwe postępowanie w całej organizacji. Wszystkie pozostałe czynniki składające się na kontrolę jakości są współzależne i wzajemnie się wzmacniają. Opisane są one bardziej szczegółowo w kolejnych częściach sprawozdania. Zaangażowanie w nieustanne doskonalenie Współpraca z właściwymi klientami Przeprowadzanie efektywnych rewizji finansowych Promowanie właściwych zachowań Jasno określone standardy i efektywne narzędzia rewizji finansowej Zaangażowanie w rozwój kompetencji i jakość świadczonych usług Rekrutacja, rozwój i przydzielanie do projektów odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. 9

11 3.1. Promowanie właściwych zachowań Liderzy naszej organizacji w jasny sposób pokazują swoje zaangażowanie w jakość, standardy etyczne i rzetelność. Promowanie właściwych zachowań w obszarze jakości przez liderów KPMG Canada komunikowane jest za pośrednictwem: Kultury, wartości, etycznego postępowania - opisanych i odzwierciedlanych w sposobie wykonywania pracy, Konsekwentnej i właściwie sformułowanej strategii - uwzględniającej jakość na wszystkich poziomach, Standardów określonych przez liderów, Struktury zarządzania i jasno określonych obszarów odpowiedzialności - utalentowani i doświadczeni ludzie znajdują się na odpowiednich stanowiskach, by wpływać na realizowanie standardów jakości. Uczciwość jest podstawową cechą, której oczekują i na której polegają interesariusze. Stanowi ona także kluczową wartość KPMG - "Nade wszystko dbamy o uczciwość w naszym działaniu". Kodeks Etyczny określa nasze kluczowe wartości i zakres naszego zaangażowania, jak również odpowiedzialność pracowników wszystkich szczebli w organizacji. To zaangażowanie leży u podstawy naszej kultury opartej na wartościach, w której pracownicy są zachęcani do zgłaszania uwag, gdy widzą postawy lub zachowania niezgodne z tymi wartościami lub poczuciem zawodowej odpowiedzialności. Gorąca Linia Etyki jest dostępna dla wszystkich pracowników KPMG Canada, klientów i innych osób, by mogły w sposób, który nie łamie zasad anonimowości, zgłosić swoje uwagi dotyczące tego obszaru. Obsługiwana przez zewnętrzny podmiot Gorąca Linia Etyki jest istotnym uzupełnieniem innych mechanizmów obecnie dostępnych dla pracowników KPMG Canada, które mają na celu pomoc w przekazywaniu uwag dotyczących potencjalnie nielegalnych, nieetycznych lub niewłaściwych zachowań. Zachęcamy do wykorzystywania tej możliwości jako alternatywnego sposobu zgłaszania uwag, gdy okazuje się, że standardowe kanały komunikacji są w danych okolicznościach nieefektywne lub niepraktyczne. Pod pojęciem standardowego kanału komunikacji rozumiemy bezpośredniego przełożonego lub przełożonego wyższego szczebla, menedżera działu zarządzania zasobami ludzkimi, partnera z obszaru Praktyki Profesjonalnej(Professional Practice) lub też z obszaru Krajowego Systemu Zapewnienia Standardów i Praktyki Profesjonalnej (National Assurance and Professional Practice - NAPP). Osoby dzwoniące na Gorącą Linię Etyki mogą się przedstawiać, bądź też zachowywać anonimowość. Informacje przekazane przez osoby dzwoniące traktowane są w sposób poufny; niedozwolone są jakiekolwiek działania odwetowe w stosunku do 10

12 kogokolwiek, kto w dobrej wierze wyraża swoje zaniepokojenie lub uczestniczy w wyjaśnianiu danego problemu. Kluczowe wartości KPMG Dajemy przykład. Współpracujemy ze sobą. Szanujemy indywidualność. Przekazujemy rzetelne i sprawdzone informacje. Dbamy o przejrzystość i wiarygodność informacji. Dbamy o społeczności lokalne. Ponad wszystko, dbamy o uczciwość w naszym działaniu. Dajemy przykład w każdej sytuacji podkreślając to, czego od siebie nawzajem oczekujemy i działając tak, aby współpraca z klientami układała się jak najlepiej. Współpracujemy ze sobą, starając się wydobywać z każdego to, co jest w nim najlepsze i budować efektywne relacje zawodowe. Cenimy pracowników za to, kim są, za ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie, zarówno jako jednostki, jak i członkowie zespołu. Przekazujemy rzetelne i sprawdzone informacje oraz pomagamy w interpretacji przepisów wzmacniając tym samym naszą reputację godnych zaufania i obiektywnych doradców biznesowych. W sposób konstruktywny i otwarty dzielimy się informacją, zaś w trudnych sytuacjach postępujemy odważnie i szczerze. Postępujemy w odpowiedzialny społecznie sposób, doskonaląc umiejętności oraz poszerzając doświadczenie i perspektywę dzięki wspieraniu lokalnych społeczności. Ponad wszystko, dbamy o uczciwość w działaniu, która pozwala nam zachować najwyższą jakość świadczonych usług i niezależność Obowiązki kierownictwa związane z zarządzaniem jakością i ryzykiem Kanadyjski Partner Zarządzający (Canadian Managing Partner - CMP) Audytu, który podlega bezpośrednio pod Dyrektora Generalnego jest w pełni odpowiedzialny za świadczenie usług rewizji finansowej i za kontrolę ich jakości. Krajowy Partner Zarządzający Praktyki Profesjonalnej (National Managing Partner in Charge of Professional Practice) podlegający pod Partnera Zarządzający Audytu jest w pełni odpowiedzialny za stosowane standardy rachunkowości i rewizji finansowej oraz ich interpretacje, za promowanie wiedzy merytorycznej na najwyższym poziomie 11

13 oraz za jakość świadczonych usług poprzez szkolenia i akredytacje, inwestowanie we wsparcie techniczne, rozwój sieci profesjonalistów i efektywne procesy doradcze. Krajowy Partner ds. Jakości Audytu (National Partner in Charge of Audit Quality) współpracuje z Kanadyjskim Partnerem Zarządzającym Audytu i Krajowym Partnerem Zarządzającym Praktyki Profesjonalnej, by inicjować, kształtować i kierować działaniami mającymi na celu podwyższenie jakości i efektywności usług rewizji finansowej oraz by zapewniać nieustanne wsparcie tego obszaru w skali całego kraju Jakości Audytu i Sieć Praktyki Profesjonalnej Sieć osób zaangażowanych w Kontrolę Jakości Audytu i Praktyki Profesjonalnej składa się z ponad stu trzydziestu partnerów, dyrektorów, senior menedżerów i innych profesjonalistów, którzy wspomagają pracowników we właściwym wykonywaniu przez nich obowiązków związanych ze świadczeniem takich usług jak rewizja finansowa, prowadzenie ksiąg rachunkowych, raportowanie finansowe oraz raportowanie zgodne z wymaganiami kanadyjskich organów nadzoru i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych oraz w nieustannym podwyższaniu jakości rewizji finansowej Krajowy System Zapewnienia Standardów i Praktyki Profesjonalnej (NAPP) System NAPP pomaga w rozwoju standardów związanych z rachunkowością, rewizją finansową, papierami wartościowymi i kwestiami jakości, dostarcza wytyczne zespołom projektowym, daje wskazówki dotyczące wybranych zagadnień merytorycznych i jakościowych, a także dba o zgodność z obowiązującym prawem i standardami zawodowymi zarówno rozwiązań stosowanych w skali projektu jak i całej firmy. Dzięki powiązaniom z Międzynarodową Grupą KPMG do spraw Standardów, a także dzięki aktywnemu uczestnictwu w procesach służących kreowaniu standardów w Kanadzie, profesjonaliści NAPP kształtują i reprezentują stanowisko KPMG Canada w kwestiach, których dotyczą działania organów nadzoru i innych, mających wpływ na kształtowanie standardów. Ponadto profesjonaliści NAPP aktywnie współpracują z Grupą ds. Międzynarodowych Standardów KPMG (KPMG International Standards Group) z siedzibą w Londynie, jak również z ekspertami z Departamentu Wsparcia Profesjonalnego z siedzibą w Nowym Jorku w kwestiach dotyczących rachunkowości i rewizji finansowej, związanych z działalnością Rady ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Standards Board - FASB), Rada Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (PCAOB), Grupa Zadaniowa ds. Nowych Problemów Księgowych (Emerging Issues Task Force) oraz Rada ds. Standardów Rewizji 12

14 Finansowej (Auditing Standards Board - AuSB) wchodząca w skład Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (American Institute of Certified Public Accountants) Partnerzy specjalizujący się w Praktyce Profesjonalnej Świadczenie usług rewizji finansowej wspierane jest przez sieć partnerów specjalizujących się w profesjonalnych praktykach. Senior partnerzy zapewniają zgodność sposobu świadczenia usług z profesjonalnymi praktykami, oraz spójność ze standardami zawodowymi i jakościowymi w podległych sobie biurach i regionach. Do zadań partnerów specjalizujących się w standardach profesjonalnych praktyk należy: (1) udzielanie wsparcia w kwestiach związanych ze świadczeniem usług dla klientów, (2) zbieranie informacji dotyczących zarządzania ryzykiem, (3) zapewnienie stosownej zgodności polityki firmy z profesjonalnymi standardami i (4) nieustanne poszukiwanie sposobów doskonalenia procedur i procesów. Lokalne Grupy ds. Jakości Rewizji Finansowej i Zespoły ds. Procedur Rachunkowości i Rewizji Finansowej funkcjonujące w różnych regionach wspierają, we współpracy z NAPP, pracę partnerów specjalizujących się w profesjonalnych praktykach w zakresie rozwiązywania problemów związanych z rachunkowością i rewizją finansową oraz zwiększania jakości usług zrada ds. Kontroli Jakości Usług Rewizji Finansowej Rada ds. Kontroli Jakości Usług Rewizji Finansowej, której przewodniczy Kanadyjski Partner Zarządzający zapewnia wsparcie i nadzór nad procesem identyfikacji najistotniejszych problemów dotyczących jakości usług rewizji finansowej i kontroli tego obszaru. Rada ta nadzoruje następujące działania: Konsekwentne i bieżące zbieranie informacji dotyczących jakości usług rewizji finansowej (na przykład informacji dotyczących wewnętrznych i zewnętrznych kontroli, konsultacji NAPP, kwestii związanych ze sporami sądowymi oraz obowiązującymi przepisami, itp.). Analizowanie tych informacji i identyfikowanie wspólnych obszarów oraz przyczyn problemów. Uczestniczenie w rozwoju odpowiednio ukierunkowanych procedur mających zaradzić zidentyfikowanym problemom. Monitorowanie prawidłowego wdrażania i efektywności opracowanych procedur i planów działania. 13

15 Ponadto Rada ds. Kontroli Jakości Usług Rewizji Finansowej we współpracy z lokalnymi partnerami specjalizującymi się w profesjonalnych praktykach zapewnia wsparcie w opracowaniu charakterystyki portfela projektów, dla którego tworzone są plany zapobiegania ryzykom (na przykład w przypadku współpracy z podmiotami lub sektorami charakteryzującymi się podwyższonym poziomem ryzyka) Partnerzy odpowiedzialni za kontrolę jakości realizacji projektów Obowiązkiem partnera odpowiedzialnego za kontrolę jakości realizacji projektu (Engagement Quality Control Review - EQCR) jest przeprowadzenie obiektywnej oceny sprawozdań finansowych, raportów biegłych rewidentów i innego rodzaju dokumentacji związanej z wykonywaniem usługi rewizji finansowej. Partnerzy odpowiedzialni za kontrolę jakości realizacji projektów posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę do dokonania obiektywnej oceny podjętych decyzji i osądów zespołu badającego; są to osoby posiadające wysoką wiedzę fachową oraz doświadczenie w kwestiach związanych z rachunkowością, rewizją finansową i standardami raportowania. Partnerzy przeprowadzający kontrolę jakości realizacji projektów zapoznają się z wybraną dokumentacją, badają poprawność sprawozdań finansowych i innych informacji, kluczowe wnioski zespołu projektowego oraz przygotowywany raport. Zakończenie procesu kontroli jakości realizacji projektu następuje wówczas, gdy partner odpowiedzialny za kontrolę jakości jest pewny, że wszelkie ewentualne wątpliwości zostały w sposób wyczerpujący wyjaśnione Współpraca z właściwymi klientami Akceptacja i kontynuacja prowadzonych projektów i współpracy z klientami Rygorystyczne zasady akceptacji i kontynuacji prowadzenia projektów i współpracy z klientami są niezwykle istotne dla zachowania jakości profesjonalnych usług, dla ochrony reputacji KPMG Canada i wspierania naszej marki. Kanadyjskie przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi (jak również przepisy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych) wymagają, by Komitet Audytu emitenta wstępnie zatwierdził nawiązanie współpracy z głównym audytorem. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje po podpisaniu umowy lub listu intencyjnego, w którym określone są warunki realizacji projektu. W przypadku projektów dotyczących świadczenia usług rewizji finansowej umowa o współpracy z audytorem podpisana zostaje przez przewodniczącego Komitetu Audytu i prezesa lub dyrektora finansowego. W przypadku innych projektów, po wyrażeniu wstępnej akceptacji w zgodzie z wytycznymi Komitetu 14

16 Audytu, umowę lub list intencyjny podpisuje mający stosowne upoważnienia członek zarządu. Obowiązkiem kluczowego partnera (Lead Audit Engagement Partner - LAEP) jest dopilnowanie, by Komitet Audytu każdego klienta będącego spółką publiczną wstępnie zaaprobował wszelkie niezbędne usługi rewizji finansowej. By zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi wstępnej akceptacji, KPMG Canada stosuje narzędzie sieciowe Sentinel, którego wykorzystanie jest obowiązkowe dla wszystkich firm członkowskich KPMG na całym świecie przed rozpoczęciem współpracy z klientem. Pomaga ono partnerom nadzorującym realizację projektu i menedżerom określić, czy w danej sytuacji wymagana jest jego wstępna akceptacja, a jeśli tak, umożliwia ono przesłanie drogą elektroniczną wniosku o taką akceptację do właściwego kluczowego rewidenta. Raporty dostępne w systemie Sentinel pozwalają kluczowym partnerom monitorowanie wystawianych faktur i dzięki temu ułatwiają kontrolę, czy dany projekt realizowany jest zgodnie z wymaganiami Komitetu Audytu Proces oceny potencjalnych klientów i projektów Przed akceptacją nowego projektu świadczenia usług rewizji finansowej partner dokonuje analizy klienta, jego działalności i wszystkiego, co może potencjalnie wpłynąć na realizację kontraktu. Tego typu analiza zazwyczaj obejmuje historię danej firmy oraz wybrane osoby wchodzące w skład kadry zarządzającej wyższego szczebla. Do czynników, które brane są pod uwagę podczas procesu akceptacji można między innymi zaliczyć: Istotne kwestie dotyczące klienta (sytuacja finansowa, reputacja, stosowane zasady rachunkowości, kwalifikacje osób wchodzących w skład kadry zarządzającej), Kwestie dotyczące prowadzonej działalności (branża, produkty, konkurenci), Kwestie związane z realizacją kontraktu (kwalifikacje zespołu projektowego klienta, potencjalne ryzyka), Kwestie związane ze wzajemnymi zależnościami (zatrudnienie, powiązania finansowe, pożyczki, współpraca w innych obszarach niż usługi rewizji finansowej). Ocenie poddane zostają również inne kwestie związane ze wzajemnymi zależnościami i potencjalnym konfliktem interesów. Zespoły projektowe mające rozpocząć świadczenie nowej usługi rewizji finansowej zobowiązane są do zastosowania serii procedur, między innymi do przeanalizowania, czy dla 15

17 potencjalnego klienta nie wykonuje się innego rodzaju pracy. Wszelkie zidentyfikowane problemy dotyczące współzależności i potencjalnego konfliktu interesów analizowane są w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, a ich rozwiązanie jest dokumentowane. Przed rozpoczęciem realizacji projektu, zaangażowane strony powiadamiane są o mogącym wystąpić konflikcie interesów. Rozwiązanie takiego potencjalnego problemu, przed podpisaniem listu intencyjnego, wymaga współpracy klienta, partnera specjalizującego się w praktykach profesjonalnych, wykorzystania systemu Sentinel lub współudziału grupy ds. zarządzania ryzykiem. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, może powstać potrzeba wyznaczenia formalnych "etycznych" podziałów w odniesieniu do zaangażowanych w projekt osób i do komunikowania się z przedstawicielami stron. Jeśli kwestie związane ze współzależnościami lub możliwym konfliktem interesów nie mogą być rozwiązane w sposób satysfakcjonujący, w zgodzie ze standardami zawodowymi oraz zasadami stosowanymi przez firmę, następuje rezygnacja ze współpracy z danym klientem. Ocena potencjalnego projektu wymaga zatwierdzenia przez partnera specjalizującego się w praktykach profesjonalnych i partnera zarządzającego daną częścią organizacji. Świadczenie usług firmom podlegającym przepisom Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wymaga dodatkowego zatwierdzenia przez partnera ds. Etyki i Niezależności Kontynuacja współpracy z klientami Partnerzy nadzorujący realizację projektów zobowiązani są do przeanalizowania co najmniej raz w roku razem z partnerem specjalizującym się w praktyce profesjonalnej świadczonych usług rewizji finansowej, za które są odpowiedzialni. Ocena kontynuacji współpracy z klientami jest procesem polegającym na wydaniu formalnej zgody przez różne strony. Ma ona na celu zidentyfikowanie tych klientów, w przypadku których należy rozważyć zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, by zmniejszyć ryzyko związane ze świadczeniem im usługi rewizji finansowej lub też takich, z którymi należy zakończyć współpracę. Ponadto istnieją czynniki, które wymagają zastosowania dodatkowej procedury oceny. Można do nich zaliczyć między innymi: Nowe uwarunkowania prawne i standardy zawodowe, które wpływają na obowiązki związane z raportowaniem i na poziom ryzyka, Znaczące zmiany w rodzaju, rozmiarze lub strukturze działalności prowadzonej przez klienta, Znaczące zmiany w strukturze właścicielskiej klienta, 16

18 Znaczące zmiany dotyczące zarządu klienta, dyrektorów, głównych właścicieli lub innych kluczowych osób, Znaczące niekorzystne zmiany, jeśli chodzi o rzetelność obecnej kadry zarządzającej klienta lub jego głównych właścicieli, Znaczące niekorzystne zmiany dotyczące sytuacji finansowej klienta, Kwestie, które zostały wykryte podczas rewizji finansowej (na przykład znaczące problemy, które nie zostały rozwiązane, istotne zmiany dotyczące sprawozdania finansowego itp.), Plany obecnego klienta wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, Przekształcenie sprawozdania finansowego, Kontrola przeprowadzana przez organ kontrolny lub komitet audytu klienta, która obejmuje swoim zakresem obecnego członka zarządu Zarządzanie portfelem klientów Do tego zadania kierownictwo naszej firmy wybiera partnerów nadzorujących realizację projektów mających odpowiednie kompetencje, potencjał, czas i zakres władzy. Portfel klientów każdego z partnerów jest regularnie analizowany, by zapewnić właściwe zarządzanie ryzykiem Jasno określone standardy i efektywne narzędzia rewizji finansowej Praktyka zawodowa, zarządzanie ryzykiem i kontrola jakości należą do obowiązków każdego profesjonalisty zatrudnionego w KPMG Canada. Od każdego pracownika oczekujemy działania zgodnego z jasno określonymi procedurami oraz polityką (w tym polityką niezależności) i dostarczamy szereg narzędzi, które w tym pomagają. Polityka i procedury określone dla usług rewizji finansowej uwzględniają stosowne standardy rachunkowości, przeprowadzania audytu, etyki i jakości, jak również powiązane z tymi obszarami przepisy prawa i uregulowania Metodyka i narzędzia świadczenia usług rewizji finansowej Przeznaczamy znaczące zasoby na to, by stosowane przez nas standardy i narzędzia były aktualne. Globalna metodyka KPMG świadczenia usług rewizji finansowej opracowana przez Globalne Centrum Usługowe KPMG International (Global Service Centre - GSC) opiera się na Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej (International Standards on Auditing - ISA). Metodyka ta opisana w podręczniku KPMG Audit Manual (KAM) uwzględnia również dodatkowe wymagania wykraczające poza ISA, które, zdaniem KPMG, podwyższają poziom wykonywanych przez nas usług rewizji finansowej. 17

19 Metodyka uwzględnia następujące etapy: Planowanie: procedur oceny ryzyka i identyfikowania ryzyk, strategii świadczenia usługi rewizji finansowej, by uwzględniała zidentyfikowane ryzyka, metodyki świadczenia usługi rewizji finansowej, by uwzględniała zidentyfikowane ryzyka. Ocena: stopnia zrozumienia działań związanych z rachunkowością i raportowaniem, konstrukcji i wdrożenia wybranych mechanizmów kontroli (gdy mają one zastosowanie), operacyjnej efektywności wybranych mechanizmów kontroli (gdy mają one zastosowanie), stopnia kontroli ryzyka (gdy ma to zastosowanie) i ryzyka znaczących błędów. Sprawdzanie: procedur uwzględniających ryzyko identyfikacji istotnych błędów, stopnia wdrożenia odpowiednich procedur, dowodów badania czy są wystarczające i odpowiednie. Zakończenie: postępowanie zgodne z procedurami końcowymi, w tym analiza sprawozdania finansowego, przeprowadzenie kompleksowej oceny, opracowanie opinii dotyczącej wykonanej usługi rewizji finansowej, przekazanie Komitetowi Audytu lub osobom odpowiedzialnym u klienta za projekt wszelkich materiałów zgodnie ze standardami zawodowymi. W stosownych przypadkach metodyka KPMG może objąć zarówno badanie sprawozdania finansowego, jak i badanie kontroli wewnętrznej nad procesem sprawozdawczości finansowej. Stosowana przez nas procedura wspierana jest przez opracowane w KPMG elektroniczne narzędzie eaudit, które dostarcza biegłym rewidentom na całym świecie metodologię, wsparcie i wiedzę fachową, niezbędną do efektywnego świadczenia usługi rewizji finansowej na wysokim poziomie. Umożliwia ono zespołom projektowym natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji w trakcie wykonywania usługi rewizji finansowej, 18

20 zwiększając tym samym jej efektywność i wpływając na wytworzenie wartości dodanej dla klienta Niezależność, rzetelność, etyka i obiektywność Ogólny zarys Stosujemy zasady Globalnej Polityki Niezależności KPMG (KPMG Global Independence Policies), których źródłem jest Kodeks Etyczny IESBA i które uwzględniają, gdy jest to wymagane, standardy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i Rady Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (PCAOB), jak również inne standardy zawodowe. Zasady te uzupełniane są przez inne procedury zapewniające zgodność ze standardami opracowanymi przez Regionalne Instytuty Biegłych Rewidentów (Provincial Institutes of Chartered Accountants). Polityka i procedury obejmują także takie obszary, jak niezależność firmy (w tym między innymi obszary finansów i zaopatrzenia) i jej pracowników, zasady postępowania po zakończeniu pracy w KPMG, rotacja partnerów i akceptacja usług rewizji finansowej oraz innych usług. Nasza firma wyznaczyła partnera ds. etyki i niezależności (Ethics and Independence Partner - EIP), którego wspiera zespół specjalistów; rozwiązanie to ma zapewnić stosowanie efektywnej i spójnej polityki niezależności, jak również odpowiednich procesów i narzędzi. Zasady etyki i niezależności komunikowane są przy pomocy biuletynów i corocznego programu szkoleniowego. W stosownych przypadkach, wszelkie informacje o pojawiających się w trakcie roku zmianach, jeśli chodzi o zasady etyki i niezależności, są przekazywane przy pomocy alertów oraz regularnych komunikatów dotyczących zarządzania ryzykiem. W celu zapewnienia postępowania zgodnego z zasadami etyki, w tym rzetelności i niezależności, nasza firma i jej wszyscy pracownicy muszą powstrzymać się od nawiązywania zakazanych związków finansowych i relacji z klientami, dla których świadczone są usługi rewizji finansowej, ich kierownictwem, dyrektorami i znaczącymi właścicielami. W przypadku ujawnienia niezastosowania się do zasad niezależności, czy to podczas weryfikacji, czy w wyniku zgłoszenia tego faktu, pracownik podlega procedurze dyscyplinarnej. Może to wówczas wpłynąć na decyzje dotyczące jego awansu i wynagradzania. 19

KPMG LLP (KANADA) 2013 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

KPMG LLP (KANADA) 2013 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI KPMG LLP (KANADA) 2013 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI KPMG LLP (KANADA) 2013 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI LIST OD KANADYJSKIEGO PARTNERA ZARZĄDZAJĄCEGO AUDYTU KPMG LLP zaangażowane jest w świadczenie klientom

Bardziej szczegółowo

KPMG LLP (KANADA) 2014

KPMG LLP (KANADA) 2014 Our system of audit quality control KPMG LLP (KANADA) 2014 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI 2012, KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member

Bardziej szczegółowo

KPMG LLP (KANADA) 2015

KPMG LLP (KANADA) 2015 Our system of audit quality control KPMG LLP (KANADA) 2015 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI KPMG LLP (KANADA) 2015 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI LIST OD KANADYJSKIEGO PARTNERA ZARZĄDZAJĄCEGO AUDYTU KPMG LLP

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG W POLSCE Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG Audyt Spółka z o.o. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. kpmg.pl 2 Sprawozdanie z Przejrzystości Działania Spis treści 1 Kim jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG w polsce Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG Audyt Sp. z o.o kpmg.pl 2 Sprawozdanie z Przejrzystości Działania Spis treści 1 Kim jesteśmy 4 1.1 Nasze usługi 4 1.2 Nasza strategia 4 2 Forma

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012 Sprawozdanie z przejrzystości działania 2012 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I STRUKTURA ZARZĄDZANIA 4 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. KPMG w Polsce KPMG.pl 2 Sprawozdanie z Przejrzystości Działania Spis Treści 1 Kim jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2013 31.12.2013 Warszawa, dnia 28 marca 2014r. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2013 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2015 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2015 31.12.2015 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

I. Forma organizacyjno - prawna, struktura własnościowa i struktura zarządzania.

I. Forma organizacyjno - prawna, struktura własnościowa i struktura zarządzania. Katowice, 31 marca 2010 rok Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba: ul. Kłodnicka 9c 40-703 Katowice SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANIA za 2009 rok wg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014. Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2014 31.12.2014 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania DOSSIER Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres. od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie z przejrzystości działania DOSSIER Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres. od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie z przejrzystości działania DOSSIER Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Wstęp Sprawozdanie z przejrzystości działania jest publikowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG w polsce Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. kpmg.pl 2 Sprawozdanie z Przejrzystości Spis treści 1 Kim jesteśmy 4 1.1 Nasze usługi 4 1.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG W POLSCE Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. kpmg.pl 2 Sprawozdanie z Przejrzystości Działania Spis treści 1 Kim jesteśmy 4 1.1 Nasze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG W POLSCE Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. kpmg.pl 2 Sprawozdanie z Przejrzystości Działania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Forma organizacyjno-prawna, struktura własnościowa oraz przynależność do sieci... 4 4 Opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia 16.07 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W WADOWICACH Wadowice 2009 W S T Ę P Celem Kodeksu jest promowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Your quality trusted advisor Sprawozdanie z przejrzystości działania CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za 2013 rok CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul.

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Postanowienia ogólne

ZASADY WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 1378/32/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 października 2009 r. ZASADY WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok Polska Grupa Audytorska. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Polska Grupa Audytorska

Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok Polska Grupa Audytorska. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Polska Grupa Audytorska Polska Grupa Audytorska Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Warszawa, marzec 2016 biuro@pga-audyt.pl www.pga-audyt.pl Wstęp od Kierownika Jednostki marca 2016 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych

Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych Corporate governance wpływ na efektywność i minimalizację ryzyka procesów biznesowych Seminarium Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej Polskiej Izby Ubezpieczeń 21 maja 2015 Beata Szeląg Agenda

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE Opracował: AUDYTOR WEWNĘTRZNY Agnieszka Londzin /podpis na oryginale/ Zatwierdził: BURMISTRZ Grzegorz Nowosielski /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2011 R. 31.07.2012 R.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2011 R. 31.07.2012 R. Morison Finansista Audit sp. z o.o. Morison Finansista grupa spółek doradczych SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2011 R. 31.07.2012 R. Spis treści Wprowadzenie... 2 Forma organizacyjno-prawna,

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Kontrola zarządcza oraz wsparcie administratora bezpieczeństwa informacji An independent member of Baker Tilly International Baker Tilly Poland Consulting Baker Tilly Poland

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA ZA ROK OBROTOWY 01.07.2008-30.06.2009

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA ZA ROK OBROTOWY 01.07.2008-30.06.2009 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA ZA ROK OBROTOWY 01.07.2008-30.06.2009 Auditors Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk tel./fax 58 558 13 94 tel. 58 553 81 58 ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Revision-Katowice Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 lipca 2009 roku do 30 Czerwca 2010 roku

Sprawozdanie z przejrzystości działania Revision-Katowice Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 lipca 2009 roku do 30 Czerwca 2010 roku Sprawozdanie z przejrzystości działania Revision-Katowice Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 lipca 2009 roku do 30 Czerwca 2010 roku Wprowadzenie Sprawozdanie z przejrzystości działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA PRO-BILANS J.K. SP. Z O.O. ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA PRO-BILANS J.K. SP. Z O.O. ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA PRO-BILANS J.K. SP. Z O.O. ZA ROK 2010 1 WSTĘP - INFORMACJE OGÓLNE O FIRMIE Pro Bilans J.K. Spółka z o.o. w Gdyni jest podmiotem posiadającym uprawnienia do wydawania

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Spis treści: 1. Wstęp; 2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2014 R. 31.07.2015 R.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2014 R. 31.07.2015 R. Morison Finansista Audit sp. z o.o. Morison Finansista grupa spółek doradczych SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2014 R. 31.07.2015 R. Spis treści Wprowadzenie... 2 Forma organizacyjno-prawna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 42/2014 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmieniony

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. za rok obrotowy od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. za rok obrotowy od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA za rok obrotowy od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku Wprowadzenie Reprezentując PREMIUM AUDYT sp. z o.o. (Spółka, Jednostka), zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego;

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego; KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO W SPÓŁCE DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU WSTEP Podstawą, na której opiera się praca audytora wewnętrznego jest zaufanie do przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA MAC AUDITOR SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA MAC AUDITOR SP. Z O.O. Warszawa, 31 marca 2012 roku SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA MAC AUDITOR SP. Z O.O. DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO 01.01.2011 31.12.2011 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 2 2. FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 Warszawa, 30 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI I. Forma prawna i struktura własnościowa 4 II. Przynależność do sieci 4 III. Opis struktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Polinvest-Audit Spółka z o.o. w roku obrotowym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z przejrzystości działania Polinvest-Audit Spółka z o.o. w roku obrotowym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Sprawozdanie z przejrzystości działania Polinvest-Audit Spółka z o.o. w roku obrotowym od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Kraków, 30 września 2016r. 1 1. forma organizacyjno prawna oraz struktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku Warszawa, 24 listopada 2016 roku www.msca.pl PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. SPIS TREŚCI 1. Forma prawna i struktura własnościowa... 4 2. Przynależność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania

BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Rok obrotowy od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku 1. Wprowadzenie Zgodnie art. 88 Ustawy z dnia 7 maja 2009 o

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania

Sprawozdanie z Przejrzystości Działania Sprawozdanie z Przejrzystości Działania KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. KPMG w Polsce KPMG.pl 2 Sprawozdanie z Przejrzystości Działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Rzeszów, 28 luty 2013 roku Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 SPIS TREŚCI 1. Forma prawna i struktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. za rok 2011

Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. za rok 2011 Sprawozdanie z przejrzystości działania BTFG Audit sp. z o.o. za rok 2011 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Forma organizacyjno-prawna, struktura własnościowa oraz przynależność do grupy...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2009 R. 31.07.2010 R.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2009 R. 31.07.2010 R. Morison Finansista Audit sp. z o.o. Morison Finansista grupa spółek doradczych SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.08.2009 R. 31.07.2010 R. Spis treści Wprowadzenie... Błąd! Nie

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Usługi przez nas świadczone...2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...3

Usługi przez nas świadczone...2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...3 Spis treści Usługi przez nas świadczone...2 Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...3 Opis sieci, do której należy ISP-Audyt...3 Opis struktury zarządzania ISP-Audyt...4

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Standardy kontroli zarządczej Na podstawie Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych by Antoni Jeżowski, 2014 Cel

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 91 Rektora UŚ z dnia 16 września 2016 r. Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Katowice, wrzesień 2016 rok 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania r r. Grant Thornton Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie z przejrzystości działania r r. Grant Thornton Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie z przejrzystości działania 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. Grant Thornton Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spis treści WSTĘP FORMA ORGANIZACYJNO PRAWNA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, PRZYNALEŻNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO ZA 2011 ROK ForBiznes Audyt Libsz Kępka Zielińska biegli rewidenci Spółka partnerska SPRAWOZDANIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO ZA 2011 ROK Niniejsze sprawozdanie sporządzono w związku z zapisami Art. 88 ustawy z 7 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Istotną kwestią podjętą w w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) jest

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa POLITYKA W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ CENTRUM Zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy

SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy 01.01.2011 31.12.2011 (o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,

Bardziej szczegółowo

1) INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNEJ ORAZ STRUKTURY WŁASNOŚCIOWEJ.

1) INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNEJ ORAZ STRUKTURY WŁASNOŚCIOWEJ. SPRAWOZDANIE ZESPOŁU EKSPERTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWOWOŚCI ZEFiR-HLx SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE JAKO PODMIOTU WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ W JEDNOSTKACH ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA HLB M2 AUDYT SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA HLB M2 AUDYT SP. Z O.O. Warszawa, 26 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA HLB M2 AUDYT SP. Z O.O. DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO 01.07.2013 31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zarząd

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania r r. Grant Thornton Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Sprawozdanie z przejrzystości działania r r. Grant Thornton Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Sprawozdanie z przejrzystości działania 01.07.2015 r. - 30.06.2016 r. Grant Thornton Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Spis treści WSTĘP 1 FORMA ORGANIZACYJNO PRAWNA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania ABES AUDIT Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z przejrzystości działania ABES AUDIT Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Sprawozdanie z przejrzystości działania ABES AUDIT Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Warszawa, 29 luty 2016 roku Spis treści I. Forma organizacyjno-prawna i struktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r. Dz.Urz.MF.06.9.70 KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 lipca 2011 roku do 30 Czerwca 2012 roku Wprowadzenie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Celami kontroli jest:

Celami kontroli jest: Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

Misją Instytutu Lotnictwa jest świadczenie najwyższej jakości usług badawczych na światowym rynku badań naukowych.

Misją Instytutu Lotnictwa jest świadczenie najwyższej jakości usług badawczych na światowym rynku badań naukowych. Instytut Lotnictwa Strategia HR 1. Instytucja w pigułce 1 Oficjalną datą rozpoczęcia działalności Instytutu jest 1 sierpnia 1926 roku. Instytut Lotnictwa jest placówką, która specjalizuje się w świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r.

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. Agenda Rola Komitetów Audytu w świetle regulacji Oczekiwania rynku wobec Komitetów Audytu Jak działają komitety

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy 01.01.2013 31.12.2013

SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy 01.01.2013 31.12.2013 SPRAWOZDANIE podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego za rok obrotowy 01.01.2013 31.12.2013 (o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo