R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 34 W WARSZAWIE str. 1

2 Podstawa prawna do opracowania regulaminu jest: 1. Uchwała nr 252/70/92 Rady Dzielnicy Warszawa-Śródmieście z dnia 15 grudnia 1992 roku w sprawie powołania jednostek budżetowych Szkoły podstawowe, przedszkola, Żłobki, 2. Decyzji Naczelnika Urzędu Dzielnicy Warszawa - Śródmieście z dnia 25 sierpnia 2992 roku o nadaniu nazwy: Przedszkole Nr 34 Warszawa Śródmieście; 3. Uchwała nr 251/94 Zarządu Dzielnicy Warszaw-Śródmieście z dnia 10 maja 1994r. w sprawie powierzenia nieruchomości w administrowanie, maja 2004 roku w sprawie zmiany nazw szkół i innych placówek oświatowych; 5. Uchwała Nr LXXXIII/2794/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m. st. Warszawie; 6. Statut przedszkola. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV Zasady funkcjonowania przedszkola ROZDZIAŁ V Zakresy działania i kompetencje ROZDZIAL VI Obieg dokumentów ROZDZIAŁ VII Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków ROZDZIAŁ VIII Zasady podpisywania pism ROZDZIAŁ IX Postanowienia końcowe Załącznik nr 1 Schemat organizacyjny Przedszkola nr 34 Załącznik nr 2 Ramowy rozkład dnia str. 2

3 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2010 Regulamin organizacyjny Przedszkola Nr 34 określa organizację i zasady funkcjonowania przedszkola, a w szczególności: 1. zasady kierowania przedszkolem, 2. strukturę organizacyjną przedszkola, 3. zakresy działania poszczególnych organów przedszkola i samodzielnych stanowisk, 4. zasady podpisywania pism Przedszkole jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżetowa miasta stołecznego Warszawy, przy pomocy której Dyrektor wykonuje zadania Przedszkola. 2. Siedzibą Przedszkola nr 34 jest Warszawa, ul. E. Plater Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, niniejszego Regulaminu, własnych wynikające z planów wniosków, uchwał RP i RR, oraz aktów prawnych wydawanych przez MEN oraz Prezydenta m.st. Warszawy. 1. Przedszkole jest czterooddziałowe. 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział ( grupa). 3. Ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną przedszkola uwzględnia oczekiwania rodziców i zawiera informację o : * przewidywanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu, * czasie zabawy i zajęć z elementem pracy dziecka, * pobycie dziecka na powietrzu, * ilości i czasie posiłków spożywanych w przedszkolu, * czasie przeznaczonym na odpoczynek. 4. Ramowy rozkład dnia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, 5.Szczegółowe rozkłady dnia zawarte są w dziennikach zajęć poszczególnych grup Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim nauczycieli zgodnie z art.10 i 11 Karty Nauczyciela. 2. Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). str. 3

4 3. Obowiązki przedszkola jako pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracowników przedszkola związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy i Karta Nauczyciela. 4. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną w stosunku do dzieci zapisanych do przedszkola. 5. Do zadań przedszkola należy: wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, organizowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola, opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, przygotowanie dzieci do szkoły, wspomaganie rodziców w ich funkcji wychowawczej i zapewnienie ich dzieciom opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, udzielanie pomocy pedagogiczno psychologicznej, budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej, wzmacnianie więzi z rodziną oraz diagnozowanie środowiska wychowawczego, kontynuując i wzmacniając wychowanie domowe, współdziałając z rodziną, pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, realizacja innych obowiązków i uprawnień służących placówce jako pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy oraz wynikających z ustawy o systemie oświaty, uchwał organów gminy, rady pedagogicznej i rady rodziców. 1. Przedszkolem kieruje Dyrektor. ROZDZIAŁ II ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM 1. Dyrektor wykonuje swoje zadania na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m. st. Warszawy Dyrektor określa zakres obowiązków i odpowiedzialności wszystkich pracowników przedszkola Dyrektor kieruje całokształtem działalności przedszkola zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i jest za tę działalność odpowiedzialny. str. 4

5 2. Do kompetencji należy w szczególności: 1). kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz, 2). dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administracyjną finansową i gospodarczą obsługę przedszkola, 3). Sprawowanie kontroli zarządczej, 4). sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 5). sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychicznego, fizycznego i moralnego, 6). współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, 7). zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych, 8). wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 9). realizacja zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz z zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole, 10). Planowanie, wytyczanie kierunków działanie i organizacji przedszkola, 11). Koordynowanie i nadzorowanie zadań realizowanych przez przedszkole, 12). Zatrudnianie, zwalnianie i ocenianie pracowników, 13). współpraca z: a. Organem Prowadzącym Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, b. Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Śródmieście c. komórkami organizacyjnymi Urzędu m. st. Warszawy - Dzielnicy Śródmieście, d. innymi instytucjami i organizacjami, w celu zapewnienia prawidłowości i sprawności realizacji zadań statutowych Przedszkola, 14).wydawanie zarządzeń, decyzji, poleceń służbowych i innych wewnętrznych aktów normatywnych, 15). Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków. 10 Nadzór nad przedszkolem sprawowany jest przez: 1. Organ Prowadzący Gminę Śródmieście (Prezydenta Miasta przy pomocy właściwych wydziałów i biur Urzędu). 2. Organ Nadzorujący Kuratorium Oświaty w Warszawie W celu zapewnienia realizacji przez Przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, Dyrektor może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy. 2. W skład zespołu zadaniowego mogą wchodzić pracownicy Przedszkola oraz Rodzice wychowanków. str. 5

6 ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/ Struktura organizacyjna Przedszkola nr 34 przedstawia sie następująco: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Pracownicy administracji, 5) Pracownicy obsługi. 2. Schemat organizacyjny przedszkola określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności. 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a. zatwierdzanie planów pracy przedszkola, b. uchwalanie i nowelizowanie statutu Przedszkola nr 34 w Warszawie i regulaminu swojej działalności, c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, d. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, e. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków. 6. Rada Pedagogiczna opiniuje: a. zestaw programów wychowania przedszkolnego, b. organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych, c. projekt planu finansowego placówki, d. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, e. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, f. pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, g. podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje w celu wspierania działalności statutowej. 6. Rada Pedagogiczna spośród swoich członków wybiera jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora. 7. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki. str. 6

7 14 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2010 Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 1. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art.53 ustawy o systemie oświaty. 2. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym. 3. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby. 4. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin w części dotyczącej gospodarki finansowej. 5. Zadaniem Rady Rodziców jest: a. wspieranie statutowej działalności przedszkola, b. uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci. 6. Rada Rodziców ma prawo: a. występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki, b. opiniowania projektu planu finansowego, c. przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, d. występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela Organy przedszkola współdziałają ze sobą: 1.dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych w statucie przedszkola, 2. zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą, 3. wszystkie działania podejmowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców są uzgadniane z dyrektorem przedszkola, 4. sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola oparty jest na zasadach wzajemnej ugody i kompromisu, a ich rozstrzyganie leży w kompetencji dyrektora przedszkola. 5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. ROZDZIAŁ IV ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA 16 Przedszkole działa w oparciu o zasady etyczne obowiązujące w przedszkolu: - praworządności, - służebności wobec społeczeństwa, - uczciwości i rzetelności, - jawności, str. 7

8 - profesjonalizmu, - neutralności, - współodpowiedzialności za działania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/ Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania którego są zobowiązani. 2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji. 3. W razie nieobecności dyrektora przedszkola jego obowiązki przejmuje osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone przez dyrektora na mocy pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi przez Prezydenta m. st. Warszawy i zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną - funkcja społeczna. 4. W przypadku jednoczesnej nieobecności Dyrektora i zastępującego nauczyciela posiadającego pełnomocnictwo w zastępowaniu dyrektora zastępuje ich kierownik gospodarczy. 5. Zastępca jest upoważniony do wszelkich czynności leżących w kompetencji zastępowanego z wyjątkiem czynności, do wykonywania których osobie zastępowanej udzielone zostało imienne upoważnienie lub pełnomocnictwo Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola. 2. Zakupy i remonty bieżące są realizowane, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i Regulaminem zamówień publicznych do euro, obowiązującym w Przedszkolu nr 34. ROZDZIAŁ V ZAKRESY DZIAŁANIA I KOMPETENCJE 19 Kierownik gospodarczy kieruje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za prawidłową i terminową realizację zadań. Do zadań Kierownika gospodarczego należy w szczególności: 1. Całokształt prac związanych z działalnością przedszkola w zakresie administracyjnym i gospodarczym. 2. Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej. 3. Kieruje bezpośrednio personelem obsługi. 4. zapewnienie sprawnego funkcjonowania żywienia w przedszkolu, a w szczególności: a. zaopatrywanie w żywność i prowadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i Regulaminem, b. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kuchnią. 5. koordynowanie współdziałania przedszkola z DBFOŚ, str. 8

9 6. organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników ( pracowników obsługi), 7. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu należącego do przedszkola, 8.załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu w przedszkolu (remonty i konserwacje), 9. ponoszenie odpowiedzialności za całość gospodarki magazynowej i przestrzeganie obowiązujących regulaminów i instrukcji, 10. wnioskowanie o dokonanie remontów, przebudowy, uzupełnienie wyposażenia itp.; 11. przedstawianie wniosków w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników bloku żywieniowego; 12. czuwanie nad zdrowiem pracowników obsługi; 13. współpraca z dyrektorem przedszkola, pracownikami kuchni, radą pedagogiczną oraz organem prowadzącym przedszkole; 14. wykonywanie innych zadań dotyczących przedszkola, powierzonych przez Dyrektora na podstawie upoważnienia. 20 Do zakresu działań sekretarki należy w szczególności: 1. Prowadzenie sekretariatu przedszkola: przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji, prowadzenie rejestru pism wpływających i wychodzących oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w przedszkolu, 2. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Prowadzenie innej dokumentacji: - rejestrów osobowych zatrudnionych pracowników, - kart ewidencji czasu pracy, - kart ewidencji obecności w pracy, - kart urlopowych, - prowadzenie książki kontroli oraz rejestru skarg i wniosków, - prowadzenie rejestru zarządzeń oraz decyzji Dyrektora. 4. Wykonywanie prac pomocniczych w archiwum. 5. Wykonywanie innych zadań zawiązanych z funkcjonowaniem placówki. 21 Zadania Nauczycieli 1. zadaniem nauczyciela jest prowadzenie, prawidłowej merytorycznie i formalnie, pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej z wychowankami, 2. nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz jest zobowiązany do jej analizowania, diagnozowania i samooceny, 3. w pracy poszukuje pomysłów wzmacniających aktywność dziecka oraz jego zainteresowania, 4. przygotowuje (dwa razy w roku) raport ewaluacyjny z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej, 5. planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz branie czynnego udziału w pracach rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał, str. 9

10 6. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów, pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznym regulaminem, 7. realizacja zadań dodatkowo przydzielonych przez dyrektora i zadań dodatkowych, 8. współpraca z rodzicami dzieci, 22 Zadania pozostałych Pracowników samorządowych 1. Do szczegółowych zadań pomocy nauczyciela należy: 1). pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, 2). zapewnienie pomocy nauczycielowi w opiece nad dziećmi także w czasie prowadzenia zabaw i zajęć przez nauczycielkę, 3). dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkola, 4). wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego. 2. Do szczegółowych zadań woźnej należy: 1). utrzymywanie we wzorowej czystości przydzielonych pomieszczeń, sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych, 2) dbanie o powierzony sprzęt, przeglądanie stanu sprzętu i zabawek w salach, 3) współdziałanie z nauczycielem, 4) obsługa przy posiłkach oraz zmywanie naczyń; 5) pomoc dzieciom znajdującym się w pomieszczeniach sanitarnych, a w razie zmoczenia się lub zabrudzenia bielizny, przebranie lub umycie dziecka; 6) wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy. 3. Do szczegółowych zadań kucharki należy: 1) punktualne przyrządzanie zdrowych i smacznych posiłków; 2) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych; 3) prowadzenie kontroli i zapisywanie wyników zgodnie z wymaganiami HACAP; 4) dbanie o racjonalne zużycie produktów; 5) prowadzenie magazynu podręcznego; 6) dbanie o powierzony sprzęt kuchenny i utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchni; 7) współudział w sporządzaniu jadłospisów i kontrolowanie wartości kalorycznych przygotowywanych posiłków; 8) pobieranie i przechowywanie zgodnie z wymogami Sanepidu próbek żywnościowych; 9) wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego. 4. Do szczegółowych zadań pomocy kuchennej należy: 1) pomoc kucharce w przygotowaniu posiłków, 2) utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, tj. pomieszczeń kuchennych, sprzętu, naczyń a. mycie naczyń i sprzętu kuchennego; str. 10

11 b. dbanie o powierzony sprzęt kuchenny 4) doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności; 5. Do szczegółowych zadań pracownika do pracy ciężkiej należy: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2010 1) otwieranie przedszkola; 2) dyżur w szatni; 3) dokonywanie drobnych zakupów; 4) drobne naprawy sprzętu i zabawek na terenie przedszkola oraz w ogrodzie; 5) dbałość o ogródek przedszkolny: koszenie trawy, przycinanie żywopłotu od strony ogródka, grabienie liści, sprzątanie nieczystości, wymiana piasku w piaskownicy, odśnieżanie, posypywanie chodnika piaskiem lub solą. 7) codzienna kontrola ogródka przedszkolnego 8) wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy. 23 Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników Przedszkola określa indywidualny zakres zadań i obowiązków na danym stanowisku, znajdujący się w aktach osobowych. 24 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Śródmieście Do zakresu działania DBFOŚ należy obsługa finansowo księgowa przedszkola zawarte w porozumieniu z dnia r. a w szczególności: 1. prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Rady Dzielnicy i zarządzeniami Prezydenta Miasta St. Warszawy, 2. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, 3. informowanie Dyrektora o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z realizacją budżetu Przedszkola, 4. kontrola pod względem formalnym dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian, 5. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, 6. bieżące analizowanie realizacji budżetu przedszkola, 7. opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz. ROZDZIAŁ VI OBIEG DOKUMENTÓW Szczegółowy tryb postępowania z dokumentacją służbową jej obieg, rejestrację, przechowywanie oraz archiwizowanie określa Instrukcja obiegu dokumentów. 2. W Przedszkolu stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt określony zarządzeniem Dyrektora Przedszkola. str. 11

12 26 Obieg dokumentów finansowych określa zarządzenie Dyrektora w sprawie określenia polityki rachunkowości Przedszkola oraz Instrukcja kancelaryjna. ROZDZIAŁ VII ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA i ZAŁATWIANIA SKARG i WNIOSKÓW Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Przedszkolu odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą skarg i wniosków. 2. Szczegółowy tryb ewidencjonowania oraz przyjmowania skarg i wniosków określił Dyrektor w drodze zarządzenia Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków na zasadach określonych w procedurze skarg i wniosków. 2. Wszystkie skargi wpływające do Przedszkola lub wnoszone ustnie w ramach przyjęć interesantów podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków. 29 Rejestr skarg i wniosków znajduje się w kancelarii przedszkola w gabinecie dyrektora. 30 Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie oraz ewidencjonowanie skarg i wniosków w Przedszkolu koordynuje Dyrektor. ROZDZIAŁ VIII ZASADY PODPISYWANIA PISM W PRZEDSZKOLU Do podpisu przez Dyrektora zastrzeżone są: 1). Plany finansowe przedszkola, 2) organizacja pracy przedszkola, 3) zarządzenia, decyzje i inne wewnętrzne akty normatywne, 4) umowy, porozumienia i inne oświadczenia woli, 5) pisma adresowane do Organów Dzielnicy, Prezydenta m.st. Warszawy, organów kontroli zewnętrznej, związków zawodowych, organizacji społecznych i pozarządowych, str. 12

13 6) pisma dotyczące spraw kadrowych, 7) pisma i dokumenty zastrzeżone do podpisu Dyrektora w odrębnym trybie. 2. Dyrektor może upoważnić innych pracowników do podpisywania pism w jego imieniu w ściśle określonych przypadkach, na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. 3.W razie nieobecności Dyrektora pisma i dokumenty podpisuje upoważniona osoba Przelewy, faktury i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne Dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania i wydatkowania środków pieniężnych przedszkola podpisują: - Dyrektor - pod względem merytorycznym, - Kierownik gospodarczy pod względem formalnym. 2. W razie nieobecności Dyrektora - inne osoby upoważnione. 33 Kierownik gospodarczy podpisuje we własnym imieniu: 1. projekt Planu zamówień publicznych, 2. wniosek o wszczęcie procedury zakupu, 3. rejestr wniosków o udzielenie zamówień. 34 Dokumenty powodujące skutki finansowe parafowane są przez Głównego księgowego w DBFO - Ś ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 35 Wszyscy pracownicy Przedszkola w ramach swoich kompetencji i zadań, w zakresie przewidzianym w indywidualnym zakresie czynności ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość prowadzonej dokumentacji. 36 Wszyscy pracownicy Przedszkola ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie na zasadach określonych przepisami prawa. str. 13

14 37 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2010 Pracownicy Przedszkola są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i dostosować się do ustaleń Regulaminu w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszego Regulaminu. Do zmiany niniejszego Regulaminu stosuje się tryb przewidziany dla jego wprowadzenia. 38 str. 14

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II: Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III: Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV: Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 01. 09. 2011 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach Podstawa prawna: Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ORGA IZACYJ Y PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PLEWISKACH

REGULAMI ORGA IZACYJ Y PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PLEWISKACH REGULAMI ORGA IZACYJ Y PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PLEWISKACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie, zwany dalej Regulaminem, określa organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 16 W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 16 W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 16 W RZESZOWIE, Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 16 w Rzeszowie, zwany dalej Regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania pracą przedszkola ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna przedszkola

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin organizacyjny Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu nad Wisłą, określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TRZEBIELU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TRZEBIELU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TRZEBIELU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TRZEBIELU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE str. 3 ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ZESPOŁU str. 3 ROZDZIAŁ III ORGANY ZESPOŁU str. 4 ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n o r g a n i z a c y j n y. Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Gorlicach

R e g u l a m i n o r g a n i z a c y j n y. Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Gorlicach R e g u l a m i n o r g a n i z a c y j n y Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Gorlicach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Miejskiego Przedszkola Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 34 w Warszawie ul. Emilii Plater 25. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 34 w Warszawie ul. Emilii Plater 25. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 34 w Warszawie ul. Emilii Plater 25 I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu. Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych :

Statut Zespołu. Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych : Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. H. Sienkiewicza w Książkach Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych : 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZCYJNY Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie

REGULAMIN ORGANIZCYJNY Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie REGULAMIN ORGANIZCYJNY Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. Nr 13 poz.74 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W GOCZAŁKOWICACH - ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W GOCZAŁKOWICACH - ZDROJU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W GOCZAŁKOWICACH - ZDROJU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Publicznego Przedszkola Nr 2 w Goczałkowicach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Przedszkola Nr 400 w Warszawie ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Ślęzie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Przedszkola Samorządowego w Ślęzie, zasady jego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Rozdział I Postanowienia ogólne: Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie zwany

Bardziej szczegółowo

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 1/2015/2016 Przedszkola Miejskiego Nr 140 w Łodzi z dnia 8 września 2015 r. ROZDZIAŁ VI otrzymuje brzmienie: Zakres nauczycieli i pozostałych pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku Białej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku Białej Zarządzenie nr 05/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej z dnia 31.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Szkoły REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 33 W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 33 W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 33 W RZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie, zwany dalej Regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 33 W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 33 W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 33 W RZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie, zwany dalej Regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Rzeszowie regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Wprowadza się w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Rzeszowie regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie Nr 13/2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34 Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34 Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. IRENY SENDLEROWEJ W ŁODZI Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie Sochaczew 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach REGULAMIN Rady Pedagogicznej Załącznik do uchwały nr 3/2017 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Podstawa prawna - art.69 ust.1, art.73

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola, reprezentującą rodziców dzieci,

Bardziej szczegółowo

Przedszkola nr 41. Wiślana Kropelka. w Warszawie. ul. Kruczkowskiego 12b

Przedszkola nr 41. Wiślana Kropelka. w Warszawie. ul. Kruczkowskiego 12b Załącznik do uchwały Nr /2014 Rady Pedagogicznej z dnia.2014 r. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 41 Wiślana Kropelka w Warszawie ul. Kruczkowskiego 12b Podstawy prawne: Art. 40, 41, 42, 43,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm. STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU Podstawy prawne: art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), art. 20 ust. 2 i 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 22 w Gdyni.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Niepublicznym Przedszkolu Krasnoludki ul. Sprawna 16e/f w Warszawie

Regulamin Rady Rodziców przy Niepublicznym Przedszkolu Krasnoludki ul. Sprawna 16e/f w Warszawie Regulamin Rady Rodziców przy Niepublicznym Przedszkolu Krasnoludki ul. Sprawna 16e/f w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola, stanowi społeczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE Rozdział I Zakres działania i zasady funkcjonowania. 1. Publiczne Gimnazjum w Karczewie działa na mocy Ustawy z dnia 07 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin działalności Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach, zwanej dalej Radą Rodziców, został opracowany

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU Podstawa prawna: art.40-43 Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz.329 (z późn.zm.) 1 1. Rada Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach

REGULAMIN Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach REGULAMIN Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Podstawa prawna - art. 43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Działdowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Działdowie REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Działdowie I. Postanowienia wstępne : 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Działdowie ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X Przepisy ogólne Kierowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W PILE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W PILE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W PILE 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ze zmianami; 2. Statut Publicznego Przedszkola nr 13 w Pile. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/334/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 w Gliwicach

UCHWAŁA NR XIII/334/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 w Gliwicach UCHWAŁA NR XIII/334/2016 RADY MIASTA GLIWICE w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 w Gliwicach Na podstawie art. 62 ust. 1e w związku z art. 58 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 w Wodzisławiu Śląskim Podstawa prawna: art.33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym ( tj z 1996 r Dz U Nr 13 poz 74

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/333/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach

UCHWAŁA NR XIII/333/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach UCHWAŁA NR XIII/333/2016 RADY MIASTA GLIWICE w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach Na podstawie art. 62 ust. 1e w związku z art. 58 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 11. w Świętochłowicach

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 11. w Świętochłowicach REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach Podstawa prawna: - Art. 40 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996r. poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY

STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY Podstawy prawne: 1) Orzeczenie o organizacji Państwowego Przedszkola w Kobylnicy z dnia 19.07.1983 r. 2) Uchwała nr XIV/147/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 listopada

Bardziej szczegółowo

Przedszkola nr 20 ZIELONA KRAINA SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UL. HERMANA WRÓBLA 11

Przedszkola nr 20 ZIELONA KRAINA SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UL. HERMANA WRÓBLA 11 Przedszkola nr 20 ZIELONA KRAINA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UL. HERMANA WRÓBLA 11 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie; Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie; Rozdział 1 Postanowienia ogólne w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie Regulamin organizacyjny Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców 1 Poradnia, zwana dalej Poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Kozienicach

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Kozienicach REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Kozienicach Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe - art. 83 84 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 2.Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16 W LEGNICY

REGULAMIN RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16 W LEGNICY REGULAMIN RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16 W LEGNICY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie S T A T U T Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie 1 1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej poradnią ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 14. 2. Miejska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 173 w Łodzi al. Wyszyńskiego 62

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 173 w Łodzi al. Wyszyńskiego 62 RADA RODZICÓW Załącznik do Uchwały nr 7/2015/2016 przy Przedszkolu Miejskim 173 z dnia 20.01.2016 r. 94-047 Łódź Wyszyńskiego 62 Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 173 w Łodzi al. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim ROZDZIAŁ I Przepisy definiujące 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest o: 1) Zespole należy przez to rozumieć Zespół Szkolno Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Statut

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu zwany dalej Regulaminem określa organizację i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZWOLENIU Podstawa prawna : 1. Ustawa o systemie oświaty oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 11 kwietnia 2007r. (Dziennik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest

REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Przedszkole należy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola MAŁY POLSKI GENIUSZ. W Sufczynie

Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola MAŁY POLSKI GENIUSZ. W Sufczynie Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola MAŁY POLSKI GENIUSZ Podstawa prawna W Sufczynie Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr256 poz.2572, Nr273 poz.2703 i Nr281poz.2781,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU Podstawa prawna: - Art. 43 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dn. 27.VI.2003 ( DZ.U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. JANA PAWLA II W ŚWIEBODZICACH

Regulamin Rady Rodziców PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. JANA PAWLA II W ŚWIEBODZICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 12/09/ 2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II w Świebodzicach z dnia 15.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia: Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Żłobkowo Przedszkolnego nr 1,,Wrocławskie Krasnale z dnia 22.09.2010

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Żłobkowo Przedszkolnego nr 1,,Wrocławskie Krasnale z dnia 22.09.2010 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Żłobkowo Przedszkolnego nr 1,,Wrocławskie Krasnale z dnia 22.09.2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady rodziców w Zespole Żłobkowo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 3538 UCHWAŁA NR XXI/162/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXVII/1038/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie nadania statutów samorządowym żłobkom Gminy Kraków.

UCHWAŁA NR CXVII/1038/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie nadania statutów samorządowym żłobkom Gminy Kraków. UCHWAŁA NR CXVII/1038/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie nadania statutów samorządowym żłobkom Gminy Kraków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RYBNIKU

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RYBNIKU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RYBNIKU Niniejszy Statut został opracowany na podstawie aktów prawnych: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE ---------------------------------------------TEKST UJEDNOLICONY ---------------------------------------- Stan prawny na dzień 01.09.2016

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Kozienicach

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Kozienicach Załącznik Nr 2 do Statutu Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Kozienicach Podstawa prawna art. 53 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 11/14/15 Dyrektora ZSM-E im. T. Kościuszki w Olsztynie z dnia 9.10.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE. Regulamin

Bardziej szczegółowo