R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 34 W WARSZAWIE str. 1

2 Podstawa prawna do opracowania regulaminu jest: 1. Uchwała nr 252/70/92 Rady Dzielnicy Warszawa-Śródmieście z dnia 15 grudnia 1992 roku w sprawie powołania jednostek budżetowych Szkoły podstawowe, przedszkola, Żłobki, 2. Decyzji Naczelnika Urzędu Dzielnicy Warszawa - Śródmieście z dnia 25 sierpnia 2992 roku o nadaniu nazwy: Przedszkole Nr 34 Warszawa Śródmieście; 3. Uchwała nr 251/94 Zarządu Dzielnicy Warszaw-Śródmieście z dnia 10 maja 1994r. w sprawie powierzenia nieruchomości w administrowanie, maja 2004 roku w sprawie zmiany nazw szkół i innych placówek oświatowych; 5. Uchwała Nr LXXXIII/2794/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m. st. Warszawie; 6. Statut przedszkola. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV Zasady funkcjonowania przedszkola ROZDZIAŁ V Zakresy działania i kompetencje ROZDZIAL VI Obieg dokumentów ROZDZIAŁ VII Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków ROZDZIAŁ VIII Zasady podpisywania pism ROZDZIAŁ IX Postanowienia końcowe Załącznik nr 1 Schemat organizacyjny Przedszkola nr 34 Załącznik nr 2 Ramowy rozkład dnia str. 2

3 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2010 Regulamin organizacyjny Przedszkola Nr 34 określa organizację i zasady funkcjonowania przedszkola, a w szczególności: 1. zasady kierowania przedszkolem, 2. strukturę organizacyjną przedszkola, 3. zakresy działania poszczególnych organów przedszkola i samodzielnych stanowisk, 4. zasady podpisywania pism Przedszkole jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżetowa miasta stołecznego Warszawy, przy pomocy której Dyrektor wykonuje zadania Przedszkola. 2. Siedzibą Przedszkola nr 34 jest Warszawa, ul. E. Plater Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, niniejszego Regulaminu, własnych wynikające z planów wniosków, uchwał RP i RR, oraz aktów prawnych wydawanych przez MEN oraz Prezydenta m.st. Warszawy. 1. Przedszkole jest czterooddziałowe. 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział ( grupa). 3. Ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną przedszkola uwzględnia oczekiwania rodziców i zawiera informację o : * przewidywanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu, * czasie zabawy i zajęć z elementem pracy dziecka, * pobycie dziecka na powietrzu, * ilości i czasie posiłków spożywanych w przedszkolu, * czasie przeznaczonym na odpoczynek. 4. Ramowy rozkład dnia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, 5.Szczegółowe rozkłady dnia zawarte są w dziennikach zajęć poszczególnych grup Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim nauczycieli zgodnie z art.10 i 11 Karty Nauczyciela. 2. Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). str. 3

4 3. Obowiązki przedszkola jako pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracowników przedszkola związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy i Karta Nauczyciela. 4. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną w stosunku do dzieci zapisanych do przedszkola. 5. Do zadań przedszkola należy: wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, organizowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola, opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, przygotowanie dzieci do szkoły, wspomaganie rodziców w ich funkcji wychowawczej i zapewnienie ich dzieciom opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, udzielanie pomocy pedagogiczno psychologicznej, budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej, wzmacnianie więzi z rodziną oraz diagnozowanie środowiska wychowawczego, kontynuując i wzmacniając wychowanie domowe, współdziałając z rodziną, pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, realizacja innych obowiązków i uprawnień służących placówce jako pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy oraz wynikających z ustawy o systemie oświaty, uchwał organów gminy, rady pedagogicznej i rady rodziców. 1. Przedszkolem kieruje Dyrektor. ROZDZIAŁ II ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM 1. Dyrektor wykonuje swoje zadania na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m. st. Warszawy Dyrektor określa zakres obowiązków i odpowiedzialności wszystkich pracowników przedszkola Dyrektor kieruje całokształtem działalności przedszkola zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i jest za tę działalność odpowiedzialny. str. 4

5 2. Do kompetencji należy w szczególności: 1). kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz, 2). dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administracyjną finansową i gospodarczą obsługę przedszkola, 3). Sprawowanie kontroli zarządczej, 4). sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 5). sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychicznego, fizycznego i moralnego, 6). współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, 7). zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych, 8). wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 9). realizacja zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz z zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole, 10). Planowanie, wytyczanie kierunków działanie i organizacji przedszkola, 11). Koordynowanie i nadzorowanie zadań realizowanych przez przedszkole, 12). Zatrudnianie, zwalnianie i ocenianie pracowników, 13). współpraca z: a. Organem Prowadzącym Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, b. Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Śródmieście c. komórkami organizacyjnymi Urzędu m. st. Warszawy - Dzielnicy Śródmieście, d. innymi instytucjami i organizacjami, w celu zapewnienia prawidłowości i sprawności realizacji zadań statutowych Przedszkola, 14).wydawanie zarządzeń, decyzji, poleceń służbowych i innych wewnętrznych aktów normatywnych, 15). Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków. 10 Nadzór nad przedszkolem sprawowany jest przez: 1. Organ Prowadzący Gminę Śródmieście (Prezydenta Miasta przy pomocy właściwych wydziałów i biur Urzędu). 2. Organ Nadzorujący Kuratorium Oświaty w Warszawie W celu zapewnienia realizacji przez Przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, Dyrektor może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy. 2. W skład zespołu zadaniowego mogą wchodzić pracownicy Przedszkola oraz Rodzice wychowanków. str. 5

6 ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/ Struktura organizacyjna Przedszkola nr 34 przedstawia sie następująco: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Pracownicy administracji, 5) Pracownicy obsługi. 2. Schemat organizacyjny przedszkola określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności. 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a. zatwierdzanie planów pracy przedszkola, b. uchwalanie i nowelizowanie statutu Przedszkola nr 34 w Warszawie i regulaminu swojej działalności, c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, d. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, e. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków. 6. Rada Pedagogiczna opiniuje: a. zestaw programów wychowania przedszkolnego, b. organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych, c. projekt planu finansowego placówki, d. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, e. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, f. pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, g. podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje w celu wspierania działalności statutowej. 6. Rada Pedagogiczna spośród swoich członków wybiera jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora. 7. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki. str. 6

7 14 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2010 Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 1. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art.53 ustawy o systemie oświaty. 2. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym. 3. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby. 4. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin w części dotyczącej gospodarki finansowej. 5. Zadaniem Rady Rodziców jest: a. wspieranie statutowej działalności przedszkola, b. uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci. 6. Rada Rodziców ma prawo: a. występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki, b. opiniowania projektu planu finansowego, c. przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, d. występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela Organy przedszkola współdziałają ze sobą: 1.dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych w statucie przedszkola, 2. zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą, 3. wszystkie działania podejmowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców są uzgadniane z dyrektorem przedszkola, 4. sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola oparty jest na zasadach wzajemnej ugody i kompromisu, a ich rozstrzyganie leży w kompetencji dyrektora przedszkola. 5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. ROZDZIAŁ IV ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA 16 Przedszkole działa w oparciu o zasady etyczne obowiązujące w przedszkolu: - praworządności, - służebności wobec społeczeństwa, - uczciwości i rzetelności, - jawności, str. 7

8 - profesjonalizmu, - neutralności, - współodpowiedzialności za działania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/ Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania którego są zobowiązani. 2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji. 3. W razie nieobecności dyrektora przedszkola jego obowiązki przejmuje osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone przez dyrektora na mocy pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi przez Prezydenta m. st. Warszawy i zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną - funkcja społeczna. 4. W przypadku jednoczesnej nieobecności Dyrektora i zastępującego nauczyciela posiadającego pełnomocnictwo w zastępowaniu dyrektora zastępuje ich kierownik gospodarczy. 5. Zastępca jest upoważniony do wszelkich czynności leżących w kompetencji zastępowanego z wyjątkiem czynności, do wykonywania których osobie zastępowanej udzielone zostało imienne upoważnienie lub pełnomocnictwo Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola. 2. Zakupy i remonty bieżące są realizowane, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i Regulaminem zamówień publicznych do euro, obowiązującym w Przedszkolu nr 34. ROZDZIAŁ V ZAKRESY DZIAŁANIA I KOMPETENCJE 19 Kierownik gospodarczy kieruje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za prawidłową i terminową realizację zadań. Do zadań Kierownika gospodarczego należy w szczególności: 1. Całokształt prac związanych z działalnością przedszkola w zakresie administracyjnym i gospodarczym. 2. Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej. 3. Kieruje bezpośrednio personelem obsługi. 4. zapewnienie sprawnego funkcjonowania żywienia w przedszkolu, a w szczególności: a. zaopatrywanie w żywność i prowadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i Regulaminem, b. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kuchnią. 5. koordynowanie współdziałania przedszkola z DBFOŚ, str. 8

9 6. organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników ( pracowników obsługi), 7. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu należącego do przedszkola, 8.załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu w przedszkolu (remonty i konserwacje), 9. ponoszenie odpowiedzialności za całość gospodarki magazynowej i przestrzeganie obowiązujących regulaminów i instrukcji, 10. wnioskowanie o dokonanie remontów, przebudowy, uzupełnienie wyposażenia itp.; 11. przedstawianie wniosków w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników bloku żywieniowego; 12. czuwanie nad zdrowiem pracowników obsługi; 13. współpraca z dyrektorem przedszkola, pracownikami kuchni, radą pedagogiczną oraz organem prowadzącym przedszkole; 14. wykonywanie innych zadań dotyczących przedszkola, powierzonych przez Dyrektora na podstawie upoważnienia. 20 Do zakresu działań sekretarki należy w szczególności: 1. Prowadzenie sekretariatu przedszkola: przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji, prowadzenie rejestru pism wpływających i wychodzących oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w przedszkolu, 2. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Prowadzenie innej dokumentacji: - rejestrów osobowych zatrudnionych pracowników, - kart ewidencji czasu pracy, - kart ewidencji obecności w pracy, - kart urlopowych, - prowadzenie książki kontroli oraz rejestru skarg i wniosków, - prowadzenie rejestru zarządzeń oraz decyzji Dyrektora. 4. Wykonywanie prac pomocniczych w archiwum. 5. Wykonywanie innych zadań zawiązanych z funkcjonowaniem placówki. 21 Zadania Nauczycieli 1. zadaniem nauczyciela jest prowadzenie, prawidłowej merytorycznie i formalnie, pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej z wychowankami, 2. nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz jest zobowiązany do jej analizowania, diagnozowania i samooceny, 3. w pracy poszukuje pomysłów wzmacniających aktywność dziecka oraz jego zainteresowania, 4. przygotowuje (dwa razy w roku) raport ewaluacyjny z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej, 5. planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz branie czynnego udziału w pracach rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał, str. 9

10 6. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów, pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznym regulaminem, 7. realizacja zadań dodatkowo przydzielonych przez dyrektora i zadań dodatkowych, 8. współpraca z rodzicami dzieci, 22 Zadania pozostałych Pracowników samorządowych 1. Do szczegółowych zadań pomocy nauczyciela należy: 1). pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, 2). zapewnienie pomocy nauczycielowi w opiece nad dziećmi także w czasie prowadzenia zabaw i zajęć przez nauczycielkę, 3). dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkola, 4). wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego. 2. Do szczegółowych zadań woźnej należy: 1). utrzymywanie we wzorowej czystości przydzielonych pomieszczeń, sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych, 2) dbanie o powierzony sprzęt, przeglądanie stanu sprzętu i zabawek w salach, 3) współdziałanie z nauczycielem, 4) obsługa przy posiłkach oraz zmywanie naczyń; 5) pomoc dzieciom znajdującym się w pomieszczeniach sanitarnych, a w razie zmoczenia się lub zabrudzenia bielizny, przebranie lub umycie dziecka; 6) wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy. 3. Do szczegółowych zadań kucharki należy: 1) punktualne przyrządzanie zdrowych i smacznych posiłków; 2) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych; 3) prowadzenie kontroli i zapisywanie wyników zgodnie z wymaganiami HACAP; 4) dbanie o racjonalne zużycie produktów; 5) prowadzenie magazynu podręcznego; 6) dbanie o powierzony sprzęt kuchenny i utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchni; 7) współudział w sporządzaniu jadłospisów i kontrolowanie wartości kalorycznych przygotowywanych posiłków; 8) pobieranie i przechowywanie zgodnie z wymogami Sanepidu próbek żywnościowych; 9) wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego. 4. Do szczegółowych zadań pomocy kuchennej należy: 1) pomoc kucharce w przygotowaniu posiłków, 2) utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, tj. pomieszczeń kuchennych, sprzętu, naczyń a. mycie naczyń i sprzętu kuchennego; str. 10

11 b. dbanie o powierzony sprzęt kuchenny 4) doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności; 5. Do szczegółowych zadań pracownika do pracy ciężkiej należy: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2010 1) otwieranie przedszkola; 2) dyżur w szatni; 3) dokonywanie drobnych zakupów; 4) drobne naprawy sprzętu i zabawek na terenie przedszkola oraz w ogrodzie; 5) dbałość o ogródek przedszkolny: koszenie trawy, przycinanie żywopłotu od strony ogródka, grabienie liści, sprzątanie nieczystości, wymiana piasku w piaskownicy, odśnieżanie, posypywanie chodnika piaskiem lub solą. 7) codzienna kontrola ogródka przedszkolnego 8) wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy. 23 Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników Przedszkola określa indywidualny zakres zadań i obowiązków na danym stanowisku, znajdujący się w aktach osobowych. 24 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty- Śródmieście Do zakresu działania DBFOŚ należy obsługa finansowo księgowa przedszkola zawarte w porozumieniu z dnia r. a w szczególności: 1. prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Rady Dzielnicy i zarządzeniami Prezydenta Miasta St. Warszawy, 2. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, 3. informowanie Dyrektora o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z realizacją budżetu Przedszkola, 4. kontrola pod względem formalnym dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian, 5. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, 6. bieżące analizowanie realizacji budżetu przedszkola, 7. opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz. ROZDZIAŁ VI OBIEG DOKUMENTÓW Szczegółowy tryb postępowania z dokumentacją służbową jej obieg, rejestrację, przechowywanie oraz archiwizowanie określa Instrukcja obiegu dokumentów. 2. W Przedszkolu stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt określony zarządzeniem Dyrektora Przedszkola. str. 11

12 26 Obieg dokumentów finansowych określa zarządzenie Dyrektora w sprawie określenia polityki rachunkowości Przedszkola oraz Instrukcja kancelaryjna. ROZDZIAŁ VII ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA i ZAŁATWIANIA SKARG i WNIOSKÓW Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Przedszkolu odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą skarg i wniosków. 2. Szczegółowy tryb ewidencjonowania oraz przyjmowania skarg i wniosków określił Dyrektor w drodze zarządzenia Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków na zasadach określonych w procedurze skarg i wniosków. 2. Wszystkie skargi wpływające do Przedszkola lub wnoszone ustnie w ramach przyjęć interesantów podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków. 29 Rejestr skarg i wniosków znajduje się w kancelarii przedszkola w gabinecie dyrektora. 30 Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie oraz ewidencjonowanie skarg i wniosków w Przedszkolu koordynuje Dyrektor. ROZDZIAŁ VIII ZASADY PODPISYWANIA PISM W PRZEDSZKOLU Do podpisu przez Dyrektora zastrzeżone są: 1). Plany finansowe przedszkola, 2) organizacja pracy przedszkola, 3) zarządzenia, decyzje i inne wewnętrzne akty normatywne, 4) umowy, porozumienia i inne oświadczenia woli, 5) pisma adresowane do Organów Dzielnicy, Prezydenta m.st. Warszawy, organów kontroli zewnętrznej, związków zawodowych, organizacji społecznych i pozarządowych, str. 12

13 6) pisma dotyczące spraw kadrowych, 7) pisma i dokumenty zastrzeżone do podpisu Dyrektora w odrębnym trybie. 2. Dyrektor może upoważnić innych pracowników do podpisywania pism w jego imieniu w ściśle określonych przypadkach, na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. 3.W razie nieobecności Dyrektora pisma i dokumenty podpisuje upoważniona osoba Przelewy, faktury i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne Dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania i wydatkowania środków pieniężnych przedszkola podpisują: - Dyrektor - pod względem merytorycznym, - Kierownik gospodarczy pod względem formalnym. 2. W razie nieobecności Dyrektora - inne osoby upoważnione. 33 Kierownik gospodarczy podpisuje we własnym imieniu: 1. projekt Planu zamówień publicznych, 2. wniosek o wszczęcie procedury zakupu, 3. rejestr wniosków o udzielenie zamówień. 34 Dokumenty powodujące skutki finansowe parafowane są przez Głównego księgowego w DBFO - Ś ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 35 Wszyscy pracownicy Przedszkola w ramach swoich kompetencji i zadań, w zakresie przewidzianym w indywidualnym zakresie czynności ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość prowadzonej dokumentacji. 36 Wszyscy pracownicy Przedszkola ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie na zasadach określonych przepisami prawa. str. 13

14 37 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2010 Pracownicy Przedszkola są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i dostosować się do ustaleń Regulaminu w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszego Regulaminu. Do zmiany niniejszego Regulaminu stosuje się tryb przewidziany dla jego wprowadzenia. 38 str. 14

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach

Regulamin organizacyjny Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Regulamin organizacyjny Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), Statutu Publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Regulamin organizacyjny przedszkola Strona 1 z 6 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁAPACH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 2 w Łapach, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 42 IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 42 IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 42 IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY W BIELSKU-BIAŁEJ Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku Białej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego nr 231 w Łodzi

Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego nr 231 w Łodzi Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2012 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 231 z dnia 31.12.2012r Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego nr 231 w Łodzi 1 Na podstawie: art.33,ust.2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II: Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III: Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV: Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 01. 09. 2011 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Przedszkola nr 14 im.cz.janczarskiego w Puławach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KIELCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KIELCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KIELCZY ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego w Kielczy, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego w Ślemieniu

Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego w Ślemieniu Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego w Ślemieniu Podstawa prawna Art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ORGA IZACYJ Y PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PLEWISKACH

REGULAMI ORGA IZACYJ Y PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PLEWISKACH REGULAMI ORGA IZACYJ Y PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PLEWISKACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU Regulamin wprowadzono zarządzeniem nr 14/2017/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie Koźlu z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach Podstawa prawna: Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 IM. JANA BRZECHWY W ZAMOŚCIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 IM. JANA BRZECHWY W ZAMOŚCIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 IM. JANA BRZECHWY W ZAMOŚCIU Zamość, 2018 1 SPIS TREŚCI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie, zwany dalej Regulaminem, określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 W ZAMOŚCIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 W ZAMOŚCIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 W ZAMOŚCIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego NR 9 w Zamościu zwany dalej Regulaminem, określa organizacje i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania pracą przedszkola ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna przedszkola

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA Nr 36 W GDYNI Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 16 W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 16 W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 16 W RZESZOWIE, Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 16 w Rzeszowie, zwany dalej Regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY

R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 34 W WARSZAWIE str. 1 Podstawa prawna do opracowania regulaminu jest: 1. Uchwała nr 252/70/92 Rady Dzielnicy Warszawa-Śródmieście z dnia 15 grudnia 1992 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR15 W ZAMOŚCIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR15 W ZAMOŚCIU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 22/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu z dnia 01.09.2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR15 W ZAMOŚCIU Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin organizacyjny Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu nad Wisłą, określa organizację

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Organy przedszkola i ich kompetencje

Rozdział 7 Organy przedszkola i ich kompetencje Rozdział 7 Organy przedszkola i ich kompetencje 17. 1. Organami przedszkola są: 1) dyrektor przedszkola; 2) rada pedagogiczna; 3) rada rodziców. 2. Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA Podstawa prawna: REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KS. ST. PIECZKI W RACIBORZU Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Ślęzie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Przedszkola Samorządowego w Ślęzie, zasady jego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Przedszkola Nr 400 w Warszawie ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TRZEBIELU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TRZEBIELU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TRZEBIELU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TRZEBIELU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRZEŹNIKU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRZEŹNIKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRZEŹNIKU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRZEŹNIKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRZEŹNIKU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzeźniku zwany dalej Zespołem ma siedzibę w Brzeźniku nr 67. 2. W skład zespołu wchodzą:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE str. 3 ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ZESPOŁU str. 3 ROZDZIAŁ III ORGANY ZESPOŁU str. 4 ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 34 w Warszawie ul. Emilii Plater 25. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 34 w Warszawie ul. Emilii Plater 25. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 34 w Warszawie ul. Emilii Plater 25 I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŻELISZOWIE ( tekst ujednolicony wg stanu na dzień 29 listopada 2017 r.) Podstawa prawna: 1. Uchwała Nr 13/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Rady Pedagogicznej Zespołu

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n o r g a n i z a c y j n y. Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Gorlicach

R e g u l a m i n o r g a n i z a c y j n y. Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Gorlicach R e g u l a m i n o r g a n i z a c y j n y Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Gorlicach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Miejskiego Przedszkola Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W GOCZAŁKOWICACH - ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W GOCZAŁKOWICACH - ZDROJU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W GOCZAŁKOWICACH - ZDROJU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Publicznego Przedszkola Nr 2 w Goczałkowicach

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/102/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 24 listopada 2016 r.

Kielce, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/102/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 4111 UCHWAŁA NR XXXI/102/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, wrzesień 2017 roku Regulamin organizacyjny Przedszkola Miejskiego nr 23 Promyczek w Słupsku Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 33 W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 33 W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 33 W RZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie, zwany dalej Regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku Białej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku Białej Zarządzenie nr 05/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej z dnia 31.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Szkoły REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 799/ZiSS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 799/ZiSS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2012 r. Zarządzenie Nr 799/ZiSS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku Na podstawie: art. 12 i art. 21

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W CHEŁMIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W CHEŁMIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr 10 /2017/ 2018 z dnia 9.02.2018 r. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W CHEŁMIE Podstawa prawna: Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu. Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych :

Statut Zespołu. Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych : Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. H. Sienkiewicza w Książkach Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych : 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 33 W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 33 W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 33 W RZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie, zwany dalej Regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZCYJNY Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie

REGULAMIN ORGANIZCYJNY Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie REGULAMIN ORGANIZCYJNY Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. Nr 13 poz.74 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 1/2015/2016 Przedszkola Miejskiego Nr 140 w Łodzi z dnia 8 września 2015 r. ROZDZIAŁ VI otrzymuje brzmienie: Zakres nauczycieli i pozostałych pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Nr 3 w Siemiatyczach ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X Przepisy ogólne Kierowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA W ŚLEMIENIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA W ŚLEMIENIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA W ŚLEMIENIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty, z późn. zm.; Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola nr 32 w Rybniku

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola nr 32 w Rybniku REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Przedszkola nr 32 w Rybniku Na podstawie: Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zmianami) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Rozdział I Postanowienia ogólne: Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Gminnego Przedszkola w Zbuczynie

Regulamin organizacyjny. Gminnego Przedszkola w Zbuczynie Regulamin organizacyjny Gminnego Przedszkola w Zbuczynie ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X Przepisy ogólne Kierowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola, reprezentującą rodziców dzieci,

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Rzeszowie regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Wprowadza się w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Rzeszowie regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie Nr 13/2011 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie Działając

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach

Statut Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2016/2017 Radu Pedagogicznej Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach z dnia 27 listopada 2017 r. Statut Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. IRENY SENDLEROWEJ W ŁODZI Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MESZNEJ

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MESZNEJ Załącznik do uchwały nr 04/17/18 Rady Pedagogicznej z dnia23 listopada 2017 r. STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MESZNEJ AKTY PRAWNE MAJĄCE WPŁYW NA KONSTRUKCJĘ NINIEJSZEGO STATUTU: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 43 "JANTAREK" Podstawa prawna : Art. 40 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, statut P.Nr43

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm. STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU Podstawy prawne: art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), art. 20 ust. 2 i 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Lipcach Reymontowskich.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Lipcach Reymontowskich. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Lipcach Reymontowskich. Podstawa prawna działania Rady Pedagogicznej; 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Czyżówka 2017 Strona 1 z 5 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34 Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34 Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA IM. JASIA I MAŁGOSI W KLUCZACH PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2017 poz 59). 2. Statut Przedszkola. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 11. w Świętochłowicach

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 11. w Świętochłowicach REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach Podstawa prawna: - Art. 40 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996r. poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

Rozdział 3 ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE Rozdział 3 ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE Organami szkoły są: 1) dyrektor szkoły; 2) rada pedagogiczna; 3) samorząd uczniowski; 4) rada rodziców. 7. 8. 1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU Podstawa prawna: art.40-43 Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz.329 (z późn.zm.) 1 1. Rada Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie Sochaczew 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Niepublicznym Przedszkolu Krasnoludki ul. Sprawna 16e/f w Warszawie

Regulamin Rady Rodziców przy Niepublicznym Przedszkolu Krasnoludki ul. Sprawna 16e/f w Warszawie Regulamin Rady Rodziców przy Niepublicznym Przedszkolu Krasnoludki ul. Sprawna 16e/f w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola, stanowi społeczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

II. Cele i zadania Rady Rodziców

II. Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 W KRAKOWIE Podstawa prawna: 1. Art. 83 ust.4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 i 949); 2. Statut Samorządowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin działalności Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach, zwanej dalej Radą Rodziców, został opracowany

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE Załącznik do Uchwały NrXXl7118/2ODO Z dnia 28 września 2001r. Rady Gminy Kornowac STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE Nazwa placówki i skład jednostek w nią wchodzących l 1. Nazwa placówki

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 w Wodzisławiu Śląskim Podstawa prawna: art.33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym ( tj z 1996 r Dz U Nr 13 poz 74

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr SK.021.6.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Tekst ujednolicony Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ujednolicenia statutu dokonano na podstawie zmian zawartych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 7 W RYBNIKU

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 7 W RYBNIKU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 7 W RYBNIKU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Przedszkola nr 20 ZIELONA KRAINA SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UL. HERMANA WRÓBLA 11

Przedszkola nr 20 ZIELONA KRAINA SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UL. HERMANA WRÓBLA 11 Przedszkola nr 20 ZIELONA KRAINA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UL. HERMANA WRÓBLA 11 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach REGULAMIN Rady Pedagogicznej Załącznik do uchwały nr 3/2017 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Podstawa prawna - art.69 ust.1, art.73

Bardziej szczegółowo

Przedszkola nr 41. Wiślana Kropelka. w Warszawie. ul. Kruczkowskiego 12b

Przedszkola nr 41. Wiślana Kropelka. w Warszawie. ul. Kruczkowskiego 12b Załącznik do uchwały Nr /2014 Rady Pedagogicznej z dnia.2014 r. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 41 Wiślana Kropelka w Warszawie ul. Kruczkowskiego 12b Podstawy prawne: Art. 40, 41, 42, 43,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 22 w Gdyni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Działdowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Działdowie REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Działdowie I. Postanowienia wstępne : 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Działdowie ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORAGNIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZDUNACH

REGULAMIN ORAGNIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZDUNACH REGULAMIN ORAGNIZACYJNY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZDUNACH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Publicznego Przedszkola w Zdunach, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę wewnętrzną, organizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDNIKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDNIKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDNIKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. szkole rozumie się przez to Szkołę Podstawową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. B. PRUSA W KARCZEWIE Rozdział I Zakres działania i zasady funkcjonowania. 1. Publiczne Gimnazjum w Karczewie działa na mocy Ustawy z dnia 07 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 10 w RYBNIKU

Załącznik nr 1 STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 10 w RYBNIKU Załącznik nr 1 STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 10 w RYBNIKU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W PILE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W PILE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W PILE 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ze zmianami; 2. Statut Publicznego Przedszkola nr 13 w Pile. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim ROZDZIAŁ I Przepisy definiujące 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest o: 1) Zespole należy przez to rozumieć Zespół Szkolno Przedszkolny

Bardziej szczegółowo