Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w świetle rozporządzeń UE 852/2004 i 882/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w świetle rozporządzeń UE 852/2004 i 882/2004"

Transkrypt

1 o bezpieczeństwie żywności i w świetle rozporządzeń UE 852/2004 i 882/2004 Katarzyna Poskoczym Departament Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Główny Inspektorat Sanitarny 1

2 Zmiany w przepisach Od dnia 1 stycznia 2006 r. obowiązują Polskę wprost rozporządzenia wspólnotowe: 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, 2073/2005 Komisji w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. 2

3 Ustawodawstwo wspólnotowe ROZPORZĄDZENIA UE DECYZJE UE WYROKI EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI USTAWY KRAJOWE ROZPORZĄDZENIA KRAJOWE 3

4 Projekt nowej ustawy: określa wymagania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniami wspólnotowymi umożliwia właściwe stosowanie regulacji zawartych w rozporządzeniach wspólnotowych poprzez wprowadzone przepisy kompetencyjne wdraża regulacje zawarte w dyrektywach organów Unii Europejskiej 4

5 Układ ustawy I. Przepisy ogólne i objaśnienia określeń, II. Wymagania zdrowotne i znakowanie żywności, III. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, IV. Wymagania higieniczne, V. Urzędowe kontrole żywności, VI. Właściwość organów oraz współpraca w zakresie bezpieczeństwa żywności, VII. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez środki spożywcze VIII. Przepisy karne i kary pieniężne. 5

6 o bezpieczeństwie żywności i Projektowana ustawa zastąpi dotychczasowe akty prawne: ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265 i Nr 178, poz. 1480) ustawę z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. Nr 128, poz. 1408, z późn.. zm.) 6

7 wprowadza szereg definicji z obszaru bezpieczeństwa żywności w tym t najważniejsze definicje żywności, bezpieczeństwa żywności, przedsiębiorcy, produkcji środków spożywczych (art. 3), określa, ze żywność niespełniająca wymagań zdrowotnych nie może być wprowadzana do obrotu ani stosowana do produkcji innych środków spożywczych bezpieczeństwo żywności - ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczących w szczególności stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, poziomów substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków napromieniania żywności, cech organoleptycznych, nych, i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka (art. 3 ust. 2 pkt 5) 7

8 o bezpieczeństwie żywności i wprowadza zasadę klauzuli bezpieczeństwa (art. 7) - możliwość zawieszenia lub ograniczenia (w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia) obrotu żywnością nie spełniającą wymagań, a już będącą w obrocie, po uzyskaniu informacji, że żywność ta może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi - rozporządzenie to minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje niezwłocznie, wraz z uzasadnieniem, innym państwom członkowskim Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej - rozporządzenie jest uchylane z chwilą wejścia w życie odpowiednich ich przepisów Unii Europejskiej mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności lub z chwilą odmowy przyjęcia przez organy Unii Europejskiej takich przepisów 8

9 określa, że substancje dodatkowe mogą być stosowane w żywności (art. 9), jeżeli: - przy dozwolonej dawce, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka, - ich stosowanie jest uzasadnione technologicznie, a cel ich stosowania nie może być osiągnięty w inny sposób, praktycznie możliwy z punktu widzenia technologicznego i ekonomicznego, - ich użycie nie wprowadza konsumenta w błąd wprowadza delegację dla Ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, m.in. dopuszczalnych celów stosowania w żywności substancji dodatkowych, ich funkcji technologicznych, wykazu dozwolonych substancji dodatkowych które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane w żywności oraz szczegółowe warunki ich stosowania (art. 10) 9

10 umożliwia wprowadzenie do obrotu i stosowanie w żywności na terytorium torium RP substancji dodatkowych niezamieszczonych w wykazie dozwolonych substancji dodatkowych poprzez wydanie przez Ministra właściwego do spraw zdrowia z rozporządzenia w tym zakresie (art. 11) po wydaniu takiego rozporządzenia Minister występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o dopuszczenie takiej substancji dodatkowej do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Wspólnoty Europejskiej, Minister niezwłocznie uchyla ww. rozporządzenie, jeżeli: - zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stosowanie tej substancji dodatkowej może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka, - Komisja Europejska w terminie 2 lat od wejścia w życie ww. rozporządzenia orządzenia nie przedstawi propozycji dopuszczenia tej substancji dodatkowej do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Wspólnoty Europejskiej, - Rada Unii Europejskiej w terminie 18 miesięcy od dnia przedstaw przez Komisję Europejską nie przyjmie odpowiednich środków Rada Unii Europejskiej w terminie 18 miesięcy od dnia przedstawienia propozycji 10

11 określa, że aromaty i rozpuszczalniki używane lub stosowane w produkcji żywności nie mogą zawierać pierwiastków i substancji chemicznych w ilościach szkodliwych dla zdrowia człowieka (art. 12), - stosowanie aromatów i innych składników żywności o właściwościach aromatyzujących powinno być uzasadnione technologicznie i nie może prowadzić do występowania w żywności substancji aktywnych pochodzących z aromatów w ilościach mogących niekorzystnie oddziaływać na zdrowie człowieka (art. 13) stanowi, że stosowanie rozpuszczalników ekstrakcyjnych w produkcji żywności lub składników żywności powinno być uzasadnione technologicznie i nie może powodować występowania w żywności lub jej składnikach pozostałości w ilościach mogących niekorzystnie oddziaływać na zdrowie człowieka (art. 14) 11

12 zawiera delegacje dla Ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu ozumieniu z Ministrem właściwym do spraw rolnictwa do określenia, w drodze rozporządzenia: - najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (art.. 15), - sposobu i procedur stosowanych przy pobieraniu próbek oraz kryteriów dla metod analitycznych do celów urzędowej kontroli żywności i monitoringu oringu dla oznaczania poziomów: - pozostałości pestycydów, - zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, w tym dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn (art. 16) - maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających innych niż określone w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych substancji zanieczyszczających w środkach spożywczych (jest to delegacja fakultatywna - przy wydawaniu Ministrowie uwzględnią potwierdzone dane naukowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności ci) 12

13 określa, że środki spożywcze mogą być poddawane napromienianiu promieniowaniem jonizującym wyłącznie w celu eliminacji lub zmniejszenia liczby drobnoustrojów chorobotwórczych do poziomu zapewniającego bezpieczeństwo żywności, zapobiegania psuciu się żywności poprzez eliminację mikroorganizmów, w tym chorobotwórczych i przedłużenia okresu przydatności do spożycia (art. 18) - napromienianie żywności jest dopuszczalne wyłącznie jeżeli nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka oraz jest uzasadnione technologicznie (art. 19) - napromienianie żywności może być wykonywane przez zakłady, które uzyskały zgodę, w drodze decyzji, Głównego Inspektora Sanitarnego - zakładowi nadaje się numer identyfikacyjny (art. 20) - Główny Inspektor Sanitarny zawiesza lub cofa ww. zgodę w przypadku dku stwierdzenia, że zakład dokonuje napromieniania żywności w sposób niezgodny z przepisami ustawy lub z warunkami określonymi w decyzji 13

14 określa, że środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego ego powinny spełniać wymagania: - określone dla środków spożywczych powszechnie spożywanych oraz - szczególne wymagania w zakresie składu oraz sposobu produkcji, zapewniające, że środki te będą zaspokajały specjalne potrzeby żywieniowe ż konsumentów (art. 25) zawiera delegację dla Ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia m.in.: (art. 26) - przeznaczenia środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, - szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać te produkty, w szczególności w zakresie ich składu, - wykazu substancji chemicznych dodawanych do nich ze względu na konieczność zaspokajania przez nie specjalnych potrzeb żywieniowych ych 14

15 stanowi, że suplementy diety mogą zawierać w swoim składzie witaminy i składniki mineralne, które normalnie znajdują się w żywności i spożywane s są jako jej część oraz inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny (art. 27) - przeznaczone dla ostatecznego konsumenta wprowadzane są do obrotu w opakowaniu - oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą zawierać z informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych zawiera delegację dla Ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia: - wykazu witamin i składników mineralnych, oraz ich form chemicznych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety - szczególne wymagania w zakresie oznakowania suplementów diety 15

16 dopuszcza wzbogacanie żywności witaminami lub składnikami ze względu na zapobieganie niedoborom lub korygowanie niedoborów jednego lub b kilku składników odżywczych w żywności (art. 28) - związki chemiczne dodawane do żywności jako źródło witamin i składników mineralnych muszą być bioprzyswajalne i nie mogą powodować zagrożenia życia lub zdrowia człowieka zawiera delegację dla Ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia: - warunków stosowania substancji wzbogacających dodawanych do żywności, - szczególne wymagania dotyczące znakowania żywności wzbogacanej, - wykazy środków spożywczych, które mogą być wzbogacane oraz witamin i składników mineralnych oraz ich form chemicznych, które mogą być b stosowane do wzbogacania żywności 16

17 doprecyzowuje przepisy dotyczące wprowadzania po raz pierwszy do obrotu środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety oraz środków spożywczych wzbogacanych, które znajdują się w obrocie w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (art. 29) - przedsiębiorca będzie obowiązany do powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o ich wprowadzaniu do obrotu, wskazania nazwy środka spożywczego i jego producenta oraz przedłożenia dokumentu potwierdzającego powiadomienie właściwego organu tego państwa członkowskiego, w którym nastąpiło wprowadzenie danego produktu po raz pierwszy do obrotu 17

18 o bezpieczeństwie żywności i ogranicza czas trwania postępowania wyjaśniającego dotyczącego wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety i środków spożywczych wzbogacanych do 60 dni roboczych i wprowadza obowiązek każdorazowo informowania przedsiębiorcy na piśmie o wynikach przeprowadzonego postępowania (art. 30 ), umożliwia przedsiębiorcy przedłożenie opinii o produkcie wprowadzanym po raz pierwszy do obrotu wydanej przez jednostkę naukową państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego przedsiębiorca zostanie zobowiązany do tego przez Głównego Inspektora Sanitarnego (art. 31) - obecnie przedsiębiorca dostarcza opinię jedynie polskiej jednostki naukowej, - koszty wydania takich opinii mają ponosić przedsiębiorcy 18

19 o bezpieczeństwie żywności i wprowadza możliwość wydania przez Głównego Inspektora Sanitarnego decyzji o niedopuszczeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej ej Polskiej jako środka spożywczego, produktu objętego powiadomieniem, jeżeli i ze względu na właściwości farmakologiczne lub ryzyko dla zdrowia konieczne jest zakwalifikowanie tego produktu jako produkt leczniczy (art. 32), - o ww. decyzji Główny Inspektor Sanitarny powiadamia pozostałe państwa p członkowskie i Komisję Europejską - w przypadku stwierdzenia, że taki środek spożywczy znajduje się w obrocie, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny podejmuje decyzję o czasowym wstrzymaniu wprowadzania tego środka spożywczego do obrotu lub wycofaniu z obrotu, do czasu wyjaśnienia sprawy 19

20 określa, że naturalne wody mineralne różnią się od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi charakterystycznymi właściwościami, w szczególności zawartością składników mineralnych i pierwiastków śladowych oraz pierwotną czystością pod względem chemicznym i mikrobiologicznym (art. 33) - ujęcia naturalnych wód mineralnych oraz instalacje i urządzenia służące do wydobywania, transportu i rozlewu, a także opakowania, muszą zabezpieczać te wody przed zanieczyszczeniem lub zmianą ich charakterystycznego składu mineralnego - oznakowanie wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi nieodpowiadających wymaganiom naturalnej wody mineralnej nie może zawierać oznaczenia naturalna woda mineralna 20

21 stanowi, że naturalne wody mineralne wprowadzane do obrotu w Polsce muszą być uznane jako naturalne wody mineralne przez: (art.. 34) - Głównego Inspektora Sanitarnego, jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium tego państwa lub - Głównego Inspektora Sanitarnego albo właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium państwa trzeciego wykaz wód uznanych za naturalne wody mineralne jest publikowany w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym Ministra właściwego do d spraw zdrowia (art. 36) dotychczas GIS dokonał uznania 47 wód - Główny Inspektor Sanitarny przekazuje Komisji Europejskiej informacje o uznaniu i o uchyleniu uznania wody jako naturalnej wody mineralnej. ej. 21

22 określa, że grzyby uprawne oraz grzyby rosnące w warunkach naturalnych, świeże lub suszone, objęte wykazem w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw zdrowia, mogą być wprowadzane do obrotu lub stosowane do produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby. - grzyby oraz ich przetwory muszą spełniać wymagania w zakresie maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających chemicznych i biologicznych, najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, substancji dodatkowych, aromatów, napromieniania oraz skażeń promieniotwórczych - grzyby świeże i suszone są dopuszczane do obrotu przez klasyfikatorów grzybów lub grzyboznawców 22

23 o bezpieczeństwie żywności i stanowi, że środki spożywcze wprowadzane do obrotu są oznakowane (art. 43) - doprecyzowuje, co to znaczy oznakowanie środków spożywczych, które obejmuje wszelkie informacje w postaci napisów i innych oznaczeń - w tym znaki towarowe i handlowe, elementy graficzne i symbole, dotyczące środka spożywczego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce lub w dokumencie, które odnoszą się do tego środka spożywczego i są dołączone do niego w obrocie 23

24 określa, że oznakowanie środka spożywczego nie może: (art. 44) - wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności: - co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji, -poprzez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których nie posiada, - poprzez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości; - przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości - ww. przepis stosuje się również do reklamy oraz do prezentacji środków spożywczych (kształt, wygląd lub opakowania, zastosowane materiały opakowaniowe, sposób prezentacji oraz otoczenia, w jakim są prezentowane) 24

25 o bezpieczeństwie żywności i doprecyzowuje pojęcie nazwy środka spożywczego (art. 45) - nazwa może być nazwą zwyczajową, a także może być wyrażona opisem środka spożywczego lub opisem jego użycia; ; musi wyraźnie informować konsumenta o rodzaju środka spożywczego, jego charakterze i umożliwić odróżnienie go od innych środków spożywczych, z którymi mógłby być być mylony, a także może zawierać dodatkowe informacje opisowe znajdujące się w pobliżu jego nazwy nakłada na Ministra Zdrowia obowiązek określenia w rozporządzeniu sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (art. 49) - dotychczas wszystkie kwestie dotyczące znakowania żywności znajdowały się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określa, że środki spożywcze oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia, mogą znajdować się w obrocie do tej daty lub terminu (art. 50) 25

26 o bezpieczeństwie żywności i dostosowuje przepisy krajowe do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004/WE dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (art ), określa, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością obowiązani są przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP) (art. 51) 26

27 stanowi, że działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub obrotu otu żywnością wolno prowadzić, jeżeli spełniane są w zakładach wymagania ania higieniczne określone w rozporządzeniu nr 852/2004 (art. 57) m.in.: - potwierdzeniem spełniania wymagań zdrowotnych przez pracowników są orzeczenia lekarskie wykonania badań dla celów sanitarno- epidemiologicznych stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania nia prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby - potwierdzeniem właściwego przygotowania do pracy na danym stanowisku jest dokumentacja o przeprowadzonych szkoleniach osób wykonujących prace przy produkcji lub w obrocie żywnością oraz osób o odpowiedzialnych za wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP w zakładzie - dokumenty powyższe dołącza się do akt osobowych pracowników 27

28 określa, że Państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni są organami właściwymi w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania,, warunkowego zatwierdzania i cofania zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność niezwierzęcego pochodzenia (art. 59 i 60) - prowadzą oni rejestry tych zakładów, oraz prowadzą i uaktualniają na bieżąco dane zawarte w rejestrach obowiązkowi zatwierdzenia podlegają zakłady, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność niezwierzęcego pochodzenia (art. 61) z wyjątkiem: (podlegają jedynie rejestracji) - działalności w zakresie dostaw bezpośrednich, - urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności w opakowaniach jednostkowych, - obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, - zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności na odległość (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez internet 28

29 o bezpieczeństwie żywności i umożliwia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określenie, w drodze rozporządzenia, wymagań higienicznych w: (art. 68) - zakładach stosujących tradycyjne metody produkcji lub obrotu żywnością, w celu umożliwienia dalszego stosowania tych metod, - zakładach zlokalizowanych w regionach szczególnych ze względu na n położenie geograficzne, w celu uwzględnienia potrzeb tych zakładów, ów, - innych zakładach - wyłącznie w zakresie ich konstrukcji, organizacji i wyposażenia określa, że podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące działalność w ramach dostaw bezpośrednich są obowiązane przestrzegać zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) (art. 69) 29

30 Minister Zdrowia koordynacja bezpieczeństwa żywności Minister Finansów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inspekcja Celna Inspekcja Handlowa współpraca podległość Państwowa Inspekcja Sanitarna Inspekcja Weterynaryjna Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych 30

31 stanowi, że organami urzędowej kontroli żywności są: (art. 73) - organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,, zgodnie z właściwością określoną przepisami ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w odniesieniu do: - żywności niezwierzęcego pochodzenia produkowanej i wprowadzanej do obrotu, przywożonej z państw niebędących członkami Unii Europejskiej, - produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzonych do obrotu, - prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP w zakładach objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej - organy Inspekcji Weterynaryjnej,, zgodnie z właściwością określoną przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego 31

32 wprowadza delegację dla Ministra właściwego do spraw zdrowia, a w odniesieniu do środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego - Ministra właściwego do spraw rolnictwa, każdego w swoim zakresie działania, a, do określenia, w drodze rozporządzeń, procedur urzędowych kontroli żywności uwzględniających szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania urzędowych kontroli w produkcji i w obrocie, (art. 74) - ministrowie mają uwzględnić zakres czynności kontrolnych obejmujących jących pobieranie i analizy próbek, wzór świadectwa potwierdzającego wyniki badanych próbek, kontrolę higieny personelu, dokumentacji oraz obowiązujących w zakładzie wewnętrznych systemów kontroli jakości żywności i przestrzegania zasad higieny, w tym systemu HACCP 32

33 określa, że organom urzędowej kontroli żywności w związku z przeprowadzaniem urzędowych kontroli, przysługuje prawo: (art. 75) - wstępu do pomieszczeń zakładu o każdej porze, - badania procesów technologicznych i receptur w zakresie niezbędnym nym do zrealizowania celu kontroli, - przeglądania ksiąg i innych dokumentów kontrolowanego zakładu, jeżeli jest to niezbędne ze względu na cel przeprowadzanej kontroli, - podejmowania innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, zgodnie z zakresem uprawnień w ramach urzędowych kontroli żywności stanowi, że badania laboratoryjne dla celów urzędowych kontroli żywności i wykonują akredytowane: (art. 77) - laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, funkcjonujące w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych żywności, - laboratoria Inspekcji Weterynaryjnej, - laboratoria referencyjne realizujące zadania określone w przepisach rozporządzenia nr 882/

34 określa, że graniczne kontrole sanitarne obejmują żywność niezwierzęcego pochodzenia oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, przywożone z państw trzecich nie będących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (art. 78 i 79) - graniczne kontrole sanitarne obejmują również towary wprowadzone e przez przejście graniczne leżące na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego i nie dopuszczone w tym państwie do obrotu, poddawane w Rzeczypospolitej Polskiej procedurze celnej dopuszczającej do obrotu - graniczne kontrole sanitarne są przeprowadzane na zasadach określonych w art rozporządzenia nr 882/2004 przez: - państwowych granicznych inspektorów sanitarnych - na przejściach granicznych, - państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w innych miejscach właściwych ze względu na miejsce przeznaczenia towarów lub siedzibę ibę odbiorcy 34

35 stanowi, że urzędowe kontrole, obejmują zadania dotyczące powiadamiania amiania o niebezpiecznej żywności, w tym żywności pochodzenia zwierzęcego o oraz środkach zwierząt gospodarskich określonych w przepisach h o środkach zwierząt, w ramach sieci systemu RASFF (art. 83) 8 - siecią systemu RASFF kieruje Główny Inspektor Sanitarny oraz: - prowadzi krajowy punkt kontaktowy systemu RASFF - KPK, - jest odpowiedzialny za funkcjonowanie KPK, - powiadamia Komisję Europejską o stwierdzonej w ramach nadzoru niebezpiecznej żywności oraz środkach zwierząt - w ramach systemu RASFF funkcjonuje podpunkt KPK, którym kieruje Główny Lekarz Weterynarii 35

36 nakłada na jednostki badawczo-rozwojowe podlegające nadzorowi ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa obowiązek określenia sposobu przeprowadzania badań i koordynowania tych badań w ramach programu monitoringu żywności i oraz środków zwierząt realizowanych przez organy urzędowej kontroli k żywności oraz opracowywania opinii naukowych niezbędnych dla oceny ny ryzyka (art. 84) - zadania związane z funkcjonowaniem programu monitoringu na potrzeby analizy ryzyka realizuje Rada do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia (art. 85) - do zadań Rady należy m.in.: - przygotowywanie perspektywicznych kierunków badań monitoringowych, - przygotowywanie okresowych planów badań monitoringowych, - opiniowanie wykonanych badań monitoringowych, - współudział w upowszechnianiu wyników badań monitoringowych, publikowanych w raporcie z badań monitoringowych w ramach działalności zawodowej członków Rady 36

37 stanowi, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa żywnościowego wego oraz nad wykonywaniem urzędowych kontroli żywności, w zakresie określonym w ustawie, sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia, który działa w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz o Ministrem właściwym do spraw rynków rolnych (art. 86) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa żywnościowego oraz nad wykonywaniem urzędowych kontroli żywności w odniesieniu do środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,, zgodnie z kompetencjami, sprawuje Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz Minister właściwy do spraw rynków rolnych, działając w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw zdrowia wyraźnie określa, że Minister właściwy do spraw zdrowia jest organem właściwym w zakresie koordynacji spraw z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa żywności (art. 87) 37

38 nakłada na Ministra właściwego do spraw zdrowia obowiązek współpracy z Europejskim Urzędem do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, w szczególności w zakresie: - wyznaczania przedstawiciela do Forum Doradczego Urzędu, - składania do Urzędu wniosków o wydanie opinii naukowych w sprawach ach objętych zakresem działania Urzędu, - przekazywania Urzędowi zgromadzonych danych naukowych dotyczących ch bezpieczeństwa żywności; - przekazywania, na żądanie Urzędu, dodatkowych danych niezbędnych h do oceny ryzyka, - wyznaczania jednostek badawczo-rozwojowych, które mogą uczestniczyć w wypełnianiu zadań Urzędu, w szczególności przez wydawanie opinii ii naukowych - współpraca z Urzędem w odniesieniu do żywności objętej nadzorem Ministra właściwego do spraw rolnictwa lub Ministra właściwego do spraw rynków rolnych, wykonywana jest w porozumieniu z właściwym ministrem 38

39 o bezpieczeństwie żywności i wprowadza zaostrzone kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy oraz przepisów rozporządzeń wspólnotowych (art ) - w szczególności zaostrzenie kar dotyczy wprowadzania w błąd oznakowaniem żywności oraz wprowadzania do obrotu artykułów, które nie spełniają wymagań zdrowotnych żywności lub, które wbrew znakowaniu, nie są żywnością,, a spełniają wymagania określone przepisami Prawa farmaceutycznego (np. suplementy diety), - kara pieniężna może wynosić do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (zasady odpowiedzialności karnej na podstawie Kodeksu karnego, a nie jak dotychczas Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). 39

40 Prace Komisji Europejskiej i Rady W związku ze zbliżającą się zmianą przepisów, w celu ułatwienia stosowania przepisów rozporządzeń 882/2004 oraz 852/2004 na poziomie Wspólnoty trwają prace nad: rozporządzeniem Komisji Europejskiej i Rady w sprawie mikrobiologii dla żywności - rozporządzenie zostało przekazane do publikacji - planowany termin wejścia w życie - 1 stycznia 2006 r. - zawiera wymagania mikrobiologiczne dla celów urzędowych kontroli i oraz dla celów produkcji i obrotu dla środków spożywczych niezwierzęcego jak i zwierzecego pochodzenia wytyczne dotyczące elastycznego podejścia we wdrażaniu zasad systemu HACCP w małych i średnich zakładach - trwają ostateczne prace nad wytycznymi, - planowany termin wejścia w życie 1 stycznia 2006 r. - zawierają interpretację dotyczącą możliwości elastycznego podejścia w zakładach produkcji i obrotu żywnością w zależności od ich wielkości oraz rodzaju prowadzonej działalności 40

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej.

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Zasady wprowadzania po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Główny Inspektorat Sanitarny 1 Obowiązujące przepisy prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Żywność: Prawo UE: 1.Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd

Bardziej szczegółowo

22. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia "Innowacyjna Ochrona Zdrowia".

22. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia Innowacyjna Ochrona Zdrowia. 22. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia "Innowacyjna Ochrona Zdrowia". KATOWICE 4-5 KWIETNIA 2017 Radca Prawny Krystian Szulc Śląska Izba Aptekarska Prawne aspekty obrotu produktem

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych dotyczących żywności

Spis aktów prawnych dotyczących żywności 2015-07-19 Spis aktów prawnych dotyczących żywności Spis aktów prawnych dotyczących żywności Od dnia 1 maja 2004 roku rozporządzenia wspólnotowe stosuje się wprost w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp.,.12.2014 r. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 22 października 2010 r. Druk nr 998 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Import IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Środki spożywcze znajdujące się w obrocie w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą być wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Żywność urzędowa kontrola:

Żywność urzędowa kontrola: Żywność urzędowa kontrola: 1. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - nowelizacja

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - nowelizacja Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - nowelizacja Podstawowym aktem prawnym z zakresu prawa żywnościowego w Polsce jest ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 208,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Dz.U.2010.136.914 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.122.696 art. 65 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2003 r. Nr 171, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1 Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Dz.U.2015.594 z dnia 2015.04.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 18 stycznia 2016 r. do: 18 maja 2016 r. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia W związku z e-mailem Pana Grzegorza Ignaczewskiego w sprawie rejestracji gospodarstw rolnych prowadzących produkcję roślinną,

Bardziej szczegółowo

Akty prawne dot. Higieny Żywności, Żywienia

Akty prawne dot. Higieny Żywności, Żywienia Akty prawne dot. Higieny Żywności, Żywienia Od dnia 1 maja 2004 roku rozporządzenia wspólnotowe stosuje się wprost w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Oryginalne teksty oraz tłumaczenia wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Stan prawny na 13.03.2012r. (Dz.U.2010.136.914 ze zm.) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót żywnością są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę

środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę Stan prawny 2012-06-29 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn.

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2005 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Ustawa. z dnia 2005 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa Projekt z dnia 2005 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy Rady

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3853 Warszawa, 29 marca 2005 r.

Druk nr 3853 Warszawa, 29 marca 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-23-05 Druk nr 3853 Warszawa, 29 marca 2005 r. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) DZIAŁ I

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) DZIAŁ I DZIENNIK USTAW Z 2006 R. NR 171 POZ. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. 1), 2) o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia określeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) DZIAŁ I

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) DZIAŁ I USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. 1), 2) o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych Art. 1. 1. Ustawa określa wymagania

Bardziej szczegółowo

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja.

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. 1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENTY DIETY A TWOJE ZDROWIE

SUPLEMENTY DIETY A TWOJE ZDROWIE SUPLEMENTY DIETY A TWOJE ZDROWIE KONIECZNIE MUSISZ O TYM WIEDZIEĆ!!! Suplement diety zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4944 Poz. 437 437 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia - 1 - Tekst jednolity uwzględnia nowelizację z dnia 30 października 2003 r. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 25 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 25 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 17.04.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.375.2012 DECYZJA Nr 25

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2005 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Ustawa. z dnia 2005 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa Projekt 06.09.2005 r. z dnia 2005 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 208,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1722 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA D/KA.ŻG.8361.18.2014 ZPO Poznań, dnia...kwietnia 2014r. SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz

Bardziej szczegółowo

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy między innymi:

Bardziej szczegółowo

Druk nr 573 Warszawa, 5 maja 2006 r.

Druk nr 573 Warszawa, 5 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-24-06 Druk nr 573 Warszawa, 5 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystywaną w zakładach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. Dz.U.2008.37.213 2011.01.07 zm. Dz.U.2010.244.1635 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rolniczy handel detaliczny - ustawa Ustawa z dnia 16 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/85 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA 1) z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa wykonuje w zakresie swojej regulacji następujące rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1)

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Dziennik Ustaw Nr 94 7858 Poz. 607 607 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH ZAKRESIE WYBRANYCH GRUP ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 ROKU.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 07.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.107.2014 DECYZJA Nr 16

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 171 poz z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) DZIAŁ I

Dz.U Nr 171 poz z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/82 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 U S T AWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594, 1893, z 2016

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych Kancelaria Sejmu s. 1/86 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149, 60. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej dr Paweł Wojciechowski Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2019. Art. 1. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Agnieszka Domańska Mełgieś Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Lublinie Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ Łowicz dn. 21.05.2015r. KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina że zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji w świetle przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Zadania Inspekcji w świetle przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Zadania Inspekcji w świetle przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Produkty tradycyjne i regionalne - wprowadzanie do obrotu i wydawanie świadectw jakości Ustawa o jakości handlowej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 21 2035 Poz. 105 105 USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

Sławomir Jeska TABAK Przetwórstwo Mięsne ul. Grota-Roweckiego 9 61-695 Poznań

Sławomir Jeska TABAK Przetwórstwo Mięsne ul. Grota-Roweckiego 9 61-695 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.142.2012/14 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. Sławomir Jeska TABAK Przetwórstwo Mięsne ul. Grota-Roweckiego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań. D/KA.ŻG.8361.175.2013 ZPO Poznań, dnia...grudnia 2013r.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań. D/KA.ŻG.8361.175.2013 ZPO Poznań, dnia...grudnia 2013r. WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.175.2013 ZPO Poznań, dnia...grudnia 2013r. Pani Urszula Marciniak SKLEP SPOŻYWCZO- MONOPOLOWY ul.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/85 USTAWA 1) z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa wykonuje w zakresie swojej regulacji następujące rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej: 1)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Powyższe zagadnienia badano w 7 placówkach, tj. w: - 3 sklepach

Bardziej szczegółowo

Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010

Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010 Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010 Analiza rejestru powiadomień o pierwszym wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych Środki spożywcze specjalnego

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732).

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2790 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI ZDROWIA o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny już działa! Zarejestruj działalność!

Rolniczy handel detaliczny już działa! Zarejestruj działalność! Rolniczy handel detaliczny już działa! Zarejestruj działalność! Autor: Ewa Ploplis Data: 9 stycznia 2017 Od 1 stycznia 2017 r. rolnicy mogą podejmować działalność gospodarczą w ramach rolniczego handlu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 08.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.161.2014 DECYZJA Nr 17

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. PROPOZYCJA PRZEDSTAWIONA NA PODKOMISJI SEJMOWEJ DS. SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ w dniu

PROJEKT. PROPOZYCJA PRZEDSTAWIONA NA PODKOMISJI SEJMOWEJ DS. SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ w dniu Zmiany w przepisach, regulujące działalność rolników polegająca na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli na małą skalę. Proponuje się następujące zmiany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 16.01.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.201.2011 DECYZJA Nr 4

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-05 14:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: zakup i dostawy pieczywa oraz wyrobów

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent

Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent Wiedza o tym, jak prawidłowo znakować żywność, jest coraz bardziej potrzebna producentom żywności. Potencjalny klient produktów spożywczych nie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 50 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 50 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 06.08.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.59.2011 DECYZJA Nr 50

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt. U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne obowiązujące w Polsce w latach realizacji projektu

Regulacje prawne obowiązujące w Polsce w latach realizacji projektu MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT OCHRONY PRZYRODY ZESPÓŁ DS. GMO Małgorzata Woźniak Regulacje prawne obowiązujące w Polsce w latach realizacji projektu 2002-2005 REGULACJE PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ w

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ DECYZJA. Ełk, dnia 27 września 2013 r. D-Ek.8361.127.2013.TJ

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ DECYZJA. Ełk, dnia 27 września 2013 r. D-Ek.8361.127.2013.TJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Ełk, dnia 27 września 2013 r. D-Ek.8361.127.2013.TJ PAKROM Spółka Jawna D. i J. Romejko ul. Suwalska 25 11-500 Giżycko DECYZJA Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. 1), 2) o paszach 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 18 grudnia 2003

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 171 poz. 1225

Dz.U Nr 171 poz. 1225 Kancelaria Sejmu s. 1/48 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 tj. Dz.U. 2017 poz. 149 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

DOMOWA PRODUKCJA śywności PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAś

DOMOWA PRODUKCJA śywności PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAś DOMOWA PRODUKCJA śywności PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAś Domowa produkcja kanapek, soki i dŝemy tzw.,,własnej roboty, fantazyjnie opakowane domowe ciasteczka pomysłów na biznes jest wiele. Niestety, produkcja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz. 594 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer.

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer. Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu Przepisy prawa dotyczące wprowadzania kosmetyków do obrotu w Polsce reguluje ustawa z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz. 473 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 23 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 23 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 27.04.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.23.2012 DECYZJA Nr 23

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 29 czerwca 2010 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 29 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 136 11062 Poz. 914 914 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni.

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni. Informacja z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych, a także produktów z tych grup z segmentu luksusowe za IV kwartał 2011r. Powyższe

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Łódzki Wojewódzki Inspektor Łódź, dnia 23.08.2011 r. Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38 Nr akt: ŻG - 47 29 / 11 DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 12 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 12 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 07.03.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.383.2012 DECYZJA Nr 12

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.133.2012/15 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska 23

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 398 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 398 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 398 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo