SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI. FUNDACJI im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ. za rok 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI. FUNDACJI im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ. za rok 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ za rok 2010 Nazwa Siedziba Fundacji: Adres: Data wpisu do KRS: Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej Akademia Pedagogiki Specjalnej ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa r Nr KRS: REGON Skład Zarządu Fundacji: Prezes Zarządu: dr Danuta Uryga, zamieszkała ul. Włodarzewska 51 d m Warszawa Członkowie Zarządu: mgr inż. Beata Strzałka-Sukacz zamieszkała ul. Biedronki Warszawa dr Marta Wiatr, zamieszkała ul. Złotego Smoka 22/46, Warszawa Skład Rady Nadzorczej Fundacji: Przewodniczący Rady Nadzorczej: dr Jarosław Michalski Członkowie Rady Nadzorczej: dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz dr Irena Kleniewska Strona 1 z 8

2 Cele statutowe Fundacji od r. Celem Fundacji jest zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i korzystania ze społecznych dóbr osobom i grupom osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, z racji niepełnosprawności, ubóstwa, uzależnień, narodowości, religii lub przynależności do innych środowisk defaworyzowanych, polegające na : 1. wzbogacaniu i ulepszaniu oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz poprawy form organizacyjnych placówek oświatowych, w kierunku tworzenia możliwie najmniej restrykcyjnych środowisk edukacyjnych dla tych grup, 2. zwiększaniu dostępu do sfery kultury dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym, 3. zapewnianiu dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym warunków zdrowego rozwoju fizycznego, a w sytuacji doświadczania deficytów zdrowotnych dostępu do stosownych form leczenia i rehabilitacji, 4. zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym, takimi jak uzależnienia i przemoc wśród dzieci i młodzieży, 5. kształtowaniu społecznych postaw wobec zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem grup społecznych oraz wspieranie działań na ich rzecz ze strony różnych społeczności i środowisk (m.in. szkolnych, sąsiedzkich, lokalnych, religijnych, sportowych, artystycznych). Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ w roku 2010 Projekty i innego typu działania społeczne: W marcu 2010 Fundacja przygotowała i złożyła wniosek do Urzędu Gminy Warszawa- Ochota o dofinansowanie projektu pt. Pedagodzy ulicy, który został przez Urząd zaakceptowany i przyjęty do realizacji w latach Działania projektowe dotyczą grupy dzieci i młodzieży wielkomiejskiej, która ze względu na różnego rodzaju problemy przede wszystkim rodzinne, przebywa przez większość swojego wolnego czasu na ulicach, osiedlowych podwórkach lub w innych miejscach publicznych, poszukując tam rozrywki i kontaktów społecznych. Celem projektu jest interwencja pedagogiczna w środowisku, w którym na co dzień znajdują się dzieci i młodzież, oparta na zaufaniu i dobrowolnym uczestnictwie podopiecznych, a spodziewanym skutkiem działań pedagogicznych jest zwiększenie ich szans życiowych. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami popartej wieloletnimi doświadczeniami krajowymi i zagranicznymi metody streetworkingu. Sześciu pedagogów spędza codziennie kilka godzin w terenie, towarzysząc grupom podopiecznych (ok. 30 osób). W trakcie spotkań podejmowane są m.in. działania ukierunkowane na rozwój kluczowych umiejętności społecznych podopiecznych (komunikacja, organizacja, współpraca), inicjowane są wspólne przedsięwzięcia w przestrzeni publicznej dzielnicy (np. charakterze sportowo-rekreacyjnym), a podopieczni mają oni okazję do zdobycia nowych doświadczeń społecznych i kulturalnych (np. wyjścia do kina, kręgielni, kawiarni, bibliotek, muzeów). W czerwcu pedagodzy wraz z podopiecznymi biorący udział w projekcie zorganizowali turniej piłki nożnej, a od października młodzież miała okazję do uczestniczenia Strona 2 z 8

3 w warsztatach fotograficznych w efekcie ich pracy już w roku 2011 (styczeń) powstała wystawa zdjęć zorganizowana na terenie Akademii Pedagogiki Specjalnej. W czerwcu rozpoczęła się realizacja projektu Fundacji Pomysł na przedszkole. Projekt ma na celu stworzenie modelu współpracy między kadrą pedagogiczną przedszkoli, rodzicami dzieci i organizacjami pozarządowymi, ukierunkowanej na poprawę jakości przedszkoli publicznych. W pierwszej fazie projektu została zawarta umowa o współpracy z Przedszkolem Publicznym nr 241 w Warszawie. Fundacja występuje w projekcie w roli instytucji publicznej, gromadzącej środki pochodzące z odpisów podatkowych rodziców na rzecz przedszkola i przekazującej ją placówce na zgłoszone przez Radę Rodziców i dyrektora projekty. W efekcie pierwszej akcji informacyjnej w gronie rodziców Fundacja zgromadziła ok. 2,5 tys. złotych. Na drodze konsultacji z przedstawicielami Rady Rodziców i dyrekcji przedszkola wyznaczone zostały najważniejsze obszary, które staną się obiektem finansowania w roku 2011: obszar działań pedagogicznych i obszar infrastruktury przedszkolnej. W ramach współpracy z Kołem Naukowym Animacji Społeczno-Kulturalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej Fundacja dofinansowała organizację imprezy Projekt Korczak dla podopiecznych warszawskich domów dziecka z okazji Dnia Dziecka. W ramach spotkania zorganizowanego na terenie uczelni zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć przedstawienie teatralne w wykonaniu studentów i otrzymali drobne upominki. W tym czasie również Fundacja przyjęła stażystów w ramach projektu Trzeci sektor bez granic realizowanego poprzez Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS (Polska, Gliwice) i Fundacja NGO School (Rosja, Moskwa), przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym, poprzez organizację praktyk studenckich i staży międzynarodowych w organizacjach pozarządowych. Uczestniczą w nim organizacje non-profit w Rosji i Polsce oraz studenci z tych krajów. W ramach stażu dwie stażystki z Rosji miały okazję przyjrzeć się działaniu Fundacji i zrealizować kilka powierzonych im zadań. We wrześniu Zarząd Fundacji i jej wolontariusze uczestniczyli w corocznej imprezie organizowanej przez Urząd Dzielnicy Warszawa-Ochota Piknik Integracyjny. Dla uczestniczących Pikniku dzieci przygotowane zostały zajęcia w formie konkursu, mającego na celu upowszechnienie wiedzy na temat niepełnosprawności. Uczestnicy konkursu mieli okazję przekonać się, jak niepełnosprawni ruchowo radzą sobie z operowaniem przedmiotami i poruszaniem się w przestrzeni, jak słabowidzący widzą świat, nauczyć się kilku znaków języka migowego i dowiedzieć się czegoś na temat różnego rodzaju niepełnosprawności w trakcie quizu. W październiku Fundacja sfinansowała ze środków przekazanych przez Urząd Miasta St. Warszawa na realizację projektu Edukacja-Sztuka-Integracja publikację, będącą efektem kończącej projekt konferencji (2009): Aleksandra Chmielnicka-Plaskota Metoda projektu w edukacji i arteterapii, Akademia Pedagogiki Specjalnej W listopadzie Fundacja przystąpiła do konkursu grantowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z projektem Ochota na piłkę. Celem projektu realizowanego już w roku 2011 jest promocja zdrowego stylu życia, w tym aktywności sportowej wśród młodzieży mieszkającej na Ochocie oraz integracja młodzieży polskiej z grupą młodych ludzi Strona 3 z 8

4 należących do mniejszości wietnamskiej w Polsce. W ramach projektu zorganizowanych zostanie szereg imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i edukacyjnym. Kolejny rok Fundacja uczestniczy w nieodpłatnej dystrybucji miesięcznika Integracja na terenie uczelni i w środowisku i uczestniczy w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ochota. Pozyskiwanie funduszy: Darowizny indywidualne; Wpłaty z tytułu przekazania 1% podatku od dochodu na cele Fundacji. Dotacje na realizację programów Promocja działalności Fundacji: Prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Fundacji; Zmiana logo Fundacji i przygotowanie zestawu materiałów promocyjnych oraz projektu nowej strony www przy współpracy profesjonalnych grafików, występujących w roli wolontariuszy Fundacji Strona 4 z 8

5 Struktura Przychodów RODZAJ PRZYCHODÓW 2010 rok Odsetki bankowe- rachunek bieżący 5,27 Przychody pozostałe finansowe 1,00 Razem przychody finansowe 6,27 Przychody pozostałe - Operacyjne (sprzedaż drukarki) 100,00 Razem przychody operacyjne 100,00 Darowizny 1 % podatku przekazane przez podatników w zeznaniach rocznych za rok ubiegły wpłaty dokonywane w roku bieżącym ,60 Darowizny osoby fizyczne 8.495,00 Razem darowizny 20644,6 Dotacja ze środków publicznych Miasta Warszawa, Urząd Dzielnicy Ochota , Dotacja na program Konferencja Edukacja-Sztuka-Integracja 140,00 Razem dotacje na programy ,00 Razem przychody statutowe ,60 Przychody osiągnięte w roku ,87 Zwiększenie przychodów zysk za rok ubiegły ,22 Wszystkie przychody ,09 Fundacja nie realizowała żadnych działań odpłatnych Koszty statutowe Fundacji Rok 2010 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OGÓŁEM W TYM: ,91 PROGRAMY ,91 Projekt Korczaka 299,95 zużycie materiałów i energii 299,45 usługi obce 0,50 wynagrodzenia 0,00 Projekt MST. WARSZAWA, Urząd Dzielnicy Ochota: Pedagog Ulicy ,54 zużycie materiałów i energii 9012,88 pozostałe zużycie materiałów 480,28 artykuły spożywcze 1.756,75 Strona 5 z 8

6 bilety autobusowe 1.702,40 materiały biurowe 2.188,62 środki trwałe,wyposażenie 2.538,19 pozostałe zużycie materiałów 346,64 usługi obce ,00 usługi księgowe 4.000,00 usługi telefoniczne 4.550,00 usługi bankowe 118,00 bilety wstępu i inne opłaty 7.519,00 wynagrodzenia ,00 ubezpieczenia społeczne 1.643,83 pozostałe koszty rodzajowe 2062,83 ubezpieczenia OC 280,00 usługa gastronomiczna 1.782,83 mini projekt ,33 mini projekt ,07 Program m.st.warszawa Edukacja-Sztuka-Integracja 6.057,79 Zużycie materiałów i energii 0,00 Usługi obce 4.037,79 Wynagrodzenie 0,00 Usługa gastronomiczna 2.020,00 Program Piknik Integracyjny 196,23 Zużycie materiałów i energii 196,23 DOTACJA zwrot niewykorzystanej dotacji 0,00 DAROWIZNY (Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy) 500,00 KOSZTY ADMINISTRACYJNE FUNDACJI ,83 Zużycie materiałów 80,00 Usługi księgowe 4.540,00 Koszty bankowe 270,50 Usługi pocztowe 170,60 Usługi poligraficzne, xero 753,38 Czynsz 1.074,97 Usługi telefoniczne, internetowe 1.733,36 Wykonanie pieczątek firmowych 0,00 Opłaty do KRS 410,00 Reklama, pozostałe usługi obce 223,02 Wynagrodzenia 4.567,00 Strona 6 z 8

7 Ubezpieczenia społeczne 0,00 FP i FGSP 0,00 Badania lekarskie 0,00 KOSZTY OPERACYJNE 0,00 Darowizny 0,00 Pozostałe koszty operacyjne 0,00 Odsetki budżetowe 0,00 Pozostałe zaokrąglenia 0,00 ZALICZENIE W KOSZTY STRATY ZA ROK UBIEGŁY WYNIK FINANOWY ROKU UBIEGŁEGO Razem koszty statutowe i administracyjne ,74 Koszty statutowe ,91 Koszty administracyjne ,83 Koszty operacyjne 0,00 Pracownicy ogółem: Zatrudnieni na zlecenie, o dzieło 3 osoby umowa zlecenie - funkcje administracyjne, 6 osób umowa zlecenie funkcje pedagogów ulicy, w tym 1 os. funkcja koordynatora 1 os. umowa zlecenie superwizor, 1 osoba umowa zlecenie szkolenia, 5 osób umowy zlecenie i o dzieło realizujące mini projekty w ramach projektu Ped. Ul.. 2 osoba umowa o dzieło promocja 1 osoba umowa o dzieło - ewaluator 0,00 Stan na 31 XII 2010 Zatrudnieni na umowę o pracę 0 Uwaga! Zarząd ani Rada Nadzorcza nie pobierali wynagrodzenia w roku Wynagrodzenia w ramach działalności statutowej (Projekt Pedagog Ulicy): ,00 Wynagrodzenia w ramach kosztów administracyjnych : 4.567,00 Inne nagrody premie i świadczenia 0,00 Środki pieniężne i inne krótkoterminowe / aktywa finansowe razem: Stan na 31 grudzień środki pieniężne w kasie 17,47 2. środki pieniężne na rachunku bankowym PKO BP. SA O/Warszawa ul. Grójecka 1/3, Warszawa 9.091,16 3. środki pieniężne na lokacie bankowej PKO BP. SA O/Warszawa ul. Grójecka 1/3, Warszawa ,00 Razem środki pieniężne ,63 Strona 7 z 8

8 Zarząd ani Rada Nadzorcza nie pobierali wynagrodzenia w roku 2010 Nie udzielono pożyczek w roku 2010 wartości nabytych obligacji: 0 wielkości objętych udziałów: 0 wartość nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0 nie nabyto nieruchomości nie nabyto pozostałych środków trwałych. Fundacja realizuje zadanie publiczne zlecone w ramach umowy WSZ/RP/96/ , zawartej w dnia r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ochota w Warszawie, a Fundacją im. Marii Grzegorzewskiej. Przyznano dotację ze środków publicznych Miasta Warszawa, Urz. Dzi.Ochota , Wydatki związane z realizacją Projektu MST. WARSZAWA, Urząd Dzielnicy Ochota: Pedagog Ulicy ,54 zużycie materiałów i energii 9012,88 pozostałe zużycie materiałów 480,28 artykuły spożywcze 1.756,75 bilety autobusowe 1.702,40 materiały biurowe 2.188,62 środki trwałe,wyposażenie 2.538,19 pozostałe zużycie materiałów 346,64 usługi obce ,00 usługi księgowe 4.000,00 usługi telefoniczne 4.550,00 usługi bankowe 118,00 bilety wstępu i inne opłaty 7.519,00 wynagrodzenia ,00 ubezpieczenia społeczne 1.643,83 pozostałe koszty rodzajowe 2062,83 ubezpieczenia OC 280,00 usługa gastronomiczna 1.782,83 mini projekt ,33 mini projekt ,07 Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: Fundacja składa: 1) MIESIECZNNIE - DEKLARACJE VAT-7, 2) ROCZNE - CIT 8, CIT 8/O, PIT 4R 3) BRAK ZOBOWIĄZAŃ NA 31 GRUDZIEŃ 2010, Strona 8 z 8

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP Gołdap, 15 marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za rok 2009. 1. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap woj. warmińsko-mazurskie, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16 Data wpisu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólne Podwórko za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólne Podwórko za rok 2010 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólne Podwórko za rok 2010 1 1. Podstawowe informacje na temat organizacji Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wspólne Podwórko Siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa Numer KRS: 0000257224 Identyfikator REGON 521-33-93-003 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Szczecińskiej Fundacji ZDROJE za okres obrotowy od 01 Stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Szczecińskiej Fundacji ZDROJE za okres obrotowy od 01 Stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe Szczecińskiej Fundacji ZDROJE za okres obrotowy od 01 Stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundacja Na Rzecz Centrum Edukacyjne dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących "CEDUNIS" ul. Pory 61/113 02-757 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Misja Stowarzyszenia. 1. Melania Dominiak Prezes Stowarzyszenia, zamieszkała w Łodzi, ul. Nowopolska 13/19

Misja Stowarzyszenia. 1. Melania Dominiak Prezes Stowarzyszenia, zamieszkała w Łodzi, ul. Nowopolska 13/19 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI AD REM za rok 2011 I. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Łodzi przy ul. Praussa 2 Stowarzyszenie powołane zostało do życia w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA za rok 2012 INFORMACJE OGÓLNE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA za rok 2012 INFORMACJE OGÓLNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA za rok 2012 INFORMACJE OGÓLNE W naszej działalności najważniejsza jest pomoc na rzecz dzieci, przede wszystkim tych, które muszą pokonywać w życiu przeszkody,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Culture Shock za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Culture Shock za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Culture Shock za rok 2012 1.) Fundacja Culture Shock Ma swoją siedzibę przy al. Na Skarpie 15/16, 00-488 w Warszawie. 24 listopada 2010 został jej nadany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006 1. Dane organizacji Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. 1 I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy W A R S Z A W A M A R Z E C 2 0 1 5 r. 1 SPIS TREŚCI I WSTĘP str. 4 II ZADANIA OŚRODKA str. 5

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Nazwa: Fundacja 5Medium Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo