REGULAMIN OGÓLNY XV WIELKOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OGÓLNY XV WIELKOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014"

Transkrypt

1 REGULAMIN OGÓLNY XV WIELKOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Cele i zadania 1. Zawody szkolne stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 2. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowi kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego. 3. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno sportowych oraz w imprezach sportowych. 4. Umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej czynnego uczestnictwa w różnej formie sportowania. 5. Umożliwienie młodzieży zainteresowanej sportem i uczestniczącej w różnych formach szkolenia sportowego udziału w zawodach międzyszkolnych. 6. Wyłonienie w poszczególnych dyscyplinach sportu i w klasyfikacji ogólnej współzawodnictwa sportowego najlepszych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz powiatów w województwie wielkopolskim. 7. Promocja zdrowego stylu życia. II. Organizatorzy Na poszczególnych etapach organizatorami IGRZYSK są: Szkoła Szkolne Igrzyska Sportowe Szkolny Uczniowski Klub Sportowy wraz z opiekunami Szkolnych Klubów Sportowych nauczycielami wychowania fizycznego. Miasto/Gmina Miejsko Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej miejski, gminny organizator sportu, międzyszkolny organizator sportu, zarządy Szkolnych Związków Sportowych współpracujące z władzami samorządowymi miast i gmin.

2 Powiat Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej powiatowi organizatorzy sportu szkolnego, zarządy powiatowych Szkolnych Związków Sportowych współpracujące z Urzędami Starostw Powiatowych. Rejon Zawody w siedmiu rejonach sportowych województwa wielkopolskiego organizowane będą przez koordynatorów rejonów sportowych w tych dyscyplinach sportu, w których rozgrywki mają charakter kwalifikacji do zawodów szczebla wojewódzkiego. Województwo XV Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Finały Wojewódzkie koordynuje Biuro SZS WIELKOPOLSKA we współpracy ze związkami sportowymi, jednostkami terenowymi SZS, samorządami na których terenie odbywają się finały, przodującymi w sporcie szkołami, organizatorami powiatowymi oraz koordynatorami rejonów. III. Program 1. Zgodnie z kalendarzem: WIELKOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ dzielą się na: IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ dla szkół podstawowych GIMNAZJADĘ dla gimnazjów LICEALIADĘ dla szkół ponadgimnazjalnych 2. Zgodnie z Kalendarzem Imprez Otwartych i Masowych. IV. Uczestnictwo 1. Udział szkół w zawodach sportowych organizowanych przez SZS WIELKOPOLSKA jest dobrowolny. Uznając jednak rolę sportu w kształtowaniu sprawności fizycznej i zdrowia młodzieży, zachęcamy wszystkie szkoły do udziału w rozgrywkach sportowych. 2. Uczestnikami zawodów organizowanych w ramach WIMS są: w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej młodzież urodzona w roku 2001 i młodsza, w Gimnazjadzie młodzież urodzona w roku 1998 i młodsza, w Licealiadzie młodzież urodzona w roku 1995 i młodsza. 3. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego /Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. Dz.139 poz. 1138/ Załącznik wraz z interpretacją na stronie internetowej w WIMS/ informacje ogólne.

3 4. We wszystkich zawodach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji). Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2013/ W zawodach od szczebla ponad powiatowego szkoła może być reprezentowana w dyscyplinach drużynowych wyłącznie przez 1 zespół. 6. Uczestnicy zawodów na wszystkich szczeblach ich rozgrywania muszą posiadać ważną legitymację szkolną (aktualna pieczątka oraz podpis właściciela). Opiekun zespołu, przed rozpoczęciem zawodów, przedkłada organizatorowi lub sędziemu głównemu legitymacje oraz listę zawodników (zgodnie z aktualnym wzorem zgłoszeniowym) zawierającą rok urodzenia ucznia, podpis dyrektora, uczniów i opiekuna. W przypadku legitymacji wystawionych po 1 października na finałach rejonowych i wojewódzkich należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie ze szkoły o czasie rozpoczęcia nauki. W przypadku stwierdzenia przez organizatora próby oszustwa (np. podrabiania legitymacji, podstawiania innych zawodników, udział zawodnika nieuprawnionego itp.) drużyna lub zawodnik zostają zdyskwalifikowani, a organizator zawodów ma obowiązek powiadomienia o zaistniałej sytuacji biuro głównego organizatora oraz umieszczenie adnotacji o zdarzeniu w komunikacie końcowym zawodów. O sposobie i długości kary zadecyduje powołana komisja. Główny organizator w określonych warunkach na podstawie pisemnej, uzasadnionej prośby może dopuścić do zawodów uczniów nie spełniających warunków pkt W sytuacji jeżeli drużyna lub zawodnik, którzy wywalczyli awans do zawodów wojewódzkich nie mogą uczestniczyć w finale, za zgodą SZS WIELKOPOLSKA będzie istniała możliwość dopuszczenia drużyny lub zawodnika, którzy uplasowali się na kolejnym miejscu. W przypadku zawodów niższego szczebla można dopuścić tylko kolejnego zawodnika lub drużynę do zawodów, po poinformowaniu i uzyskaniu pisemnej zgody głównego organizatora zawodów w terminie nie krótszym niż 3 dni przed zawodami. 8. Organizator lub sędzia główny mają obowiązek sprawdzić legitymacje i przyjąć do dokumentacji zawodów imienne listy zawodników (zgłoszenie do WIMS). Listy powinny być czytelnie wypełnione opieczętowane i podpisane przez dyrektora szkoły, opiekuna oraz zawodników wg aktualnego wzoru. Listy uczestników są jednym z warunków rozliczenia finansowego imprezy przez organizatora oraz warunkiem ubiegania się o odszkodowanie w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego.

4 9. Zasady uczestnictwa młodzieży w poszczególnych zawodach określają regulaminy tych zawodów opracowane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy polskich związków sportowych, oraz regulamin ogólny XV Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 10. Szczegóły poszczególnych zawodów określi komunikat organizacyjny pokazany na stronach internetowych głównego organizatora. V. Sposób przeprowadzenia zawodów 1. Zawody sportowe organizowane w ramach XV WIELKOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ odbywają się na pięciu etapach: szkolnym, miejsko/gminnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim. 2. Finał wojewódzki z reguły poprzedzony jest etapem eliminacji rejonowych. 3. W oparciu o program XV WIMS szkoły, miasta i gminy oraz powiaty opracowują własny kalendarz imprez i zawodów sportowych. 4. W oparciu o program XV WIMS, zapewniając spójność i jednolitość systemu sportu szkolnego w województwie wielkopolskim, organizatorzy zawodów na poszczególnych etapach mogą stosować własne rozwiązania programowe i organizacyjne. 5. Wszystkie zawody sportowe prowadzone będą zgodnie ze szczegółowymi regulaminami Igrzysk przyjętymi przez Prezydium Zarządu SZS WIELKOPOLSKA i przepisami związków sportowych. Przyjęte regulaminy są ważne do końca całego systemu rozgrywek w danym roku szkolnym. 6. Aby zawody w jednej dyscyplinie sportu mogły otrzymać rangę mistrzostw wojewódzkich, musi w nich wystartować minimum osiem szkół. W przypadku mniejszej ilości startujących szkół zawody są imprezą międzyszkolną (dotyczy Kalendarza Imprez Otwartych). Organizatorzy mistrzostw, w których wystartowały reprezentacje min. 8 powiatów mają prawo ubiegać się o wprowadzenie tej imprezy do kalendarza WIMS. Możliwość wprowadzenia lub jej wykreślenia z kalendarza objętego współzawodnictwem, determinują przewidywane możliwości finansowe w roku budżetowym, a decyzję podejmuje minimum Prezydium Zarządu SZS. 7. Młodzież szkolna może uczestniczyć w zawodach wyższego szczebla, jeżeli brała udział w zawodach sportowych niższego szczebla, chyba że regulamin zawodów dopuszcza inne rozwiązanie (np. awans z zawodów powiatowych do finału wojewódzkiego szachy, biegi przełajowe, warcaby, pływanie). 8. Potencjalni organizatorzy, aby zorganizować finał wojewódzki muszą przesłać do biura SZS WIELKOPOLSKA pisemną ofertę. Oferta powinna zawierać: termin (jeżeli nie jest określony wcześniej) i miejsce zawodów, warunki ogólne obiektu (np. wymiary hali, szatnie, stołówka

5 itp.), dodatkowe atrakcje dla uczestników itp. W ofercie musi być podany kontakt na osobę bezpośrednio odpowiedzialną za realizację. 9. W grach zespołowych do etapu finałowego lub półfinałowego awansuje siedmiu mistrzów rejonu oraz dodatkowo zespół z rejonu, z którego był ubiegłoroczny mistrz. W finałach mogą wystąpić maksymalnie 2 zespoły z jednego rejonu organizacyjnego. 10. Regulamin Ogólny Gier Zespołowych W przypadku rozgrywania półfinałów: SP koszykówka, piłka ręczna, unihokej G koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, unihokej SPG koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna Rozstawione zostaną zespoły z tego samego rejonu. W półfinałach rozgrywki odbywać się będą systemem każdy z każdym, awans uzyskują po dwa najlepsze zespoły. Finał Wojewódzki będzie czterozespołowy rozgrywany na krzyż tj. mecz 1: pierwsza drużyna półfinału B z drugą drużyną półfinału A mecz 2: druga drużyna półfinału B z pierwszą drużyną półfinału A mecz 3: o miejsce III pokonani z meczu 1 i 2 mecz 4: o miejsce I zwycięzcy z meczu 1 i 2 Wyjątkiem jest finał unihokeja SP i G, gdzie rozgrywki finałowe odbywać się będą systemem każdy z każdym. W zależności od dyscypliny finał wojewódzki może odbyć się w ten sam dzień dla dziewcząt i chłopców, na jednej lub dwóch halach. W przypadku finałów ośmiozespołowych jednodniowych: SP halowa piłka nożna, piłka siatkowa G halowa piłka nożna, piłka nożna SPG halowa piłka nożna, piłka nożna Rozstawione zostaną drużyny z tego samego rejonu. Rozgrywki odbywać się będą systemem grupowo pucharowym. W grupach gra każdy z każdym. Mecz 1: 1 miejsce grupy A z 2 miejscem grupy B Mecz 2: 2 miejsce grupy A z 1 miejscem grupy B Mecz o 7 miejsce: 4 miejsce grupy A z 4 miejscem grupy B Mecz o 5 miejsce: 3 miejsce grupy A z 3 miejscem grupy B

6 Mecz o 3 miejsce: przegrany z meczu 1 z przegranym z meczu 2 Mecz o 1 miejsce: wygrany z meczu 1 z wygranym z meczu 2 Finał wojewódzki w Unihokeju SPG zostanie rozegrany na innych zasadach, szczegółowy opis rozgrywek dostępny w regulaminie dyscypliny. VI. Sprawy organizacyjne 1. Gospodarz organizator bezpośredni zawodów odpowiedzialny jest za terminowe i techniczne przygotowanie imprezy (sala, boisko, szatnie, protokoły, niezbędną obsługę techniczną, radiofonizację, lekarza, obsadę sędziowską, itp.). W pracach organizacyjnych należy zwrócić dużą uwagę na warunki bezpieczeństwa. 2. Zainteresowane szkoły zobowiązane są do sprawdzenia informacji, zgodności terminu i miejsca na 3 dni przed planowanymi zawodami na stronach internetowych. W przypadku gier zespołowych szkoły muszą powiadomić bezpośredniego organizatora o uczestnictwie w zawodach zgodnie z komunikatem organizacyjnym. O sposobie powiadamiania szkół decyduje bezpośredni organizator poszczególnych szczebli zawodów. 3. Obowiązuje wykluczenie z zawodów w przypadku nie dopełnienia terminowego zgłoszenia do finałów. Ostateczny termin weryfikacji będzie określony w komunikacie organizacyjnym. 4. Planowane zawody muszą odbyć się zgodnie z komunikatem organizacyjnym. Zmiany terminu może dokonać wyłącznie organizator odpowiedniego szczebla zawodów. Od jego decyzji nie ma odwołania. 5. W przypadku nie zawiadomienia rywala w wyznaczonym czasie o miejscu zawodów zostanie przyznany walkower dla zespołu gości. W przypadku finałów wojewódzkich obowiązuje zasada potwierdzenia udziału w zawodach bezpośrednio do Biura lub organizatora zawodów. W przypadku braku udziału w finałach (potwierdzony wcześniej udział), drużyna zostanie zdyskwalifikowana w systemie współzawodnictwa w danej dyscyplinie, a szkoła może zostać obciążona kosztami poniesionymi przez organizatora. 6. Osobami odpowiedzialnymi za młodzież podczas zawodów, a tym samym trenerami, opiekunami są tylko nauczyciele wpisani na listę zgłoszeniową. Tylko oni mogą przebywać na ławce rezerwowej. Wszystkie inne osoby mają zakaz przebywania na ławce. 7. Początkowo terminy finałów wojewódzkich będą określone w przedziale tygodniowym.

7 8. Dokładne terminy i miejsca każdego finału wojewódzkiego określone zostaną w Komunikatach Organizacyjnych pokazanych na stronie internetowej SZS WIELKOPOLSKA VII. Sędziowanie 1. Wszystkie zawody sportowe organizowane w szkołach powinny być prowadzone przez młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów sportowych, oraz nauczycieli posiadających stosowne uprawnienia. 2. Funkcję sędziów głównych w zawodach międzyszkolnych pełnią osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje: sędziowie związków sportowych lub za zgodą większości opiekunów nauczyciele wychowania fizycznego. 3. Pomocnicze funkcje sędziowskie należy powierzyć młodzieżowym sędziom sportowym. 4. Gospodarz na 10 dni przed zaplanowanym terminem zawodów powinien wystąpić do Wielkopolskich Związków Sportowych o zapewnienie sędziego głównego. Jeżeli pomimo starań gospodarza, potwierdzonych odpowiednim pismem, nie uda się zapewnić sędziego głównego z kwalifikacjami, zawody na zmianę prowadzą opiekunowie zespołów. 5. Prawo interpretacji regulaminu oraz dokonywania ewentualnych zmian w zasadach rozgrywek przysługuje jedynie organizatorowi głównemu. VIII. Protesty i odwołania 1. Protesty i odwołania podczas zawodów lekkoatletycznych mogą być składane pisemnie wyłącznie w trakcie trwania zawodów na ręce sędziego głównego. 2. W zespołowych grach sportowych protest może dotyczyć wyłącznie przypadku, gdy gospodarz meczu nie spełnił określonych w regulaminie warunków formalno organizacyjnych (np. nie zawiadomił o terminie i miejscu zawodów, nie zapewnił sali i opieki medycznej). 3. Protesty dotyczące zaliczania punktów do współzawodnictwa z powodu niedotrzymania warunków regulaminowych przez uczestników nie będą rozpatrywane. 4. Komisja odwoławcza nie będzie rozpatrywała protestów w sprawie tzw. nieobiektywnego sędziowania. Zgodnie z przepisami związków sportowych decyzje sędziowskie są ostateczne i nie mogą być przez nikogo zmienione. 5. Złożony przez szkołę protest rozpatruje komisja odwoławcza odpowiedniego szczebla rozgrywek.

8 Skład osobowy Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej: Krzysztof Mądry Przewodniczący Marian Barełkowski Waldemar Sadowski 6. Każdorazowo przy proteście powinna być złożona kaucja w wysokości 300 zł, która przepada przy negatywnym rozpatrzeniu protestów. IX. Finansowanie 1. Wszystkie wydatki związane z organizacją zawodów szkolnych, miejsko gminnych i powiatowych oraz przejazdami na zawody rejonowe i wojewódzkie pokrywają szkoły oraz samorządy gmin, miast i powiatów. 2. Koszty organizacji zawodów rejonowych oraz wojewódzkich pokrywa SZS WIELKOPOLSKA ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków własnych. X. Nagrody 1. Za zwycięstwo w finale wojewódzkim szkoła otrzymuje tytuł Mistrza Województwa na rok szkolny 2013/2014, za I-IV miejsce grawerton i dyplom, a zawodnicy za miejsca I-III złote, srebrne i brązowe medale. 2. W poszczególnych zawodach może być odstępstwo określone w komunikacie organizacyjnym zawodów. 3. Gospodarz finałów wojewódzkich dokonuje wszelkich starań celem zabezpieczenia nagród rzeczowych. 4. Organizator główny w miarę możliwości może zapewnić dodatkowo nagrody dla uczestników finałów. XI. Współzawodnictwo sportowe W roku szkolnym 2013/2014 w imprezach sportowych organizowanych przez SZS WIELKOPOLSKA prowadzone będzie współzawodnictwo sportowe. Celem współzawodnictwa jest: zachęcenie szkół do powszechnego udziału w rozgrywkach sportowych o mistrzostwo gmin, miast, powiatów i województwa,

9 motywacja Samorządów gmin, miast i powiatów do tworzenia warunków społecznych i ekonomicznych sprzyjających realizacji przez szkoły zadań sportowych. W ramach współzawodnictwa na szczeblu wojewódzkim prowadzona będzie klasyfikacja ogólna szkół i klasyfikacja powiatów: w kategorii szkół podstawowych, w kategorii gimnazjów, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Do klasyfikacji ogólnej szkół zaliczone zostaną punkty zdobyte w zawodach rejonowych i finałach wojewódzkich. Przy zawodach z pominięciem etapu rejonowego punkty zdobywane są przez zespoły startujące tylko w finałach wojewódzkich. Punkty zdobywa się według następującego klucza: l m - 50 pkt. 4 m 38 pkt. 7 m 34 pkt. 2 m 45 pkt. 5 m - 36 pkt. 8 m - 33 pkt. 3 m 41 pkt. 6 m - 35 pkt. 9 m - 32 pkt. 10 m- 31 pkt. i dalsze o 1 pkt. mniej Minimalna ilość punktów zdobytych we współzawodnictwie to 1. W przypadku zajęcia przez szkoły takich samych miejsc punkty będą odpowiednio dzielone. Przykładową punktację podaje szczegółowy regulamin punktowania-patrz strona Do klasyfikacji powiatów ziemskich i grodzkich zaliczone zostaną punkty zdobyte przez szkoły. Rejon miasta Poznania klasyfikowany będzie do 7 miejsca. Klasyfikacja prowadzona będzie na podstawie przekazywanych komunikatów końcowych przez bezpośrednich organizatorów. Punkty zdobyte w zawodach LA będą liczone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Punktacja w biegach na orientację liczona będzie łącznie dla dziewcząt chłopców. Punktacja umieszczona będzie na str. patrz współzawodnictwo sportowe. Po zakończeniu rywalizacji sportowej, ilość zdobytych punktów przez szkołę przeliczana będzie wg współczynnika 0,1 za każdą dyscyplinę, w której punktuje szkoła. Szkoła, która uzyska najwięcej punktów, zdobędzie tytuł:

10 NAJBARDZIEJ USPORTOWIONEJ SZKOŁY w WIELKOPOLSCE w roku szkolnym 2013/2014. W każdej grupie za miejsca I-VI szkoła otrzyma nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w klasyfikacji drużynowej XV Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kwocie: I m 4.000,00 zł; II m 2.500,00 zł; III m 1.500,00 zł; IV m 1.000,00 zł; V m 600,00 zł; VI m 400,00 zł oraz DYPLOM i PUCHAR. Uroczyste podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2013/2014 połączone z wręczeniem pucharów, dyplomów i nagród odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2014r. XII. Sprawozdawczość Po zakończeniu imprezy organizator najpóźniej w ciągu 4 dni wysyła komplet czytelnie wypełnionych dokumentów z zawodów do koordynatorów rejonu SZS WIELKOPOLSKA. Z Finałów Rejonowych i Finałów Wojewódzkich w celu szybszego przekazu wyników komunikaty końcowe powinny być przesłane pocztą do biura SZS WIELKOPOLSKA na adres Całość dokumentacji przesłana pocztą do Biura. Przesłane do Biura komunikaty końcowe ukazywać się będą na stronach internetowych SZS WIELKOPOLSKA. Za wszystkie imprezy odbywające się w rejonie odpowiada rejonowy koordynator sportu. XIII. Ubezpieczenie Uczestnicy XV WIMS od etapu rejonowego są ubezpieczeni od NNW na kwotę 5.000,00 zł, a organizatorzy od OC ubezpieczyciel: PZU S.A. Polisy nr XIV. Filmowanie, zdjęcia i materiały promocyjne Na wszystkich szczeblach rozgrywania zawodów opiekunowie muszą posiadać aktualną listę zawodników (tj. zgłoszenie do WIMS) zgodnie z aktualnym wzorem. Zawodnicy, dyrekcja oraz opiekunowie podpisując i przekładając listę organizatorowi akceptują regulamin ogólny XV WIMS w tym wyrażają zgodę na: publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach, reklamach, materiałach promocyjnych organizatorów, partnerów medialnych i sponsorów; przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, partnerów medialnych i sponsorów. XV. Sprawy różne Mistrzowskie szkoły mają prawo reprezentować województwo w ewentualnych zawodach centralnych. Zawody (centralne) ogólnopolskie mają rangę turniejów. Organizatorzy finałów ogólnopolskich określają regulaminy turnieju.

11 Tradycyjnie rok rocznie organizowane są: Ogólnopolska GIMNAZJADA w grach zespołowych (piłka siatkowa, ręczna, koszykówka) Finały w Czwórboju Lekkoatletycznym z udziałem 2 najlepszych drużyn w kategorii dziewcząt i chłopców. Koszty udziału finałów ogólnopolskich pokrywają uczestniczące reprezentacje. W ramach możliwości finansowych SZS WIELKOPOLSKA może wspierać wyjazdy na finały ogólnopolskie. Zachęcamy szkoły do sięgania po środki pożytku publicznego, które można gromadzić w ramach realizacji Programu: Animator Szkolnej Kultury Fizycznej. Środki mogą pomóc realizować zadania wychowania fizycznego oraz udziału w WIMS. Więcej informacji na naszych stronach internetowych. Ostateczna interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do organizatora. Szczegóły i aktualne zmiany oraz wszelkie informacje o zadaniach realizowanych przez Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA znajdują się na stronie internetowej Prezydium Zarządu SZS WIELKOPOLSKA

Samorząd Województwa Podkarpackiego. Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. R z e s z o w i e K A L E N D A R Z

Samorząd Województwa Podkarpackiego. Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. R z e s z o w i e K A L E N D A R Z Samorząd Województwa Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w R z e s z o w i e K A L E N D A R Z Szkolnych Imprez Sportowych na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2013/2014

KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2013/2014 KALENDARZ I REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA 2013/2014 Program finansowany jest z budżetów: Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Ministerstwa Sportu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Kalendarz Imprez Sportowych 2014/2015

SPIS TREŚCI Kalendarz Imprez Sportowych 2014/2015 SPIS TREŚCI Kalendarz Imprez Sportowych 2014/2015 WSTĘP 2 REGULAMINY SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 3-8 PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA NA STREFY PÓŁFINAŁOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH

REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY Łódzki Szkolny Związek Sportowy Urząd Marszałkowski w Łodzi REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2015/2016 Łódź, wrzesień

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH

KALENDARZ SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY Łódzki Szkolny Związek Sportowy Urząd Marszałkowski w Łodzi KALENDARZ SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2014/2015 Łódź, wrzesień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY 2013-2017

REGULAMIN OGÓLNY 2013-2017 REGULAMIN OGÓLNY 2013-2017 MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTW POLSKI NIESŁYSZĄCYCH PUCHAR POLSKI NIESŁYSZĄCYCH OGÓLNOPOLSKI 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zasady organizacji zawodów:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Sportowych

Kalendarz Imprez Sportowych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY w BYDGOSZCZY Kalendarz Imprez Sportowych dla

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY. REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2010/2011

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY. REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2010/2011 MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2010/2011 Warszawa, sierpień 2010 SPIS TREŚCI: strona 1 Do Przewodniczących Samorządów,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany

Bardziej szczegółowo

SIATKÓWKA PLAŻOWA HANDBOOK 2013

SIATKÓWKA PLAŻOWA HANDBOOK 2013 SIATKÓWKA PLAŻOWA HANDBOOK 2013 1. Struktura Organizacyjna 1 1.1 Polski Związek Piłki Siatkowej Polski Związek Piłki Siatkowej jest ogólnokrajowym związkiem sportowym działającym w dziedzinie piłki siatkowej,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1. Rozdział 2 2.1. ZGŁOSZENIA I ZMIANY 2.2. ŁODZIE I WIOSŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1. Rozdział 2 2.1. ZGŁOSZENIA I ZMIANY 2.2. ŁODZIE I WIOSŁA Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regaty organizowane w roku 2014 muszą być zgodne z Wioślarskim Regulaminem Sportowym. 2. Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki, posiadający ważne badania lekarskie

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2015 / 2016

Przepisy Sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2015 / 2016 Przepisy Sportowo organizacyjne Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie na sezon 2015 / 2016 Lublin, 5 września 2015 r. Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie ul. Montażowa 16 / 9 20 074

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK. prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej w Poznaniu ważny od dnia 01.08.2015 r. 1.09.2015 1. ZARZĄDZENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ROZGRYWEK. prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej w Poznaniu ważny od dnia 01.08.2015 r. 1.09.2015 1. ZARZĄDZENIA WSTĘPNE 1.09.2015 REGULAMIN ROZGRYWEK prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej w Poznaniu ważny od dnia 01.08.2015 r. 1. ZARZĄDZENIA WSTĘPNE 1. Systemy rozgrywek 2. Zgłoszenia do rozgrywek 3. Zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B SZS

REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B SZS Białystok,15.09.2011 REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B SZS W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW I. Cel i zadania: 1. Aktywne uczestnictwo młodzieży

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej Przepisy Sportowo -Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej SEZON 2010/2011 SPIS TREŚCI: Dział I. Postanowienia ogólne 1. Rozgrywki centralne Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dział II. Przepisy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 20-609 LUBLIN ul. Filaretów 44 www.lzpn.pl e-mail: lubelski@zpn.pl Kontakt: SEKRETARIAT tel. 81-528 05 68 BIURO tel. 81-525 99 03, fax.

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl REGULAMIN IMPREZ SPORTOWYCH W ZAPASACH NA 2015 ROK Opracowanie: Wydział

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 OLSZTYN, 28 KWIETNIA 2014 ROKU TREŚĆ JEDNOLITA PO UWZGLĘDNIENIU ANEKSU NR 1 Z DNIA 14 LIPCA 2014 ROKU ANEKSU NR 2 Z DNIA 11 SIERPNIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1 Spis treści 1. Podział regionalny...2 2. Kategorie wiekowe...2 3. Kategorie wagowe...2 4. Efektywny czas walki...3 5. Podział i rodzaje zawodów...3

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu REGULAMIN ROZGRYWEK seniorów IV ligi i niższych klas na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK klas młodzieżowych na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK o Puchar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2013/2014 Małopolski Związek Piłki Nożnej CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 31-158 Kraków, ul. Krowoderska 74 Biuro MZPN: tel. (12) 632-66-00, fax (12) 632-68-00 Konto: Bank PEKAO SA Kraków, nr 37 1240 2294

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO

PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO PRZEPISY WSPÓŁZAWODNICTWA FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA W SPORCIE TANECZNYM Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Obowiązuje od 01.01.2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 83-110 Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 18 tel. 602 36 47 48 e-mail: 2liga@bilard-sport.pl, www.bilard-sport.pl REGULAMIN I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA LODZIE REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO Tekst jednolity ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd PZHL w dniu 6 sierpnia 2015 roku ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDAN IIE Z REAL IIZAC JJ II PROGRAMU MO JJE BO IISKO --ORL IIK 2012 ZA II II PÓŁROCZE 2010 WARSZAWA, STYCZEŃ 2011 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy prawne

Rozdział 1 Przepisy prawne REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2013/2014 SPIS TREŚCI: Rozdział 01 - Przepisy prawne - 3 Rozdział 02 - Postanowienia ogólne - 4 Rozdział 03 - Wybór organizatora zawodów - 6

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo