REGULAMIN OGÓLNY XII EDYCJA MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2011/2012 W SUWAŁKACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OGÓLNY XII EDYCJA MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2011/2012 W SUWAŁKACH"

Transkrypt

1 REGULAMIN OGÓLNY XII EDYCJA MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2011/2012 W SUWAŁKACH Organizatorami Miejskiej Rywalizacji Sportowej w Suwałkach, zwanej dalej MRS są: 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach (OSiR), 2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suwałkach (PSZS), 3) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Suwałkach (PZ LZS), 4) Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach (MTKKF), 5) Zarząd Rejonowy LOK w Suwałkach (ZR LOK), 6) Szkoły i placówki oświatowe (szkoły), 7) Uczniowskie kluby sportowe (UKS), 8) Urząd Miejski w Suwałkach (UM w Suwałkach). 2. Koordynatorem MRS jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 2. Cele MRS: 1. Popularyzacja kultury fizycznej, 2. Propagowanie sportu szkolnego i zdrowego stylu życia, 3. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, 4. Wdrażanie dzieci i młodzieży do systematycznego uprawiania sportu, 5. Wyłonienie talentów sportowych, 6. Uaktywnienie szkół i UKS w zakresie popularyzacji aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży. 3. Uczestnictwo 1. W rozgrywkach prawo startu mają uczniowie suwalskich szkół, zgłoszeni w terminach określonych w regulaminach szczegółowych, posiadający ważne legitymacje szkolne i aktualne badania lekarskie kwalifikujące do grupy wychowania fizycznego A, BK lub zgodę rodziców. 2. Organizator zawodów może dopuścić do udziału uczniów szkół spoza Suwałk, jednak bez prawa do uzyskania środków finansowych i nagród rzeczowych przez te szkoły (wyłączenie nie obejmuje pucharów, medali, dyplomów). 3. Zawody rozgrywane w ramach MRS są punktowane. Szkołom z Suwałk nalicza się punkty pod warunkiem udziału w danych zawodach minimum 3 suwalskich szkół. 4. W dyscyplinach zespołowych lub zawodach rozgrywanych drużynowo reprezentacja może składać się wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a szkołę może reprezentować tylko 1 zespół. Drugi wystawiony zespół jest klasyfikowany jako startujący poza konkursem, a organizator zawodów musi wyrazić zgodę na jego start. 5. Dany uczeń może startować w zawodach sportowych wyłącznie w dwóch dyscyplinach sportu w sportach indywidualnych i w dwóch dyscyplinach sportu w grach zespołowych. 6. Wszystkie zawody są bezpłatne dla uczestników, nie pobiera się startowego, wpisowego, jak też akredytacji. 4. Terminarz MRS 1. Rywalizacja obejmuje rok szkolny 2011/2012, a wykaz imprez określają załączniki: 1) nr 1 Wykaz zawodów szkoły podstawowe; 2) nr 2 Wykaz zawodów gimnazja; 3) nr 3 Wykaz zawodów szkoły ponadgimnazjalne.

2 2. Do wprowadzania ewentualnych zmian w wykazach zawodów upoważnieni są organizatorzy zawodów pod warunkiem uzgodnienia zmian z OSiR oraz zawiadomienia startujących szkół i UM w Suwałkach. 3. Podsumowanie rywalizacji MRS odbędzie się (po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Suwałk) podczas uroczystości zorganizowanej przez koordynatora MRS. 5. Sposób prowadzenia MRS: 1. Do MRS zalicza się finały miejskie Szkolnego Związku Sportowego według regulaminów SZS oraz wybrane zawody miejskie organizowane corocznie i cieszące się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, jak również wyniki uzyskane przez suwalskich uczniów podczas Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie. 2. Funkcję sędziów głównych pełnią osoby wyznaczone przez organizatorów zawodów. 3. Zadania organizatorów zawodów: 1) opracowanie regulaminów szczegółowych i złożenie ich do OSiR oraz przesłanie ich w formie elektronicznej do wiadomości UM w Suwałkach w terminie do r., jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem zawodów, 2) organizacja i promocja zawodów, weryfikacja zawodników, 3) naliczenie punktów w ramach MRS i złożenie komunikatów z zawodów do OSiR w terminie 7 dni po realizacji danych zawodów i przesłanie ich pocztą elektroniczną do szkół startujących w zawodach oraz do Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu UM w Suwałkach (komunikaty muszą zawierać naliczone punkty w ramach MRS). 4. Koordynator MRS ma obowiązek opublikować na swojej stronie internetowej komunikat z zawodów w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. 5. Zadania uczestników szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki: 1) opracowanie planów startu w zawodach sportowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół i złożenie do Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu UM w Suwałkach elektronicznie na adres w terminie do r. (plan startu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu), 2) złożenie sprawozdania z udziału w MRS i uzyskanych awansów do finałów wojewódzkich do Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu UM w Suwałkach elektronicznie na adres w terminie do r. (sprawozdanie z planu startu stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu), 6. Punktacja MRS 1. Punktacja MRS ma charakter prestiżowy i jest następująca: udział suwalskich udział 3 udział 4 udział 5 udział 6 udział 7 udział 8 udział 9 drużyn drużyn drużyn drużyn drużyn drużyn drużyn i więcej drużyn 1 miejsce miejsce miejsce miejsce miejsce miejsce miejsce miejsce miejsce 1 10 miejsce i następne 0 2

3 2. W przypadku zajęcia przez dwie lub więcej szkół tego samego miejsca szkoły te otrzymują punkty za to miejsce. Natomiast kolejna szkoła otrzymuje punkty za miejsce, które miałaby, gdyby każda ze startujących szkół zajęła inne miejsce. 3. Drużynom reprezentującym szkoły spoza Suwałk nie nalicza się punktów. 4. Ze względu na dużą liczbę turniejów/zawodów rozgrywanych w ramach jednej imprezy: czwartki lekkoatletyczne, halowa liga lekkoatletyczna, liga szachowa (8 dwudniowych turniejów) punkty uzyskane podczas tych zawodów mnoży się razy dwa. 5. Dodatkowo szkoły, które uzyskają awans do finału wojewódzkiego SZS otrzymują po: 1) 2 punkty za każdy awans zawodnika w sportach indywidualnych (każdy awans zawodnika = 2 punkty), 2) 10 punktów za każdy awans drużyny w grach zespołowych lub zawodach rozgrywanych zespołowo (każdy awans drużyny = 10 punktów). 6. Szkoły ponadgimnazjalne otrzymują po 20 punktów za udział w rozgrywkach I Ligi SZS i po 10 punktów za udział w rozgrywkach pozostałych lig SZS. 7. Ponadto za medale zdobyte przez uczniów w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych szkoły otrzymują: 1) za złoty medal 10 pkt; 2) za srebrny medal 8 pkt; 3) za brązowy medal 6 pkt. 8. Szkoła, której drużyna zgłosi się do zawodów i bez usprawiedliwienia nie wystartuje, otrzymuje 7 punktów ujemnych. 9. Szkole, której uczeń wystartuje w zawodach sportowych w więcej niż w dwóch dyscyplinach sportu w sportach indywidualnych i w więcej niż w dwóch dyscyplinach sportu w grach zespołowych, nie przyznaje się punktów uzyskanych przez tę szkołę we wszystkich zawodach sportowych, w których startował dany uczeń. 10. Koordynator ma obowiązek anulować naliczone punkty w przypadku stwierdzenia faktu startu zawodnika w większej niż dopuszczalna liczba dyscyplin po zakończeniu i podsumowaniu zawodów. Ww. korekty dokonuje nie później niż do r. 7. Środki finansowe za MRS 1. Szkoły otrzymują niżej wymienione środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego, organizację zgrupowań szkoleniowych bądź na pokrycie kosztów udziału uczniów w zawodach sportowych: 1) za zajęcie miejsc I-III w danych zawodach w danej dyscyplinie sportu: - rozgrywanych bez podziału na kategorie dziewcząt i chłopców: a) I miejsce 100,00 zł, b) II miejsce 60,00 zł, c) III miejsce 40,00 zł; - rozgrywanych z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców: a) I miejsce 50,00 zł, b) II miejsce 30,00 zł, c) III miejsce 20,00 zł; 2) za każdy zdobyty punkt z tytułu zajęcia miejsca w zawodach sportowych wymienionych w załącznikach 1-3: a) rozgrywanych bez podziału na kategorie dziewcząt i chłopców 1,00 zł, b) rozgrywanych z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców 0,50 zł; 3) za każdy zdobyty punkt z tytułu awansu zawodnika/zespołu na finały wojewódzkie SZS 3,00 zł; 3

4 4) za każdy zdobyty punkt z tytułu zdobycia medalu w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych 5,00 zł. 2. Kwoty, o których mowa wyżej, są sumowane, a następnie zaokrąglane do pełnych dziesiątek złotych. Szkołom zostaną przekazane środki finansowe za udział w MRS pod warunkiem, że wartość wypracowanych przez daną szkołę środków finansowych nie będzie niższa niż 100,00 złotych. Środki zostaną przekazane szkole po stosownym zwiększeniu planu budżetu szkoły. 3. Dyplomy w każdej z konkurencji przygotowuje organizator zawodów w ramach własnych środków. 4. Prezydent Miasta Suwałk na wniosek organizatora zawodów lub z własnej inicjatywy może ufundować dodatkowo puchary lub nagrody. 5. Organizator zawodów pozyskuje w miarę możliwości dodatkowe środki pozabudżetowe i przeznacza je na nagrody bądź inne koszty organizacji zawodów. 6. Szkoły, które zdobędą najwyższą liczbę punktów i zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej MRS otrzymują puchary. 7. Wszystkie suwalskie szkoły uczestniczące w MRS otrzymują dyplomy za miejsca zajęte w klasyfikacji generalnej. 8. Zastrzega się możliwość ufundowania Pucharu FAIR PLAY według regulaminu opracowanego przez OSiR i złożonego do Urzędu Miejskiego w Suwałkach w terminie do r. 8. Zasady finansowania 1. Koszty związane z organizacją imprez pokrywają organizatorzy zawodów. 2. Organizatorzy zawodów ujętych w wykazach zawodów planowanych do realizacji w roku szkolnym 2011/2012 mają możliwość przystąpienia do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Suwałk lub zgłoszenia zadania z własnej inicjatywy. 3. Wyjazd reprezentacji Suwałk na Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych organizuje koordynator MRS, który kwalifikuje uczestników według kryteriów wymienionych w ust Ze środków finansowych pochodzących z budżetu miasta mogą być pokrywane koszty udziału uczniów suwalskich szkół reprezentujących Suwałki w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych. 5. Do reprezentowania Suwałk w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych może być powołany uczeń, który jednocześnie spełnia trzy wymienione warunki: 1) jest uczniem szkoły podstawowej w Suwałkach, 2) jest medalistą Czwartków Lekkoatletycznych rozgrywanych w Suwałkach, 3) został sklasyfikowany na miejscu od 1 do 50 w ogólnopolskim rankingu Czwartków Lekkoatletycznych na podstawie wyników uzyskanych w danej edycji Czwartków Lekkoatletycznych w Suwałkach. 6. Do reprezentacji może być powołany uczeń szkoły spoza Suwałk pod warunkiem, że spełnia warunki ust. 5 pkt 2 i 3, a koszty jego wyjazdu zostaną sfinansowane przez sponsora, delegującą szkołę lub samorząd, na terenie którego mieszka dany uczeń. 9. Protesty 1. Protesty dotyczące zawodów powinny być zgłaszane organizatorowi zawodów w czasie zawodów. 2. Protesty wnoszone po zawodach kieruje się pisemnie do organizatora zawodów informując jednocześnie OSiR oraz Urząd Miejski w Suwałkach w terminie nie dłuższym niż 14 dni od opublikowania komunikatu końcowego z zawodów. 3. Protesty nie rozstrzygnięte przez organizatora zawodów rozstrzyga OSiR. 10. Postanowienia końcowe 4

5 1. Niniejszy regulamin obowiązuje organizatorów oraz wszystkie szkoły, które przystąpią do rywalizacji. 2. Rywalizacja będzie realizowana na miejskich obiektach sportowych w Suwałkach. W uzasadnionych przypadkach zawody mogą być rozgrywane poza Suwałkami pod warunkiem uzgodnienia miejsca ich organizacji z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 3. Organizatorzy i współorganizatorzy zawodów są zobowiązani do dołożenia wszelkich starań, aby zawody były wzorem dobrej organizacji i rywalizacji fair play. 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i wprowadzania uzasadnionych zmian w niniejszym regulaminie. Suwałki, dnia 30 sierpnia 2011 r. 5

6 WYKAZ ZAWODÓW SZKOŁY PODSTAWOWE ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu MRS Lp. 1. w piłce nożnej dziewcząt 2. w piłce nożnej chłopców 3. Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt 4. Czwórbój lekkoatletyczny chłopców 5. Trójbój LA dziewcząt 1 6. Trójbój LA chłopców 1 7. Igrzyska w LA dziewcząt 8. Igrzyska w LA chłopców 9. Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt 1 Sztafetowe biegi przełajowe 10. chłopców w piłce siatkowej dziewcząt 12. w piłce siatkowej chłopców 13. w unihokeju dziewcząt 14. w unihokeju chłopców 15. w pływaniu dziewcząt 16. w pływaniu chłopców 17. w badmintonie dziewcząt 18. w badmintonie chłopców 19. Mistrzostwa grupy SZS w szachach dziewcząt 20. Mistrzostwa grupy SZS w szachach chłopców 21. w tenisie stołowym dziewcząt 22. w tenisie stołowym chłopców w piłce ręcznej dziewcząt w piłce ręcznej chłopców 25. Biegi przełajowe dziewcząt Biegi przełajowe chłopców 1 Organizator zawodów PSZS w Suwałkach Miejsce * Stadion LA ul. Wojska Polskiego Suwalskie szkoły Osoba do kontaktu Beata Harasimowicz tel (lub osoba przez nią wskazana) 1 Zawody zostaną usunięte z kalendarza MRS, jeśli nie zostaną wpisane do kalendarza PW SZS.

7 Zawody pływackie O Puchar Dyrektora ZS nr dziewcząt Zawody pływackie 28. O Puchar Dyrektora ZS nr 10 chłopców 29. Halowe zawody lekkoatletyczne dziewcząt Halowe zawody lekkoatletyczne 30. chłopców 31. Jesienne Mistrzostwa LZS w LA Wiosenne Mistrzostwa LZS w LA 10-latków Liga Szkolna w Piłce Nożnej Chłopców Suwalska Liga Szkolna w Szachach 35. Jesienne Mistrzostwa LZS w biegach przełajowych 36. Wiosenne Mistrzostwa LZS w biegach przełajowych ZS nr 10 MUKS Olimpijczyk LUKS Hańcza ZS CKR PZ LZS SKS Wigry OSiR UMKS Jaćwież SP nr 11 PZ LZS * 37. Czwartki Lekkoatletyczne OSiR/MTKKF ZS nr 10 ul. Antoniewicza ZS CKR ul. Ogrodowa Edward Dec tel Jarosław Jutkiewicz tel Stadion LA Ewa Pietraszewska ul. Wojska Polskiego tel * SP nr 11 ul. Szpitalna Dariusz Mazur tel Krzysztof Ołowniuk tel Piotr Zieliński tel Ewa Pietraszewska tel Stadion LA Krzysztof Ołowniuk ul. Wojska Polskiego tel * miejsca i terminy zawodów zostaną ostatecznie określone w regulaminach szczegółowych. 7

8 ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu MRS WYKAZ ZAWODÓW GIMNAZJA Lp. 1. koszykówce dziewcząt 2. koszykówce chłopców Liga lekkoatletyczna 3. dziewcząt Liga lekkoatletyczna 4. chłopców 5. Gimnazjada w LA dziewcząt 6. Gimnazjada w LA chłopców w 7. futsalu chłopców 8. w piłce siatkowej dziewcząt 9. w piłce siatkowej chłopców 10. w unihokeju dziewcząt 11. w unihokeju chłopców 12. w badmintonie dziewcząt 13. w badmintonie chłopców 14. Mistrzostwa grupy SZS w szachach dziewcząt Mistrzostwa grupy SZS 15. w szachach chłopców w 16. pływaniu dziewcząt w 17. pływaniu dziewcząt w tenisie 18. stołowym dziewcząt w tenisie 19. stołowym chłopców 20. w piłce ręcznej dziewcząt 21. w piłce ręcznej chłopców 22. Biegi przełajowe dziewcząt Biegi przełajowe chłopców 2 Organizator zawodów Miejsce PSZS * Osoba do kontaktu Beata Harasimowicz tel (lub osoba przez nią wskazana)

9 Sztafetowe biegi przełajowe 24. dziewcząt 2 Sztafetowe biegi przełajowe 25. chłopców Halowe zawody lekkoatletyczne dziewcząt LUKS ZS CKR Hańcza 27. Halowe zawody lekkoatletyczne ZS CKR ul. Ogrodowa chłopców Zawody pływackie O Puchar 28. ZS nr 2 Dyrektora ZS nr 10 dziewcząt MUKS 29. Zawody pływackie O Puchar Dyrektora ZS nr 10 chłopców Olimpijczyk (Liga) w 30. piłce siatkowej chłopców 31. (Liga) w piłce siatkowej dziewcząt OSiR * Gimnazjada w strzelectwie 32. dziewcząt ZS nr 2 ul. ZR LOK Gimnazjada w strzelectwie Kościuszki 33. chłopców 34. Jesienne Mistrzostwa LZS w LA 35. Wiosenne Mistrzostwa LZS w LA PZ LZS Jesienne Mistrzostwa LZS w 36. biegach przełajowych Wiosenne Mistrzostwa LZS w 37. biegach przełajowych PZ LZS * Jarosław Jutkiewicz tel Pływalnia OSiR Edward Dec ul. Wojska Polskiego tel Krzysztof Ołowniuk tel Kazimierz Jakimowicz Stadion LA Ewa Pietraszewska ul. Wojska Polskiego tel Ewa Pietraszewska tel * miejsca i terminy zawodów zostaną ostatecznie określone w regulaminach szczegółowych. 2 Zawody zostaną usunięte z kalendarza MRS, jeśli nie zostaną wpisane do kalendarza PW SZS. 9

10 Lp. WYKAZ ZAWODÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Organizator zawodów Miejsce Zawody pływackie O Puchar 1. ZS nr 2 Dyrektora ZS nr 2 dziewcząt Pływalnia OSiR MUKS Zawody pływackie O Puchar ul. Wojska Polskiego 2. Olimpijczyk Dyrektora ZS nr 2 chłopców 3. (Liga) w koszykówce chłopców 4. (Liga) w piłce siatkowej dziewcząt 5. (Liga) w piłce siatkowej chłopców OSiR * 6. w piłce ręcznej chłopców 7. w tenisie stołowym dziewcząt 8. w tenisie stołowym chłopców 9. w szachach dziewcząt PSZS * 10. w szachach chłopców Srebrne muszkiety strefa 11. suwalska dla szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt Srebrne muszkiety strefa 12. suwalska dla szkół ponadgimnazjalnych chłopców w strzelaniu 13. ZR LOK ZS nr 2 z broni kulowej dziewcząt ul. Kościuszki w strzelaniu 14. z broni kulowej chłopców w strzelaniu 15. z broni pneumatycznej dziewcząt w strzelaniu 16. z broni pneumatycznej chłopców 17. Halowa piłka nożna chłopców Do ustalenia 18. Jesienne Mistrzostwa LZS w biegach przełajowych Wiosenne Mistrzostwa LZS w 19. biegach przełajowych PZ LZS * 20. Jesienne Mistrzostwa LZS w LA Stadion LA 21. Wiosenne Mistrzostwa LZS w LA ul. Wojska Polskiego * miejsca i terminy zawodów zostaną ostatecznie określone w regulaminach szczegółowych. ZAŁĄCZNIK nr 3 do Regulaminu MRS Osoba do kontaktu* Edward Dec tel Krzysztof Ołowniuk tel Beata Harasimowicz tel (lub osoba przez nią wskazana) Kazimierz Jakimowicz Ewa Pietraszewska tel

11 ZAŁĄCZNIK nr 4 do Regulaminu MRS. Suwałki, dnia 2011 r. Nazwa szkoły Znak sprawy: PLAN STARTU W ZAWODACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ Lp. Miejska Rywalizacja Sportowa 2010/2011 Liczba startujących Opiekun/ Opiekunowie (imię i nazwisko) uczniów Uwagi Lp. Plan startu w innych zawodach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem zawodów rangi ogólnopolskiej) Liczba startujących Opiekun/Opiekunowie Organizator Miejsce Uwagi uczniów (imię i nazwisko) zawodów zawodów Uwagi: 1. Plan startu należy sporządzić oddzielnie dla każdego poziomu szkół. 11

12 ZAŁĄCZNIK nr 5 do Regulaminu MRS.. Suwałki, 2012 r. Nazwa szkoły Znak sprawy: Sprawozdanie z planu startu w zawodach sportowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z podziałem na Miejską Rywalizację Sportową i Współzawodnictwo Sportowe Szkół Podstawowych/ Gimnazjów/ Szkół Ponadgimnazjalnych 3 o Puchar Podlaskiego Kuratora Oświaty Lp. Termin imprezy Miejska Rywalizacja Sportowa 2010/2011 Liczba startujących uczniów Opiekun/Opiekunowie (imię i nazwisko) Plan Wykonanie Plan Wykonanie Zajęte miejsce Liczba zdobytych punktów MRS Uwagi Współzawodnictwo Sportowe Szkół Podstawowych/Gimnazjów/Szkół Ponadgimnazjalnych 4 o Puchar Podlaskiego Kuratora Oświaty (awans na finały województwa) Start Start Liczba awansów Liczba Termin Zajęte Opiekun Lp. zespołu zespołu indywidualnych zdobytych Uwagi imprezy miejsce (imię i nazwisko) dziewcząt chłopców (nazwiska uczniów) punktów MRS Lp. Starty w innych zawodach sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem zawodów rangi ogólnopolskiej) Termin Miejsce Organizator Liczba startujących Opiekun/Opiekunowie Uwagi, w tym imprezy zawodów zawodów uczniów (imię i nazwisko) zajęte miejsce Uwagi: 1. Sprawozdanie z planu startu należy sporządzić oddzielnie dla każdego poziomu szkół w terminie do r. 3 Niepotrzebne skreślić. 4 Niepotrzebne skreślić. 12

REGULAMIN OGÓLNY XVI EDYCJI MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2015/2016 W SUWAŁKACH

REGULAMIN OGÓLNY XVI EDYCJI MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2015/2016 W SUWAŁKACH REGULAMIN OGÓLNY XVI EDYCJI MIEJSKIEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ 2015/2016 W SUWAŁKACH 1. Organizatorzy: 1. Organizatorami Miejskiej Rywalizacji Sportowej w Suwałkach, zwanej dalej MRS są: 1) Ośrodek Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Cel Celem współzawodnictwa jest upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej, aktywne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Nazwa zadania

Załącznik nr 7. Nazwa zadania Załącznik nr 7 a. w otwartych konkursach ofert Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zrealizowanych w 01 r. w tym: wysokość udzielonej dotacji na ich realizację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sprawozdanie z działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie brali udział we współzawodnictwie sportowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY DZIECI I MŁODZIEŻY na rok szkolny 2017/2018 powiat legionowski

REGULAMIN OLIMPIADY DZIECI I MŁODZIEŻY na rok szkolny 2017/2018 powiat legionowski REGULAMIN OLIMPIADY DZIECI I MŁODZIEŻY na rok szkolny 2017/2018 powiat legionowski Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Cel Celem współzawodnictwa jest upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej, aktywne

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ na rok szkolny 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B SZS

REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B SZS Białystok,15.09.2011 REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ B SZS W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW I. Cel i zadania: 1. Aktywne uczestnictwo młodzieży

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Wszystkie informacje (kalendarz i regulaminy, terminarze imprez, tabele punktowe) dotyczące rozgrywek w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POWIAT RADZYŃSKI REGULAMIN OGÓLNY

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POWIAT RADZYŃSKI REGULAMIN OGÓLNY KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POWIAT RADZYŃSKI REGULAMIN OGÓLNY 1. We wszystkich dyscyplinach, konkurencjach drużynowych zespół składa się z uczniów (uczennic) jednej szkoły. 2.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42 I. CEL Regulamin WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY POWIATOWEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN OGÓLNY POWIATOWEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY REGULAMIN OGÓLNY POWIATOWEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady przeprowadzania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie

Bardziej szczegółowo

Gliwicka Liga Pływacka GLiP - 2015 Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice

Gliwicka Liga Pływacka GLiP - 2015 Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice Gliwicka Liga Pływacka GLiP - 2015 Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice Uwaga - w każdej edycji szkoła może wystawić dowolną ilość uczestników!!!. 1.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 2 wtorek 3 środa 4 czwartek 5 piątek 6 sobota 7 niedziela 8

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 PT 2 SO 3 N 4 PN Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 5 WT 6 ŚR 7 CZ 8 PT 9 SO 10 N 11 PN 12 WT 13 ŚR 14 CZ 15

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ III. REGULAMIN OGÓLNY IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Wszystkie informacje ( Kalendarz i regulaminy, terminarze imprez, tabele punktowe) dotyczące rozgrywek

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy im. Wilhelma Szewczyka ul. 3-go Maja Czerwionka-Leszczyny tel./fax

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy im. Wilhelma Szewczyka ul. 3-go Maja Czerwionka-Leszczyny tel./fax Zapraszamy na 1. Organizator : Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wilhelm Szewczyk 2. Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Rybniku 3. Cel zawodów: Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci szkół

Bardziej szczegółowo

IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB

IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWO TURYSTYCZNEGO SZKÓŁ I GMIN, POWIATOWEGO I MIEJSKIEGO ZRZESZENIA LZS W ZAMOŚCIU NA 2016 ROK POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU ZAMOJSKIEGO HENRYKA MATEJA I. CEL: popularyzacja

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 GIMNAZJADA V. REGULAMIN OGÓLNY GIMNAZJADY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 UWAGA!!! Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół www.srs.szs.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Ze sportowym pozdrowieniem

Szanowni Państwo. Ze sportowym pozdrowieniem Każdy rodzaj sportu niesie za sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo Sportowe Szkół Powiatu Słupeckiego

Współzawodnictwo Sportowe Szkół Powiatu Słupeckiego Słupca, 22 czerwca 2017 r. MOS-411-2-11/2017 Sprawozdanie z realizacji Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska w Powiecie Słupeckim w roku szkolnym 2016/2017 Współzawodnictwo Sportowe Szkół

Bardziej szczegółowo

Terminarz współzawodnictwa w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Terminarz współzawodnictwa w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Terminarz współzawodnictwa w Powiatowych Igrzyskach Sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Patronat honorowy nad rozgrywkami objęli: Starosta, Burmistrz i Wójtowie. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 WT Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 2 ŚR 3 CZ 4 PT 5 SO 6 N 7 PN 8 WT 9 ŚR 10 CZ 11 PT 12 SO 13 N 14 PN 15

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania w 2012 r. O.524.1.2011 Lp. Numer oferty Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę Nazwa zadania zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

Pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo. Legionowo, 15 maja 2008 r. II. Organizatorzy: Gimnazjum nr 3 imienia Janusza Kusocińskiego w Legionowie

Pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo. Legionowo, 15 maja 2008 r. II. Organizatorzy: Gimnazjum nr 3 imienia Janusza Kusocińskiego w Legionowie R E G U L A M I N II Międzyszkolnego Mityngu Lekkoatletycznego Szkół Gimnazjalnych z okazji Święta Szkoły Gimnazjum nr 3 imienia Janusza Kusocińskiego w Legionowie Pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2015/2016 organizowanych przez PW SZS Grupa Północna, P SZS w Suwałkach opracowała: Beata Harasimowicz Gimnazjum System gier uzależniony jest od liczby zespołów;

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY 1. We wszystkich dyscyplinach, konkurencjach drużynowych zespół składa się z uczniów (uczennic) jednej szkoły.

Bardziej szczegółowo

Gliwicka Liga Pływacka GLiP Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice

Gliwicka Liga Pływacka GLiP Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice !! Gliwicka Liga Pływacka GLiP - 2013 Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice Uwaga! - w tym sezonie w rywalizacji indywidualnej uczniów Szkól Podstawowych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015

KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015 KALENDARZ POWIATOWYCH IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2014/2015 DATA MIEJSCE 1. 24.09.2014 godzina10 00 stadion OSiR 2. 02.10.2014 Godzina 10.00 "Camping przy Baszcie" 3. 22.10.2014r. Gimnazjum Nowy DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży. Popularyzacja strzelectwa sportowego , ,34

Organizacja imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży. Popularyzacja strzelectwa sportowego , ,34 Załącznik nr 7 Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zrealizowanych w 2014 r. w tym: wysokość udzielonej dotacji na ich realizację z budżetu Miasta Suwałk a.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015

REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015 REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015 I. CEL: - propagowanie sportu w środowisku szkolnym, - zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

Organizatorem zawodów są: szkoły, SKS, UKS, SZS, LZS oraz Związki Sportowe;

Organizatorem zawodów są: szkoły, SKS, UKS, SZS, LZS oraz Związki Sportowe; R E G U L A M I N O G Ó L N Y IMPREZ SPORTOWYCH OBJĘTYCH KALENDARZEM SIERADZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Na rok szkolny 2011/2012 Regulamin określa ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - sezon 2014/15

Regulamin Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - sezon 2014/15 Regulamin Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - sezon 2014/15 REGULAMIN KRAKOWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 2014/15 ZGODNIE Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM WSPÓŁZAWODNICTWA SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO: IGRZYSKA SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR II/722/2007 PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚW. Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR II/722/2007 PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚW. Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2007 roku ZARZĄDZENIE NR II/722/2007 PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚW. Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2007 roku w sprawie Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Współzawodnictwa Sportowego o tytuł Najbardziej Usportowionej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 POWIAT RADZYŃ PODLASKI REGULAMIN OGÓLNY 1. We wszystkich dyscyplinach, konkurencjach drużynowych zespół składa się z uczniów (uczennic) jednej szkoły.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Katowice

Regulamin współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Katowice Regulamin współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Katowice & 1 ORGANIZATORZY 1. Ogólne kierownictwo nad systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadania publicznego

Realizacja zadania publicznego Realizacja zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej organizacja powiatowych imprez sportowych Termin realizacji: 18.05.2007 15.12.2007 r. Prowadzący zadanie: Uczniowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY Gdańskich Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych

REGULAMIN OGÓLNY Gdańskich Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych URZĄD MIASTA GDAŃSKA GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ REGULAMIN OGÓLNY Gdańskich Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych w roku szkolnym 2016/2017 80-314 Gdańsk; Al. Grunwaldzka 244, E-mail: sport@gokf.gda.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH PWSZS 1 CZ Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 2 PT 3 SO 4 N 5 PN 6 WT 7 ŚR 8 CZ 9 PT 10 SO 11 N 12 PN 13 WT 14 ŚR 15

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię... Rocznik Klasa. Nazwa szkoły Klub sportowy ( UKS ).. Dystans W/w Kartę Startową należy wypełnić drukowanymi literami.

Nazwisko i Imię... Rocznik Klasa. Nazwa szkoły Klub sportowy ( UKS ).. Dystans W/w Kartę Startową należy wypełnić drukowanymi literami. Regulamin III Spartakiady Dzieci i Młodzieży Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej pod Honorowym Patronatem Posła Sławomira Zawiślaka BIEGI PRZEŁAJOWE 1. Cel: Przypomnienie dzieciom i młodzieży o czwartej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2015/2016 organizowanych przez PW SZS Grupa Północna, opracowała: Beata Harasimowicz Gimnazjum System gier uzaleŝniony jest od liczby zespołów; 8-6 zespołów:

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wskazane przez zwiąki sportowe

Zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wskazane przez zwiąki sportowe Zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wskazane przez zwiąki sportowe Lp. Nazwa zawodów Organizotar 1 Igrzyska Szkół Podstawowych 2 Gimnazjada Dla kogo organizowane zasięg terytorialny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rywalizacji sportowej Szkół podstawowych GMINY NOWY TARG

Podsumowanie rywalizacji sportowej Szkół podstawowych GMINY NOWY TARG Podsumowanie rywalizacji sportowej Szkół podstawowych GMINY NOWY TARG za rok szkolny 2010/2011 Koordynator ds. sportu Tomasz Klag 1 Komunikat nr 14/2010-11 Wstęp Celem sprawozdania jest podsumowanie rywalizacji

Bardziej szczegółowo

Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic. REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r.

Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic. REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r. Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r. 1. CEL popularyzacja sportu, turystyki i rekreacji wśród dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE IGRZYSKA DZIECI. Piłka noŝna chłopcy. Piłka noŝna dziewczęta. ŁomŜa miasto, Zambrów (1 zespół) Unihokej. Piłka siatkowa chłopcy

GRUPY ELIMINACYJNE IGRZYSKA DZIECI. Piłka noŝna chłopcy. Piłka noŝna dziewczęta. ŁomŜa miasto, Zambrów (1 zespół) Unihokej. Piłka siatkowa chłopcy GRUPY ELIMINACYJNE IGRZYSKA DZIECI Piłka noŝna chłopcy Grajewo., Kolno (1 zespół) Zambrów. powiat ŁomŜa (1 zespół) Piłka noŝna dziewczęta Gospodarz: ŁomŜa powiat (2 zespoły) Kolno, Grajewo (1 zespół) ŁomŜa

Bardziej szczegółowo

90 000,00 O /10. koszt realizacji zadania. Wnioskowana dotacja. kwota dotacji. Planowana. planowany. Całkowity

90 000,00 O /10. koszt realizacji zadania. Wnioskowana dotacja. kwota dotacji. Planowana. planowany. Całkowity O.4120-1/10 Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. Lp. Nr oferty O.4120-

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY EKONOMICZNYCH IGRZYSK UEK 2013/14

REGULAMIN OGÓLNY EKONOMICZNYCH IGRZYSK UEK 2013/14 REGULAMIN OGÓLNY EKONOMICZNYCH IGRZYSK UEK 2013/14 Wrzesień 2013 1. Cele Ekonomicznych Igrzysk Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: -propagowanie zdrowego stylu życia i uprawiania sportu przez studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Koordynator Akademickich Mistrzostw Śląska Ryszard Borys Kontakt z Klubami Uczelnianymi AZS Katarzyna Karpińska-Szemes I. CEL

Bardziej szczegółowo

Sukcesy sportowe VI LO im. J. Korczaka w ciągu 25 lat /2015

Sukcesy sportowe VI LO im. J. Korczaka w ciągu 25 lat /2015 Sukcesy sportowe VI LO im. J. Korczaka w ciągu 25 lat... 2014/2015 II miejsce Klasyfikacja Generalna Szkół Ponadgimnazjalnych w Sosnowcu w kat. II miejsce Mistrzostwa Sosnowca klas I w Lekkoatletyce w

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE. Piłka noŝna chłopcy. Piłka noŝna dziewczęta. ŁomŜa miasto, Zambrów (1 zespół) Unihokej. Piłka siatkowa chłopcy

GRUPY ELIMINACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE. Piłka noŝna chłopcy. Piłka noŝna dziewczęta. ŁomŜa miasto, Zambrów (1 zespół) Unihokej. Piłka siatkowa chłopcy GRUPY ELIMINACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE Piłka noŝna chłopcy Grajewo., Kolno (1 zespół) Wys. Maz., powiat ŁomŜa (1 zespół) Piłka noŝna dziewczęta Gospodarz: ŁomŜa powiat (2 zespoły) ŁomŜa miasto, Zambrów (1

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ XIX IGRZYSK MŁODZIEŻY (GIMNAZJA i 7 KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ) ROK SZKOLNY 2017/2018

KALENDARZ XIX IGRZYSK MŁODZIEŻY (GIMNAZJA i 7 KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ) ROK SZKOLNY 2017/2018 imp. Nazwa imprezy 1. Sztafetowych biegach przełajowych dz. i Rocznik uczestnika ORGANIZATOR MISTRZOSTW POWIATU Sławomir Szymczak KALENDARZ XIX IGRZYSK MŁODZIEŻY (GIMNAZJA i 7 KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Mityng Lekkoatletyczny Szkół Gimnazjalnych z okazji Święta Szkoły Gimnazjum Nr 3 imienia Janusza Kusocińskiego w Legionowie pod

Międzyszkolny Mityng Lekkoatletyczny Szkół Gimnazjalnych z okazji Święta Szkoły Gimnazjum Nr 3 imienia Janusza Kusocińskiego w Legionowie pod Międzyszkolny Mityng Lekkoatletyczny Szkół Gimnazjalnych z okazji Święta Szkoły Gimnazjum Nr 3 imienia Janusza Kusocińskiego w Legionowie pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo Legionowo, 2015 R E

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW. W RAMACH LIGII PIŁKI NOśNEJ

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW. W RAMACH LIGII PIŁKI NOśNEJ Załącznik nr 1 REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW W RAMACH LIGII PIŁKI NOśNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Liga Piłki NoŜnej stanowi integralną część

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w 11-ej edycji Międzyszkolnych Mistrzostw

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w 11-ej edycji Międzyszkolnych Mistrzostw Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w 11-ej edycji Międzyszkolnych Mistrzostw Bowlingowych, rozgrywanych na kręgielniach Centrum U7 w Gdańsku i Gdyni. W ostatniej edycji Mistrzostw udział wzięło 1035

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO ZRZESZENIA LZS W ŁODZI na rok 2013

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO ZRZESZENIA LZS W ŁODZI na rok 2013 REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO ZRZESZENIA LZS W ŁODZI na rok 2013 I. CEL ocena poziomu upowszechniania, wyników i aktywności ogniw, gmin i powiatów w zakresie kultury fizycznej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA 2017/2018

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA 2017/2018 REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA 2017/2018 I. CEL 1. Celem Akademickich Mistrzostw Śląska jest: popularyzacja sportu wśród społeczności akademickiej, sprawdzian poziomu sportowego oraz wyłonienie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42 Regulamin KLASYFIKACJI MEDALOWEJ Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze na rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania* Wigry Suwałki szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży 2014

Nazwa zadania* Wigry Suwałki szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży 2014 Załącznik nr 8 a. w naborze wniosków Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki zrealizowanych w 2014 r. w tym: wysokość udzielonej dotacji na ich realizację z budżetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Regulamin Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Regulamin Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Przepisy ogólne oraz cele 1. 1. Regulamin Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH na rok szkolny 2015/2016 organizowanych przez PW SZS Grupa Północna, P SZS w Suwałkach opracowała: Beata Harasimowicz Szkoły Podstawowe System gier uzależniony jest od liczby

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK POWIAT GRYFIŃSKI REGULAMIN Rozgrywek międzyszkolnych na rok szkolny 06/7 organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.. Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Młodzieży Szkolnej 2010/2011

Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Młodzieży Szkolnej 2010/2011 Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Młodzieży Szkolnej 2010/2011 L.P DATA DYSCYPLINA MIEJSCE ZMIANY SZKOŁY PODSTAWOWE - IGRZYSKA 1. 07.10.2010 Mini piłka nożna dziewcząt Zespół

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo obejmuje wybrane imprezy organizowane w 2016 roku. IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB PROWADZANIA

Współzawodnictwo obejmuje wybrane imprezy organizowane w 2016 roku. IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB PROWADZANIA REGULAMIN XVIII WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWO TURYSTYCZNEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO EDYCJA 2016 ROK I CEL popularyzacja sportu i turystyki w środowisku

Bardziej szczegółowo

OD KRASNOLUDKA DO GIMLUDKA REGULAMIN

OD KRASNOLUDKA DO GIMLUDKA REGULAMIN OD KRASNOLUDKA DO GIMLUDKA biegi dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej REGULAMIN 1. Cel: popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

roku, bądź szkoły z ich rejonu. 17. Ustala się następujące limity zawodników (ilość medali!) w poszczególnych dyscyplinach:

roku, bądź szkoły z ich rejonu. 17. Ustala się następujące limity zawodników (ilość medali!) w poszczególnych dyscyplinach: POWIAT GRYFIŃSKI REGULAMIN Rozgrywek międzyszkolnych na rok szkolny 07/8 organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.. Z dniem września 07 r zmienia się nazwy poszczególnych szczebli rozgrywek:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozgrywek międzyszkolnych na rok szkolny 2015/16 organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie.

REGULAMIN Rozgrywek międzyszkolnych na rok szkolny 2015/16 organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie. POWIAT GRYFIŃSKI REGULAMIN Rozgrywek międzyszkolnych na rok szkolny 0/6 organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie.. Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE. Piłka noŝna chłopcy. Piłka noŝna dziewczęta. ŁomŜa miasto, Zambrów (1 zespół) Unihokej. Piłka siatkowa chłopcy

GRUPY ELIMINACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE. Piłka noŝna chłopcy. Piłka noŝna dziewczęta. ŁomŜa miasto, Zambrów (1 zespół) Unihokej. Piłka siatkowa chłopcy GRUPY ELIMINACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE Piłka noŝna chłopcy Grajewo., Kolno (1 zespół) Gospodarz: Wys. Maz.(2 zespoły) Zambrów, powiat ŁomŜa (1 zespół) Piłka noŝna dziewczęta Gospodarz: ŁomŜa powiat (2 zespoły)

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiej imprezy sportowo- edukacyjnej TURNIEJ O DZBAN MLEKA 2017

Regulamin wojewódzkiej imprezy sportowo- edukacyjnej TURNIEJ O DZBAN MLEKA 2017 Regulamin wojewódzkiej imprezy sportowo- edukacyjnej TURNIEJ O DZBAN MLEKA 2017 1 Organizatorami imprezy sportowo-edukacyjnej są: Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie oraz Gimnazjum nr 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LESZCZYŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Regulamin określa zasady przeprowadzenia zawodów sportowych dla dzieci

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SPORTOWY POWIATU HAJNOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 LP. POWIAT HAJNOWSKI GRUPA POŁUDNIOWA NAZWA IMPREZY SZK TERMIN MIEJSCE TERMIN MIEJSCE

KALENDARZ SPORTOWY POWIATU HAJNOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 LP. POWIAT HAJNOWSKI GRUPA POŁUDNIOWA NAZWA IMPREZY SZK TERMIN MIEJSCE TERMIN MIEJSCE LP. POWIAT HAJNOWSKI GRUPA POŁUDNIOWA NAZWA IMPREZY SZK TERMIN MIEJSCE TERMIN MIEJSCE 1. Sztafetowe biegi przełajowe - dz.+chł SP 26.IX.2008 g.9.00 H-ka, stadion leśny 8.X.2008, g.11.00 SP Wasilków 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDARZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

POWIATOWY KALENDARZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LP POWITOWY KLENDRZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ 2017-2018 NZW IMPREZY SZCZEEL ELIMINCJI IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ KTEGORI WIEKOW TERMIN MIEJSCE TERMIN ZGŁOSZEŃ 1 Drużynowe biegi przełajowe mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W MISTRZOSTWACH POWIATU TORUŃSKIEGO ORGANIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Olęderskiego Festiwalu Biegowego w Jastrzębsku Starym

Olęderskiego Festiwalu Biegowego w Jastrzębsku Starym I. CEL IMPREZY REGULAMIN III WIOSENNYCH BIEGÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach Olęderskiego Festiwalu Biegowego w Jastrzębsku Starym 1. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży. 2. Umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej (PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody (na sezon 2016) & 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej (PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody (na sezon 2016) & 1. Postanowienia ogólne Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej (PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody (na sezon 2016) & 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem cyklu Polskiej Ligi Jeździeckiej (dalej PLJ)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Widząc, iż wysoki poziom aktywności ruchowej wśród uczniów gwarantuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i sprawności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LIGI PŁYWACKIEJ PRO FUTURO O PUCHAR KONRADA CZERNIAKA ROK

REGULAMIN LIGI PŁYWACKIEJ PRO FUTURO O PUCHAR KONRADA CZERNIAKA ROK REGULAMIN LIGI PŁYWACKIEJ PRO FUTURO O PUCHAR KONRADA CZERNIAKA ROK 2012-2013 Liga Pływacka Pro Futuro o Puchar Konrada Czerniaka, to cykl zawodów drużynowych składający się z ośmiu (8) rund. Każda runda

Bardziej szczegółowo

MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ

MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ DYREKTORZY SZKÓŁ NAUCZYCIELE, RODZICE OPIEKUNOWIE SKS SZANOWNI PAŃSTWO! Rozpoczynamy nowy sportowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczynając pracę w nowym roku szkolnym 2016/2017 przekazuje do szkół niniejsze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZAWODÓW PŁYWACKICH

KOMUNIKAT ZAWODÓW PŁYWACKICH KOMUNIKAT ZAWODÓW PŁYWACKICH ŁOMIANKI TERMIN ZAWODÓW: 24-25.05.2016r. Blok I: 24 maj : rozgrzewka godz. 9:00, zawody: - godz. 10:00 Blok II: 25 maj : rozgrzewka godz. 9:00, zawody: - godz. 10:00 MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR LATA 2015 POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA BIELAWA

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR LATA 2015 POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA BIELAWA KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR LATA 2015 POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA BIELAWA 19.09.2015 CEL ZAWODÓW : Upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz idei rywalizacji fair play Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Prezes: Anna Gałbas. Andrzej Ścierko kom. 0 501 237 568 e-mail: abej@op.pl

Prezes: Anna Gałbas. Andrzej Ścierko kom. 0 501 237 568 e-mail: abej@op.pl MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY MSP 9, ul. Waculika 10, 41-943 Piekary Śląskie tel./fax 0

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rywalizacji sportowej szkół gimnazjalnych

Podsumowanie rywalizacji sportowej szkół gimnazjalnych Podsumowanie rywalizacji sportowej szkół gimnazjalnych za rok szkolny 26/27 Koordynator ds. sportu mgr Paweł Zych 1 z 8 Komunikat Nr 1/26/27 Wstęp Celem sprawozdania jest podsumowanie rywalizacji sportowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGÓW MŁODZIEŻOWYCH PRZY IV BIEGU Z MOTYLEM

REGULAMIN BIEGÓW MŁODZIEŻOWYCH PRZY IV BIEGU Z MOTYLEM REGULAMIN BIEGÓW MŁODZIEŻOWYCH PRZY IV BIEGU Z MOTYLEM I. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży. 2. Umożliwienie czynnego wypoczynku oraz wzmacnianie zdrowia i kondycji uczestników;

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ POWIATOWY IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2017/2018 JAKO ELIMINACJE DO ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WIELKOPOLSKA

KALENDARZ POWIATOWY IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2017/2018 JAKO ELIMINACJE DO ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WIELKOPOLSKA KALENDARZ POWIATOWY IMPREZ SPORTU SZKOLNEGO W ROKU 2017/2018 JAKO ELIMINACJE DO ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO WIELKOPOLSKA L.P (propozycja) DATA MIEJSCE 04.10.2017 r. Park Feliksa w

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY ul. Grunwaldzka Rzeszów

Rzeszów, PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY ul. Grunwaldzka Rzeszów Rzeszów, 2015-05-04 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów Państwo Dyrektorzy gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w województwie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie informuje, że w ramach

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 00/00 0.0.00r. Starostwo Powiatowe. Informacja o realizacji kalendarza imprez sportowych w powiecie lubańskim w ramach

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WARSZAWY I MAZOWSZA

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WARSZAWY I MAZOWSZA AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WARSZAWY I MAZOWSZA 2016/2017 REGULAMIN OGÓLNY I. CEL 1) Celem Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza (AMWiM) jest: a) przegląd pracy sportowo-wychowawczej i organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania* Rozwój sportu w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące w indywidualnych sportach - co najmniej na szczeblu ogólnopolskim

Nazwa zadania* Rozwój sportu w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące w indywidualnych sportach - co najmniej na szczeblu ogólnopolskim Załącznik nr 8 Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki zrealizowanych w 2015 roku, w tym wysokość udzielonej dotacji na ich realizację z budżetu Miasta Suwałk a) w

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny VI OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY DZIERŻONIÓW II OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY STOSZOWICE 27.04.2015 OSIR BIELAWA-PŁYWALNIA,,AQUARIUS

Bardziej szczegółowo

XXVI Biegi Uliczne "Wiosna Cekowska 2016"

XXVI Biegi Uliczne Wiosna Cekowska 2016 XXVI Biegi Uliczne "Wiosna Cekowska 2016" Wyniki biegu głównego ------------------------------- Już po raz dwudziesty szósty odbędą się Biegi Uliczne Wiosna Cekowska cieszące się co roku dużą popularnością.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Liga Międzyuczelniana - Regulamin ogólny

Dolnośląska Liga Międzyuczelniana - Regulamin ogólny Dolnośląska Liga Międzyuczelniana - Regulamin ogólny WSTĘP Dolnośląska Liga Międzyuczelniana to impreza o charakterze sportowo rekreacyjnym będąca elementem systemu rywalizacji sportowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

Terminarz rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej rok szkolny 2012/2013 SZKOŁY PODSTAWOWE

Terminarz rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej rok szkolny 2012/2013 SZKOŁY PODSTAWOWE Terminarz rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej rok szkolny 2012/2013 SZKOŁY PODSTAWOWE Lp. Dyscypliny sportowe Termin Miejsce między 1. Biegi przełajowe 02.10.2012 g.10 09.10.2012 r. godz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w powiecie zgierskim za rok szkolny

Sprawozdanie merytoryczne z Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w powiecie zgierskim za rok szkolny Sprawozdanie merytoryczne z Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w powiecie zgierskim za rok szkolny 2011-2012 W roku szkolnym 2011/12 w powiecie zostało zorganizowanych 51 imprez w pięciu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie. Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie. Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie POWIATOWE IGRZYSKA SPORTOWE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KALENDARZ I REGULAMIN ROK SZKOLNY 2015/2016 DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDARZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ 2013-2014 GIMNAZJA

POWIATOWY KALENDARZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ 2013-2014 GIMNAZJA POWITOWY KLENDRZ SPORTOWY SZS I GRUPY POŁUDNIOWEJ 2013-2014 GIMNZJ LP NZW IMPREZY SZCZEEL ELIMINCJI KTEGORI WIEKOW TERMIN MIEJSCE TERMIN ZGŁOSZEŃ 1 Indywidualne biegi przełajowe mistrzostwa powiatu 1998,1999,2000

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O G Ó L N Y IMPREZ SPORTOWYCH OBJĘTYCH KALENDARZEM SIERADZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO. Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

R E G U L A M I N O G Ó L N Y IMPREZ SPORTOWYCH OBJĘTYCH KALENDARZEM SIERADZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO. Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych R E G U L A M I N O G Ó L N Y IMPREZ SPORTOWYCH OBJĘTYCH KALENDARZEM SIERADZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Na rok szkolny 2013/2014 Regulamin określa ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 1. TERMIN I MIEJSCE: 28.09.2016r., godz. 10.30 park miejski przy os. Armii Krajowej 2. UCZESTNICY: prawo startu mają uczniowie z roczników: 2001, 2002, 2003 i mł. na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY XV WIELKOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014

REGULAMIN OGÓLNY XV WIELKOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 REGULAMIN OGÓLNY XV WIELKOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Cele i zadania 1. Zawody szkolne stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Bardziej szczegółowo