Dziœ w Biuletynie. Nr 2/76/11 lipiec 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziœ w Biuletynie. Nr 2/76/11 lipiec 2011"

Transkrypt

1 Nr 2/76/11 lipiec 2011 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Wybory ławników - Zmieniamy nasze szkoły - Szlak Marianny Orańskiej - Wykaz sołtysów i rad sołeckich - Remont wieży kościelnej - Noc w muzeum - Lądek jakiego nie znacie - Program rozwoju bibliotek - Remont ulicy Leńskiego - Zmiana przepisów dla przedsiębiorców - Wywóz nieczystaości stałych - Festyn integracyjny - Zwycięskie zespoły śpiewacze - Olimpiada przedszkolaków - Romski TABOR - Inwestycje w gminie - Otwarcie, po remontach - Biegi, Basketmania, Cyklo Glacensis, Eurorando Spływ kajakowy - Głogi przy ul. Konopnickiej - Dni św. Floriana - Miss Dolnego Śląska - Strategia marketingowa - Wirtualny spacer - Ocalić od zapomnienia

2 2 Biuletyn Bystrzycki 2/76/11

3 2/76/11 Biuletyn Bystrzycki 3 Dni Miast Partnerskich - Dni Św. Floriana - patrona Bystrzycy Kłodzkiej Od kilku już lat dzień 2 maja upływa pod symbolem obchodów Dnia Świętego Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej. Dni Miast Partnerskich Dzień św. Floriana to właśnie pod takim hasłem witani byli zaproszeni goście. Wszystko zaczęło się już o godz. 11:30, kiedy to w Muzeum Filumenistycznym otwarta została wystawa ukazująca Polskie Malarstwo Współczesne. Ekspozycja składała się z ponad 30 dzieł autorstwa m.in. J. Nowosielskiego, J. Dudy-Gracza, F. Starowieyskiego, Z.Beksińskiego. Tuż po uroczystej mszy świętej w Kościele p.w. Św. Michała Archanioła, uliczki Bystrzycy Kłodzkiej wypełniły się kolorowymi korowodami strażaków, mażoretek, teatralne, a także spektakl lalkowy KOT W BUTACH Teatru Rozrywki Trójkąt. Na nieco starszych również czekały niespodzianki m.in. konkursy przygotowane przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka piłowanie drzewa i rzuty szyszką do celu... A jeśli komuś zabrakło sił z całą pewnością dodawały ich kramy Kół Gospodyń Wiejskich, które uginały się pod ciężarem domowych potraw i wypieków. Tłumy widzów gromadziły się przy paradnych pokazach Mażoretek oraz występach Strażackich Orkiestr Dętych. Wczesnym wieczorem rozbrzmiewała muzyka w wykonaniu zespołów Interstate 60 oraz Świnka Halinka. fot. Przemarsz uczestników uroczystości Dni św. Floriana orkiestr dętych, harcerzy i szczudlarzy prowadzącymi pochód na plac rekreacyjny przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej. Po przybyciu na miejsce Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma przywitała zgromadzonych gości oraz dokonała oficjalnego otwarcia imprezy. Na uczestników czekały nie lada atrakcje: najmłodsi mogli rozładować swoją energię na wirujących karuzelach, dmuchańcach i dziecięcych kramach. W zachwyt wprawiały dzieci warsztaty plastyczne i W międzyczasie prężnie rozkwitała zabawa fantowa, której szczytnym celem była zbiórka środków na rehabilitację i leczenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka, zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Bystrzycy Kłodzkiej. Późnym wieczorem tłumy widzów zaczęły napływać do Bystrzycy Kłodzkiej by wysłuchać niezapomnianego występu zespołu VOLVER, który wykonaniem swoich największych hitów wspaniale rozbawił i rozśpiewał bystrzycką i okoliczną publiczność. Zwieńczeniem pełnego wrażeń dnia był spektakularny pokaz sztucznych ogni, od których niebo nad królewskim miastemzapłonęło! Dodatkową atrakcją obchodów Dni Miasta była organizacja ciekawego wydarzenia pt. Muzyczna Wiosna w Euroregionie Glacensis, a podczas niej m.in.: występy lokalnych ludowych zespołów śpiewaczych. Pomimo niesprzyjającej aury zespoły pojawiły się na miejscu organizacji imprezy, dostarczając słuchaczom niezapomnianych wrażeń muzycznych i kulturalnych. Obchody Dni Miast Partnerskich oraz Muzycznej Wiosny w Euroregionie Glacensis zrealizowano w ramach Mikroprojektu BIAŁO-CZERWONO-NIEBIESCY w Euroregionie Glacensis. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Przekraczamy granice. Alicja Litkowiec Wydział Promocji i Sportu

4 4 Biuletyn Bystrzycki 2/76/11 Informacja w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych ławników. Kadencja ławników sądów okręgowych trwa 4 lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Liczba ławników wybieranych przez Radę Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej: Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy pismem z dnia r. poinformował, że Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej winna dokonać wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję w latach łącznie 12 ławników, w tym do: Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 10, Wydziału Pracy - 2. Kto może zgłosić kandydata i jaki jest termin? Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy. Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2011 r. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2. jest nieskazitelnego charakteru, 3. ukończył 30 lat, 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 5. nie przekroczył 70 lat, 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Ławnikami nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy, 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy, 6. duchowni, 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 8. funkcjonariusze Służby Więziennej, 9. radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Jakie dokumenty należy złożyć? Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego, do której należy załączyć: informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Dokumenty wymienione w punkcie od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uwaga! Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. Stosowne dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów na ławników należało składać do Biura Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w ratuszu na Placu Wolności nr 1 nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. Druki kart zgłoszenia kandydata na ławnika, oraz listy osób zgłaszających kandydata na ławnika można było otrzymać w Biurze Rady Miejskiej - pod adresem podanym wyżej, lub też pobrać za pomocą internetu z Biuletynu Informacji Publicznej UMiG pod adresem: pl/wybory ławników. Anna Rogalka - Biuro Rady Miejskiej

5 2/76/11 Biuletyn Bystrzycki 5 Uwaga przedsiębiorco!!! Zmiana przepisów od dnia 1 lipca 2011 r. Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, iż zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18 poz. 97 z 4 lutego 2009 r.) organy ewidencyjne obowiązane są do przeniesienia danych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie wyłączenia z wymiaru czynszowego składnika wywóz nieczystości stałych - Zarząd Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że każdy Najemca lokalu komunalnego mieszkalnego i użytkowego w budynkach komunalnych zo- Planty przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury nie ostygły jeszcze na dobre po gorących cygańskich rytmach, a już zawitali na nie kolejni pełni zapału artyści. Polsko-czeski Festyn Integracyjny ZA JEDEN UŚMIECH DZIECKA to następny wartościowy projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej*. W tej plenerowej kulturalno-rekreacyjnej imprezie o charakterze integracyjnym uczestniczyła młodzież i dzieci niepełnosprawne oraz ich opiekunowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu-Zdroju, Szkoły Integracyjnej w Kłodzku, Szkoły Specjalnej w Usti nad Orlicą, Do bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mogą zostać przeniesieni wyłącznie przedsiębiorcy, których wpisy posiadają aktualne dane, zgodne z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095). W związku z powyższym prosimy przedsiębiorców posiadających wpisy do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o uaktualnienie i uzupełnienie danych figurujących w ewidencji o: PESEL. 2. REGON. 3. NIP. Wywóz nieczystości stałych a także uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych z Bystrzycy Kłodzkiej. Radości i zabawy było co niemiara. Barwny festyn wypełniły wspólne warsztaty teatralne i plastyczne, tańce, spektakle teatrów lalkowych, a także występy teatralne i muzyczne oraz liczne konkursy i zabawy. W ramach imprezy 300 jej uczestników z Czech i z Polski otrzymało gorący poczęstunek, słodycze, owoce i napoje. Wszystkie dzieci świetnie bawiły się razem, zarówno polskie jak i czeskie, te ze zwykłych szkół oraz te ze specjalnych i integracyjnych. 4. KODY PKD 2007 określające rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Celem aktualizacji danych należy wypełnić wniosek EDG 1 dostępny na stronie internetowej lub w pokoju nr 14 Urzędu Miasta Gminy. Wypełniony wniosek EDG 1 może być przesłany lub złożony osobiście bądź przez pełnomocnika wraz z ważnym dokumentem pełnomocnictwa. Jeżeli informacje będą przesłane, to własnoręczność podpisu musi być potwierdzona notarialnie. Monika Pyrcz-Jurczyk Wydział PiRL bowiązany jest do zawarcia umowy na wywóz nieczystości stałych w terminie do dnia r. z wybraną firmą uprawnioną do ich odbioru (np.: ZUK Sp. z.o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej). W razie zawarcia ww. umowy przed dniem r. prosimy o przybycie wraz z zawartą umową na wywóz nieczystości stałych do siedziby Zarządu Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 13 celem uwzględnienia jej w rozliczeniach z tytułu wywozu nieczystości stałych. Festyn integracyjny Za jeden uśmiech dziecka Małgorzata Chszczanowicz Kierownik ZBK Uradowane dziecięce buzie rozsyłały dookoła nie jeden, ale setki uśmiechów i taki właśnie był cel organizowania takiej imprezy. Impreza została zrealizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej z projektu pn.: BIAŁO CZERWONO NIEBIESCY w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz RP za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Marek Karwowski

6 6 Biuletyn Bystrzycki 2/76/11 Konkurs Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju W 2011 roku Gmina Bystrzyca Kłodzka złożyła trzy wnioski o dofinansowanie projektów do Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Lądku Zdroju w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Małe projekty. Wniosek pn. Opracowanie i wykonanie folderu promocyjnego pn. Smaki Wsi Sudeckiej wraz z prezentacją multimedialną. Głównym założeniem projektu jest opracowanie i wykonanie folderu informacyjno promocyjnego wraz z prezentacją multimedialną, promującego walory turystyczne, rekreacyjne, kulturowe i historyczne miejscowości z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka. Projekt zakłada również rozwijanie aktywności społeczności W 2011 roku Gmina Bystrzyca Kłodzka złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie. Wniosek został złożony do Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Lądku Zdroju w ramach działania 4.1/413 lokalnej, w tym m.in. poprzez promocję lokalnej twórczości, lokalnych gospodarstw agroturystycznych, regionalnych produktów produkowanych przez rolników i rzemieślników, jak również promocje fauny i flory terenów wiejskich z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego gminy. Wartość projektu ,00 zł (z VAT), kwota wnioskowanego dofinansowania ,00 zł (stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych projektu). Drugi projekt pn. Wydanie folderu informacyjnego i utworzenie strony WWW promującej wieś Międzygórze. Celem projektu jest promocja wsi Międzygórze poprzez wydanie folderu informacyjnego i utworzenie strony WWW, promujących m.in. walory turystyczne i krajobrazowe Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi. Celem projektu jest poprawa estetyki przestrzennej miejscowości oraz poprawa jakości życia na wsi i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej. Realizacja projektu wpłynie miejscowości oraz inne atrakcje. Całkowity koszt operacji ,00 zł (z VAT), kwota wnioskowanego dofinansowania ,09 zł (stanowi 70% kosztów kwalifikowanych projektu). Trzecim projektem na który został złożony wniosek o dofinansowanie jest projekt pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zabłociu i Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie. Celem projektu jest zakup niezbędnego wyposażenia (mebli) do ww. ośrodków kultury, który będzie miał wpływ m.in. na poprawę jakości życia mieszkańców wsi Zabłocie i Nowy Waliszów oraz zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych. Wartość projektu ,50 zł (z VAT), kwota wnioskowanego dofinansowania ,00 zł (stanowi 70% kosztów kwalifikowlanych projektu). Konkurs Odnowa i rozwój wsi W ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Gmina Bystrzyca Kłodzka w 2011 r. złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. Wyposażenie placów zabaw we wsiach Międzygórze, Ponikwa, Nowa Łomnica, Nowa Bystrzyca. Całkowity planowany koszt operacji ,00 zł, koszty kwalifikowalne zada- na poprawę infrastruktury publicznej oraz wzrost atrakcyjności miejscowości. Całkowita planowana wartość zadania wynosi ,22 zł (z VAT), wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Konkurs - Odnowa Dolnośląskiej Wsi nia ,00 zł, wnioskowana kwota pomocy ,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania zadania 50 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2011 W ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego naboru wniosków w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2011, Gmina Bystrzyca Kłodzka złożyła wniosek na II etap przebudowy budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. Projekt jest kontynuacją rozpoczętych w 2010 roku prac remontowo budowlanych na obiekcie. W 2011 roku planowane jest wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku, które będą zmierzać do poprawy jego stanu technicznego oraz przywrócenia mu dawnej świetności. Całkowity planowany koszt projektu ,00 zł (z VAT), dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego to kwota ,00 zł. Monika Pyrcz Jurczyk Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego

7 2/76/11 Biuletyn Bystrzycki 7 Projekt Śladami tradycji i poznawania Śladami tradycji i poznawania to kolejny projekt Gminy Bystrzyca Kłodzka, który został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska , oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Przekraczamy granice. Głównym celem projektu jest rozwój współpracy transgranicznej w obszarze polsko-czeskiej granicy Gór Bystrzyckich i Orlickich, jak również m.in. rozszerzenie oferty turystycznej pogranicza oraz wzrost ruchu turystycznego, stworzenie alternatywnych form aktywnego wypoczynku dzieciom i młodzieży z gmin partnerów, poszerzenie ich wiedzy o pograniczu polsko-czeskim, likwidacja barier językowych oraz integracja środowiskowa osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi poprzez udział w zmaganiach sportowych, w kategorii SPRAWNI TAKŻE. Projekt po stronie polskiej zakłada realizację kluczowych działań tj.: 1/ Polsko Czeskie Prozdrowotne Marszobiegi. Poznajemy tereny przygraniczne. Dni Turystyki w Międzygórzu (VII. 2011) 2/ Międzynarodowy Zjazd na Saniach Rogatych Międzygórze Spalona (II.2012) 3/ Opracowanie płyty DVD promującej projekt i jego działania 4/ Opracowanie polsko czeskiego folderu z Małym Słownikiem Polsko Czeskim 5/ Utrzymywanie i promocja narciarskich tras biegowych w Górach Bystrzyckich 6/ Zakup wyposażenia nieinwestycyjnego Partnerem Gminy Bystrzyca Kłodzka w realizacji projektu jest Gmina Orlickie Zahori z Republiki Czeskiej. Całkowita wartość projektu ,19 Eur, z czego przyznane wsparcie z EFRR wynosi ,46 Eur. Czas trwania projektu: 18 miesięcy ( ). Ewelina Walczak, Wydziału Promocji i Sportu Gitarowy sukces nad morzem Kasia i Adam wyróżnieni! W zakończonym w sobotę 25 czerwca 2011 roku XIV Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Muzyki Gitarowej w Trzęsaczu (zachodniopomorskie) dobrze spisali się młodzi gitarzyści z bystrzyckiej szkoły muzycznej. Duet Gitara Extra Klasa tworzony przez Katarzynę Rychlicką z Bystrzycy Kłodzkiej oraz Adama Jankowskiego z Międzylesia, w konkursowej kategorii duetów otrzymał zaszczytne wyróżnienie. Występy gitarzystów oceniało specjalne jury, w którym zasiedli znani gitarzyści i pedagodzy: Zbigniew Dubiella z Koszalina (przewodniczący), Marek Tubis z Łodzi oraz Mirosław Drożdżowski z Piotrkowa Trybunalskiego. W interpretacji duetu Kasi i Adama jurorzy usłyszeli kompozycje Tatiany Stachak, m.in. Zielone wzgórza Irlandii oraz Wiosenny wietrzyk. Przypomnijmy, że najnowsze konkursowe laury nie są pierwszym sukcesem bystrzyckiego duetu w maju uczniowie zdobyli bowiem także wyróżnienie na konkursie gitarowym w Zielonej Górze. Duet prowadzi i przygotował do konkursu Witold Kozakowski. Ewelina Walczak, Wydziału Promocji i Sportu

8 8 Biuletyn Bystrzycki 2/76/11 W dniu 8 czerwca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej odbyła konferencja pt. Zmieniamy naszą szkołę, poświęcona problematyce związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych prowadzących małe wiejskie szkoły. Celem spotkania było przybliżenie zainteresowanym zagadnień związanych z zakładaniem stowarzyszeń oraz funkcjonowaniem szkół, prowadzonych przez inne podmioty niż samorząd terytorialny. W konferencji udział wzięli nauczyciele i rodzicie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Starej Łomnicy, Długopolu Dolnym i Pławnicy, które z dniem 31 sierpnia 2012 r. zostaną oddane w ręce lokalnych stowarzyszeń do dalszego prowadzenia. Zmieniamy nasze szkoły przewodnim były praktyczne wskazówki jak poprowadzić szkołę na wsi, a także omówienie dobrych praktyk i pojawiających się problemów w funkcjonowaniu takich szkół. Wg danych Federacji Inicjatyw Oświatowych obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 300 małych szkół, prowadzonych przez podmioty inne niż gmina. Posiadają one status szkół publicznych lub niepublicznych lecz z uprawnieniami placówek publicznych, w których nauka jest dla uczniów całkowicie bezpłatna. Najmniejsze szkoły maja po kilkoro dzieci, największe blisko 200 uczniów. Dzięki stowarzyszeniu mieszkańców wsi organowi prowadzącemu szkoła staje się ośrodkiem rozwoju wsi. do stażu pracy w zawodzie nauczyciela, a awans zawodowy kadra pedagogiczna realizuje identycznie jak w szkołach samorządowych. Zasady finansowania małych szkół są całkowicie rynkowe. Szkoła utrzymuje się z dotacji udzielonej przez Gminę na każdego ucznia. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia zatrudnionej kadry oraz inne opłaty związane z funkcjonowaniem szkoły. Nauczyciele, którzy chcą zarabiać lepiej, często podejmują się prowadzenia innej, odpłatnej działalności edukacyjnej np. szkoleń dla dorosłych. W ten sposób oferta małej wiejskiej szkoły ulega dalszemu rozszerzeniu a placówka taka staje się ośrodkiem edukacji prze całe życie. fot. od lewej: B. Hucaluk-Szpanier, R. Surma, A. Kozińska-Bałdyga. T. Szmigiel Konferencję otworzyła p. Renata Surma Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. W dalszej części spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień zaproszonych gości: - p. Aliny Kozińskiej- Bałdygi Prezesa Federacji Inicjatyw Oświatowych, - p. Tadeusza Szmigla - Prezesa Fundacji Edukacji Przedszkolnej - p. Roberta Dumy Prezesa Towarzystwa Miłośników Gorzanowa W ramach konferencji odbyły się także dyskusje panelowe, których tematem Rolą stowarzyszenia jest utworzenie szkoły, zatrudnienie dyrektora, późniejsze jego wspieranie i kontrolowanie, organizowanie pracy społecznej na rzecz szkoły oraz pozyskiwanie dodatkowych środków. Dyrektor w takiej szkole odpowiada natomiast za funkcjonowanie szkoły, zatrudnianie nauczycieli oraz jakość nauczania. Nauczyciele zatrudniani są w tych szkołach na ogół w oparciu o Kodeks pracy, co umożliwia kształtowanie pensum dydaktycznego i wysokość wynagrodzenia. Czas pracy w takiej szkole jest zaliczany Co warto podkreślić, wsie w których działają małe szkoły stowarzyszeniowe mogą stać się atrakcyjnymi miejscami do zamieszkania, dobrze zorganizowanymi, zapewniającymi szerokie perspektywy życiowe. Konferencja zorganizowana została przez p. Renatę Surmę Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, zgodnie z obietnicą, jaka złożona została w styczniu br. na spotkaniach z gronem pedagogicznym i rodzicami uczniów uczęszczających do przekształcanych gminnych szkół podstawowych. BDSz

9 2/76/11 Biuletyn Bystrzycki 9 I. Zadanie pn. Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju W ramach zadania wykonano: - roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia parku, roboty rozbiórkowe nawierzchni alejek parkowych oraz rozbiórkę niecki stawu; - wycinkę drzew przeznaczonych do usunięcia z parku, - ogrodzenie drewniane, oddzielające Park Zdrojowy od działek prywatnych, - pomost drewniany, - część zasilania oświetlenia parkowego kablem energetycznym ziemnym, - sieć wodociągową, - sieć kanalizacji deszczowej, - nową nieckę stawu. Obecnie wykonywany jest betonowy cokół pod stalowe ogrodzenie ozdobne Parku Zdrojowego, w części należącej do Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz roboty związane z układaniem kabli energetycznych ziemnych, zasilających oświetlenie parkowe. Termin umowny zakończenia zadania: r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata , Priorytet nr 6 "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działania nr 6.1 "Turystyka uzdrowiskowa". Kwota dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej, wg umowy o dofinansowanie, wynosi: ,56 PLN. II. Zadanie pn. Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia (termin realizacji zadania: październik 2010 r. lipiec 2012 r.). III. Zadanie pn. Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej budowa i modernizacja drogi (jezdnia + chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa)" (termin realizacji zadania: październik 2010 r. grudzień 2012 r.). Trwają końcowe roboty związane z realizacją I Etapu zadania, tj. rewitalizacją ul. Rycerskiej. Inwestycje w gminie W ramach I Etapu zadania wykonano w ciągu ul. Rycerskiej: - sieć wodociągową, - sieć kanalizacji sanitarnej, - sieć kanalizacji deszczowej, Obecnie trwają końcowe roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogowej z kostki kamiennej oraz roboty związane z wykonaniem stylowego oświetlenia ulicznego. Termin umowny zakończenia I Etapu zadania, tj. rewitalizacji ul. Rycerskiej: r. W ramach II Etapu zadania, tj. rewitalizacji Pl. Wolności, Gmina Bystrzyca Kłodzka dnia r. podpisała umowę z Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawcą robót jest: Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL- 8 Spółka Akcyjna, ul. Przewóz 34, Kraków. Wartość podpisanej umowy na roboty budowlane, związane z rewitalizacją Placu Wolności, wynosi: ,61 zł brutto. W ramach II Etapu zadania zostaną wykonane na Placu Wolności: - sieć wodociągowa, - sieć kanalizacji sanitarnej, - sieć kanalizacji deszczowej - nowa nawierzchnia jezdni i chodników z kostki i płyt kamiennych, - przebudowana galerii (tzw. Podwyższenia ) - stylowe oświetlenie uliczne i iluminacyjne wieży Ratusza i Figury Wotywnej Św. Trójcy, - elementy małej architektury (słupki ograniczające, maszty flagowe, ławki, zieleń itp.). Termin umowny zakończenia II Etapu zadania, tj. rewitalizacji Placu Wolności: r. Rewitalizacja ul. Kościelnej będzie realizowana w 2012 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata , Priorytet nr 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działania nr 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Kwota dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej, wg umowy o dofinansowanie, wynosi: ,87 PLN (Zadanie nr 1) ,79 PLN (Zadanie Nr 2) = ,66 PLN. IV. Zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy 20 punktów świetlnych. Trwają końcowe roboty związane z budową oświetlenia drogowego. W ramach zadania wybudowano 20 punktów świetlnych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, działanie Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działania osi 4 Leader. Kwota dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej, wg umowy o dofinansowanie, wynosi: ,00 PLN. V. Zadanie pn. Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie. Zadanie w realizacji. W ramach zadania wykonano: pale fundamentowe CFA Systemu Kellera dla hali sportowej wraz z zapleczem socjalno - technicznym. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem zbrojenia montażowego elementów konstrukcyjnych hali (słupów). Termin umowny zakończenia zadania: r. VI. Zadanie pn. Zagospodarowanie części Parku przy Wiejskim Domu Kultury w Starym Waliszowie Trwają końcowe prace związane z zagospodarowaniem Parku przy Wiejskim Domu Kultury. W ramach zadania wykonano: - boisko do siatkówki i koszykówki, - placyk wraz z urządzeniem do gry w tenisa stołowego, - altankę drewnianą, - ścieżkę utwardzoną, - ścieżki miękkie, - ławki Obecnie trwają prace związane z montażem oświetlenia prakowego i montażem urzadzeń placu zabaw dla dzieci. Termin umowny zakończenia zadania: r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działania osi 4 Leader. Kwota dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej, wg umowy o dofinansowanie, wynosi: ,00 PLN. Roberta Gazda - Wydział Inwestycji

10 10 Biuletyn Bystrzycki 2/76/11

11 2/76/11 Biuletyn Bystrzycki 11 Uroczyste otwarcie odrestaurowanego komisariatu policji oraz jednostki straży pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej Marszałek Sejmu w Bystrzycy Dnia 30 maja 2011 roku, po wykonaniu gruntownych prac remontowych budynków straży pożarnej oraz komisariatu policji w Bystrzycy Kłodzkiej, nastąpiło oficjalne otwarcie tych dwóch obiektów. W uroczystościach udział wzięli m.in.: marszałek Sejmu - Grzegorz Schetyna, przedstawiciele władz samorządowych województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego i samorządów lokalnych, zastępcy komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu, parlamentarzyści oraz delegacje policji z Czech. Gminę Bystrzyca Kłodzka reprezentowała burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej - Renata Surma wraz z wiceburmistrzem - Beatą Hucaluk- Szpanier (obie Panie - wraz z poseł RP Moniką Wielichowską - występowały w mundurach druhen Ochotniczej Straży Pożarnej). Nie zabrakło również przedstawicieli instytucji i służb współpracujących z po- fot. Marszałek Schetyna otwiera Komisariat Policji licją oraz mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej. Po uroczystych przecięciach wstęg można było zwiedzić odrestaurowane wnętrza obu budynków a przy okazji zaznajomić sie ze specyfiką pracy - zarówno straży pożarnej jak i policji. Powyższe obiekty zostały zmodernizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa. Jednak bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na realizację obu zadań była bardzo dobra współpraca między stroną rządową i samorządową. Jeżeli projekty są dobrze przygotowane a potem prowadzone wspólnie przez partnerów to sie udają. A najważniejsi przy dobrym projekcie są ludzie, którzy potrafią go sensownie przeprowadzić od początku do końca. Przykładem tej współpracy może być modernizacja komisariatu w Bystrzycy - podkreślił to w swym przemówieniu marszałek Grzegorz Schetyna. fot. Uroczystość otwarcia wyremontowanych budynków straży pożarnej Grzegorz Szczygieł Wydział Promocji i Sportu UMiG Biegliśmy dla Papieża Jana Pawła II Jedenaście osób reprezentowało Gminę Bystrzyca Kł. w sztafetowym biegu wzdłuż granic dookoła Polski. Nasza grupa liczyła jedenaście osób i pokonała trasę od placu wypoczynkowego w Lasówce przed Zieleńcem przez Mostowice, Rudawę, Przełęcz nad Porębą, Gniewoszów do Różanki. Oddanie hołdu Papieżowi Polakowi poprzez bieg miało szczególny charakter, gdyż odbyło się w roku beatyfikacji naszego rodaka. Tym razem trasę pokonywano w godzinach nocnych od 200 do 0.15 z piątego na szóstego czerwca 2011 r. Tradycyjnie przed wyruszeniem na odcinek przypadający na naszą gminę odbył się piknik przy ognisku połączony z grillowaniem kiełbasy i przypomnieniu sylwetki Jana Pawła II oraz Jego zasług dla przemian ustrojowych w Polsce. Tym razem hołd wdzięczności Papieżowi JP II oddały następujące osoby: Grzegorz Szkwarek, Dariusz Jilek, Krzysztof Jilek, Sara Kaplita, Anna Kaplita, Daniel Pasternak, Daniel Wojnicz, Beata Rokosz, Katarzyna Bogdał, Łukasz Bogdał, Roman Bogdał. Trasa biegu liczyła ok km i przebiegała przez 203 nadgraniczne gminy w Polsce. Do biegu, który trwał bez przerwy w dzień i w nocy od 25 maja do 10 czerwca przystąpiło łącznie około 10 tys. osób. Głównym organizatorem biegu na naszym terenie był Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Bystrzyca Kłodzka przy współudziale Wydziału Promocji i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kł. Lucjan Morajda Koordynator biegu

12 12 Biuletyn Bystrzycki 2/76/11 Ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek - biblioteka bystrzycka w gronie finalistów Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek. Program jest zaplanowany na pięć lat rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach ponad 3300 bibliotek. W pierwszej rundzie programu brało udział 1865 bibliotek. 31 marca 2011 roku zakończył się nabór do drugiej rundy programu. Zakwalifikowały się 1502 biblioteki. Na liście finalistów, ogłoszonej 18 kwietnia znalazła się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka jako biblioteka wiodąca wraz z trzema bibliotekami partnerskimi: Międzylesie, Lądek Zdrój, Szczytna Więcej info na stronie : org.pl Robert Duma dyrektor BPMiG Bystrzyca Kłodzka Ulica Leńskiego w Bystrzycy Kłodzkiej oddana do użytku po wykonanym remoncie Dnia r. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej p. Renata Surma wraz z przedstawicielami: społeczności mieszkańców, wykonawcy, Rady Miejskiej dokonała uroczystego przecięcia wstęgi i przekazała do użytku mieszkańcom po przeprowadzonym remoncie ul. Leńskiego - drogę gminną nr D w Bystrzycy Kłodzkiej. Był to ostatni etap kompleksowego remontu tej ulicy, po wcześniejszym wykonaniu: wymiany opraw oświetlenia drogowego, remontu kanalizacji oraz wykonaniu nowych przyłączy gazowych. Końcowym etapem był: remont nawierzchni jezdni i chodnika, regulacja wysokości włazów studziennych oraz wymiana krawężników betonowych. Wartość przedmiotowego zadania ,90 zł. Julian Drożdż - Wydział GKiM fot. Uroczyste przekazanie do użytku wyremontowanej ulicy

13 2/76/11 Biuletyn Bystrzycki 13 Niegdyś zapuszczone, dziś budzą zachwyt... Nie sposób przejść lub przejechać się ul. M. Konopnickiej i nie zwrócić uwagi na buchający feerią barw szpaler przydrożnych drzew. Wszystko to za sprawą fantastycznie kwitnących ozdobnych głogów pośrednich/dwuszyjkowych, zwanych z angielska "Paul's Scarlet". O powyższych drzewach było głośno kilka lat temu, kiedy to obecne władze bystrzyckiej gminy zaplanowały uporządkowanie (zaniedbanych przez ubiegłe dziesięciolecie) tak wspaniałych ozdób miejskich. W 2008 roku wykonano nowe nasadzenia, a w szczególności przeprowadzono tzw. cięcia sanitarne. Te ostatnie (ze względu na zły stan drzew) prowadzone były często bardzo radykalnie. Takie działania spotykały się z oburzeniem wśród wielu osób nie mających niestety pojęcia o charakterystyce drzewa lub o podstawach ogrodnictwa. Informacje o rzekomej "szkodliwej i destrukcyjnej" wycince suchych konarów lub zbyt mocnym przycięciu zdziczałych pędów pojawiły się w lokalnej prasie ( Gazeta Kłodzka ), podsycając niemiłe nastroje wśród okolicznych mieszkańców. Twierdzono, że działania związane z głogami - zamiast je uchronić - dopro- fot. ulica Marii Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej wadzą do ich bezpowrotnego zniszczenia. Kto miał jednak rację pokazał czas. Biegnące po obu stronach ul. Konopnickiej drzewa, niegdyś zapuszczone, dziś budzą zachwyt wśród spacerujących. Uregulowane korony drzew tętnią nieustającym życiem. Skręcone, pełne szczelin i pęknięć kona- fot. Kwitnąca aleja ry (charakterystyczne dla tego gatunku drzewa), dodatkowo "umacniane" przez gęstwinę i plątaninę gałęzi, stanowią doskonałe siedlisko dla różnego gatunku ptaków. Paleta kolorów - od bieli po głęboką czerwień kwiatów, przeplatanych zielenią liści - przyciąga mnóstwo pożytecznych owadów. Zapach majowego nektaru z kwiecia sprawia, że spacer po tej arterii komunikacyjnej należy do jednego z najprzyjemniejszych doznań obecnej pory roku. Dzielnie starym okazom "sekundują" nowe nasadzenia. Mimo niewielkich jeszcze rozmiarów, dumnie spoglądają w stronę słonecznego nieba, prezentując młode, gęsto już obsypane kwieciem, pędy. Serce rośnie i aż miło patrzeć jak pięknieje nasza Bystrzyca Kłodzka! Tekst i zdjęcia:grzegorz Szczygieł Głóg pośredni/dwuszyjkowy Paul s Scarlet (łac. Crataegus media Paul s Scarlet niewielkie drzewo o kulistej koronie, z nisko rozgałęzionym pniem. Główną ozdobą tego gatunku są przypominające różyczki kwiaty o średnicy ok. 2 cm, zebrane w grona. Liście są małe, ciemnozielone, lśniące, powcinane, jaśniejsze od spodu. Na pędach znajdują się krótkie ciernie. Owoce drobne, ok. 1 cm, w postaci czerwonawych spłaszczonych kulek. Kwitnie pod koniec maja. Preferuje stanowiska słoneczne, w cieniu rośnie słabiej. Bardzo odporny na zanieczyszczenia środowiska. Nie ma dużych wymagań glebowych, choć nie przepada za nadmierną wilgocią. Nie lubi przesadzania. Dobrze znosi przycinanie gałęzi. Stosowany do obsadzania parków i ulic.

14 14 Biuletyn Bystrzycki 2/76/11 Strategia marketingowa Ziemi Kłodzkiej, Gór Orlickich i Podorlicka Od maja 2010 roku trwały intensywne prace nad opracowaniem strategii marketingowej czyli zbioru działań promocyjnych, zwiększających atrakcyjność turystyczną Ziemi Kłodzkiej, Gór Orlickich i Podorlicka. W kwietniu br. prace nad dokumentem zostały ukończone. Beneficjentem projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, jest Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Natomiast uczestnikami i adresatami projektu były wszystkie gminy członkowskie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej. Koordynatorem tak znaczącego przedsięwzięcia była osoba od wielu lat związana z pracą na rzecz rozwoju ziemi kłodzkiej, Dyrektor Stowarzyszenia, Pan Radosław Pietuch. Gmina Bystrzyca Kłodzka, jako wieloletni członek powyższej organizacji, należąca obszarowo do największych gmin powiatu kłodzkiego, odznaczająca się ogromną atrakcyjnością turystyczną, odegrała w projekcie znaczącą rolę. Projekt dotyczył sporządzenia dokumentu strategicznego w zakresie marketingu regionu, zaplanowania wspólnej kampanii promocyjnej z czeskimi partnerami oraz stworzeniu wspólnego i powszechnie akceptowalnego systemu wizualizacji procesów promocyjnych regionu, a następnie jego wdrożenie, przy współpracy lokalnych firm oraz gestorów branży turystycznej. Zakładał również 4 spotkania warsztatowe oraz podsumowującą konferencję regionalną, która odbyła się 29 kwietnia 2011r. w Hotelu Zamek na Skale w Trzebieszowicach. Podczas konferencji bystrzycką gminę reprezentowali: Tadeusz Zieliński Sekretarz Gminy oraz Ewelina Walczak Kierownik Wydziału Promocji i Sportu. Po realizacji Koncepcji Subregionalnych Produktów Turystycznych Ziemi Kłodzkiej projekt jest swoistą kontynuacją współpracy samorządów na rzecz wspólnego budowania marki naszego subregionu. Na przestrzeni ostatniego roku odbyło się łącznie 9 spotkań eksperckich, przedstawicieli lokalnych samorządów dotyczących zagadnień promocji i rozwoju turystyki w regionie. Osoby zainteresowane rozwojem turystycznym naszego regionu, po raz kolejny udowodniły, iż w przypadku tak atrakcyjnego obszaru jakim jest ziemia kłodzka, to właśnie w grupie tkwi siła. Z ramienia burmistrza Gminę Bystrzyca Kłodzka w projekcie reprezentowali przedstawiciele Wydziału Promocji i Sportu tutejszego urzędu. Ewelina Walczak Wydział Promocji i Sportu Wirtualny spacer po atrakcjach Bystrzycy Kłodzkiej oraz Dolnego Śląska jest już w zasięgu twojej ręki! Wszystkich mieszkańców naszej gminy, turystów oraz miłośników niekonwencjonalnego zwiedzania nowych i nie odkrytych jeszcze miejsc na Dolnym Śląsku zapraszamy do odwiedzenia portalu który przeniesie wszystkich Państwa w wirtualny spacer po najpiękniejszych zakątkach naszego regionu! Portal internetowy którego autorem jest Agencja Fotograficzna PANORAMICA z Wrocławia, został stworzony w celu opracowania serwisów informacyjnych o Wrocławiu i Dolnym Śląsku, opartych na panoramach sferycznych. Projekt realizowany jest od sierpnia 2009 roku i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - w ramach działania 8.1 Wspieranie Wirtualny spacer działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki. Zdjęcia panoramiczne 360 stopni stanowią doskonałe narzędzie do prezentacji obiektów hotelowych, pensjonatów, lokali gastronomicznych, galerii, muzeów, atrakcji turystycznych, obiektów sportowych i wielu innych. Dają możliwość pokazania wnętrz i otoczenia obiektów w technice, jakiej nie umożliwia tradycyjna fotografia oraz film. Pomiędzy panoramami można przemieszczać się, co daje złudzenie wirtualnej wycieczki. Zdjęcia mogą być uzupełnione podkładem muzycznym, tradycyjnymi fotografiami, a także filmami. Chcąc wyjść naprzeciw obecnym oraz przyszłym miłośnikom ziemi bystrzyckiej Gmina Bystrzyca Kłodzka przystąpiła również do projektu, prezentując swoje wybrane atrakcje w zakładce która w miarę dostępności kolejnych zdjęć panoramicznych będzie na bieżąco uzupełniana o nowe atrakcje ziemi bystrzyckiej. Istnieje również możliwość bezpośredniego przełączenia się na Wirtualny spacer po Bystrzycy Kłodzkiej, klikając na miejskim portalu pl zakładkę pod nazwą Wirtualny spacer po Bystrzycy Kłodzkiej. Serdecznie zachęcamy do odwiedzania portalu i wirtualnego zwiedzania i poznawania najpiękniejszych zakątków naszego regionu! Ewelina Walczak Wydział Promocji i Sportu (opracowanie na podstawie informacji z portalu:

15 2/76/11 Biuletyn Bystrzycki 15

16 16 Biuletyn Bystrzycki 2/76/11 Deklaracja woli kontynuowania współpracy z Gminą Kaźmierz podpisana Kwitniejąca już od kilku lat współpraca pomiędzy Gminą Kaźmierz a Gminą Bystrzyca Kłodzka zaowocowała kolejnym wyjazdem bystrzyckich delegatów do zaprzyjaźnionego miasta. Tym razem wyjazd związany był z mającą miejsce dnia 11 czerwca br. uroczystą Sesją Rad na której podpisane zostało porozumienie o kontynuacji współpracy pomiędzy dwiema Gminami. Porozumienie w imieniu naszej Gminy podpisali: Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wziątek. Ze strony Kaźmierza porozumienie parafowali: Wójt Gminy Wiesław Włodarczak oraz Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Reinholz. Współpraca ma służyć umocnieniu dotychczasowych kontaktów, rozwijaniu efektywnej współpracy między społecznościami, stowarzyszeniami, instytucjami i przedsiębiorcami, wymianie doświadczeń na płaszczyźnie kulturowej i społecznej oraz promocji i popularyzacji walorów obu Gmin. Najlepszym podsumowaniem obrazującym dotychczasową, długoletnią współpracę jest puenta przytoczona przy podpisywaniu deklaracji przez Panią Burmistrz:... oby ta współpraca trwała do końca świata i jeden dzień dłużej. Alicja Litkowiec Wydział Promocji i Sportu fot. Włodarze gmin podczas uroczystej sesji

17 2/76/11 Biuletyn Bystrzycki 17 Zespół "WALISZOWIANIE" z Nowego Waliszowa reprezentując Województwo Dolnośląskie jako jedyny w kategorii grup śpiewaczych - wystąpił w grupie ponad 600 folklorystów z całej Polski podczas 45. gólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, który odbył się w dniach czerwca 2011 roku. Uczestników festiwalu oceniało profesjonalne jury, w skład którego wchodzili eksperci od spraw folkloru, etnomuzykolodzy, etnografowie i etnolodzy. "Waliszowianie" nagrodzeni Zdaniem jury, podczas tegorocznego festiwalu ludowi muzycy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Festiwal w Kazimierzu Dolnym jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń folklorystycznych w Polsce. Spotkanie folklorystów w mieście nad Wisłą odbywa się cyklicznie od 1966 roku. Celem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym jest przegląd, ochrona i dokumentacja tradycji oraz popularyzacja i ożywianie folkloru w społeczeństwie. W niedzielę zostały ogłoszone wyniki. Zespół "Waliszowianie" z Nowego Waliszowa zajął 3 miejsce w kategorii grup śpiewaczych, prezentując trzy utwory, starając się zachować autentyczność sztuki ludowej pod względem repertuaru, sposobu wykonania i strojów. Waliszowianie zaprezentowali pieśni z Kresów Wschodnich przywiezione z Tarnowicy Polnej, powiat Tłumacz woj. Stanisławów. Zespół "Waliszowianie" fot. "Waliszowianie" podczas występu w Kazimierzu Dolnym

18 18 Biuletyn Bystrzycki 2/76/11 22 maja br. w Gościeszowicach po raz szesnasty spotkały się zespoły i grupy śpiewacze. Niektóre przyjechały tu po raz pierwszy, inne po raz kolejny z rzędu. Swoistym rekordzistą wśród zespołów uczestniczących w Przeglądzie jest zespół Łazowianki z Łazu, który zjawia się co roku, począwszy od pierwszej edycji w 1996 roku. Organizatorem Przeglądu jest Gminne Centrum Kultury w Niegosławicach z siedzibą w Gościeszowicach, Urząd Gminy Niegosławice, Starostwo Powiatowe w Żaganiu, Rada Wojewódzka Kół Gospodyń Wiejskich w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Współczesnej Kultury Ludowej w Niegosławicach. Celów Przeglądu jest wiele: ocalenie od zapomnienia pieśni ludowych, patriotycznych, popularnych, żartobliwych; p r e z e n t a c j a pieśni powstałych współcześnie w zespołach; wymiana doświadczeń wokalnych i r e p e r t u a r o - wych; integracja środowiska artystycznego wsi i małych m i a s t e c z e k ; radość wspólnego spotkania się, śpiewania i muzykowania; promocja gmin przez zespoły; ocena sytuacji artystycznej w zespołach ludowych i grupach śpiewaczych w regionie. W koncercie konkursowym zaprezentowało się dwadzieścia zespołów: Lutnia z Żagania, Bolero ze Starego Kisielina, Bojadlanie z Bojadeł, Jarzębinki z Otynia, Czeremszyna z Głogowa, Chabry z Siedliska, Złoty Kłos z Marszowa, Cyraneczki z Gorzanowa, Rezonans z Nietkowa, Wesoła Ferajna ze Zbąszynia, Źródełko z Wichowa, Niezapominajki z Nowej Soli, Wierzbniczanki z Bytomia I miejsce dla "Cyraneczek" Odrzańskiego, Wrzosy z Siecieborzyc, Fryderyki z Nowej Jabłony, Łazowianki z Łazu, Źródło ze Starosiedla, Cantilena z Czerwieńska i Gościeszanki z Gościeszowic. Rada artystyczna w składzie: Grzegorz Łukasiewicz przewodniczący, muzyk, przedstawiciel RCAK w Zielonej Górze, Elżbieta Stachowiak muzyk, Stanisława Szczepanik przedstawicielka zespołów, kierowniczka zespołu Pod Różą, Helena Wilgocka-Kwiatkowska -przedstawicielka zespołów, animator kultury, dyrygentka Zespołu Śpiewaczego z Pałcka, Katarzyna Jarosz-Rabiej poetka, członek ZLP, Donat Linkowski i Janina Wilga Radio Zachód oceniała zespoły w dwóch kategoriach: zespoły z instrumentami tradycyjnymi i zespoły z instrumentami elektronicznymi. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców rada artystyczna postanowiła przyznać: W kategorii zespołów z instrumentami tradycyjnymi I miejsce zespołowi Cyraneczki z Gorzanowa, gmina Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie, II miejsce zespołowi Wierzbniczanki z Bytomia Odrzańskiego, III miejsce zespołowi Mycielinianki z Mycielina, gmina Niegosławice. W kategorii zespołów z instrumentami elektronicznymi I miejsce zespołowi Wrzosy z Siecieborzyc, gmina Szprotawa, II miejsce zespołowi Źródło ze Starosiedla, gmina Gubin, III miejsce zespołowi Czeremszyna z Głogowa. Przyznano także dwa wyróżnienia dla: - zespołu Źródełko z Wichowa, gmina Brzeźnica - oraz zespołu Cantilena z Czerwieńska. Nagrody Grand Prix Publiczności (przyznane głosami widzów) otrzymały: fot. "Cyraneczki" podczas występu w Gościeszowicach - zespół Wierzbniczanki z Bytomia Odrzańskiego - oraz zespół Gościeszanki z Gościeszowic, gmina Niegosławice. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa, pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe. Janina Wilga (źródło:

19 2/76/11 Biuletyn Bystrzycki 19 Przedszkolacy z Bystrzycy Kłodzkiej w ogólnopolskiej akcji Polska Biega Najmłodsi mieszkańcy Miasta i Gminy Bystrzyca Kł. 16 czerwca 2011r. ochoczo ze swoimi opiekunami wzięli udział w kolejnym Biegu Przedszkolaka. Tym razem ranga imprezy była bardzo duża, gdyż kończyła Ogólnopolską akcję Polska Biega. Ponad 250 dzieci wzięło udział w biegach, by następnie sprawdzać swoje możliwości w rzutach karnych do mini bramki, biegu slalomowym i w rzutach do celu. Sprawdzianom towarzyszyły utwory dziecięce przygotowane przez MGOK w Bystrzycy Kł. Do imprezy przyłączyły się po raz pierwszy Bystrzaki, które bawiły się ze swoimi rówieśnikami z ul. Mickiewicza. Na zakończenie imprezy wszyscy milusińscy otrzymali okolicznościowe dyplomiki z logo akcji oraz napoje. Za pomoc w organizacji święta biegów najmłodszych dziękujemy wszystkim nauczycielom i opiekunom poszczególnych grup. Lucjan Morajda Wydział Promocji i Sportu fot. Czy warto biegać po zdrowie? - Taaaaak! Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Bystrzycy Kłodzkiej składa serdeczne PODZIĘKOWANIA wszystkim ludziom wielkiego serca, którzy aktywnie włączyli się w organizację i wsparcie zabawy fantowej odbywającej się podczas Dni Miast Partnerskich Dni św. Floriana w dniu 2 maja 2011r. w Bystrzycy Kłodzkiej. Środki zebrane podczas zabawy fantowej zostaną przekazane na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego Podziękowanie ROTOR, który zostanie zainstalowany w Gabinecie Rehabilitacyjnym dla Dzieci z Wadami Postawy i Specjalnej Troski w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. H. Sienkiewicza 8, z przeznaczeniem dla wszystkich dzieci potrzebujących. Wsparcia w tej cennej inicjatywie udzieliło ponad 120 osób i instytucji. Państwa zaangażowanie przyniosło pomoc niepełnosprawnym dzieciom z terenu naszej Gminy, to właśnie dzięki Państwa życzliwości pojawił się uśmiech na ich twarzach. Wszyscy jesteście Państwo dowodem na istnienie ludzi dobrej woli i wielkiego serca, na których zawsze można polegać. Serdecznie dziękujemy! Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Bystrzycy Kłodzkiej

Informacja o zgłoszeniu kandydatów na ławnika na kadencję

Informacja o zgłoszeniu kandydatów na ławnika na kadencję Informacja o zgłoszeniu kandydatów na ławnika na kadencję 2012-2015 W związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Projekt UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję 2016 2019 Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133)Rada Gminy Mszana wybierze

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił

Bardziej szczegółowo

WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA

WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016-2019 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 2019 Wójt Gminy Przytoczna informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa czteroletnia

Bardziej szczegółowo

Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011

Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011 Wiadomości Poniedziałek, 6 czerwca 2011 Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że w terminie do dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019 W terminie do dnia 17 listopada 2017 roku można zgłaszać kandydatów na ławników w ramach uzupełniających wyborów na ławników do Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 Nabór kandydatów na ławników Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. wystąpił do Rady Miejskiej w Dobiegniewie z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję

Bardziej szczegółowo

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019.

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej dokona wyboru 34 ławników:

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej dokona wyboru 34 ławników: OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej na kadencję 2012 2015 w wyborach uzupełniających Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Wspólne projekty w ramach współpracy transgranicznej 1. Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa drogi do

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA UWAGA - KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. A. Właściwa rada gminy*, do której następuje zgłoszenie kandydata

Bardziej szczegółowo

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r.

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r. Opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 3 września 2015 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych Zespół

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) ROZDZIAŁ 7 Ławnicy

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) ROZDZIAŁ 7 Ławnicy Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) ROZDZIAŁ 7 Ławnicy Art. 158. 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 98 poz U S T A W A. z dnia 27 lipca 2001 r.

Dz.U Nr 98 poz U S T A W A. z dnia 27 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 U S T A W A z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509. Ławnicy Art. 158.

Bardziej szczegółowo

LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH

LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH Złożonych w ramach naboru trwającego od 15 czerwca do 9 lipca roku o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Do Sądu Okręgowego w Legnicy - w liczbie 1 ławnika

O G Ł O S Z E N I E. Do Sądu Okręgowego w Legnicy - w liczbie 1 ławnika O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2007 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2003. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca. Miejsce realizacji. Kółko Rolnicze w Lewinie Kłodzkim. Dańczów Gmina Lewin Kłodzki. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej

Wnioskodawca. Miejsce realizacji. Kółko Rolnicze w Lewinie Kłodzkim. Dańczów Gmina Lewin Kłodzki. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwajacy od 25-06-2010 r. do 23-07-2010 r. Koszt projektu lp. Nr ewid. w LGD Działanie Tytuł operacji Wnioskodawca Miejsce realizacji Planowany termin zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inicjatywy Kulturalne Mieszkańców Gminy Wieleń. Zmieniaj swoje miejsce marzec wrzesień 2017

REGULAMIN KONKURSU. Inicjatywy Kulturalne Mieszkańców Gminy Wieleń. Zmieniaj swoje miejsce marzec wrzesień 2017 REGULAMIN KONKURSU Inicjatywy Kulturalne Mieszkańców Gminy Wieleń Zmieniaj swoje miejsce marzec wrzesień 2017 realizowanego w ramach grantów kulturalnych dofinansowanych ze środków Gminy Wieleń pod patronatem

Bardziej szczegółowo

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA OCHRONA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POGRANICZA POLSKO CZESKIEGO ZAKOŃCZYLIŚMY PIERWSZY ETAP DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA OCHRONA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POGRANICZA POLSKO CZESKIEGO ZAKOŃCZYLIŚMY PIERWSZY ETAP DZIAŁAŃ W PROJEKCIE 21.10.2016 OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA OCHRONA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POGRANICZA POLSKO CZESKIEGO ZAKOŃCZYLIŚMY PIERWSZY ETAP DZIAŁAŃ W PROJEKCIE Dzisiaj zakończył się pierwszy etap działań

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI. Lokalna Grupa DZIAŁANIA. Lokalna GRUPA Działania. LOKALNA Grupa Działania. Lokalna GRUPA Działania. Lokalna Grupa Działania Gromnik

DOBRE PRAKTYKI. Lokalna Grupa DZIAŁANIA. Lokalna GRUPA Działania. LOKALNA Grupa Działania. Lokalna GRUPA Działania. Lokalna Grupa Działania Gromnik DOBRE PRAKTYKI Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie, współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Niedziela - 30 lipca - DZIEŃ POLSKO SŁOWACKI. Wtorek, 18 lipca 2017

Aktualności. Niedziela - 30 lipca - DZIEŃ POLSKO SŁOWACKI. Wtorek, 18 lipca 2017 Wtorek, 18 lipca 2017 Aktualności Niedziela - 30 lipca - DZIEŃ POLSKO SŁOWACKI 30 lipca odbyła się polsko - słowacka impreza plenerowa, realizowana przez Gminę Kamienica w ramach mikroprojektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich Materiał opracowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu kadencji 2016-2019. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej Teresa Pancerz-Pyrka 1 Usługi publiczne w obszarze kultury Wspieranie w działaniach zespołu ludowego Kazanowianki znad Iłżanki promującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów Lądek Zdrój dnia 18.12.2014 r. Lokalna Grupa Działania Lutynia 24 57-540 Lądek Zdrój tel. 74 814 81 59 ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy dotyczące realizacji kampanii

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Mikroprojekt Nr 2 : Spotkajmy się kulturalnie współpraca Gminy Goraj i Gminy Zabłocie

Unia Europejska Mikroprojekt Nr 2 : Spotkajmy się kulturalnie współpraca Gminy Goraj i Gminy Zabłocie Mikroprojekt Nr 2 : Spotkajmy się kulturalnie współpraca Gminy Goraj i Gminy Zabłocie realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku Wnioskodawca Nazwa operacji Wartość pomocy. Wiejskie Plenerowe Warsztaty Fotograficzne. Letnia Akademia Nordic Walking 7116,09 110,42

Nr wniosku Wnioskodawca Nazwa operacji Wartość pomocy. Wiejskie Plenerowe Warsztaty Fotograficzne. Letnia Akademia Nordic Walking 7116,09 110,42 Miejsce na liście rankingowej LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO" 1 M/5/I/2010 2 M/4/I/2010 Nr wniosku Wnioskodawca Nazwa operacji Wartość pomocy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 1996 UCHWAŁA NR LXII/549/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 1996 UCHWAŁA NR LXII/549/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 1996 UCHWAŁA NR LXII/549/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Lista projektów. Tytuł projektu Wymiana drewnianych drzwi wejściowych w zabytkowym kościele w Sączowie

Lista projektów. Tytuł projektu Wymiana drewnianych drzwi wejściowych w zabytkowym kościele w Sączowie Załącznik do Uchwały Nr XII/175/12 Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Brynica to nie granica z dnia 16 sierpnia 2012r. Lista projektów wybranych do w ramach budżetu LGD w V naborze wniosków

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Protokołu Zebrania Rady Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku z dnia 4 grudnia 2012 r.

Załącznik do Protokołu Zebrania Rady Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku z dnia 4 grudnia 2012 r. Załącznik do Protokołu Zebrania Rady Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku z dnia 4 grudnia 2012 r. Lista operacji ocenionych w ramach naboru dla działania 413 Małe projekty w ramach PROW 2007 2013, zgodnych

Bardziej szczegółowo

Festiwal Talentów Osób Niepełnosprawnych Krotoszyn 2014 Kino Przedwiośnie 1-3 grudnia 2014r. Regulamin

Festiwal Talentów Osób Niepełnosprawnych Krotoszyn 2014 Kino Przedwiośnie 1-3 grudnia 2014r. Regulamin Festiwal Talentów Osób Niepełnosprawnych Krotoszyn 2014 Kino Przedwiośnie 1-3 grudnia 2014r. Regulamin 1. Cele Festiwalu: a) możliwość zaprezentowania dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, b) promocja

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33 Lista operacji wybranych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Bobrzy w ramach Działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniach (29.10.2012 30.10.2012) Lp. Nazwa/imię

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Przeglądu pieśni folklorystycznych Na ludową nutę realizowany w ramach Projektu Póki brzmią echa dawnych dni z konkursu Marszałka

REGULAMIN Przeglądu pieśni folklorystycznych Na ludową nutę realizowany w ramach Projektu Póki brzmią echa dawnych dni z konkursu Marszałka REGULAMIN Przeglądu pieśni folklorystycznych Na ludową nutę realizowany w ramach Projektu Póki brzmią echa dawnych dni z konkursu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2010 ROKU

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2010 ROKU REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2010 ROKU 1. Nazwa Konkurs Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2010 roku. 2. Organizator Agencja SOMA organizator corocznych Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA ZA OKRES OD 05.01. DO 16.02.2012 r. 5 stycznia Udział w przesłuchaniach muzycznych kwalifikujących do projektu : Szkółka muzyczna Kuźnia talentów w gminie Męcinka ( nauka

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, 16 czerwca 2011 r.

Szydłowiec, 16 czerwca 2011 r. Ważna decyzja 19 kwietnia 2011r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zatwierdzającą dofinansowanie projektu Gminy Szydłowiec w kwocie 26.052.378,97 Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

DZIELMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Dobre praktyki. Gmina Lipnica Wielka

DZIELMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Dobre praktyki. Gmina Lipnica Wielka DZIELMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Dobre praktyki Gmina Lipnica Wielka Lipnica Wielka malowniczo rozciąga się u podnóża Babiej Góry. Łagodne wzgórza, rozległe polany, szumiące lasy, bystre potoki i gościnni mieszkańcy,

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania KOLD

Lokalna Grupa Działania KOLD Lokalna Grupa Działania KOLD LGD w Polsce LGD w Wielkopolsce Teren 7 gmin 78 837 mieszkańców 137 członków w tym 7 gmin, 1 starostwo powiatowe 2 Stowarzyszenia Zarząd 10 osób Rada 14 osób Budżet 16 653

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN

Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim I. CELE: REGULAMIN wyłonienie najciekawszych projektów upowszechniających aktywność

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI

PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE Okres realizacji: 02.2012

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy 1. ORGANIZATOR:, Al. Tysiąclecia 12 (tel. 23 692 06 41, e-mail: zszrusz@wp.pl). 2. KOORDYNATORZY: Dorota Sobocińska, Anna Świerczewska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Festiwalu. Burmistrz Więcborka

Regulamin Festiwalu. Burmistrz Więcborka Regulamin Festiwalu ❶ Informacje ogólne. Organizatorzy: Burmistrz Więcborka ❷ Cele festiwalu: aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym, likwidowanie barier i przywracanie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo