ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (wersja polska)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (wersja polska)"

Transkrypt

1 Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 65/13/14 Gliwice, dnia r.... (pieczęć jednostki Zamawiającej) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (wersja polska) na zakup ogniwa wodorowego wg załącznika Nr 1 wraz z dostawą realizowany w ramach projektu pt. Smart Power - Innowacyjny, wysoko sprawny pojazd elektryczny przeznaczony do startu w światowych zawodach Shell Eco-marathon w ramach Programu Generacja Przyszłości. (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana) Pełna nazwa Zamawiającego: POLITECHNIKA ŚLĄSKA oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej: POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY BIURO OBSŁUGI PROJEKTU UL. KONARSKIEGO 18A POKÓJ 39, GLIWICE TEL ; FAX.: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup ogniwa wodorowego wg załącznika Nr 1 wraz z dostawą realizowany w ramach projektu pt. Smart Power - Innowacyjny, wysoko sprawny pojazd elektryczny przeznaczony do startu w światowych zawodach Shell Eco-marathon w ramach Programu Generacja Przyszłości, Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a) okres gwarancji: 12 mc. b) warunki płatności: przelew 14 dni po wykonaniu zamówienia, c) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: brak 3. Termin wykonania zamówienia: 5 tygodni od dnia zamówienia towaru, nie później niż Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji): a) osobiście w: nie dotyczy b) przesłać na adres: nie dotyczy c) przesłać faxem na numer: nie dotyczy d) w wersji elektronicznej na w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. godz. 15:00 e) całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską. Dla podmiotów krajowych oferowana cena jest podawana jako cena Brutto

2 uwzględniajaca wszystkie składniki cenotwórcze, w przypadku podmiotów z terenu Unii Europejskiej ofereowana cena jest podawana jako cena netto bez podatku VAT, w przypadku podmiotów spoza Unii Europejskiej oferowana cena podawana jest jako cena netto bez podatku VAT i cła. Cena towaru powinna obejmować koszt dostarczenia towaru do zamawiającego na adres ul. Konarskiego 18A, Gliwice Polska. Dla porównania cen wszystkich dostawców do ofert złożonych przez dostawców zagranicznych (unijnych i spoza unii) ceny zostaną powiększone odpowiednio o wartość VAT zgodnie z Ustawą o podatku VAT obowiązującej w Polsce i cło 5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: a) Wypełniony, podpisany i opieczętowany skan formularza oferty. b) inne dokumenty: Załącznik Nr 1 7. Kryteria oceny ofert: cena Pod uwagę będzie brana cena całkowita brutto produktu lub w przypadku podmiotów zagranicznych obliczona z zastosowaniem przepisów cena brutto uwzględniająca wszystkie dodatkowe składniki i koszty jakie Politechnik Śląska musi ponieść przy zakupie wraz z kosztami dostarczenia towaru do zamawiającego. Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła: dr inż. Mirosław Targosz data (imię, nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę) Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia Kierownik Projektu data Dr hab. inż. Wojciech Skarka Prof. nzw. w Pol. Śl. (podpis z imienną pieczątką osoby z jednostki/komórki zamawiającej)

3 Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 65/13/14 OFERTA na zakup zestawu ogniwa wodorowego wg załącznika Nr 1 wraz z dostawą realizowany w ramach projektu pt. Smart Power - Innowacyjny, wysoko sprawny pojazd elektryczny przeznaczony do startu w światowych zawodach Shell Eco-marathon w ramach Programu Generacja Przyszłości. 1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy NIP:... REGON:... Numer rachunku bankowego: Oferujemy: a) wykonanie całości przedmiotu zamówienia: ogółem za cenę... PLN/EURO słownie złotych/euro: /100 Oświadczamy, że (niepotrzebne skreślić): Jesteśmy podmiotem z terenu Polski ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp. Jesteśmy podmiotem spoza Polski z terenu Unii Europejskiej ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze poza podatkiem VAT Jesteśmy podmiotem spoza terenu Unii Europejskiej ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze poza podatkiem VAT i cłem UWAGA! cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską. b) termin realizacji zamówienia:.. c) okres gwarancji:... d) warunki płatności: przelew 14 dni po wykonaniu zamówienia 3. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są: a)... b)... c)... d)......, dnia..., 20.. roku.... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

4 Załącznik NR 1 LP. NAZWA TOWARU ORIENTACYJN A ILOŚĆ ZAMÓWIONEG O TOWARU 1. Zestaw ogniwa wodorowego przystosowany do wymagań wyścigu Shell Eco-marathon Europe klasa Urban Concept: a. Ogniwo o parametrach: Typ ogniwa: PEM Wymiary ogniwa: max szerokość 280mm, max wysokość 240 mm, max głębokość 115 mm, masa: max. dla ogniwa mniej niż 4.9kg dla systemu mniej niż 6.8kg Moc chwilowa ogniwa: kw Napięcie: 32 V -48 V Prąd: 0A 30 A Sposób chłodzenia: powietrze Sposób zasilania startowego: bateria zewnętrzna 12 V Temperatura obudowy: max 70 C Sprawność szczytowa: min. 56% Zestaw wentylatorów chłodzących b. Uchwyty mocujące ogniwa c. Zawór zasilający wodoru/ Zawór bezpieczeństwa działający automatycznie po wykryciu wycieku wodoru przez czujnik d. Zawór upustowy e. Włącznik zwarciowy f. Wyświetlacz LCD wyświetlający stan pracy urządzenia (prąd, napięcie, temperatura) g. Czujnik wodoru wykrywający stężenie wodoru w powietrzu <= 1 %, napięcie zasilania 12V h. Przewody łączące baterii startowej i. Czujnik temperatury zewnętrznej j. Konwerter DC/DC dopasowujący poziom napięcia na wyjściu układu ogniwa do poziomu 12 V do zasilania peryferiów k. Zestaw superkondensatorów 50V, min 1,25 F l. Wyłącznik/sterownik wentylatorów m. Kontroler zestawu ogniwa o napięciu zasilania 12 V n. Zestaw przewodów z PU lub ze stali nierdzewnej o. Wyłącznik bezpieczeństwa p. Wyłącznik r. Przekaźnik s. Czujnik temperatury ogniwa r. Instrukcja obsługi i użytkowania Zestaw powinien spełniać wymagania regulaminu Wyścigu Shell Eco-marathon Europe Urban Concept szt. CENA JEDNO STKOW A NETTO CENA JEDNO STKOW A BRUTT O

5 2 Koszt dostawy na adres: ul.konarskiego 18A, Gliwice, Polska 1 usł.

6 Gliwice, r.... (stamp of the Ordering unit) AN INVITATION TO SUBMIT OFFERS (English version) for the purchase of a hydrogen cell stack system with the delivery acc. to the Appendix 1 within the framework of Smart Power project Innovative, highly effective electric vehicle designed for the participation in world Shell Eco-marathon races within the Program Future Generation. Full name of the Ordering party: POLITECHNIKA ŚLĄSKA address, telephone and fax: POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY BIURO OBSŁUGI PROJEKTU UL. KONARSKIEGO 18A POKÓJ 39, GLIWICE TEL ; FAX.: Description of the subject of the order: The subject of the order is the purchase of hydrogen cell stack system with the delivery acc. to Appendix 1, realized within the scope of Smart Power project - Innovative, highly effective electric vehicle designed for the participation in world Shell Eco-marathon races within the Program Future Generation. The program is co-financed by European Regional Development Fund. a) Guarantee period: 12 month b) Terms of payment: money transfer 14 days after the realization of the order c) Other requirements : none 3. The date of realization of the order: 5 weeks form the date of the order but not later than The way of preparing the offer and the place and dates of submitting it: The offer should be submitted (choose from the suggested way of communicating): a) personally: not applicable b) by post: not applicable c) by fax: not applicable d) in electronic version to: the deadline is the 3 rd March 2015, at 15:00 (3 p.m.) e) The total offered price must cover complex realization of the order and include all the price components i.e. taxes, social and health insurance etc. so the price offered by a legal person must include VAT, whereas the price offered by a natural person must be higher due to social insurance paid by Politechnika Slaska. For national entities the offered price is stated as gross price including all the components, for other EU entities the offered price is given as net price without VAT, for non EU entities the offered price is net price without VAT and customs. The price should include the shipping to the ordering party i.e. ul. Konarskiego 18A, Gliwice Polska. For the task of comparing the offered prices of foreign suppliers, both EU and non EU, the prices will be calculated plus VAT according to the Act of VAT binding in Poland and customs.

7 5. The offers received after the deadline date will not be considered. 6. The following documents must be submitted together with the offer: a) Filled in, signed and sealed scan of the offer form. b) other documents, Appendix 1 7. Criteria of offer evaluation: price While evaluating the offers total gross price of the product or in case of foreign entities gross price calculated by means of regulations, including all additional components and costs which Politechnika Slaska must pay when purchasing the product with the costs of the shipment to the ordering party will be considered. The invitation has been made by: dr inż. Mirosław Targosz (Name, family name and signature of employee leading order) The invitation has been approved by Project Manager Dr hab. inż. Wojciech Skarka Prof. nzw. w Pol. Śl. (signature with stamp of employee from ordering unit)

8 Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 65/13/14 An offer for the purchase of a hydrogen cell acc. to the Appendix 1 with the delivery realized within the framework of Smart Power project Innovative, highly effective electric vehicle designed for the participation in world Shell Eco-marathon races within the Program Future Generation. 1. Name (company) and the address of the contractor NIP:... REGON:... Bank account no: We offer : a) realization of the whole of the subject of the offer: total price... PLN/EURO in words EURO: /100 We herby state that (cross out when it is not applicable): We are an entity from the Polish territory and the above mentioned price refers to the complex realization of the order and includes all the price components, with taxes, social and health insurance etc. We are an entity from outside the Polish territory and the above mentioned price refers to the complex realization of the order and includes all the price components, except VAT. We are an entity from outside EU and the above mentioned price refers to the complex realization of the order and includes all the price components, except VAT and customs NOTE: The price offered by a legal person must include VAT, whereas the price offered by a natural person must be higher due to social insurance paid by Politechnika Slaska. b) the deadline for the realization of the order :.. c) guarantee period :... d) terms of payment: money transfer 14 days after the realization of the order 3. I declare that I have read the description of the subject of the order and the ordering party requirements and i do not have any reservations.. 4. The appendixes, which constitute the integral part of this form, are : a)... b)... c)... d)......, date...,.... (stamp and signature of the person entitled to make declaration of will on behalf of the contractor)

9 Appendix 1 NAME AMOUNT NET PRICE GROSS PRICE 1. Hydrogen Fuel Cell Stack (set) for Shell Eco marathon Europe Urban Concept requirements: a. Fuel Cell Stack: Type: PEM Dimensions: max width 280mm, max height 240 mm, max depth 115 mm, Mass: stack less than 4.9kg system less than 6.8kg Peak power: kw Voltage: 32 V -48 V Current: 0A 30 A Cooling: air Start up power: from external battery 12 V Max stack temperatur: lower than 70 C Peak efficiency: min. 56% Set of cooling blowers integrated tube size for hydrogen: fi 6mm b. Stack holders c. Hydrogen supply valve/emergency shut down valve in the case of leakage in excess of 1% hydrogen in air when triggered by the hydrogen sensor d. Hydrogen purging valve fi 6mm e. SCU swith f. LCD display displaying the system status, current, voltage, temperature etc. g. Hydrogen sensor trigering at concentration of hydrogen in the air <= 1 %, supply voltage 12V h. Start up battery connector i. Ambient temperature sensor j. DC/DC converter will regulate the output voltage for the controller. It can step down the stack voltage (27.5V to 48V) to 12V for the fuel cell controller and other peripheral parts k. Ultra capacitor bank50v, min 1,25 F l. Blower controller m. System controller - power supply voltage 12 V, RS 232 n. Tubing for assembly (PU or stainless steel) o. Emergency stop swith p. On/Off swith r. Solid State Relay s. Stack temperatur sensor r. Manual 1 Whole system have to meet requirements of regulations of Shell Eco-marathon Europe Urban Concept Race2015

10 2. delivery cost: address: Konarskiego 18A, Gliwice, Poland: 1 (service)

The Project is co-financed by the European Regional Development Fund. Page1. Przytkowice, 19 September 2014. Przytkowice, 19 września 2014 roku

The Project is co-financed by the European Regional Development Fund. Page1. Przytkowice, 19 September 2014. Przytkowice, 19 września 2014 roku Przytkowice, 19 września 2014 roku Przytkowice, 19 September 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE REQUEST FOR TENDER Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE

PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE THE DESIGN, CONSTRUCTION, DELIVERY AND INSTALLATION OF THE PIPE ORGAN FACADE FOR THE NATIONAL

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Produkty w materiałach Centrum Klima SA oraz wszelkie szczegóły techniczne i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią całości

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa bipotencjostatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Forma płatności Przelew na podstawie faktury VAT/rachunku

Forma płatności Przelew na podstawie faktury VAT/rachunku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/10/2014 Z DNIA 24.10.2014r. Zamawiający MARDTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 8883100281 REGON 340900051 KRS 0000383925 Adres do bieżących kontaktów oraz

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Nina Węgrzynowicz Trzebiatowska tel. +4858 554 93 63, fax +4858

Bardziej szczegółowo

TRAVEL & LOVE 2011 Salon Podróży Romantycznych i Poślubnych Romantic and Honeymoon Trip Showroom

TRAVEL & LOVE 2011 Salon Podróży Romantycznych i Poślubnych Romantic and Honeymoon Trip Showroom Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Dorota Solochewicz tel. / fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858)

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Nina Węgrzynowicz Trzebiatowska tel. +4858 554 93 63, fax +4858

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 22/09/14/4.6 Inquiry No. 22/09/14/4.6

Zapytanie ofertowe nr 22/09/14/4.6 Inquiry No. 22/09/14/4.6 Rzeszów, 22.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 22/09/14/4.6 Inquiry No. 22/09/14/4.6 Dostawa Systemu do produkcji konwertera FTTH - proces łączenia włókien na potrzeby projektu pn. Wdrożenie wynalazku pasywnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu / Manager Project: Beata Wójcikiewicz tel. +4858 554 91 33, fax +4858 554 91 35

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu /Manager Project: Marta Kruszczyńska tel. +4858 554 93 37, fax +4858 554 91 35

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft Zawarta w dniu... pomiędzy Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk im. Włodzimierza Trzebiatowskiego

Bardziej szczegółowo

28.02.2011 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW / EXHIBITION SERVICES ORDER

28.02.2011 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW / EXHIBITION SERVICES ORDER Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Dorota Solochewicz tel. / fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858)

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Targów / Project Manager: Monika Juszkiewicz tel. +4858 554 93 62, fax +4858 554 92 11

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank Strona 1 z 4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ / OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu / Project Manager: Barbara Kacprzak tel. +4858 554 93 34, fax +4858 554 93 32 barbara.kacprzak@mtgsa.com.pl, www.aboutdesign.pl NIP / Tax ID 584

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy symulatora słonecznego

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy symulatora słonecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT. (dalej: Umowa / hereinafter: the Contract )

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT. (dalej: Umowa / hereinafter: the Contract ) UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ACCOUNT IN POST-PAID MODE KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / ACCOUNT IN PRE-PAID MODE Numer identyfikacyjny klienta / Customer

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Gdynia: CRZP 8/2010 Wymiana Sygnalizacji Alarmu Pożaru oraz wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w SDM nr 1 Akademii Morskiej w Gdyni Numer ogłoszenia: 56716-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

miasto / city fax tel./ fax

miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu/Project Manager: Marta Kruszczyƒska tel.+4858 554 93 37, fax. +4858 554 91 35 marta.kruszczynska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM)

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM) SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM) Strona: Strona: 2 13 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja systemu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). System

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words:

Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Strona 1 z 6 WNIOSEK O OTWARCIE NIEODWOŁALNEJ AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ * APPLICATION FOR AN IRREVOCABLE DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT * Bank awizujący / Advising Bank Załącznik nr 4 do Regulaminu Udzielania

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, 24 luty 2015

Bielsko-Biała, 24 luty 2015 Bielsko-Biała, 24 luty 2015 Zapytanie ofertowe nr: 3605079 (PONOWNE) Realizowane w ramach projektu: Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności nr INNOLOT/I/11/NCBR/2014 Request

Bardziej szczegółowo

Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words:

Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Strona 1 z 8 WNIOSEK O OTWARCIE NIEODWOŁALNEJ AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą) APPLICATION

Bardziej szczegółowo