Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe dot. siedziby, ul. Artylerzystów 9, Barcin 1. Pomieszczenia w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (ROS) biuro nr: 1, 2, 4, 12b, 19, 23, 38, 39, 47, 49, Pomieszczenia w Referacie Finansowym (RF) biuro nr: 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 32, Pomieszczenia w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska (RPO) biuro nr: 3, 15, 16, 17, Pomieszczenia w Referacie Remontów, Inwestycji i Dróg (RIR) biuro nr: 28, 29, 30, Pomieszczenia w Referacie Rozwoju i Promocji (RRP) biuro nr 40, 41, 44, Pomieszczenia pracowników na Samodzielnych Stanowiskach (SS): a) Urząd Stanu Cywilnego biuro nr 5, b) informacje niejawne, OC, zarządzane kryzysowe biuro nr 42, 43, c) oświata i kultura biuro nr 37, d) działalność gospodarcza biuro nr 22, e) radca prawny biuro nr Inne stanowiska biuro nr 46, Pomieszczenia Straży Miejskiej biuro nr 10, 11a, 11b (sekretariat, biuro komendanta).

2 Załącznik Nr 2 Wykaz zbiorów danych osobowych, w tym programów służących do ich przetwarzania oraz rejestrów ręcznych, wraz z określeniem ich struktury, wskazującej zawartość poszczególnych pól informacyjnych Nazwa zbioru Przetwarzane w systemie elektronicznym: I. URZĄD STANU CYWILNEGO Oprogramowanie PB_USC Technika IT S.A. Sposób przetwarzania, pola informacyjne Imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, PESEL, imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców, nr i seria dowodu osobistego, wykształcenie, zatrudnienie, obywatelstwo II. DOWODY OSOBISTE Oprogramowanie SWDO MSWiA III.EWIDENCJA LUDNOŚCI Oprogramowanie ELUD RADIX Sp. z o.o. IV. PODATKI Oprogramowanie POGRUN, WIP, KASA RADIX Sp. z o.o. V. KADRY Oprogramowanie KADRY RADIX Sp. z o.o. VI. PŁACE Oprogramowanie PŁACE RADIX Sp. z o.o. VII. ZEZWOLENIA ALKOHOL Oprogramowanie ALK RADIX Sp. z o.o. VIII.E-URZĄD Elektroniczny Obieg Dokumentów (dziennik korespondencji) ALFATV Sp. z o.o. Nazwisko własne I człon, nazwisko własne II człon, imię własne pierwsze, imię własne drugie, nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki I człon, nazwisko rodowe matki II człon, data urodzenia, miejsce urodzenia, rodzaj zameldowania, kod pocztowy, kod terytorialny, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, poczta zameldowania, kolor oczu, wzrost w cm, płeć Imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, PESEL, imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców, nr i seria dowodu osobistego, zatrudnienie, obywatelstwo Imię, drugie imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zameldowania, PESEL, NIP Imię, drugie imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców, PESEL, NIP, nr konta bankowego Imię, drugie imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców, PESEL, NIP, nr konta bankowego Imię, nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres siedziby Imię, nazwisko-człon pierwszy, nazwisko-człon drugi, PESEL, nazwa podmiotu, KRS, REGON, adres (ulica, budynek, lokal, kod, poczta, miejscowość), NIP, telefon, fax, , adres skrzynki epuap

3 IX. STYPENDIA Oprogramowanie do obsługi Stypendiów Sygnity S.A. Imię, nazwisko, PESEL, adres stałego zameldowania, adres zamieszkania, seria i nr dokumentu tożsamości X. EWIDENCJA REJESTRACJI I KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ Oprogramowanie ELUD RADIX Sp. z o.o. Imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, imiona i nazwiska poprzednie, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, adres i data zameldowania na pobyt stały, poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania, adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania, data ujęcia w rejestrze data zgłoszenia się do rejestracji, pokwitowanie odbioru potwierdzenia, stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego, oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień, w ewidencji której osoba pozostaje XI. REJESTR UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH Plik w formacie doc Nazwa, nazwisko i imię, siedziba firmy, miejsce zamieszkania, wys. opłaty, rodzaj nieruchomości, miejsce położenia nieruchomości XII. SYSTEM DO OBSŁUGI FOTORADARU, WSPOMAGANIE PROCEDURY MANDATOWEJ Oprogramowanie FET TRAFIC FET Software Sp. z.o.o. XIII.CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW System CEPIK MSWiA Nazwisko, imię, imię matki, imię ojca, nazwisko rodowe matki, płeć, PESEL, REGON, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zameldowania/ korespondencyjny, kraj, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, województwo Ewidencja pojazdów: pojazd, rejestracja pojazdu, właściciel/posiadacz pojazdu, zdarzenia, kradzież pojazdu oraz jego odnalezienie, wybicie numeru nadwozia (podwozia) lub numeru silnika, nadanie utrata dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic tymczasowych, karty pojazdu oraz o ich odnalezienie, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego, termin następnego badania technicznego. zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, imię i nazwisko (nazwa lub firma) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania nazwa (siedziby), nazwa zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę, nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, data zawarcia umowy i okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, data rozwiązania umowy Ewidencja kierowców: kierowca, dokument stwierdzający uprawnienia, zdarzenia, zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego zwrócenie, cofnięcie uprawnienia oraz jego przywrócenie, utrata dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego odnalezienie, zakaz prowadzenia pojazdów

4 XIV. POWSZECHNY ELEKTRONICZNY SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI Rejestr PESEL z wykorzystaniem oprogramowania Emulator terminala A-Term Mainframe MSWiA Numer PESEL, nazwisko i imiona aktualne, nazwisko rodowe, nazwiska i imiona poprzednie, imiona i nazwiska rodowe rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, stan cywilny, imię i nazwisko rodowe małżonka, data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, data zgonu małżonka, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, adres i data zameldowania na pobyt stały, poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania, adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania, stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego, seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie i numery poprzednich dowodów osobistych oraz daty ich wydania, daty ważności, oznaczenie organów wydających, 18. data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził, ponadto dla cudzoziemców: seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał; seria i numer karty pobytu obywatela Unii Europejskiej wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt na terytorium RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał, seria i numer dokumentu pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydanego w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt na terytorium RP oraz data jego wydania, data ważności, oznaczenie organu, który go wydał; seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zgody na pobyt tolerowany oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał; seria i numer karty pobytu obywatela Unii Europejskiej wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał; seria i numer dokumentu pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydanego w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz data jego wydania, data ważności, oznaczenie organu, który go wydał; seria i numer tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca oraz data jego wydania, data ważności, oznaczenie organu, który je wydał.

5 Przetwarzane w systemie ręcznym: I. REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY II. REJESTR ZAŚWIADCZEŃ O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI III. REJESTR NADANYCH NUMERÓW PORZĄDKOWYCH NIERUCHOMOŚCI IV. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ V. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH VI. AKTA OSOBOWE KADRY VII. REJESTR SKARG I WNIOSKÓW ROZPATRYWANYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W BARCINIE VIII. REJESTR SKARG I WNIOSKÓW ROZPATRYWANYCH PRZEZ BURMISTRZA /SEKRETARZA IX. REJESTR PROTOKOŁÓW Z OŚWIADCZENIA OSTATNIEJ WOLI X. REJESTR UMÓW DZIERŻAWY GRUNTÓW POD GARAŻAMI Imię, nazwisko, adres zameldowania Imię, nazwisko, adres zameldowania Imię, nazwisko, adres zameldowania Imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, adres zameldowania, NIP, PESEL Imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, adres zameldowania, NIP, PESEL Imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data urodzenia, adres zameldowania, NIP, PESEL, nr i seria dowodu osobistego Imię, nazwisko, adres zameldowania Imię, nazwisko, adres zameldowania Imię i nazwisko testatora, seria i nr dokumentu tożsamości testatora, imię i nazwisko I świadka, seria i nr dokumentu tożsamości I świadka, PESEL I świadka, imię i nazwisko II świadka, seria i nr dokumentu tożsamości II świadka, PESEL II świadka Imię, nazwisko, adres zameldowania XI. REJESTR DZIERŻAW POD TYMCZASOWE OGRODY DZIAŁKOWE Imię, nazwisko, adres zameldowania XII. REJESTR OSÓB ZGŁOSZONYCH DO GKRPA XIII. REJESTR SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH XIV. REJESTR SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH Imię, nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, data wszczęcia sprawy Położenie nieruchomości, data sprzedaży, nr umowy, nabywca, cena, sposób zapłaty, uwagi Położenie nieruchomości lokalu, data sprzedaży, nr umowy, nabywca, wartość cena, bonifikata, I wpłata, płatność reszty w ratach, uwagi powierzchnia użytkowa

6 Załącznik Nr 3 Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi w sieci lokalnej Pakiet oprogramowania RADIX, w którego skład wchodzą systemy: ewidencji ludności, podatkowy, kasowy, kadrowo-płacowy oraz finansowy, współpracują ze sobą na zasadzie przepływu danych z poszczególnych baz danych, opartych o serwer relacyjnych baz danych PostgreSQL. System ELUD w tym programie następuje wprowadzanie oraz bieżąca aktualizacja danych osobowych wykorzystywanych we wszystkich pozostały systemach RADIX. Oprogramowanie umożliwia kształtowanie dowolnych raportów oraz wydruk lub eksport danych do plików binarnych, w formacie: *.txt, *.doc, *.xls, *.pdf oraz *.xml. System PŁACE dane są eksportowane w postaci plików binarnych do programu PŁATNIK oraz aplikacji Internet Banking. Format danych został ustalonym przez twórców tychże programów. Proces rozliczeń pracowników z ZUS następuje poprzez import plików w programie PŁATNIK, z danych wygenerowanych z systemu PŁACE. Transmisja danych na serwery ZUS odbywa się przez teletransmisję, drogą określoną przez ZUS. Teletransmisja do sieci publicznej Internet jest szyfrowana. Kryptografia oparta jest o system certyfikatów i par kluczy, zgodny z wymogami ZUS oraz bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (KIR S.A.). Plik eksportowany do systemu Internet Banking zawiera listę przelewów wynagrodzeń pracowników wraz z danymi osobowymi. Wystawienie przelewu odbywa się poprzez szyfrowaną teletransmisję z serwerami banku. System POGRUN, WIP, KASA aplikacje korzystają z bazy danych ewidencji ludności ELUD. Za pomocą wbudowanego mechanizmu, systemy automatycznie kontrolują czy dane osobowe podatników nie uległy zmianie i aktualizuje je na bieżąco. Przepływ danych jest usystematyzowany powiązaniami pomiędzy aplikacjami w sposób określony przez producenta. System KASA posiada tylko możliwość odczytu danych, wprowadzonych do baz danych programów POGRUN oraz WIP. System FET TRAFIC pracuje w architekturze klient serwer. Baza danych, w związku z koniecznością zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przechowywana jest na dedykowanym serwerze Linux/PostgreSQL. Aplikacje klienckie korzystają z technologii Microsoft.NET i przystosowane są do pracy pod systemem Windows. Przepływ danych jest usystematyzowany relacjami, w sposób szczegółowo określony przez producenta oprogramowania. Powiązania umożliwiają generowanie zaawansowanych analiz i raportów. Dzięki zastosowanym mechanizmom, system

7 zapewnia optymalne bezpieczeństwo oraz integralność danych. Dla każdego użytkownika systemu, istnieje możliwość określenie poziomu dostępu, w tym przypisania mu określonych praw dostępu do zasobów. Dane z FET TRAFIC można eksportować i przenosić do pakietu Microsoft Office (Word, Excel). Oprogramowanie umożliwia również generowanie zapytań do systemu CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) oraz importowanie danych osobowych. Dane z systemów CEPIK oraz PESEL udostępniane są na zasadach określonych w zawartych umowach. Przepływ danych w systemie CEPIK odbywa się przez sieć publiczną z wykorzystaniem dedykowanych dla każdego upoważnionego użytkownika kart kryptograficznych. Przepływ danych w systemie PESEL działa w oparciu o specjalnie do tego celu zestawiony tunelu VPN. Uzyskanie danych z bazy danych, odbywa się poprzez logowanie do systemu z wykorzystaniem danych uwierzytelniających otrzymanych z MSWiA, różnych dla każdego użytkownika. Dane do uwierzytelnienia są inne na każdy dzień miesiąca. Pozostałe oprogramowanie, w którym przetwarzane są dane osobowe, wyszczególnione w Załączniku Nr 2, korzysta z lokalnych baz danych. Pomiędzy nimi nie zachodzą żadne powiązania ani zależności, a sposób przepływu danych w samej bazie danych, szczegółowo określa specyfikacja dołączona przez producenta danego oprogramowania.

8 Załącznik Nr 4 Wykaz osób posiadających uprawnienia (kod dostępu) do systemu alarmowego 1. Michał Pęziak 2. Waldemar Dolata 3. Maria Stefańska 4. Andrzej Bluma 5. Justyna Lewandowska 6. Ludwika Wojtynek 7. Tomasz Wrzesiński 8. Mieczysława Cieślak 9. Krystyna Winiecka 10.Alicja Gmur 11.Karina Kozłowska

9 Załącznik Nr 5 Wykaz pomieszczeń zabezpieczonych okratowaniem zewnętrznym PARTER biuro nr 19

10 Załącznik Nr 6 Wzór wniosku o wydanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ROS Miejscowość i data Administrator danych osobowych w/m. Wniosek Nr.. o wydanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Proszę o upoważnienie Pani/Pana zam., do przetwarzania w ramach., zbiorów danych osobowych (zbiory ręczne i w systemie komputerowym) prowadzonych przez komórki organizacyjne tutejszego urzędu. Upoważnienie obowiązuje od dnia. Z chwilą ustania stosunku pracy upoważnienie staje się nieważne. Pieczątka i podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji

11 Załącznik Nr 7 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ROS Miejscowość i data Pan/Pani. (stanowisko ds. ) UPOWAŻNIENIE Nr.. do przetwarzania danych osobowych Upoważniam do: 1. Przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym oraz przy użyciu tradycyjnych metod przetwarzania pisemne zbiory danych osobowych prowadzone przez komórki organizacyjne tutejszego urzędu. 2. Obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych w zakresie wprowadzania danych, ich utrwalania, modyfikowania oraz odczytu. 3. W ramach niniejszego upoważnienia zobowiązuję Pana/ią do: zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie dokonywania operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych (obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia); zachowania w tajemnicy danych osobowych, w obrębie zbiorów; zachowania w tajemnicy stosowanych w Urzędzie sposobów zabezpieczenia zbiorów danych osobowych; przeciwdziałania, wszelkimi możliwymi środkami, nielegalnemu ujawnieniu lub niepowołanemu dostępowi do danych osobowych; zachowania poufności danych osobowych zarówno w pracy jak i poza pracą;

12 zachowania należytej staranności, aby nie dopuścić do nieuzasadnionej lub nieuprawnionej modyfikacji, zniszczenia danych osobowych w bazie danych, na nośnikach i wydrukach danych; osobistej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych w zbiorach danych osobowych. Upoważnienie jest ważne aż do odwołania. Z chwilą ustania stosunku pracy upoważnienie staje się nieważne. Otrzymują: 1. adresat 2. akta osobowe 3. Administrator Danych Osobowych Pieczątka i podpis Administratora Danych Osobowych Uwagi: Stwierdzam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zgodnie z którą za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowana lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe oraz społeczne. Oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, że postępowanie sprzeczne z powyższymi obowiązkami może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu art pkt 1 Kodeksu Pracy. Podstawa prawna: 1. Art. 37 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 ze zm.) 2. 4 i 5 rozporządzenia MSWiA z dnia r., w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 1998r, Nr 80, poz. 521). Podpis osoby upoważnionej

13 Załącznik Nr 8 Instrukcja postępowania w przypadku zalania lub zatopienia pomieszczeń I. Postanowienia ogólne. 1. Instrukcja określa tryb postępowania w przypadku zalania lub zatopienia pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe. 2. Zalanie lub zatopienie pomieszczenia może nastąpić w wyniku awarii instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz awarii instalacji grzewczej. II. Tryb postępowania w sytuacji zalania lub zatopienia pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe. 1. Pracownik na stanowisku w przypadku stwierdzenia zalewania/zalania pomieszczeń, w których przetwarza się dane osobowe, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o stwierdzonym zagrożeniu bezpośredniego przełożonego, a w dalszej kolejności Administratora Bezpieczeństwa Informacji, 2. Do czasu przybycia na miejsce naruszenia ochrony danych osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji, należy: a) niezwłocznie podjąć czynności niezbędne dla powstrzymania niepożądanych skutków zalania lub zatopienia pomieszczeń, o ile istnieje taka możliwość, należy uwzględnić w działaniu również ustalenie przyczyn lub sprawców zaistniałej sytuacji, b) rozważyć wstrzymanie pracy komputerów oraz odłączenie zasilania w rozdzielni znajdującej się na każdym piętrze budynku lub rozdzielni głównej, w celu uniknięcia porażenia prądem, a sprzęt komputerowy umieścić przynajmniej na poziomie biurka lub w ostateczności wynieść z pomieszczenia, c) rozważyć wyniesienie wytworzonej dokumentacji papierowej z danymi osobowymi do pomieszczeń bezpiecznych, d) zakręcić główny zawór odcinający wodę znajdujący się w piwnicy budynku Urzędu Miejskiego, e) zaniechać o ile to możliwe dalszych przedsięwzięć, które wiążą się z zaistniałym zdarzeniem, mogącym utrudnić udokumentowanie i analizę naruszenia bezpieczeństwa, f) podjąć inne działania przewidziane i określone w innych instrukcjach i regulaminach, jeżeli odnoszą się bezpośrednio do zaistniałej sytuacji, g) udokumentować wstępnie zaistniałe zdarzenie.

14 3. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub osoba go zastępująca: a) zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje wyboru metody dalszego postępowania, mając na uwadze ewentualne zagrożenia dla prawidłowości pracy jednostki, b) w zależności od zaistniałej sytuacji wzywa do pomocy wyspecjalizowane służby ratownicze (Straż Pożarną, Pogotowie Energetyczne, Policję), c) w celu dokładanej analizy oraz udokumentowania zaistniałej sytuacji, może żądać dokładnej relacji opisu zdarzenia od osoby powiadamiającej, jak również od każdej innej osoby, mogącej posiadać informacje związane z zaistniałym naruszeniem, d) rozważa celowość i potrzebę powiadomienia o zaistniałym naruszeniu Administratora Danych Osobowych. 4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji dokumentuje zaistniały przypadek zalania lub zatopienia oraz sporządza raport, który powinien zawierać w szczególności: a) wskazanie osoby, która dokonała powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu oraz innych osób zaangażowanych, w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych, b) określenie czasu i miejsca naruszenia oraz powiadomienia, c) określenie okoliczności towarzyszących i rodzaju naruszenia, d) wskazanie metody postępowania i opis podjętych działań, e) wstępną ocenę przyczyn wystąpienia naruszenia, f) analizę i ocenę przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i naprawczego. 5. Raport, o którym mowa w pkt 5, Administrator Bezpieczeństwa Informacji niezwłocznie przekazuje Administratorowi Danych Osobowych, a w przypadku jego nieobecności osobie uprawnionej. 6. Po wyczerpaniu niezbędnych środków doraźnych po zaistniałym naruszeniu, Administrator Bezpieczeństwa Informacji zasięga niezbędnych opinii i proponuje postępowanie naprawcze, ustosunkowując się również do kwestii ewentualnego odtworzenia danych z posiadanych nośników kopii bezpieczeństwa oraz terminu wznowienia przetwarzania danych osobowych. 7. Zaistniałe naruszenie może stać się przedmiotem szczegółowej, zespołowej analizy prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 8. Analiza powinna zawierać wszechstronną ocenę zaistniałego naruszenia, wskazywać odpowiedzialnych, wnioski do ewentualnych przedsięwzięć proceduralnych, organizacyjnych, kadrowych i technicznych, które powinny zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości.

Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe

Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe Załącznik Nr 1 Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe dot. siedziby, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 1. Pomieszczenia w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (ROS) biuro

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Wykaz budynków, pomieszczeń tworzących obszar w którym przetwarzane są dane osobowe. 3. Wykaz zbiorów danych osobowych programy stosowane

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Wzory dokumentów wewnętrznych

Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Wzory dokumentów wewnętrznych Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Wzory dokumentów wewnętrznych Załącznik nr.1 Upoważnienie Nr 01/2013... Działając na podstawie uprawnień nadanych mi w Urzędzie Gminy w sprawie ochrony

Bardziej szczegółowo

Zbiory danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin mają następujące struktury:

Zbiory danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin mają następujące struktury: Opis struktury zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin, wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz określenie sposobu przepływu danych

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR PESEL. Jakie informacje zawiera zbiór PESEL?

ZBIÓR PESEL. Jakie informacje zawiera zbiór PESEL? ZBIÓR PESEL W jaki sposób powstaje zbiór PESEL? Źródłem zasilania rejestru PESEL są organy gminy, które na mocy Art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych prowadzą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych

Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/08 z dnia 04.03.2008 r. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 30 października 2015, 20:39 PESEL Powszechny Elektronicznym System Ewidencji Ludności Co to jest rejestr PESEL Jakie dane są gromadzone w rejestrze PESEL

Bardziej szczegółowo

w n i o s k u j ę o udzielenie Pani /Panu/**......

w n i o s k u j ę o udzielenie Pani /Panu/**...... Załącznik Nr 1 do Polityki Administrator Bezpieczeństwa Informacji w/m w n i o s k u j ę o udzielenie Pani /Panu/**... upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w: Wodzisław,. (nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. 1 1. PODSTAWA PRAWNA Niniejsza Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/ 07 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

ZARZĄDZENIE NR 43/ 07 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE ZARZĄDZENIE NR 43/ 07 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 1 października 2007 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Od Wykazu do Rejestru. Zmiany zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych. Maciej Kołodziej

Od Wykazu do Rejestru. Zmiany zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych. Maciej Kołodziej Od Wykazu do Rejestru Zmiany zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych Maciej Kołodziej Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Agenda 1. Rejestracja zbiorów danych osobowych 2. Wykaz

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻACYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Polityka bezpieczeostwa danych osobowych powstała w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Zadanie domowe 1 23 marzec 2015 PESEL. (na podstawie Wikipedii) Autor: Michał Woźniak. Strona 1 / 6

Zadanie domowe 1 23 marzec 2015 PESEL. (na podstawie Wikipedii) Autor: Michał Woźniak. Strona 1 / 6 Zadanie domowe 1 23 marzec 2015 PESEL (na podstawie Wikipedii) Autor: Michał Woźniak Strona 1 / 6 I. Wstęp PESEL skrótowiec od nazwy Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, który został wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Procedury awaryjne Rejestr PESEL, Ewidencja Ludności wersja 1.0 Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl

Procedury awaryjne Rejestr PESEL, Ewidencja Ludności wersja 1.0 Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl Procedury awaryjne Rejestr PESEL, Ewidencja Ludności wersja 1.0 Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl W przypadku stwierdzenia awarii Systemu przez Użytkownika prosimy o zastosowanie poniższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawa prawna: 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 10 KZ/ 2013 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy...

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... Umowa nr..- /16 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2016 r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... NIP: - - -, REGON:... reprezentowanym/ą przez:... -... Zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 201 r. Poz. 1961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 grudnia 201 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 22.03.2012r. Lp. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym

Bardziej szczegółowo

Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 1 do Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne. II Rejestrowanie w systemie informatycznym

I Postanowienia ogólne. II Rejestrowanie w systemie informatycznym Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji z dnia 30 sierpnia 2012 roku. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię:... Nazwiska poprzednie:.. Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Nr PESEL:. Uzyskany tytuł zawodowy:

Nazwisko i imię:... Nazwiska poprzednie:.. Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Nr PESEL:. Uzyskany tytuł zawodowy: WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI, PIELĘGNIARZA / POŁOŻNEJ, POŁOŻNEGO * I WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W LESZNIE Pełne Ograniczone Nazwisko i imię:...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1604 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 września 2015 r.

Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1604 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1604 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora nr ROK-015-10/10 w Ośrodku Kultury w Olecku Mazury Garbate Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW. Administrator Danych Krzysztof Filip

REJESTR ZBIORÓW. Administrator Danych Krzysztof Filip REJESTR ZBIORÓW Administrator Danych Krzysztof Filip Dnia 1.07.2015 w podmiocie o nazwie Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca zameldowania dokument potwierdzający

Bardziej szczegółowo

SuperPłace Struktury danych osobowych

SuperPłace Struktury danych osobowych SuperPłace Struktury danych osobowych wersja 1.0 iii Spis treści ZAKRES DOKUMENTU 4 PRZEPŁYWY DANYCH 5 STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH I ICH POWIĄZANIA 6 Tablica OSOBA... 6 Tablica FIRMA... 7 Tablica MIASTO...

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych Administrator danych: Burmistrz Gminy Brzeszcze, adres: ul. Kościelna 4, 32-620, NIP: 5492197470, REGON: 356305070 Rejestr zbiorów danych Lp Nazwa zbioru Wydział 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ

WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ Data sporządzenia wniosku... Data zgłoszenia wniosku... I. Dane osoby ubiegającej się o rentę socjalną 1 Nazwisko 2 Nazwisko rodowe (wg świadectwa urodzenia) 3 Pierwsze imię 4

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1999 2003.03.06 sprost. Dz.U.03.38.333 pkt 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon: Numer, miejsce i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY WF-Mag dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu 7.70.0 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Ciężkowice. Podstawa prawna

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Ciężkowice. Podstawa prawna y, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Referat Spraw Obywatelskich mieszkańców art.3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ludności (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.388) Zakres danych gromadzonych w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Informacja o administratorze danych. 2. Adres siedziby administratora danych...

WNIOSEK. Informacja o administratorze danych. 2. Adres siedziby administratora danych... Załącznik nr 1 do uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nr 212/VI/2014 z dnia 17 września 2014 r. WNIOSEK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w... o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY W UJSOŁACH SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (BAZA KONTRAHENTÓW, PODATNIKÓW, INTERESANTÓW)

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY W UJSOŁACH SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (BAZA KONTRAHENTÓW, PODATNIKÓW, INTERESANTÓW) REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY W UJSOŁACH SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (BAZA KONTRAHENTÓW, PODATNIKÓW, INTERESANTÓW) 1 Nazwa zbioru danych: System obiegu dokumentów (Baza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku w sprawie: wprowadzenia w życie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Nr 9 /2015 z dnia 1.10.2015 Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Publicznym Gimnazjum nr

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Ochrona danych osobowych

Szkolenie. Ochrona danych osobowych Szkolenie Ochrona danych osobowych Ustawa o Ochronie Danych Osobowych Art. 1. 1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Art. 36a 2. Do zadań administratora ( ) należy: c) zapewnianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W RAMACH UMOWY nr. z dnia. na koordynację i przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO ... (pieczęć przedsiębiorcy ubiegającego się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego) KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYPADKU (przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Informacją, zamieszczoną w jego końcowej części)

ZAWIADOMIENIE O WYPADKU (przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Informacją, zamieszczoną w jego końcowej części) ZAWIADOMIENIE O WYPADKU (przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Informacją, zamieszczoną w jego końcowej części) DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO 01. Numer PESEL (1) 02. Płeć (wpisać:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Wykaz zbiorów danych oraz programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Wykaz zbiorów danych oraz programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych. 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 243/09 Burmistrza Michałowa z dnia 14 września 2009 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Rozdział I. Rozdział II. Postanowienia ogólne. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

WZÓR KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

WZÓR KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Dziennik Ustaw Nr 86 5262 Poz. 470 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. (poz. 470) Załącznik nr 1... (pieczęć przedsiębiorcy ubiegającego się o świadectwo bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZUA?

Jak wypełnić ZUS ZUA? Jak wypełnić ZUS ZUA? Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.58.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ. z dnia 19 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.58.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ. z dnia 19 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.58.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Białej Na podstawie art. 36 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych... Imię i nazwisko właściciela firmy Dnia... data wdrożenia w przedsiębiorstwie o nazwie... Nazwa przedsiębiorstwa Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia 6/2016 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI I. Informacje ogólne 1. Pobierana jest opłata skarbowa uiszczana, gotówką lub bezgotówkowo, za: - wydanie na wniosek administratora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym (cz. 4) - Na jakich zbiorach danych działa biuro rachunkowe?

Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym (cz. 4) - Na jakich zbiorach danych działa biuro rachunkowe? Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym (cz. 4) - Na jakich zbiorach danych działa biuro rachunkowe? Prowadzenie biura rachunkowego jest jedną z tych działalności, których specyfika opiera się na

Bardziej szczegółowo

Regulamin stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Starostwie Powiatowym w Rawiczu

Regulamin stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Załącznik do Zarządzenia Nr 43/13 Starosty Rawickiego Regulamin stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Starostwie Powiatowym w Rawiczu I PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin stosowania kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 kwietnia 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 sierpnia 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu:

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu: WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ 1 I WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE Pełne Ograniczone Nazwisko i imię:... Data

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH. Adres: Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16 REGON:

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH. Adres: Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16 REGON: REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Administrator Danych: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16 REGON: 59048310 1. EWIDENCJA LUDNOŚCI Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ POŁOŻNEJ * I WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRUW KIELCACH

WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ POŁOŻNEJ * I WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRUW KIELCACH WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ POŁOŻNEJ * I WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRUW KIELCACH Nazwisko i imię (imiona):... Nazwisko rodowe:... Imiona rodziców:... Data urodzenia:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE JACEK TURCZYNOWICZ YACHTING JACEK TURCZYNOWICZ ul. Gen. Józefa Zajączka 23/22, 01-505 Warszawa NIP: 1231056768, REGON:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ 1 1 DANE OSOBOWE - - CZEŚĆ 2 4 A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany

CZEŚĆ 1 1 DANE OSOBOWE - - CZEŚĆ 2 4 A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY * DANYCH OSOBOWYCH W REJESTRZE PIELĘGNIAREK, REJESTRZE POŁOŻNYCH* PROWADZONYM PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W... CZEŚĆ 1 1 Nazwisko DANE OSOBOWE Imiona

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony

Bardziej szczegółowo

Nazwa ukończonej szkoły:... (Adres szkoły: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta) ...

Nazwa ukończonej szkoły:... (Adres szkoły: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta) ... Załącznik nr 2 do uchwały Nr 147/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ, ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Pozycja 74 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Pozycja 74 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Pozycja 74 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych Rejestr zbiorów Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lp Nazwa 1. Zbiór odbiorców usług 2. Zbiór pracowniczych kadrowopłacowych Oznaczenie administratora (adres siedziby numer ) Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA PLAN SPRAWDZEŃ ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA PLAN SPRAWDZEŃ ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DB-ABI.142.3.2016 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA PLAN SPRAWDZEŃ ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. L.p. PRZEDMIOT SPRAWDZENIA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w przedszkolu

Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w przedszkolu Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w przedszkolu Lp. Nazwa zbioru Pomieszczenie 1. Zbiór 1 Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych 2. Zbiór 2 Kontrola wewnętrzna wyniki,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem,

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, Ewidencja Ludności Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, - braku

Bardziej szczegółowo

Rejestracja osób bezrobotnych

Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w Dziale Ewidencji i Świadczeń Referat Rejestracji i Orzecznictwa w pokoju 30 (parter), w godz. 8 00 14 00. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 490 /2130 / 14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 stycznia 2014 roku

Zarządzenie nr 490 /2130 / 14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 stycznia 2014 roku Zarządzenie nr 490 /2130 / 14 w sprawie Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświatą. Na podstawie art. 5 ust. 7, art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej URZĄD GMINY W JORDANOWIE Rynek 2, 34-240 Jordanów, Tel. 182693510, fax. 182693526 www.gmina-jordanow.pl, gminajordanow@rubikon.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 838 UCHWAŁA NR XVII/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W CHOJNICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W CHOJNICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2008 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31.12.2008 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W CHOJNICACH I. WPROWADZENIE W myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE TRYBU POSTĘPOWANIA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE W URZĘDZIE GMINY W KIKOLE

INSTRUKCJA W SPRAWIE TRYBU POSTĘPOWANIA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE W URZĘDZIE GMINY W KIKOLE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/08 Wójta Gminy Kikół z dnia 2 września 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kikole, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZZA?

Jak wypełnić ZUS ZZA? Jak wypełnić ZUS ZZA? Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w przypadku

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 kwietnia 2011 r. 470 ROZPORZĄDZE RADY MINISTRÓW z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WS 5 WNIOSEK. o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin

WS 5 WNIOSEK. o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin Urząd Miasta Szczecin Wydział Sportu pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 175, fax: + 48 91 42 20 059 sport@um.szczecin.pl www.szczecin.pl WS 5 Szczecin, dn.... wnioskodawca WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/58 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/58 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, zarejestrowanie pojazdu. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami.

zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami. Załącznik nr 4 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*).

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*). CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr USC - 16

Karta informacyjna nr USC - 16 Karta informacyjna nr USC - 16 Data aktualizacji 01.09.2015 r. Wersja a Urząd Miejski w Żmigrodzie Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego Strona 1/3 Podstawa prawna 1. Art. 45, art. 125 ust. 3 i

Bardziej szczegółowo

Lokale mieszkalne wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy

Lokale mieszkalne wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy KARTA INFORMACYJNA USŁUGI WGK A-05 Lokale mieszkalne wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI: Pismo potwierdzające nie kwestionowanie uprawnień do wstąpienia w stosunek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 43/VII/2015. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej

UCHWAŁA NR 43/VII/2015. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej UCHWAŁA NR 43/VII/2015 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

( proszę nie wypełniać tych pól)

( proszę nie wypełniać tych pól) Załącznik nr 1 do uchwały nr 137/2016/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2016 r. Nr rejestru Nr zaświadczenia Data wydania Seria i nr dokumentu data wpisu z przeniesienia... ( proszę nie wypełniać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem

Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem Wnoszę/-simy o udzielenie zgody na nieodpłatne użyczenie* / zarobkowy wynajem* przedmiotu... (umowa leasingu nr.. ) rodzaj, model/ typ/nr rejestracyjny osobie/firmie

Bardziej szczegółowo