Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe dot. siedziby, ul. Artylerzystów 9, Barcin 1. Pomieszczenia w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (ROS) biuro nr: 1, 2, 4, 12b, 19, 23, 38, 39, 47, 49, Pomieszczenia w Referacie Finansowym (RF) biuro nr: 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 32, Pomieszczenia w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska (RPO) biuro nr: 3, 15, 16, 17, Pomieszczenia w Referacie Remontów, Inwestycji i Dróg (RIR) biuro nr: 28, 29, 30, Pomieszczenia w Referacie Rozwoju i Promocji (RRP) biuro nr 40, 41, 44, Pomieszczenia pracowników na Samodzielnych Stanowiskach (SS): a) Urząd Stanu Cywilnego biuro nr 5, b) informacje niejawne, OC, zarządzane kryzysowe biuro nr 42, 43, c) oświata i kultura biuro nr 37, d) działalność gospodarcza biuro nr 22, e) radca prawny biuro nr Inne stanowiska biuro nr 46, Pomieszczenia Straży Miejskiej biuro nr 10, 11a, 11b (sekretariat, biuro komendanta).

2 Załącznik Nr 2 Wykaz zbiorów danych osobowych, w tym programów służących do ich przetwarzania oraz rejestrów ręcznych, wraz z określeniem ich struktury, wskazującej zawartość poszczególnych pól informacyjnych Nazwa zbioru Przetwarzane w systemie elektronicznym: I. URZĄD STANU CYWILNEGO Oprogramowanie PB_USC Technika IT S.A. Sposób przetwarzania, pola informacyjne Imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, PESEL, imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców, nr i seria dowodu osobistego, wykształcenie, zatrudnienie, obywatelstwo II. DOWODY OSOBISTE Oprogramowanie SWDO MSWiA III.EWIDENCJA LUDNOŚCI Oprogramowanie ELUD RADIX Sp. z o.o. IV. PODATKI Oprogramowanie POGRUN, WIP, KASA RADIX Sp. z o.o. V. KADRY Oprogramowanie KADRY RADIX Sp. z o.o. VI. PŁACE Oprogramowanie PŁACE RADIX Sp. z o.o. VII. ZEZWOLENIA ALKOHOL Oprogramowanie ALK RADIX Sp. z o.o. VIII.E-URZĄD Elektroniczny Obieg Dokumentów (dziennik korespondencji) ALFATV Sp. z o.o. Nazwisko własne I człon, nazwisko własne II człon, imię własne pierwsze, imię własne drugie, nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki I człon, nazwisko rodowe matki II człon, data urodzenia, miejsce urodzenia, rodzaj zameldowania, kod pocztowy, kod terytorialny, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, poczta zameldowania, kolor oczu, wzrost w cm, płeć Imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, PESEL, imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców, nr i seria dowodu osobistego, zatrudnienie, obywatelstwo Imię, drugie imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zameldowania, PESEL, NIP Imię, drugie imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców, PESEL, NIP, nr konta bankowego Imię, drugie imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców, PESEL, NIP, nr konta bankowego Imię, nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres siedziby Imię, nazwisko-człon pierwszy, nazwisko-człon drugi, PESEL, nazwa podmiotu, KRS, REGON, adres (ulica, budynek, lokal, kod, poczta, miejscowość), NIP, telefon, fax, , adres skrzynki epuap

3 IX. STYPENDIA Oprogramowanie do obsługi Stypendiów Sygnity S.A. Imię, nazwisko, PESEL, adres stałego zameldowania, adres zamieszkania, seria i nr dokumentu tożsamości X. EWIDENCJA REJESTRACJI I KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ Oprogramowanie ELUD RADIX Sp. z o.o. Imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, imiona i nazwiska poprzednie, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, adres i data zameldowania na pobyt stały, poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania, adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania, data ujęcia w rejestrze data zgłoszenia się do rejestracji, pokwitowanie odbioru potwierdzenia, stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego, oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień, w ewidencji której osoba pozostaje XI. REJESTR UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH Plik w formacie doc Nazwa, nazwisko i imię, siedziba firmy, miejsce zamieszkania, wys. opłaty, rodzaj nieruchomości, miejsce położenia nieruchomości XII. SYSTEM DO OBSŁUGI FOTORADARU, WSPOMAGANIE PROCEDURY MANDATOWEJ Oprogramowanie FET TRAFIC FET Software Sp. z.o.o. XIII.CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW System CEPIK MSWiA Nazwisko, imię, imię matki, imię ojca, nazwisko rodowe matki, płeć, PESEL, REGON, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zameldowania/ korespondencyjny, kraj, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, województwo Ewidencja pojazdów: pojazd, rejestracja pojazdu, właściciel/posiadacz pojazdu, zdarzenia, kradzież pojazdu oraz jego odnalezienie, wybicie numeru nadwozia (podwozia) lub numeru silnika, nadanie utrata dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic tymczasowych, karty pojazdu oraz o ich odnalezienie, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego, termin następnego badania technicznego. zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, imię i nazwisko (nazwa lub firma) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania nazwa (siedziby), nazwa zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę, nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, data zawarcia umowy i okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, data rozwiązania umowy Ewidencja kierowców: kierowca, dokument stwierdzający uprawnienia, zdarzenia, zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego zwrócenie, cofnięcie uprawnienia oraz jego przywrócenie, utrata dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego odnalezienie, zakaz prowadzenia pojazdów

4 XIV. POWSZECHNY ELEKTRONICZNY SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI Rejestr PESEL z wykorzystaniem oprogramowania Emulator terminala A-Term Mainframe MSWiA Numer PESEL, nazwisko i imiona aktualne, nazwisko rodowe, nazwiska i imiona poprzednie, imiona i nazwiska rodowe rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, stan cywilny, imię i nazwisko rodowe małżonka, data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, data zgonu małżonka, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, adres i data zameldowania na pobyt stały, poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania, adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania, stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego, seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie i numery poprzednich dowodów osobistych oraz daty ich wydania, daty ważności, oznaczenie organów wydających, 18. data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził, ponadto dla cudzoziemców: seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał; seria i numer karty pobytu obywatela Unii Europejskiej wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt na terytorium RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał, seria i numer dokumentu pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydanego w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt na terytorium RP oraz data jego wydania, data ważności, oznaczenie organu, który go wydał; seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zgody na pobyt tolerowany oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał; seria i numer karty pobytu obywatela Unii Europejskiej wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał; seria i numer dokumentu pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydanego w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz data jego wydania, data ważności, oznaczenie organu, który go wydał; seria i numer tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca oraz data jego wydania, data ważności, oznaczenie organu, który je wydał.

5 Przetwarzane w systemie ręcznym: I. REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY II. REJESTR ZAŚWIADCZEŃ O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI III. REJESTR NADANYCH NUMERÓW PORZĄDKOWYCH NIERUCHOMOŚCI IV. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ V. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH VI. AKTA OSOBOWE KADRY VII. REJESTR SKARG I WNIOSKÓW ROZPATRYWANYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W BARCINIE VIII. REJESTR SKARG I WNIOSKÓW ROZPATRYWANYCH PRZEZ BURMISTRZA /SEKRETARZA IX. REJESTR PROTOKOŁÓW Z OŚWIADCZENIA OSTATNIEJ WOLI X. REJESTR UMÓW DZIERŻAWY GRUNTÓW POD GARAŻAMI Imię, nazwisko, adres zameldowania Imię, nazwisko, adres zameldowania Imię, nazwisko, adres zameldowania Imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, adres zameldowania, NIP, PESEL Imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, adres zameldowania, NIP, PESEL Imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data urodzenia, adres zameldowania, NIP, PESEL, nr i seria dowodu osobistego Imię, nazwisko, adres zameldowania Imię, nazwisko, adres zameldowania Imię i nazwisko testatora, seria i nr dokumentu tożsamości testatora, imię i nazwisko I świadka, seria i nr dokumentu tożsamości I świadka, PESEL I świadka, imię i nazwisko II świadka, seria i nr dokumentu tożsamości II świadka, PESEL II świadka Imię, nazwisko, adres zameldowania XI. REJESTR DZIERŻAW POD TYMCZASOWE OGRODY DZIAŁKOWE Imię, nazwisko, adres zameldowania XII. REJESTR OSÓB ZGŁOSZONYCH DO GKRPA XIII. REJESTR SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH XIV. REJESTR SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH Imię, nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, data wszczęcia sprawy Położenie nieruchomości, data sprzedaży, nr umowy, nabywca, cena, sposób zapłaty, uwagi Położenie nieruchomości lokalu, data sprzedaży, nr umowy, nabywca, wartość cena, bonifikata, I wpłata, płatność reszty w ratach, uwagi powierzchnia użytkowa

6 Załącznik Nr 3 Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi w sieci lokalnej Pakiet oprogramowania RADIX, w którego skład wchodzą systemy: ewidencji ludności, podatkowy, kasowy, kadrowo-płacowy oraz finansowy, współpracują ze sobą na zasadzie przepływu danych z poszczególnych baz danych, opartych o serwer relacyjnych baz danych PostgreSQL. System ELUD w tym programie następuje wprowadzanie oraz bieżąca aktualizacja danych osobowych wykorzystywanych we wszystkich pozostały systemach RADIX. Oprogramowanie umożliwia kształtowanie dowolnych raportów oraz wydruk lub eksport danych do plików binarnych, w formacie: *.txt, *.doc, *.xls, *.pdf oraz *.xml. System PŁACE dane są eksportowane w postaci plików binarnych do programu PŁATNIK oraz aplikacji Internet Banking. Format danych został ustalonym przez twórców tychże programów. Proces rozliczeń pracowników z ZUS następuje poprzez import plików w programie PŁATNIK, z danych wygenerowanych z systemu PŁACE. Transmisja danych na serwery ZUS odbywa się przez teletransmisję, drogą określoną przez ZUS. Teletransmisja do sieci publicznej Internet jest szyfrowana. Kryptografia oparta jest o system certyfikatów i par kluczy, zgodny z wymogami ZUS oraz bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (KIR S.A.). Plik eksportowany do systemu Internet Banking zawiera listę przelewów wynagrodzeń pracowników wraz z danymi osobowymi. Wystawienie przelewu odbywa się poprzez szyfrowaną teletransmisję z serwerami banku. System POGRUN, WIP, KASA aplikacje korzystają z bazy danych ewidencji ludności ELUD. Za pomocą wbudowanego mechanizmu, systemy automatycznie kontrolują czy dane osobowe podatników nie uległy zmianie i aktualizuje je na bieżąco. Przepływ danych jest usystematyzowany powiązaniami pomiędzy aplikacjami w sposób określony przez producenta. System KASA posiada tylko możliwość odczytu danych, wprowadzonych do baz danych programów POGRUN oraz WIP. System FET TRAFIC pracuje w architekturze klient serwer. Baza danych, w związku z koniecznością zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przechowywana jest na dedykowanym serwerze Linux/PostgreSQL. Aplikacje klienckie korzystają z technologii Microsoft.NET i przystosowane są do pracy pod systemem Windows. Przepływ danych jest usystematyzowany relacjami, w sposób szczegółowo określony przez producenta oprogramowania. Powiązania umożliwiają generowanie zaawansowanych analiz i raportów. Dzięki zastosowanym mechanizmom, system

7 zapewnia optymalne bezpieczeństwo oraz integralność danych. Dla każdego użytkownika systemu, istnieje możliwość określenie poziomu dostępu, w tym przypisania mu określonych praw dostępu do zasobów. Dane z FET TRAFIC można eksportować i przenosić do pakietu Microsoft Office (Word, Excel). Oprogramowanie umożliwia również generowanie zapytań do systemu CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) oraz importowanie danych osobowych. Dane z systemów CEPIK oraz PESEL udostępniane są na zasadach określonych w zawartych umowach. Przepływ danych w systemie CEPIK odbywa się przez sieć publiczną z wykorzystaniem dedykowanych dla każdego upoważnionego użytkownika kart kryptograficznych. Przepływ danych w systemie PESEL działa w oparciu o specjalnie do tego celu zestawiony tunelu VPN. Uzyskanie danych z bazy danych, odbywa się poprzez logowanie do systemu z wykorzystaniem danych uwierzytelniających otrzymanych z MSWiA, różnych dla każdego użytkownika. Dane do uwierzytelnienia są inne na każdy dzień miesiąca. Pozostałe oprogramowanie, w którym przetwarzane są dane osobowe, wyszczególnione w Załączniku Nr 2, korzysta z lokalnych baz danych. Pomiędzy nimi nie zachodzą żadne powiązania ani zależności, a sposób przepływu danych w samej bazie danych, szczegółowo określa specyfikacja dołączona przez producenta danego oprogramowania.

8 Załącznik Nr 4 Wykaz osób posiadających uprawnienia (kod dostępu) do systemu alarmowego 1. Michał Pęziak 2. Waldemar Dolata 3. Maria Stefańska 4. Andrzej Bluma 5. Justyna Lewandowska 6. Ludwika Wojtynek 7. Tomasz Wrzesiński 8. Mieczysława Cieślak 9. Krystyna Winiecka 10.Alicja Gmur 11.Karina Kozłowska

9 Załącznik Nr 5 Wykaz pomieszczeń zabezpieczonych okratowaniem zewnętrznym PARTER biuro nr 19

10 Załącznik Nr 6 Wzór wniosku o wydanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ROS Miejscowość i data Administrator danych osobowych w/m. Wniosek Nr.. o wydanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Proszę o upoważnienie Pani/Pana zam., do przetwarzania w ramach., zbiorów danych osobowych (zbiory ręczne i w systemie komputerowym) prowadzonych przez komórki organizacyjne tutejszego urzędu. Upoważnienie obowiązuje od dnia. Z chwilą ustania stosunku pracy upoważnienie staje się nieważne. Pieczątka i podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji

11 Załącznik Nr 7 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ROS Miejscowość i data Pan/Pani. (stanowisko ds. ) UPOWAŻNIENIE Nr.. do przetwarzania danych osobowych Upoważniam do: 1. Przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym oraz przy użyciu tradycyjnych metod przetwarzania pisemne zbiory danych osobowych prowadzone przez komórki organizacyjne tutejszego urzędu. 2. Obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych w zakresie wprowadzania danych, ich utrwalania, modyfikowania oraz odczytu. 3. W ramach niniejszego upoważnienia zobowiązuję Pana/ią do: zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie dokonywania operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych (obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia); zachowania w tajemnicy danych osobowych, w obrębie zbiorów; zachowania w tajemnicy stosowanych w Urzędzie sposobów zabezpieczenia zbiorów danych osobowych; przeciwdziałania, wszelkimi możliwymi środkami, nielegalnemu ujawnieniu lub niepowołanemu dostępowi do danych osobowych; zachowania poufności danych osobowych zarówno w pracy jak i poza pracą;

12 zachowania należytej staranności, aby nie dopuścić do nieuzasadnionej lub nieuprawnionej modyfikacji, zniszczenia danych osobowych w bazie danych, na nośnikach i wydrukach danych; osobistej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych w zbiorach danych osobowych. Upoważnienie jest ważne aż do odwołania. Z chwilą ustania stosunku pracy upoważnienie staje się nieważne. Otrzymują: 1. adresat 2. akta osobowe 3. Administrator Danych Osobowych Pieczątka i podpis Administratora Danych Osobowych Uwagi: Stwierdzam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zgodnie z którą za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowana lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe oraz społeczne. Oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, że postępowanie sprzeczne z powyższymi obowiązkami może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu art pkt 1 Kodeksu Pracy. Podstawa prawna: 1. Art. 37 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 ze zm.) 2. 4 i 5 rozporządzenia MSWiA z dnia r., w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 1998r, Nr 80, poz. 521). Podpis osoby upoważnionej

13 Załącznik Nr 8 Instrukcja postępowania w przypadku zalania lub zatopienia pomieszczeń I. Postanowienia ogólne. 1. Instrukcja określa tryb postępowania w przypadku zalania lub zatopienia pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe. 2. Zalanie lub zatopienie pomieszczenia może nastąpić w wyniku awarii instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz awarii instalacji grzewczej. II. Tryb postępowania w sytuacji zalania lub zatopienia pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe. 1. Pracownik na stanowisku w przypadku stwierdzenia zalewania/zalania pomieszczeń, w których przetwarza się dane osobowe, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o stwierdzonym zagrożeniu bezpośredniego przełożonego, a w dalszej kolejności Administratora Bezpieczeństwa Informacji, 2. Do czasu przybycia na miejsce naruszenia ochrony danych osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji, należy: a) niezwłocznie podjąć czynności niezbędne dla powstrzymania niepożądanych skutków zalania lub zatopienia pomieszczeń, o ile istnieje taka możliwość, należy uwzględnić w działaniu również ustalenie przyczyn lub sprawców zaistniałej sytuacji, b) rozważyć wstrzymanie pracy komputerów oraz odłączenie zasilania w rozdzielni znajdującej się na każdym piętrze budynku lub rozdzielni głównej, w celu uniknięcia porażenia prądem, a sprzęt komputerowy umieścić przynajmniej na poziomie biurka lub w ostateczności wynieść z pomieszczenia, c) rozważyć wyniesienie wytworzonej dokumentacji papierowej z danymi osobowymi do pomieszczeń bezpiecznych, d) zakręcić główny zawór odcinający wodę znajdujący się w piwnicy budynku Urzędu Miejskiego, e) zaniechać o ile to możliwe dalszych przedsięwzięć, które wiążą się z zaistniałym zdarzeniem, mogącym utrudnić udokumentowanie i analizę naruszenia bezpieczeństwa, f) podjąć inne działania przewidziane i określone w innych instrukcjach i regulaminach, jeżeli odnoszą się bezpośrednio do zaistniałej sytuacji, g) udokumentować wstępnie zaistniałe zdarzenie.

14 3. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub osoba go zastępująca: a) zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje wyboru metody dalszego postępowania, mając na uwadze ewentualne zagrożenia dla prawidłowości pracy jednostki, b) w zależności od zaistniałej sytuacji wzywa do pomocy wyspecjalizowane służby ratownicze (Straż Pożarną, Pogotowie Energetyczne, Policję), c) w celu dokładanej analizy oraz udokumentowania zaistniałej sytuacji, może żądać dokładnej relacji opisu zdarzenia od osoby powiadamiającej, jak również od każdej innej osoby, mogącej posiadać informacje związane z zaistniałym naruszeniem, d) rozważa celowość i potrzebę powiadomienia o zaistniałym naruszeniu Administratora Danych Osobowych. 4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji dokumentuje zaistniały przypadek zalania lub zatopienia oraz sporządza raport, który powinien zawierać w szczególności: a) wskazanie osoby, która dokonała powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu oraz innych osób zaangażowanych, w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych, b) określenie czasu i miejsca naruszenia oraz powiadomienia, c) określenie okoliczności towarzyszących i rodzaju naruszenia, d) wskazanie metody postępowania i opis podjętych działań, e) wstępną ocenę przyczyn wystąpienia naruszenia, f) analizę i ocenę przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i naprawczego. 5. Raport, o którym mowa w pkt 5, Administrator Bezpieczeństwa Informacji niezwłocznie przekazuje Administratorowi Danych Osobowych, a w przypadku jego nieobecności osobie uprawnionej. 6. Po wyczerpaniu niezbędnych środków doraźnych po zaistniałym naruszeniu, Administrator Bezpieczeństwa Informacji zasięga niezbędnych opinii i proponuje postępowanie naprawcze, ustosunkowując się również do kwestii ewentualnego odtworzenia danych z posiadanych nośników kopii bezpieczeństwa oraz terminu wznowienia przetwarzania danych osobowych. 7. Zaistniałe naruszenie może stać się przedmiotem szczegółowej, zespołowej analizy prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 8. Analiza powinna zawierać wszechstronną ocenę zaistniałego naruszenia, wskazywać odpowiedzialnych, wnioski do ewentualnych przedsięwzięć proceduralnych, organizacyjnych, kadrowych i technicznych, które powinny zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości.

Zarządzenie Nr 15/2012

Zarządzenie Nr 15/2012 Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ORA.142.1.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej Z A T W I E R D Z A M

ORA.142.1.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej Z A T W I E R D Z A M Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013 D o k u m e n t P O L I T Y K A Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 284/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9 //2011 Dyrektora Szkoły z dnia 07.09. 2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 z dnia 31.03.2015r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku w sprawie "POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU" i "INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR1 IM. ARMII KRAJOWEJ W STALOWEJ WOLI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR1 IM. ARMII KRAJOWEJ W STALOWEJ WOLI Załącznik do Zarządzenia nr 4 Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli z dnia 2014-02-18 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O 06 II 2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 24 lutego 2010 roku

Uchwała nr O 06 II 2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 24 lutego 2010 roku Uchwała nr O 06 II 2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Izbie Architektów RP oraz instrukcji zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku Polityka bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku Podstawa prawna: 1. 3 i 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 19 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 19 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad wykonywania w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym ochrony danych osobowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2011 Dyrektora II LO w Jaśle z dnia 21 września 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2011 Dyrektora II LO w Jaśle z dnia 21 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2011 Dyrektora II LO w Jaśle z dnia 21 września 2011 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W JAŚLE Jasło 2011 SPIS TREŚCI Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA i INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ul. A. Mickiewicza 2 16-010 Wasilków Wasilków 2014 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PG1 w Ząbkach Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Mając na względzie właściwe wykonywanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KAMPINOS Zatwierdził (data i podpis): Wójt Gminy Kampinos /-/ dr inż. Monika Ciurzyńska Strona 1 z 24 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Urząd Gminy Gościeradów ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW NR 120/2013 Z DNIA 9 kwietnia 1013 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Niniejszy dokument zgodny jest z ustawą z dnia 29

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃS TWA

POLITYKA BEZPIECZEŃS TWA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 maja 2013r. Urząd Miejski Gminy Miasta Łomża (zwany dalej Urzędem Miejskim) Pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża POLITYKA BEZPIECZEŃS

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB TRADYCYJNY ORAZ PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB TRADYCYJNY ORAZ PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB TRADYCYJNY ORAZ PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik do Zarządzenia nr.. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim z dnia 05 lutego 2014 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY 1. CEL POLITYKI... 4 2. ŹRÓDŁA WYMAGAŃ... 4 3. DOKUMENTY POWIĄZANE... 4 4. ZAKRES STOSOWANIA... 4 5. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Rektora PP z dnia 14 kwietnia 2014 r. (RO/IV/11/2014) SPIS TREŚCI Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych I Definicje... 2 II Źródła wymagań... 3 III Cel...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kętrzyn. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Podstawa prawna

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kętrzyn. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 270/12 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 17 grudnia 2012 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kętrzyn Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FOOD ARTS HOLDING SP.Z O.O. 1. CEL POLITYKI...4 2. ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU ROZDZIAŁ 1 PODSTAWA PRAWNA 1 Potrzeba opracowania dokumentu wynika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 dyrektora ZSO w Sokółce z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 dyrektora ZSO w Sokółce z dnia 30 grudnia 2010 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 dyrektora ZSO w Sokółce z dnia 30 grudnia 2010 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dotyczy wszystkich komputerów i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe oraz dokumentacji prowadzonej w sposób tradycyjny w szkole.

Dotyczy wszystkich komputerów i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe oraz dokumentacji prowadzonej w sposób tradycyjny w szkole. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2013 dyrektora szkoły z dnia 26.08.2013r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB TRADYCYJNY ORAZ PRZY UŻYCIU

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne. II Rejestrowanie w systemie informatycznym

I Postanowienia ogólne. II Rejestrowanie w systemie informatycznym Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji z dnia 30 sierpnia 2012 roku. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011

Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011 Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7.2015 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 12-02-2015

ZARZĄDZENIE Nr 7.2015 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 12-02-2015 ZARZĄDZENIE Nr 7.2015 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 12-02-2015 w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo