LKA /2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LKA 4101-27-01/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LKA /2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej Opis stanu faktycznego P/13/189 Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Waldemar Góra, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 4 listopada 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1 2) Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, Częstochowa, REGON Andrzej Kwapisz, Starosta Częstochowski II. Ocena kontrolowanej działalności (dowód: akta kontroli str. 3 6) Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 1, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie, obejmującym wydawanie przez Starostę decyzji dotyczących budowy farm, elektrowni oraz siłowni wiatrowych. W Starostwie, poza jednym przypadkiem, przestrzegano wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 2 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 3 związanych z zatwierdzeniem projektu budowlanego i udzieleniem pozwolenia na budowę farm, elektrowni oraz siłowni wiatrowych. Decyzje zawierały wszystkie elementy wymagane Kpa, wydane zostały terminowo i nie wystąpiły przypadki nałożenia na Starostę kary określonej w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego. Stwierdzona w kontrolowanej działalności nieprawidłowość dotyczyła wydania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej, w którym jedna 4 z siedmiu działek nie została wyłączona z produkcji rolnej, co stanowiło naruszenie art. 11 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 5, a ponadto, jako lokalizację inwestycji podano obszar obejmujący osiem działek, podczas gdy prawidłowo powinno być ich siedem 6. III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Działania Starosty Częstochowskiego w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w procesie budowlanym farm wiatrowych. W latach w Starostwie przeprowadzono trzynaście postępowań w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę farm wiatrowych, elektrowni wiatrowych oraz siłowni wiatrowych, w efekcie których wydano trzynaście decyzji zatwierdzających projekt 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2 Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, zwana dalej Prawem budowlanym. 3 Dz. U. z 2013 r. poz. 267, zwana dalej Kpa. 4 działka nr 289/6 zlokalizowana w Konopiskach, na której miała być rozmieszczona farma. 5 Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, zwana dalej ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 6 w trakcie kontroli NIK, postanowieniem z dnia 10 grudnia 2013 r. sprostowano powstałą w decyzji omyłkę i podano prawidłową lokalizację inwestycji. 2

3 budowlany i udzielających pozwolenia na budowę 7. W dwóch przypadkach Starosta wydał decyzje zmieniające poprzednie decyzje i zatwierdzające zamienny projekt budowlany 8. (dowód: akta kontroli str , 74 75, , ) Nie stwierdzono przypadków odmowy wydania decyzji, umorzenia prowadzonych postępowań ani uchylenia decyzji przez organy odwoławcze. W przypadku jednej z ww. decyzji (nr 21/2013 z 15 stycznia 2013 r.), przez mieszkańców gminy Mykanów, będących właścicielami działek sąsiadujących z planowaną budową, wniesione zostało do Wojewody Śląskiego (za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego) odwołanie od wydanego pozwolenia na budowę, które wycofano. (dowód: akta kontroli str , 43 47) W kontrolowanym okresie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Częstochowie 9 wydał cztery decyzje, w których udzielił pozwolenia na użytkowanie elektrowni wiatrowych zrealizowanych na podstawie czterech decyzji Starosty Częstochowskiego o pozwoleniu na budowę 10. Ponadto, w trzech przypadkach, PINB potwierdził zgłoszenie do użytkowania elektrowni wiatrowych zrealizowanych na podstawie decyzji Starosty Częstochowskiego o pozwoleniu na budowę 11. (dowód: akta kontroli str ) W przypadku dwóch z trzech (66,6 %) decyzji Starosty 12 o pozwoleniu na budowę, objętych szczegółowym badaniem stwierdzono, że decyzje dotyczące: elektrowni wiatrowej o mocy 250 kw w miejscowości Rzeki Małe (gmina Kłomnice, nr decyzji 351/2010 z 2 kwietnia 2010 r.) i siłowni wiatrowej o mocy 500 kw w Nowej Wsi, (gmina Poczesna, decyzja nr 136/2012 z 7 lutego 2012 r.) zostały wydane prawidłowo. W przypadku farmy wiatrowej zlokalizowanej w Konopiskach (gmina Konopiska, decyzja nr 911/2013 z 28 sierpnia 2013 r.) Starosta wydał pozwolenie na budowę, pomimo że jedna z siedmiu działek, na której miała być rozmieszczona farma nie została wyłączona z produkcji rolnej i do 25 listopada 2013 r. działka wciąż posiadała status gruntów ornych (co szczegółowo opisano w dalszej części wystąpienia). Rozpatrywane w Urzędzie wnioski o wydanie badanych decyzji były kompletne i zawierały m.in. projekt budowlany wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, zaświadczenia o których mowa w art. 12 ust. 7 tej ustawy (decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), oświadczenia inwestorów o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 13, tj. dokumenty wymagane zgodnie z art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego. (dowód: akta kontroli str ) 7 Elektrownie (oraz farmy i siłownie) miały zostać zlokalizowane w gminach Mykanów (cztery), Kłomnice (dwie), Poczesna (dwie), Mstów (jedna), Starcza (jedna), Koniecpol (jedna), Kruszyna (jedna) oraz Konopiska (jedna). Moc urządzeń określona w decyzjach wynosiła 250 kw (w pięciu przypadkach), 400 kw (w jednym przypadku), 500 kw (w dwóch przypadkach), 1200 kw (w dwóch przypadkach), 2000 kw (w dwóch przypadkach) oraz kw (w jednym przypadku). 8 decyzją nr 100/2012 z 30 stycznia 2012 r. zmienił decyzję nr 848/2011 z 6 lipca 2011 r., natomiast decyzją nr 101/2012 z 30 stycznia 2012 r. zmienił decyzję nr 847/2011 z 6 lipca 2011 r. 9 zwany dalej PINB. 10 decyzje Starosty nr 1212/2009 z 17 września 2009 r., nr 1401/2009 z 2 listopada 2009 r., nr 1312/2011 z 20 października 2011 r. oraz nr 136/2012 z 7 lutego 2012 r. 11 decyzje Starosty nr 578/2009 z 15 maja 2009 r., nr 351/2010 z 2 kwietnia 2010 r. oraz 506/2012 z 15 maja 2012 r. 12 trzy decyzje zostały wylosowane spośród trzynastu decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez Starostę Częstochowskiego w latach (do 30 września 2013 r.). 13 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana są dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa decyzja nie została dołączona do wniosku o pozwolenie na budowę farmy wiatrowej w Gminie Konopiska, która posiada uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 3

4 We wszystkich trzech badanych przypadkach do wniosków o wydanie pozwolenia zostały dołączone decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 14. Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno Budowlanej - Anna Borowiecka wyjaśniła m.in., że wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę było poprzedzone analizą przedłożonych przez inwestorów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadkach, kiedy analiza została przeprowadzona przez projektanta inwestycji, na podstawie art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego, sprawdzano czy dołączył on oświadczenie wymagane art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego 15. (dowód: akta kontroli str , , , , 276) Wszystkie zbadane decyzje spełniały wymagania art oraz 3 Kpa, tj. zawierały m.in. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji, a także uzasadnienie. (dowód: akta kontroli str , 74 75, , ) Decyzje wydano z dochowaniem terminów określonych w art. 35 Kpa (w dwóch przypadkach w terminie do 40 dni., a w jednym uwzględniając przerwę wynikającą z wniosku inwestora o zawieszenie postępowania w terminie 60 dni). (dowód: akta kontroli str ) W postępowaniu związanym z wydaniem pozwolenia na budowę nr 911/2013 z 28 sierpnia 2013 r., zgodnie z przepisami Kpa, o prowadzonym postępowaniu poinformowano właścicieli przyległych działek (do działki, na której była zlokalizowana inwestycja): zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz przekazano im ww. decyzję o pozwoleniu na budowę. W przypadku dwóch pozostałych badanych decyzji (nr 351/2010 oraz 136/2012), właścicieli przyległych działek nie informowano, ponieważ działki znajdowały się poza obszarem oddziaływania planowanych obiektów. (dowód: akta kontroli str , A) W jednym z dwóch przypadków, w którym wymagana była decyzja, o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych pod budowę elektrowni wiatrowej, decyzja taka została wydana 16 przed wydaniem pozwolenia na budowę 17. zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (dowód: akta kontroli str , 78 83, , ) Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1) Pozwolenie na budowę farmy wiatrowej 18 z dnia 28 sierpnia 2013 r. wydano, pomimo że jedna z siedmiu działek (o nr ewidencyjnym 289/6 o powierzchni 0,1180 ha) objętych pozwoleniem, na której miała być rozmieszczona farma, nie została wyłączona z produkcji rolnej i do dnia kontroli NIK (25 listopada 2013 r.) działka wciąż posiadała status gruntów 14 Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm. 15 oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 16 decyzja Starosty Częstochowskiego z 25 września 2009 r. (nr sprawy OŚ.IX /Kł/09) zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolniczej 56 m 2 użytków rolnych, stanowiących część działki nr 777, położonych w miejscowości Rzeki Małe, gmina Kłomnice, pod budowę elektrowni wiatrowej. 17 Pozwolenie na budowę nr 351/2010 z 2 kwietnia 2010 r. 18 decyzja Starosty Częstochowskiego nr 911/2013 z 28 sierpnia 2013 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę farmy wiatrowej o mocy 1200 kw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 4

5 ornych, czym naruszono art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z którym wydanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ww. decyzja została podpisana z upoważnienia Starosty przez Annę Borowiecką Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno Budowlanej, która wyjaśniła, że mając na uwadze fakt, że przeważająca część inwestycji objętej tą decyzją znajduje się na działce 2517/1 o statusie terenów przemysłowych, która nie wymagała wyłączenia z produkcji rolniczej oraz uwzględniając przepisy art. 7, 8 i 77 4 Kpa odstąpiono od wymogu uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej dot. tej części inwestycji. W wyjaśnieniu dodała ponadto, że brak wyłączenia z produkcji rolnej w przypadku przedmiotowej działki nie wywołuje żadnych skutków prawnych (nie powoduje zmian w ewidencji gruntów i budynków, jak również skutków finansowych). (dowód: akta kontroli str , , A) NIK nie podziela stanowiska Naczelnik Wydziału, ponieważ powołane przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych precyzyjnie określają rodzaje gruntów podlegających wyłączeniu i nie przewidują w tym zakresie odstępstw. Natomiast przywołane w wyjaśnieniu przepisy Kpa nie dają podstawy do takiego działania, gdyż dotyczą ogólnych zasad działania organów administracji publicznej (art. 6 i 7 Kpa) oraz braku konieczności zbierania materiału dowodowego w przypadku faktów powszechnie znanych oraz faktów znanych organowi z urzędu (art Kpa). W szczególności powołany przez Naczelnik Wydziału art. 6 Kpa stanowi, że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Inspektor w Wydziale Administracji Architektoniczno Budowlanej, odpowiedzialna za przygotowanie projektu ww. decyzji stwierdziła, że w związku ze spiętrzeniem obowiązków służbowych przeoczyła fakt, że działka o nr 289/6 posiada status gruntów ornych. (dowód: akta kontroli str. 303) Starosta Częstochowski stwierdził: Z wyjaśnień pracownika prowadzącego sprawę wynika, że inwestor miał zamiar skorzystać z dotacji UE na realizację ww. inwestycji i zależało mu na szybkim uzyskaniu pozwolenia na budowę, a brak wyłączenia gruntów z produkcji rolnej terenu o pow. 63m² przy inwestycji realizowanej na pow. ok 6500m², pracownik uznał za nieistotny. (dowód: akta kontroli str ) Zdaniem NIK, system kontroli zarządczej funkcjonujący w Urzędzie nie zadziałał prawidłowo w tym zakresie, ponieważ nie wyeliminował ww. nieprawidłowości przed wydaniem pozwolenia na budowę farmy wiatrowej. 2) W decyzji nr 911/213 podano lokalizację inwestycji w Konopiskach na działkach nr 39, 289/6, 2517/1, 2517/3, 743/1, 743/2, 774/1 oraz 774/42, podczas gdy działka o nr 2517/3 znajdowała się wyłącznie w obszarze oddziaływania obiektu i nie powinna zostać podana jako lokalizacja inwestycji. Inspektor w Wydziale Administracji Architektoniczno Budowlanej, odpowiedzialna za przygotowanie projektu ww. decyzji stwierdziła, że sporządzając projekt, w lokalizacji inwestycji przez pomyłkę podała wszystkie wskazane przez inwestora działki. W trakcie kontroli NIK, postanowieniem z dnia 10 grudnia 2013 r. dokonano stosownego sprostowania omyłki w decyzji. (dowód: akta kontroli str , ) Uwagi dotyczące badanej działalności NIK zwraca uwagę, że w wydawanych przez Starostę decyzjach administracyjnych zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na budowę farm, elektrowni oraz siłowni wiatrowych, wskazywano różne kategorie obiektów budowlanych (XXVI lub XXIX) co powodowało, że różne były obowiązki inwestora. Zgodnie bowiem z art. 55 Prawa budowlanego, przed przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych zaliczonych do 5

6 kategorii XXIX inwestor miał obowiązek uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, a w przypadku obiektów zaliczonych do kategorii XXVI - wyłącznie zgłosić użytkowanie). Naczelnik Wydziału wyjaśniła, że w Prawie budowlanym oraz przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie brak jest jednolitych i jasnych przepisów dotyczących instalacji wiatrowych: brak definicji farmy wiatrowej, elektrowni wiatrowej oraz siłowni wiatrowej; brak warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać wymienione instalacje, pojedyncze wiatraki lub inne urządzenia o podobnym charakterze; brak jednolicie określonej kategorii obiektów, którym można przypisać ww. instalacje. (dowód: akta kontroli str , ) Zdaniem NIK, w celu uniknięcia dowolności postępowania w sytuacji braku przejrzystych kryteriów załatwiania sprawy, niezbędne jest przyjęcie przez Starostę wewnętrznych zasad w zakresie określania kategorii obiektu budowlanego w przedmiotowych decyzjach, zapewniających tożsame rozstrzygnięcia decyzji w tym zakresie w analogicznych przypadkach. Opis stanu faktycznego Uwagi dotyczące badanej działalności 2. Prawidłowość sprawowanego nadzoru nad zadaniami realizowanymi w odniesieniu do budowanych na terenie powiatu farm wiatrowych. W latach do Starostwa nie wpłynęły żadne skargi i wnioski dotyczące farm wiatrowych. W ww. okresie Starostwo nie było kontrolowane w zakresie energetyki wiatrowej, w trakcie audytu wewnętrznego przeprowadzonego w 2012 r. w Wydziale Administracji Architektoniczno Budowlanej w zakresie wydawania decyzji administracyjnych. Także w trakcie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych dotyczących: prawidłowości postępowań zmierzających do wydania pozwoleń na budowę (kontrola pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzona w 2010 r.) oraz zgodności prowadzonych postępowań z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi oraz przepisami Kpa (kompleksowa kontrola przeprowadzona przez pracowników Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach w 2011 r.), wśród poddanych kontroli decyzji Starosty, nie zostały wybrane decyzje związane z budową farm wiatrowych. (dowód: akta kontroli str. 12, ) W Starostwie nie wdrożono pisemnych procedur dotyczących kontroli zarządczej w zakresie wydawania decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę, co mogło mieć wpływ na stwierdzone nieprawidłowości. Starosta wyjaśnił, że proces wydawania decyzji administracyjnych odnośnie pozwolenia na budowę następuje na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego, zarządzenia wewnętrznego Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno Budowlanej w sprawie struktury wewnętrznej i zakresu działania wydziału oraz zakresów czynności pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych projektów decyzji. Ponadto Starosta dodał: Ponieważ przeprowadzone w 2012 roku czynności audytowe w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych nie ujawniły poważnych nieprawidłowości, w Starostwie nie wdrożono odrębnej procedury wydawania decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę. NIK zwraca uwagę, że w Starostwie wystąpiły nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji nr 911/2013 (opisane szczegółowo w pkt.1 wystąpienia), które nie zostały wykryte przy obowiązujących do czasu kontroli NIK mechanizmach kontroli. (dowód: akta kontroli str , ) Ocena Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania Starosty Częstochowskiego w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w procesie budowlanym farm wiatrowych. 6

7 Wnioski pokontrolne IV. Wnioski Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 19, wnosi o: 1. Zapewnienie działań mających na celu wydanie decyzji o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych zajętych pod budowę farmy wiatrowej zlokalizowanej w Konopiskach na działce nr 289/6. 2. Podjęcie działań w ramach kontroli zarządczej i zapewnienie stosowania mechanizmów kontroli, w celu niedopuszczenia do wystąpienia nieprawidłowości polegających na wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę bez uprzedniego uzyskania przez inwestora decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych, na których planowana jest inwestycja. Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach, w terminie 15 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Katowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Kontroler Waldemar Góra Specjalista kontroli państwowej Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Dz. U. z 2012 r., poz.82, ze zm., zwana dalej ustawą o NIK. 7

LWA /2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-026-03/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/189 Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych. Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-05-01/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-09-05/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-09-05/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-09-05/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/189 Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych.

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/138 Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-026-04/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-026-04/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-026-04/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/189 Lokalizacja i

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/013 Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

LGD /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-018-07/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej Najwyższa

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4010-03-01/2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/154 Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4114-005-02/2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/14/010 Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w województwie wielkopolskim.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI LWA.410.020.01.2015 P/15/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62 lwa@nik.gov.pl Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-010-04/2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy] P/14/056 Organizacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/066 Efekty kształcenia w szkołach niepublicznych o

Bardziej szczegółowo

LGD /2013 P/13/141 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2013 P/13/141 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-012-06/2013 P/13/141 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-02-01/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-02-01/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-02-01/2013 K/13/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana K/13/006 Usuwanie przez

Bardziej szczegółowo

LGD /2013 P/13/143 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2013 P/13/143 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-020-03/2013 P/13/143 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/143 Przeciwdziałanie eutrofizacji antropogenicznej jezior na terenie województwa pomorskiego

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i finansowanie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia stycznia 2011 r. LOL-4101-16-09/2010; P/10/154 Pan Jarosław Matłach Starosta Szczycieński Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/189 - Lokalizacja i budowa lądowych farm

Bardziej szczegółowo

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO.410.002.07.2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I. Dane identyfikacyjne kontroli P/15/078 Reagowanie Policji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Olsztynie LOL-4101-16-09/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4111-03-01/2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-15-09/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-15-09/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-15-09/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-04-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-04-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-04-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego

Bardziej szczegółowo

Pan Gabriel Waliłko Starosta Niżański

Pan Gabriel Waliłko Starosta Niżański LRZ-4101-05-10/2012 P/12/168 Rzeszów, dnia sierpnia 2012 r. Pan Gabriel Waliłko Starosta Niżański Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/12/004/LGD - Realizacja wniosków pokontrolnych NIK

Bardziej szczegółowo

LOL /2013 P/13/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL /2013 P/13/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-09-04/2013 P/13/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/015 Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne. Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE .. Pieczęć organu kierującego wystąpienie pokontrolne Znak: WINB-WIK.7730.1.2015 Kielce, dnia 2016.02. Pan Jerzy Kolarz Starosta Buski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrolę w Starostwie Powiatowym w Busku -

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-21-05/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-21-05/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-21-05/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/003 Udzielanie uczniom przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 26 sierpnia 2010 r. LLU-4101-09-04/2010 P/10/062 Pan Henryk Matej Starosta Zamojski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-01-02/2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-01-02/2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-01-02/2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/007 Gospodarka ściekowa

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach 2012-2013 Sporządziła:

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-030-02/2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LWA /13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-031-03/13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/020 - Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-16-15/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-16-15/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-16-15/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/017 - Promulgacja prawa w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku IA.III 431.16.2015 Pan Bogdan Jarota Starosta Zgierski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku ze sprawowanym, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/003 Wykonanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie

P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie Olsztyn, dnia listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 maja 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.1.4.2014 Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/011 - Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-01-05/2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-01-05/2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-01-05/2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę K/13/007 Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/158 Windykacja dochodów

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/158 Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Przyznawanie,

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

LPO P/15/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO P/15/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO.410.019.03.2015 P/15/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/15/091 Zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-05-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-05-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-05-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Łódź, dnia 7 września 2012 r. Wojewoda Łódzki IA-II.1611.2.2012 Pan Jan Wroński p.o. Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE .. Pieczęć organu kierującego wystąpienie pokontrolne Znak: WINB-WIK.7731.1.2013 Kielce, dnia 2013.09.20 Pan Wiesław Krzyk Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-06/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę K/13/010 Gospodarowanie majątkiem przez instytuty badawcze

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wrocław, dnia 29.12.2008 r. P/08/115 LWR- 41032-1/2008. Pan Marek Adamowicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

- 1 - Wrocław, dnia 29.12.2008 r. P/08/115 LWR- 41032-1/2008. Pan Marek Adamowicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia - 1 - P/08/115 LWR- 41032-1/2008 Wrocław, dnia 29.12.2008 r. Pan Marek Adamowicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.37.2013 Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY.410.001.08.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/15/001 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

LLU /2014 K/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2014 K/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4111-003-01/2014 K/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/14/006 Realizacja wniosków pokontrolnych NIK sformułowanych

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Informacje ogólne Zmiana pozwolenia na budowę Zmiana pozwolenia na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.4.1.2015 Pan Andrzej Oziębło Starosta Powiatu Białobrzeskiego Starostwo Powiatowe w Białobrzegach Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Olsztynie LOL-4101-16-06/2012, P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler S/13/056 Prawidłowość rozliczeń kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/009 - Prawidłowość uzyskania dopłat do ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-08/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-08/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-08/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie. Zestaw 6

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie. Zestaw 6 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie Zestaw 6 Przedmiot 1 2 3 4 Istota decyzji administracyjnej Elementy składowe, wymagane

Bardziej szczegółowo

LKR /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-06/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 Efektywność ekologiczna

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-026-05/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-026-05/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-026-05/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/189 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W BUSKU-ZDROJU Wydział Architektury i Budownictwa ul. Mickiewicza Busko-Zdrój

STAROSTWO POWIATOWE W BUSKU-ZDROJU Wydział Architektury i Budownictwa ul. Mickiewicza Busko-Zdrój Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce data rozpoczęcia kontroli: 11.02.2008r. data zakończenia kontroli: 12.02.2008r. STAROSTWO POWIATOWE W BUSKU-ZDROJU

Bardziej szczegółowo

LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 410.003.02.2015 P/15/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-13/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/137 - Realizacja przepisów

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11 sierpnia 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia

Warszawa, 11 sierpnia 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, 11 sierpnia 2011 r. LWA/4101-04-03/2011 P/11/107 Pan Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

LKR /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-02/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.I.862.10.2014-XX/XX Bydgoszcz, 17 marca 2015r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie ul. Składowa 4 88-400 Żnin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Pan Radosław Roszkowski Starosta Prudnicki

Pan Radosław Roszkowski Starosta Prudnicki Opole, dnia 16 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/001 LOP-41010-7- 2008 Pan Radosław Roszkowski Starosta Prudnicki

Bardziej szczegółowo