Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie Poznań NIP Godziny urzędowania tel. 61/ fax 61/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż do przygotowanej instalacji jednostki wewnętrznej klimatyzacji w serwerowni L budynku Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu, wraz z serwisem instalacji przez okres 36 miesięcy. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zmianami) zwaną w dalszej części specyfikacji ustawą PZP. Ogłoszenie o postępowaniu ukazało się w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Zatwierdzam 1

2 Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa i montaż do przygotowanej instalacji jednostki wewnętrznej klimatyzacji w serwerowni L budynku Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu, wraz z serwisem instalacji przez okres 36 miesięcy. 1. Sposób przygotowania oferty. 1.1 Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 1.2 Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. 1.3 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 1.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 1.5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 1.7 Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej: a) dane o Wykonawcy, b) przedmiot oferty, c) cenę brutto przedmiotu oferty podaną w złotych polskich z wszelkimi świadczeniami pochodnymi; cena brutto powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu oferty wraz (wraz z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości). Cena powinna być określona cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności będzie przyjmowana cena określona słownie. Wykonawca w ramach oferty może wypełnić Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub sporządzić własny z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 1.8 Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty, w tym załączniki, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawowymi. Jeżeli formularz ofertowy lub dokumenty będą podpisywane przez pełnomocnika firmy, do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo. 1.9 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę. Brak podpisu skutkować będzie odrzuceniem oferty Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się ponumerowanie zapisanych stron Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją zmiana lub wycofanie oferty Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie W toku badania i oceny ofert, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z opisem: Przetarg dostawa i montaż jednostki wewnętrznej systemu klimatyzacji do serwerowni PP 1.16 W przypadku braku powyższych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 2

3 1.17 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, zawierających alternatywne rozwiązania Załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ Politechnika Poznańska mając na względzie art. 29 Ustawy PZP mówiący o określaniu przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający zasad uczciwej konkurencji dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych nie gorszych niż zamawiane W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru gospodarczego jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę z adnotacją potwierdzam zgodność z oryginałem Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające warunków ustalonych w niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: A) wykonał co najmniej 2 dostawy wraz z montażem systemu klimatyzacji precyzyjnej do serwerowni o łącznej mocy chłodniczej nie mniejszej niż 32kW, w tym co najmniej jeden system zawierający wytwornicę wody lodowej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie o wartości co najmniej zł dla każdej z dostaw, oraz załączy dowody, czy zostały wykonane należycie. oraz B) wykonywał przez okres co najmniej 1 roku minimum 2 usługi serwisu systemu klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni o mocy nie mniejszej niż 32kW w tym co najmniej jednego systemu zawierającego wytwornicę wody lodowej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie o łącznej wartości co najmniej zł oraz załączy dowody, czy zostały wykonane należycie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Nie spełnienie powyższych warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy PZP. 3

4 2.3. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych powyżej warunków zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w pkt 3 SIWZ Ocena powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia / nie spełnia Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy pkt. 2.9 i 2.10 SIWZ stosuje się Na podstawie art. 26 Ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, których mowa w art. 25 ust Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców Oświadczenie z art. 22 Ustawy PZP Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy PZP Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.3 W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz 4

5 załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, spełniających minimalne warunki określone w pkt ) SIWZ. 2) Załączenia dowodów, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. A. Dowodami są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) w przypadku zamówień na dostawy oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). B. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 3.3, ppkt 1), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 3.3 ppkt 2) SIWZ. C. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt. 3.3, ppkt 1), i pkt 3.3 ppkt 2) lit. A., budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 3.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2, ppkt 2) SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.5 Dokument, o którym mowa w pkt 3.5 SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.6 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust 3.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis pkt 3.5 SIWZ stosuje się odpowiednio. 3.7 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3.8 Inne dokumenty: a. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia określonymi w niniejszej specyfikacji i załącznikach oraz umowie, i że akceptuje je bez zastrzeżeń. b. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje do realizacji zamówienia podwykonawców na załączniku umieszcza stosowną adnotację. c. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik 3 do SIWZ. d. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ). 5

6 e. Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, (jeżeli nie wynika wprost z treści dokumentów), obejmujące uprawnienia do składania oświadczeń wynikających z toku niniejszego postępowania. f. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 23 i 141 ustawy PZP). Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. g. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy (określonych w punkcie 2.7 SIWZ), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. h. Wykonawca może złożyć inne dokumenty, niż wymagane przez Zamawiającego, nie stanowiące części oferty, np. materiały reklamowe, informacyjne itp. Dokumenty takie muszą stanowić odrębną część, nie złączone z ofertą w sposób trwały. 3.9 Informacje składane w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji zawartych w formularzu ofertowym. 4. Określenie przedmiotu zamówienia. 4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż do przygotowanej instalacji jednostki wewnętrznej klimatyzacji w serwerowni L budynku Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu, wraz z serwisem instalacji przez okres 36 miesięcy. 4.2 Przedmiot zamówienia mieści się w następującej kategorii CPV: , Szczegółowy zakres prac i parametry techniczne przedmiotu zamówienia znajdują się w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Szczegółowe warunki umowy zawarte są również w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 4.4 Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie instruktażu użytkowania systemu klimatyzacji w siedzibie Zamawiającego. 4.5 System klimatyzacji musi posiadać deklaracje zgodności w postaci certyfikatu CE potwierdzającą spełnienie wymagań Unii Europejskiej. 4.6 Wszelkie certyfikaty, normy i dokumentacje określone indywidualnie w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ), należy dostarczyć wraz z urządzeniami, jego częściami i oprogramowaniem. 5. Zamówienia uzupełniające. 5.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6. Termin realizacji zamówienia. 6.1 Termin dostawy, instalacji i uruchomienia najpóźniej 2 miesiące od daty podpisania umowy. 6

7 6.2 Serwis całego systemu klimatyzacji w okresie 36 miesięcy licząc od daty potwierdzenia odbioru technicznego systemu klimatyzacji (zgonie z pkt. 7.2, ppkt 1) niniejszej SIWZ). 7. Warunki gwarancji i serwisu. 7.1 Gwarancja: minimum 36 miesięczna gwarancja producenta na wszystkie dostarczone elementy. 7.2 Serwis: W okresie 36 miesięcy, licząc od daty potwierdzenia odbioru technicznego systemu klimatyzacji, Wykonawca będzie przeprowadzał bezpłatne (wliczone w cenę oferty) przeglądy i konserwacje całego systemu klimatyzacji (również konieczne wymiany filtrów czy innych elementów eksploatacyjnych), które trzeba przeprowadzić w okresie gwarancyjnym zgodnie z warunkami gwarancji określonymi przez producenta (m.in. minimum 2 przeglądy/konserwacje rocznie). W cenę oferty należy wliczyć wszelkie koszty związane z okresowymi przeglądami i konserwacjami systemu klimatyzacji (również koniecznymi wymianami filtrów czy innych elementów eksploatacyjnych), które trzeba przeprowadzić w okresie gwarancyjnym zgodnie z warunkami gwarancji określonymi przez producenta. Terminy przeprowadzenia przeglądów i konserwacji będą każdorazowo proponowane przez wykonawcę z min. tygodniowym wyprzedzeniem i uzgadniane z zamawiającym Czas reakcji na zgłoszenie awarii tj. przybycie serwisu do odbiorcy będzie wynosił maksymalnie 16 godzin od momentu zgłoszenia awarii w całym okresie umownym Dopuszczalny minimalny poziom mocy chłodniczej dostarczanej do serwerowni w sposób nieprzerwany musi wynosić co najmniej 32kW netto. Maksymalny dopuszczalny czas przerwy w dostarczaniu powyższego limitu minimalnej mocy chłodniczej nie może trwać dłużej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii wykonawcy. Z 24 godzinnego reżimu naprawy wykluczone są te elementy instalacji, których technologia naprawy lub sprowadzenie części zamiennych wymaga czasu dłuższego (np. instalacja freonowa agregatów wody lodowej). W przypadku dłuższej niż 24 godziny przerwy wynikającej z nieusunięcia zgłoszonej awarii przez Wykonawcę lub niedostarczenia i/lub nieuruchomienia zastępczego urządzenia klimatyzacyjnego oraz w przypadku przekroczenia terminu określonego w ppkt Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,7% ceny brutto oferty, za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia Koszty części zamiennych, które uległy awarii w urządzeniach nie objętych gwarancją pokrywane są przez Zamawiającego zgodnie z cennikiem referencyjnym znajdującym się w załączniku A do Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ). Pozostałe koszty naprawy (robocizna, koszty logistyczne, czyściwa, pianki, azot techniczny itd.) muszą być zawarte w cenie oferty. 7.3 Data potwierdzenia odbioru na protokole odbioru technicznego rozpoczyna bieg gwarancji. 7.4 Okres niesprawności, od dnia zgłoszenia niesprawności do dnia przywrócenia pełnej sprawności, jest wyłączony z okresu gwarancji. 7.5 Okres gwarancji biegnie na nowo dla aparatury bądź elementu wymienionego. 8. Warunki odbioru oraz warunki płatności. 8.1 Warunkiem odbioru będzie potwierdzenie kompletności dostawy, tj.: transport, wyładunek, montaż, instalacja i uruchomienie systemu, stwierdzenie poprawności działania. Powyższe potwierdzone zostanie przez podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru technicznego przez Pana mgr inż. Artura Wawrzyniaka starszego specjalisty ds. infrastruktury teleinformatycznej w Politechnice Poznańskiej lub osobę przez niego upoważnioną. 8.2 Płatność nastąpi po komisyjnym odbiorze systemu klimatyzacji na podstawie 1 faktury wystawionej na podstawie protokołu technicznego odbioru systemu potwierdzającego bezusterkowe wykonanie całości dostawy wraz z montażem. 8.3 Płatność będzie realizowana przelewem, w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od daty dostarczenia faktury wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru technicznego systemu klimatyzacji przez Pana mgr inż. Artura Wawrzyniaka starszego specjalisty ds. infrastruktury teleinformatycznej w Politechnice Poznańskiej lub osobę przez niego upoważnioną. 7

8 9. Tryb otwarcia i oceny ofert. 9.1 Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w terminie podanym w pkt. 14 specyfikacji. 9.2 Oceny ofert dokona komisja przetargowa. Ocenie podlegać będzie spełnienie warunków formalnych określonych w niniejszej specyfikacji. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki formalne lub uzupełnili w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty lub oświadczenia komisja dokona oceny ich ofert stosownie do kryterium podanego w pkt. 15 specyfikacji. 9.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9.4 Zamawiający, po otwarciu ofert, w obecności przybyłych przedstawicieli Wykonawców przekaże informację dotyczącą: 1) nazw Wykonawców 2) adresów Wykonawców 3) ceny oferty, 4) terminu realizacji, 5) warunków płatności. 9.5 W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 10. Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy składać w: Gmachu Głównym Politechniki Poznańskiej, Dziale Zamówień Publicznych, p.102, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, Poznań, do dnia: r. do godz Pytania i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji Zapytania dotyczące specyfikacji muszą być kierowane wyłącznie na piśmie z adnotacją: Zapytania - dostawa i montaż jednostki wewnętrznej systemu klimatyzacji do serwerowni PP 11.2 Wszystkie wyjaśnienia dotyczące specyfikacji, Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt SIWZ Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 8

9 11.9 Wyjaśnień w sprawach formalnych dotyczących przetargu udziela: p. mgr Jakub Ławniczak Dział Zamówień Publicznych P.P., pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań fax. 61/ Informacje o sposobie porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów W niniejszym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt 1.2 SIWZ Kontakt z Zamawiającym jest możliwy pod numerem: fax.: 61/ w godzinach: (od poniedziałku do piątku) adres Termin związania złożoną ofertą Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w: Gmachu Głównym Politechniki Poznańskiej, Dziale Zamówień Publicznych, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, Poznań, w dniu: r. o godz Kryteria oceny przy wyborze oferty Przyjęto następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenia: Cena % 16.1 Przy ocenie proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę łączną brutto wykonania przedmiotu zamówienia: Kryterium to będzie oceniane wg wzoru: Cena = [cena najniższa (łączna zamówienia brutto) : cena badana (łączna zamówienia brutto)] Kryterium Opis sposobu obliczania ceny Cena oferty musi być podana w złotych polskich W cenę Wykonawcy powinni wliczyć wszystkie świadczenia, o których mowa w niniejszej specyfikacji Cena winna być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Nie dopuszcza się możliwości zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku Ustalenie prawidłowej stawki VAT należy do obowiązków Wykonawcy Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 Ustawy PZP) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP). 9

10 16.7 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 Ustawy PZP) Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP). 17. Zawiadomienie o wyborze oferty Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 17.2 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 1) została złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust 2 pkt 1a Ustawy PZP), 2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy (art. 94 ust. 3 Ustawy PZP), 17.4 W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt SIWZ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 18. Wadium 18.1 Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie pobierał wadium. 19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 20. Istotne dla stron postanowienia umowy: 10

11 20.1 Zamawiający do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączył wzór umowy, na podstawie którego zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą Na podstawie art. 144, ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia. 3) zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych lub technicznych leżących po stronie Zamawiającego, nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub kontynuowanie zamówienia, w terminie przewidzianym przez zamawiającego, (art. 144, ust. 1 Ustawy PZP). 4) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 5) jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia przez podwykonawców Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, innych przepisach obowiązującego prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy poniżej opisanych przypadkach: a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) w razie złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania układowego, c) otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, d) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji, e) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu umożliwiającym mu wykonanie Umowy, f) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, g) gdy Wykonawca przerwał realizację umowy bez uzasadnionej przyczyny i trwa dłużej niż 14 dni, h) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi w umowie, pomimo wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy, a określonych w niniejszym rozdziale. 21. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty: a) w przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia do przedłożenia umowy konsorcjum, b) umowy lub projekty umów z podwykonawcami zgodnie z zapisami SIWZ, 21.2 Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum: a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum głównego partnera (lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, 11

12 b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 21.3 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 22. Środki odwoławcze przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej określone w art g Ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt i 22.9 SIWZ wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 12

13 22.15 W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej orzeczeniem Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. 23. Inne wymagania Waluty obce - Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż złoty polski Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia aukcji elektronicznej Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. Załączniki do specyfikacji: 1. Formularz ofertowy załącznik nr Wykaz części zamówienia, którą wykonawca powierzy podwykonawcom załącznik nr Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 3, 4. Zobowiązanie innych podmiotów załącznik nr Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw załącznik nr Specyfikacja Techniczna załącznik nr Wzór Umowy załącznik 7. 13

14 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Przedmiot przetargu Dostawa i montaż do przygotowanej instalacji jednostki wewnętrznej klimatyzacji w serwerowni L budynku Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu, wraz z serwisem instalacji przez okres 36 miesięcy. Zamawiający Politechnika Poznańska, Pl. M. Skłodowskiej-Curie Poznań Wykonawca Nazwa, adres, siedziba: Nr telefonu: Nr faksu: Adres Całkowita cena brutto [PLN]: Słownie: Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia określonymi w niniejszej specyfikacji i załącznikach oraz umowie i że akceptuję je bez zastrzeżeń. Oświadczam, zgodnie z wymogami Prawa zamówień publicznych z dnia (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), że spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. PODPIS (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy) 14

15 Załącznik nr 2 Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom Niniejszym oświadczam(y), że: 1. Zrealizuję(emy) zamówienie samodzielnie w zakresie: 2. Zrealizuję(emy) zamówienie przy pomocy podwykonawców w zakresie: L.p. Zakres powierzonego zamówienia podwykonawcy *pola nie zapisane należy przekreślić 15

16 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ Niniejszym oświadczam(y), że*: nie należę(ymy) do grupy kapitałowej L.p. należę(ymy) do grupy kapitałowej.. (określić jakiej) Lista podmiotów należących do wyżej wymienionej grupy kapitałowej: *właściwe zaznaczyć 16

17 Załącznik nr 4 ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW Zobowiązuję się do udostępnienia niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia dotyczącego: dostawy i montażu do przygotowanej instalacji jednostki wewnętrznej klimatyzacji w serwerowni L budynku Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu, wraz z serwisem instalacji przez okres 36 miesięcy. 17

18 Załącznik 5 WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW L.p. Przedmiot dostawy* Wartość (brutto) Data wykonania (data wykonania zamówienia lub data rozpoczęcia i zakończenia) Podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane *W załączeniu dowody, czy dostawy zostały wykonane należycie. 18

19 Załącznik nr 6 Specyfikacja Techniczna przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż do przygotowanej instalacji, jednostki wewnętrznej klimatyzacji w serwerowni L budynku Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu. I. Dostawę i montaż należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni L budynku Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, ETAP I, (branże: klimatyzacja, elektryka, konstrukcja) z wyłączeniem zakresu określonego w punktach nr 4-8 specyfikacji technicznej. Projekt jest załącznikiem B do niniejszej specyfikacji technicznej. II. Zakres zamówienia: Zamówienie obejmuje następujący zakres dostaw i prac: Wewnątrz pomieszczenia 0.4.1: 1. Montaż i podłączenie przewodów elektrycznych i sterujących (już przygotowanych) dla jednostki nr JK2. 2. Montaż i podłączenie przewodów wody lodowej, wody do nawilżacza oraz odpływu skroplin do przygotowanych króćców dla jednostki nr JK2. 3. Dostawa, montaż i podłączenie jednej jednostki wewnętrznej (nr JK2) do przygotowanej instalacji. Ponadto: 4. Dostawa, montaż i podłączenie sterownika typu PXC w rozdzielni RNW-0.3 wraz z niezbędnymi aparatami zasilającymi. 5. Oprogramowanie i uruchomienie sterownika typu PXC w szafie RNW. 6. Integracja w systemie BMS budynku oraz stworzenie grafiki. 7. Włączenie systemu do istniejącej sieci BACnet. 8. Włączenie sieci ModBus do systemu BMS budynku (wprowadzenie do 100 zmiennych systemowych). 9. Montaż w pomieszczeniu BMS (L.1.4.3), podłączenie i uruchomienie sygnalizatora w postaci lampki kontrolnej i brzęczyka informującego o przekroczeniu w pomieszczeniu serwerowni wyznaczonego progu temperatury powietrza w strefie zimnej. W tym celu można wykorzystać istniejący w pomieszczeniu BMS sygnalizator systemu kontroli wycieku wody lodowej w serwerowni. Jako źródło sygnału alarmu zbyt wysokiej temperatury w serwerowni należy wykorzystać albo sygnalizację generowaną przez system klimatyzacji, albo niezależne, autonomiczne urządzenie, które wówczas należy w serwerowni zainstalować. 10. Instalacja na wytwornicy wody lodowej oprogramowania Supersaver optymalizującego parametry wody lodowej w zależności od obciążenia oraz instalacja i uruchomienie czujników temperatury oraz oprogramowania w sterownikach jednostek wewnętrznych umożliwiającego sterowanie tymi urządzeniami w technologii SMART AISLE optymalizującej ich parametry pracy. 11. Przeprowadzenie niezbędnych prób i pomiarów niezbędnych do odbioru i uruchomienia instalacji. 12. Uruchomienie instalacji wraz z napełnieniem jej odpowiednimi mediami oraz regulacja systemu; 19

20 13. Dostawa i montaż modułów do komunikacji SNMP dla wszystkich jednostek systemu (JK2, JK4 i wytwornicy wody lodowej). 14. Przeprowadzenie instruktażu z użytkowania systemu klimatyzacji. 15. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (2 egz.) oraz elektronicznej na płycie CD lub DVD. 16. Udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na dostarczane elementy i wykonaną instalację oraz serwisowanie całego systemu przez okres gwarancji. Przygotowana instalacja rurowa oraz kablowa między pomieszczeniem L.0.4.1, a dachem budynku i rozdzielniami elektrycznymi oraz konstrukcja pod wytwornice wody lodowej jest wykonana zgodnie z powołanym w pkt I projektem. Pracujący w serwerowni system klimatyzacji jest opisany w dokumentacji powykonawczej umieszczonej w załączniku C do niniejszej specyfikacji. Sugeruje się, przeprowadzenie wizji lokalnej (przed złożeniem oferty) w celu zapoznania się z zakresem wykonanych już prac (objętych projektem TI Kontraktor oraz dokumentacją powykonawczą) i prawidłowego wycenienia zakresu dostaw i prac, jakie należy wykonać uzupełniająco. 20

21 Załącznik A Referencyjny cennik części zamiennych do wytwornicy wody lodowej SQH207 oraz jednostki wewnętrznej CR040RC: SQH207: CENA EUR netto Description 3,00 S/A LABEL "F-GAS-KYOTO PROT." 5 641,00 COIL W/CD MATRIX-S 2F.2+2R 436,50 PANEL FONTAL 1-3F.MATRIX-S 23,50 ANGLE LATER.FILTERS L.MATRIX-S 3 499,00 COMP/SCR.SZ161 T4V 400/3/50PED 5 820,00 PLT/HEAT EXCH. DV ,50 BASE ITEM 2513.AA00 3,00 CLAMP ELEC TIE ,6X200 4,50 ELEC.HOSE CLAMP 5447.AA00 66,50 FILTER FREON 4332/5 5/8S 96,00 FILTER WATER 2 " FF 133,00 FILTER MET.998X1030 MATRIX-S 5,50 GASK.OD55 ID40 THK.2 GUARC.75 25,00 COIL HM V 50-60HZ 19,00 CONNECTOR SPKC mt IP67 17,50 FAIR RITE ,50 CABL.ICOM ETH X-OVER Local 1mt 38,00 CAPILLARY DE=8.2MM I-L L=1150 3,00 SILENTBLOK O.D.E.40 D.I.9 H.8 171,50 SENSOR ICOM TEMPER.+HUMID. 931,50 ICOM MEDIUM I/O BOARD 227,50 ICOM HUMIDIFIER CONTROL BOARD 483,50 SWITCH NET IND.GUIDE DIN 5P 31,50 PROBE NTC WATER icom HPC L=3,5 40,00 PROBE NTC WATER icom HPC L=10 339,00 AUTOREG/RESISTOR W 122,00 CRANKCASE HEATER SM-Z ,00 PR/SWITCH KP ,50 PR/SWITCH KP7B-TUV MANUAL 224,00 FLOWSWITCH SIKA VKS09M2P17PD21 91,50 TRANSDUCER SPKT 0-34,5BAR RAZ ,00 VALVE+M.3W I/SBC48.3HDN50GT 2" 51,50 VALV.S.1/2X5/8 3060/45 30B.PED 5,00 INSERT VALVE SCHRADER 8394B 3 015,00 FAN AX. EBM A3G800-AU25-01 ECF 60,50 GRILLE EBM G ,00 SIGHT GLASS 5/8 SAE F.XD.16 F. 215,00 VALVE EXP.TCLE-1150 NW100 98,00 VALVE SOL.1078/5 5/8"D.16MM WE 21

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIAT BYDGOSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY ul. KONARSKIEGO 1-385-066 BYDGOSZCZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIAT BYDGOSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY ul. KONARSKIEGO 1-385-066 BYDGOSZCZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 32 08-110 Siedlce telefon/faks: 25 632 57 04 lub 25 632 33 25 e-mail: ap@mopr.siedlce.pl adres strony internetowej: www.mopr.siedlce.pl Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra Zielona Góra, 27 listopada 2012 r. ZP.271.120.3.2012 RISS 2104682 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 02-495 Warszawa NIP 525-22-48-481 tel. (022) 478-60-00, fax. (022) 478-60-11 www.ursus.warszawa.pl e-mail: epastuszko@ursus.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup 2 serwerów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup 2 serwerów ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zi.VIII.271.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo