Protokół XIX sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół XIX sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 8.12.2003 r."

Transkrypt

1 Protokół XIX sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r. Protokół Nr XIX/2003 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 8 grudnia 2003 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1 od godz. 10,00 do 13,30 W sesji uczestniczyli: - 19 radnych, nieobecni Marek Domaradzki i Janina Lora, lista obecności - załącznik nr 1, usprawiedliwienie Marka Domardzkiego- załącznik nr 2, usprawiedliwienie Janiny Lory - załącznik nr 3. - z Urzędu Miasta: Marek Piorun Burmistrz, Tomasz Smolarz Zastępca Burmistrza, Ryszard Szydłowski - Zastępca Burmistrza, Teresa Adamowicz - skarbnik miasta, Wanda Ostrowska sekretarz miasta, Danuta Minkina kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego, Marzena Darowska kierownik Wydziału Infrastruktury Społecznej, Lucyna Musiał radca prawny, Zygmunt Kuc kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej, Lucyna Rusek kierownik Wydziału Inwestycji, Rafał Pilśniak rzecznik prasowy, Franciszka Czaja kierownik Kancelarii Rady Miejskiej, Agnieszka Janas inspektor Kancelarii Rady Miejskiej, inspektor Aleksander Siódmak, informatycy Barbara Lemańska i Krzysztof Sługocki, - ponadto (imiona i nazwiska)* laureaci szóstej edycji Konkursu Wokulski, Krzysztof Zawadzki wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, oraz dziennikarze lokalnych mediów i mieszkańcy. Lista zaproszonych gości załącznik nr 4.. Ad. 1. Przewodniczący H. Smolny otworzył 19 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa; powitał radnych oraz zaproszonych gości. Ad. 2. Przewodniczący H. Smolny i Burmistrz M. Piorun złożyli gratulację Pani (imiona i nazwiska)* laureatom szóstej edycji Konkursu WOKULSKI organizowanego przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga za najlepszy biznes plan. Treść listu gratulacyjnego załącznik nr 5. Następnie p. (imię i nazwisko)*, na prośbę Przewodniczącego Rady, zaprezentowała ww. biznes plan, który dotyczy utworzenia firmy komputerowej. Po zakończonej prezentacji, przewodniczący H. Smolny dalsze prowadzenie obrad przekazał wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, Helenie Zielińskiej. Poza tym poinformował, że listę mówców prowadzić będzie wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Tatomir, natomiast procedurę głosowania powierza wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Bolesławowi Wilkosowi. Ad. 3. Przewodnicząca obrad H. Zielińska, na podstawie listy obecności, stwierdziła obecność 19 radnych, 2 radnych nieobecnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania uchwał. Ad. 4. Porządek obrad z dnia r. załącznik nr 6, wniosek burmistrza w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały nr 155 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,

2 pismo BM-8718/81/03 z r. - załącznik nr 7, uzupełnienie porządku obrad z r. załącznik nr 8. Przewodnicząca obrad H. Zielińska poinformowała, że ww. porządek obrad wraz z uzupełnieniem został przekazany radnym w ustawowym terminie, to jest 7 dni przed sesją. Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnego wniosku o jego zmianę. Porządek obrad do realizacji przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Złożenie gratulacji Pani (imię i nazwisko)*i Panu (imię i nazwisko)* laureatom szóstej edycji Konkursu WOKULSKI organizowanego przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga za najlepszy biznes plan. 3. Stwierdzenie kworum. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 1) projekt nr 152 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/157/95 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia opłat partycypacyjnych w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolach publicznych na terenie miasta Dzierżoniowa, 2) projekt nr 153 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/158/95 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia opłat partycypacyjnych w kosztach przygotowania posiłków w żłobku miejskim na terenie miasta Dzierżoniowa, 3) projekt nr 154 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/515/2002 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata , 4) projekt nr 156 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów, 5) projekt nr 157 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r., 6) projekt nr 158 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/411/98 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta, 7) projekt nr 155 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, procedura dotycząca wszystkich projektów uchwał: - przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienia, - dyskusja, w tym: opinie Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych, wystąpienie radnych zapisanych na liście mówców i zapytania, - głosowanie. 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 9. Wolne wnioski i informacje. 10. Zamknięcie sesji. Ad. 5. Przewodnicząca H. Zielińska poinformowała, że uwag do protokołów poprzednich sesji tj. 17 i 18 nie wniesiono. W związku z tym stwierdziła, że protokoły Nr XVII/2003 z 24 listopada 2003 r. i Nr XVIII/2003 z 1 grudnia 2003 r. zostały przyjęte. Ad. 6. Rozpatrzono 7 projektów uchwał według kolejności i procedury zapisanej w porządku obrad. 1) projekt nr 152 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/157/95 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia opłat partycypacyjnych w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolach publicznych na terenie miasta Dzierżoniowa, Zastępca Burmistrza R. Szydłowski przedstawił ww. projekt uchwały i uzasadnienie. wraz z uzasadnieniem załącznik nr 9. Radny J. Rudnicki przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną. Radny A. Darakiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki.

3 Radny P. Skrzyszewski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy. Radna E. Florczak przedstawiła pozytywną opinię Koalicyjnego Klubu Radnych SLD UP. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Klub Lewicy. Innych głosów nie było, przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 152 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/157/95 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia opłat partycypacyjnych w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolach publicznych na terenie miasta Dzierżoniowa. Wynik głosowania: za 17, przeciw 0, wstrzymujące się 0, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XIX/145/2003 załącznik nr 10. 2) projekt nr 153 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/158/95 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia opłat partycypacyjnych w kosztach przygotowania posiłków w żłobku miejskim na terenie miasta Dzierżoniowa, wraz z uzasadnieniem załącznik nr 11. Zastępca Burmistrza R. Szydłowski przedstawił ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radny J. Rudnicki przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną. Radny A. Darakiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki. Radna E. Florczak przedstawiła pozytywną opinię Koalicyjnego Klubu Radnych SLD UP. Radny P. Skrzyszewski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Klub Lewicy. Innych głosów nie było, przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 153 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/158/95 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia opłat partycypacyjnych w kosztach przygotowania posiłków w żłobku miejskim na terenie miasta Dzierżoniowa. Wynik głosowania: za 18, przeciw 0, wstrzymujące się 0, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XIX/146/2003 załącznik nr 12. 3) projekt nr 154 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/515/2002 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata , wraz z uzasadnieniem załącznik nr 13. Zastępca Burmistrza T. Smolarz przedstawił ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radna G. Juraszek przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, Radny E. Łabęcki przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Radny P. Skrzyszewski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy. Radna E. Florczak przedstawiła pozytywną opinię Koalicyjnego Klubu Radnych SLD UP. Poza tym zgłosiła prośbę, aby w przyszłości do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały, przekazać dla Klubu uchwałę obowiązującą, do której proponuje się zmianę. Do tej uchwały obowiązującej są załączniki, których radni, przynajmniej my nie mieliśmy tylko prosiliśmy o to, i jest np. w załączniku nr do uchwały Brzegowa 10, jest to budynek po remoncie a jest na liście lokali socjalnych, co uważamy za sprzeczne co jest zawarte w projekcie nr 158 gdzie też budynek po remoncie z funduszu mieszkaniowego, gdzie jest on wytypowany do sprzedaży z tą bonifikatą 20%. Uważamy, że jednak każdy projekt uchwały, jeżeli jest zmieniany, powinien on być zmieniany w całości, a nie tylko wyrywkowo. Zastępca Burmistrza, T. Smolarz wyjaśnił. Zmiana tej uchwały polega na wprowadzeniu do niej wycinkowo całego rozdziału IVa, tak aby uzupełnić lukę pomagającą na tym, że zgodnie z ustawą rozdział o zasadach polityki czynszowej powinien się znaleźć w takiej uchwale. jednak go nie było. Proszę zwrócić uwagę na paragraf 1, tu akurat odnośnie tego o czym pani radna Florczak wspomniała, odnoście tych lokali socjalnych, w paragrafie pierwszym tej uchwały, którą stawiamy do uchwalenia, jest zapis mówiący o tym, że w sytuacji kiedy ustanie dotychczasowy najem i zostanie opuszczony lokal socjalny, to lokal ten stanie się lokalem socjalnym po uzyskaniu społecznej komisji mieszkaniowej,. Do tej pory tego zapisu nie było. Tak, że ta opinia społecznej komisji mieszkaniowej powoduje, że nie będzie sytuacji, w której automatycznie zwolniony lokal, jeśli będzie o wysokim stanie techniczny, stanie się natychmiast lokalem socjalnym. Natomiast w sytuacji zmian uchwały będziemy załączać jednolity teks uchwały zmienianej.

4 Innych głosów nie było, przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 154 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/515/2002 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata Wynik głosowania: za 19, przeciw 0, wstrzymujące się 0, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XIX/147/2003 załącznik nr 14. 4) projekt nr 156 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów, wraz z uzasadnieniem załącznik nr 15. Zastępca Burmistrza T. Smolarz przedstawił ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radny J. Rudnicki przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną. Radny A. Darakiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki. Radny E. Łabęcki przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Radna G. Juraszek przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Radny P. Skrzyszewski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy. Liczymy na to, że omawiany plan będzie w najbliższych latach podstawą rozwoju naszego miasta. Dzięki niemu zostanie uporządkowany temat inwestycji i realizacja tego projektu doprowadzi na pewno do podniesienia poziomu życia mieszkańców, a przede wszystkim przyciągnie inwestorów. Stworzenie dobrych warunków i klimatu dla inwestorów uważamy za nadrzędny cel wszystkich naszych działań. Zdajemy sobie również sprawę, że powadzenie omawianego projektu będzie wiązało się z zaciągnięciem znacznych kredytów, tak jak to powiedział pan burmistrz Smolarz. I wyrażamy nadzieję, że wszystkie czynności związane z finansowaniem tych inwestycji będą podejmowane bardzo rozważnie i z pełną odpowiedzialnością, nie staną się zagrożeniem dla stabilności budżetu miasta. Przy zaciąganiu kredytu bowiem muszą być brane pod uwagę wszystkie możliwe niebezpieczeństwa tak, aby w efekcie końcowym omawiany plan inwestycji okazał się sukcesem, czego życzymy sobie i władzom naszego miasta, nie tylko w teorii ale i w praktyce. Radna E. Florczak przedstawiła opinię Koalicyjnego Klubu Radnych SLD UP. Klub projekt nr 156 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów ocenia pozytywnie. Jest ono obszerne ale dostosowane do potrzeb rozwoju miasta. Zwracamy jednak uwagę na planowany poziom zadłużenia i jako klub będziemy dokładnie analizować realizację rocznych etapów WPI i na bieżąco oceniać możliwości i celowość zadłużenia miasta. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Klub Lewicy. Wiemy jak tworzył się ten wieloletnia plan inwestycyjny, wiemy o przyjętych kryteriach i w ten sposób powstała punktowa hierarchizacja zadań. Jednak uważamy, że niektóre zadania są przesunięte za daleko w czasie. Te punkty, które dla danego zadania zostały przydzielone spowodowały to, że według nas zadania bardzo ważne zostały przesunięte na lata 2006, Chciałbym chociaż o jednym zadaniu zasygnalizować, to jest współfinansowanie ronda Staszica Batalionów Chłopskich. Jeden tylko taki punkt, który chciałbym zasygnalizować, to jest rok Obmawiam się, że to skrzyżowanie zatka się do tego roku. Jednak mamy na uwadze również to co zostało napisane w uzasadnieniu i to podkreślę tutaj i odczytam, że wieloletni plan inwestycyjny podlega ciągłej ewaluacji i skutkiem przeprowadzonych prac ewaluacyjnych będzie uaktualnienie rankingu zadań inwestycyjnych oraz modyfikacji tabel finansowych. Tak też myślę, że w trakcie realizacji tego wieloletnie planu inwestycyjnego będzie się to działo. Radny L. Kwiecień, zapisany do głosu, powiedział: Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Myślę, że w planie wkradł się błąd, a może i nawet nie jeden. Mianowicie odsunięto wyżej punktowane zadania takie jak modernizacja ul. Błonie, natomiast przyjęto kartę zadania inwestycyjnego budowa dróg na osiedlu Młodych III. Osiedle Młodych III dostało 22 punkty, ul. Błonie dostała 25. Do tego ul. Błonie ma pełną dokumentację, w tej chwili to jest decyzja nr 110, której ważność upływa 17 kwietnia przyszłego roku. Nie chodzi o to, żeby dyskutować czy to jest lepsze, czy to jest lepsze, natomiast wydaliśmy już jakieś pieniądze. Ten plan kosztował około 7 tysięcy złotych i jeżeli nie zostanie zrealizowany, te pieniądze przepadną. Tym bardziej, że ta modernizacja Błonie jest przełożona na rok 2007, a więc już poza naszą kadencję. I jeszcze jedna uwaga, oświetlenie uliczne ul. Staszica 48 punktów, też jest dokumentacja formalno prawna, też ważność jej upływa w przyszłym, roku. Myślę, że tu jakaś pomyłka zaszła. Już mamy projekt budżetu na przyszły rok, tak się dziwnie składa, że te inwestycje nie są ujęte, ale myślę, że to jest pomyłka. Zastępca Burmistrza T. Smolarz wyjaśniał.

5 1) do opinii Klubu Radnych OKL, jeśli chodzi o rondo przy ul. batalionów Chłopskich. Według mnie kilka inwestycji uzyskało zbyt niska, kilka zbyt wysoka punktację. Cała specyfika WPI polega na tym, ze jest to zbiór zobiektywizowanych kryteriów i pod względem tego zbioru kryteriów inwestycje oceniała kilkuosobowa grupa osób złożona z kierowników wydziałów merytorycznych Urzędu, jak również z radnych. Niestety, pewne odczucia czasami są tutaj mylne w stosunku do tej obiektywnej prawdy jaka wychodzi w procesie typowania. Natomiast jeśli chodzi o te konkretną inwestycję, to proszę wziąć pod uwagę, że ona to jest skrzyżowanie dróg wojewódzkich i powiatowych, czyli takich, które nie są naszą własnością. Niezależnie od tego, my widząc rzeczywiście, że są tam problemy komunikacyjne, będziemy monitować do zarządców tych dróg o to by w rankingu inwestycja znalazł się wcześnie. W ich planach inwestycyjnych, żeby ona się znalazła stosunkowo szybko. Jeśli będzie tego typu okoliczność, że oni będą uzależniali realizację tego ronda partycypacją gminy w tym zadaniu inwestycyjnym, to wtedy odpowiednio w przyszłym roku możemy inaczej spojrzeć na ten plan inwestycyjny. Tak, że jest szansa, że mimo tego, ze ta inwestycja znalazła się niżej, ona jednak zostanie zrealizowana wcześniej. Tutaj wierzymy w nasze zabiegi mediacyjne. 2) do uwagi radnego L. Kwietnia odnośnie osiedla Młodych III i ul. Błonie. Jak powiedziałem na wstępie, mimo tego, że hierarchię inwestycji traktujemy zasadniczo, że wcześniej należy wykonywać inwestycje te, które znalazły się wyżej, a później te które znalazły się niżej, pewne zmiany niesie za sobą życie. Jedną z tych zmian jest niemożność uzyskania środków, więc przesuwany je dalej. Ale tu również kryterium takie wprowadziliśmy, że jeśli inwestycja jest kontynuowana i w przypadku ulic na osiedlu Młodych II jest to inwestycja kontynuowana bo na bieżąco w każdym roku wykonywane są tam ulice w zależności od postępu sprzedaży działek budowlanych, dlatego też z tytułu tego, że jest to inwestycja kontynuowana, znalazła się w projekcie budżetu roku przyszłego. Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne przy ul. Staszica, jest to nieco niżej, tam rzeczywiście dokumentacja projektowa na to zadanie jest, w trakcie opracowywania planu inwestycyjnego, kiedy karta już była sporządzona i sformowana w ten sposób, ta dokumentacja została złożona, tak że rzeczywiście karta inwestycyjna już jest, nie mniej punktacja jest niższa, dlatego nie znalazło się w budżecie roku przyszłego. Nie ma przeciwwskazań żeby był to rok 2005 albo Radny L. Kwiecień poprosił o glos w kwestii wyjaśnienia. Ulica Staszica jest wyżej punktowana, ma 48 punktów. Tak, że jest na 24. miejscu wśród wszystkich inwestycji. Zastępca Burmistrza T. Smolarz odpowiedział. Niżej od tej inwestycji, która znalazła się na rok przyszły, czyli oświetlenie przy ul. Wojska Polskiego, dlatego ta jest w pierwszej kolejności, a w dalszej kolejności ul. Staszica. Innych głosów nie było, przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 156 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Wynik głosowania: za 19, przeciw 0, wstrzymujące się 0, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XIX/148/2003 załącznik nr 16. 5) projekt nr 157 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r., wraz z uzasadnieniem załącznik nr 17. Zastępca Burmistrza R. Szydłowski przedstawił ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radny T. Śnieżek przedstawił pozytywną opinię Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego. Radny J. Rudnicki przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną. Radny A. Darakiewicz przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki. Radny P. Skrzyszewski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy. Radna E. Florczak przedstawiła pozytywną opinię Koalicyjnego Klubu Radnych SLD UP. Innych głosów nie było, przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 157 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r. Wynik głosowania: za 16, przeciw 0, wstrzymujące się 0, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XIX/149/2003 załącznik nr 18. W tym miejscu przewodnicząca obrad H. Zielińska, na wniosek burmistrza M. Pioruna, ogłosiła przerwę, która trwała od godz. 11,20 do 11,50. Po przerwie, przewodnicząca obrad H. Zielińska wznowiła obrady i udzieliła głosu burmistrzowi.

6 Burmistrz M. Piorun wyjaśnił, że ta przerwa była podyktowana tym, że została zauważona pomyłka w załączniku do projektu uchwały nr 158. Ten załącznik już był wcześniej przyjęty w poprzednich kadencjach i dotyczy tylko w tej części, gdzie budynki niezbędne do funkcjonowania miasta są wyłączone ze sprzedaży i dotyczy to szkół, przedszkoli i żłobka. W związku z tym przedstawiony załącznik nr 1 jest nieaktualny, a zostanie rozdany nowy załącznik jako autopoprawka dotycząca tylko tej części. Ona nic nie zmienia w sensie całości tego projektu uchwały, ale źle by było gdyby Rada przyjęła to z tymi błędami, które niestety się wkradły. Jeszcze raz serdecznie za to przepraszam. Całe meritum dotyczące projektu uchwały jest dobre z wyjątkiem załącznika w części szkoły, żłobki, przedszkola. Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały nr ) projekt nr 158 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/411/98 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta, wraz z uzasadnieniem załącznik nr 19, autopoprawka z dnia r., pismo ZP/PN 0718/344/2003 załącznik nr 20, autopoprawka zgłoszona na sesji dot. wykazu budynków wyłączonych ze sprzedaży szkoły, żłobki, przedszkola - załącznik nr 21. Zastępca Burmistrza T. Smolarz przedstawiając ww. projekt uchwały i uzasadnienie, omówił zaproponowane zmiany. Radny E. Łabęcki przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Radna G. Juraszek przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Radny P. Skrzyszewski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy. Radna G. Juraszek przedstawiła pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Klub Lewicy. Radna E. Florczak przedstawiła pozytywną opinię Koalicyjnego Klubu Radnych SLD UP. Radny B. Stokłosa zwrócił uwagę, że jest pewna nieścisłość w dokumencie, chodzi o opłatę pod lokalizację pojemników na odpady komunalne. Należałoby zaznaczyć, czy to jest cena najmu brutto czy netto, z tego względu, ze różne podmioty będą wydzierżawiać i różna cena będzie dla poszczególnych podmiotów. W tym wypadku, jeżeli właściciele są prywatni, wspólnota przyjmując to, będzie 7 złotych plus VAT ewentualnie naliczony. Natomiast jeżeli by to podmiot gospodarczy zajmował, będzie miał tylko 7 złotych. Więc trzeba doprecyzować, czy to będzie cena tego podnajmu brutto czy netto. Zastępca Burmistrza T. Smolarz wyjaśnił. To jest sprecyzowane w macierzystej treści uchwały, gdzie jest napisane w paragrafie 24, że stawki wszystkie poniżej są brutto. A więc dopisuje się tylko ustęp o brzmieniu: pod lokalizację pojemników na odpady komunalne 7 złotych za metr kwadratowy. I to wystarczy, bo wyżej jest napisane, że wszystkie stawki poniżej są brutto. Innych głosów nie było, przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 158 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/411/98 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta wraz z autopoprawkami. Wynik głosowania: za 19, przeciw 0, wstrzymujące się 0, uchwała została podjęta. Uchwała Nr XIX/150/2003 załącznik nr 22. 7) projekt nr 155 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wraz z uzasadnieniem załącznik nr 23, autopoprawka dot. załącznika nr 2 załącznik nr 24. Zastępca Burmistrza T. Smolarz przedstawił ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radna G. Juraszek przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Radny E. Łabęcki przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Radny P. Skrzyszewski przedstawił pozytywną opinię Klubu Radnych Obywatelski Blok Samorządowy. Liczymy na to, że uchwała ta w dniu dzisiejszym zostanie przyjęta. Szkoda tylko, że tak późno. Zdajemy sobie sprawę, że to opóźnienie wynika z wielu powodów, nie tylko miejscowych i zależnych od nas Rady, a nawet można powiedzieć, że głownie nie od nas zależnych, jednak po części myśmy spowodowali to opóźnienie, to znaczy Rada. Opóźnienie to, tak

7 jak powiedział pan burmistrz Smolarz, przyniesie wymierne efekty dla budżetu miasta, efekty negatywne dla jego mieszkańców. Nikt na tym, niestety, nie zyskał, przynosi to same starty. Może ktoś ma jakąś satysfakcję z tego powodu, ale niestety, efekt jest taki jaki jest. Radna E. Florczak przedstawiła opinię Koalicyjnego Klubu Radnych SLD UP. W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi, stwierdziła, że nikt z tego tytułu satysfakcji nie ma. Chcieliśmy się to tego przygotować. Klub wnioskuje o zmianę do załącznika 2, w pkt 2 odnośnie opłaty, o zróżnicowanie stawki opłaty za parkowanie w stosunku do czasu postoju. Czas postoju do 30 minut 0,50 zł.. czas powyżej 30 minut i za każdą następną godzinę 1 zloty. Uzasadniamy to tym, że jest ważne, w szczególności dla osób załatwiających sprawy w urzędzie nie tylko miejskim, ale i w innych urzędach, ponoszą one wtedy mniejsze koszty pod warunkiem, że czas nie przekracza czasu określonego we wniosku. Wniosek KRM /03 załącznik nr 25. Radny L. Kwiecień zgłosił pytanie i wniosek. Pytanie dot. pkt. 5a, gdzie jest napisane innych pojazdów za zgodą burmistrza. Co się rozumie przez inne pojazdy uprawnione do opłaty zerowe? Wniosek dotyczy załącznika nr 2, o dopisanie w pkt. 5 ppkt. g o brzmieniu: Samochodów osobowych będących własnością osób posiadających lokale własnościowe w strefie płatnego parkowania. Wniosek KRM /03 załącznik nr 26. Radny M. Winiarski zapytał o strefę parkowania w Rynku. Jest taka strefa przy Basku PKO S.A. Tam jest kilkanaście chyba stanowisk postoju i ta strefa jest wyłączona ze strefy parkowania płatnego. Jaka jest formuła przyjęcia tego terenu, i czy można od tego odstąpić, bo to byłoby dodatkowe miejsce parkowania płatnego, w związku z tym większy dochód. Radny W. Glinkowski przedstawił następującą sprawę dot. zwolnienia radnych na podstawie karty identyfikacyjnej wydanej na jeden pojazd. Czy nie można tego zamienić na kartę identyfikacyjną dotyczącą osoby. Radny nie jest w stanie przyjechać dwoma pojazdami na raz. Jeżeli będzie miał jedną kartę identyfikacyjną na swoją osobę, po to mamy legitymacje radnych, dowód osobisty i inne dokumenty, które stwierdzają naszą tożsamość, miałby obowiązek legitymowania się karta na osobę. Uważam, że tu nie jest istotne jakim albo którym pojazdem kolejnym ja przyjadę, tylko jest istotne to, ze w danym momencie zwalnia mnie to z obowiązku opłaty za parkowanie, jeżeli w danym momencie wykonuję obowiązki służbowe. I tylko o takim przypadku mówię. Nie mówię o żadnym innym odejściu od zasady, i też nie widzę tutaj konsekwencji finansowych do tej mojej propozycji. W tym miejscu, na wniosek Klubu Radnych OBS, przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę, która trwała od godz. 12,20 do 12,40. Po przerwie, przewodnicząca obrad H. Zielińska wznowiła obrady i udzieliła głosu burmistrzowi M. Piorunowi. Burmistrz M. Piorun odniósł się do zgłoszonych wniosków i pytań. Przedstawił najpierw jaki cel przyświecał temu, że 50% Rynku zostało udostępnione i można dojechać, bo od tego trzeba zacząć. Wiemy o tym, ze w zeszłym roku jeszcze nie było wjazdu do Rynku, całkowity był zakaz wjazdu do Rynku. I tak naprawdę na podstawie wniosków kupców, czyli mających sklepy, nastąpiło otwarcie tego Rynku. Kupcy tym tłumaczyli, że jak nie wjazdy do Rynku, Rynek umiera, sklepy puste, klienci nie wjeżdżają. Uznaliśmy ten ich argument za słuszny. W związku z tym został Rynek otwarty dla ludzi, którzy maja przyjeżdżać do tych ich sklepów. I do dzisiejszego dnia uważam, że jest to słuszne, ze Dzierżoniów jest takim miastem, że powinno się, tam gdzie istnieje możliwość, udostępniać ten wjazd dla klientów potrzebujących wjechać tam gdzie taka jest potrzeba. Projekt, który złożył Klub Koalicyjny Radnych SLD UP w tej wersji, w której został przedstawiony, ja proszę Wysoką Radę o to aby on w takiej wersji był nieprzyjęty. Chodzi tutaj o tę pierwsze 30 minut. jest to jednak Rynek o ograniczonej ilości miejsc. Jest tych miejsc bardzo dużo. Już taka sytuacja była i z punktu praktycznego zostało jednak zmienione, że nie ma tego zróżnicowania, ponieważ wniosło to bardzo dużo zamieszania. Jeżeli ktoś na pierwsze pół godziny 50 groszy zapłacił. to trzeba było kontrolować czy dal te 50 groszy już za pól godziny. A wiadomo, że jeden przyjeżdża o 10,00 drugi o 10,15, trzeci 0 10,30. W związku z tym naprawdę w praktyce nie było to możliwe do sprawdzenia w takiej wersji, bo możemy zgodnie z ustawą do 3 złotych. Gdyby było, że za pierwsze pół godziny złotówka, a następnie np. dwa złote, bo te pieniądze idą na remonty dróg, to ja rozumiem. Natomiast 50 groszy dzisiaj nie jest tą kwotą, która mogłaby spowodować, żeby z kosztami wyjść na swoje. Trzeba wyprodukować nowe bilety, nowe kontrole. Dlatego ja proszę Klub SLD UP o wycofanie wniosku, a jak nie to Wysoką Radę proszę o to żeby jednak nie różnicować, zostawić tę złotówkę. Drugi wniosek, który złoży pan radny L.

8 Kwiecień. Tydzień temu mieliśmy sesję Rady Miejskiej. Ten sam pan radny wniósł zapytanie i niejako zastrzeżenie co do tego, że my nie pobieramy czynszu od dzieci, które się uczą w liceum niepublicznym, że tylko się płaci rocznie 119 złotych od dzieci, które na co dzień nie przynoszą zyski. A tutaj osoby, które mają zysk chce zwolnić z opłaty za parkowanie. Ci sami ludzie, ja teraz wiem, że osoby, które się tutaj podpisały nie miały zamiaru i w ich mniemaniu nie było to żeby Rynek udostępnić po to żeby do nich klient przyszedł, tylko po to żeby oni mogli postawić swój samochód. Czy to jest myślenie dobre, przedsiębiorcze? Zobaczcie Państwo, jeżeli Wysoka Rada podejmie tę uchwałę, to proszę to rozszerzyć na inne podmioty, nie tylko właścicielem jest ten, który ma własny sklep Ale są właściciele inni, podmioty gospodarcze jak np. notariusze i inne przedsiębiorstwa, którzy funkcjonują w Rynku. To dlaczego tylko zwolnić tych, którzy mają sklepy, a nie pozostałych? Dlaczego w ten sposób zróżnicować? Tym bardziej, że sens uruchomienia Rynku był taki, żeby klient przyjechał do tego sklepikarza, do tego handlowca. A nie przyjeżdża na godzinę 10,00 i stawia samochód, o godz. 18,00 zamyka sklep. W związku z tym, że sens otwarcia Rynku był inny i prosiłbym Wysoka Radę o odrzucenie tego wniosku dla dobra tych, którzy mają te sklepy. Natomiast wniosek pana radnego Glinkowskiego, uważa, że tak może być. Może być taka zmiana, że zamiast na dany samochód może być na daną osobę. Nie wzięliśmy pod uwagę, że ktoś może mieć dwa, trzy, pięć samochodów. Na koniec powiedział. Na trzech drogach jest wjazd w strefę parkowania płatnego. To jest tak jak każdy znak drogowy pionowy, który jest. Jeżeli wjeżdżamy w strefę parkowania na drogach publicznych, to jak się wjeżdża to od razu jest znak, że trzeba w tych strefach płacić. To jest wszędzie takie oznakowanie. Nie ma miejsca koło Banku PKO S.A., że tam się nie pobiera, tam się pobiera. Tam gdzie są koperty, to jest miejsce wykupione zgodnie z poprzednią uchwałą Rady Miejskiej, że tam się płaci 100 złotych. Natomiast ten kwartał jest normalnie objęty płatnością. Odpowiadam na pytanie pana radnego Leszka Kwietnia dot. innych pojazdów za zgodą burmistrza miasta. Mam tu na myśli, że ktoś przyjeżdża na kontrolę do Urzędu Miasta, jest zwolniony lub jacyś goście przyjeżdżają np. prezydent Świdnicy przyjeżdża do mnie, w związku z tym takie osoby ja zwalniam z opłaty. I to są te inne pojazdy, czyli takie pojazdy uprzywilejowane. Radny A. Darakiewicz złożył wniosek aby w załączniku nr 2, w pkt 5 wykreślić w całości ppkt e, który ustala stawkę zerową dla samochodów będących własnością radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa, uzasadniając to tym, że radni biorą diety, które niejednokrotnie oczywiście nie rekompensują poniesionych nakładów. Radny W. Glinkowski nie zgodził się z panem Andrzejem Darakiewiczem. Dieta jest to równowartość za utracone zarobki, to nie jest dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku osoby, która pracuje w państwowym zakładzie u pracodawcy, nie będę się wypowiadał i komentował tego jak to jest. W moim przypadku dieta jest dokładnie w części może tylko jakimś zadośćuczynieniem za utracony zarobek, bo w momencie kiedy ja prowadzę sam własną działalność gospodarczą, w momencie kiedy musze być na posiedzeniu komisji, na sesji Rady, czy przy innych obowiązkach służbowych związanych z pracą w Radzie, to nie zajmuję się swoją działalnością gospodarczą, czyli nie zarabiam. W związku z powyższym ja bardzo chętnie robię, pomagam, i wykonuje swoje obowiązki, to do czego zostały zobowiązany i do czego zobowiązałem się podczas ślubowania. Natomiast nie mam innych źródeł dochodu takich, z których mógłbym finansować płatne parkowanie związane z wykonywaniem moich obowiązków. Ja nie mówię o żadnym innym przypadku. Jeżeli ja przyjadę na zakupy do Rynku, to ja będę takim samym normalnym klientem i będę płacił za parkowanie i nie będę dyskutował skąd ja ma to wziąć. Natomiast jeżeli chodzi o obowiązki służbowe, w związku z powyższym nie widzę takiej możliwości, nie mam takich źródeł dochodu, z których mógłbym to sfinansować. Radny A. Darakiewicz, ad vocem: Dzierżoniów nie jest Nowym Jorkiem a Ratusz tak blisko jest od miejsc bezpłatnego parkowania, że przejście 100 lub 200 metrów, to dla naszego zdrowia, nawet gdyby tak do tej sprawy podejść. Więcej głosów nie było, przewodnicząca H. Zielińska przeprowadziła głosowanie w następującej kolejności: 1) wniosek Koalicyjnego Klubu Radnych SLD UP o zmianę w załączniku nr 2, w pkt 2, zróżnicowanie stawki opłaty za parkowanie w stosunku do czasu postoju. Czas postoju do 30 minut 0,50 zł., czas powyżej 30 minut i za każdą następną godzinę 1 zloty. Wynik głosowania: za 7, przeciw 11, wstrzymujący się 1, wniosek został odrzucony, 2) wniosek radnego L. Kwietnia dotyczący załącznika nr 2, o dopisanie w pkt. 5 ppkt. g o brzmieniu: Samochodów osobowych będących własnością osób posiadających lokale własnościowe w strefie płatnego parkowania. Wynik głosowania: za 7, przeciw 11, wstrzymujący się 1, wniosek został odrzucony, 3) wniosek radnego A. Darakiewicza aby w załączniku nr 2, w pkt 5 wykreślić w całości ppkt e, który ustala stawkę zerową dla samochodów będących własnością radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa, Wynik głosowania: za 16, przeciw 2, wstrzymujący się 1, wniosek został przyjęty,

9 8) projekt uchwały nr 155 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania wraz z autopoprawką i przyjętym wnioskiem, Wynik głosowania: za 18, przeciw 1, wstrzymujący się 3, uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XIX/151/2003 załącznik nr 27. Radny A. Darakiewicz uzupełnił, że ww. wniosek podpisany przez niego, był wnioskiem koalicyjnym. Poza tym przekazał informację dla radnego Glinkowskiego niepłatny parking jest na ulicy Miodowej. Przewodnicząca H. Zielińska stwierdziła, że na tym wyczerpany został punkt rozpatrzenie projektów uchwał i zapowiedziała realizację punktu 7. Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie od 13 do 27 listopada 2003 r. załącznik nr 28. Burmistrz M. Piorun przedstawił inne ważne sprawy i informacje, które wypływają z codziennej pracy. 1) Zapraszam serdecznie wszystkich radnych, myśmy wysłali zaproszenie do przewodniczącego Rady i komisji tematycznej, na konferencję poświeconą wdrożeniu projektu na temat działań w kierunku zintegrowanego rozwoju energetycznego dotyczącego budynków szkolnych, która odbędzie się 17 grudnia 2003 r. od godz. 9,15 do 15,30. Projekt ten jest dofinansowany przez komisję europejską w ramach programu, którego celem jest promowanie dobrego zarządzania energią oraz dostosowania energii odnawialnej w szkołach, domach kultury. 2) Biblioteka nasza, która funkcjonuje w Dzierżoniowie ma w nazwie miejsko powiatowa. Jest zawarte 11 grudnia 2001 r. porozumienie pomiędzy naszą gminą a Starostwem. Mimo tego porozumienia powiat nie realizuje tego porozumienia a w ustawie o samorządzie powiatowym jest, że do zadań powiatu należą też i biblioteki publiczne. To porozumienie miało na celu to, żeby powiat osobnej biblioteki nie tworzył. I rada poprzedniej kadencji poszła na rękę, żeby zrobić to porozumienie aby była ta współpraca. I mimo wszystko starostwo nie wywiązuje się z tego. My wysłaliśmy już kilka pism, aby starostwo się wypowiedziało, czy w dalszym ciągu będzie to porozumienie przestrzegać, czy chce jakiś zmian, czy chce utworzyć własną bibliotekę. To chodzi oczywiście o sprawy finansowe, ponieważ starostwo powinno to już w roku 2002 do 10% sfinansować w stosunku do tego co gmina wydaje, za rok 2003 od 10% do 20%, a w roku 2004 od 20% do 30%. A tak praktycznie zamiast te 10% chociaż w roku 2003 to jest około 1% dofinansowania. 3) Chciałem poinformować Wysoką Radę o przygotowaniu dróg do zimy. Mamy porozumienie zawarte miedzy Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, ten zakres umowy obejmuje utrzymanie dróg wojewódzkich. Także mamy porozumienie zawarte z Zarządem Dróg Powiatowych. I my będziemy się opiekowali czystością wszystkich dróg w Dzierżoniowie miejskich, powiatowych i wojewódzkich na podstawie zawartego porozumienia z tymi zarządami poszczególnych dróg. 4) Także chciałbym poinformować na temat działania ośrodka pomocy doraźnej. Dotyczy to osób bezdomnych lub znajdujących się w trudniej sytuacji. Chce przekazać Wysokiej Radzie odnośnie bazy noclegowej. Jak wiadomo u nas działa Przytulisko przy ul. Kilińskiego 8 i ten ośrodek przygotowany jest pod względem technicznym i organizacyjnym do tego najtrudniejszego okresu. Jest bez przerwy utrzymywana gotowość tego ośrodka, możemy przyjąć w tych najbardziej ekstremalnych dniach kiedy nastąpią takie, nawet 20, 30 osób. Na dzień dzisiejszy jest tych osób 19, w tym 12 jest z Dzierżoniowa, i z innych gmin, które partycypują w kosztach utrzymania takiego klienta. Rozmawiałem ostatnio na spotkaniu z wójtami i burmistrzami i z panem starostą Powiatu Dzierżoniowskiego aby przemyśleli taki temat, a mianowicie to pomieszczenie jest używane dzisiaj jako tak naprawdę ono nie ma takie przystosowania do tego żeby tę funkcję dalej pełnić. Mówię to dlatego, że np. w tym roku przeznaczyliśmy około 30 tysięcy na remont, i utrzymanie tego obiektu naprawdę drogo nas kosztuje. Dlatego zwróciłem się do wójtów i burmistrzów z powiatu dzierżoniowskiego aby przemyśleli sprawę następującą. Czy nie mają u siebie takiego obiektu, który można byłoby przeznaczyć na ten cel. My byśmy raz sfinansowali remont a osoby, które by przebywały w takim przytulisku, ale oni by musieli pracować na to aby utrzymać ten dom. Chodzi mi tutaj o taką rzecz, że np. dowozilibyśmy im drzewa, które ścinamy, oni by mieli już ten materiał na opał, a nie żeby się grzali u nas tutaj ogrzewaniem elektrycznym, które jest bardzo drogie. Wydaje mi się, że ci ludzie powinni trochę pracować dla siebie i na siebie, a nie żeby wszystko im dawać. W związku z tym kazałem przemyśleć, żebyśmy raz do tego podeszli, może z jakaś działką na uprawy, na warzywa, żeby mogli sami sobie to robić, żeby ich w jakiś sposób mobilizować do tego, żeby usamodzielniać ich, a nie żeby byli tylko i wyłącznie biorcami. Chcę też Wysoką Radę poinformować, że pani (imię i nazwisko)*, która jest osoba bezdomną, ale jest to przykład osoby,

10 która nie poddała się temu, że stała się bezdomną, nie stała się tylko biorczynią, ale dała coś od siebie, i jako wolontariuszka zaangażowała się w naszym przytulisku i dzięki temu znalazła swoje miejsce i potrafi przezwyciężyć te trudne chwile dla siebie. A takim zauważalnym momentem było to, że ona została laureatką konkursu Barwy Wolontariatu na naszym szczeblu lokalnym, zajęła pierwsze miejsce w kategorii pomoc społeczna i ochrona zdrowia, i ona została nominowana do ogólnopolskiego konkursu. Prezes Wolontariatu pan Andrzej Dolata już bas poinformował, że 21 grudnia w Krakowie w teatrze im. Juliusza Słowackiego podczas obchodów międzynarodowego dnia wolontariusza będą ogłoszone wyniki konkursu i ta pani też zdobyła tam nagrodę w formie statuetki. jest to dobry przykład jak można te trudne chwile przezwyciężyć. 5) Pan komendant Powiatowej Policji w Dzierżoniowie komisarz mgr Marek Szmigiel przysłał podziękowanie za przekazanie w ramach sponsoringu radiowozu na rzecz Komendy Powiatowej. Bardzo dziękuje za zrozumienie i wsparcie przy realizacji takiego przedsięwzięcia i na pewno to przedsięwzięcie zapewni lepsze bezpieczeństwo naszego miasta i jest tu zapewnienie, że ten radiowóz będzie należycie wykorzystywany dla naszego wspólnego dobra jakim jest poczucie bezpieczeństwa publicznego. 6) Informacja dot. projektu budżetu miasta na 2004 r. W piątek na ręce pana przewodniczącego został przekazany projekt budżetu na rok Razem z przekazaniem tego budżetu zwróciłem się do pana przewodniczącego z prośbą o to aby ten budżet jak najszybciej, jak to tylko jest możliwe, został przez Wysoką Radę uchwalony i pozwoliłem sobie do tej mojej prośby dołączyć harmonogram, który jest zgodny z procedurą uchwalania budżetu miasta, i proszę aby ten harmonogram Wysoka Rada traktowała nie jako nakaz, tylko jako wskazanie. Jeżeli będzie możliwe, bo to musi być intensywna praca w poszczególnych komisjach, jeżeli jest to możliwe, to bardzo bym prosił, natomiast jeżeli nie, no to my jako władza wykonawcza dopasujemy się wówczas do tego jak Wysoka Rada upora się z tym budżetem, który został przekazany. Ja w tej swojej prośbie i w tym swoim harmonogramie prosiłem o termin ostatecznego podjęcia uchwały i zwołania sesji Rady Miejskiej na 12 stycznia czyli nie 29 grudnia tylko 12 stycznia, bo 29 grudnia jeżeli Wysoka Rada by się uporała, to bardzo dobrze, to jeszcze lepiej, ale ja wykazując zgodnie z procedurą jaka jest, że Wy Państwo macie 14 dni, później to wraca do mnie, jest 7 dni, później następnie znowu jest 7 dni, i skorygowany budżet musi z powrotem do Państwa wrócić. W związku z tym gdyby te ostateczne terminy, 14, 7 i 7 to wiadomo z czystej matematyki wychodzi, że 29 grudnie nie jest aktualny termin, dodając jeszcze do tego święta. W związku z tym daję to pod rozwagę, panie przewodniczący, jeśli Rada zdąży to 29 grudnia, a jeżeli nie, to prosiłbym o ten termin 12 stycznia. 7) Dzisiaj podjęliście Państwo uchwały o bardzo wysokiej randze. Ja tylko mogę podziękować za sprawne przeprowadzenie tych tematów, ponieważ projekty uchwał dotyczące gospodarowania mieniem, w sprawie czynszów, w sprawie przyjęcia harmonogramu odnośnie spraw alkoholowych, a przede wszystkim wieloletniego planu inwestycyjnego, to naprawdę są uchwały, na których będziemy pracować. I tak naprawdę ja podchodzę do tych wszystkich spraw tak, i chciałbym żebyście Państwo też wzięli ewentualnie to pod uwagę, a mianowicie proszę każdy taki temat, każdy taki projekt uchwały brać pod uwagę tak, treść jest ważna ale też jest ważne to jak my będziemy nad tym pracować. Ktoś taki projekt musiał przedłożyć Wysokiej Radzie. I to sobie można tak obrazowo porównać do koła. Jeżeli bierzemy długopis, ja sobie tak to wyobrażam, ja biorę długopis i zaczynam rysować koło, to zaczynam go w jakimś miejscu, to miejsce to jest właśnie burmistrz, i jak robię to koło, to zobaczcie Państwo, że ono jest zamknięte koło, czyli w trakcie tego to Wy jesteście Państwo po to żeby zrealizować, żeby podjąć taką uchwałę, następnie są ci, którzy realizują czyli pracownicy i poszczególne wydziały, ale w trakcie tego, bo to jest najważniejsze, jest ciągła analiza. I jeżeli będą jakiekolwiek zmiany, to my będziemy Państwa informować, bo ważną rzeczą jest, że po podjęciu tej uchwały w trakcie realizacji jest naprawdę wykorzystywanie każdego pomysłu, który w danym dniu się narodzi, do tej uchwały., która została przez Wysoką Radę podjęta. I ważne jest aby za każdym razem, i o to proszę Wysoką Rade i poszczególnych radnych aby sygnalizować ewentualne braki, które będą się pokazywać, wyszukiwanie nawet, bo nie musimy już mówić sobie co jest dobre, ale wyszukiwanie pewnych braków, które się wyjawia w trakcie realizacji. Dla mnie to jest ważne bo w takiej sytuacji to my będziemy eliminować to co będzie złe, co się w trakcie pokaże złe. I to jest właśnie troska o naszych mieszkańców, o naszego klienta, i to jest właśnie troska, że my wszyscy wspólnie zrobimy to, ze obsługa naszego klienta będzie bardzo dobra. I tak bym prosił Wysoką Radę, żeby do tych strategicznych uchwał, które dzisiaj przyjęliśmy, żeby tak podchodzić. Nikt nie wyraził woli zabrania głosu w tym punkcie, wobec tego przewodnicząca H. Zielińska zapowiedziała realizację punktu 8.

11 Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. Przewodnicząca H. Zielińska poinformowala, że dzisiaj do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęło pismo adresowane do pana Marka Pioruna, Burmistrza Dzierżoniowa; autorem jest pan radny Leszek Kwiecień, który prosi o informacje. W związku z tym przypomniała, że zgodnie z rozdziałem szóstym Statutu Miasta Dzierżoniowa, paragraf 45 zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, także w celu uzyskania informacji o stanie faktyczny. Zapytania i odpowiedzi na nie przedkłada się ustnie na tej samej sesji rady. Tak, że będzie musiało to wrócić do pana radnego Kwietnia. niezależnie od tego pisma pan radny Leszek Kwiecień zapisał się do głosu, który mu został udzielony. Radny L. Kwiecień powiedział: Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. No właśnie stało się to o czym mówiłem na komisji statutowej, że zapytanie trzeba złożyć na sesji. I teraz jeżeli ja się spytam o rzecz, która miała rok temu miejsce, czy pan burmistrz mi odpowie od razu? Nie, na pewno i się z tym liczyłem. Również nie wiem, czy na to zapytanie, które złożyłem dzisiaj pan burmistrz jest w stanie mi odpowiedzieć. Tak, że będziemy musieli wrócić do statutu. Natomiast ja się zapisałem do innej sprawie. panie burmistrzu, nie można wiązać dwóch wydzierżawieni majątku znacznej wartości spółce prywatnej za 200 złotych z parkowaniem samochodów. To są dwie różne sprawy, Pan o tym wie i takie przywołanie, porównanie, że radny Kwiecień raz kwestionuje wynajęcie klas za 200 złotych. To nie dzieci wynajmują, za dzieci będzie pani Chamczyńska miała zapłacone za naukę, nie dzieciom, spółce, jeżeli dzieciom wynajmiemy, jestem pierwszy za, za darmo. I druga sprawa, powiedział pan, że sklepikarze chcą żeby ich zwolnić z podatku. proszę przeczytać mój wniosek, nigdzie nie jest napisane, że to sklepy, miedzy innymi pani (imię i nazwisko)*, ona nie prowadzi sklepu. Ale w całym ciągu sprawy, bo Pan wie, że ta sprawa nie trwa od dzisiaj, ci państwo występowali, i cały czas są odpowiedzi negatywne, albo nie mam uprawnień, albo proszę złożyć wniosek. Ci Państwo dalej będą występować, jak oni to rozwiążą to już ich sprawa jest. Natomiast myślę, że będzie to maiło dalszy ciąg. Przewodnicząca H. Zielińska zapytała czy pan radny Leszek Kwiecień nie odniesie się do tego pisma, które złożył. Radny L. Kwiecień dodał, że to pismo potwierdza to co podnosił kilkakrotnie na komisji statutowej, że oprócz tego, że radnym przedłużono termin na udzielenie interpelacji z 14 dni na 21, radny w tej chwili nie może złożyć zapytania w okresie międzysesyjnym. Poza tym powiedział: Jeżeli to pismo traktujemy jako zapytanie, dobrze że ono dzisiaj wpłynęło, bo dzisiaj mamy sesję, bo dzisiaj mógłbym przeczytać i zadać to pytanie. Ale gdybym złożył to jutro, więc ono by wróciło do mnie i na następnej sesji przypuśćmy 12 stycznia. Myślę, że to nie jest w porządku. Przewodnicząca H. Zielińska ponownie zwróciła się do radnego L. Kwietnia, czy rezygnuje z odczytania tego pytania. Radny L. Kwiecień, w związku z powyższym, odczytał ww. pismo, w którym zawarte są następujące pytania. Proszę o informację czy niżej wymienione ulice Dzierżoniowa będą tej zimy odśnieżane w całości oraz podanie firmy, której obowiązkiem będzie to wykonać. Dotyczy to ulic: Armii Krajowej, A. Asnyka, Gen. W. Andersa, Batalionów Chłopskich, Bielawska, Błonie, Cicha, Z. Cybulskiego, Dworcowa, Księdza Dzierżonia, Garbarska, J. Kilińskiego, Kolejowa, M. Kopernika, J. Korczaka, I. Krasickiego, L. Kruczkowskiego, Kwarcowa, Łąkowa, Z. Nałkowskiej, S. Okrzei, Osadnicza, Piaskowa, Podwalna, Polna, Południowa, B. Prusa, Radiowców, Relaksowa, Rolna, Rzeźnicza od nr 25 do nr 56, H. Sienkiewicza, Słowiańska, Słowicza, Spokojna, L. Staffa, S. Staszica, A. Struga, Strumykowa, Targowa, Wesoła, Wiejska, Wiosenna, Wodna, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zacisze, L. Zamenhoffa, Zielona, Ząbkowicka, Zwycięzców, S. Żeromskiego, osiedla: Jasne, Makowe, Słoneczne, A, Struga. Odczytane pismo stanowi załącznik nr 29. Burmistrz M. Piorun odpowiedział: Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Dopiero przed chwilą o tym mówiłem. Jesteśmy do tego przygotowani i my wszystkie drogi w Dzierżoniowie będziemy utrzymywać. Pan Kwiecień i tak wszystkich nie wymienił, bo mamy ponad 150 ulic. Radny L. Kwiecień odniósł się do powyższej odpowiedzi. Panie burmistrzu, mówił pan o tym, że jest porozumienie miedzy DZTW, powiatem a Dzierżoniowem. My, to znaczy kto? To znaczy, że jeżeli nie będzie odśnieżone to mieszkaniec ma przyjść do pana burmistrza? Bo ja bym chciał wiedzieć jaka firma to będzie dokonywała. Burmistrz M. Piorun przypomniał. Proszę Państwa, powiedziałem, że drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie będziemy my utrzymywać. Przecież ja to powiedziałem. Odpowiadam tak, żeby pan miał zadośćuczynienie, bo ma prawo składać te same wnioski, które my już dawno wymyśliliśmy, bo my to realizujemy, a pan zadaje pytania. W związku z tym odpowiadam panu, tak. Natomiast jaka firma, odpowiem panu wówczas jeżeli będzie po przeprowadzonym przetargu. Radny W. Glinkowski poprosił o głos w kwestii formalnej, odnośnie punktu Statutu w sprawie zapytań. Rzeczywiście ta niedogodność, można by to tak potraktować, zadawania pytań jest tak sprecyzowana w naszym Statucie Miasta. Ale obserwując to co już było, czyli poprzednią sesję i sposób zadawania pytań i sposób udzielania na nie odpowiedzi, pan

12 radny Kiejnich na ostatniej sesji pokazał w swoim zapytaniu, że można zrobić to inaczej, czyli zadał pytanie i poprosił o odpowiedź na piśmie. I jeżeli w stosunku do jednego radnego można to zrobić, to uważam, że można zrobić do wszystkich, i w przyszłości skoro nie mamy innej możliwości zadawania pytań, i idąc tokiem myślenia pana radnego Leszka Kwietnia, że założył, że pan burmistrz nie będzie w stanie udzielić jemu odpowiedzi na tej sesji, to można poprosić o odpowiedź na piśmie, co jest że tak powiem sensowne, bo skoro nie jest w stanie z przyczyn jakiś tam obiektywnych pan burmistrz udzielić odpowiedzi, to można go zobowiązać do udzielenia na piśmie. I myślę, że to będzie jedno z rozwiązań w jaki sposób można wybrnąć z tej sytuacji. Ad. 9. Wolne wnioski i informacje. Przewodnicząca obrad H. Zielińska przedstawiła następujące informacje: 1) w nawiązaniu do informacji przekazanej przez burmistrza o projekcie budżetu miasta na 2004 r. projekt budżetu jest już na półkach radnych i prośba do przewodniczących komisji o terminowe opiniowanie projektu, zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Poza tym przewodniczący Rady zaprasza na spotkanie, po zakończonej sesji, wiceprzewodniczących Rady oraz przewodniczących komisji i klubów Rady, 2) Zaproszenie na odsłonięcie obelisku Sybiraków, które odbędzie się 10 grudnia 2003 r. o godz. 12,00 w parku im. Sybiraków, 3) o pracy przewodniczącego i wiceprzewodniczących w okresie międzysesyjnym. Oprócz działalności merytorycznej, przewodniczący H. Smolny uczestniczył w spotkaniu z delegacją z partnerskiego miasta Bischofsheim, w otwarciu wystawy Rękodzieło ludowe i artystyczne, w dwudziestopięcioleciu zespołu pieśni i tańca Ślężanie. Wiceprzewodniczący H. Wilkos uczestniczył w wlanym zgromadzeniu członków Klubu Lechia i odwiedził przedszkola razem z delegacją z Bischofsheim. Wiceprzewodniczący L. Tatomir uczestniczył w uroczystości w Gimnazjum Integracyjnym Nr 1 z okazji roku osób niepełnosprawnych a także w spotkaniu z dc legacją z Bischofsheim. Wiceprzewodnicząca H. Zielińska brała udział w uroczystej gali z okazji Dnia Wolontariatu w kinie Zbyszek, w ogłoszeniu wyników trzeciej edycji konkursu i wystawie Rękodzieło ludowe i artystyczne 2003 oraz brała udział w spotkanie z delegacja z Bischofsheim w bibliotece. 4) w imieniu przewodniczącego Rady zaprosiła na spotkanie opłatkowe; zaproszenia są już na półkach radnych. Radny L. Tatomir podziękował wszystkim radnym, panom burmistrzom i innym osobom za wzięcie udziału w akcji organizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta w zbiórce pieniędzy na prezenty pod choinkę dzieciom z Domu Dziecka. Dziękuję jeszcze raz za takie liczne i konkretne podejście. A takim najbardziej hojnym sponsorom jak pan Eugeniusz Łabęcki i pan Piotr Skrzyszewski szczególnie dziękuje, bo oni się wyróżnili w tej zbiórce. Nie liczyliśmy, bo ta skrzynka jest opieczętowana. Według moich luźnych szacunków to będzie około 400 złotych. Pan burmistrz obiecał, że przeznaczy na ten cel kwotę 500 złotych z funduszu szkoły środowiskowej. Łączna kwota będzie około 900 złotych. Do jurta jeszcze ta puszka będzie stała w Kancelarii Rady Miejskiej, jeszcze zachęcam do wrzucenia pieniędzy. Ad. 10. Przewodnicząca obrad H. Zielińska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i zamknęła 19 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Lista mówców załącznik nr 30. Protokół sporządziła: Franciszka Czaja kierownik Kancelarii Rady Miejskiej Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Helena Zielińska Henryk Smolny *informacja chroniona, zgodnie z art. 6. ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926) METRYKA Liczba odwiedzin : 85

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 31.05.2004 r.

Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 31.05.2004 r. Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 31.05.2004 r. Protokół Nr XXVII/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 31 maja 2004 r. od godz. 9.00 do 15,45 W sesji uczestniczyli:

Bardziej szczegółowo

Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r.

Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r. Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r. Protokół Nr LVI/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 24 kwietnia 2006 roku Sesja odbyła się w sali Rycerskiej Ratusza,

Bardziej szczegółowo

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r.

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół Nr XIX/12 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 27 lutego 2012 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku

PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku 1 PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.10, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII/04 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 listopada 2004 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXIII/04 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 listopada 2004 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXIII/04 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 listopada 2004 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach

Porządek obrad po zmianach zmiana dotyczy projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2006 - druk nr 736 (pkt 8.14). Uzasadniał projekt zawarty na druku nr 736 zamieniamy na druk nr 736A 1, tam są drobne

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22 z XXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 roku Ratusz

Protokół Nr 22 z XXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 roku Ratusz Godz. rozpoczęcia sesji 14.00 Godz. zakończenia sesji 17.45 Protokół Nr 22 z XXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 roku Ratusz Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo