Następnie przystąpiono do ustalenia porządku obrad (załącznik nr 1).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Następnie przystąpiono do ustalenia porządku obrad (załącznik nr 1)."

Transkrypt

1 Protokół nr XIII/11 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 października 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: Radni zostali powiadomieni o terminie posiedzenia pisemnie (załącznik nr 1) otrzymując porządek obrad wraz z projektami uchwał. Posiedzeniu przewodniczyła: Krystyna Bartecka - Przewodniczący Rady Miejskiej. Ad 1 i 2. Przewodniczący Rady Miejskiej witając wszystkich przybyłych na XIII sesję Rady Miejskiej dokonała jej otwarcia, po czym stwierdziła, że w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Ad 3. Z uwagi na brak uwag do protokołu z XII sesji Rady Miejskiej przewodnicząca obrad poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych: Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Protokół został przyjęty. Ad 4. Następnie przystąpiono do ustalenia porządku obrad (załącznik nr 1). Burmistrz M. Pęziak zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad. Wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Barcin. Jak uzasadnił, ma to związek z pismem wojewody kujawskopomorskiego. Z uwagi na brak głosów przeciw przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez burmistrza dotyczący zmiany porządku obrad. Głosowało 15 radnych: Za: 15 1

2 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Rada Miejska zmieniła porządek obrad. Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła zmieniony porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej. 4. Ustalenie porządku obrad. 5. Funkcjonowanie SPZOZ w gminie informacja dyrektora ZOZ. 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań. 8. Podjęcie uchwał: 8.1. w sprawie wyboru ławników na kadencję ; 8.2. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości; 8.3. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych; 8.4. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok; 8.5. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów; 8.6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; 8.7. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającym w Przedszkolu Nr 3 w Barcinie; 8.8. w sprawie zmian w budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011 r.; 8.9. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Dąbrówka Barcińska dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku; w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Józefinka dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku; w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Mamlicz dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku; w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Młodocin dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku; w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Barcin. 2

3 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 10. Odpowiedzi na interpelacje. 11. Wolne wnioski, zapytania i informacje. 12. Zakończenie obrad. Ad 5. Informację nt. funkcjonowania SPZOZ w gminie przedstawił dyrektor zakładu Dariusz Drzewiecki (załącznik nr 3). Przebieg dyskusji: Radna Anna Królikowska: Ja mam pytanie jeśli chodzi o leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży czy ta ilość punktów, która obecnie jest nam przyznana przez NFZ, była taka sama jak w ubiegłych latach i na ile wystarczają te punkty, aby przynajmniej, nie wiem, raz na pół roku każde dziecko było w gabinecie. Dyrektor SPZOZ D. Drzewiecki: Jeśli chodzi o kontrakt na stomatologię - porady stomatologiczne dzieci i młodzieży, ten kontrakt jest większy o 2 tys. punktów niż, a więc w tej chwili było 6 tys., jest 8. Jasne, że mógłby być większy, ale jest to też znaczny wzrost, bo to jest o 33%. Z tego co tak wiem nieoficjalnie, na przyszły rok też ma być jakiś wzrost w stomatologii, ale nie wiem dokładnie jeszcze co. To jeszcze do nas propozycja NFZ-u nie dotarła. Nie jest to liczba mała tych punktów. Zainteresowanie pacjentów jest spore, niemniej nie ma jakichś długich kolejek. W przypadku planowanego leczenia to są terminy maksymalnie 2-tygodniowe, kiedy pacjenci się zapisują, są przyjmowani w gabinecie. Natomiast druga część pytania dotycząca tej możliwości, żeby każde dziecko było w gabinecie raz na pół roku jeśli chodzi o uczniów szkół barcińskich podstawowych, to każde dziecko, którego rodzic wyrazi na to zgodę, ma przeprowadzany przegląd stanu uzębienia. Z takiego przeglądu dziecko otrzymuje informację dla rodzica jaki jest problem lub tego problemu nie ma. Natomiast co dalej z tym zrobi rodzic, no ma pełną możliwość skorzystania tutaj z usług tego gabinetu. W rzeczywistości różnie to wygląda, ale myślę, że tutaj nie ma jakiegoś problemu, nie ma ograniczenia dostępności. Mało tego, mogę powiedzieć, że ponieważ nie ma też rejonizacji, to trafiają tutaj do gabinetu szkolnego dzieci z ościennych gmin a nawet z ościennych powiatów. Radna Anna Królikowska: Mogą? Dyrektor SPZOZ D. Drzewiecki: Tak, można. Nie ma rejonizacji. 3

4 Ad 6. Burmistrz Barcina Michał Pęziak przedstawiając sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (załącznik nr 4) powiedział: Jeśli chodzi o sprawozdanie z mojej działalności w okresie międzysesyjnym to jak zwykle miałbym informacje dotyczące zamówień publicznych, aczkolwiek w tym miesiącu żeśmy żadnego zamówienia publicznego nie realizowali w tym sensie, że przeprowadzaliśmy jakąkolwiek procedurę zamówienia. Także tutaj informacji nie mam, poza tym, że inwestycje, które są w toku realizacji, są realizowane i żaden z wykonawców nie sygnalizuje do tej pory, że nie dotrzyma terminu zawartego w umowie. Z pozostałych spraw to chcę państwa poinformować, że miesiąc temu podpisałem umowę na dofinansowanie projektu odnowienie góry św. Wojciecha w ramach regionalnego programu operacyjnego. Realizacja tego zadania jest planowana na przyszły rok. Koszt całkowity to jest 430 tys. zł, dofinansowanie na poziomie 350 tys., czyli 70% dofinansowania na to zadanie otrzymamy z pieniędzy unijnych. Skoro jestem już przy umowach z Marszalkiem na realizację różnego rodzaju projektów, to podpisaliśmy również z panią skarbnik aneks do umowy na kanalizację Krotoszyna, która jest wykonywana w ramach projektu PROW i ten aneks dotyczył uaktualnienia kwot z przetargu. No i tutaj muszę powiedzieć, że co podkreślam przy każdej okazji że na tego typu sposób podpisywania umów czy aneksów to samorządowcy z terenu województwa się niespecjalnie godzą, dlatego że my jesteśmy ciągani do urzędu marszałkowskiego przez pracowników samorządowych urzędu marszałkowskiego na podpisanie aneksu, który trwa tak naprawdę ten proces trwa 5 minut, bo wszystko jest uzgodnione drogą mailową, ale my musimy jechać czyli ponosimy koszty przejazdu. Jedzie 2 ludzi pani skarbnik, ja, kierowca no i czy to podpisujemy umowę, czy podpisujemy aneks, to jest po prostu procedura taka sama trzeba jechać do Torunia i się w tych drzwiach tam w tym urzędzie marszałkowskim mijają wójtowie, burmistrzowie. To jest mnożenie kosztów, które przede wszystkim my ponosimy a nie urząd marszałkowski. Można byłoby to wykonać przesyłając pismo drogą korespondencyjną. Byłoby to o wiele taniej, nie zabierałoby nikomu niepotrzebnie czasu. Kolejna sprawa to chcę państwa poinformować, że zakończyła się kontrola NIK-u, która była przeprowadzona w naszym urzędzie. Kontrola swoim zakresem obejmowała realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych od 2007 do 2010 r. Kontrola ta zakończyła się oceną dobrą, protokół do wglądu. Informuję również Wysoką Radę, że odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia wspólników naszych gminnych spółek. Chcę również powiedzieć, że uczestniczyłem w podsumowaniu kolejnego półrocza realizacji projektu Sampo darmowego poradnictwa prawnego i z tych danych, które Sampo przedstawia wójtom na co półrocznych takich spotkaniach wynika, że zapotrzebowanie na tego typu poradnictwo w gminie Barcin jest największe, mimo tego, że my mamy 2 radców prawnych, ci radcowie przyjmują również ludzi po prostu, no tak mówiąc kolokwialnie z ulicy czyli każdy, kto chciałby ewentualnie jakiejś porady uzyskać może z naszych radców korzystać, co nie jest, że tak powiem, taką sprawą nagminną. Nie wszystkie gminy udostępniają swoich prawników mieszkańcom, my to robimy, to mimo tego jeszcze w Barcinie tych potrzeb uzyskania porad prawnych tym bardziej, że one są bezpłatne jest 4

5 w powiecie żnińskim największa. Chciałbym również państwa poinformować, że prowadzimy bardzo zaawansowane prace nad budżetem na rok Także jeszcze kilka może 2, 3 spotkania kilkugodzinne i będziemy mieli projekt budżetu przygotowany. Kolejny temat to jubileusz 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 i uroczyste nadanie tej szkole imienia Jana Brzechwy. Tutaj uczestniczyliśmy w tym spotkaniu z panem Sławomirem Różańskim, pani przewodnicząca Krystyna Bartecka również brała udział oraz przewodnicząca komisji oświaty. Z okazji dnia edukacji przyznałem nagrody wyróżniającym się nauczycielom i uczestniczyłem w zjeździe Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, który odbył się na terenie naszej gminy. Nawiązując jakby do sesji sprzed miesiąca i sprawy, którą wtedy poruszałem, a mianowicie pewnego zapisu na stronie internetowej Pałuk, że gmina Barcin zgodziła się na przesunięcie terminu realizacji Orlika przy Szkole Podstawowej nr 2, chcę powiedzieć, że wtedy mówiłem, że to jest nieprawda, że myśmy się na nic nie zgadzali, co zresztą pan redaktor Karol Gapiński uznał, bo chyba na nocnej zmianie tę nieprawdę zawartą na stronie internetowej wykreślił. Nie wspomnę już, że nie przeprosił swoich czytelników za tę nieprawdę, o chcę państwu powiedzieć, że potrąciliśmy spółce Prestige zł z faktury jako kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. A skoro jestem już przy Pałukach, to pozwolę sobie na dalsze uwagi co do sugestii czy treści, które są w tej gazecie publikowane. W artykułach, które podpisuje imieniem i nazwiskiem pan Karol Gapiński. I tak 22 września w komentarzu Czarne stopy na milionie pan Karol Gapiński skrytykował budowę Orlika i pozostawienie tam na tym Orliku powierzchni, które jakby powodują, że wejście na nie osoby korzystającej z Orlika i powrót na boisko zostawia właśnie czarne ślady na tym nowym boisku, więc chcę powiedzieć, że pan Karol Gapiński nie zapytał w urzędzie dlaczego tak jest, napisał krytyczny artykuł nie sprawdzając jaki jest powód, że zostawiliśmy te fragmenty dzisiaj nie przykryte sztuczną nawierzchnią, a powód jest prosty, ponieważ marszałek województwa kujawsko-pomorskiego planuje w przyszłym roku realizację projektu, w ramach którego będą budowane siłownie na wolnym powietrzu. I my zostawiliśmy celowo ten teren niezabudowany po to, aby w przyszłym roku taką siłownię umieścić właśnie w ogrodzeniu Orlika przy Szkole Podstawowej nr 2. Gdyby pan Karol Gapiński zapytał, byłaby sprawa jasna, dlaczego te czarne stopy na milionie muszą być, bo gdybyśmy go zabudowali, to za rok pan Karol Gapiński by pytał dlaczego ktoś wydał pieniądze na przykrycie sztuczną nawierzchnią tego fragmentu, skoro wiedział, że będzie budowana tam siłownia na wolnym powietrzu. W dniu 6 października wydanie Pałuk jest taki artykulik Marny chodnik wymaga naprawy, w którym pan Karol Gapiński pisze, że chodnik zaczęto budować zaledwie 6 lat temu, a odebrano go na początku poprzedniej kadencji. Otóż to jest nieprawda, ponieważ ten chodnik zaczęto budować na początku poprzedniej kadencji i na początku poprzedniej kadencji został odebrany. Budowa chodnika zaczęła się przekazanie placu budowy nastąpiło w czerwcu 2007 r., a zakończenie budowy w październiku 2007 r. i jest nieprawdą to, co pisze pan Karol Gapiński w artykule, że ten chodnik zaczęto budować zaledwie 6 lat temu. Nie, on był budowany 3 lata temu zaczęto go budować i skończono go 4 lata temu. Więc to jest też informacja, którą pan podaje, a której pan nie sprawdził. Pomijam już fakt, że w tym samym wydaniu Pałuk w takim 5

6 artykule Bohomaz wciąż szpeci szkołę pan człowieka, który dokonał tego aktu wandalizmu nazywa młodzieńcem kilkakrotnie. Nie wandalem, nie osobą, która robi coś złego, tylko w pozytywnym świetle, że młodzieniec dokonał tego, młodzieniec nie ponosi kary, czy młodzieniec został wykryty przez, czyli w takim nie negatywnym świetle pan przedstawia tę osobę, tylko jakby pan to pochwalał używając słowa czy określenia dla tego człowieka młodzieniec. No i 20 października czyli w ostatnim wydaniu Pałuk pan Karol Gapiński pisze w artykule Nagrodzeni powtarzają się, bo mogą, cytuję: Odkąd w Szkole Podstawowej w Piechcinie została dyrektorem pani Katarzyna Marciniak, co roku w dniu nauczyciela przyznawane są nagrody. No więc chcę pana poinformować, że ja pracowałem w tej szkole od 1987 r. i tam wtedy też były nagrody, czyli nagrody są przyznawane nie tylko od czasu, kiedy pani Katarzyna Marciniak została dyrektorem, tylko są przyznawane od wielu, wielu lat. Także dobrze by było, gdyby pan pisał prawdę, bo inni autorzy tekstów, którzy publikują w Pałukach swoje artykuły na temat Barcina czy Łabiszyna a to jest pański region no raczej się z prawdą nie mijają, a pan się często mija. Radna A. Królikowska: Panie burmistrzu mam pytanie już a propos nagród ile nagród burmistrza, w jakiej wysokości mnie o interesuje jako przewodniczącą komisji budżetu. I drugie pytanie co z mostem, bo przechodziłam chyba wczoraj przy moście wiem, że na 15 listopada jest odbiór czy rzeczywiście to się stanie, że tak będzie. Burmistrz M. Pęziak: Więc jeśli chodzi o nagrody, to nie powiem precyzyjnie, ale ok. 9 może 8, może 9 w tej chwili dokładnie nie pamiętam. Wysokość nagród to było brutto ok. 2,5 tys. zł. Mogę podać co do złotówki, ale to po przerwie. To tyle jeśli chodzi o nagrody. Także nagrodzeni byli nauczyciele gimnazjów i nauczyciele szkół podstawowych i pedagodzy, którzy pracują w przedszkolach. A jeśli chodzi o most, my praktycznie z osobami, które zarządzają firmą i prowadzą budowę czyli kierownik budowy, właściciel firmy, no co najmniej raz w tygodniu się spotykamy i oni nie sygnalizują, aby cokolwiek mogło opóźnić zakończenie prac na moście do dzisiaj. Mamy jeszcze niecały miesiąc czasu. Radny H. Popławski: Panie burmistrzu, no ja muszę panu wytknąć, że pan również rozminął się z prawdą. Podał pan, że inni autorzy z Pałuk piszą prawdę, a ja bym polemizował, dlatego że przeczytałem taki komentarz ja nie kupuję tej gazety, ale zwrócono mi na to uwagę, więc przeczytałem taki komentarz, gdzie nie kto inny jak redaktor naczelny, wydawca pan Księski odnosząc się do artykułu napisanego zresztą przez pana Gapińskiego pisze, że radni postanowili, że osiedle w Barcinie będzie nosiło nazwę imienia Henryka Hałasa. Tak się składa, że jestem jednym z 15 radnych. Tak się składa, że większość radnych pytałem, czy takie postanowienia zapadły. Wszyscy byli bardzo zdziwieni, nikt na ten temat nic nie wiedział. Czyli wychodzi na to, panie burmistrzu, że nie tylko pan Karol Gapiński, ale również pan Dominik Księski pisze nieprawdę. Mało tego, to zaczyna już tak powoli przypominać taką dobrą bajkę i może dobrze by było, gdyby ci panowie zamiast komentarzy pisali po prostu wróżby. Wtedy miałoby to jakieś uzasadnienie, bo wywróżyli sobie, 6

7 wymyślili sobie i jest. Burmistrz M. Pęziak: No ja w ogóle nie śmiem w sposób krytyczny odnosić się do tekstu pana redaktora naczelnego Dominika Księskiego w Pałukach, bo nie chciałbym nawet podważać jego znajomości tematu, jeśli chodzi o budowę rynku w Żninie, bo to zrobił już kto inny, czy w innych kwestiach, także przyznaję się, że tutaj może to Ad 7. Interpelacji i zapytań nie zgłoszono. Ad Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Przewodnicząca Rady Miejskiej K. Bartecka. Po przedstawieniu projektu uchwały Sekretarz Gminy Waldemar Dolata - przewodniczący zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników przedstawił opinię zespołu o zgłoszonych kandydatach (załącznik nr 5). W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Po przedstawieniu opinii o kandydatach przystąpiono do głosowania. Przewodnicząca obrad przypomniała treść 60 Statutu Gminy Barcin, po czym zaproponowała sposób głosowania (załącznik nr 6). Wobec braku innych propozycji przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie zaproponowany sposób głosowania. Głosowało 15 radnych: Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Rada Miejska ustaliła sposób głosowania w wyborach ławników (załącznik nr 6). Po ustaleniu sposobu głosowania przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej T. Wilk zaproponowała kandydaturę radnej Jadwigi Mateńko. 7

8 Radny Rafał Rydlewski zaproponował do składu komisji skrutacyjnej kandydaturę radnego Jakuba Wojciechowskiego. Radny H. Popławski zgłosił kandydaturę radnego Włodzimierza Osucha. Wszyscy zgłoszeni kandydaci do składu komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad wyborem ww. radnych do komisji skrutacyjnej. Głosowało 15 radnych: Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Rada Miejska wybrała komisję skrutacyjną w składzie: radna Jadwiga Mateńko, radny Jakub Wojciechowski i radny Włodzimierz Osuch. Komisja skrutacyjna na swojego przewodniczącego wybrała radnego Jakuba Wojciechowskiego. Następnie komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, po czym przewodniczący komisji skrutacyjnej objaśnił sposób głosowania. Po uzyskaniu akceptacji rady wyczytywał kolejno nazwiska radnych z listy obecności, którzy podchodzili po odbiór karty do głosowania, po czym udawali się do wyznaczonego miejsca zapewniającego tajność głosowania. Po oddaniu głosu, wrzucali karty do urny. Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych, komisja skrutacyjna dokonała otwarcia urny i wyjęcia z niej kart, po czym przystąpiła do liczenia głosów. Po podliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłosił wyniki głosowania i odczytał sporządzony protokół z głosowania, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Wobec podanego wyniku głosowania Przewodniczący Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały z odpowiednio wpisanymi nazwiskami wybranych ławników. Głosowało 15 radnych: Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIII/78/2011 w sprawie wyboru ławników na kadencję (załącznik Nr 8). 8

9 9.2. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości. Burmistrz M. Pęziak zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości polegającą na zmianie kwoty w 1 pkt 2 lit. c. z 10,51 zł na 10,24 zł. Następnie powiedział: To tyle jeśli chodzi o autopoprawkę. A teraz chciałbym na temat podatków kilka zdań powiedzieć. Więc może zacznę od tego, że ostatnio jakąś taką dziwną praktyką stało się, że szczególnie parlament podejmuje różnego rodzaju decyzje, które mają ułatwić nam wszystkim życie, ale że tak powiem, kosztami tych decyzji obciąża się samorządy. Inaczej mówiąc jakby to obrazowo powiedzieć, to tak jak ja bym w ramach pomocy dla rodziny Kowalskich zlecił zatrudnienie kucharki, sprzątaczki, szwaczki, kupno mercedesa i kazał zapłacić za to panu Sławomirowi Różańskiemu. To jest mniej więcej ta technika, którą się stosuje. Podam kilka przykładów. Ustalono, że rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji należą się dodatki w formie zasiłków. W trakcie roku - zresztą o tym już państwa informowałem - otrzymaliśmy pismo z urzędu wojewódzkiego, że środki, które powinny być zabezpieczone w 100% przez budżet państwa, będą zabezpieczone tylko w 80%, więc my musimy te 20% wypłacić, bo przysłowiowego Kowalskiego nie interesuje, kto ten zasiłek mu wypłaci. On ma decyzję, przyjdzie i jemu się słusznie ten zasiłek należy. Tutaj pachnie mi taką sytuacją, jaka miała miejsce jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe. Tam też na początku było to zadanie, które było finansowane z budżetu państwa, potem były jakieś zatory finansowe, te pieniądze spływały nieregularnie. Potem się okazało, że przerzucono to w 100% na barki samorządów. Podejrzewam, że z tymi zasiłkami będzie tak samo. Ja chcę państwu powiedzieć, że my w tej chwili z naszego budżetu wydajemy 9 mln zł na pomoc społeczną. Kolejny pomysł rządowy to 6-latki w szkole podstawowej. To też jest pomysł, za który właściwie mają zapłacić samorządy. Po pierwsze trzeba będzie zatrudnić nauczycieli, którzy z tymi 6-latkami będą mieli lekcje, a rząd obiecuje, że dopiero do 2014 będzie to zrekompensowane w subwencji oświatowej. Czy tak będzie, też nie wiemy, bo mogą zawsze jakieś nieoczekiwane okoliczności czy trudności wyniknąć i tych pieniędzy możemy w ogóle nie zobaczyć, a chcę państwu powiedzieć, że 6-latek w szkole podstawowej to nie tylko pensja dla nauczyciela, ale to również przystosowanie obiektu dla takiego małego człowieka. Czyli trzeba kupić nowe ławki, nowe krzesełka dostosowane do wzrostu, trzeba zmodernizować łazienki, ubikacje, bo tam te urządzenia, które są, są za wysoko dla takich maluchów. To też są dodatkowe koszty, no i niestety musimy je również pokryć z własnej kieszeni czyli z kieszeni samorządu a nie z kieszeni państwa, a jak wiemy, oświata jest ustawowo, że tak powiem, bezpłatnym zadaniem i powinna być finansowana przez budżet państwa, a tak nie jest. Zresztą mówiliśmy tutaj niedawno o podwyżce dla nauczycieli 7%, myśmy przeliczyli subwencji oświatowej więcej dostaliśmy o 6,92%, czyli 0,08% już gdzieś w jakiś dziwnych okolicznościach wyparowało, nie dotarło do naszego budżetu. Kolejny kosztowny pomysł, który się znowu wiąże z opieką społeczną - ja nie twierdzę, że to nie jest potrzebne, tylko że kto ma za to zapłacić. To są asystencji rodzinni, bo akurat gmina będzie musiała tych asystentów zatrudnić i to jak rozmawiałam z panią dyrektor Dokładną, może być nawet do 20 osób w naszej gminie. To są etaty 20 osób razy 12 miesięcy to się może zrobić ok. pół miliona zł więcej - to też te pieniądze niestety będziemy musieli wysupłać z naszego budżetu. Ratowanie budżetu poprzez podwyżkę podatku VAT 9

10 w ubiegłym roku z 22 na 23%, no niestety, nie ominęło też samorządów. My za wszystkie inwestycje, za wszystkie zakupy płacimy o 1% podatku VAT więcej. To są też olbrzymie, jak się w sumie to zliczy, pieniądze. Ostatnio nawet słyszałem w radio - nie znam tego problemu dokładnie - że były jakieś zapisy zakwestionowane przez trybunał czy Sąd Najwyższy dotyczące ubezpieczenia rolniczego i słyszałem takie głosy, że jeśli nie zostaną uregulowania prawne wprowadzone nowe, to obowiązek wypłaty świadczeń dla rolników spadną też na samorządy gminne czyli od 2012 r. dodatkowy ciężar dla naszych finansów to byłyby te wypłaty. No miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale o tym też warto pamiętać. Mimo tych obciążeń, my jako samorząd nadal chcielibyśmy się rozwijać i poprawiać warunki życia naszych mieszkańców i często myślimy o tym, żeby korzystać ze środków unijnych póki jeszcze one są. Jak państwo słyszeliście, w sprawozdaniu mówiłem, że podpisałem kolejną umowę i mamy tam dofinansowanie w wysokości 70%, bo nasza złotówka włożona w każdy projekt unijny czy projekt finansowany z pieniędzy pozabudżetowych to daje 2 lub 3 zł, czyli nasz majątek wzrasta 2- lub 3-krotnie w stosunku do tego, co zainwestujemy. To dotyczy orlików, to dotyczy innych inwestycji, to będzie dotyczyło również góry św. Wojciecha, więc my musimy te złotówki na ten wkład własny też mieć i starać się jakoś je wygospodarować, mimo tego że tutaj rząd jakby nam nie sprzyja. Stąd moje propozycje zawarte w uchwałach podatkowych, które państwo macie w dzisiejszych materiałach sesyjnych dotyczące zmian w podatkach. propozycje związane są również z tym, że jestem daleki w tej chwili od tego, aby zaciągać dodatkowe zobowiązania, bo sytuacja na rynkach finansowych, jak oglądamy telewizję czy słuchamy radia, widać, że jest niepewna. Nie chcę szukać tych pieniędzy czyli tej złotówki na wkład własny w projekty unijne i w inwestycje w kredytach czy w obligacjach. Jeśli Wysoka Rada zaakceptuje te zmiany, to chcę powiedzieć, jakie one będą miały skutki dla mieszkańców. Mam tutaj zrobione wyliczenia. Np. jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, dla takiego mieszkania, które w naszym tutaj środowisku najczęściej występuje czyli mieszkanie o powierzchni ok. 56 m2 - po zmianie podatku rocznie rodzina zapłaciłaby o 1 zł więcej. Jeśli ktoś ma dom mieszkalny o powierzchni 145m2 na działce 1050 m, wraz z budynkami gospodarczymi, garażem, to wzrost podatku rocznie to jest ok. 10 zł. Jeśli ktoś posiada dom mieszkalny 135m na działce 1000 m, to jest 2 zł więcej niż do tej pory płacił podatku. Jeśli ktoś posiada dom 245 m na działce pow m, to jest 8 zł więcej. Na garażu murowanym 3 zł więcej. To jeśli chodzi o takie kwoty dotyczące przeciętnego Kowalskiego. Natomiast jeśli chodzi o działalność gospodarczą, to jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą w budynku o powierzchni 56 m2 na działce 125 m no to jest różnica 88 zł, czyli w tym roku zapłaciłby o 88 zł więcej, gdyby radni zaakceptowali propozycję. Jeśli ktoś prowadzi działalność w budynku 146 m na działce 500 m, to jest 237 zł. Ale jeśli ktoś prowadzi działalność w budynkach o powierzchni 71 tys. m na działce m2 to tu już jest 382 tys. To nasi najwięksi przedsiębiorcy czyli firmy, które działają na terenie gminy Barcin zapłacą o tyle większy podatek. Chcę powiedzieć również, że analizowaliśmy jak to wygląda u naszych sąsiadów. Więc kiedy spojrzymy na podatki, które obowiązują w tym roku w gminie Barcin i na podatki obowiązujące w roku bieżącym w sąsiednich gminach - podobnych do naszej gminy, o podobnym charakterze czyli żyjącej głównie z przemysłu, z podatku od działalności gospodarczej, z dużych przedsiębiorstw w takich gminach jak Janikowo, Kruszwica, Mogilno czy Żnin, to my z naszymi podatkami lokujemy się na szarym końcu jeśli chodzi o wysokość stawek podatkowych i po tych zmianach, które by ewentualnie miały dzisiaj zapaść, nadal będziemy na końcu. Podam państwu przykłady, bo są zarządzenia burmistrzów, które mówią, o jaki wskaźnik będą podnoszone podatki w gminach, więc jeśli chodzi 10

11 o budynki mieszkalne nasz podatek to jest 52 gr za m2. W Janikowie jest 55, w Pakości jest 67, w Żninie jest 66. Budynki związane z działalnością gospodarczą: w Barcinie po zmianie byłoby 19,40, w Janikowie jest 21,94 - chcę powiedzieć, że Janikowo w ogóle podatki po maksymalnych progach, które minister ustalił. To też jest ważna informacja, bo my obniżając te progi tracimy w budżecie 2 mln 117 tys. zł - to jest bezpośrednia strata w budżecie i pośrednia to jest na subwencji wyrównawczej, bo ta obniżka progu nie jest brana przez ministerstwo w ogóle pod uwagę, czyli średnio na mieszkańca nam liczą po maksymalnych stawkach podatkowych i dzięki temu też tracimy na subwencji wyrównawczej czyli 2 razy dostajemy po kieszeni. Jeśli chodzi o dalsze tutaj porównania tych budynków związanych z działalnością gospodarczą, w Pakości 20,56, w Żninie 19,85, a u nas jest 19,14. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10, 24 to jest mniej więcej na poziomie naszych sąsiadów. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - my mamy 3,28, a wszystkie gminy mają w granicach 4,50. Pozostałe budynki - również jesteśmy na poziomie 6,58 jeśli chodzi o garaż wolnostojący, natomiast w Pakości jest 6,68, w Janikowie jest 7,36, w Żninie jest też 7,36. Budowle: wszystkie gminy jak jeden mają 2% wartości poza Barcinem, który wprowadził 1% stawkę od budowli związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, czyli myśmy tutaj zrobili ukłon wobec mieszkańców też, żeby po prostu w kosztach Wodbaru, który dostarcza wodę i zajmuje się odprowadzaniem ścieków, podatek był jak najmniejszy, a nie większy, czyli o połowę żeśmy zmniejszyli sobie wpływy. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: my - gdyby rada przyjęła dzisiejsze uchwały - mielibyśmy na poziomie 79 gr, w Janikowie 84, w Pakości 82, w Żninie 76 - to mieliby 3 gr taniej niż my. To samo dotyczy transportu samochodowego czyli pojazdów, które w naszej gminie też są opodatkowywane. Ja przedstawię tylko te grupy najliczniej występujących pojazdów u nas - to jest stawka podatku dla przyczep i naczep - i tak w przypadku liczby osi 3 i więcej nasza stawka podatku to jest 1185 zł, w Janikowie 1528, w Mogilnie 1389, w Żninie Jeśli chodzi o pojazdy 28 ton i więcej, nasza stawka podatku po podwyżce byłoby 2161, w Janikowie 2825, w Mogilnie 2217, w Pakości Więc na tle sąsiadów jesteśmy ze stawkami na pewno konkurencyjni. Natomiast, tak jak powiedziałem, pieniądze nam będą potrzebne na rozwój, na poprawę warunków życia, no i na utrzymanie tego, co mamy. A jakie niespodzianki nas jeszcze czekają, to się okaże." Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy E. Łuczak. Przewodnicząca Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego Anna Królikowska: Komisja Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego na swoim posiedzeniu przeanalizowała dokładnie propozycje podatków od nieruchomości, wiemy jakie są zadania gminy, po prostu obarcza się nas coraz większymi zadaniami i przeanalizowaliśmy to, ale głosowanie jest indywidualne." Przebieg dyskusji: Radny Aleksander Kabaciński: Ja chciałbym się tylko króciutko odnieść do pewnego tutaj zapisu, który jest w tej uchwale podatkowej. Mianowicie tak, 3% podatek mają płacić osoby, które nie prowadzą działalności, 8% mają płacić podatek osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Jest to po raz pierwszy od 90 roku, jest to pewien wyłom w tej uchwale podatkowej i tutaj należy zadać pytanie, dlaczego przedsiębiorcy, ludzie, którzy odważą się prowadzić na własny 11

12 koszt działalność gospodarczą, mają płacić wyższe podatki niż osoby, które nie prowadzą tej działalności gospodarczej i mają płacić podatek 3% czyli prawie 2,5- krotnie mniejszy ten podatek. No przecież jeżeli inflacja była 4,2%, to gdyby wprowadzić podatek 5% dla wszystkich, to pewnie by aż takich tych strat, powiedzmy, tu które pan burmistrz przedstawiał, nie było. Ale byłaby to jakaś równość, powiedzmy. 3% dla mnie niezrozumiałe, poniżej inflacji i osoby, które właśnie od budynku, od garaży, powiedzmy, i od prowadzących działalność stowarzyszeniową czy inną statutową. Dlatego też uważam, że takie potraktowanie tutaj osób, które przynoszą do tego budżetu jakieś dochody, sami się z tego utrzymują, jeżeli nawet nie zatrudniają innych osób, rodziny starają się utrzymywać, i tak są już obciążani dużymi obciążeniami, o których tutaj pan burmistrz wspominał, o których wspominają również przedsiębiorcy, że też na nich spada różne tam lawiny podnoszonych podatków. W związku z czym uważam, że jest to niezasadne takie potraktowanie czy wyróżnianie pewnej grupy osób w stosunku do innych osób, co mówimy zawsze, że 8%, że to jest jeszcze raz tyle co inflacja, że stracimy na dużych przedsiębiorstwach. Zgoda, ale też jest taka prawda, że te przedsiębiorstwa wyważone podatki wpłacają i nie ma tych zaległości aż tyle, żeby był budżet niezrównoważony. Mamy zrównoważony budżet przez to, że te wpłaty wpływają. Natomiast można ustalać stawki bardzo wysokie i liczyć na papierze, że w ciągu roku te wpłaty będą, ale można się i też przeliczyć." Burmistrz M. Pęziak: Ja rozumiem, że pan sugeruje, żeby podnieść wszystkim do 8, tak? Radny A. Kabaciński: Nie, ja mówiłem, że podatek można by podnieść do 5%." Burmistrz M. Pęziak: Ja jestem za tym, żeby było tak jak jest, dlatego że na przeciętnego szarego Kowalskiego i tak dużo obciążeń spada, natomiast budżet jest zrównoważony - no właśnie panu próbowałem na wstępie swojej wypowiedzi określić, że rząd nas zaskakuje co chwilę jakimiś dodatkowymi kosztami i ten budżet nie równoważy się, bo bez przerwy trzeba z jakichś zadań zabierać pieniądze, z czegoś rezygnować, żeby realizować zadania, które nie są naszym pomysłem, a są pomysłem rządowym, a pan jako członek platformy powinien w tej chwili mocno uderzyć tam w strukturach swojej partii, żeby doszło tam gdzie trzeba, żeby rząd takich rzeczy nie robił, bo to się po prostu nie godzi, żeby w ciągu roku, tak jakby panu w ciągu miesiąca ktoś kazał coś dodatkowego kupić lub za coś dodatkowego zapłacić, czego pan nie planował. To po prostu są zagrania, które normalnie się nazywa jako zagrania poniżej pasa." Radny Henryk Popławski: Ja też postaram się na to odpowiedzieć. Panie radny, równo już było. Już był taki system, że było... Radny A. Kabaciński: No właśnie, albo było..." Przewodniczący Rady Miejskiej K. Bartecka: Chwileczkę, pan radny Popławski ma głos." Radny H. Popławski: Panie radny, ja nie przerywałem." Przewodniczący Rady Miejskiej K. Bartecka: Pan radny Popławski ma głos." 12

13 Radny H. Popławski: Było równo. Jak burmistrz zauważył, z tego, co mi wiadomo, jest pan członkiem platformy. Czyli nie tej partii, która reprezentuje ten system, że było równo. To raczej chyba SLD ten kierunek preferowało. Czyli już taka drobna niespójność. Nie wiem jak pan sobie wyobraża, panie radny, przeniesienie obciążeń, podniesienie obciążeń dla tych wszystkich, którzy najmniej mogą się bronić. Nie wiem, jak pan przewiduje, że jaki skutek odniesie podniesienie podatku od nieruchomości wszystkim emerytom, rencistom, bo to uderzy w nich. Jeżeli z 3% podniesiemy do 5, uderzy to w te najsłabsze grupy społeczne. My i tak dostatecznie dużo pieniędzy przeznaczamy na opiekę społeczną, na pomoc społeczną, nie musimy tego marginesu jeszcze zwiększać. Również rachunek ekonomiczny jasno pokazuje, że zmniejszenie obciążenia dla przedsiębiorców z 8 do 5% nie zostanie zrównoważone przez podniesienie pozostałym drobnym ciułaczom o 2% stawki podatkowej. Więc pomijając już to, że tak jak na początku powiedziałem, taki system gdzie wszyscy równo to już kiedyś był, to w moim odczuciu nie jest zupełnie uzasadnione obciążanie wszystkich tylko dlatego, żeby wypełnić czyjeś wizje równości. Poza tym chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Za chwilę będziemy dyskutowali na ten sam temat przy środkach transportu. Mówimy o budynkach, budowlach przeznaczonych pod działalność gospodarczą, czyli na tych budynkach, które potencjalnie mają na siebie zarabiać. Nie zarabia Kowalski na swoim mieszkaniu, bo Kowalski, chyba że prowadzi wynajem tego mieszkania, to już jest jakiś rodzaj działalności i też jest opodatkowanie. Nie zarabia Kowalski na tym, że z 6-8-osobową rodziną mieszka na 50 m, bo to nie jest przeznaczone do zarabiania, więc on tylko ponosi koszty tego. Ale z drugiej strony, jeżeli ten sam Kowalski ma budynek 50 m, w którym prowadzi działalność gospodarczą, to na tym budynku zarabia, bo nie prowadzi się działalności gospodarczej jako działalność charytatywną. Jak pan słusznie zauważył, organizacje społeczne mają inną stawkę podatkową niż przedsiębiorcy. Jak również przedstawił burmistrz w swoich wyliczeniach i zestawieniach, gmina Barcin jeśli chodzi o sprzyjanie przedsiębiorcom jest jednak mimo wszystko miejscem przyjaznym, dlatego że porównując z gminami sąsiednimi, te stawki podatkowe są u nas niższe i nawet po podniesieniu, jeżeli bierzemy kwoty bazowe, które są w roku obecnym, nadal będą niższe. Więc nie rozumiem, dlaczego mamy przenosić mimo wszystko obciążenia większe na wszystkich, a ludzie, którzy zarabiają, mają być traktowani w sposób preferencyjny. Mało tego, popatrzcie państwo, że mimo wszystko te przedsiębiorstwa, które tak gnębimy, które naprawdę tak są źle tu traktowane, bardzo prężnie się rozwijają. Wystarczy wzdłuż drogi jak jedziemy popatrzeć. I tu nie chodzi, żeby zarżnąć przedsiębiorców, tylko chodzi o to, żeby po prostu ci, którzy najwięcej korzystają z tego, na co przeznaczamy nasze środki, np. na drogi, bo ja swoim samochodem osobowym przez 10 lat nie zniszczę tak drogi, jak 1 przedsiębiorca wykorzystujący 5 ciężarówek przez rok. Więc nie chodzi o to, żeby ich zarżnąć, ale chodzi o to, żeby każdy miał wkład taki, jak z tego korzysta." Radny A. Kabaciński: Panie radny, panie burmistrzu, ja nikogo się nie pytam kto należy do jakiej partii i przede wszystkim nie robię tutaj jakiejś struktury partyjnej czy opowiadam się za jakąkolwiek opcją. To, że jestem, to jest moja sprawa i tutaj prosiłbym bardzo, aby na sesji takich spraw nie wywlekać, bo to jest tylko pewne poniżanie po prostu mojej osoby. Proszę pana, mówił pan, że firm nie chcemy zarzynać. To prawda. Bo od 90 roku jak tylko pamiętam, samorządy zawsze stały tutaj nasze na stanowisku, żeby te podatki były bardzo wyważone. I może dlatego, że mamy te najniższe podatki właśnie, te firmy się rozwijają, nie uciekają po prostu i nie zarzynamy. Może dlatego. Tylko z drugiej strony, jak ja mogę sądzić, że pan 13

14 mówi, że było równo. Ale chyba obciążenia podatkowe, utrzymanie gminy, powinien każdy mieszkaniec jakoś to odczuć. No dlaczego firma ma płacić 8%, więcej podatku, gdzie już powiedziałem, te firmy niektóre, małe sklepiki np. mogą zawiesić tę działalność, bo stwierdzą, że po prostu już im się nie opłaci przy tak dużej konkurencji. Każda firma, która działa na rynku, codziennie właściciel budzi się i musi myśleć, jak tę firmę poprowadzić, jak sprostać konkurencji, bo konkurencja na rynku jest bardzo duża. I dlatego też mówię, ja uważam, że nie jako osoba, że jest to bardzo sprawiedliwie, ale do tej pory jakoś było od 90 roku i nikt tego nie podnosił, że mieszkaniec płaci 2 zł więcej za mieszkanie podatek. Natomiast nie rozumiem, dlaczego przedsiębiorcy czy osoby, które, mówię, utrzymują się. Jeszcze jedna sprawa - pan mówił, że do opieki społecznej. Jak sklepy, sklepiki, małe firmy zaczną zamykać, to też ustawią się w kolejce do opieki społecznej. I wtenczas też będzie problem." Radna Jadwiga Mateńko: Nikt nie lubi płacić podatków i ja mam tylko taką prośbę. Jest nas tutaj 15 radnych i nie możemy sobie zarzucać, że ty masz rację, ja nie mam. No, na tym nie powinna polegać wymiana poglądów, wymiana myśli, wymiana opinii. Uważam, że każdy z nas ma prawo do swojego zdania na temat każdej uchwały. I mi się wydaje, że wcale nie należy krytykować kogoś za to, że myśli inaczej niż kolega czy koleżanka, czy ktokolwiek inny. Mam takie prawo, że mam swój pogląd wyrazić i ja chciałabym ten pogląd wyrazić. Wcale nie mam zamiaru polemizować. Mnie się, ja nie odnoszę się do wysokości podatku, do wysokości stawek może, mnie się nie podoba różnicowanie społeczeństwa, bo uważam też, że takie 8% podatek jednej grupy w stosunku do innej jest to jakiegoś rodzaju dyskryminacja, natomiast chciałabym wiedzieć, znać, myślę, że taką wielkość pan burmistrz mi poda - chodziłoby mi o ilość zarejestrowanych działalności, bo wiem, że tutaj 1 ogromna firma, która rzeczywiście chętnie się patrzy na taką zwyżkę podatku, bo to jest kwota nie do pogardzenia, natomiast oprócz tej jednej wielkiej, może kilku pomniejszych, jest bardzo dużo działalności, myślę, że jak powiem gdzieś 800, to pewnie się nie pomylę, tych działalności zarejestrowanych. Że to jest bardzo duża grupa społeczeństwa. Są to zakładu fryzjerskie, są to jakieś małe zakładziki naprawy mechanicznych spraw itd. Są, bo na terenie też to widzimy. I ja jestem też przeciwko tej uchwale, dlatego tylko, że się różnicuje te stawki. Ja nie mówię, czy to jest dużo czy mało, bo jestem daleka od tego, żeby też klasyfikować ludzi w ten sposób, że niech ponoszą takie ciężary proporcjonalnie do tego jak korzystają z różnych dóbr publicznych. No wiecie państwo, to trochę jest takie nieszczęśliwe porównanie, bo mi się wydaje, że jak ktoś tam załóżmy jeden, jedna osoba gdzieś w polu mieszka, to też powinniśmy powiedzieć nie zrobimy mu drogi, bo przecież jest tylko jeden, a droga kosztuje tyle. Zresztą to jest nawet trudne do wyliczenia to obciążenie, kto bardziej niszczy drogę, kto mniej. Można to tak sobie to po prostu to powiedzieć, bo my wzrokowo widzimy i oceniamy, ale drogi są dla wszystkich, proszę państwa i po prostu taki jest tabor samochodowy w większości w naszym kraju. Wiadomo, jakie są koleje, że są to błędy systemowe. My tutaj tych rzeczy nie zmienimy na miejscu w tym swoim prawie lokalnym. I prosiłabym tylko o więcej spokoju w tej dyskusji i możliwość wyrażenia swojego poglądu bez jakiejś takiej krytyki, że ty nie masz racji." Burmistrz M. Pęziak: Panie radny Kabaciński, ja zwróciłem się do pana z prośbą, ja pana nie poniżam przecież. No to nie jest żaden powód do tego, żeby się czuć jakimś mniej wartościowym człowiekiem, że się należy do tej czy innej partii. Ja tylko twierdzę, że to jest partia w tej chwili rządząca i proszę pana, żeby pan - przecież dyskusje w strukturach partyjnych się odbywają - żeby pan z takim wnioskiem zwrócił 14

15 się gdzieś tam wyżej, żeby samorządów nie obciążano wydatkami, których pomysłodawcą samorząd nie jest. I tylko tyle. Jeśli chodzi o działalność gospodarczą i jaki wpływ podatki nasze lokalne mają na tę działalność, to państwu powiem tak, że w latach, kiedy ustalaliśmy podatki na poziomie lat ubiegłych, czyli nie podnosiliśmy w ogóle nic, bezrobocie w naszej gminie i powiecie było największe, a wtedy, kiedy podnosiliśmy podatki, to bezrobocie spadało. Tutaj nie ma jakby przełożenia na to - z danych przynajmniej tak wynika - że jak się podniesie podatki, to nagle wszyscy zaczną plajtować. Myśmy mieli np. podatki na poziomie 0 w roku 2007, kiedy to jeszcze gospodarka światowa była w galopie, w pędzie, dopiero kryzys światowy się zaczął w 2008 r., i w 2007 r., kiedy myśmy tego podatku nie podnieśli, bezrobocie było na poziomie 28%. A w latach, kiedy podnosimy podatki, jest na poziomie 24, to jest o 4% mniej. Tutaj tego przełożenia nie ma. Ja chcę powiedzieć tak, że pieniądze, które pobieramy z podatków, od wszystkich, bo to też jest, albo się pan Kabaciński przejęzyczył, że przedsiębiorcy płacą podatki, a reszta nie płaci. Wszyscy płacimy podatki do wspólnej kasy. Czy ktoś jest przedsiębiorcą, czy ktoś nie jest przedsiębiorcą. Każdy płaci podatek i każdy ma swój udział w budżecie gminy. Te pieniądze, które w budżecie razem tworzą jakąś kwotę, są wydawane na potrzeby wszystkich mieszkańców. Ja rozumiem, że mamy obciążać wszystkich równo, ale nierówno potem jeśli chodzi o wydatki, to nierówno traktować, bo jak ktoś mieszka pod lasem i jest jedynym gospodarzem, to trzeba mu drogę doprowadzić, mimo tego, że tak właściwie, no to z ludzkiego punktu widzenia się należy, ale z ekonomicznego, no nie bardzo. I ja chcę też przypomnieć, że były lata, kiedy żeśmy nierówno traktowali przedsiębiorców, bo innym podnosiliśmy 8%, mieszkańcom też, a transportowcom o 4. To był rok Więc to nie jest jakiś precedens, co dzisiaj robimy, tylko tak się czasami zdarza. Podatek, który płynie - jak pani radna Jadwiga Mateńko powiedziała od tych dużych u nas generalnie - no trafia do kogo? Do tych małych. Czyli poprawiamy też i warunki prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwom pracującym czy działającym na terenie miasta Barcina, na terenie miejscowości Piechcin, bo przecież my nie tworzymy infrastruktury wokół tych dużych. Oni sobie muszą sami radzić, my nawet im dróg nie remontujemy, co właściwie nie powinienem powiedzieć, bo sobie sami to robią, ponieważ te drogi najbardziej niszczą. Także ja uważam, że to nie jest wcale niesprawiedliwe, kiedy obciążamy przedsiębiorców, ludzi, którzy sobie radzą trochę większym podatkiem niż przeciętnego Kowalskiego." Radny A. Kabaciński: Ja tylko chciałem króciutko dodać, że jestem osobą dyspozycyjną i pewne informacje nie trzeba przekazywać mi na sesji, bo poza sesją też można pewne informacje mi przekazać. Radny H. Popławski: Ja chciałbym się odnieść tylko do słów koleżanki. Ja się zgadzam, to nie można personalizować, nie można się odnosić do człowieka, ale też trzeba na jedną rzecz zwrócić uwagę. My nie różnicujemy ludzi w tej uchwale podatkowej, różnicujemy budowle, nie ludzi. Przeznaczenie budowli. Nie to, że właścicielem jest Kowalski, Lewandowski czy ktokolwiek inny, tylko przeznaczenie. Czy jest to budowla, która służy zaspokajaniu potrzeb bytowych, czy jest to budowla, która służy zarabianiu pieniędzy. To różnicujemy. I wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnej krzywdy dla tych ludzi, którzy na tym po prostu zarabiają. Jeżeli ktoś kupuje młotek, żeby wbijać gwoździe w domu, a ktoś kupuje młotek, żeby pracować nim, to też nie płacą równo, bo ten, który kupuje profesjonalny młotek, płaci troszkę 15

16 więcej. Także ten podział stawek nie jest jakąś dyskryminacją. Jest to po prostu zróżnicowane. A gdybyśmy mieli przyjąć zasadę, że nie różnicujemy, no to powinniśmy przyjąć uchwałę, że wszystkie podatki zwiększamy o 3% nie rozbijając ich, bo po co. Po to jest właśnie rozbite, żeby było można zróżnicować. Radna Anna Gaczkowska-Wollandt: Ja myślę, że ten podatek 8% to my wszyscy podatnicy trochę zapłacimy, dlatego że przecież jeżeli wzrośnie podatek o 8%, to jednocześnie na pewno wzrosną ceny usług i towarów, chociażby taki zakład fryzjerski. Ceny są zróżnicowane i podniesienie tego podatku o 8% po prostu usługa wzrośnie niektórych z nich i na pewno będziemy za to my płacić. Więc jakby to się składa również tutaj na to, że my dokładamy się do tego podatku. Radny A. Kabaciński: Ja tylko króciutko koleżance chciałem odpowiedzieć. Niech pani spróbuje wszystkie koszty, które zostają podnoszone, wrzucić to w produkt finalny, zobaczymy, czy pani to sprzeda. Zobaczymy, życzę powodzenia. Radna Alicja Wiczewska: Powiem tak, że dyskusja jest zawsze wskazana i konstruktywna i pewnie ej dyskusji dzisiaj by nie było, bo do tej kwoty, którą proponujemy od działalności gospodarczej kwotę za 1m, ta kwota byłaby sama pewnie przy nawet 3% dziś podwyżce, a to dlatego, że gros z nas jest tutaj na tej sali, kiedy było 6-7 lat temu, gdzie dwukrotnie pod rząd nie podnosiliśmy w ogóle podatku. I to też był proszę państwa ukłon w stosunku do działalności gospodarczej. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodnicząca obrad zamknęła dyskusję, po czym poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowało 15 radnych: Za: 12 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIII/79/2011 w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości (załącznik nr 9). Po podjęciu uchwały przewodnicząca obrad zarządziła 15-min. przerwę Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy E. Łuczak. Przewodnicząca Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego A. Królikowska: Komisja Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego na swoich posiedzeniach gościła 16

17 także przedstawicieli Klubu Inicjatyw Gospodarczych, wysłuchaliśmy ich uwag i będziemy głosować indywidualnie. Przebieg dyskusji: Radna J. Mateńko: Komisja rolnictwa również indywidualnie będzie głosowała, ja chciałam tylko wyrazić swoją opinię, swoje zdanie na ten temat zupełnie podobnie do poprzedniej uchwały, którą głosowaliśmy o podatku od nieruchomości. Nie odnoszę się do stawek, tylko do zróżnicowania procentowej podwyżki. Tylko do tego. Będę przeciwna. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodnicząca obrad zamknęła dyskusję, po czym poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowało 15 radnych: Za: 11 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 2 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIII/80/2011 w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych (załącznik nr 10) Następnie przystąpiono do rozpatrzenia kolejnego projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok. Burmistrz M. Pęziak zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. Jak powiedział: Po konsultacjach z wójtami, burmistrzami sąsiednich gmin powiatu żnińskiego i nie tylko, z których to konsultacji dowiedziałem się, że nasi sąsiedzi planują ustalić stawkę podatku na poziomie 50 zł, proponuję podnieść tę stawkę podatku z 32 do 40 zł. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy E. Łuczak. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska J. Mateńko: Oczywiście jest to nagła zmiana, komisja będzie głosowała również indywidualnie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że porównywanie zresztą powtarzam to do gmin ościennych, trzeba byłoby również wysokość ceny kwintala żyta porównać w oparciu o wskaźnik bonitacji gleby czyli o klasyfikację glebową. Jedyną gminą w powiecie żnińskim, która ma niższy wskaźnik bonitacji niż gmina Barcin, jest gmina Łabiszyn i zwykle jest to spójne, jedno od drugiego zależy. Nie będę tego tłumaczyła, bo mi się wydaje, co innego jeśli byśmy w komisjach pracowali. W tej chwili nie będę mówiła o tym, jaka to jest zależność. 32 zł a 40, czyli w stosunku do ubiegłego roku mamy o ok. 20% podwyżkę. Odbieram to trochę dziwnie, po poprzedniej uchwale i po moich wypowiedziach, ale ja będę przeciwna tej stawce. 17

18 Burmistrz M. Pęziak: Jeśli chodzi o tę stawkę podatku, no tutaj o wzrostach czy spadkach tej stawki podatku w podatku rolnym w % to trudno mówić, bo prezes GUS-u ustalając średnią cenę tego kwintala, to jest rozrzut od 34 zł do 74. No tutaj są bardzo duże wahania, więc tego odnosić tak w procentach wprost nie można. Natomiast jeśli chodzi o bonitację, no to trzeba też o tym powiedzieć, że ta bonitacja wpływa również na to, że od części areału rolnicy podatków nie płacą, bo od gleb najniższej klasy podatków się nie płaci od klasy V i VI. Czyli jak gospodarz gospodarzy na 15 hektarach, z tego ma 5 hektarów gleby klasy IV lub III, a reszta to są niskiej bonitacji gleby, to od tego areału podatku nie płaci. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodnicząca obrad zamknęła dyskusję, po czym poddała pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający zgłoszoną przez burmistrza autopoprawkę. Głosowało 15 radnych: Za: 11 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 1 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIII/81/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok (załącznik nr 11) Następnie przystąpiono do rozpatrzenia kolejnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy E. Łuczak. Przewodnicząca Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego A. Królikowska: Komisja Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego ustaliła, że głosowanie jest indywidualne. Przebieg dyskusji: Radny J. Wojciechowski: Ja się tak zastanawiam nad tymi stawkami, bo wiemy, że i tak mamy wszędzie najniższe stawki, w tym wypadku to nie jest podatek, to jest tylko opłata, to też jest ona dosyć niska 38 zł czy nie mogliśmy chociaż o te 2 zł do 40 zł podnieść? Wiem, że ta kwota i tak nie zrekompensuje gminie kosztów, jakie gmina ponosi na to, żeby po tych psach sprzątać. Ale sądzę, że 40 zł o nie będzie jakaś wygórowana stawka, a będzie okrągła kwota. Wobec braku innych głosów przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie poprawkę polegającą na przyjęciu stawki zaproponowanej przez radnego J. Wojciechowskiego w wysokości 40 zł. Głosowało 15 radnych: 18

19 Za: 12 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Rada Miejska poprawkę przyjęła. Sołtys Krotoszyna P. Niestatek: Ja czytając uchwałę dotyczącą opłaty od posiadania psów, czytam, że zwalnia się od uiszczania opłaty właścicieli budynków jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej posiadających 1 psa do pilnowania budynku. Ja bym zgłosił wniosek taki, gdyż na wioskach są budynki wielorodzinne też i chciałbym zgłosić, żeby było jeszcze jedno zwolnienie zwolnić właścicieli psów zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych na wsi, będących płatnikami podatku rolnego od gruntów znajdujących się w miejscu zamieszkania. I wtenczas byłoby, że mieszkańcy wsi, to są zazwyczaj bloki popegeerowskie i posiadają też działki, są to działki rolne i byliby zwolnieni. I prosiłbym o zwolnienie tych właścicieli, którzy posiadają grunty rolne na terenie wsi. Są mieszkańcami tej wioski i posiadają grunty rolne. Radca prawny Henryka Kowalczewska: Tutaj głos pana sołtysa jest jedynie głosem w sprawie, natomiast nie może być wnioskiem formalnym skierowanym w celu zmiany projektu uchwały. Radny H. Popławski: Musztarda po obiedzie. Taki wniosek można było złożyć na komisjach, można było zobowiązać do tego radnych czy z okręgu, czy któregokolwiek radnego do przedłożenia wniosku. W tej chwili nie ma takiej opcji. Samo udzielenie głosu panu sołtysowi w tym punkcie jest już złamaniem porządku obrad. Samo udzielenie głosu jest złamaniem porządku obrad, bo nie ma w tym punkcie takiej możliwości i z całym szacunkiem, bo pan sołtys może i ma rację. To można było rozważyć, ale na komisjach i przed sesją, a nie w tej chwili. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodnicząca obrad zamknęła dyskusję, po czym poddała pod głosowanie zmieniony projekt uchwały. Głosowało 15 radnych: Za: 12 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIII/82/2011 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów (załącznik nr 12) Następnie przystąpiono do rozpatrzenia kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Krzysztof Nowakowski inspektor 19

20 ds. gospodarki nieruchomościami. Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej A. Gaczkowska- Wollandt: Komisja Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej analizowała na swoim posiedzeniu ww. uchwałę. Jest ona jak gdyby kontynuacją uchwał poprzednio już przyjętych. Jest to teren, gdzie już są w sprzedaży działki i powstaje teren, gdzie w przyszłości powstanie osiedle domków jednorodzinnych. Tutaj należy dodać, że ceny tych działek są konkurencyjne czyli atrakcyjne są cenowo te działki. Zainteresowanie jest nie tylko ze strony mieszkańców gminy, ale i mieszkańców gmin ościennych. Także komisja jest za przyjęciem ww. uchwały. Z uwagi na brak głosów w dyskusji przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowało 15 radnych: Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIII/83/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (załącznik nr 13). Po podjęciu uchwały przewodnicząca obrad poinformowała, że w tej chwili trwa egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, a ponieważ w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi Zastępca Burmistrza, który miał referować projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającym w Przedszkolu Nr 3 w Barcinie, zaproponowała, by ten projekt uchwały rozpatrzyć na końcu jako ostatni w punkcie 8. Rada Miejska 15 głosami za, przy 0 głosach przeciw i wstrzymujących się zmieniła porządek obrad W związku z dokonaną zmianą porządku obrad przystąpiono do rozpatrzenia kolejnego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011 r. Burmistrz M. Pęziak zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zmianie tytułu zadania inwestycyjnego. Jak powiedział: Do tej pory mamy zapis budowa wiaty gospodarczej na działce nr 80/36 w Barcinie, a nowy tytuł, który proponuję, to jest budowa budynku gospodarczego dla straży miejskiej. Z tym wiąże się zmiana również rozdziałów i paragrafów w tym dziale. Czyli to zadanie byłoby przeniesione z urzędu na dział straż miejska 754, rozdział 75416, Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy E. Łuczak. 20

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz Protokół Nr II z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz. 9.00 10.30 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Ponadto w sesji wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację z realizacji wniosków z poprzednich sesji (rejestr skarg i wniosków)

ad. 2 Sekretarz Gminy przedstawiła informację z realizacji wniosków z poprzednich sesji (rejestr skarg i wniosków) Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Kamiennik odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku w dniu 22 listopada 2012 r. w godzinach od 9 00 12 30 Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 13/07 Z POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 września 2007r

PROTOKÓŁ Nr 13/07 Z POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 września 2007r PROTOKÓŁ Nr 13/07 Z POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 września 2007r W posiedzeniu udział brali członkowie Komisji: 1) Dominik Mikołajczyk Przewodniczący Komisji, 2) Marcin Klebs,

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH Projekt budżetu na 2013 rok zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie 54.518.043,37 zł tj. o 4,47% więcej w porównaniu do planu na dzień 30 września 2012 r. Z planowanych dochodów w kwocie jak wyżej

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów.

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów. BRM.0012.4.4.2015 Protokół nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Nr 5/VII/2016 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Nr 5/VII/2016 Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r.

UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r. Projekt UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/278/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 grudnia 2008r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r. PROTOKÓŁ NR 9/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 16.10.2014 r. Obecni: Według załączonej listy obecności (załącznik do protokołu). Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Dział 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy (projekt) U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 11.05.20155. w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo