WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 2 Poznań 2006

2

3 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 2 Poznań 2006

4 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia Bibliografii Regionalnej Wielkopolski Poznań, ul. Kramarska 32 Opisy zebrały: Anna B a r t k o w i a k, Marta G i b o w s k a, Felicja J ó ź w i a k, Maria R y n a r z e w s k a R e d ak cj a: ISSN X Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury Poznań, ul. Prusa 3 Nakład: 342 egz.

5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów i symboli stosowanych w bibliografii Wykaz tytułów czasopism wykorzystanych w bibliografii oraz ich skrótów I. ZAGADNIENIA OGÓLNE l. Bibliografie. Katalogi 2. Czasopisma ~ l 3. Opracowania dotyczące całego regionu Poszczególne okręgi i miejscowości Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia a) Zbiorowe , b) Indywidualne II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE l. Geodezja. Geologia. Gleboznawstwo Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i środowiska a) Rezerwaty przyrody, ogrody, parki Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja Mapy. Kartografia III. LUDNOŚĆ IV. HISTORlA l. Opracowania ogólne. Historiografia Nauki pomocnicze historii Archeologia Historia Wielkopolski a) Do połowy XV wieku b) Od połowy XV wieku do 1793 roku c) Od 1793 do 1918 roku d) Od 1918 do 1939 roku. Powstanie wielkopolskie e) Od 1939 do 1945 roku Historia poszczególnych okręgów i miejscowości Historia nauki, oświaty i kultury V. ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka a) Technika. Informatyka Urbanistyka. Budownictwo Przemysł a) Zagadnienia ogólne b) Górnictwo c) Przemysł energetyczny d) Hutnictwo e) Przemysł elektromaszynowy f) Przemysł chemiczny g) Przemysł budowlany h) Przemysł ceramiczny i szklarski i) Przemysł drzewno - papierniczy j) Przemysł lekki k) Przemysł spożywczy l) Przemysł poligraficzny. Drukarstwo ł) Inne gałęzie przemysłu Drobna wytwórczość. Usługi a) Przemysł drobny. Rzemiosło b) Spółdzielczość pracy

6 c) Usługi Gospodarstwo wiejskie a) Rolnictwo b) Uprawa i ochrona roślin c) Hodowla zwierząt. Weterynaria d) Mechanizacja rolnictwa e) Melioracje f) Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo g) Leśnictwo. Łowiectwo h) Rybactwo. Wędkarstwo Gospodarka wodna Handel. Żywienie zbiorowe a) Handel b) Organizacja targów c) Imprezy targowe d) Żywienie zbiorowe Finanse. Budżet. Ubezpieczenia Komunikacja a) Transport b) Łączność Gospodarka komunalna. Hotelarstwo l l. Gospodarka mieszkaniowa...: Pożarnictwo VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE l. Zagadnienia ogólne. Życie społeczne i polityczne regionu od 1945 r Partie polityczne Organizacje społeczne Organizacje młodzieżowe Zagadnienia społeczne a) Praca. Samorząd pracowniczy. Zagadnienia socjalne b) Związki zawodowe c) Zagadnienia socjologiczne d) Pomoc społeczna e) Patologia społeczna Uroczystości i obchody VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO - ADMINISTRACYJNE I. Administracja. Samorząd terytorialny a) Administracja b) Samorząd terytorialny Zagadnienia prawne. Sądownictwo Bezpieczeństwo publiczne IX. WOJSKO. OBRONA CYWILNA X. OCHRONA ZDROWIA Zagadnienia ogólne. Stan sanitarny Lecznictwo Apteki XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA Nauka. Organizacje i placówki naukowe Szkolnictwo wyższe Oświata a) Zagadnienia ogólne b) Opieka nad dzieckiem i młodzieżą. Wychowanie przedszkolne c) Szkolnictwo podstawowe d) Szkolnictwo specjalne e) Szkolnictwo średnie ogólnokształcące f) Szkolnictwo artystyczne g) Szkolnictwo zawodowe. Oświata dorosłych Kultura

7 5 a) Zagadnienia ogólne b) Imprezy kultijralne c) Towarzystwa kulturalne. Ruch regionalny d) Domy kultury. Kluby. Świetlice e) Amatorski ruch altystyczny f) Muzea. Wystawy g) Radio i telewizja h) Kultura fizyczna. Sport XII. JĘZYKOZNA WSTWO XIII. LITERATURA l. Teksty literackie Krytyka i życie literackie XIV. SZTUKA I. Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków Plastyka Teatr. Estrada Muzyka Fotografika Film. Kino XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE XVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA l. Ruch wydawniczy. Księgarstwo Biblioteki. Czytelnictwo Informacja naukowa i multimedialna Czasopiśmiennictwo Archiwa INDEKS AUTORSKI INDEKS PRZEDMIOTOWY

8 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII bibliogr. dot. dwumies. dwutyg. dzien. ed. fot. fragm. ił. im. jęz. k. kom. red. kwart. maszyn. mies. nacz. nr okł. oprac. polem. popr. portr. półr. przedm. pw. R. red. Roczn. rozm. rys. tab. tab!. tłum. tyg. uzup. wkł. woj. wyd. wyd. spec. wypow. z. zob. bibliografia dotyczy dwumiesięcznik dwutygodnik dziennik editor fotografia( a) fragment ilustrował(a), ilustracje imienia język karty Komitet redakcyjny kwartalnik maszynopis miesięcznik naczelny numer okładka opracował(a) polemika poprawione portret półrocznik przedmowa pod wezwaniem rok redaktor rocznik rozmowa / rozmawiał rysował, tabela tablica rysunki tłumaczył(a) tygodnik uzupełnione wkładka województwo wydanie wydanie specjalne wypowiedzi zeszyt zobacz

9 WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM WYKORZYSTANYCH W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKRÓTÓW Wykaz zawiera wszystkie tytuły czasopism zarejestrowane w bazie danych ABC Absolw. AE Acta Myc. Acta Orno Acta Parasit. Acta Scansen. Acta UL, Fol. Anthrop. Acta UL, Fol. Libr. Acta UNC, Zabytkozn. Acta Univ. Wratisl., Hist. Acta Univ. Wratisl., Prawo Akant Akt. Gm. Krzykosy Akt. Lokal. Alm. Hist. Alma Mater Analecta Analecta Crac. Animaliscience Ann. Missiol. Posn. Ann. Soc. Geo!. Pol. APS Arbor. Kór. Arch. Bibl. Muz. Arch. Pol. Arch. Techno!. Masz. Aut. Archeion Archaeol. Hist. Pol. Archaeol. Pol. Archeol. Pol. Archit. Mur. Arkusz Ars. Senes. Arsenał Pozn. Art & Business Art. Inq. Art. Quaest. ARTeon Asekuracja Asnykowiec Aten. Kapł. Atest Aura Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. A Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. B Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. C Balcan. Posn. Barok Bemak Bez Dogmatu Bezpł. Tyg. Pozn. Biblia i Ekumenizm Absolwenci AE Acta Mycologica Acta Ornithologica Acta Parasitologica Acta Scansenologica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Anthropologica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo Aktualności Gminne. Miesięcznik gminy Krzykosy Aktualności Lokalne Almanach Historyczny Analecta Cracoviensia Annales Missiologicae Posnanienses Annales Societatis Geologorum Poloniae Akademicki Przegląd Sportowy Arboretum Kórnickie Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne Archiwista Polski Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji Archaeologia Historica Polona Archaeologia Polona Archeologia Polska Architektura Murator Ars Senescendi Arsenał Poznański Art Inquiry Artium Quaestiones Ateneum Kapłańskie Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią Seria A - Geografia Fizyczna Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B - Botanika Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C Zoologia Balcanica Posnaniensia Bezpłatny Tygodnik Poznański

10 8 Biblioteka Biblioteka PHTN Bibliotekarz BibI. Pozn. Bibliot. Kazn Biol. BulI. Posn. Biol. w Szk. Biotechnologia Biul. Gł. Bibl. Lek. BiuI. Hist. Pogr. Biul. Hist. Szt. BiuI. Hist. Wychow. Biul. Inf. AM Pozn. Biul. Inf. AWF Biul Inf. Burmistrza Kłodawy Biul. Inf. Pow. Koniń. BiuI. Inf. Sądu Lek. BiuI. Inf. Św. Zw. Żol. AK Wielkop. BiuI. Inf. WIL BiuI. Inf. ZM Czarnkowa Biul. Inf. ZM Kłodawa Biul. lpn BiuI. KPŻ BiuI. Miej. Biul Mosiń. BiuI. Oceny Odm. BiuI. Par. Kraj. Wielkop. BiuI. Pobiedzis. Biul. Pow. Pozn. BiuI. PTOP "Salamandra" Biu!. PWSZ Konin BiuI. Samorz. MiG Murowana Goślina Biul. Stow. Gmin i Powiatów Wielkop. Biul Stow. Muzeów BiuI. Stow. Rzecz. Biul. WOlA Blisko Siebie Bus. Pol. Cała Ty Chem. Inż. EkoI. Chem. wszk. Chir. Narz. Ruchu Chodzieżanin Chrońmy Przyr. ColI. TheoI. Ada!. ColI. Theo!. Ada!' Biblica Cool. Theo!. AdaI. Practica CooI. TheoI. AdaI. Sistematica Czas. Kult. Czas. Ostrz. Czas Praw. - Hist. Czempiń Cztery Kąty Biblioteka Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego Bibliotekarz Poznański Biblioteka Kaznodziejska Biological Bulletin ofposnan Biologia w Szkole Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej Biuletyn Historii Pogranicza Biuletyn Historii Sztuki Biuletyn Historii Wychowania Biuletyn Informacyjny Akademii Medycznej w Poznaniu Biuletyn Informacyjny Akademii Wychowania Fizycznego Biuletyn Informacyjny Burmistrza Kłodawy Biuletyn Informacyjny Powiatu Konińskiego Biuletyn Informacyjny Sądu Lekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska Biuletyn Informacyjny. Wielkopolska Izba Lekarska Biuletyn Informacyjny. Zarząd Miasta Czarnkowa Biuletyn Informacyjny Zarządu Miejskiego w Kłodawie Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn / Korporacja Producentów Żywności Biuletyn Miejski Biuletyn Mosiński Biuletyn Oceny Odmian Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski Biuletyn Pobiedziski Biuletyn Powiatu Poznańskiego Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuletyn Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej Business Polonia Chemia i Inżynieria Ekologiczna Chemia w Szkole Chirurgia Narządów Ruchu Chrońmy Przyrodę Ojczystą Colloquia Theologica Adalbertina Colloquia Theologica Adalbertina Biblica, Patristica et Historica Colloquia Theologica Adalbertina Practica et Canonica Colloquia Theologica Adalbertina Sistematica Czas Kultury Czas Ostrzeszowski Czasopismo Prawno - Historyczne

11 9 Debiuty Nauk. Stud. WSB Dekada Lit. Dendrobio logy Dialog Diec. Kal. Doradca Dyr. Szk. Dzieje Najnow. Dzień Jeżyc Dzień Nowotom. - Grodzis. Dzień Wolszt. Dziś Dzwonek Odol. Ecclesia Wielkop. Echa Opal. Echa Przeszło Echo Echo Dopiewa Echo Koźmina Echo Lubonia Echo Turku Eduk. dla Bezp. Eduk. Doros. Eduk. Filoz. Eduk. Multimed. Eduk. Ustaw. Doros. Edukacja Eko i My Ekon. Org. Przeds. Ekonomista Ekopartner Er (r) go Erica Polon. Etnogr. Pol. Europa Exit Expr. Pozn. Fakty AM Fakty Gost. Fakty Jar. Fakty Krot. Fakty Pleszew. Fakty Wielkop. Fides Filantrop Filat. Kalis. Filat. Pol. Film Fol. For. Pol. Ser. B Fol. Hist. Artium, Ser. Nowa Fol. Praehist. Posn. Fol. Turist. Font. Archaeol. Posn. Food Science Forestry Format Fortyfikacja Foto - Zeszyty Fotografia Fragm. Faun. Gaz. Bank. Gaz. Goliń. Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej Dekada Literacka Diecezja Kaliska Dyrektor Szkoły Dzieje Najnowsze Dzień Nowotomysko - Grodziski Dzień Wolsztyński Dzwonek Odolanowski Ecclesia Wielkopolski Echa Opalenickie Echa Przeszłości Edukacja dla B ezpieczeństwa Edukacja Dorosłych Edukacja Filozoficzna Edukacja Multimedialna Edukacja Ustawiczna Dorosłych Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Erica Polonica Etnografia Polska Europa Wschodu i Zachodu Express Poznański Fakty Akademii Medycznej w Poznaniu Fakty Gostyńskie Fakty Jarocińskie Fakty Krotoszyńskie Fakty Pleszewskie Fakty Wielkopolskie Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych Filantrop Naszych Czasów Filatelista Kaliski Filatelista Polski Folia Forestalia Polonica. Seria B Drzewnictwo Folia Historiae Artium. Seria Nowa Folia Praehistorica Posnaniensia Folia Turistica Fontes Archaeologici Posnanienses Food Science and Technology Fragmenta Faunistica Gazeta Bankowa Gazeta Golińska

12 10 Gaz. Gost. Gaz. Jar. Gaz. Kleczew. Gaz. Kośc. Gaz. Ma!. i Poet. Gaz. Obs. IMGW Gaz. Ostrowo Gaz. Park. Gaz. Pol. Gaz. Pozn. Gaz. Prawna Gaz. Raw. Gaz. Samorz. i Adm. Gaz. Skal mierz. Gaz. Sucholes. Gaz. Szamot. Gaz. Śrem. Gaz. Targ. Gaz. Ulicz. Gaz. Wielkop. Gaz. Witkow. Gaz. Wyb. Gaz. Zamkowa Gaz. Ziemi Rychta!. Gens Geol. Quart. Geologia (Kraków) Geologos Ginek. Prakt. Głos Koła Głos Konkur. Głos Lipna Głos Polit. Głos Szamot. Głos Szamotuł Głos Śrem. Głas Targowy Głos Wągrow. Głos Wielkop. Głos Wolszt. Głos Ziemi Szamot. Goniec Lwówecki Goniec Os. Gosp. Nar. Gościniec Grabonos. Zap. Region. Grot Guliwer Herba Po!. Heureka Highway Hod. Roś!. i Nasien. Humaniora Ibis Pozn. IKS II. Mag. Turyst. rnf. Bib!. Gł. AM Pozn. Inf. Klubowa Jnf. Koźmines. Inf. Kult. i Turyst. Połud. - Zach. Wielkop. Gazeta Gostyńska Gazeta Jarocińska Gazeta Kleczewska Gazeta Kościańska Gazeta Malarzy i Poetów Gazeta Obserwatora IMGW Gazeta Ostrowska Gazeta Parkowa Gazeta Polska Gazeta Poznańska Gazeta Prawna Gazeta Rawicka Gazeta Samorządu i Administracji Gazeta Skalmierzycka Gazeta Sucholeska Gazeta SzamotuIska Gazeta Śremska Gazeta Targowa Gazeta Uliczna Gazeta Wielkopolska Gazeta Witkowska Gazeta Wyborcza Gazeta Zamkowa Gazeta Ziemi Rychtalskiej Geological Quarterly Ginekologia Praktyczna Głos Konkursowy Głos Politechniki Głos SzamotuIski Głos Śremski Głos W ągrowiecki Głos Wielkopolski Głos Wolsztyński Głos Ziemi Szamotulskiej Goniec Osiedlowy Gospodarka Narodowa Grabonoskie Zapiski Regionalne Herba Polonica Hodowla Roślin i Nasiennictwo Ibis Poznański Ilustrowany Magazyn Turystyczny Informator Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu Informacja Klubowa. Wielkopolski Klub Kapitału Informator Koźminecki Informator Kulturalny i Turystyczny Południowo - Zachodniej Wielkopolski

13 II Inf. Miasta Luboń Inf. Miej. Lubonia Inf. Międzych. Inf. Pow. Wrzes. Inf. Region. Krotoszyn Inf. Samorz. Gm. Bojanowo lnf. Samorz. MiG Murowana Goślina lnf Swarzędzki Informator RSR RP Inż. Ochr. Środ o Jantar. Szlaki Jesteśmy Jęz. Obce Szk. Jęz. Po!. Jour. ofplant Protect. Kalis. Stud. Teo!. Kalisia Nowa Kalisz. w Warsz. Katecheta Katedra Kino Klin. Perinat. i Ginek. KNC Kobylin Konie i Rumaki Koniń. Forum Nauk. Kos. Bukow. Kosmos Kostrzyńskie ABC Kosynier Kośc. Gaz. Samorz. Koście!. Goniec Samorz. Koziłki Pozn. Kół. Kur. Kórniczanin Krajozn. i Turyst. Kresy Kron. Katow. Kron. M. Pozn. Kron. Szczec. Kron. Śremu Kron. UAM Pozn. Kron. Wielkop. Kukurydza Kulisy Gnieźn. Kult. w Kraju Kult. Współcz. Kupiec Wielkop. Kur. Mosiń. Kur. Powiatowy Kur. Puszczyk. Kur. Reg. KUL Rogoziń. Kur. Szamociń. Kur. Wrzes. Kurenda Kwart. Artyst. Kwart. Hist. Kwart. Hist. Kult. Informator Miasta Luboń Informator Miejski Lubonia Informator Międzychodzki Informator Powiatu Wrzesińskiego Informacje Regionalne. Krotoszyn Informator Samorz ądowy gminy Bojanowo Informator Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina Informator Swarzędzki Informator / Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej Inżynieria i Ochrona Środowiska Jantarowe Szlaki Języki Obce w Szkole Język Polski Journal ofplant Protection Research Kaliskie Studia Teologiczne Kaliszanie w Warszawie Kliniczna Perinatologia i Ginekologia Króluj nam Chryste Konińskie Forum Naukowe Kosynier Bukowski Kościańska Gazeta Samorządowa Kościelecki Goniec Samorządowy Koziołki Poznańskie Kółkowa Kurenda Krajoznawstwo i Turystyka Kronika Katowicka Kronika Miasta Poznania Kronika Szczecina Kronika Śremu Kronika Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Kronika Wielkopolski Kulisy Gnieźnieńskie Kultura w Kraju i na Świecie Kultura Współczesna Kupiec Wielkopolski Kurier Mosiński Kurier Powiatowy Kurier Puszczykowski Kurier Regionalny Kurier Rogoziński Kurierek Szamociński Kurier Wrzesiński Kwartalnik Artystyczny Kwartalnik Historyczny Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

14 12 Kwart. Hist. Nauki Kwart. Hist. Prasy Po!. Kwart. Hist. Żyd. Kwart. Nowot. Kwart. Wrzes. LA Land. Ana!. Lech Lednica Leszcz. Not. Akad. Leszcz. Zesz. Muzea!. Ling. Posn. Liskowianin List do Chorych Lit. Lud. Liturg. Sac. Lofer Logistyka Lud Ludzie. Wydarzenia Łambin. Rocz. Muz. Mag. Inf. Gm. Nowy Tomyśl Mag. Reg. Mag. Samorz. Management Mars Mater. Dziej. Kult. Bydg. Mater. Inf. Spr. Mater. Zach. - Pom. Med. Sport. Megaron Megaron Kur. Merkur. Leszcz. Merkur. Mosiń. Metafora Miast. Pozn. Miasto Mies. Kośc. Archidiec. Pozn. Mies. Sucholes. Miłujcie się! Misc. Hist. - Arch. Misyjne Drogi MM Mag. Przem. Monitor Wielkop. Morena Mosiniak Motywy Museion Muzyk Myśl Pol. Na Ostrowo Szlaku Na Zachód Nad Obrą Nadnot. Echa Nadwarciań. Rocz. Hist. - Arch. Najwyż. Czas Napis Nasz Dzień po Dniu Nasz Grunwald Nasz Powiat Nasz Pow. Chodzies. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki Kwartalnik Historii Prasy Polskiej Kwartalnik Historii Żydów Kwartalnik Nowotomyski Kwartalnik Wrzesiński LA Landform Analysis Leszczyński Notatnik Akademicki Leszczyńskie Zeszyty Muzealne Lingua Posnaniensis Literatura Ludowa Liturgia Sacra Ludzie. Wydarzenia. Rocznice Łambinowicki Rocznik Muzealny Magazyn Informacyjny Gminy Nowy Tomyśl Magazyn Regionalny Magazyn Samorządowy Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Materiały. Informacje, Sprawozdania Regionalnej Izby Pamiątek Oświatowych Materiały Zachodniopomorskie Medycyna Sportowa Megaron Kurier Czytelniczy Merkuriusz Leszczyński Merkuriusz Mosiński Miasteczko Poznań Miasto: Społeczność, Środowisko, Zarządzanie Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej Miesięcznik Sucholeski Miscellanea Historico - Archivistica MM Magazyn Przymysłowy Monitor Wielkopolski Myśl Polska N a Ostrowskim Szlaku Na Zachód od Poznania Nadnoteckie Echa Nadwarciański Rocznik Historyczno - Archiwalny Najwyższy Czas Nasz Powiat Chodzieski

15 13 Nasza Przeszło Nasza Starołęka Nasza Wielkop. Nasze Hist. Nasze J eżyce Nasze Miasto Nasze Sprawy Nasze Wiad. Śrem. Natur. Fibr. Nauka Nauka i Przyszł. Nauka Pol. Neodidagmata Neofilolog Net. Gazeta Neuroskop Nie Niedziela Normalizacja Not. Dobrzyc. Not. Om. Not. Wyd. Nowa Gaz. Gost. Nowa PoIsz. Nowa Szk. Nowa Środa Nowa Wieś Nowe Książ. Nowe Państ. Nowe Życie Gosp. Now.Komor. Now. Lek. Now. Szpital. Now. Wrzes. Nowy Wiek Obr. PIast. Obs. Kaźmier. Obs. Międzych. Obs. Wrzes. Obywatel Ochr. I Konserw. Zabyt. Ochr. Rośl. Ochr. Zabyt. Odkrywca Odnowiciel Odra Onomastica Opatowianin Opcje Operomania Opiekun Orbis Ling. Orędownik MiG Ostroróg Ostatni Dzw. Ostrzesz. Kron. Reg. Otolar. Pol. Otwarta Szk. Pacjent Wielkop. Paedag. Christ. P AL Prz. Artyst. - Lit. Palestra Pam. Bib\. Kór. Nasza Przeszłość Nasza Wielkopolska Nasze Historie Nasze Wiadomości Śremskie N aturai Fibres Nauka i Przyszłość Nauka Polska Notatki Dobrzyckie Notatki Ornitologiczne Notes Wydawniczy Nowa Gazeta Gostyńska Nowa Polszczyzna Nowa Szkoła Nowe Książki Nowe Państwo Nowe Życie Gospodarcze Nowiny Komornickie Nowiny Lekarskie = Medical News Nowiny Szpitalne Nowiny Wrzesińskie Obróbka Plastyczna Metali Obserwator Kaźmierski Obserwator Międzychodzki Obserwator Wrzesiński Ochrona i Konserwacja Zabytków Ochrona Roślin Ochrona Zabytków Orbis Linguarum Orędownik Miasta i Gminy Ostroróg Ostatni Dzwonek Ostrzeszowska Kronika Regionalna Otolaryngologia Polska Otwarta Szkoła Pacjent Wielkopolski Paedagogia Christiana P AL Przegląd Artystyczno - Literacki Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

16 14 Pam. Lit. Pam. Po!. Tow. Tatrzań. Pam. Słow o Pam. Tow. Miłoś. Ziemi Kośc. Pan. Grodzis. Pan. Kazim. Pan. Leszcz. Pan. Po!. Miast Pan. Wielkop. Kult. Państ. i Prawo Parki Nar. Parowozik Partner Targ. Pediat. Prakt. Pegaz Phytopat. Pol. Pielęg. Po!. Pieśń Skrzydl. Piotrk. Stud. Pedag. Plama Podl. Kwart. Hum. Poez. Dzis. Pogranicza Pojezierze Pokolenia Pol. Ang. Stud. Pol. Drob. Pol. 1. Ecol. Pol. 1. Environ. Pol. Market Pol. Prz. Kartogr. Polagra Polityka Polit. Społ. Polonica Polonistyka Por. Bibl. Por. Bibliogr. - Metod. Por. Gosp. Por. Hand!. Por. Jęz. Por. Rest. Post. Bioch. Post. Fiz. Post. Neonat. Post. Ochr. Roś!. Pow. Chodzies. Pow. Kol. Pozn. Pegaz Pozn. Rocz. Arch. - Hist. Pozn. Spotk. lęzyk. Pozn. Storn. Pozn. Stud. Polon. Pozn. Stud. Teol. Pozn. Univ. Econ. Poznaj Swój Kraj Poznań - Panorama Pr. Hist. - Arch. Pr. Inst. Tech. Bud. Pr. Inst. Techno!. Drew. Pr. Językozn. (Katow.) Pamiętnik Literacki Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Pamiętnik Słowiański Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej Panorama Grodziska Panorama Kazimierska Panorama Leszczyńska Panorama Polskich Miast Panorama Wielkopolskiej Kultury Państwo i Prawo Parki Narodowe Partner Targowy Pediatria Praktyczna Phytopatologia Polonica Pielęgniarstwo Polskie Pieśń Skrzydlata Piotrkowskie Studia Pedagogiczne Podlaski Kwartalnik Humanistyczny Poezja Dzisiaj Polish Anglosaxon Studies Polskie Drobiarstwo Polish lournal ofecology Polish Journal ofenvironmental Studies Polish Market Polski Przegląd Kartograficzny Polityka Społeczna Poradnik Bibliotekarza Poradnik Bibliograficzno - Metodyczny Poradnik Gospodarski Poradnik Handlowca Poradnik lęzykowy Poradnik Restauratora Postępy Biochemii Postępy Fizyki Postępy Neonatologii Postępy w Ochronie Roślin Powiat Chodzieski Powiat Kolski Poznański Pegaz Poznański Rocznik Archiwalno - Historyczny Poznańskie Spotkania Językoznawcze Poznańska Stomatologia Poznańskie Studia Polonistyczne Poznańskie Studia Teologiczne The Poznań University Economics Review Prace Historyczno - Archiwalne Prace Instytutu Techniki Budowlanej Prace Instytutu Technologii Drewna Prace Językoznawcze (Katowice)

17 15 Pr. Komis. Archeol. PTPN Pr. Komis. Bud. i Archit. PTPN Pr. Komis. Bud. Masz. PTPN Pr. Komis. Hist. Szt. PTPN Pr. Komis. Hist. PTPN Pr. Komis. Jęz. PTPN Pr. Komis. Muzyk. PTPN Pr. Mater. Muz. Archeol. Łódź, Ser. Archeol. Pr. Nauk. Kult. Fiz./WSP Częst. Pr. Nauk. Pedagog./WSP Częst. Pr. Przem. Inst. Maszyn RoI. Pr. Uczest. Stud. Dokt. Pr. z Zakresu Nauk RoI. PTPN Prawo i Życie Press Probl. Dydak. AR Pozn. Probl. Hum. Probl. Opieko - Wychow. Probl. Rodz. Probl. Społ. Ruchu Nauk. Probl. Turyst. Probl. Turyst. Hot. Prok. i Prawo Pro Libris Promesa Prosto z Ratusza Prosto z Ratusza. Grodzisk Wlkp. Prosto z Ratusza. Koło Protokół Kult. Prz. Antrop. Prz. Bibliot. Prz. Geod. Prz. Geogr. Prz. Geol. Prz. Gnieźn. Prz. Hand. Prz. Hist. - Ośw. Prz. Hist. - Wojs. Prz. Hum. Prz. Kol. Prz. Komunal. Prz. Konill. Prz. Leś. Prz. Nauk. Inst. Wychow. Fiz. Prz. Nekiel. Prz. Org. Prz. Po lito I. Prz. Pol. Prz. Pow. Prz. Powsz. Prz. Przyr. Prz. Słupec. Prz. Tyg. Prz. Wielkop. Prz. Wojsk Lot. Prace Komisji Archeologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Prace Komisji Budownictwa i Architektury. PTPN Prace Komisji Budowy Maszyn. PTPN Prace Komisji Historii Sztuki. PTPN Prace Komisji Historycznej. PTPN Prace Komisji Językoznawczej. PTPN Prace Komisji Muzykologicznej. PTPN Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna Prace Naukowe. Kultura Fizyczna/Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie Prace Naukowe. Pedagogika/Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych Prace Uczestników Studium Doktoranckiego Prace z Zakresu Nauk Rolniczych. PTPN Problemy Dydaktyki i Wychowania w Akademii Rolniczej w Poznaniu Problemy Humanistyki Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze Problemy Rodziny Problemy Społecznego Ruchu Naukowego Problemy Turystyki Problemy Turystyki i Hotelarstwa Prokuratura i Prawo Prosto z Ratusza. Grodzisk Wielkopolski Protokół Kulturalny Przegląd Antropologiczny Przegląd Biblioteczny Przegląd Geodezyjny Przegląd Geograficzny Przegląd Geologiczny Przegląd Gnieźnieński Przegląd Handlowy Przegląd Historyczno - Oświatowy Przegląd Historyczno - Wojskowy Przegląd Humanistyczny Przegląd Kolski Przegląd Komunalny Przegląd Koniński Przegląd Leśniczy Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie Przegląd Nekielski Przegląd Organizacji Przegląd Politologiczny Przegląd Polonijny Przegląd Powiatowy Przegląd Powszechny Przegląd Przyrodniczy Przegląd Słupecki Przegląd Tygodniowy Przegląd Wielkopolski Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

18 16 Prz. Zach. Prz. Zach. - Pom. Prz. Zool. Przeciąg Przegląd Przekrój Przem. na Szlaku Piast. Przew. Katol. Przew. Targ. Miasta Pol. Przyg. Wieści Gminne Przyj. Ludu Przyr. i Człow. Przyr. Połud. Wielkop. Quaest. Geogr. Quaest. Medii Aevi Quo Vadis Rachunkowość Rakoniew. Mag. Inf. Raptularz Pozn. Ratusz Ratusz Trzcian. Reg. Biul. WSB Rejent Reporter Gnieźn. Res Facta Nova Rocz. AR Pozn. Botanika Rocz. AR Pozn. Rozprawy Naukowe Rocz. Archidiec. Pozn. Rocz. Bibl. Rocz. Dendro I. Rocz. Diec. Kal. Rocz. Dziej. Społ. Rocz. Hist. Rocz. Hist. Prasy Pol. Rocz. Hum. Rocz. Kalis. Rocz. Koniń. Rocz. Lubus. Rocz. Łódz. Rocz. Muz. Nar. RoI. Rocz. Nadnot. Rocz. Nauk. AWF Pozn. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochro Przyr. Rocz. Nauk Polit. Rocz. Nauk Społ. Rocz. Nauk. WSHG Pozn. Rocz. Ochro Środo Rocz. Otwoc. Rocz. Pleszew. Rocz. Sekc. Pedagog. WSF - P Krak. Rocz. Socjol. Rodz. Rocz. Świętoch. Rocz. Teol. (Lub.) Rocz. Ziemi Kłodz. Rokic. Wiad. RoI. Spółdz. Ruch Muzycz. Przegląd Zachodni Przegląd Zachodnio - Pomorski Przegląd Zoologiczny Przemiany na Szlaku Piastowskim Przewodnik Katolicki Przewodnik Targowe Miasta Polski Przygodzickie Wieści Gminne Przyjaciel Ludu Przyroda i Człowiek Przyroda Południowej Wielkopolski Quaestiones Geographicae Quaestiones Medii Aevi Novae Rakoniewicki Magazyn Informacyjny Raptularz Poznański Ratusz Trzcianecki Regionalny Biuletyn Wyższej Szkoły Bankowej Reporter Gnieźnieński Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe Rocznik Archidiecezji Poznańskiej Roczniki Biblioteczne Rocznik Dendrologiczny Rocznik Diecezji Kaliskiej Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych Roczniki Historyczne Rocznik Historii Prasy Polskiej Roczniki Humanistyczne Rocznik Kaliski Rocznik Koniński Rocznik Lubuski Rocznik Łódzki Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie Rocznik Nadnotecki Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" Rocznik Nauk Politycznych Roczniki Nauk Społecznych Rocznik Naukowy / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Rocznik Ochrona Środowiska Rocznik Otwocki Rocznik Pleszewski Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie Roczniki Socjologii Rodziny Rocznik Świętochłowicki Roczniki Teologiczne. Lublin Rocznik Ziemi Kłodzkiej Rokickie Wiadomości Rolnik Spółdzielca Ruch Muzyczny

19 17 Ruch Praw. Rydzyna Rydzyniak Rzecz Krat. Rzeczpospo lita Saec. Christ. Salamandra Salv. Mater Samorz. Miej. Samorz. Teryt. Samorząd Sąsiadka-Czytaj Sąsiedzi Sąsiadom Scena Scr. Neophi\. Posn. Seminare [Siedem] 7 Dni Kalisza Siewca Wielkop. Slav. Antiqua Slav. Occid. Slav. Orient. Sław. Gost. Słup. Stud. Hist. Społ. Otwarte Społem Spotk. zzabyt. Spraw. Archeo\. Spr. Narod. Stop Wielkop. Streszcz. Ref. Stud. Biblio\. Stud. Demogr. Stud. Dokt. AE Pozn. Stud. Etno\. Antrop. Stud. Filo!. Po!. Stud. Franciszk. Stud. Germ. Posn. Stud. Gnes. Stud. Hist. Stud. Hist. Oecon. Stud. Hist. Slavogerm. Stud. Kosza\. - Kołob. Stud. Led. Stud. Mater. Dziej. Pałuk Stud. Mater. Hist. Wojs. Stud. Parad. Stud. Phys. Cult. Stud. Region. Lok. Stud. Roman. Posn. Stud. Ros. Posn. Stud. ŚI. Stud. Zach. Stud. Zródłozn. Suplement Sycyna Sygnały Wierzb. Szkice Hum. Szkice Koźmiń. Szkice Nadobrz. Śląsk ( /,;... i\b li%,", '~,;J> 1'<$>.J,~, '1''' Poznaniu f) Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rydzyna Tu i Teraz Rzecz Krotoszyńska Saeculum Christianum Salvatoris Mater Samorząd Miejski Samorząd Terytorialny Scripta Neophilologica Posnaniensia Siewca Wielkopolski Slavia Antiqua Slavia Occidentalis Slavia Orientalis Sławni Gostynianie Słupskie Studia Historyczne Społeczeństwo Otwarte Spotkania z Zabytkami Sprawozdania Archeologiczne Sprawy Narodowościowe Stop Wielkopolski Streszczenia Referatów Wygłoszonych w [... ] Roku / Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii Studia Bibliologiczne Studia Demograficzne Studia Doktorantów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Studia Etnologiczne i Antropologiczne Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Studia Franciszkańskie Studia Germanica Posnaniensia Studia Gnesnensia Studia Historyczne Studia Historiae Oeconomicae Studia Historica Slavo - Germanica Studia Koszalińsko - Kołobrzeskie Studia Lednickie Studia i Materiały do Dziejów Pałuk Studia I Materiały do Historii Wojskowości Studia Paradyskie Studies in Physical Culture and Tourism Studia Regionalne i Lokalne Studia Romanica Posnaniensia Studia Rossica Posnaniensia Studia Śląskie Studia Zachodnie Studia Zródłoznawcze Sygnały Wierzbinka Szkice Humanistyczne Szkice Koźmińskie Szkice Nadobrzańskie

20 18 ŚI. Stud. Hist. - Teol. Średz. Kwart. Kult. Świat Kolei Świat Rodz. Świat Targów Światło Św. Gabriel Teatr Ten Świat Teol Prakt. Top Agrar Topos Transp. i Komunik. Trybuna Turysta Wielkop. Twój Puls Tygod. Twórczość Tyg. Not. Tyg. Nowy Tyg. Pil. Tyg. Powsz. Tyg. Solidarność Tyg. Swarz. Tyg. Szamot. Tyg. Śrem. Tygiel Kult. Ujskie Spr. Varia Variab. and Evol. W Drodze Warta Wawrzyniec WeJcome to Poznań Wędrownik Wędrujemy Wiad. Archeol. Wiad. Archidiec. Gnieźn. Wiad. Bot. Wiad. Chem. Wiad. Ekol. Wiad. Ent. Wiad. Grodzis. Wiad. Hist. Wiad. Jutrosiń Wiad. Kościań. Wiad. Kramskie Wiad. Lokal. Wiad. Miejskogór. Wiad. Nowot. Wiad. Numiz. Wiad. Odmian. Wiad. Parazyt. Wiad. Powiat. Wiad. Skoc. Wiad. Słupec. Wiad. Somp. Wiad. Staromiej. Wiad. Ubezp. Wiad. Wrzes. Wiara i Uczynki Wiedza i Umiejętności Wielkop. Biul. Ekol. Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne Średzki Kwartalnik Kulturalny Świat Rodzinny Światło z La Salette Święty Gabriel Teologia Praktyczna Top Agrar - Polska Transport i Komunikacja Turysta Wielkopolski Twój Puls Tygodnia Tygodnik Notecki Tygodnik Nowy Tygodnik Pilski Tygodnik Powszechny Tygodnik Solidarność Tygodnik Swarzędzki Tygodnik Szamotu Iski Tygodnik Śremski Tygiel Kulturalny Ujskie Sprawy Variability and Evolution WeJcome to Poznań and Wielkopolska Wiadomości Archeologiczne Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej Wiadomości Botaniczne Wiadomości Chemiczne Wiadomości Ekologiczne Wiadomości Entomologiczne Wiadomości Grodziskie Wiadomości Historyczne Wiadomości Jutrosińskie Wiadomości Kościańskie Wiadomości Kramskie Wiadomości Lokalne Wiadomości Miejskogóreckie Wiadomości Nowotomyskie Wiadomości Numizmatyczne Wiadomości Odmianoznawcze Wiadomości Parazytologiczne Wiadomości Powiatowe Wiadomości Skockie Wiadomości Słupeckie Wiadomości Sompolna Wiadomości Staromiejskie W iadomości Ubezpieczeniowe Wiadomości Wrzesińskie Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny

21 19 Wielkop. Inf. Przyr. Wielkop. Kal. RoI. Wielkop. Powst. Wielkop. Spraw. Archeol. Wielkop. Wiad. Filat. Wielkop. Zagł. Wielkop. Zesz. Folkloru W ielkopo Iska Wierchy Wierzeniczenia Wieści Akad. Wieści Gm. Wieści Gm. Brudzew Wieści KrzywiI1. Wieści LuboI1. Wieści Pępowa Wieści Stęszew. Wieści z Komornik Wieści z Ratusza Wieść Gmin. Więź Winieta Wiraże Wizja Lokal. Włóczypióro Wojs. Prz. Hist. Wojska Ląd. WOK Wokół Ołtarza Wokół Śródki Wprost Wron. Spr. Wspól.Mar. Wychow. Fiz. Zdr. Wychow. Muzycz. Szk. Wychow. na co DzieI1 Wychow. Przedszk. Wychow. Tech. Szk. Wydawca Z Otchł. Wieków Ziemi Gośl. Z Zag. Nauk Sąd. Zabytki Zap. Hist. Zap. Jar. Zap. Miłos. Zar. Śl. Zbliż. Pol. Niem. Zesłaniec Zesz. Artyst. Zesz. Filoz. Zesz. Folkloru Wielkop. Zesz. Hist. TML Zesz. Karmel. Zesz. KTPN Zesz. Muz. Ziemi Kłodz. Zesz. Nauk. AE Pozn. Zesz. Nauk AR Wroc., Nauki Hum. Zesz. Nauk., Bud.! PZiel.- GÓrs. Wielkopolski Informator Przyrodniczy Wielkopolski Kalendarz Rolniczy Wielkopolski Powstaniec 1918/19 19 Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne Wielkopolskie Zagłębie Wielkopolskie Zeszyty Folkloru Wieści Akademickie Wieści Gminne Wieści Gminne. Brudzew Wieści KrzywiI1skie Wieści LuboI1skie Wieści Stęszewskie Wieść Gminna Wizja Lokalna Wojskowy Przegląd Historyczny Wojska Lądowe Wronieckie Sprawy Wspólnota Maryjna Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne Wychowanie Muzyczne w Szkole Wychowanie na co DzieI1 Wychowanie w Przedszkolu Wychowanie Techniczne w Szkole Z Otchłani Wieków Ziemi GośliI1skiej Z Zagadnień Nauk Sądowniczych Zapiski Historyczne Zapiski JarociI1skie Zapiski Miłosławskie Zaranie Śląskie Zbliżenia Polska - Niemcy Zeszyty Artystyczne Zeszyty Filozoficzne Zeszyty Folkloru Wielkopolskiego Zwszyty Historyczne Towarzystwa Miłośników Lwówka Zeszyty KarmelitaI1skie Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Budownictwo! Politechnika Zielonogórska

22 20 Zesz. Nauk. Inst. Nauk Społ./WSI Koszal. Zesz. Nauk. Jnst. Zarządz. PKoszal. Zesz. Nauk. KTL Zesz. Nauk. KUL Zesz. Nauk PPozn., Archit. Zesz. Nauk PPozn., Elekt. Zesz. Nauk PPozn., Geom. Zesz. Nauk. PPozn., Masz. Rob. Zesz. Nauk. PPozn., Masz. Rob. Transp. Zesz. Nauk. PPozn., Org. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Hist. Zesz. Nauk. WCO Zesz. Nauk. WSB Pozn. Zesz. Nauk. WSHU Pozn. Zesz. Nauk. WSMiZ Leszno Zesz. Nauk. WSO Pozn. Zesz. Nauk. WSP Bydg., Stud. Hist. Zesz. Nauk. WSZiB Pozn. Zesz. Osiec. Zesz. Słupec. Zesz. Staszic. Ziemia Ziem. Kalis. Ziem. Kór. Ziem Szamot. Ziem. Wągrow. Znad Warty Źródła Życie Życie Gm. Krzemieniewo Życie Gost. Życie i Myśl Życie i Myśl. Zesz. Probl. Życie Jar. Życie Plesz. Życie Raw. Życie Szk. Życie Uniw. Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Społecznych / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania / Politechnika Koszalińska Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Geometria Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Historyczne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu Zeszyty Osieckie Zeszyty Słupeckie Zeszyty Staszicowskie Ziemia Kaliska Ziemia Kórnicka Ziemia Szamotuiska Ziemia Wągrowiecka Życie Gminy Krzemieniewo Życie Gostynia Życie i Myśl. Zeszyty Problemowe Życie Jarocina Życie Pleszewa Życie Rawicza Życie Szkoły Życie Uniwersyteckie

23 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 2. Czasopisma l. ASNYKOWIEC biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu I red. A. Borowiak , nr [Kalisz], 2005 Rec. (RK). Kryształowe gody II Kalisia Nowa , nr 1/2, s KRONIKA Poznańskiego Powstania : Czerwiec 1956 I red. Daina Kolbuszewska [i in.] , z. l Poznań: Agora SA Oddział w Poznaniu, 2006 Z. l, POZNAŃSKI etos i socjalistyczny frazes s. Z. 2, WŁADZA nie przewiduje problemów s. Z. 3, "CZARNY czwartek", który w s tr7..ąsnął światem s. Z. 4, WŁADZA ludowa odrąbie ci ręk ę s. Z. 5, PROWOKACJA czy spontaniczny zryw? - 16 s. Z. 6, "PRAGNĘ uklęknąć na tym miejscu.. " - 16 s. Bezpłatn y dodatek do poznarlskiego wydania "Gazety Wyborczej" Rec. SZAŁATA Mirosław. Ostrzeszowska Kronika Regionalna, czyli opowieść o ludziach tej ziemi II Prz. Wie1kop , nr 2, s ROCZNIK Koniński I red. nauk. M. Szczepaniak , t Konin, 2005 Rec. KOWALCZYKIEWICZ Zygmunt. Opisywanie dziejów Konina II PrL. Koniń , nr 10 dod. Koniniana nr 2(35), s. /li 5. ŚWIAT Targów 2006 I red. Wawrzyniec Wierzejewski R. 5, nr l. - Poznań: Wydaw. "Media-Expo" sp. z 0.0., s. 6. ZAPISKI Jarocińskie I red. nacz. E. Czarny , nr l. - Jarocin, 2005 Rec. MARCIN1AK Ryszard. Z półki Wielkopolanina II Prz. Wielkop , nr I, s OSTRZESZOWSKA Kronika Regionalna I red. W. Przybyła , R Ostrzeszów, [2005]. - Rocz. 3. Opracowania dotyczące całego regionu Bednarska Lena. Inna Wielkopolska I rozm. Anna Plenzler = poz [Dwieście dwa razy] 202 x Wielkopolska I pod red. W. Łęckiego = poz DZIUBA Tadeusz. Do Wrocławia po naukę I rozm. Tomasz Cylka [i in.]. - Portr. II Glos Wie/kop , nr 108, s. 3 Rozmowa z wojewodą na temat rozwoju regionu i rywalizacji z Dolnym Śląskiem 8. JESZKE Jaromir. Miejsce regionu w sporach o wizje przeszłości II Prz. Wie/kop , nr l, s. 5-7 Kultura i tożsamość regionalna 9. KOZŁOWSKA Barbara. Symbol dla Wielkopolski: co powinno znaleźć się na logo regionu? II Gaz. Pozn , nr 9, s WOŻNIAK Marek. Nie jestem maskotką I rozil1. Jarosław Piotrowski [i in.]. - Portr. II Głos Wie/kop , nr 85, s. 3 Problemy regionu w ocenie m a rs za łka wojewódlt\va wielkopolskiego 4. Poszczególne okręgi i miejscowości Baranów, pow. Kępno, gmina II. DOMAGAŁA Marzena. Gmina Baranów. - Fot. II Prz. Wie/kop , nr 2, s NA krańcu Wielkopolski: o lepsząjako ść życia [informator] I Lokalna Grupa Działania, Fundacja Wrota Wielkopolski; konsultacja merytoryczna Grzegorz Grzunka, Bożena Henczyca, Mirosław Sokołowski. - Baranów, s. : fot., portr. Blizanów, pow. Kalisz, gmina 13. GMINA Blizanów. - Fot. II Ziem. Ka/is , nr 65 dod., s. I-IV Blllgowo, pow. Zlotów 14. OPŁATEK Ł. Zapomniani: wieś, której nie ma. - Fot. II Akt. Lokal , nr 13, s. 25

24 Buk, pow. Poznań, gmina 15. "ALE to już było i nie wróci więcej" II Kos. Bukow , nr I, s. 16 Wydarzenia w gminie w 2005 r. 22 Kępno 23. PSIKUS Piotr. Kępno : otwarci na przyszłość. - Fot., portr. II Pan. Po/. Miast , nr 6, s Rozmowa z burmistrzem Glomsk, pow. Zlotów Kleczew, pow. Konin 16. OPŁATEK Ł. Zrobimy dożynki. - Fot. II Akt. Loka/ , nr 13, s. 27 Glubczyn, pow. Zlotów 17. ZAKRZEWSKI Łukasz. Tajemnicza Rogownica : nawi ązanie do historii. - Fot. II Akt. Lokal , nr 13, s. 16 Osiedle w Glubczynic 24. KOZLlCKI Michał. Żywotne miasto 640 lat Kleczewa II Gaz. Kleczew , nr I, s. 7,13 Historia miasta od 1366 roku Kleszczyna, pow. Zlotów 25. JUSTYNA J. Zmiana na urzędzie : wiejskie sprawy: Kleszczyna. - Fot. II Akt. Lokal , nr 17, s. 35 Jastrowie, pow. Zlotów, gmina 18. MIKIETYŃSKI Ryszard. Telefony jak bumerang : spotkanie burmistrza [Ryszarda Sikory] z mieszkańcami Jastrowia. - Portr. II Akt. Lokal , nr 13, s OPŁATEK Ł. Wstrzymała inicjatywę: sesja Rady Miejskiej w Jastrowiu. - Fot. II Akt. Lokal , nr 18, s. 26 Do!. m.in. inwestycji Kalisz 20. KUB lak Daria. Dziesięciu wspaniałych. - Fot. II Ziem. Kalis , nr 71 dod. Magazyn Ziemia Kaliska,s. 15 Finał konkursów "Kaliszanin Roku", "Miody Kaliszanin Roku" oraz "Wydarzenie Roku 2005" Kalisz, powiat 21. ALEKSANDRZAK Leszek. Tradycja i nowoczesność I rozm. Grzegorz Jurek. - Fot., ił., portr. II Kron. Wielkop , nr l, s Problemy powiatu kaliskiego w ocenie starosty Kazimierz Biskupi, pow. Konin, gmina 22. SŁAWIŃSKI Ryszard. Kazimierz Biskupi piękna historia i gospodarna współczesność. - Fot. II Pan. Pol Miast , nr 6, s M.in. rolmowa z wójtem, Januszem Puszkarkiem Kolaczkowo, pow. Września, gmina 26. GMrNA Kołaczkowo [Kołaczkowo, b.r.] s. : fot. [informator]. Komorniki, pow. Poznań, gmina 27. SENDECKA Violetta. Prezentujemy gminę Komorniki. - Fot. II Biu!' Pow. Pozn , nr 3, s. 3-5 Kostrzyn, pow. Poznań, gmina 28. ZDUNEK Agnieszka. Prezentujemy gminę Kostrzyn. - Fot. II Biul. Pow. Pozn , nr 2, s. 3-4 Kórnik, pow. Poznań, gmina 29. KÓRNIK - historia i współczesność. - Fot. II Welcome to Poznań , nr 6, s. 8-9 Tekst także w jęz. angielskim i niemieckim Kramsk, pow. Konin, gmina 30. Z.N. Nie było lepszego w Wielkopolsce: siedem projektów odnowy wsi. - Fot. II Prz. Koniń , nr 10, s. 7 Do!. m.in. inwestycji Leszno Leszno wczoraj i dz i ś: [album] I tekst 1. Glapiak = poz. 1836

25 Lipka, pow. Zlotów, gmina 31. KURDZIEKO Wojciech. Mówią do mnie "burmistrzu" : o sytuacji w gminie i działaniach lokalnej władzy z wójtem [... ] I rozm. Łukasz Opłatek. - Portr. II Akt. Lo/wl , nr 17, s. 38 Dol. m.in. inwestycj i 23 Okonek, pow. Zlotów, gmina 40. MIKIETYŃSKI Ryszard. Uznał, że za dużo; Teraz to pan musi : kolejne spotkanie burmistrza z mieszkańcami Okonka. - Fot. II Akt. Lokal , nr 18, s. 22; nr 20, s. 35 Dol. m.in. budżetu i inwestycji 32. OPŁATEK Ł. Idą zmiany II Akt. Lokal , nr 14, s. 26 Dat. m.in. inwestycji Luboń, pow. Poznań 33. KACZMAREK Włodzimierz. Zapraszam do Lubonia. - Fot. II Gaz. Pozn.; Ziem. Kalis , nr 74 dod. Wiadomości Gospodarcze, s. XI Lubotyń, pow. Kolo 34. rab. Pomysłów nam nie brakuje : w Lubotyniu tworzy się Grupa Odnowy Wsi. - Fot. II Prz. Kol , nr 24, s. 5 Łobżenica, pow. Piła, gmina 35. GŁYŻEWSKA A. Rozwój do 2013 sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Łobżenicy. - Fot. II Akt. Lokal , nr 16, s. 19 Dat. m.in. inwestycji Malanów, pow. Turek, gmina 36. NISKIE bezrobocie. - Fot. II Gaz. Pozn.; Ziem. Kalis , nr 68 dod. Wiadomości Gospodarcze, s. XVI Nowe Miasto nad Wartą, pow. Środa Wlkp. 37. CIESIELSKA Adriana. Dzieje Nowego Miasta nad Wartą. - Kalisz; Poznań: Wydział Pedagogiczno Artystyczny UAM w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. : fot. Dzieje miejscowości do 2005 roku Olszówka, pow. Kolo, gmina 41. zit. Zakasali rękawy i budują świetlicę : [unijny program] odnowa wsi [oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego] w gminie Olszówka. - Fot. II Prz. Kol , nr 22, s. 5 Ostrów Wielkopolski 42. OSTRÓW Wielkopolski : z nami osiągniesz sukces. - Ostrów Wielkopolski: Urząd Miejski. Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Miasta, Agencja Reklamowa "Abisal-Bis", płyta CD Zawiera: Ostrów Wielkopolski. [Film). - Filmy firm nominowanych do Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego. - Oferta inwestycyjna miasta Pakoslaw, pow. Rawicz, gmina 43. JĘDRAŚ Stanisław. Gmina Pakosław : zielona kraina nad Orlą I rys. i mapki Jerzy Konieczny. - Leszno: nakło Gminy Pakosław, S. : fot., il. Parsko, pow. Kościan 44. NOWAK Grzegorz. Parsko : portret wsi podkościańskiej I Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej. - Kościan: TMZK, S. : fot. Rec. (h). Dluga historia małego Parska. - fot. /1 Gaz. Kośc , nr 6, s. 10 Plesze w, powiat Z misiem Powiatkiem przez powiat pleszewski I tekst Tomasz Wojtala = poz Oborniki, powiat 38. POWIAT obornicki: nieznane piękno, blisko Poznania warte poznania. - Fot. II Prz. Wie/kop , nr 2, s l Odolanów, pow. Ostrów Wlkp., gmina 39. WAJS Józef. Rozmowa z burmistrzem I rozm. Paulina Lis. - Portr. II Dzwonek Odo! , nr 8, s. 3 Problemy spoleczno-gospodarcze gminy Poznań 45. ap. Wymyka się stereotypom. - Fot. II Glos Wie/kop , nr 69, s. 12 Dyskusja na temat Poznania zorganizowana przez ugrupowanie Zieloni 2004 i Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu 46. bart. Zdobywanie Berlina : akcja : Poznań promował się w stolicy Niemiec. - Fot. II Głos Wie/kop , nr 118, s. l, 5

26 bel. Coraz ładniej plac [przy ulicy 57. ZAKRZEWSKI Łukasz. Co z tą Skórką? II Akt. Przemysłowej w Poznaniu] : ławeczki i fontanna. - Fot. II Głos Wie/kop , nr 122, s. 14 Lokal , nr 13, s. 17 Dot. m.in. inwestycji 48. BILLERT Andreas. Poznaniowi brak wizji I rozm. Anna Plenzler. - Fot. II Głos Wie/kop , nr 35, s. 19 Rozmowa ze specjalistą w zakresie problemów rozwoju i rewitalizacj i miast 49. bok. Pod Kaponierą: projekt [multimedialny] : trasa 06 połączy Poznań z Hanowerem. - Fot. II Glos Wie/kop , nr 21, s DJACZENKO Józef. Tramwajem na Ławicę? : zagospodarowanie Jeżyc. - Fot. II Gaz. Pozn , nr 13, s KA YSER Tomasz. Dyskusja z emocjami I rozm. Piotr Talaga. - Portr. II Głos Wielkop , nr 111, s. 3 Rozmowa z za s tępcą prezydenta Poznania 52. KISIEL Bogna, TRZEBlATOWSKI Bartosz. Kto dostanie Gajową? : inwestorzy zabiegają o Jeżyce [w Poznaniu]. - Fot. II Glos Wie/kop , nr 35, s. IS 53. TRĘBACKI Jacek. Co warto w Poznaniu? rozm. Sławomir Kmiecik. - Portr. II Głos Wie/kop , nr 74, s. 2 Promocja miasta Słupca, okręg 58. MIZERSKA Henryka. Ziemia Warta Odkrycia. - Fot. II Prz. Wie/kop , nr 2, s Realizacja projektu Leader+ "Ziemia Warta Odkrycia - partnerstwo na rzecz rozwoju ziemi słupeckiej" Sokolna, pow. Złotów 59. GŁ YŻEWSKA A. Młodzi mało aktywni : zdecydowali o zadaniach w swojej wsi. - Fot. II Akt. Loka/ , nr 20, s. 25 Sompolno, pow. Konin, gmina 60. GMINA Sompolno : [informator] I Urząd Miejski w Sompolnie. - [B.m., b.r.]. - Składanka : fot. Stara Wiśniewka, pow. Złotów 61. OPLATEK Ł. Tęsknią za gromadą. - Fot. II Akt. Lokal , nr 13, s. 28 Rychwał, pow. Konin, gmina 54. BART CZAK Jan. Dla dobra mieszkańców [Leader+] projekt finansowany z Unii Europejskiej "Partnerstwo dla Ziemi Staromiejskiej i Rychwalskiej" : [rozmowa z wójtem] I rozm. Z.N. II Prz. Koniń , nrlo,s. 4 Dot. także gminy Stare Miasto, pow. Konin Rydzyna, pow. Leszno, gmina Pisarczyk Edward. Miejsca pamięci narodowej w gminie Rydzyna = poz. 536 Skoki, pow. Wągrowiec, gmina 55. LUBA WY E. Skoki w statystyce II Wiad. Skoc , nr 2, s. 2 Gmina w 2005 roku Skórka, pow. Złotów 56. GŁ YŻEWSKA A. Skórka w sieci promocja swojej miejscowości. - Fot. II Akt. Lokal , nr 21, s.36 Stare Miasto, pow. Konin, gmina Bartczak Jan. Dla dobra mieszkańców: [Leader+] projekt finansowany z Unii Europejskiej: "Partnerstwo dla Ziemi Staromiejskiej i Rychwalskiej" : [rozmowa z wójtem] I rozm. Z.N. = poz. 54 Suchy Las, pow. Poznań 62. WRÓBEL Stanisław. Kilka pytań do... I rozm. KrzysztofPilas II Gaz. Sucho/es , nr 6, s Osiedle Grzybowe. Rozmowa z przewodniczącym zarządu Suchy Las, pow. Poznań, gmina 63. ZAPRASZAMY do gminy Suchy Las :) : tradycja i onowczesność, sport i rekreacja, dynamiczny rozwój : [informator]. - [Suchy Las, b.r.] - Składanka: fot. Tekst także w jęz. angielskim i niemieckim Swarzędz, pow. Poznań, gmina 64. SWARZĘDZ : dobrze trafiłeś : [informator] I Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Burmistrz Miasta Gminy Swarzędz. - [Swarzędz, b.r.]. - Składanka: fot.

27 25 Szamocin, pow. Chodzież 65. SZAMOCIN / Urząd Miasta i Gminy Szamocin. - [Szamocin: UMiG, b.r.]. - 1 płyta CD Ujście, pow. Piła, gmina 72. WYDARZYŁO się w 2005 roku. - Fot. II Ujskie Sp, , nr l, s. 8-9 Szamotuły 66. GRABOWSKI Jacek. Wizytówki Szamotuł : burmistrz dr Jacek Grabowski / rozm. z Mariolą Zdancewicz. - Fot., portr. II Welcome to Poznań , nr 2, s. 2; Dlaczego Szamotuły? - Fot. II Tamże. - S. 3-4 Tekst także w jęz. angielskim Tamówka, pow. Zlotów, gmina 67. GL YŻEWSKA A. Kamyczki Szczepańskiego sesja Rady Gminy. - Fot. IIAkt. Lokal , nr 13, s GL YŻEWSKA A. Zasłona milczenia. - Fot. II AleJ. Lokal , nr 18, s. 25 Dot. m.in. budżetu Trzemeszno, pow. Gniezno 69. JANKOWSKI Dariusz. Kalendarium wydarzeń 2005 II Kosynier , nr 1, s. l, 4, Turek 70. TUREK - zawsze po drodze. - Fot. II Gaz. Pozn.; Ziem. Kalis , nr 68 dod. Wiadomości Gospodarcze, s. XIV Turek, gmina 71. [GMINA Turek). - Fot. II Ziem. Kalis , nr 68 dod. Wiadomości Gospodarcze, s. XV Wersk, pow. Zlotów 73. OPŁATEK Ł. Wsi spokojna, wsi wesoła. - Fot. II Akt. Lokal , nr 15, s. 49 Witoslaw, pow. Leszno 74. JĘDRAŚ Stanisław. Witosław - przeszłość i teraźniejszość : opis wsi [od 1301 r.]. - Fot., ił. II Zesz. Osiec , z. 14, s. 2-6 Września, powiat 75. POWIAT wrzesiński : [informator] I projekt Przemysław Nowaczyk. Września: Starostwo Powiatowe we Wrześni, [b.r.] s. : fot. Zakrzewo, pow. Zlotów, gmina 76. OPŁATEK Ł. Wieś jak nowa: gmina Zakrzewo. - Fot. II Akt. Lokal , nr 19, s. 18 Program "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" 77. OPŁATEK Ł. Zakrzewska mentalno ś ć. - Fot. II Akt. Lokal , nr 15, s ROZWOROWSKA-MAJDA Julia. Przykręci ć śrubkę. - Fot. II Akt. Lokal , nr 18, s. 16 Zlotów, gmina 79. JUSTYNA J. Strefa bez strefy: szansa rozwoju. - Fot. II Akt. Lokal , nr 19, s JUSTYNA Janusz. Uchwalili PRL. - Fot. II AleJ. Lokal , nr 12, s. 13 Dot. m.in. "Planu rozwoju lokalnego gminy Złotów na lata " 5. Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia a. zbiorowe 81. A.I.M-M. Zasłużeni dla miasta [i gminy Ostrzeszów} : radni docenią Władysława Grafa i Eyvinda Grundta II Twój Puls Tygod , nr 21, s. 5; REK. Medale dla Grundta i Grafa. - Portr. II Tamże. - nr 23,s.5 WI. Graf - ostrleszowski fotografik i regionalista oraz E. Grundt - syn norweskiego oficera, wi ęźni a ostrteszowskiego Oflagu XXI C, współpracownik Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie Ambroży Janusz. 60 lat działalności Towarzystwa Miłośników Gniezna = poz. 1453

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2010 ZESZYT 3 Poznañ 2011 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 7 Poznań 2009 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 7 Poznań 2009 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2008 ZESZYT 1 Poznañ 2008 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2008 ZESZYT 2 Poznań 2009 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2008 ZESZYT 2 Poznań 2009 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2008 ZESZYT 2 Poznañ 2009 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2008 ZESZYT 4 Poznañ 2009 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2012 ZESZYT 5 Poznañ 2013 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 1 Poznań 2006 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 1 Poznań 2006 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2012 ZESZYT 2 Poznañ 2013 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 4 Poznań 2008 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 4 Poznań 2008 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY. W~_9ZN~NIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY. W~_9ZN~NIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY. W~_9ZN~NIU 2006 ZESZYT 4 Poznań 2007 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 4 Poznań 2007 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Bibliografia Bibliografii Polskich 2008

Biblioteka Narodowa Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Bibliografia Bibliografii Polskich 2008 ISSN 2082-9906 Biblioteka Narodowa Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Bibliografia Bibliografii Polskich SPIS TREŚCI Wstęp........................................ 2 Wykaz czasopism i innych wydawnictw

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KROSNIE wojewodzka BIBLIO.TEKA PUBLICZNA W PRZEMYSLU WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOBRZEGU BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO 2007 Turek 2008 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, Rzeszbw 1985 2 i Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji,i Bibliografii ~e~ionalnd Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojew6dzkiej i w Rzeszowie Opisy zebraty: J6zefa Malinowska, Paulina

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1 styczeń-marzec 2009 poz. 1-296 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIE~~SKIEGO, PRZEMY SKIEGO, RZESZOW SKIEGO I TARNOBRZESKIEGO Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficmym Wojewbdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicmej w Rzeszowie Rada Wydawnicza:

Bardziej szczegółowo

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ Bibliography Bibliografia of Publications publikacji o prasie on the Press in 2002 za rok 2002 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 3 lipiec-wrzesień 2013 poz. 482-703 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

Nr 47-53(1996-1999) 0239-4251 rocznik Nr 43/44, 49-

Nr 47-53(1996-1999) 0239-4251 rocznik Nr 43/44, 49- Czasopisma, które przestały się ukazywać lub nie są aktualnie prenumerowane, znajdują się w magazynie i są dostępne po wypełnieniu rewersu. Tytuł Podtytuł ISSN częstotliwość wydań Acta Poloniae Historica

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Gazety. Czasopisma. str. 1. Wykaz gazet i czasopism: 2015 r. Dziennik Gazeta Prawna (Pakiet Premium) Dziennik Trybuna. Express Ilustrowany

Gazety. Czasopisma. str. 1. Wykaz gazet i czasopism: 2015 r. Dziennik Gazeta Prawna (Pakiet Premium) Dziennik Trybuna. Express Ilustrowany Gazety Dziennik Gazeta Prawna (Pakiet Premium) Dziennik Trybuna Express Ilustrowany Fakt (mut. dla Łodzi) Gazeta Polska Codziennie Gazeta Wyborcza (mut. dla Łodzi) Nasz Dziennik Parkiet Polska Dziennik

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 4 październik-grudzień 2009 poz. 917-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 2 kwiecień-czerwiec 2009 poz. 297-591 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2011 nr 1-4 styczeń-grudzień 2011 poz. 1-1198 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2010 nr 1-4 styczeń-grudzień 2010 poz. 1-1312 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo