, WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ", WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU"

Transkrypt

1 , WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2005 ZESZYT 7 Poznań 2006

2

3 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2005 ZESZYT 7 Poznań 2006

4 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia Bibliografii Regionalnej Wielkopolski Poznań, ul. Kramarska 32 Opisy zebrały: Anna B a r t k o w i a k, Marta G i b o w s k a, Felicja J ó ź w i ak, Maria R y n a r z e w s k a R e d a k cj a: Beata N o w ak.-c::> J L l') /1 ("':, ':l, ) u ISSN X Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury Poznań, ul. Prusa 3 Nakład: 342 egz.

5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów i symboli stosowanych w bibliografii Wykaz tytułów czasopism wykorzystanych w bibliografii oraz ich skrótów I. ZAGADNIENIA OGÓLNE l. Bibliografie. Katalogi Czasopisma Opracowania dotyczące całego regionu Poszczególne okręgi i miejscowości Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia a) Zbiorowe b) Indywidualne II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE l. Geodezja. Geologia. Gleboznawstwo Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i środowiska a) Rezerwaty przyrody, ogrody, parki Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja Mapy. Kartografia III. LUDNOŚĆ IV. HISTORIA l. Opracowania ogólne. Historiografia Nauki pomocnicze historii Archeologia Historia Wielkopolski a) Do połowy XV wieku b) Od połowy XV wieku do 1793 roku c) Od 1793 do 1918 roku d) Od 1918 do 1939 roku. Powstanie wielkopolskie e) Od 1939 do 1945 roku Historia poszczególnych okręgów i miejscowości Historia nauki, oświaty i kultury V. ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE l. Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka a) Technika. Informatyka 2. Urbanistyka. Budownictwo Przemysł a) Zagadnienia ogólne b) Gómictwo c) Przemysł energetyczny d) Hutnichvo e) Przemysł elektromaszynowy f) Przemysł chemiczny g) Przemysł budowlany h) Przemysł ceramiczny i szklarski l i) Przemysł drzewno - papiemiczy j) Przemysł lekki k) Przemysł spożywczy I) Przemysł poligraficzny. Drukarstwo ł) Inne gałęzie przemysłu Drobna wytwórczość. Usługi

6 a) Przemysł drobny. Rzemiosło b) Spółdzielczość pracy c) Usługi Gospodarstwo wiejsk ie a) Rolnictwo., b) Up rawa i ochrona roślin c) Hodowla zw i e r ząt. Weterynaria d) Mechanizacja rolnictwa e) Melioracje f) Og!"odn ictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo g) L eś nictwo. Ł owiectwo h) Rybacr-vo. Wędkarstwo Gospodarka wodna HandeL Żyw i en i e zhiorowe a) Handel b) Organjz.8.cja targów c) lrnprezy targo\ve d) '7~(\v i en1e zb iorowe Finanse. Budż e t. Ubezpieczenia Konl unikacja I ł ) 1~r unsp o rt h' ) ŁączrlO Ś Ć Gospodarka kom unalna. Hotelarstwo ~ dk k - \..Jospo nr. a m lesz 'amowa ) PO.Żilr n ictv,/ (,) , VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE i POUTYCZNE Zagadnienia ogólne. Życ ic społeczne i po iityczne regionu od J 945 r Partie P C) j it)-' c złl e , Organizacje sp o łeczrle Organ izac j e młodzieże v/e ZagELdnienia. społeczne a) Praca. Samorząd pracowniczy. Zagadnienia socjalne b) Z\viazki.. zawodo\ve c) Z d. l. 9~ aga mema socjo oglczne ) d) Pon 10C społeczlla e) Patologia społeczn a ó. U roczystośc i i obchody VII I. IX. X. ZAG ADN IEN IA PRA WNO -- ADMINISTRACyJNE l. Adm inistracja. Sa mor ząd terytorialny a) Ad ministracja , b) Samorząd terytorialny Zagadni eni a prawne. Sądownictwo l Bezpieczeństwo pub liczne O!? _.? J. WOJSKO. OBRONA CYWiLNA OCI-IRONA ZDROWIA , Zagadnienia ogó lne. Stan sanitarny......! Lecznictwo Apteki XI. NAUKA. OSWIA TA. KULTURA......! 05 l. Nauka. Organizacje i placówki naukowe ! Sz kolnictwo 'vvyższe , Oświa ta a) Zagadnienia ogó lne O b) Opieka nad dzieckiem i młodzieżą. Wychowanie przedszkolne......!!! c) Szkolnictwo podstawowe l!! d) Szkolnictwo specjalne e) Szkolnictwo ś re dnie ogólnokształcące... 1!3 f) Szkolnictwo artystyczne

7 g) Szkolnictwo zawodowe. Oświata dorosłych Kultura a) Zagadnienia ogólne b) Imprezy kulturalne c) Towarzystwa kulturalne. Ruch regionalny d) Domy kultury. Kluby. Świetlice e) Amatorski ruch artystyczny f) Muzea. Wystawy g) Radio i telewizja h) Kultura fizyczna. Sport XII. JĘZyKOZNAWSTWO XIII. LITERATURA l. Teksty literackie Krytyka i życie literackie XIV. SZTUKA l. Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków Plastyka Teatr. Estrada Muzyka Fotografika Film. Kino XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE XVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA l. Ruch wydawniczy. Księgarstwo Biblioteki. Czytelnictwo Informacja naukowa i multimedialna Czasopiśmiennictwo Archiwa INDEKS AUTORSKI INDEKS PRZEDMIOTOWY

8 WYKAZ WAżNIEJSZYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII bibliogr. dot. dwumies. dwutyg. dzien. ed. fot. fragm. il. lm. jęz. k. kom. red. kwart. maszyn. mies. nacz. nr okł. oprac. polem. popr. portr. półr. przedm. pw. R. red. Roczn. rozm. rys. tab. tab I. tłum. tyg. uzup. wkł. woj. wyd. wyd. spec. wypow. z. zob. bibliografia dotyczy dwumiesięcznik dwutygodnik dziennik editor fotografia( a) fragment ilustrował(a), ilustracje imienia język karty Komitet redakcyjny kwartalnik maszynopis miesięcznik naczelny numer okładka opracował(a) polemika poprawione portret półrocznik przedmowa pod wezwaniem rok redaktor rocznik rozmowa / rozmawiał rysował, rysunki tabela tablica tłumaczył( a) tygodnik uzupełnione wkładka województwo wydanie wydanie specjalne wypowiedzi zeszyt zobacz

9 WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM WYKORZYSTANYCH W BIBLIOGRAFIl ORAZ ICH SKRÓTÓW Wykaz zawiera wszystkie tytuły czasopism zarejestrowane w bazie danych ABC Absolw. AE Acta Myc. Acta Om. Acta Parasit. Acta Scansen. Acta UL, Fol. Anthrop. Acta UL, Fol. Libr. Acta UNC, Zabytkozn. Acta Univ. Wratisl., Hist. Acta Univ. Wratisl., Prawo Akant Akt. Gm. Krzykosy Akt. Lokal. Alm. Hist. Alma Mater Analecta Analecta Crac. Animaliscience Ann. Missiol. Posn. Ann. Soc. Geol. Pol. APS Arbor. Kór. Arch. Bib!. Muz. Arch. Pol. Arch. Tech. Masz. Aut. Archeion Archaeol. Hist. Pol. Archaeol. Pol. Archeol. Pol. Archit. Mur. Arkusz Ars. Senes. Arsenał Pozn. Art & Business Art. Inq. Art. Quaest. ARTeon Asekuracja Asnykowiec Aten. Kapł. Atest Aura Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. A Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. B Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. C Ba\can. Posn. Barok Bemak Bez Dogmatu Bezpł. Tyg. Pozn. Biblia i Ekumenizm Absolwenci AE Acta Mycologica Acta Omithologica Acta Parasitologica Acta Scansenologica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Anthropologica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum Acta Universitatis Nicolai Copemici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo Aktualności Gminne. Miesięcznik gminy Krzykosy Aktualn o ści Lokalne Almanach Historyczny Analecta Cracoviensia Annales Missiologicae Pospanienses Annales Societatis Geologorum Poloniae Akademicki Przegląd Sportowy Arboretum Kórnickie Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne Archiwista Polski Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji Archaeologia Historica Polona Archaeologia Polona Archeologia Polska Architektura Murator Ars Senescendi Arsenał Poznański Art lnquiry Artium Quaestiones Ateneum Kapłańskie Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią Seria A - Geografia Fizyczna Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B - Botanika Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C Zoologia Balcanica Posnaniensia Bezpłatny Tygodnik Poznański

10 8 Biblioteka Biblioteka PHTN Bibliotekarz Bibl. Pozo. Bibliot. Kazn Biol. BulI. Posn. Biol. w Szk. Biotechnologia Biul. Gł. Bibl. Lek. Biul. Hist. Pogr. Biul. Hist. Szt. Biul. Hist. Wychow. Biul. Inf. AM Pozn. Biul. Inf. AWF Biul Inf. Burmistrza Kłodawy Biul. Inf. Pow. Koniń. Biul. Inf. Sądu Lek. Biul. Inf. Św. Zw. Żoł. AK Wielkop. Biul. Inf. WIL Biul. Inf. ZM Czarnkowa Biul. Inf. ZM Kłodawa Biul. TPN Biul. Miej. Biul Mosiń. Biul. Oceny Odm. Biul. Par. Kraj. Wielkop. Biul. Pobiedzis. Biul. Pow. Pozn. Biul. PTOP "Salamandra" Biul. PWSZ Konin Biul. Stow. Gmin i Powiatów Wielkop. Biul Stow. Muzeów Biul. Stow. Rzecz. Biul. WOlA Blisko Siebie Bus. Pol. Cała Ty Chem. Inż. Ekol. Chem. w Szk. Chir. Narz. Ruchu Chodzieżanin Chrońmy Przyr. ColI. Theol. Adal. Czas. Kult. Czas Praw. - Hist. Czempiń Cztery Kąty Debiuty Nauk. Stud. WSB Dekada Lit. Dendrobiology Dialog Diec. Kal. Doradca Dyr. Szk. Biblioteka Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego Bibliotekarz Poznański Biblioteka Kaznodziejska Biological Bulletin ofposnan Biologia w Szkole Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej Biuletyn Historii Pogranicza Biuletyn Historii Sztuki Biuletyn Historii Wychowania Biuletyn Informacyjny Akademii Medycznej w Poznaniu Biuletyn Informacyjny Akademii Wychowania Fizycznego Biuletyn Informacyjny Burmistrza Kłodawy Biuletyn Informacyjny Powiatu Konińskiego Biuletyn Infomlacyjny Sądu Lekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska Biuletyn Informacyjny. Wielkopolska Izba Lekarska Biuletyn Informacyjny. Zarząd Miasta Czarnkowa Biuletyn Informacyjny Zarządu Miejskiego w Kłodawie Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Miejski Biuletyn Mosiński Biuletyn Oceny Odmian Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski Biuletyn Pobiedziski Biuletyn Powiatu Poznańskiego Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Biuletyn Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej Business Polonia Chemia i Inżynieria Ekologiczna Chemia w Szkole Chirurgia Narządów Ruchu Chrońmy Przyrodę Ojczystą Colloquia Theologica Adalbertina Czas Kultury Czasopismo Prawno - Historyczne Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej Dekada Literacka Diecezja Kaliska Dyrektor Szkoły

11 9 Dzieje Najnow. Dzień Jeżyc Dzień Nowotom. - Grodzis. Dzień Wolszt. Dziś Ecclesia Wielkop. Echa Opal. Echa Przeszł. Echo Echo Dopiewa Echo Koźmina Echo Lubonia Echo Turku Eduk. dla Bezp. Eduk. Doros. Eduk. Filoz. Eduk. Multimed. Eduk. Ustaw. Doros. Edukacja Eko i My Ekon. Org. Przeds. Ekonomista Ekopartner Er (r) go Erica Polon. Etnogr. Pol. Europa Exit Expr. Pozn. Fakty AM Fakty Jar. Fakty Krot. Fides Filantrop Filat. Kalis. Filat. Pol. Fol. For. Pol. Ser. B Fol. Hist. Artium, Ser. Nowa Fol. Praehist. Posn. Fol. Turist. Font. Archaeol. Posn. Food Science Forestry Format Foto - Zeszyty Fotografia Fragm. Faun. Gaz. Bank. Gaz. Goliń. Gaz. Gost. Gaz. Jar. Gaz. Kleczew. Gaz. Kośc. Gaz. MaI. i Poet. Gaz. Obs. IM GW Gaz. Ostrow. Gaz. Pozn. Gaz. Prawna Gaz. Samorz. i Adm. Gaz. Sucholes. Gaz. Szamot. Gaz. Śrem. Dzieje Najnowsze Dzień Nowotomysko - Grodziski Dzień Wolsztyński Ecclesia Wielkopolski Echa Opalenickie Echa Przeszłości Edukacja dla Bezpieczeństwa Edukacja Dorosłych Edukacja Filozoficzna Edukacja Multimedialna Edukacja Ustawiczna Dorosłych Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Erica Polonica Etnografia Polska Europa Wschodu i Zachodu Express Poznański Fakty Akademii Medycznej w Poznaniu Fakty Jarocińskie Fakty Krotoszyńskie Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych Filantrop Naszych Czasów Filatelista Kaliski Filatelista Polski Folia Forestalia Polonica. Seria B Drzewnictwo Folia Historiae Artium. Seria Nowa Folia Praehistorica Posnaniensia Folia Turistica Fontes Archaeologici Posnanienses Food Science and Technology Fragmenta Faunistica Gazeta Bankowa Gazeta Golińska Gazeta Gostyńska Gazeta Jarocińska Gazeta Kleczewska Gazeta Kościańska Gazeta Malarzy i Poetów Gazeta Obserwatora IMGW Gazeta Ostrowska Gazeta Poznańska Gazeta Prawna Gazeta Samorządu i Administracji Gazeta Sucholeska Gazeta Szamotu Iska Gazeta Śremska

12 10 Gaz. Targ. Gaz. Wielkop. Gaz. Witkow. Gaz. Wyb. Gaz. Zamkowa Gaz. Ziemi Rychtal. Gens Geol. Quart. Geologia (Kraków) Geologos Ginek. Prakt. Głos Koła Głos Konkur. Głos Lipna Głos Polit. Głos Szamot. Głos Śrem. Głos Wągrow. Głos Wielkop. Głos Ziemi Szamot. Goniec Lwówecki Gosp. Nar. Gościniec Grabonos. Zap. Region. Grot Guliwer Herba Pol. Heureka Hod. Roś!. i Nasien. Humaniora Ibis Pozn. IKS Inf. Bib!. Gł. AM Pozn. Inf. Klubowa Inf. Kult. i Turyst. Połud. - Zach. Wielkop. Inf. Miasta Luboń Inf. Międzych. Inf. Pow. Wrzes. Inf. Region. Krotoszyn Inf. Swarzędzki Informator RSR RP Inż. Ochr. Środ o Jantar. Szlaki Jesteśmy Jęz. Jęz. Obce Szk. Pol. Jour. ofplant Protect. Kalis. Stud. Teo!. Kalisia Nowa Kalisz. w Warsz. Katecheta Katedra Kino Klin. Perinat. i G inek. KNC Konie i Rumaki Kos. Bukow. Kosmos Kostrzyńskie ABC Gazeta Targowa Gazeta Wielkopolska Gazeta Witkowska Gazeta Wyborcza Gazeta Zamkowa Gazeta Ziemi Rychtalskiej Geological Quarterly Ginekologia Praktyczna Głos Konkursowy Głos Politechniki Głos SzamotuIski Głos Śremski Głos Wągrowiecki Głos Wielkopolski Głos Ziemi Szamotulskiej Gospodarka Narodowa Grabonoskie Zapiski Regionalne Herba Polonica Hodowla Roślin i Nasiennictwo Ibis Poznański Informator Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu Informacja Klubowa. Wielkopolski Klub Kapitału Informator Kulturalny i Turystyczny Południowo - Zachodniej Wielkopolski Informator Miasta Luboń Informator Międzychodzki Informator Powiatu Wrzesińskiego Informacje Regionalne. Krotoszyn Informator Swarzędzki Informator / Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej Inżynieria i Ochrona Środowiska Jantarowe Szlaki Języki Obce w Szkole Język Polski Journal ofplant Protection Research Kaliskie Studia Teologiczne Kaliszanie w Warszawie Kliniczna Perinatologia i Ginekologia Króluj nam Chryste Kosynier Bukowski

13 Kosynier Kośc. Gaz. Samorz. Kórniczanin Krajozn. i Turyst. Kresy Kron. M. Pozn. Kron. Szczec. Kron. Śremu Kron. UAM Pozn. Kron. Wie!kop. Kukurydza Kulisy Gnieźn. Kult. w Kraju Kult. Współcz. Kupiec Wielkop. Kur. Puszczyk. Kur. Rogoziń. Kur. Szamociń. Kurenda Kwart. Artyst. Kwart. Hist. Kwart. Hist. Kult. Kwart. Hist. Nauki Kwart. Hist. Prasy Pol. Kwart. Hist. Żyd. Kwart. Nowot. Kwart. Wrzes. LA Land. Anal. Lech Lednica Leszcz. Not. Akad. Leszcz. Zesz. Muzea!. Ling. Posn. List do Chorych Lit. Lud. Liturg. Sac. Lofer Logistyka Lud Ludzie. Wydarzenia Lambin. Rocz. Muz. Mag. Inf. Gm. Nowy Tomyśl Mag. Samorz. Management Mars Mater. Dziej. Kult. Bydg. Mater. Inf. Spr. Mater. Zach. - Pom. Med. Sport. Megaron Megaron Kur. Merkur. Leszcz. Merkur. Mosiń. Metafora Miast. Pozn. Miasto Mies. Kośc. Archidiec. Pozn. Mies. Sucholes. Miłujcie się! Misc. Hist. - Arch. 11 Kościańska Gazeta Samorządowa Krajoznawstwo i Turystyka Kronika Miasta Poznania Kronika Szczecina Kronika Śremu Kronika Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Kronika Wielkopolski Kulisy Gnieźnieńskie Kultura w Kraju i na Świecie Kultura Współczesna Kupiec Wielkopolski Kurier Puszczykowski Kurier Rogoziński Kurierek Szamociński Kwartalnik Artystyczny Kwartalnik Historyczny Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Kwartalnik Historii Nauki i Techniki Kwartalnik Historii Prasy Polskiej Kwartalnik Historii Żydów Kwartalnik Nowotomyski Kwartalnik Wrzesiński LA Landform Analysis Leszczyński Notatnik Akademicki Leszczyńskie Zeszyty Muzealne Lingua Posnaniensis Literatura Ludowa Liturgia Sacra Ludzie. Wydarzenia. Rocznice Łambinowicki Rocznik Muzealny Magazyn Informacyjny Gminy Nowy Tomyśl Magazyn Samorządo'NY Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Materiały. Informacje, Sprawozdania Regionalnej Izby Pamiątek Oświatowych Materiały Zachodniopomorskie Medycyna Sportowa Megaron Kurier Czytelniczy Merkuriusz Leszczyński Merkuriusz Mosiński Miasteczko Poznań Miasto: Społeczność, Środowisko, Zarządzanie Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej Miesięcznik Sucholeski Miscellanea Historico - Archivistica

14 Misyjne Drogi MM Mag. Przem. Monitor Wielkop. Morena Museion Myśl Pol. Na Ostrowo Szlaku Na Zachód Nad Obrą N adnot. Echa Nadwarciań. Rocz. Hist. - Arch. Najwyż. Czas Napis Nasz Dzień po Dniu Nasz Grunwald Nasz Powiat Nasz Pow. Chodzies. Nasza Przeszł. Nasza Starołęka Nasza Wielkop. Nasze HisL Nasze J eżyce Nasze Sprawy Nasze Wiad. Śrem. Natur. Fibr. Nauka Nauka i Przyszło Nauka Pol. Neodidagmata Neofilolog Net. Gazeta Neuroskop Nie Niedziela Normalizacja Not. Dobrzyc. Not. Om. Not. Wyd. Nowa Gaz. Gost. Nowa PoIsz. Nowa Szk. Nowa Wieś Nowe Książ. Nowe Państ. Nowe Życie Gosp. Naw. Komar. Naw. Lek. Naw. Szpital. Naw. Wrzes. Nowy Wiek Obr. PIast. Obs. Kaźmier. Obs. Międzych. Obs. Wrzes. Obywatel Ochr. Roś\. Ochr. Zabyt. Odkrywca Odra Onomastica Opatowianin Opcje Operomania 12 MM Magazyn Przyrnysłowy Monitor Wielkopolski Myśl Polska Na Ostrowskim Szlaku Na Zachód od Poznania Nadnoteckie Echa Nadwarciański Rocznik Historyczno - Archiwalny Najwyższy Czas Nasz Powiat Chodzieski Nasza Przeszłość Nasza Wielkopolska Nasze Historie Nasze Wiadomości Śremskie Natural Fibres Nauka i Przyszłość Nauka Polska Notatki Dobrzyckie Notatki Ornitologiczne N otes Wydawniczy Nowa Gazeta Gostyńska Nowa Polszczyzna Nowa Szkoła Nowe Książki Nowe Państwo Nowe Życie Gospodarcze Nowiny Komornickie Nowiny Lekarskie = Medical News Nowiny Szpitalne Nowiny Wrzesińskie Obróbka Plastyczna Metali Obserwator Kaźmierski Obserwator Międzychodzki Obserwator Wrzesiński Ochrona Roślin Ochrona Zabytków

15 Opiekun Orbis Ling. Orędownik MiG Ostroróg Ostatni Dzw. Ostrzesz. Kron. Reg. Otolar. Pol. Otwarta Szk. Pacjent Wielkop. Paedag. Christ. PAL Prz. Artyst..- Lit. Palestra Pam. Bib!. Kór. Pam. Lit. Pam. Pol. Tow. Tatrzań. Pam. Słow o Pam. Tow. Miłoś. Ziemi Kośc. Pan. Grodzis. Pan. Leszcz. Pan. Pol. Miast Pan. Wielkop. Kult. Państ. i Prawo Parki Nar. Partner Targ. Pediat. Prakt. Pegaz Phytopat. Po!. Pielęg. Pol. Pieśń Skrzydl. Piotrk. Stud. Pedag. Plama Pod!. KWaJt. Hum. Poez. Dzis. Pogranicza Poj ezierze Pol. Ang. Stud. Foi. Drob. Pol. J. Ecol. PoL J. Environ. Po!. Market Pol. Prz. Kartogr. Polagra Polityka Polit. Społ. Polonica Polonistyka Por. Bib!. Por. Bibliogi". - Metod. Por. Gosp. Por. Handl. Por. Jęz. Por. Rest. Post. Bioch. Post. Fiz. Post. NCOIlat. Post. Ochr. Roś!. Pow. Chodzies. Pow. Kol. Pozn. Pegaz Pozn. Rocz. Arch. - Hist. Pozn. Spotk. Język. Pozn. Storn. Pozn. Stud. Polon. Pozn. Stud. Teol. 13 Orbis Linguarum Orędownik Miasta i Gminy Ostroróg Ostatni Dzwonek Ostrzeszowska Kronika Regionalna Otolaryngologia Polska Otwarta Szkoła Pacjent Wielkopolski Paedagogia Christiana PAL Przegląd Artystyczno - Literacki Pamiętnik Biblioteki Kómickiej Pamiętnik Literacki Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Pamiętnik Słowianski Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej Panorama Grodziska ParlOrama Leszczyńska Panorama Polskich Miast Panorama Wielkopolskiej Kultury Pmistwo i Prawo Parki Narodowe Pait ner Targowy Ped iatria Praktyczna Phytopatologia Polonica Pielęgni a rstwo Polskie Pieśń Skrzydlata Piotrkowskie Studia Pedagogiczne Podlaski Kwartalnik Humanistyczny Poezja Dzisiaj Polish Ang!osaxo!l Studie!:. Foiskie Drobiarsrwo Po!ish Journal of Ecoiogy Po!ish Joumal of Envirol1lTlentaJ Stllciies Po lish Mnrket Polski Przegląd Kartograficzny Polityka Społeczna Poradnik Bibliotekarza Poradnik Bibliograficzno - Metodyczny Poradnik Gospodarski Poradnik Handlowca Poradnik Językowy Poradnik Restauratora Postępy Biochemii Postępy Fizyki Postępy Neonatologii Postępy w Ochronie Roślin Powiat Chodzieski Powiat Kolski Poznański Pegaz Poznański Rocznik Archiwalno - Historyczny Poznańskie Spotkania Językoznawcze Poznańska Stomatologia Poznańskie Studia Polonistyczne Poznańskie Studia Teologiczne

16 14 Pozn. Univ. Econ. Poznaj Swój Kraj Poznań - PanOl'ama Pr. Hist. - Arch. Pr. Inst. Tech. Bud. Pr. Inst. Techno!. Drew. Pr. Języko zn. (Katow.) Pr. Komis. Archeol. PTPN Pr. Komis. Bud. i Mehit. PTPN Pr. Komis. Bud. Masz. PTPN Pr. Komis. Hist. Szt. PTPN Pr. Komis. Hist. PTPN Pr. Komis. Jęz. PTPN Pr. Komis. Muzyk. PTPN Pr. Mater. MHZ. Archeol. Łódź, Ser. Archeol. Pr. Nauk. Kul t. Fiz.lWSP Częst. Pr. Nauk. Pedagog./WSP Cz ęs t. Pr. Przem. lllst. Maszyn r~ol. Pr. Ucze~,t. Stlld. Dokt. PI. z Zakresu Nauk KO i. PT PN Prawo i Życie Press Probl. Dydak. AR Pczn. ProbJ. Hum. Prob!. Opieko - Wyehow. Probl. Rodz. Probl. Społ. Ruchu Nauk. Probl. Turyst. Prob!. TurysL Hot. Prok. i Prawo Pro Libris Promesa Prosto z Ratusza Prolokół Kult. Prz. Antrop. Prz. Bibliot. Prz. Geod. Prz. Geogr. Prz. Geoi. Prl.. Gnieźn Prz. Hand. Prz. Hist. - OŚw. Prz. Hist. - Wojs. Prz. Hum. Prz. Kol. Prz. Komunał. Prz. KoniIl. Prz. Leś. Prz. Nauk. fnst. Wychow. Fiz. Prz. Nekiel. Prz.Org. Prz. Politol. Prz. Pol. Prz. Pow. Prz. Powsz. Prz. Przyr. The Poznań University Economics Review Prace Historyczno - Archiwalne Prace Instytutu Techniki Budowlanej Prace Instytutu Technologii Drewna Prace Językoznawcze (Katowice) Prace Komisji Archeologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Prace Komisji Budownictwa i Architektury. PTPN Prace Komisji Budowy Maszyn. PTPN Prace Komisji Historii Sztuki. PTPN Prace Komisji Historycznej. PTPN Prace Komisji Językoznawczej. PTPN Prace Komisji Muzykologicznej. PTPN Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi. Seria Archeologiczna Prace Naukowe. Kultura Fizyczna/Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie Prace :Naukowe. Pedagogika/Wyższa Szkoła Pedagogiczna VI Częstochowie.Prace Przemy~;bwego Instytutu Maszyn Rolniczych Pnce lkzestników Studit,m Doktoranckiego Prace z Zakresu Nauk Rolniczych. PTPN Problemy Dydaktyki i Wycbowania w Akademii Rolniczej w Poznanill Problemy Humanistyki Problemy Opiekuńczo _. Wychowawcze Problemy Rodziny ProbleIT'y Społecznego Ruchu Naukowego P.:oblemy Turystyki Pro blemy Turystyki i Hotelarstwa Prokuratura i Prawo Protokół KulturcJny Przegląd r'\ntrodologici:ny Przegiąd Biblioteczny Przegląd Geodez:rjny Prz.egląd Geograficzny Przegląd Geologiczny Pr::egląd Gnieźnie!'!ski P rzegląd Handlowy Przegląd Historyczno - Oświatowy Przegląd Historyczno - Wojskowy Przegląd Humanistyczny Przegląd Kolski Przegląd Komunalny Przegląd Koniński Przegląd Leśniczy Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie Przegląd Nekielski Przegląd Organizacji Przegląd Politologiczny Przegląd Polonijny Przegląd Powiatowy Przegląd Powszechny Przegląd Przyrodniczy

17 15 Prz. Słupec. Prz. Wielkop. Prz. Wojsk Lot. Prz. Zach. Prz. Zach. - Pom. Prz. Zool. Przeciąg Przegląd Przekrój Przem. na Szlaku Piast. Przew. Katol. Przew. Targ. Miasta Pol. Przyj. Ludu Przyr. i Człow. Przyr. Połud. Wielkop. Quaest. Geogr. Quaest. Medii Aevi Quo Vadis Rachunkowość Rakoniew. Mag. Jnf. Raptularz Pozn. Ratusz Ratusz Trzcian. Reg. Biul. WSB Rejent Reporter Gnieźn. Res Facta Nova Rocz. AR Pozn. Botanika Rocz. AR Pozn. Rozprawy Naukowe Rocz. Archidiec. Pozn. Rocz. Bibl. Rocz. Dendrol. Rocz. Diec. Kal. Rocz. Dziej. Społ. Rocz. Hist. Rocz. Hist. Prasy Pol. Rocz. Hum. Rocz. Kalis. Rocz. Konill. Rocz. Lubus. Rocz. Łódz. Rocz. Muz. Nar. RoI. Rocz. Nadnot. Rocz. Nauk. A WF Pozn. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. Rocz. Nauk Polit. Rocz. Nauk Społ. Rocz. Nauk. WSHG Pozn. Rocz. Ochr. Środo Rocz. Otwoc. Rocz. Pleszew. Rocz. Sekc. Pedagog. WSF - P Krak. Rocz. Socjoł. Rodz. Rocz. Świętoch. Rocz. Teo!. (Lub.) Rocz. Ziemi Kłodz. Rokic. Wiad. Przegląd Słupecki Przegląd Wielkopolski Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Przegląd Zachodni Przegląd Zachodnio - Pomorski Przegląd Zoologiczny Przemiany na Szlaku Piastowskim Przewodnik Katolicki Przewodnik Targowe Miasta Polski Przyjaciel Ludu Przyroda i Człowiek Przyroda Południowej Wielkopolski Quaestiones Geographicae Quaestiones Medii Aevi Novae Rakoniewicki Magazyn Informacyjny Raptularz Poznański Ratusz Trzcianecki Regionalny Biuletyn Wyższej Szkoły Bankowej Reporter Gnieźnieński Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozpra'Wy Naukowe Rocznik Archidiecezji Poznańskiej Roczniki Biblioteczne Rocznik Dendrologiczny Rocznik Diecezji Kaliskiej Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych Roczniki Historyczne Rocznik Historii Prasy Polskiej Roczniki Humanistyczne Rocznik Kaliski Rocznik Koniński Rocznik Lubuski Rocznik Łódzki Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie Rocznik Nadnotecki Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" Rocznik Nauk Politycznych Roczniki Nauk Społecznych Rocznik Naukowy I Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Rocznik Ochrona Środowiska Rocznik Otwocki Rocznik Pleszewski Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie Roczniki Socjologii Rodziny Rocznik Świętochłowicki Roczniki Teologiczne. Lublin Rocznik Ziemi Kłodzkiej Rokickie Wiadomości

18 16 RoI. Spółdz. Ruch Muzycz. Ruch Praw. Rydzyna Rydzyniak Rzecz Krot. Rzeczpospolita Saec. Christ. Salv. Mater Samorz. Miej. Samorz. Tery t. Samorząd Sąsiadka- Czytaj Sąs iedzi Sąsiadom Scena Scr. Neophil. Posn. Seminare [Siedem] 7 Dni Kalisza Siewca Wielkop. Slav. Antiqua Slav. Occid. Slav. Orient. Sław. Gost. Słup. Społ. Stud. Hist. Otwarte Społem Spotk. zzabyt. Spraw. Archeol. Spr. Narod. Stop Wielkop. Streszcz. Ref. Stud. Biblio\. Stud. Demogr. Stud. Dokt. AE Pozn. Stud. Etno\. Antrop. Stud. Filo\. Po\. Stud. Franciszk. Stud. Germ. Posn. Stud. Gnes. Stud. Hist. Stud. Hist. Oecon. Stud. Hist. Slavogerm. Stud. Kosza\. - Kołob. Stud. Led. Stud. Mater. Dziej. Pałuk Stud. Mater. Hist. Wojs. Stud. Parad. Stud. Phys. Cult. Stud. Region. Lok. Stud. Roman. Posn. Stud. Ros. Posn. Stud. Ś\' Stud. Zach. Stud. Źródłozn. Suplement Sycyna Sygnały Wierzb. Szkice Hum. Szkice Koźmiń. Szkice Nadobrz. Rolnik Spółdzielca Ruch Muzyczny Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R ydzyna Tu i Teraz Rzecz Krotoszyńska Saeculum Christianum Salvatoris Mater Samorząd Miejski Samorząd Terytorialny Scripta Neophilologica Posnaniensia Siewca Wielkopolski Slavia Antiqua Slavia Occidentalis Slavia Orientalis Sławni Gostynianie Słupskie Studia Historyczne Społeczeństwo Otwarte Spotkania z Zabytkami Sprawozdania Archeologiczne Sprawy Narodowościowe Stop Wielkopolski Streszczenia Referatów Wygłoszonych w [... ] Roku / Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii Studia Bibliologiczne Studia Demograficzne Studia Doktorantów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Studia Etnologiczne i Antropologiczne Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Studia Franciszkańskie Studia Germanica Posnaniensia Studia Gnesnensia Studia Historyczne Studia Historiae Oeconomicae Studia Historica Slavo - Qermanica Studia Koszalińsko - Kołobrzeskie Studia Lednickie Studia i Materiały do Dziejów Pałuk Studia l Materiały do Historii Wojskowości Studia Paradyskie Studies in Physical Culture and Tourism Studia Regionalne i Lokalne Studia Romanica Posnaniensia Studia Rossica Posnaniensia Studia Śląskie Studia Zachodnie Studia Źródłoznawcze Sygnały Wierzbinka Szkice Humanistyczne Szkice Koźmińskie Szkice Nadobrzańskie

19 Śląsk ŚI. Stud. Hist. - Teol. Średz. Kwart. Kult. Świat Kolei Świat Rodz. Świat Targów Światło Św. Gabriel Teatr Ten Świat Teol Prakt. Top Agrar Topos Transp. i Komunik. Trybuna Twórczość Tyg. Not. Tyg. Nowy Tyg. Pil. Tyg. Powsz. Tyg. Solidarność Tyg. Śrem. Tygiel Kult. Ujskie Spr. Varia Variab. and Evol. W Drodze Warta Wawrzyniec Welcome to Poznań Wędrownik Wiad. Archeol. Wiad. Archidiec. Gnieźn. Wiad. Bot. Wiad. Chem. Wiad. Eko!. Wiad. Ent. Wiad. Grodzis. Wiad. Hist. Wiad. KościalI. Wiad. Kramskie Wiad. Lokal. Wiad. Miejskogór. Wiad. Numiz. Wiad. Odmian. Wiad. Parazyt. Wiad. Skoc. Wiad. Słupec. Wiad. Staromiej. Wiad. Ubezp. Wiad. Wrzes. Wiara i Uczynki Wiedza i Umiejętności Wielkop. Biul. Eko!. Wielkop. lnf. Przyr. Wielkop. Ka!. RoI. Wielkop. Powst. Wielkop. Spraw. Archeo!. Wielkop. Wiad. Filat. Wielkop. Zagł. Wielkop. Zesz. Folkloru Wielkopolska Wierchy 17 Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne Średzki Kwartalnik Kulturalny Świat Rodzinny Światło z La Salette Święty Gabriel Teologia Praktyczna Top Agrar - Polska Transport i Komunikacja Tygodnik Notecki Tygodnik Nowy Tygodnik Pilski Tygodnik Powszechny Tygodnik Solidarność Tygodnik Śremski Tygiel Kulturalny Ujskie Sprawy Variability and Evolution Welcome to Poznań and Wielkopolska Wiadomości Archeologiczne Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej Wiadomości Botaniczne Wiadomości Chemiczne Wiadomości Ekologiczne Wiadomości Entomologiczne Wiadomości Grodziskie Wiadomości Historyczne Wiadomości Kościańskie Wiadomości Kramskie Wiadomości Lokalne Wiadomości Miejskogóreckie Wiadomości Numizmatyczne Wiadomości Odmianoznawcze Wiadomości Parazytologiczne Wiadomości Skockie Wiadomości Słupeckie Wiadomości Staromiejskie Wiadomości Ubezpieczeniowe Wiadomości Wrzesińskie Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny Wielkopolski Informator Przyrodniczy Wielkopolski Kalendarz Rolniczy Wielkopolski Powstaniec 1918/1919 Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne Wielkopolskie Zagłębie Wielkopolskie Zeszyty Folkloru

20 18 Wierzeniczenia Wieści Akad. Wieści Krzywiń. Wieści Luboń. Wieści Stęszew. Wieści z Komornik Wieści z Ratusza Więź Winieta Wiraże Wokół Ołtarza Wokół Śródki Wprost Wron. Spr. Wychow. Fiz. Zdr. Wychow. Muzycz. Szk. Wychow. na co Dzień Wychow. Przedszk. Wychow. Tech. Szk. Wydawca Z Otchł. Wieków Ziemi Goś!. Z Zag. Nauk Sąd. Zabytki Zap. Hist. Zap. Miłos. Zar. ŚJ. Zbliż. Pol. Niem. Zesłaniec Zesz. Artyst. Zesz. Filoz. Zesz. Folkloru Wielkop. Zesz. Karmel. Zesz. KTPN Zesz. Muz. Ziemi Kłodz. Zesz. Nauk. AE Pozn. Zesz. Nauk AR Wroc., Nauki Hum. Zesz. Nauk., Bud.! PZieJ.- GÓrs. Zesz. Nauk. Inst. Nauk Społ.lWSI Koszał. Zesz. Nauk. Inst. Zarządz. PKosza!. Zesz. Nauk. KTL Zesz. Nauk. KUL Zesz. Nauk PPozn., Archit. Zesz. Nauk PPozn., Elekt. Zesz. Nauk PPozn., Geom. Zesz. Nauk. PPozn., Masz. Rob. Zesz. Nauk. PPozn., Masz. Rob. Transp. Zesz. Nauk. PPozn., Org. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Hist. Zesz. Nauk. WCO Zesz. Nauk. WSB Pozn. Zesz. Nauk. WSHU Pozn. Wieści Akademickie Wieści Krzywińskie Wieści Lubońskie Wieści Stęszewskie Wronieckie Sprawy Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne Wychowanie Muzyczne w Szkole Wychowanie na co Dzień Wychowanie w Przedszkolu Wychowanie Techniczne w Szkole Z Otchłani Wieków Ziemi Goślińskiej Z Zagadnień Nauk Sądowniczych Zapiski Historyczne Zapiski Miłosławskie Zaranie Śląskie Zbliżenia Polska - Niemcy Zeszyty Artystyczne Zeszyty Filozoficzne Zeszyty Folkloru Wielkopolskiego Zeszyty Karmelitańskie Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Budownictwo! Politechnika Zielonogórska Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Społecznych! Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania! Politechnika Koszalińska Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Zeszyty Naukowe Politechniki Poznatlskiej. Architektura i Urbanistyka Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Geometria Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport Zeszyty Naukowe Politechniki Poznal1skiej. Organizacja i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

21 19 Zesz. Nauk. WSMiZ Leszno Zesz. Nauk. WSO Pozn. Zesz. Nauk. WSP Bydg., Stud. Hist. Zesz. Nauk. WSZiB Pozn. Zesz. Słupec. Zesz. Staszic. Ziemia Ziem. Kalis. Ziem Szamot. Ziem. Wągrow. Znad Warty Źródła Życie Życie Gost. Życie i Myśl Życie i Myśl. Zesz. Probl. Życie Plesz. Życie Raw. Życie Szk. Życie Uniw. Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Historyczne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu Zeszyty Słupeckie Zeszyty Staszicowskie Ziemia Kaliska Ziemia SzamotuIska Ziemia Wągrowiecka Życie Gostynia Życie i Myśl. Zeszyty Problemowe Życie Pleszewa Życie Rawicza Życie Szkoły Życie Uniwersyteckie

22

23 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Bibliografie. Katalogi l. BIBLIOGRAFIA regionalna miasta Turku i powiatu tureckiego : 2004 / oprac. Ewelina Ignasiak; red. Wanda Grzeszkiewicz; Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku. - Turek: MiPBP, s. Olszewski Henryk. Zdzisław Kaczmarczyk = poz Czasopisma 2. CZAS Kultury / red. nacz. Marek Wasilewski , R. 20, nr l Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury, DIECEZJA Kaliska: pismo Kurii Diecezjalnej / red. Jacek Bąk , R. 13, nr Kalisz: DK, Kwart. 4. FAKTY Gostyńskie: tygodnik mieszkańców ziemi gostyńskiej : Borek Wlkp., Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec / red. nacz. Agnieszka Wujek , nr l Gostyń; Jarocin: Wydaw. Fakty - Promocja - Reklama sp. z 0.0., 2005 Od nr 7 red. nacz. Arkadiusz Kaczmarek; od nr 32 red. nacz. Włodzimier z Włoch 5. GAZETA Koźmińska : dwutygodnik ziemi koźmińskiej / red. nacz. Tomasz Neisch , R. 1, nr l Koźmin Wlkp. : Agencja Reklamowo-Wydaw. "Eureka", GAZETA Malarzy i Poetów / kolegium red. Wojciech Makowiecki, Ryszard K. Przybylski, Sergiusz Sterna-Wachowiak , R. 12, nr l Poznań : Galeria Miejska "Arsenał", 2005 Adres internetowy: w\vw.arsenal.art.pl 7. GAZETA Ostrowska / red. nacz. Jarosław Wardawy , nr 1(906) - 52(1007). - Ostrów Wielkopolski: "Gazeta Ostrowska", x tyg. Adres internetowy: 8. GAZET A Poznańska / red. nacz. Jarosław Gojtowski , R. 57, nr Poznań: Oficyna Wydaw. Wielkopolski Sp. z 0.0, Dzien GAZETA Wyborcza. Poznań / red. nacz. Wojciech Bartkowiak , R. 15, nr I Poznań: Agora SA w Warszawie Oddział w Poznaniu, Dzien. Od nr 177 red. nacz. Włodzimierz Bogaczyk GAZETA Zamkowa / Centrum "Zamek"; red. Joanna Przygońska, Kultury Karolina Krychowska-Janiszewska, Maria Marcyaniak , R. 12, styczeń - listopad. - Poznań: CK "Zamek", 2005 Opis według nr listopad 11. GŁOS Wielkopolski / red. nacz. Helena Czechowska , nr l Poznań : Oficyna Wydaw. "Głos Wielkopolski" sp. z 0.0., Dzien. Adres internetowy: KURIER Rogoziński kwartalnik Rogoziilskiego Centrum Kultury / red. nacz. Dorota Mąderek , R. 15, nr l - 3/4. - Rogoźno: RCK, 2005 Nr 4/2004 i nr 1/2005 współwydane 13. LISKOWIANIN kwartalnik społecznogospodarczy Liskowa! red. Stefan Ferenc, Grzegorz Waliś , R. 13, nr 1/4. - Lisków, s. Numer specjalny: Jubileusz Szkoly Podstawowej w Liskowie. - 8 s. 14. MAGAZYN Regionalny: dodatek specjalny [do czasopisma] Fakty Jarocińskie / red. Jan Jajor , nr Jarocin: [Drukarnia "Projekt"], MAGAZYN Regionalny: powiat jarociński red. Jan Jajor , nr 3. - Jarocin: Drukarnia "Projekt", s.: fot., il. Numery I i 2 ukazały się jako dodatek do czasopisma "FAKTY Jarocińskie" 16. MORENA: prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego / red. Andrzej Kostrzewski , z Jeziory: WPN, s. Z. 12, ŚRODOWISKO przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - wybrane problemy 17. POZNAŃSKI Pegaz : finanse - komunikacja społeczna - kultura / red. nacz. Tomasz Dymaczewski , R. 13, nr Poznań: Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, PROTOKÓŁ Kulturalny : pismo Klubu Literackiego Centrum Kultury Zamek / red. nacz. Jerzy Grupiński , R. 7, nr Poznań: CK "Zamek" w Poznaniu, 2005 Od nr 24 wyd. Samodzielna Samobieżna Niezależna Inicjatywa Wydawnicza Członków Klubu Literackiego

24 SPRAWOZDANIE Zarządu z Działalności 22. WIADOMOŚCI Kościańskie : pismo regionalne Towarzystwa I Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół I red. nacz. Jerzy Wizerkaniuk , nr 1/ Nauk; oprac. Ryszard Marciniak , nr 8. - Kościan: Przedsięb. "Aga", Mies. Poznań: PTPN, WIADOMOŚCI Sompolna : miesięcznik gminy Sompolno , R. 2, nr Sompolno: Urząd Miejski w Sompolnie, ŚWIAT Kolei : miesięcznik : magazyn sympatyków komunikacji szynowej I red. nacz. Ryszard Pyssa , nr l Poznań; Łódź: Emi-Press, WIADOMOŚCI Jutrosińskie : dwumiesięcznik informacyjno - społeczno - kulturalny zrzeszony w Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej I red. zespół Krystyna Konieczna [i in.] , nr Jutrosin: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ŻYCIE Gminy Krzemieniewo : miesięcznik samorządowy , R. 2, nr Krzemieniewo: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, ŻYCIE Uniwersyteckie I red. nacz. Jolanta Lenartowicz , nr l Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mies. 3. Opracowania dotyczące całego regionu Błażewicz Olgierd. Nasi w Europie = poz DACH TERA Izabela, BOn~SKI Artur. W jednym ciele duchów wiele. - Mapa II Glus Wie/kop , nr 303, s PIOTROWSKI Jarosław. Podstępny urok prz esz łości. - Fot. II Glus Wie/kop , nr 303, s. 18 Omówienie książki Marcina.I. Januszkiewicza i Adama Plcskaczyńskiego "KSIĘGA rozmaito śc i wielkopolskich" 4. Poszczególne okręgi i miejscowości Borek Wielkopolski, pow. Gostyń Marchwiak Piotr. Borek, czyli miasto powstałe dwóch miast [Borku i Zdzieża] = poz. 576 Boszkowo, pow. Wolsztyn 28. BARANOWSKA Aneta. Boszkowo kiedyś dziś II Wędrujemy , nr 4, s ClIOdzież, powiat z Gniezno 32. GNIEZNO pierwsza stolica Polski [informator] I Urząd Miejski w Gnieźnie ; fot. Tomasz Fiedor [i in.]. - Pozna6: Wydaw. Libro, [b.r.]. - [16] s. : fot. Godurowo, pow. Gostyń Marchwiak Piotr. Od Godurowa do Smogorzewa tropami historii i poezji = poz POWIAT chodzieski : [informator] I teksty Paweł Hajman; fot. Dariusz Swos iń ski [i in.]. - Chodzież: Starostwo Powiatowe w Choclzieży, [2005]. - [20] s. : fot. Doruchów, pow. Ostrzeszów 30. WIEŚ czarownic. - Fot. II Glos Wielkop , nr 220 dod. Podróże, s. 6 Gizalki, pow. Plesze w, gmina 31. FAKTY Gizalskie. - Fot. II Fakty Pleszew , nr 7 dod., s. I-IV; nr 19 dod., s. I-IV Golęczewo, pow. Poznali 33. DOMŻAL Robert. Niemiec założył, a Polak... : sto lat wsi i szkoły w Golęczewie. - Fot. II Gaz. Pozn , nr 248, s. 11 Goluchów, pow. Plesze w, gmina 34. FAKTY Gołuchowskie. - Fot. II Fakty Pleszew , nr 18 dod., s. l-iv Gostyń 35. GOSTYŃ - trafny wybór! - Fot. II Glos Wie/kop , nr 120, s. B2

25 23 Grabonóg, pow. Gostyń Marchwiak Piotr. Najkrótsza historia Grabonogu = poz. 583 Grzybowo, pow. Września 36. LEPKA Halina. Grzybowo i jego środowisko kulturalne. - Września : Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne, s. : fot. - (Biblioteczka WTK; 9) Zawiera: Grzybowo i jego historia. s Srodowisko kulturalne Grzybowa: Grodzisko i wykopaliska Kościól i parafia. s Kaplica i cmentarze Kap_hczkl I krzyże przydrożne. s Pałac. s Szkoła. s. 31-3). ~ BIblIoteka. s Koło Gospodyń Wiejskich. s Mleszkancy w zwyczaju i obyczaju. s Mieszkańcy i ich działalnoś ć spoleczno-kulturalna. s Jastrowo, pow. Szamotuły 37. H.S. Jastrowo pod opieką św. Walentego. - Fot. II ryg. Szamot , nr 8, s. 6 Krotoszyn 43. JOKŚ Julian. Szanowni Państwo : dlaczego warto przyjechać do Krotoszyna, zainwestować tu, zamieszkać; Krotoszyn zaprasza. - Fot. II Gaz. Pozn.; Ziem. Kalis , nr 283 dod. Wiadomości Gospodarcze, s. XV Krotoszyn, powiat 44. PRACOWITOŚĆ i gościnność. - Fot. II Gaz. POZ17.; Ziem. Kalis , nr 283 dod. Wiadomości Gospodarcze, s. XIV Lubasz, pow. Czarnków-Trzcianka, gmina 45. GMINA Lubasz : [informator] I red. Edmund Wolski; fot. Romuald Ereński. - Piła: Wydaw. "Media", s. : fot. Tekst także w jęz. niemieckim Kalisz 38. KALISZ : najstarsze miasto w Polsce : [informator] I Urząd Miejski w Kaliszu; fot. K. Jacyno [i in.]. - [B.m.]: Oficyna Wydaw. Kulawiak, [b.r.]. - [16] s. : fot., pl. Tekst także w jęz. angielskim i niemieckim 39. KALISZ zaprasza : [informator] I Biuro ds. Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Kaliszu. - Kalisz, Składanka : fot., pl. Luboń, pow. Poznań 46. KACZMAREK Włodzimerz. Bogaci mieszkańcami I rozm. Katarzyna Wozińska. - Portr. II Glos Wie/kop , nr 132 dod. Dni Lubonia, s. D2 Rozmowa z burmistrzem Lwówek, pow. Nowy Tomyśl 47. UWIĘZIONE lwy. - Fot. II Głos Wie/kop , nr 232 dod. Podróże, s. 10 M.in. walory turystyczne miejscowo śc i Kobylin, pow. Krotoszyn 40. WALEŃSKI Jan. Razem można więcej. - Fot. II Gaz. POZ17.; Ziem. Kalis , nr 283 dod. Wiadomości Gospodarcze, s. XVI Międzychód, gmilla 48. MIĘDZYCHÓD miasto w krainie stu JezIOr [informator] I fot. J. Stasiak [i in.]. - Międzychód: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, [b.r.] s. : fot. KościalI 41. SPOKOJNE miasto w sercu Wielkopolski. - Fot. II Gaz. Pozn.; Ziem. Kalis , nr 273, s. 20 Koźmin Wielkopolski, pow. KrotosZyll 42. KOZMJN Wielkopolski zaprasza. - Fot. II Gaz. Pozn.; Ziem. Kalis , nr 283 dod. Wiadomości Gospodarcze, s. XIV Milosław, pow. Września 49. SZOSTAK Violetta. Miło sławić miasteczko. - Fot., portr. II Gaz. Wyb. Poznań , nr 234, s Dot. m.in. Fundacji i Nagrody Literackiej im. Kościeiskich Mosina, pow. Poznań 50. MOSINA - wieki historii. - Fot. II Gaz. Pozn.; Ziem. Kalis , nr 243 dod. Wiadomości Gospodarcze, S. XIV

26 Mosina, pow. Poznań, gmina 5 l. MOSINA - turystyczne zaplecze aglomeracji poznańskiej. - Fot. II Głos Wie/kop , nr 98, s. B21 24 Ostrów Wielkopolski, powiat Jędrzejak Włodzimierz. Mamy się czym chwalić = poz Mutowo, pow. Szamotuły Pępowo, pow. Gostyll 52. H.S. Daleko od szosy. - Fot. II Tyg. Szamot , nr 9, s. 8 Marchwiak Piotr. Dzieje Pępowa rzeczywistości = poz. 591 w legendzie i w Nekla, pow. Września Małecki Tomasz. Sześć wieków historii [Nekli] : główne obchody z okazji jubileuszu miasta zakończone = poz. 588 Pępowo, pow. Gostyń, gmina 60. KRYSICKI Stanisław. Wójta rachunek sumienia rozmowa z [...], wójtem Pępowa I rozm. Justyna Andersz-Rychter. - Portr.11 Fakty Gost , nr 12, s. 12 Nowy Tomyśl, gmina Plesze w 53. HELWING Henryk. Gmina partnerska i odpowiedzialna I rozm. Sława Grzelewska. - Portr. II 61. SZYMAŃSKI Edward. Misja Miasta II Fakty Głos Wie/kop , nr 202 dod. Chmiel i Wiklina, s. I Pleszew , nr 2, s. 26 Rozmowa z bunnistrzem Oborniki 54. ita. Miasto z duszą: Oborniki: rys historyczny. - Fot. II Głos Wie/kop , nr 140 dod. Dni Obornik, s. El 55. RYDZEWSKA Anna. Podstawą uczciwość I rozm. Anita Nochowicz. - Fot. II Glos Wie/kop , nr 140 dod. Dni Obornik, s. E2 Rozmowa z burmistrzem Oborniki, gmina 56. GMINA Oborniki - wielkopolska marka. - Fot. II Gaz. Pozn.; Ziem. Kalis , nr 249 dod. Wiadomości Gospodarcze, s. XV Ostrów Wielkopolski 57. KUBJCKI Krzysztof. Wybierz Ostrowianina Roku. - Fot. II Gaz. Ostraw , nr 52(1007), s. 13 XII Plebiscyt "Ostrowianin Roku 2005" i "Wydarzenia Roku 2005" w Ostrowie Wlkp. 58. TO był rok 2005 : przegląd najważniejszych wydarzeń społecznych, gospodarczych i politycznych Ostrowa Wielkopolskiego I oprac. Jarosław Wardawy. - Fot. II Gaz. Ostraw , nr 52( I 007), s WEISS Renata. Jakie miasto, takie życie. - Fot. II Gaz. Os/row , nr 42(988), s Podrzewie, pow. Szamotuły 62. H.S. Podrzewie - warte pół miliona. - Fot. II Tyg. Szamot , nr 10, s. 6 PoznQlI 63. BEM. Śródmieście to wyspa? - Fot. II Gaz. Pozn , nr 272, s. 8 Program rewitalizacji miasta 64. bok. Gorzki pączek : Poznań : pomysł reklamowy nie wypalił. - Fot. II Głos Wie/kop , nr 222, s. 3 Promocja miasta w akcji plakatowej Bony, dzwony, betony : Poznań w latach 70. XX wieku : [album] I oprac. Danuta Książkiewicz Bartkowiak, Magdalena Mrugalska-Banaszak = poz DJACZENKO Józef. Prezydent za prezydenta. - Fot. II Gaz. Pozn , nr 288, s. 8 Nazwy ulic 66. GROBELNY Ryszard. Marzenie o koalicji I rozm. Piotr Talaga. - Portr. II Głos Wie/kop , nr 149 dod. Imieniny Miasta, s. 3 Rozmowa z prezydentem Poznania 67. KOCHANOWSKI Adam. Lotnisko dla [Edmunda] Strzeleckiego? zawstydzająca niewdzięczność Poznania. - Portr. II Glos Wie/kop , nr 275, s. 15 Problem upami<;tnienia podróżnika i odkrywcy urodzonego w Poznaniu-Głuszynie ( ). Dot. m.in. promocji miasta

27 pit. Czas Poznania : współpraca : promocja miasta w Berlinie II Glos Wie/kop , nr 113, s. A9; BYRT Andrzej. Atrakcyjni sąsiedzi I rozm. Izabela Dachtera. - Portr. II Tamże. - nr 116, s. A2; KISIEL Bogna. Tak smakuje Poznań. - Fot. II Tamże. - nr 192, s. A3; 69. SPORAKOWSKI Grzegorz. Przywrócić ducha miasta. - Rys. II Głos Wie/kop , nr 247, s. 14 Blok śr6drynkowy pomiędzy Arsenałem a Wielkopolskim Muzeum Wojskowym 70. SPORAKOWSKI Grzegorz. Tajemnicza Ludgarda. - Rys. II Głos Wie/kop , nr 217, s. 15 Ulica Ludgardy w Poznaniu 71. TALAGA Piotr. Konkurs brzydoty rewitalizacja powstaje program zmiany zdegradowanych części miasta [Poznania]. - Fot. II Glos Wie/kop , nr 174, s. B9 72. TRZEBlATOWSKI Bartosz. Schowana Dama: ulica Bukowska : z pejzażu miasta zniknęła kolejna pamiątka historii. - Fot. II Glos Wie/kop , nr 131, s. B2 Neon kórnick iego 7.~!IIku z Biała Damą w Poznaniu 73. ZWIERNIK Przemysław. U progu sierpniowej rewolucji : co działo się w Poznaniu zanim powstała "Solid a rno ść"? - Fot. II Glos Wie/kop , nr 199, s. 13 Siedmiorogów, pow. Gostyń Marchwiak Piotr. Siedmiorogów, czyli wieś położona wzdłuż siedmiu dróg = poz. 613 Smogorzewo, pow. GOStyl1 Marchwiak Piotr. Od Godurowa do Smogorzewa tropami historii i poezji = poz. 614 Środa Wielkopolska 76. ŚRODA - wielkopolskie miasto niskich podatków. - Fot. II Gaz. Pozn.; Ziem. Kalis , nr 265 dod. Wiadomości Gospodarcze, s. XVI Środa Wielkopolska, powiat 77. ŁUKASZEWSKI Paweł. Zapraszam turystów i inwestorów. - Fot. II Gaz. Pozn.; Ziem. Kalis , nr 265 dod. Wiadomości Gospodarcze, s. XVIII Turek, powiat Bibliografia regionalna miasta Turku i powiatu tureckiego: 2004 I oprac. Ewelina Ignasiak = poz. 1 Poznań, oaręg Poznań i okolice I Andrzej Kaleniewicz [i in.] = poz. 505 Poznań, powiat Powiat poznański : mapa turystyczna = poz. 529 Rogoźno, pow. Oborniki, gmina 74. GMINA Rogoźno zaprasza. - Fot. II Gaz. Pozn.; Ziem. Kalis , nr 255, s. 15 Rokosowo, pow. Gostyń Marchwiak Piotr. Rokosowo, czyli wieś przodków sławnego marszałka [Konstantego Rokossowskiego] = poz. 612 Rydzyna, pow. Leszno, gmina Twardów, pow. Jarocin 78. GRALA 1. Znad Lutyni. - Tarce, 2003 Rec. Gar). Proponujemy prt:eczytać o naszym regionie II Mag. Re~-2005, nr2,s. 16 Szkice historyczne dol. Twardowa, Woli Książęcej i Wysogotówka, pow. Jarocin od połowy X1X wieku Wola Książęca, pow. Jarocin Grala J. Znad Lutyni = poz. 78 Wolsztyl1 79. W sercu jezior. - Fot. II Głos Wie/kop , nr 167 dod. Podróże, s. C9 M.in. wałory turystyczne miejscowości Wysogotówek, pow. Jarocin Grala J. Znad Lutyni = poz RYDZYNA : jedyna taka gmina : [informator]. - Rydzyna: Urząd Miasta i Gminy, [2005] s. : fot.

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

Spis Czasopism L.P. TYTUŁ CZASOPISMA ROCZNIKI CZASOPISM. - Górowskie ABC Kościańskie ABC Wschowskie ABC

Spis Czasopism L.P. TYTUŁ CZASOPISMA ROCZNIKI CZASOPISM. - Górowskie ABC Kościańskie ABC Wschowskie ABC Spis Czasopism L.P. TYTUŁ CZASOPISMA ROCZNIKI CZASOPISM 1 ABC - Gostyńskie ABC 1990 1997 - Górowskie ABC 1997 2005 - Kościańskie ABC 1997 2014 - Rawickie ABC 1996 - Wschowskie ABC 1997 1998 2 ABC 1990

Bardziej szczegółowo

Spis Czasopism L.P. TYTUŁ CZASOPISMA ROCZNIKI CZASOPISM 1 ABC Gostyńskie ABC Górowskie ABC Kościańskie ABC

Spis Czasopism L.P. TYTUŁ CZASOPISMA ROCZNIKI CZASOPISM 1 ABC Gostyńskie ABC Górowskie ABC Kościańskie ABC Spis Czasopism L.P. TYTUŁ CZASOPISMA ROCZNIKI CZASOPISM 1 ABC 1990 - Gostyńskie ABC 1997 2014 - Górowskie ABC 1997 2005 - Kościańskie ABC 1997 2014 - Rawickie ABC 1996 2014 - Wschowskie ABC 1997 1998 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 WYKAZ FILII TERENOWYCH ORAZ TYTUŁÓW I ILOŚCI CZASOPISM

Załącznik nr 3 WYKAZ FILII TERENOWYCH ORAZ TYTUŁÓW I ILOŚCI CZASOPISM Załącznik nr 3 WYKAZ FILII TERENOWYCH ORAZ TYTUŁÓW I ILOŚCI CZASOPISM DOSTARCZANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I KAŻDEJ Z FILII Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach (dostępność poszczególnych numerów należy sprawdzić w katalogu online)

Wykaz czasopism dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach (dostępność poszczególnych numerów należy sprawdzić w katalogu online) Wykaz czasopism dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach (dostępność poszczególnych numerów należy sprawdzić w katalogu online) Czytelnia dla Dorosłych oraz Pracownia Dokumentacji Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Schemat układu Bibliografii Katowic

Schemat układu Bibliografii Katowic Schemat układu Bibliografii Katowic 01. ZAGADNIENIA OGÓLNE 01.01. Bibliografie 01.02. Czasopisma i kalendarze ukazujące się w Katowicach 01.03. Publikacje ogólne dotyczące miasta 01.04. Poszczególne dzielnice

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015 1. 21 wiek F 6 2. Abecadło 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Animal Planet 7. Aura 8. Auta (mies. dla dzieci) F 6 9. Auto Świat 10. Auto Motor i Sport 11. ialski Przegląd Akademicki 12. ialskopodlaski

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2011 ZESZYT 3 Poznañ 2012 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE Drama Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik 2006-2010, 2011-2015

Bardziej szczegółowo

Opracowanie. Opisy zebrały:

Opracowanie. Opisy zebrały: Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia Bibliografii Regionalnej Wielkopolski Poznań, ul. Kramarska 32 e-mail: bibliografia@wbp.poznan.pl Opisy zebrały: Hanna G r y g i e

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2012 ZESZYT 5 Poznañ 2013 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11 Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 (107-108), 8-11 1988 3 tvykaz skrótów Wykaz skrótów nazw instytucji, uczelni i związków oraz tytułów czasopism ANS ASP - Akademia Nauk Społecznych - Akademia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 6 Poznań 2007. WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 6 Poznań 2007 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2008 ZESZYT 5 Poznañ 2009 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 54,00 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 20,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI 54,00 % - Liceum Ogólnokształcące, Krzyż Wielkopolski 43,50 % - Liceum

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2009 ZESZYT 6 Poznañ 2010 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2010 ZESZYT 3 Poznañ 2011 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 7 Poznań 2007 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 7 Poznań 2007 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 6 Poznań 2008 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 6 Poznań 2008 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

24 Eko i My 1232-4531 miesięcznik 1 Ekobiblioteka ul. Łukasińskiego 30 25 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846 miesięcznik 1 Czytelnia

24 Eko i My 1232-4531 miesięcznik 1 Ekobiblioteka ul. Łukasińskiego 30 25 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846 miesięcznik 1 Czytelnia Wykaz prasy i czasopism Załącznik nr 1 Lp. tytuł ISSN/INDEX częstotliwość ilość miejsce dostawy 1 Abecadło 1506-5511 miesięcznik 3 F. 3 ul. Głogowska 75 F. Dz.Mł.1 ul. Łukasińskiego 30 2 Aura 0137-3668

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 2 Poznań 2007 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 2 Poznań 2007 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2012 ZESZYT 2 Poznañ 2013 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2011 ZESZYT 4 Poznañ 2012 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2009 ZESZYT 4 Poznañ 2010 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2011 ZESZYT 2 Poznañ 2012 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2009 ZESZYT 3 Poznañ 2010 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne Czasopisma Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne CZASOPISMA dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2008 ZESZYT 1 Poznañ 2008 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

I CENTRUM ANIMACJI KULTURY

I CENTRUM ANIMACJI KULTURY WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 1 Poznań 2007 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 1 Poznań 2007 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni I. Czytelnia Naukowa 81-402 Gdynia ul. Bpa Dominika 17, tel. 58 622-10-99 1. 2+3D 2. 30 dni 3. Akcent

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2010 ZESZYT 1 Poznañ 2010 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2009 ZESZYT 5 Poznañ 2010 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2008 ZESZYT 3 Poznañ 2009 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. 1 Lp. Tytuł Ilość egz.

CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. 1 Lp. Tytuł Ilość egz. Załącznik nr... (pieczęć firmowa Wykonawcy) CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. Lp. Tytuł Ilość. Akcent, ISSN 0208-6220 2. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746 3. Archives

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2008 ZESZYT 6 Poznañ 2009 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2010 ZESZYT 5 Poznañ 2011 Opracowanie Dzia Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2005 ZESZYT 5 Poznań 2006 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2005 ZESZYT 5 Poznań 2006 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz Gostyński 65 573 91 46 lub 65 573 91 47 sekretariat@grabonog.pl www.grabonog.pl Gnieźnieński 61 426-20-73 zsp1gniezno@wp.pl www.zsp1-gniezno.pl (67) 255-60-55 psp_lubasz@poczta.onet.pl www.lubasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 3 Poznań 2006 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 3 Poznań 2006 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2008 ZESZYT 4 Poznań 2009 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2008 ZESZYT 4 Poznań 2009 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2009 ZESZYT 1 Poznañ 2009 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 7 Poznań 2009 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 7 Poznań 2009 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016 1. 21 wiek B 2. Abecadło B 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Apetyt B 7. Auto Świat 8. Auto Motor i Sport B 9. Bialski Przegląd Akademicki 10. Bialskopodlaski Rocznik Łowiecki 11. Biblioteka w Szkole

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2010 ZESZYT 2 Poznañ 2010 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 5 Poznań 2007 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia Bibliografii Regionalnej Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2010 ZESZYT 6 Poznañ 2011 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 2 Poznań 2006 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 2 Poznań 2006 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2005 ZESZYT 6 Poznań 2006 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2005 ZESZYT 6 Poznań 2006 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3. miejsce dostawy. Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość

Zał. nr 3. miejsce dostawy. Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość Zał. nr 3 Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość miejsce dostawy INDEKS 1. AKANT 1429-9054 miesięcznik 1 2. AUDIO 1425-171X miesięcznik 1 F.ZMiS ul. Heweliusza 7 3. AURA 0137-3668 miesięcznik 3 F.11 ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 8 Poznań 2008 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 8 Poznań 2008 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011 Katowice, 26 listopada 2010r znak sprawy BI/I/ 323/108 /10 Wszyscy Wykonawcy Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie. Opisy zebrały:

Opracowanie. Opisy zebrały: Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia Bibliografii Regionalnej Wielkopolski Poznań, ul. Kramarska 32 e-mail: bibliografia@wbp.poznan.pl Opisy zebrały: Hanna G r y g i e

Bardziej szczegółowo

Opracowanie. Opisy zebrały:

Opracowanie. Opisy zebrały: Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia Bibliografii Regionalnej Wielkopolski Poznań, ul. Kramarska 32 e-mail: bibliografia@wbp.poznan.pl Opisy zebrały: Hanna G r y g i e

Bardziej szczegółowo

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych - JEREMIE 2 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Lp. Układ wg.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie. Opisy zebrały:

Opracowanie. Opisy zebrały: Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia Bibliografii Regionalnej Wielkopolski Poznań, ul. Kramarska 32 e-mail: bibliografia@wbp.poznan.pl Opisy zebrały: Karolina D ą b r o

Bardziej szczegółowo

Opracowanie. Opisy zebrały:

Opracowanie. Opisy zebrały: Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia Bibliografii Regionalnej Wielkopolski Poznań, ul. Kramarska 32 e-mail: bibliografia@wbp.poznan.pl Opisy zebrały: Karolina D ą b r o

Bardziej szczegółowo

Opracowanie. Opisy zebrały:

Opracowanie. Opisy zebrały: Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia Bibliografii Regionalnej Wielkopolski Poznań, ul. Kramarska 32 e-mail: bibliografia@wbp.poznan.pl Opisy zebrały: Karolina D ą b r o

Bardziej szczegółowo

Opracowanie. Opisy zebrały:

Opracowanie. Opisy zebrały: Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia Bibliografii Regionalnej Wielkopolski Poznań, ul. Kramarska 32 e-mail: bibliografia@wbp.poznan.pl Opisy zebrały: Karolina D ą b r o

Bardziej szczegółowo

03.01. Antropologia 03.02. Demografia

03.01. Antropologia 03.02. Demografia BIBLIOGRAFIA REGIONALNA NOWEJ HUTY - klasyfikacja 01. DZIAŁ OGÓLNY 01.01. Bibliografie 01.01.01. Bibliografie ogólne i dotyczące poszczególnych okręgów i miejscowości 01.01.02. Bibliografie dziedzin i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2008 ZESZYT 3 Poznań 2009 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2008 ZESZYT 3 Poznań 2009 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2009 ZESZYT 3 Poznań 2010 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2009 ZESZYT 3 Poznań 2010 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie. Opisy zebrały:

Opracowanie. Opisy zebrały: Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia Bibliografii Regionalnej Wielkopolski Poznań, ul. Kramarska 32 e-mail: bibliografia@wbp.poznan.pl Opisy zebrały: Hanna G r y g i e

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania 2006-2011 Roczniki niekompletne: 2006 br. nr 1, 2009 br.

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Korzystanie z Bazy adresowej UTW wymaga powołania się na źródło Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego w Nowym Sączu BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Sierpień 2015 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2008 ZESZYT 2 Poznañ 2009 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Wykaz prasy i czasopism. częstotliwość

Wykaz prasy i czasopism. częstotliwość Wykaz prasy i czasopism Lp. tytuł ISSN/INDEX częstotliwość ilość miejsce dostawy 1 Abecadło 1506-5511 miesięcznik 2 F. 3 ul. Głogowska 75 2 Aura 0137-3668 miesięcznik 2 3 Auto Świat 33071X tygodnik 1 4

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism CZASOPISMA TYTUŁ FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Dialog Do Rzeczy Dobre Rady Filia nr

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2009 ZESZYT 2 Poznañ 2009 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

ISSN cena. wartość. jednostkowa GRUPA

ISSN cena. wartość. jednostkowa GRUPA ISSN cena orientac. wartość wielkość jednostkowa L.p. Tytuł J.M. zamów. VAT w % GRUPA 1 2 3 4 5 7 1 1 Acta Archaeologica Carpaythica 0001-5229 1 2 1 Alkoholizm i Narkomania 0867-4361 1 3 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2005 ZESZYT 4 Poznań 2006 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2005 ZESZYT 4 Poznań 2006 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Archiwum Medycyny Płockiej Aura Auto Kurier

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 006 - OPD - SUBREGION KALISKI - JAROCIŃSKI, PLESZEWSKI, KALISKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, KĘPSKI, M. KALISZ (KONKURS OFERT) 1 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD MEDYCYNY PALIATYWNEJ KARŁOWICZA 6-800 KALISZ

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2008 ZESZYT 2 Poznań 2009 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2008 ZESZYT 2 Poznań 2009 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OR-D-IV.ZP.D MK zał część 12. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OR-D-IV.ZP.D MK zał część 12. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OR-D-IV.ZP.D.272.55.2016.MK zał. 2.12 część 12. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Jednostki: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie, adres dostawy: ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa osoba

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 3 Poznań 2007 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 3 Poznań 2007 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2008 ZESZYT 4 Poznañ 2009 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-01-15 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2002. ZESZYT 4 Poznań 2003 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2002 ZESZYT 4 Poznań 2003 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA ZAŚWIADCZEŃ DLA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2011 ZESZYT 1 Poznañ 2011 Opracowanie Dzia Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZASOPISM BIBLIOTEKI PWSZ. T Zamiejscowy Wydział Ochrony Środowiska w Turku (Turek ul. Milewskiego 8)

WYKAZ CZASOPISM BIBLIOTEKI PWSZ. T Zamiejscowy Wydział Ochrony Środowiska w Turku (Turek ul. Milewskiego 8) WYKZ ZSOPSM BBLOTEK PWSZ - zytelnia ul. Popiełuszki 4 - nformatorium ul. kard. S. Wyszyńskiego 3 Magazyn ul. kard. S. Wyszyńskiego 3 T Zamiejscowy Wydział Ochrony Środowiska w Turku (Turek ul. Milewskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu... Angora Aura Auto Kurier Płock i Region Auto Świat

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Lista tytułów czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2017

Lista tytułów czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2017 Lista tytułów czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2017 L.P. TYTUŁ CZASOPISMA Numer ISSN 1. ACTA MEDIAEVALIA ISSN 0137-3064 2. ACTA NUNTIATURAE POLONIAE --- 3. ACTA POLONIAE HISTORIA ISSN 0001-6829

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 202 Załącznik nr 2 Liczba. 3 Magazyn Szczęśliwej Nastolatki 8 2. 2 Wiek 3. Abecadło 3 4. Architektura-Murator 5. Atest

Bardziej szczegółowo