NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSI"

Transkrypt

1 Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1 oraz Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 2 w Piechowicach OGŁASZAJĄ NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Przedszkolu nr 1 i nr 2 w Piechowicach I. Wymagania niezbędne: 1. Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełnić zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) następujące niezbędne wymagania: ma obywatelstwo polskie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba ze odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego; ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego; spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, c) jest wpisana do rejestru byłych biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 2. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. II. Wymagania dodatkowe: 1. Doskonała znajomość aktów prawnych i problematyki z tym związanej w zakresie ustawy o rachunkowości; ustawy o finansów publicznych, przepisów podatkowych, rozliczeń z ZUS, ustawy o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela. 2. Znajomość zasad księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych. 3. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, programu: PŁATNIK oraz SIGID i VULCAN (księgowość, kadry, płace, inwentarz, kasa). 1

2 4. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów sprawozdawczych i bankowych. 5. Doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych. 6. Posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia. 7. Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odporność na stres, umiejętność korzystania z przepisów prawa, wysoka kultura osobista. 8. Prawo jazdy kat. B. III. Do obowiązków Głównego Księgowego przedszkoli nr 1 i nr 2 należeć będzie: 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przedszkola nr 1 i nr 2 zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wskazanie sposobu ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych oraz kontrola zgodności wydatków z planem finansowym jednostek. 3. Gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych. 4. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej, w sposób umożliwiający: właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia, będącego w posiadaniu jednostek terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych. 5. Prowadzenie gospodarki finansowej przedszkoli zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi głównie na: wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji przedszkoli, zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez przedszkola, przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, kontroli terminowego ściągania należności, dochodzeniu roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań. 6. Systematyczne uzgadnianie rachunków, kont, analizowanie sald oraz zgłaszanie odpowiednich wniosków w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. 7. Sporządzanie projektów i planów finansowych jednostek zgodnie z obowiązującym prawem. 8. Wykonywanie planu dochodów i wydatków, kosztów budżetowych i pozabudżetowych poprzez: przestrzeganie prawidłowości terminowości realizacji dochodów, dokonywanie kontroli wydatków pod kątem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności, przestrzeganie norm na wydatki administracyjno-gospodarcze, 2

3 prawidłowe ustalanie planowanych środków obrotowych z budżetem oraz prawidłowe przekazywanie ich na dochody Gminy. 9. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w ramach powierzonych mu obowiązków, wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych jednostek oraz ich zmian, następnej kontroli operacji finansowych i gospodarczych jednostek stanowiących przedmiot księgowań. 10. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektorów przedszkoli, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a szczególności: zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu dokumentów księgowych, inwentaryzacji. 11. Zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie spraw, dokumentacji i sprawozdań związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników, w tym przede wszystkim: terminowe sporządzanie list płac, zasiłków pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi ze wszystkimi składnikami, prawidłowe naliczanie wypłat za godziny ponadwymiarowe, nadliczbowe ekwiwalentów, odpraw oraz świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, dokonywanie potrąceń na listach płac, przyjmowanie i załatwianie korespondencji, dotyczącej wynagrodzeń, wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków, właściwe sporządzanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji płacowej, zasiłkowej, deklaracji ZUS, podatkowych, sporządzanie sprawozdań i informacji związanych z płacami sporządzanie wymaganych zestawień płacowych i sprawozdań GUS z zakresu płac, prowadzenie rozliczeń ZFŚS. 12. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych. 13. Dokonywanie wszelkich operacji bezgotówkowych przedszkoli oraz odpowiedzialność za ich prawidłowość i terminowość. 14. Kontrolowanie prawidłowości wpłat i wydatkowania gotówki podjętej z banku. 15. Kontrola sporządzanych przez intendentkę protokołów rozchodu materiałów oraz raportów żywieniowych poprzez badanie zgodności zakupów i rozchodów artykułów żywnościowych i materiałów gospodarczych. 16. Właściwe zabezpieczenie i właściwe ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania. 17. Kontrola systemu inwentaryzacji oraz prawidłowości gospodarowania składnikami majątkowymi. 18. Terminowe i prawidłowe rozliczanie inwentaryzacji i osób materialnie odpowiedzialnych. 19. Analiza materiałów przeprowadzonych inwentaryzacji w celu: ustalenia nieprawidłowości wyceny spisanych składników, ustalenie zasadności wyników inwentaryzacji, zwłaszcza prawidłowości obliczania niedoborów i nadwyżek w granicach norm zastosowanych kompensat, 3

4 IV. zgłaszanie wniosków dla podjęcia decyzji celem wyeliminowana ewentualnych nieprawidłowości oraz przeciwdziałania marnotrawstwu i nadużyciom. 20. Bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych. 21. Śledzenie na bieżąco stopnia wykorzystania środków trwałych i przedmiotów nietrwałych i zgłaszanie do upłynnienia stanów zbędnych tych środków. 22. Obsługiwanie systemu bankowości elektronicznej oraz systemu sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej. 23. Przestrzeganie obowiązujących zasad dyscypliny budżetowej. 24. Przedkładanie dyrektorowi informacji i wniosków szczególnie o realizacji planu finansowego dochodów i wydatków, kształtowania się zapasów i rozliczania inwentaryzacji w celu zabezpieczenia mienia i przeciwdziałania ewentualnym nieprawidłowościom na tym odcinku. Warunki pracy: wymiar czasu pracy: ½ etatu w Przedszkolu nr 1 + ½ etatu w Przedszkolu nr 2, miejsce pracy: Piechowice, ul. Żymierskiego 77, data rozpoczęcia pracy: 02 wrzesień 2013r, rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze. V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%. VI. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, opatrzona datą i podpisem oraz winna zawierać: imię i nazwisko kandydata, dokładny adres zameldowania wraz z adresem do korespondencji, nazwę, serię i numer posiadanego dowodu tożsamości oraz numer PESEL, podpisane oświadczenie o chęci przystąpienia do postępowania konkursowego, kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie do pobrania na stronie podpisany życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem opisu kariery zawodowej, podpisany list motywacyjny, podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na w/w stanowisku, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ), kopie dokumentów potwierdzające staż pracy, 4

5 osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. VII. VIII. IX. Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć ofertę w zamkniętej kopercie, z dopiskiem Nabór na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu nr 1 i nr 2 w Piechowicach w Urzędzie Miasta Piechowice Piechowice, ul. Żymierskiego 49, sekretariat do dnia 28 sierpnia 2013r. do godz Ofertę można przesłać na adres Urzędu pocztą, listem poleconym decyduje data wpływu do Urzędu. Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Przedszkola nr 1 i Dyrektora Przedszkola nr 2 w Piechowicach. X. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach w dniu 29 sierpnia 2013 r. o godz XI. XII. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się: 1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, 2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez : a) ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych, b) test i rozmowę kwalifikacyjną. Dyrektorzy zastrzegają sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz z późn. zm.) 5

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Dzierżoniów 12.09.2013 Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2013 z dnia 27.05.2013r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy:

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy: KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 10 Leszczynowa Górka Koninie w wymiarze 1/1 etatu p.o. Dyrektor Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi Leszczynowa Górka w Koninie ogłasza

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa jednostki: DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.

Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY: PODINSPEKTOR LUB INSPEKTOR DS. FINASOWO KSIĘGOWYCH W DZIALE FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR Nabór na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE 70-483

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Wymiar etatu: ½ etatu Rodzaj umowy: umowa o pracę I. Miejsce wykonywania pracy: Kazimierski

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Kwilcz z dnia 11 sierpnia 2015 r.. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwilcz

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Kwilcz z dnia 11 sierpnia 2015 r.. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwilcz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 63/2015. Wójta Gminy Kwilcz z dnia 11 sierpnia 2015 r.. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r.

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu pracy komisji przeprowadzającej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 OGŁOSZENIE Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Informatyk w wymiarze 8/40 etatu. 1. Wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do zarządzenia nr 75/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 maja 2012 r., zmienionego zarządzeniami nr 154/2012 i 130/2013 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Dyrektora ZSGH z dnia 21 grudnia 2011 Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik do Zarządzenia nr 136/10dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi z dnia 02.11.2010 Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Procedury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z dnia 09 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 19.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z dnia 09 września 2015 r. Zarządzenie Nr 19.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z dnia 09 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko informatyka Zespołu Szkół Powszechnych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie

Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie lub kraju Unii

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Strona znajduje się w archiwum. NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej "Centrum Usług Logistycznych" konkurs na stanowiska: głównego księgowego, kierownika

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KADR W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KADR W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KADR W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE 2013-03-11 Informacja o wynikach naboru Forma zatrudnienia Status naboru Informujemy, że w wyniku zakończenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona 1 I. Postanowienia ogólne Urząd Gminy działa na podstawie: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona 1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 0050.186.2012 z dnia 17 lipca 2012 r. 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014 Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014 1. Znak sprawy: AK-II.1711.1.2014.BM Nazwa jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Podzial organizacyjny (osoby)

Podzial organizacyjny (osoby) Podzial organizacyjny (osoby) Wydział Finansów Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków Piętro III, pokoje: 300 312 Sekretariat: pokój 305 Tel: 12 634 42 66 w. 305, 12 397 93 05 Fax: 12 633 97 37 Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 0020.3.2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu z dnia 23 maja 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 0020.3.2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu z dnia 23 maja 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 0020.3.2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu z dnia 23 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBROMIERZU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Pod jakimi dokumentami główny księgowy zobligowany jest składać swój podpis i jakie są z tym związane konsekwencje?

Pod jakimi dokumentami główny księgowy zobligowany jest składać swój podpis i jakie są z tym związane konsekwencje? Pod jakimi dokumentami główny księgowy zobligowany jest składać swój podpis i jakie są z tym związane konsekwencje? Pytanie: Jaki jest zakres obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo