- 1 - = = = = = = = = = = = = = = = =

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- 1 - = = = = = = = = = = = = = = = ="

Transkrypt

1 - 1 - S p r a w o z d a n i e z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim za rok 2007 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2008r. = = = = = = = = = = = = = = = = WSTĘP : Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim działa na podstawie : 1. Uchwały Nr X /57/90 Miejsko Gminnej Rady Narodowej z dnia 27.IV.90r. w sprawie powołania OPS w Kamieniu Pomorskim. 2. Statutu OPS w Kamieniu Pom. uchwalonego uchwałą Nr XVI/128/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Pom. z dnia 23.XI.07r. / wszedł w życie z dniem 1.II.08r./. 3. Ustawy z dnia 12.III.04r. o pomocy społecznej / Dz.U.Nr 64, poz. 593 z 2004r. z późniejszymi zmianami /. Zakres kompetencji, strukturę organizacyjną, czas pracy itp. określa regulamin organizacyjny OPS w Kamieniu Pomorskim przyjęty na posiedzeniu Zarządu Miejskiego w dniu 2.IX.99r. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w OPS regulują : 1/ regulamin wynagradzania przyjęty na posiedzeniu Zarządu Miejskiego w dniu 16.VI.99r., 2/ rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26.VII.00r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami / 3/ uchwała Nr XXXII/310/05 z dn. 29.XII.2005r. w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę do obliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w OPS w Kamieniu Pom. Ośrodek obejmuje swym zasięgiem teren miasta i gminy zamieszkały przez mieszkańców, z czego stanowią osoby zamieszkałe w mieście, a na wsi /dane wg stanu na dzień 31.XII.07r. /.

2 - 2 - I. SIEDZIBA OŚRODKA, WARUNKI PRACY. Nadal rezydujemy w budynku przy ul. Wąskiej 1. W 2007 roku udało się nam doposażyć niektóre stanowiska pracy w niezbędny sprzęt biurowy. Zakupiliśmy : - 3 zestawy komputerowe / 2 - dla pracowników socjalnych OPS, 1 - dla Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych /, - szafę biurową dla SŚR, - 6 foteli obrotowych, - 1 drukarkę igłową dla OPS u, - 1 monitor dla SŚR. Księgowość wzbogaciła się o kolejne dwa programy komputerowe budżet i płace. Przeprowadziliśmy remont podłogi holu, gdzie w miejsce starej i podartej wykładziny położona została antypoślizgowa podsadzka. II. OBSADA KADROWA I KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW. Według stanu na dzień 31.XII.07r. w Ośrodku zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 20 pracowników, z czego : 17 w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 na 5/8 etatu, 1 na 1/2 etatu, 1 na 3/8 etatu. Nadal zatrudniamy w oparciu o umowy cywilno prawne : osobę nadzorującą pracę kotła gazowego w sezonie grzewczym X IV oraz osobę dokonującą rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Na przestrzeni 2007 roku 7 pracowników korzystało ze zwolnień lekarskich przez ogółem 149 dni kalendarzowych. Jedna z pielęgniarek zatrudnionych w Stacji Johannickiej do 24.I.07r. przebywała na urlopie macierzyńskim. W miesiącach VI i VIII.07r. pielęgniarki zatrudnione w Stacji Johannickiej odbyły miesięczną praktykę w Kamieńskim Szpitalu. W ramach projektu Dobre pomysły na pracę, którego realizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy pracowników Ośrodka w okresie od 17.IX.07r. do 29.XI.07r. uczestniczyło w podstawowym kursie komputerowym / 60 godzin lekcyjnych /, oraz - 2 pracowników Ośrodka w okresie od 03.IX.07r. do 31.I.07r. uczestniczyło w kursie języka angielskiego / 1 w stopniu średnio zaawansowanym, 1- w stopniu podstawowym / przez 60 godzin lekcyjnych. Oba kursy były bezpłatne i odbywały się w godzinach popołudniowych. Dwie pracownice Ośrodka kontynuują naukę na III roku studiów / na koszt własny / na kierunkach :

3 pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, oraz - zarządzanie finansami. III. REALIZACJA ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W 2007 ROKU W ZAKRESIE UDZIELONEJ POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM. Niezależnie od rodzaju i formy świadczeń w 2007 roku Ośrodek objął pomocą 511 rodzin, w skład których wchodziło osób, co stanowiło około 10% w stosunku do ogólnej liczby ludności naszej GMINY. Świadczeniami przyznanymi w ramach zadań zleconych objęto 116 rodzin, natomiast świadczeniami przyznanymi w ramach zadań własnych 407 rodzin. Świadczeniami przyznanymi w ramach zadań zleconych i własnych objęto 482 rodziny, a wyłącznie w postaci pracy socjalnej 29 rodzin. 1. Z budżetu wojewódzkiego finansowane były świadczenia takie jak : zasiłki stałe ,23 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,41 dożywianie w ramach programu posiłek dla potrzebujących ,00 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,82 świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne ,58 zasiłki okresowe , o g ó ł e m z a d a n i a z l e c o n e : ,29 2. Z budżetu GMINY finansowane były świadczenia takie jak : - posiłki ,41 - usługi opiekuńcze ,66 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych na skutek zdarzenia losowego ,00 - zasiłki celowe i w naturze ,44 - bezzwrotne specjalne zasiłki celowe ,00 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej , o g ó ł e m z a d a n i a w ł a s n e : ,51

4 Realizując zadania pomocy społecznej Ośrodek przez cały rok od wielu lat prowadzi zbiórkę używanej odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego oraz wszelkich przedmiotów jednym zbytecznych innym przydatnych, a następnie nieodpłatnie przekazuje potrzebującym. W 2007 roku spod Goleniowa sprowadziliśmy ok. tony używanej odzieży w bardzo dobrym stanie. Opłaciliśmy jedynie koszt transportu ( załadunek i rozładunek we własnym zakresie ). 4. W okresie od VIII.07r. 23 dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem wytypowanych przez pracowników socjalnych OPS wypoczywało w Lesku ( Bieszczady ) na koszt GMINY. Środki pochodziły z funduszy przeznaczonych na profilaktykę p/alkoholową. Ośrodek zadbał o organizację wyjazdu, wyposażenie i bezpieczny dojazd dzieci na kolonie i z powrotem. Koszt uczestnictwa 1 osoby 500,00 zł. 5. W 2007 roku w domach pomocy społecznej umieściliśmy 7 osób. Na dzień 31.XII.07r. w dps różnego typu przebywało ogółem 11 osób oraz 3 osoby w Domu Samotnej Matki w Karwowie ( matka z 4-letnim dzieckiem oraz kobieta w ciąży ). Koszt dopłat do pobytu tych osób w placówkach j.w. wyniósł ,98 zł. 6. Na przestrzeni 2007 roku Ośrodek wydał 22 odmowne decyzje administracyjne / 5 dotyczyło zadań zleconych, 17 zadań własnych / głównie z powodu niespełnienia warunku dochodowego / kryterium ustawowego / uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Inną przyczyną odmów było marnotrawstwo własnych skromnych zasobów finansowych przez osoby uzależnione od alkoholu. Od decyzji wydanych przez organ I instancji odwołało się 7 osób. Organ II instancji / SKO / 3 decyzje utrzymał w mocy, a 3 uchylił w całości przekazując do ponownego rozpatrzenia, a 1 uchylił w części dotyczącej wysokości przyznanego świadczenia. 7. W 2007 roku OPS obejmował pomocą w formie usług opiekuńczych o charakterze podstawowym i specjalistycznym 20 osób. Zatrudnione w Sekcji Opiekuńczej opiekunki przepracowały ogółem godzin sprawując opiekę nad osobami uprawnionymi do tej formy pomocy. Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze Ośrodek odprowadził do kasy Urzędu Miejskiego ,05. Natomiast na organizację usług opiekuńczych Ośrodek wydał ,48, z tego :

5 ,82 / zadania zlecone /, ,66 / zadania własne /. 8. Ogółem na dożywianie w ramach programu posiłek dla potrzebujących wydaliśmy ,41, z czego ,00 stanowiła dotacja celowa, a ,11 zabezpieczyła GMINA w ramach zadań własnych. Z tej tak pożytecznej formy pomocy skorzystały w 2007 roku 903 osoby. Z kwoty ,00 wydzielono ,47 z przeznaczeniem na doposażenie punktów wydawania posiłków w szkołach tj. : Górki Pomorskie ,99 Jarszewo ,78 Wrzosowo ,14 Sz. Podst. Nr 1 Kamień Pom ,01 Sz. Podst. Nr 2 Kamień Pom ,55 9. W 2007 roku OPS rozpatrzył 15 wniosków osób nie posiadających prawa do ubezpieczeń zdrowotnych ( z różnych względów, w szczególności przez własne zaniedbanie ), którym BURMISTRZ przyznał decyzją prawo do okresowego korzystania z tych świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27.VIII.04r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 10. Staraniem Ośrodka na 10 - dniowe bezpłatne warsztaty organizowane w Stargardzie Szczecińskim przez tamtejsze Centrum Socjalne CARITAS wyjechała 5 - osobowa grupa osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem ( X.07 r.). Tematem warsztatów była realizacja projektu pn. Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansa dla osób niepełnosprawnych. 11. W miesiącu I.07r. OPS przygotował projekt Programu walki z bezdomnością na terenie gminy Kamień Pomorski. Projekt ten został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w dniu 23.II.07r. Nr VI/35/07 i wszedł w życie z dniem podjęcia. Został on włączony do Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamień Pomorski na lata

6 - 6 - IV. WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA UTRZYMANIE OŚRODKA. Na utrzymanie Ośrodka w ramach Rozdziału w 2007 roku przeznaczyliśmy ,15, z czego : z budżetu wojewódzkiego ,00 z budżetu GMINY ,15 Na utrzymanie Stacji Johannickiej w ramach zadań własnych wydaliśmy ,66. Na utrzymanie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przeznaczyć można było do 3% z kwoty przyznanej na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne. Wydano ,64. Ogółem na utrzymanie OPS, SŚR i Stacji Johannickiej wydano ,45. Koszt wydawania decyzji administracyjnych w sprawach ubezpieczeń zdrowotnych wyniósł 300,00 zł. V. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I ZALICZKACH ALIMENTACYJNYCH. 1. Świadczenia rodzinne. Różnymi formami świadczeń rodzinnych objęto w 2007 roku rodzin. Wydano decyzji administracyjnych na realizację których wydatkowano ,90. Z kwoty tej ,00 odzyskano tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Tak więc wydatek ostatecznie wyniósł ,90. Dodatkowo na składki na ubezpieczenie społeczne / emerytalne i rentowe / za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych wydano , Zaliczki alimentacyjne. W 2007 roku SŚR wydała 208 decyzji administracyjnych. Pomocą objęto 112 rodzin wypłacając zaliczek alimentacyjnych na kwotę ,00. Z kwoty tej 858,00 odzyskano tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Tak więc wydatek ostatecznie wyniósł ,00. Komornicy przekazali ,00 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych od dłużników.

7 - 7 - VI. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2008 ROK. Na realizację zadań zleconych i zadań własnych z budżetu wojewódzkiego otrzymaliśmy : ,00 - na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i koszty obsługi SŚR ,00 - na ubezpieczenie zdrowotne ,00 - na zasiłki stałe ,00 - na specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 - na utrzymanie Ośrodka 1.000,00 - na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych ,00 - na zasiłki okresowe / zadania własne / ,00 - na realizację programu w zakresie dożywiania ,00 Na realizację zadań własnych z budżetu GMINY otrzymaliśmy : ,00 - na utrzymanie Ośrodka ,00 - na usługi opiekuńcze ,00 - na zasiłki i pomoc w naturze ,00 - na dożywianie uczniów ,00 - na utrzymanie Johannickiej Stacji Socjalnej ,00 Analizując powyższy podział środków na poszczególne zadania już teraz można stwierdzić, że jest ich za mało na specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie oraz utrzymanie Ośrodka. Co się zaś tyczy zadań własnych, to w roku ubiegłym dysponowaliśmy kwotą ,10 na realizację zadań j.w. I tak : ,00 utrzymanie Ośrodka ,00 usługi opiekuńcze ,00 dożywianie uczniów ,10 zasiłki i pomoc w naturze ,00 utrzymanie Johannickiej Stacji Socjalnej. Tak więc w roku bieżącym na realizację zadań własnych otrzymaliśmy na razie o ,10 mniej niż w roku Liczymy na zwiększenie środków na poszczególne zadania w trakcie roku.

8 - 8 - ZAKOŃCZENIE : Za nami ogrom pracy, przed nami nowe wyzwania. Już w m-cu XI.07r. Ośrodek został zobligowany do zajęcia się organizacją prac społecznie użytecznych na terenie miasta i gminy w 2008 roku. Zebrano potrzeby z poszczególnych gminnych jednostek organizacyjnych / zainteresowanie minimalne / i rozpoczęto kolejne etapy przygotowań tak, aby ruszyć od 01.III.08r. Tymczasem termin rozpoczęcia prac społecznie użytecznych został przesunięty z przyczyn od nas niezależnych. Następnym zadaniem z jakim przyszło się nam zmierzyć w 2007 roku, były trwające od V.07r. przygotowania merytoryczne skutkujące podpisaniem w dniu 30.I.08r. porozumienia z PCPR w Kamieniu Pomorskim na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji społecznej. Przedstawiciele OPS u uczestniczyli w licznych szkoleniach i konferencjach, a następnie wraz z PCPR -em współtworzyli w/w program, którego realizacja planowana jest w okresie od IV XII.08r. Z dniem 01.X.08r. traci moc ustawa z dnia 22.IV.05r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, w miejsce której z tym dniem wchodzi w życie ustawa z dnia 07.IX.07r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W związku z tymi zmianami, obowiązkiem organu właściwego wierzyciela / BURMISTRZA / będzie utworzenie komórki zajmującej się załatwianiem indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako, że zgodnie z art. 12 ust. 2 tejże ustawy rada gminy nie może upoważnić ośrodka pomocy społecznej do załatwiania spraw jak wyżej.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Jerzmanowice, dnia 9 marca 2015 rok

Jerzmanowice, dnia 9 marca 2015 rok Załącznik do Uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr VIII/50/2015 Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach za rok 2014 Jerzmanowice,

Bardziej szczegółowo

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o Kędzierzyn-Koźle, dnia 22.03.2013 r. INFORMACJA O ZADANIACH I SYTUACJI MIEJSKIGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wykonuje

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

GOPS w Dębicy zatrudnia obecnie 25 pracowników na umowę o pracę, w tym: kierownik księgowy pracownicy socjalni 13 osób,

GOPS w Dębicy zatrudnia obecnie 25 pracowników na umowę o pracę, w tym: kierownik księgowy pracownicy socjalni 13 osób, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy Rok 2013 Gmina Dębica jest największą liczebnie gminą wiejską w województwie podkarpackim, zajmuje obszar 137,7 km2, położona jest w północno-zachodniej części

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE OPS.K.034.84.2015 Ustka, dnia 26.01.2015 r INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009 marzec 2010 I. WSTĘP Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Szukaj siły w sobie w nas masz oparcie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu S P R A W O Z D A N I E z działalności Ośrodka w 2006 roku SPIS TREŚCI: I. Informacje wstępne 4 1. Ramy prawne 4 2. Struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa tel. (0-22) 571-50-24 tel/fax (0-22) 571-50-50 e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl http://www.ops-wola.waw.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2011 ROK Warszawa, luty 2012 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY... 4 1. Położenie i struktura

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2013 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/104 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 ŁEBA, 2014.02.12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 MOPS.045.9.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy W A R S Z A W A M A R Z E C 2 0 1 5 r. 1 SPIS TREŚCI I WSTĘP str. 4 II ZADANIA OŚRODKA str. 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Sporządziła: Alina Olszewska Marzec 2013 Spis treści 1. Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo