SZKOLNE STYPENDIA SOCJALNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNE STYPENDIA SOCJALNE"

Transkrypt

1 SZKOLNE STYPENDIA SOCJALNE Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy Wieprz informuje, o naborze wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2010/2011. O udzielenie pomocy materialnej w formie stypendiów mogą ubiegać się rodziny w których dochód nie przekracza 351,00 zł netto na osobę. Termin składania wniosków: od 1 do 15 września 2010 r. (od 1 do 15 października 2010 r. dla słuchaczy kolegiów) Miejsce składania wniosków: Gminny Zarząd Oświaty w Radziechowach ul. Św. Marcina (Budynek Ośrodka Zdrowia III piętro). Informacja telefoniczna (33) wew. 26. Druki wniosków są dostępne: - w Urzędzie Gminy Radziechowy Wieprz (sekretariat), - w Gminnym Zarządzie Oświaty w Radziechowach Wieprzu, - na stronie internetowej Urzędu Gminy Do wniosku na stypendium szkolne należy załączyć komplet dokumentów określający dochody wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. z sierpnia 2010 r.) Wykaz wymaganych dokumentów załączony został do wniosku.

2 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ W ROKU SZKOYM 2010/2011 STYPENDIUM SZKOLNE Zgodnie z 1) Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz z późn. zm., 2) oraz Uchwałą nr LVIII/288/06 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z późn. zm., W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna. Świadczeniami pomocy materialnej: 1) Stypendium szkolne: 2) Zasiłek szkolny Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej? 1. uczniom szkoły: podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimazjalnej, policealnej, zawodowej do czasu ukończenia 24 roku życia 2. wychowankom: ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży także upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 3. słuchaczowi: kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych do czasu ukończenia 24 roku życia Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych, studentom oraz uczniom nie zamieszkującym na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz. Kto może otrzymać stypendium szkolne? 1.Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin a) w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, b) alkoholizm lub narkomania, c) a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

3 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 351 zł netto (art. 90d ust. 7 ustawy systemie oświaty (w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej z późn. zm.) Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek : 1) rodzica /opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia 2) pełnoletniego ucznia /słuchacza Formularze wniosków będą dostępne dla rodziców/uczniów od w następujących miejscach: - w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz/sekretariat/ - na stronie internetowej Urzędu Gminy - w każdej szkole na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz - w Gminnym Zarządzie Oświaty w Radziechowach/Ośrodek Zdrowia/ Termin składania wniosków: Wypełnione wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane będą: od 1 do 15 września 2010 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2010 r. w Gminnym Zarządzie Oświaty (Ośrodek Zdrowia w Radziechowach) w godzinach pracy Zarządu tj. od 7 do 15 od poniedziałku do piątku. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć (odpowiednio do sytuacji ucznia) zaświadczenia za miesiąc sierpień 2010 tj.: zaświadczenia o dochodach tj. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. zaświadczenie lub decyzja z Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych, (przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.) wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów, odcinek renty/emerytury, oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizny, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne nie wymienione wyżej), osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2009 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenia zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz

4 przedłożenia dowodu (kserokopii) opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Wszystkie uzyskane dochody sumuje się. W ramach przyznanego stypendium w formie decyzji, po wcześniejszym przedstawieniu faktur VAT lub rachunku uproszonego wystawionych imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia podlegają zwrotowi koszty z tytułu zakupu następujących artykułów szkolnych: podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne, tornister (plecak szkolny), obuwie sportowe (raz na semestr), strój szkolny (strój na zajęcia wychowania fizycznego bluza sportowa, dres, spodnie sportowe, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne)- (raz na semestr), mundurek szkolny, artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.), przybory do nauki zawodu, biurko do nauki, raty za komputer oraz programy komputerowe edukacyjne, opłata abonamentu internetowego, pomoce naukowe, koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (językowych, sportowych, itp.), koszt wyjazdu na zieloną szkołę, koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum, itp., zwrot kosztu dojazdu do szkół, zakup instrumentu muzycznego, mikroskop, luneta, kimono dla ucznia trenującego karate, strój na pływalnie dla ucznia uczęszczającego na basen. Istotne jest aby zakupione artykuły miały adnotację szkolne, sportowe. Uczniom szkół ponadgimazjalnych oraz słuchaczom kolegiów może być przydzielone stypendium szkolne jak w/w ponadto na: Opłacanie internatu, opłacanie czesnego, inne związane z pobieraniem nauki. Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, klapki, sandały, bluzki, spódnice i inne) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowane w ramach stypendium szkolnego.

5 ZASIŁEK SZKOLNY - ROK SZKOLNY 2010/2011 Zgodnie z 1. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz z późn. zm.) 2. oraz Uchwałą nr LVIII/288/06 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z późn. zm., Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć załączniki takie jak w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne oraz dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, które są podstawą do ubiegania się o zasiłek szkolny. O zasiłek ten, można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności: pożar lub zalanie mieszkania, nagłą chorobę w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia, inne okoliczności powodujące, że uczeń znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy oświadczeniach rodzinnych/maksymalna aktualna wysokość zasiłku wynosi 455,00 zł. Formularze wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego będą dostępne dla rodziców/uczniów od sierpnia br. w następujących miejscach: - na stronie internetowej Urzędu Gminy - w Gminnym Zarządzie Oświaty w Radziechowach /Ośrodek Zdrowia/

DO DNIA 15.09.2015 R.

DO DNIA 15.09.2015 R. PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016. INFORMACJA i INSTRUKCJA

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016. INFORMACJA i INSTRUKCJA STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA i INSTRUKCJA INFORMACJA dla osób ubiegających się o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki:

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... Miejsce zamieszkania (adres placówki, jeżeli, wnioskodawcą jest dyrektor szkoły)..

Imię i nazwisko... Miejsce zamieszkania (adres placówki, jeżeli, wnioskodawcą jest dyrektor szkoły).. ...dnia Do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym) w roku szkolnym. dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Radziechowy

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm.pl GODZ. OTWARCIA OŚRODKA: PONIEDZIAŁEK PIĄTEK 7.30-15.30 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zgodnie z art. 90 n ust. 2 i 4 ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) W ROKU

Bardziej szczegółowo

Stypendia szkolne/zasiłki szkolne

Stypendia szkolne/zasiłki szkolne Stypendia szkolne/zasiłki szkolne W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o stypendium szkolne i zasiłki szkolne należy składać w MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE przy ul. Sienkiewicza 34

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Narodowy program stypendialny

Narodowy program stypendialny Narodowy program stypendialny - stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Pomoc

Bardziej szczegółowo

Nazwa podmiotu przyznającego stypendium szkolne: Prezydent Miasta Mysłowice Adres: 41-400 Mysłowice ul. Powstańców 1. Nr wniosku: EK-I.4462.

Nazwa podmiotu przyznającego stypendium szkolne: Prezydent Miasta Mysłowice Adres: 41-400 Mysłowice ul. Powstańców 1. Nr wniosku: EK-I.4462. Nazwa podmiotu przyznającego stypendium szkolne: Prezydent Miasta Mysłowice Adres: 41-400 Mysłowice ul. Powstańców 1 Nr wniosku: EK-I.4462.2 2015 Część I W N I O S E K o przyznanie stypendium szkolnego

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie: Pomoc materialna przysługuje: Pomoc materialna o charakterze socjalnym może

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie: Pomoc materialna przysługuje: Pomoc materialna o charakterze socjalnym może Burmistrz Miasta Malborka na podstawie Uchwały Nr XXXV/328/09 Rady Miasta Malborka z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y A J N A

K A R T A I N F O R M A C Y A J N A K A R T A I N F O R M A C Y A J N A URZĄD GMINY Nowe Miasto Lubawskie Stypendium szkolne Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Jednostka odpowiedzialna: Gminny Zespół Oświaty Nowe Miasto Lubawskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Zgodnie z art. 90 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje: -uczniowi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym /

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Szczecin Adres: pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WOś-6 WYDZIAŁ OŚWIATY URZĄD MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym /

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Szczecin WOś-6 Adres: pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Pieczęć szkoły i data wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / 1.

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1)

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1) DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym / zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/ 2014 I. WNIOSKODAWCA Wniosek może złożyć : rodzic

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC PEŁNOLETNI UCZEŃ

Bardziej szczegółowo

wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu

wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* Rok Szkolny 2013/2014 (pomoc materialna o charakterze socjalnym) 1. DANE WNIOSKODAWCY:.

Bardziej szczegółowo

I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) II. DANE WNIOSKODAWCY III. DANE UCZNIA. IV. INFORMACJA O SZKOLE, do której uczęszcza w roku szkolnym.

I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) II. DANE WNIOSKODAWCY III. DANE UCZNIA. IV. INFORMACJA O SZKOLE, do której uczęszcza w roku szkolnym. DATA WPŁYWU WNIOSKU NR EWIDENCYJNY WNIOSKU.. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym /. ( dotyczy stypendium przyznawanego na podstawie art. 90b, art.90c, art.90d ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr /07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia... 2007 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC

Bardziej szczegółowo

3. Dane członków rodziny ucznia oraz wysokość dochodu rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

3. Dane członków rodziny ucznia oraz wysokość dochodu rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ... miejscowość, Do Wójta Gminy Zielonki WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZIELONKI (przed wypełnieniem proszę zapoznać się z pouczeniem)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia UMiG) Data wpływu BURMISTRZ GÓRY WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO ... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. Dane ucznia/słuchacza/wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne: Imię i nazwisko: ucznia/słuchacza/wychowanka

Bardziej szczegółowo

R R R R - M M - D D 4. ADRES ZAMIESZKANIA ul. nr domu nr lokalu

R R R R - M M - D D 4. ADRES ZAMIESZKANIA ul. nr domu nr lokalu WNIOSEK O PRZYZNA STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 UWAGA: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMI DO 15 WRZEŚNIA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZEM. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Kozy, dnia. WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNA STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMI DO 15 WRZEŚNIA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 1653 w Jarosławiu Nr 128/XIV/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Załącznik do Regulaminu Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym... 1. stypendium szkolnego* 2. zasiłku szkolnego* dla: 1. Dane ucznia:

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Kozy, dnia. WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNA STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMI DO 15 WRZEŚNIA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014)

WNIOSKODAWCA DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2013/2014) Nr wniosku:...... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2013 r. Podpis:....... Kwota do wypłaty:. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka

Bardziej szczegółowo