I N F O R M A C J A. Podstawa prawna:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J A. Podstawa prawna:"

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A dla mieszkańców Miasta Oleśnicy, dyrektorów i pedagogów szkolnych w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych przyznawanych na rok szkolny 2012/2013. Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami), Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów, * Uchwała nr XXXII/201/2009 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy. 1. Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Oleśnicy: a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 2. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, a miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większe niż 351 złotych netto. 3. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom oddziałów zerowych oraz uczniom, którzy otrzymują inne stypendia ze środków publicznych w rocznej kwocie przekraczającej zł. 4. Stypendium szkolne może być udzielone w formie: a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników i pomocy naukowych wg katalogu materiałów kwalifikowanych przy rozliczeniu stypendium.

2 b) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. imienne bilety miesięczne) potwierdzających ich powstanie i wysokość. W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 MOŻNA PRZEDSTAWIĆ FAKTURY (LUB OŚWIADCZENIA ZAKUPU) ZA: zakup podręczników - od maja 2012 r. pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2012 r. wg wykazu wydatków kwalifikowanych abonament internetowy od września 2012 r. do czerwca 2013 r. 5. Stypendium przyznaje przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta Oleśnicy po rozpatrzeniu złożonego wniosku i po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń/ słuchacz. 6. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: a) jeden z rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletni uczeń, b) dyrektor szkoły lub ośrodków, o których mowa w pkt 1 litera b. 7. Procedura składania wniosków: a) zainteresowani określeni w pkt 6 składają wniosek (potwierdzony datą wpływu) wraz z niezbędnymi dokumentami w szkole, do której uczęszcza uczeń do dnia 15 września oraz w kolegium, do którego uczęszcza słuchacz do dnia 15 października br. b) dyrektorzy szkół i kolegiów lub osoby przez nich upoważnione potwierdzają kopie dokumentów za zgodność (pieczęć jednostki, pieczątka imienna, podpis i data), c) dyrektor szkoły lub kolegium opiniuje wniosek - złożony przez rodziców lub pełnoletniego ucznia - w formie postanowienia (do wiadomości wnioskodawcy) i przekazuje komplet dokumentów Burmistrzowi Miasta Oleśnicy odpowiednio w terminie 24 września (szkoła) i 20 października (kolegium). 8. Do wniosku załącza się zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach wszystkich osób będących we wspólnym gospodarstwie domowym ucznia lub słuchacza uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj.: a) od pracodawcy o dochodach netto, b) z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku), c) oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, d) zaświadczenie (albo oświadczenie) lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny lub pielęgnacyjny; dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez MOPS, e) zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych, f) wyroki sądowe informujące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o ich nieściągalności,

3 g) odcinek renty lub emerytury, h) oświadczenia osób pełnoletnich będących we wspólnym gospodarstwie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, i) informację o korzystaniu (bądź nie) z innych stypendiów o charakterze socjalnym ze środków publicznych i ich rocznej wysokości. 9. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 189,83 zł. 10. Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 11. Formularze wniosków o udzielenie stypendium są dostępne na oleśnickim portalu E- OŚWIATA (http://www.e-oswiata.olesnica.pl/bip/default/index/id/612). Można pobierać je także od 01 września 2012 roku w Zespole Oświaty Samorządowej (pok. 306) oraz we wszystkich szkołach na terenie miasta. 12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w przypadku: 1) śmierci rodzica lub opiekuna prawnego, 2) długotrwałej choroby ucznia lub najbliższego członka rodziny, 3) szkód wyrządzonych uczniowi oraz jego rodzinie nagłym wypadkiem lub klęską żywiołową, 4) innych, szczególnych okoliczności. 13. O zasiłek szkolny można ubiegać się(składając wniosek u dyrektora szkoły) w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3 w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku. 14. Zasiłek szkolny: a) może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, b) realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu. INFORMACJE DODATKOWE 1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą przedstawiają informację o dochodach z niej uzyskanych w roku 2011 w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego albo oświadczenia. W przypadku zryczałtowanej formy opodatkowania. - oświadczenia o wielkości kwoty zadeklarowanej 2. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach, c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 3. Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze. 4. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

4 a) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczanymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że: * różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc - wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, * jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a tak-że jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik pro-wadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby. b) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. c) w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. d) wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc, zawierającego informację o wysokości: * przychodu, * kosztów uzyskania przychodu, * różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, * dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, * odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, * należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku, * odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. ` e) wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia lub oświadczenia. f) dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się,

5 g) w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: * kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samo-tnie gospodarującej, * kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. h) w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód. i) w przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. PODRĘCZNIKI 2. ZESZYTY 3. SŁOWNIKI 4. ENCYKLOPEDIE 5. ATLASY 6. TABLICE MATEMATYCZNE 7. LEKTURY SZKOLNE 8. TORNISTER (PLECAK SZKOLNY) 9. OBUWIE SPORTOWE NA W F (raz na semestr) 10. STRÓJ NA W F (raz na semestr) 11. PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU 12. PIÓRNIK 13. ARTYKUŁY SZKOLNE (papier kancelaryjny, papier milimetrowy, papier do drukarek, papier kolorowy, bibuła, brystole, bloki, flamastry, ołówki, kredki, długopisy, pióra, atrament, tusz, pędzle, farby, klej, gumki, temperówki, kalkulatory, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, przybory kreślarskie, plastelina, modelina). 14. OKULARY KOREKCYJNE 15. TUSZE DO DRUKAREK, POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO, MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE 16. KOMPUTER, OPROGRAMOWANIE, CZĘŚCI DO KOMPUTERA 17. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA 18. STRÓJ GALOWY WYMAGANY PRZEZ SZKOŁĘ ( po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły) 19. SPRZĘT MUZYCZNY 20. KOSZTY PŁYWANIA NA BASENIE (strój kąpielowy, klapki, rachunki). 21. DOJAZD DO SZKOŁY lub INNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE (bilety miesięczne, bilety jednorazowego dojazdu) 22. OPŁACENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH (np. rachunki za naukę języków obcych).

6 Faktury powinny być wypisane imiennie na rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia. Istotnym jest także, aby np. plecak, buty, itp. miały adnotację szkolne. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić szkoła, do której uczęszcza uczeń. OŚWIADCZENIA składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". D y r e k t o r Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy Maria Susidko

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

DO DNIA 15.09.2015 R.

DO DNIA 15.09.2015 R. PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Narodowy program stypendialny

Narodowy program stypendialny Narodowy program stypendialny - stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Pomoc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zgodnie z art. 90 n ust. 2 i 4 ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) W ROKU

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie: Pomoc materialna przysługuje: Pomoc materialna o charakterze socjalnym może

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie: Pomoc materialna przysługuje: Pomoc materialna o charakterze socjalnym może Burmistrz Miasta Malborka na podstawie Uchwały Nr XXXV/328/09 Rady Miasta Malborka z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Stypendia szkolne/zasiłki szkolne

Stypendia szkolne/zasiłki szkolne Stypendia szkolne/zasiłki szkolne W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o stypendium szkolne i zasiłki szkolne należy składać w MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE przy ul. Sienkiewicza 34

Bardziej szczegółowo

... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO ... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. Dane ucznia/słuchacza/wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne: Imię i nazwisko: ucznia/słuchacza/wychowanka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Zgodnie z art. 90 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje: -uczniowi

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016. INFORMACJA i INSTRUKCJA

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016. INFORMACJA i INSTRUKCJA STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA i INSTRUKCJA INFORMACJA dla osób ubiegających się o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki:

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1)

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1) DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym / zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/ 2014 I. WNIOSKODAWCA Wniosek może złożyć : rodzic

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BABOSZEWO

WÓJT GMINY BABOSZEWO WÓJT GMINY BABOSZEWO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 dla ucznia*/ słuchacza*: - właściwe podkreślić UWAGA: Proszę uważnie przeczytać wniosek i wypełnić używając drukowanych

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 200.../200... jest uczniem klasy... 3. Adres stałego zameldowania Nr domu Kod pocztowy 0 7-3 0 3 Województwo mazowieckie

W roku szkolnym 200.../200... jest uczniem klasy... 3. Adres stałego zameldowania Nr domu Kod pocztowy 0 7-3 0 3 Województwo mazowieckie Nr ewidencyjny wniosku: Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy socjalnej o charakterze materialnym 8127/.../... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Nazwisko i imię osoby składającej wniosek.../

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. Wnioskodawca (proszę zaznaczyć znakiem X) Nr ewidencyjny wniosku../../ RODZIC PEŁNOLETNI UCZEŃ DYREKTOR SZKOŁY 2. Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko:. Imiona:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym /

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Szczecin WOś-6 Adres: pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Pieczęć szkoły i data wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO*

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* 1. DANE WNIOSKODAWCY:. IMIĘ I NAZWISKO: RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO, UCZNIA/SŁUCHACZA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO*

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* Załacznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* 1. DANE WNIOSKODAWCY:.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm.pl GODZ. OTWARCIA OŚRODKA: PONIEDZIAŁEK PIĄTEK 7.30-15.30 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* na rok szkolny 2012/2013 *(niepotrzebne skreślić)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* na rok szkolny 2012/2013 *(niepotrzebne skreślić) ..... (data wpływu - wypełnia Urząd). (nr wniosku wypełnia Urząd) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* na rok szkolny 2012/2013 *(niepotrzebne skreślić) Na podstawie art. 90n ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Nr ewidencyjny wniosku.../.../... 1. Dane osobowe ucznia /słuchacza Nazwisko:... Imiona:... Imię ojca... Imię matki:... PESEL ucznia /słuchacza:... Data i miejsce urodzenia:... Telefon kontaktowy:... 2.

Bardziej szczegółowo

3. Dane członków rodziny ucznia oraz wysokość dochodu rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

3. Dane członków rodziny ucznia oraz wysokość dochodu rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ... miejscowość, Do Wójta Gminy Zielonki WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZIELONKI (przed wypełnieniem proszę zapoznać się z pouczeniem)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia UMiG) Data wpływu BURMISTRZ GÓRY WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu

wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* Rok Szkolny 2013/2014 (pomoc materialna o charakterze socjalnym) 1. DANE WNIOSKODAWCY:.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Obrzycko. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły/Kolegium/Ośrodka w którym uczeń słuchacz pobiera naukę w roku szkolnym 2011/2012

Wójt Gminy Obrzycko. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły/Kolegium/Ośrodka w którym uczeń słuchacz pobiera naukę w roku szkolnym 2011/2012 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 1), dnia (miejscowość) (adres zamieszkania) /Nr konta bankowego/ Wójt Gminy Obrzycko WNIOSEK 2) O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2012/2013 (świadczenia pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym /

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Szczecin Adres: pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WOś-6 WYDZIAŁ OŚWIATY URZĄD MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły ( jeżeli szkoła jest w zespole również nazwa zespołu), adres szkoły, klasa

Nazwa szkoły ( jeżeli szkoła jest w zespole również nazwa zespołu), adres szkoły, klasa Termin składania wniosku: Od 1 do 15 września br Nr ewidencyjny wniosku... /wypełnia MOPS/ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU w roku

Bardziej szczegółowo

R R R R - M M - D D 4. ADRES ZAMIESZKANIA ul. nr domu nr lokalu

R R R R - M M - D D 4. ADRES ZAMIESZKANIA ul. nr domu nr lokalu WNIOSEK O PRZYZNA STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 UWAGA: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMI DO 15 WRZEŚNIA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZEM. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Kozy, dnia. WÓJT GMINY KOZY W N I O S E K O PRZYZNA STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMI DO 15 WRZEŚNIA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC PEŁNOLETNI UCZEŃ

Bardziej szczegółowo