w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barcin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barcin"

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR./2009 RADY MIEJSKIEJ w BARCINIE z dnia r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barcin Na podstawie art. 90 f) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami) uchwala się, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego; 2) formy stypendium szkolnego; 3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) szkole należy przez to rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, szkołę 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 69, poz. 624, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 249, poz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 181, poz. 1292, Nr 227, poz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Nr 216, poz z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 145, poz. 917.

2 niepubliczną nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych, niepubliczne kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych, publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 2) uczniu należy przez to rozumieć osobę uczącą się w szkole publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, lub w szkole niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 3) słuchaczu należy przez to rozumieć osobę uczącą się w publicznym kolegium nauczycielskim, nauczycielskim kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz w niepublicznym kolegium nauczycielskim, nauczycielskim kolegium języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 4) wychowanku - należy przez to rozumieć osobę uczącą się w publicznym i niepublicznym ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, lub w publicznym i niepublicznym ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3 5) rodzinie należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 6) ustawie o świadczeniach rodzinnych należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 7) ustawie o pomocy społecznej należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.); 8) ustawie o systemie oświaty należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.); 9) pomocy materialnej należy przez to rozumieć stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Rozdział II Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego Podstawę do określenia wysokości stypendium szkolnego stanowi kryterium dochodowości na jednego członka rodziny ucznia, zgodnie z art. 90 d) ust. 7 ustawy. 2. Kwotę stypendium szkolnego określa się stosownie do treści art. 90 d) ust. 9 ustawy. 3. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu ust Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

4 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczy: a) kursów językowych, b) kursów i szkoleń zwiększających kwalifikacje zawodowe, oraz podnoszących poziom wykształcenia; 2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu przedmiotów o charakterze edukacyjnym, dotyczy w szczególności: a) podręczniki szkolne, lektury szkolne; b) zeszyty; c) pomoce dydaktyczne (np. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, globusy, mikroskopy, kalkulatory itp.); d) artykuły szkolne (np. piórniki, bloki, długopisy, flamastry, kredki, pędzle, brystol, kolorowy papier, plastelina itp.); e) tornistry (plecaki szkolne, torby szkolne, torby sportowe); f) obuwie sportowe na W-F (para na semestr); g) strój sportowy na W-F; h) strój galowy i strój szkolny (mundurek) jeżeli wymagany jest przez szkołę; i) przybory do nauki zawodu; j) komputer, oprogramowanie, części do komputera, drukarka; k) tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne; l) biurko, krzesło do biurka; ł) sprzęt sportowy (np. piłki, rakiety tenisowe, skakanki, itp.); m) strój na basen (strój kąpielowy, klapki, rachunki za korzystanie z basenu, czepek kąpielowy itp.);

5 n)wycieczki szkolne, po uprzednim poświadczeniu kosztów wycieczki przez szkołę; o) opłata za ubezpieczenie szkolne i komitet rodzicielski. 3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dotyczy: a) dojazdu środkami komunikacji publicznej, b) pobytu w internacie; 4) świadczenia pieniężnego (jeżeli organ przyznający stypendium szkolne uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych wyżej nie jest możliwe i celowe) 5. Wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanej w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, każdorazowo uzależniona będzie od otrzymywanej na ten cel wysokości dotacji celowej z budżetu państwa jest: Rozdział III Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 6. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego 1) zamieszkiwanie przez ucznia, słuchacza lub wychowanka na terenie Gminy Barcin; 2) spełnianie kryterium dochodowego, określonego w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty; 3) złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

6 4) dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego; 5) uzasadnienie przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie w terminie od 1 do 15 września w przypadku uczniów oraz od 1 do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów. 2. Wnioski o przyznanie stypendium, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data potwierdzenia wpływu na wniosku o przyznanie stypendium. 3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu o którym mowa w ust Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Stypendium szkolne w formie przewidzianej w 4 ust. 1 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia do wysokości przyznanego stypendium. 2. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w 4 ust. 1 pkt 2 jest realizowane poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów po przedłożeniu odpowiednich rachunków do wysokości przyznanego stypendium. Faktury bądź rachunki uproszczone muszą być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia. 3. Stypendium szkolne przewidziane w 4 ust. 1 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów poniesionych na zakup biletów miesięcznych na

7 dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia (po przedłożeniu biletów imiennych) lub na wskazany rachunek wystawcy biletu, a także poprzez sfinansowanie (dofinansowanie) kosztów pobytu w internacie (po przedłożeniu rachunków lub na wskazany rachunek) do wysokości przyznanego stypendium. Dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów. 4. Zwrot poniesionych kosztów lub wypłata świadczenia są dokonywane w kasie Urzędu Miejskiego w Barcinie. 5. Stypendium szkolne wypłacane jest w okresie na jaki zostało przyznane kwartalnie, miesięcznie lub jednorazowo. Rozdział IV Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego Na finansowanie zasiłków szkolnych dla uczniów przeznacza się nie więcej niż 5% kwoty dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Barcin. 2. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barcinie w terminie dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku. 3. Druk wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności: 1) pożar mieszkania; 2) zalanie mieszkania; 3) kradzież.

8 Rozdział V Postanowienia końcowe 10. Traci moc uchwała Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów. 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

9 Uzasadnienie Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barcin stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572). Podjęcie przedmiotowej uchwały przyczyni się do ujednolicenia sposobu i trybu udzielania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Poznań, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3848 UCHWAŁA NR XXIII/110/2012 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Poznań, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3848 UCHWAŁA NR XXIII/110/2012 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3848 UCHWAŁA NR XXIII/110/2012 RADY GMINY KOTLIN z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie: Pomoc materialna przysługuje: Pomoc materialna o charakterze socjalnym może

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie: Pomoc materialna przysługuje: Pomoc materialna o charakterze socjalnym może Burmistrz Miasta Malborka na podstawie Uchwały Nr XXXV/328/09 Rady Miasta Malborka z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/200/05 RADY GMINY W KAMPINOSIE Z DNIA 31 MARCA 2005 R.

UCHWAŁA NR XXX/200/05 RADY GMINY W KAMPINOSIE Z DNIA 31 MARCA 2005 R. UCHWAŁA NR XXX/200/05 RADY GMINY W KAMPINOSIE Z DNIA 31 MARCA 2005 R. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos.

Bardziej szczegółowo

DO DNIA 15.09.2015 R.

DO DNIA 15.09.2015 R. PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Stypendia szkolne/zasiłki szkolne

Stypendia szkolne/zasiłki szkolne Stypendia szkolne/zasiłki szkolne W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o stypendium szkolne i zasiłki szkolne należy składać w MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE przy ul. Sienkiewicza 34

Bardziej szczegółowo

Nazwa podmiotu przyznającego stypendium szkolne: Prezydent Miasta Mysłowice Adres: 41-400 Mysłowice ul. Powstańców 1. Nr wniosku: EK-I.4462.

Nazwa podmiotu przyznającego stypendium szkolne: Prezydent Miasta Mysłowice Adres: 41-400 Mysłowice ul. Powstańców 1. Nr wniosku: EK-I.4462. Nazwa podmiotu przyznającego stypendium szkolne: Prezydent Miasta Mysłowice Adres: 41-400 Mysłowice ul. Powstańców 1 Nr wniosku: EK-I.4462.2 2015 Część I W N I O S E K o przyznanie stypendium szkolnego

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016. INFORMACJA i INSTRUKCJA

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016. INFORMACJA i INSTRUKCJA STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA i INSTRUKCJA INFORMACJA dla osób ubiegających się o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm.pl GODZ. OTWARCIA OŚRODKA: PONIEDZIAŁEK PIĄTEK 7.30-15.30 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y A J N A

K A R T A I N F O R M A C Y A J N A K A R T A I N F O R M A C Y A J N A URZĄD GMINY Nowe Miasto Lubawskie Stypendium szkolne Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Jednostka odpowiedzialna: Gminny Zespół Oświaty Nowe Miasto Lubawskie

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1)

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1) DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym / zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/ 2014 I. WNIOSKODAWCA Wniosek może złożyć : rodzic

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 1653 w Jarosławiu Nr 128/XIV/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym /

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Szczecin WOś-6 Adres: pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Pieczęć szkoły i data wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym /

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Szczecin Adres: pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WOś-6 WYDZIAŁ OŚWIATY URZĄD MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO ... (miejscowość i data) Poświadczenie wpływu do organu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. Dane ucznia/słuchacza/wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne: Imię i nazwisko: ucznia/słuchacza/wychowanka

Bardziej szczegółowo

Narodowy program stypendialny

Narodowy program stypendialny Narodowy program stypendialny - stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Pomoc

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi (tekst jednolity opracowany na podstawie: uchwały Nr LXVII/1249/06 Rady Miejskiej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zgodnie z art. 90 n ust. 2 i 4 ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) W ROKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC PEŁNOLETNI UCZEŃ

Bardziej szczegółowo

rodzic lub pełnoletni uczeń, jeżeli adres zameldowania jest tożsamy z adresem zamieszkania. 1

rodzic lub pełnoletni uczeń, jeżeli adres zameldowania jest tożsamy z adresem zamieszkania. 1 . data wpływu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA, A W PRZYPADKU SŁUCHACZY KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr /07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia... 2007 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Projekt z dnia 6 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6a, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Zgodnie z art. 90 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje: -uczniowi

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BABOSZEWO

WÓJT GMINY BABOSZEWO WÓJT GMINY BABOSZEWO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 dla ucznia*/ słuchacza*: - właściwe podkreślić UWAGA: Proszę uważnie przeczytać wniosek i wypełnić używając drukowanych

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIA/UCZENNICY DO KLASY. Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły (pieczątka szkoły)

DLA UCZNIA/UCZENNICY DO KLASY. Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły (pieczątka szkoły) Zarejestrowano:... miejscowość, dnia W Ó J T Gminy Zaklików ul. Zachodnia 15 37-470 Zaklików (formularz wypełnić drukowanymi literami) Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... Adres zameldowania:...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia UMiG) Data wpływu BURMISTRZ GÓRY WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym... /... I. INFORMACJE O UCZNIU

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym... /... I. INFORMACJE O UCZNIU WOś-6 Pieczęć szkoły i data wpływu wniosku WYDZIAŁ OŚWIATY URZĄD MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym... /... I. INFORMACJE O UCZNIU

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): dyrektora szkoły

Wniosek. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): dyrektora szkoły Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego Wniosek składany jest przez

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... Miejsce zamieszkania (adres placówki, jeżeli, wnioskodawcą jest dyrektor szkoły)..

Imię i nazwisko... Miejsce zamieszkania (adres placówki, jeżeli, wnioskodawcą jest dyrektor szkoły).. ...dnia Do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym) w roku szkolnym. dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Radziechowy

Bardziej szczegółowo