Domki na Równi. W numerze: Pismo Samorządu Lokalnego. Piwniczna Zdrój luty rok 19 nr 2 (222) cena 2,50 zł / Vat 0% nakład 600 egz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Domki na Równi. W numerze: Pismo Samorządu Lokalnego. Piwniczna Zdrój luty 2010. rok 19 nr 2 (222) cena 2,50 zł / Vat 0% nakład 600 egz."

Transkrypt

1 Piwniczna Zdrój luty 2010 rok 19 nr 2 (222) cena 2,50 zł / Vat 0% nakład 600 egz. Pismo Samorządu Lokalnego Piwniczna Zdrój Łomnica Zdrój Wierchomla Młodów Głębokie Kokuszka Zubrzyk W numerze: * 42 Sesja Rady M i G * Notatnik * Kicarz ruszy³ * Chopin * Prof. Szymon Kopytko * Polscy ratownicy na Haiti * Wspomniemie o Józefie Gromali * Rozmowa z Fr. Kotarb¹ - MZFKiM * Zebarnie OSP w Piwnicznej * Polscy zawodnicy w biegu narciarskim Marcialonga we W³oszech * Ferie z MGOK * Z ycia parafii i innew Domki na Równi fot. B. Paluchowa

2 POTOK W KOSARZYSKACH, fot. Gabrysia Porêbska FERIE w MGOK fot.: Adam ywczak Barbara Paluchowa Pomoc dla ANI Tomasiak (w postaci 1% podatku) Szanowni Pañstwo! Prosimy o pomoc finansow¹ dla naszej córeczki Ani Tomasiak. Nasza Ania ma ostr¹ bia³¹czkê limfoblastyczn¹. Choroba rozwinê³a siê dos³ownie w ci¹gu 2-3 tygodni. Obecnie ania przebywa na oddziale Onkologii i Hematologii USD w Krakowie, gdzie jest poddana chemioterapii w czterech etapach. Ania jest bardzo dzielna, ma dopiero 7 lat. Jest weso³¹ dziewczynk¹, kocha zwierzêta... Nie wiemy jak bêdzie wygl¹da³o dalsze leczenie naszej córki, ale wierzymy, e zakoñczy siê sukcesem. Leczenie bia³aczki jest wyczerpuj¹ce dla organizmu, bardzo d³ugie i zarazem kosztowne. Dlatego zwracamy siê do Pañstwa o pomoc w zbieraniu œrodkó na dalsze leczenie i rehabilitacjê Ani. Wszystkim, którzy mogliby nam pomóc bardzo dziêkujemy. Bêdziemy Pañstwu wdziêczni za ka d¹ najmniejsz¹ wp³atê. Z wyrazami szacunku - rodzice Ani Jadwiga i Andrzej Tomasiak W tym roku ferie w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Piwnicznej-Zdroju trwały od r. Na zajcia w dni powszednie uczęszczało od 30 do ok. 90 osób. Zorganizowane zostały wycieczki do kina do Nowego Sącza, na basen do Nowego S¹cza i na lodowisko do Krynicy. Oprócz wyjazdów odbywa³y siê zajêcia edukacyjne: - bezpieczne ferie z Policj¹ i Stra ¹ Graniczn¹ - kurs ratownictwa medycznego prowadzony przez studentów z PWSZ wydzia³ medyczny w Nowym S¹czu, - zorganizowany zosta³ przegl¹d Jase³ek, w którym wziêli udzia³: Schola ze Szko³y Podstawowej w omnicy Zdroju, dzieci ze Szko³y Podstawowej z Kosarzysk oraz grupa z Zespo³u Szkó³ z Przysietnicy. - zajêcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywa³y laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz pejza zimowy. Zajêcia zakoñczone zosta³y konkursem z nagrodami, - zajêcia muzyczne, - kurs tañca nowoczesnego, - Towarzyski Turniej pn. Bitwa Breakdance-owa w którym bra³y udzia³ zespo³y: Beat Busters z Piwnicznej, Flying Dragons z abowej, Young B-Boys z Nowego S¹cza, Fighting Tigers z Marcinkowic oraz zespó³ breakdance z Klêczan. Serdeczne podziêkowania nale ¹ siê Pani Dyrektor Annie Kulig za udostêpnienie sali gimnastycznej. - konkurs karaoke - dla najm³odszych uczestników ferii odby³y siê przedstawienia teatralne i bal karnawa³owy, podczas którego org. by³y ró ne konkursy z nagrodami. Zajêcia i wycieczki cieszy³y siê bardzo du ym zainteresowaniem wœród dzieci i m³odzie y. Bardzo dziêkujemy za docenienie naszych starañ wypowiadanych w formie wielu dobrych s³ów ze strony rodziców i uczestników. Gor¹co zapraszamy w przysz³ym roku. MGOK Wszelk¹ pomoc dla Ani prosimy kierowaæ na konto: Fundacja Dzieciom Zd¹ yæ z Pomoc¹ ul omiañska 5, Warszawa, nr: z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitacjê Anny Tomasiak Mo na te przekazaæ 1% podatku na rzecz Ani. Wystaczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALE NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO YTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisaæ: nazwê OPP: Fundacja dzieciom Zd¹ yæ z Pomoc¹, KRS: , a w polu Informacje uzupe³niaj¹ce : 1 % podatku na rzecz Anny Tomasiak. Rodzice dzieci uczestnicz¹cych w feriach zimowych sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Pani Kasi Rosiek oraz Pani Stasi Lach za fantastyczne przygotowanie oraz rzeprowadzenie zajêæ. Wiêkszoœæ dzieci nie mia³a mo liwoœci wyjazdu na ferie dlatego te organizowanie takich zajêæ przez MGOK jest jak najbardziej korzystne. Najlepszym podsumowaniem udanej zabawy oraz mile spêdzonego czasu by³y uœmiechniête buzie naszych pociech. Miejmy nadziejê, e w przysz³ym roku równie spotkamy siê podczas zimowego szaleñstwa. Z wyrazami szacunku RODZICE DZIECI UCZESTNICZ CYCH W FERIACH ZIMOWE Pomoc Gminy dla Stowarzyszeñ Miasto i Gmina we wspó³pracy ze stowarzyszeniami bêdzie w roku 2010 realizowaæ sporo zadañ. ¹czna kwota pomocy przy tej wspó³organizacji wynosi , 00 z³. MUKS OGNIWO otrzyma , 00 z³, Stowarzyszenie M³odów-G³êbokie , 00 z³, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi omniczanie , 00 z³, Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej - TRoP , 00 z³, Towarzystwo Wierchomlañskie , 00 z³, Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju MiG Piwniczna z Kosarzysk , 00 z³, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju S³onecznej Doliny - Kosarzyska , 00 z³, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepe³nosprawnych Nasz Dom , 00 z³, Towarzystwo Mi³oœników Piwnicznej 14, 000, 00 z³, Uczniowski Klub Sportowy Prymus , 00 z³, Zarz¹d Ko³a Polsko-Wêgierskiego , 00 z³, 1 NDH W³óczykije z omnicy Zdroju i 4 NDH ar z Piwnicznej Zdroju , 00 z³. E.P. 3

3 Obecnych 13 radnych. Na pocz¹tku powitanie i przedstawienie nowego komendanta komisariatu Policji w Piwnicznej starszego chorążego sztabowego ukiela. Nastêpuje sprawozdanie Burmistrza z dzia³alnoœci miêdzysesyjnej. Informacje dotycz¹: * podpisania umowy kredytowej z BS na budowê kanalizacji w Wierchomli, * spotkania w omnicy Zdroju w celu zagospodarowania terenów przyszkolnych, * postulatu o wyciêcie drzew w niebezpiecznym miejscu przy osiedlu Twarogi, gdzie by³y wypadki,* wyst¹pienia do ministra Siemieniaka o œrodki w wys. 1,5 mln. z³ na budowê mostu na Baraniackim Potoku, * uroczystego spotkania w komisariacie policji, na którym mianowano nowego komendanta, * wrêczenia nagród w festiwalu Snowboard 2010 w Krynicy, który zosta³ rozegrany w dn br. na stokach Jaworzyny Krynickiej, Dwóch Dolin - Muszyna- Wierchomla i w Oœrodku Narciarskim na S³otwinach w Krynicy Zdroju, * spotkania z dyrektorami gminnych szkó³, * spotkania z marsza³kiem województwa ma³opolskiego, gdzie rozmawiano o kryzysie zimowym, * spokañ z inwestorami Stacji Narciarskiej Kicarz, * spotkania w starostwie, na którym oceniono aktywnoœæ gmin w latach Piwniczna niestety nie zmieœci³a siê w tym rankingu, * kolejnego spotkania u starosty, który przedstawi³ plany inwestycyjne (problemy z obwodnic¹ pó³nocn¹, mosty). Starosta poinformowa³, e bezrobocie w nowos¹deckiem siêga 12%. Radni przyjmuj¹ 13 uchwa³. M. in.: w sprawie zaci¹gniêcia po yczki w BS na budowê kanalizacji w Wierchomli i w sprawie nabycia gruntów do zasobów w celu uregulowania drogi gminnej BorowniceII przy myjni samochodowej. Przew. Rady B. Schuster odczytuje projekt uchwa³y mówi¹cej o przyst¹pieniu Gminy do spó³ki celowej, która bêdzie poszukiwa³a Ÿróde³ geotermalnych (odwiert na terenie Nak³a), z myœl¹ o planowanym na Radwanowie zespole basenów. Radny B. Rusiniak prosi o rozwagê w podejmowaniu takiej decyzji. Dla radnego A. Korusa sprawa jest jasna. Treœæ uchwa³y niczego nie przes¹dza, jedynie upowa nia burmistrza do wyra enia zgody na dokonanie odwiertu. Gmina nie ryzykuje niczym, 45 Sesja Rady Miasta i Gminy bo przyst¹pi³aby do spó³ki dopiero po wykonaniu odwiertu i ewentualnym znalezieniu wydajnych Ÿróde³. Za wszystko p³aci spó³ka. Podobnego zdania jest radna B. Polakiewicz: dla mnie ta uchwa³a nie zawiera niebezpieczeñstw. Moi wyborcy oczekuj¹ pozytywnych decyzji i bêdê g³osowaæ za. Radnego M. Smydê cieszy, jak twierdzi, ka da inwestycja, ale jego obawy budzi s³owo aport, zwraca siê do radcy prawnego o wyjaœnienie. G³os zabiera radny A. Fr¹czek. W propozycji wyraÿnie okreœlono jak to ma funkcjonowaæ. Wystarczy przeczytaæ od pocz¹tku do koñca. Radca prawny Urzêdu t³umaczy, e ze strony gminy jest to zgoda warunkowa. Jeœli bêdzie pozytywny wynik odwiertu, to inwestycja szybko na siebie zarobi. Jest propozycja wejœcia 3 radnych jako obserwatorów do cia³a doradczego. Wspó³w³aœciciel spó³ki A. G¹siorowski oœwiadcza: jeœli rada przyjmie tê uchwa³ê, to przygotujemy umowê przedwstêpn¹, a przez najbli szy rok dokumentacjê. Wiceburmistrz T. Kmiecik w swojej wypowiedzi poszerza wyjaœnienia radcy prawnego, a burmistrz E. Bogaczyk mówi, e ta decyzja mo e byæ historyczn¹ - nie ryzykujemy niczym, a w pewnych sprawach mamy g³os. Wraz z odwiertem byæ mo e otworzy siê mo liwoœæ wykorzystania wód geotermalnych do ogrzewania naszych domów. Radny Cz. Paprota uwa a, e jest to propozycja korzystna dla Gminy. Radni przyjmuj¹ uchwa³ê. Troje wstrzymuje siê od g³osu. Nikodem Wnêk w imieniu mieszkañców dziêkuje Radzie i w³adzom za dobre decyzje. Nastêpnie radni g³osuj¹ propozycjê zmiany uposa enia Burmistrza. Argumenty za podwy szeniem (jednej z ni szych w powiecie) pensji przedstawia wiceburmistrz Kmiecik. Kadencja siê koñczy, burmistrz pracowa³ solidnie. Inwestycja na Kicarzu to dziecko obecnego burmistrza E. Bogaczyka i pana Cezarego Charzewskiego, wiêc chyba warto to doceniæ. Burmistrz w czasie kilkunastu miesiêcy urzêdowania naprawdê siê wykaza³, a projekt ustawy i podstawa wynagrodzenia jest sta³a. Ustalono, e miesiêczne wynagrodzenie Burmistrza bêdzie wynosiæ brutto 5,5 tys. z³ z dodatkiem funkcyjnym w wys. 1,9 tys, z³ i dodatkiem specjalnym w wys. 1,6 tys. z³. Projekt uchwa³y zosta³ przez radnych przyjêty przy 3 g³osach wstrzymuj¹cych. Radny Korus zwraca siê do B. Schuster z proœb a o zorganizowanie spotkania radnych z obydwiema spó³kami z Suchej Doliny, która jest ca³oœci¹. Nie wiemy co siê tam dzieje. Celem radnych jest, by na Suchej powsta³a inwestycja, ale byæ mo e s¹ jakieœ przeszkody, o których chcielibyœmy siê dowiedzieæ. Zast. Burmistrza Tomasz Kmiecik sygnalizuje pewn¹ wiedzê na ten temat, uzyskan¹ od przedstawicieli spó³ek. Z inwestorów tzw. Eliaszówki pozosta³ tylko pan Stefaniak. Pewne pieni¹dze przepad³y, ale spó³ka spotka³a siê ze Ski- Hotelem. Jest plan wspólnego zagospodarowania Suchej Doliny. Umowa dzier awna ze Stacj¹ Narciarsk¹ Eliaszówka to 30 lat. Jeœli do 3 lat (a min¹³ ju rok) inwestycja nie ruszy, umowa wygaœnie. Jeszcze na zapytania i interpelacje radnych odpowiada Burmistrz dyr MZGKiM F. Kotarba i 45 sesja po prawie 4 godzinach koñczy siê. BAS Inwestycja na Kicarzu z mojego punktu widzenia Od marca 2009 r. zdeterminowani przedstawiciele inwestora panowie Charzewski i G¹siorowski prowadzili intensywne dzia³ania, aby jak najszybciej uporz¹dkowaæ sprawy zwi¹zane z rozpoczêciem inwestycji na Kicarzu. Chodzi³o g³ównie o regulacje dotycz¹ce zamiany dzia³ek na terenie Nak³a na te, które zostan¹ wykorzystane do realizacji inwestycji na Kicarzu. Finis coronat opus ( koniec wieñczy dzie³o) - rzeczoznawcy maj¹tkowi z Krakowa ustalili aktualn¹ wartoœæ rynkow¹ dzia³ek na terenie Nak³a i na Kicarzu. W œrodê 10 lutego 2010 r. do póÿnych godzin wieczornych spisywano w kancelarii notarialnej w Krakowie kontrakt, w sprawie zamiany wymienionych dzia³ek. Ca³y akt notarialny liczy 24 strony. Kompetentni prawnicy wielokrotnie sprawdzili jego treœæ, przed podpisaniem przez umawiaj¹ce siê strony. Tak¹ informacjê przedstawili do publicznej wiadomoœci 13 lutego b.r. przedstawiciele inwestora i Burmistrz. Na spotkaniu, które NOTATNIK * Odby³y siê dwa spotkania ze S³owakami z Nowej Lubowni, które dotyczy³y wspólnego pozyskania œrodków z funduszy unijnych na budowê hali sportowych w obydwu miejscowoœciach. * Rozstrzygniêcie przetargu na budowê hali wielofunkcyjnej przy szkole podstawowej w G³êbokiem wkrótce. * W najbli szym czasie og³oszony zostanie przetarg na remont mostu ³ukowego przy przystanku PKP w Piwnicznej Zdroju. * W Urzêdzie Miasta i Gminy spotkali siê goœcinnie przedstawiciele gmin: ¹cka i Che³mca z partnerami s³owackimi. Tutaj by³o im najbli ej. * Gmina Piwniczna otrzyma³a promesê w kwocie 200 tys. z³ na usuwanie skutków powodzi. * Miasto i Gmina przygotowuje siê do z³o enia wniosku do funduszu STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NASZ DOM ul. Krakowska nr Piwniczna-Zdrój NR KONTA: NIP: , KRS: Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób wyrażających chęć pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Od 2008 r. posiada status organizacji pożytku publicznego i jest uprawnione do otrzymywania 1 % podatku dochodowego, za co z góry dziękujemy. Cele i środki działania Kapita³ Ludzki. Wniosek dotyczy wyrównania szans edukacyjnych uczniów gimnazjów w Piwnicznej i omnicy Zdroju. * Wraz z partnerami s³owackimi przystêpujemy do wspólnego wniosku (fundusz UE) o dofinansowanie projektów œrodowiskowych i kulturalnych. Projekty dotycz¹ dalszej rozbudowy kanalizacji w Wierchomli i G³êbokiem oraz w omnicy Zdroju. Nastêpny projekt - zaplecze dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej - to budowa niedu ego obiektu kultury w Zubrzyku. Równie w programie Kapita³ Ludzki z³o ono 4 wnioski o dofinansoweanie. Ich rozstrzygniêcie nast¹pi w miesi¹cach: kwiecieñ, maj, a tzw. transgranicznych jesieni¹. * W jednostkach OSP na terenie Gminy odbywaj¹ siê walne zebrania sprawozdawcze. /b/ - zapewnienie osobom przewlekle chorym i dzieciom niepełnosprawnym właściwych warunków życia i rozwoju - kształtowanie umiejętności samodzielnego bycia w społeczeństwie - integracja ze społeczeństwem - uwrażliwienie społeczeństwa na los niepełnosprawnych - wsparcie psychologiczne dla osób sprawujących opiekę nad przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi Stowarzyszenie organizuje profilaktyczne badania medyczne. DZIAŁANIE W STOWARZYSZENIU OPARTE JEST NA WOLONTARIACIE 5 rozpoczê³o siê punktualnie o godzinie 1700 w sali obrad urzêdu miasta i gminy w Piwnicznej Zdroju, podano tê radosn¹ informacjê. Prawie wszyscy radni miasta i gminy nagrodzili gromkimi oklaskami tych, którzy nie szczêdz¹c si³ i œrodków doprowadzili do oczekiwanego przez Piwniczan rozpoczêcia inwestycji na Kicarzu. Inwestorzy zapewnili, e zaplanowali budowê kolejki w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹ce standardy œwiatowe. Dysponuj¹ wystarczaj¹cymi zasobami œrodków finansowych na zrealizowanie inwestycji o bardzo nowoczesnym i atrakcyjnym charakterze. Oczekuj¹ jednak, e ze strony miejscowej opozycji nie spotkaj¹ siê z piêtrzeniem trudnoœci. Wszyscy liczymy, e ustan¹ wreszcie bezsensowne donosy, które nikomu nie s³u ¹. Wyspecjalizowane w takich dzia³aniach osoby powinny wreszcie zrozumieæ, e dobrze pojêty interes spo³eczny k³uci siê z potêgowaniem utrudnieñ. Nale y pamiêtaæ, e ju raz doprowadzono do bardzo powa nego opóÿnienia realizacji inwestycji na Kicarzu. Straconego czasu nie da siê odrobiæ! Szanujmy cudz¹ pracê i wysi³ek na rzecz rozwoju naszego miasta i gminy! Ewa Indykowa IRLANDZKIE YCZENIA Nazywa³ siê Fleming i by³ biednym szkockim farmerem. Pewnego dnia, gdy ciê ko pracowa³ w polu us³ysza³ wo³anie o pomoc dobiegaj¹ce z pobliskich bagien. Pobieg³ tam i znalaz³ przestraszonego ch³opca, którego uratowa³ od œmierci. Nastêpnego dnia przed dom farmera zajecha³ powóz, z którego wysiad³ elegancki gentleman, który przedstawi³ siê jako ojciec uratowanego ch³opca. Powiedzia³ do farmera, ze chce mu zap³aciæ za uratowanie syna. Farmer odrzek³, ze zap³aty nie przyjmie, gdy uratowa³ ch³opca nie dla pieniêdzy. W tym momencie do domu wszed³ syn farmera Alexander. - Czy to twój syn?- zapyta³ gentelman. - Tak to mój syn.- odrzek³ dumnie farmer. - Mam ofertê dla ciebie. Op³acê naukê dla twojego syna tak, aby zdoby³ to samo wykszta³cenie jak mój syn. I jeœli ch³opak jest taki jak jego ojciec nie zmarnuje okazji i obaj bêdziemy z niego dumni? I tak siê sta³o. Syn farmera ukoñczy³ najlepsze szko³y i stal siê znany na ca³ym œwiecie, jako Sir Alexander Fleming, odkrywca penicyliny. Wiele lat póÿniej ten sam ch³opiec, który zosta³ uratowany z bagien zachorowa³ na zapalenie p³uc. Co uratowa³o jego ycie? Penicylina. Nazwisko ch³opca: sir Winston Churchill. Ktoœ kiedyœ powiedzia³: wszystko powraca... Irlandzkie yczenie dla przyjaciela mówi: Niech zawsze bêdzie praca dla twoich r¹k, Niech w twoim portfelu zawsze bêdzie moneta albo dwie, Niech zawsze œwieci s³oñce w twoim oknie, Niech przyjaciel zawsze bêdzie przy tobie, Niech po ka dym deszczu pojawia siê têcza, Niech Bóg nape³ni twe serce radoœci¹... z internetu Ludowe przys³owia na luty * Kiedy luty odchodzi, cz³ek po wodzie brodzi. * Gdy wiatr otry w lutym wieje, rolnik mo e mieæ nadziejê.

4 Tzw. przymiarki do zagospodarowania turystycznego Kicarza rozpoczê³y siê ponad 10 lat temu. Up³ywa³ czas i kolejne lata nie przynosi³y jednak adnego efektu. Prze³om nast¹pi³ dopiero w marcu 2009, kiedy ponownie Edward Bogaczyk - po referendum w maju 2008 r. - zosta³ burmistrzem. To dziêki konsekwencji i uporowi w dzia³aniu obecnego Burmistrza i prezesa spó³ki Stacja Narciarska Kicarz Cezarego Charzewskiego wreszcie rozpoczêto tak oczekiwan¹ przez mieszkañców miasta realizacjê inwestycji. O postêpach budowy tej inwestycji bêdziemy na bie ¹co informowaæ naszych czytelników na ³amach Znad Popradu. B.P. Garœæ faktów. 10 lutego br. w Krakowie podpisano umowê notarialn¹ zamiany gruntów pomiêdzy Miastem i Gmin¹ Piwniczna Zdrój, a SP z o. o. Stacja Narciarska Kicarz. Podpisanie tego dokumentu poprzedzi³a ponowna, aktualizuj¹ca wartoœci, wycena gruntów. Grunty na Kicarzu i na Nakle wycenili dwaj r z e c z o z n a w c y maj¹tkowi, biegli s¹dowi z Krakowa. Wartoœæ wszystkich gruntów wynosi ok. 9 mln. z³. Operacja wymiany gruntów zadowala obydwie strony. Nikt nikomu nic nie dop³aca. Spó³ka pozyska³a na pocz¹tek od strategicznych inwestorów z bran y telekomunikacyjnej z Warszawy ok. 30 mln. z³. W sobotê 13 lutego w Urzêdzie Miasta i Gminy spotkali siê: zarz¹d spó³ki, inwestorzy, radni i w³adze miasta i gminy. Przyby³y media prasowe i radiowe, oraz TV Regionalna. Podczas spotkania przedstawiono plany budowy stacji narciarskiej na Kicarzu i harmonogram prac. Czy dojdzie do zast¹pienia czteroosobowego wyci¹gu krzese³kowego na kolej gondolow¹ nie wiadomo, poniewa konieczne jest opracowanie projektu konstrukcji noœnej i prace zwi¹zane z jej realizacj¹, W latach 50. stoki Kicarza porastał młodiutki las. Informacje Burmistrza Kicarz ruszy³ co znacznie podnosi koszty inwestycji. Poinformowano równie o zakupie budynku hotelu Koliba, który po generalnym remoncie i nadbudowie ni szej czêœci, bêdzie mia³ w ofercie 160 miejsc hotelowych o standardzie 2,5 do 3 gwiazdkowym oraz salê bankietowo-konferencyjn¹. Od czwartku 11 lutego br. ruszy³y pe³n¹ par¹ prace wycinkowe pod przysz³e trasy narciarskie i wyci¹gi. Œciête drzewa bêd¹ usuniête do koñca marca, kiedy zaczyna siê sezon lêgowy ptaków. Przedstawiciele spó³ki zapewnili, e przy tych pracach i dalszej realizacji inwestycji bêd¹ zatrudniani mieszkañcy naszej gminy. Dziwi¹ jednak pewne dzia³ania i zamêt medialny maj¹cy na celu zastopowanie budowy tej inwestycji. Przecie pozwolenie na budowê, a tak e wycinkê pasa lasu oraz decyzja œrodowiskowa zosta³y wydane pod koniec poprzedniej kadencji, 4 lata temu. Burmistrz Miasta i Gminy Edward Bogaczyk Na początku lutego dokonano wycinki drzew pod wyciąg i krzesła. Kosarzyska r. Stypendia dla uczniów za wyniki nauczania Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium dla uczniów za wyniki w nauce w Szkole Podstawowej w Kosarzyskach, Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowa³a wniosek wychowawców klas dotycz¹cy 2 uczennic,które otrzyma³y najwy sza œredni¹ ocen w szkole. S¹ to uczennice z dwóch klas: Klaudia Bo³oz z kl. V (œrednia 5.36 ) i Ma³gorzata Porêbska z kl.vi (œrednia 5,4).Fundatorem stypendium jest prezes Ski Hotelu Sucha Dolina pani Ma³gorzata ojewska. Kwota tego stypendium dla jednego ucznia wynosi 1000.z³ za I okres roku szkolnego. Na zakoñczanie roku szkolnego tak e jest przewidziane przyznanie w/wym. stypendium w takiej samej kwocie. Dyrektor szko³y dziêkuje sponsorom za wykazana inicjatywê. Aktywne Powsta³o nowe stowarzyszenie Aktywna Kobieta z siedzib¹ w Piwnicznej. Jest to grupa 30 liderek reprezentuj¹cych poszczególne gminy s¹deckie. Prezesk¹ jest Beata Polakiewicz. /b/ LISTY Redakcjo! Wpad³ mi w rêce archiwalny numer Gazety Krakowskiej z 26 czerwca 1997 roku. Jest tam artyku³ o Suchej Dolinie - Zaczê³o siê od wyrwir¹czki. W artykule autorstwa Andrzeja Zarycha wypowiada siê pan Ryszard Maœlanka: - Pod koniec lat 60 ruszy³y prace przy budowie wyci¹gu orczykowego (...). Pierwsi narciarze skorzystali z niego chyba w 1972 roku. Na Such¹ turyœci szli z nartami na ramieniu ca³¹ dolin¹ Kosarzysk. Prawie 8 km. (...) Trwa³a budowa schroniska. (...) Kolejne wyci¹gi uruchomiliœmy kilka lat póÿniej.(...) Du y wyci¹g - wyrwir¹czka by³ czasem powodem wypadków. W latach 60. przez sezon opiekowa³em siê nim. Przede mn¹ robi³ to Jan Gumulak. eby zapobiec wypadkom zastosowa³em inne uchwyty samorozpinaj¹ce. (...) Istnia³o wiele planów zagospodarowania Suchej Doliny. Nied³ugo ma powstaæ kolejny wyci¹g krzese³kowy na Eliaszówkê. (...) Plany sobie, ycie sobie. Mo e kiedyœ uda siê to zrobiæ. Tyle archiwalna gazeta. A wniosek? Na Suchej Dolinie czas siê jakby zatrzyma³. Powsta³ co prawda piêkny nowoczesny hotel, pojawili siê jacyœ inwestorzy, chodzili po lasach i zbyrkach, kupowali od ludzi dzia³ki, gmina za zgod¹ radnych da³a grunty w wieloletni¹ dzier awê, a efektów nie widaæ. Dlaczego? Bo znów, tak jak ponad 20 lat temu trudno siê dogadaæ i tylko jak echo powraca tekst... nied³ugo ma powstaæ kolejny wyci¹g krzese³kowy na Eliaszówkê... nied³ugo ma powstaæ nowy wyci¹g... nied³ugo ma powstaæ... nied³ugo... Xi Kazimierz Przerwa-Tetmajer Babski wybór 6 7 Byli w jednej wsi gazdowie bardzo bogaci, mieli syna jedynaka i chcieliby go strasznie dobrze o eniæ. Ale wybór by³ trudny, bo dziewki pcha³y siê jedna przed drug¹ i ka da swoje cnoty przedstawia³a. A pewnego razu powiada baba do ch³opa: - wies Wojtek, tak nie zrobiemy nic. Nie poznos c³owieka ino wtedej, kie nie wie, ze na niego patrzis. Oblec sie za dziada i pomiendzy cha³upy idÿ - wtora cie dziewka nolepi obdarzy, s tom nasego Kube ozenieme. Bedzie nolepsa. Zwidzia³o sie to ch³opu, ta babska rada, wdzia³ star¹ czuchê, ³atane portki, wzi¹³ na plecy torbê, w rêkê kij i poszed³. Rzekomo dziad. Idzie miêdzy cha³upy, chodzi ca³y dzieñ, wreszcie wróci³ wieczorem i siada na ³awie zmartwiony, a gêbê ma z jednej strony spuchniêt¹. - No, coz? - pyta siê go baba. - Wtoroz ci sie na niewieste uda³a? - Hm - powiada ch³op - obiór trudny. Zase³ek ku piersej, da³a mi spyrki, zase³ek ku drugiej, da³a mi obrozek œwiencony, zase³ek ku trzeciej wypra³a mi kosule. - Coz teroz wies? Jedna scodra, druga nabozna, trzecia robotna - syækie dobre. - Hm - mruknê³a baba - iœci, ze obiór trudny... ale coz ci to, co mas gêbe spuchnionom? - E, to nic, nawet gwary nie warce. Zase³ek jo ku scwortej, da³a mi w pysk - powiada ch³op. A baba jak nie skoczy z ³awy, jak nie krzyknie: - e, g³uptaku jeden! Nie godos nic? I jesce medetujes?! Jedy to tak, jakby ci sam Pan Jezus Przenajœwiêtsy z nieba palcem pokaza³. Na skalnym Podhalu, ilustracje Andrzej Stopka, Wydawnictwo Literackie Kraków 1995 r. Skrót Regulaminu Konkursu Poetyckiego Sen o Karpatach Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój wspólnie ze œrodowiskiem twórczym og³aszaj¹ VII edycjê konkursu poetyckiego Sen o Karpatach, którego zakoñczenie przewiduje siê w czasie sierpniowej dorocznej imprezy Wrzosowisko XI. Tegoroczna siódma edycja konkursu Sen o Karpatach odbywaæ siê bêdzie pod has³em Wêdrówka krain¹ Ÿróde³ i potoków Konkurs organizuj¹ miejscowi twórcy i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy. Do udzia³u w konkursie zapraszamy paraj¹cych siê piórem ludzi kultur pogranicza: Polaków, S³owaków i emków a tak e wszystkich, dla których zawsze góry s¹ snem i mi³oœci¹. Uczestnicy nadsy³aj¹ 1-3 wierszy w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu, ka dy podpisany god³em, a w zamkniêtej kopercie dane personalne. Niepublikowane dot¹d wiersze nale y nades³aæ do 15 czerwca 2010 r. pod podany adres. Dla zwyciêzców przewidziano nagrody rzeczowe w kategorii I m³odzie do lat 20 i pieniê ne w kategorii II - doroœli. Adres organizatora Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Rynek 11, Piwniczna Zdrój tel adres

5 Znani piwniczanie XX wieku Profesor Szymon Kopytko Profesor Szymon Kopytko to nie tylko znany piwniczanin XX wieku. To na pewno znamienity piwniczanin i na pewno prze³omu wieków XIX i XX. Warto wiêc siêgn¹æ nieco g³êbiej w jego rodowód. Nie wiadomo dok³adnie jak dotar³ do Piwnicznej ojciec Szymona, W³adys³aw Kopytko urodzony w 1846 r.w Lipnicy Murowanej w pow. bocheñskim. Jako m³ody ch³opiec bra³ udzial w powstaniu styczniowym. Byæ mo e uda³o mu siê po jego upadku umkn¹æ przed represjami i schroniæ w nadpopradzkim miasteczku. Wiadomo, e jakiœ czas wiêziono go w Krakowie. M³odemu cz³owiekowi z nizin widaæ spodoba³y siê góry, bo tu znalaz³ zajêcie dla siebie jako stolarz i budowniczy. Spodoba³y mu siê równie piwniczanki. O eni³ siê z Mari¹ Lampart, zbudowal dla rodziny dom przy dzisiejszej ul. Sobieskiego. By³y to lata 70 i 80 ub.wieku. Anga uj¹c siê w ycie spo³ecznoœci piwniczañskiej, zyska³ szacunek i uznanie, wrós³ mocno w miejsce, na którym osiad³, sta³ siê piwniczaninem. Kopytkowie mieli piêcioro dzieci, drugim z kolei, po córce Józefi urodzonej w 1876 r. by³ Szymon Jakub urodzony 15 lipca 1879 roku. Imiennik ojca W³adys³aw ur. w 1882 r. o eni³ siê i zamieszka³ w Tarnowie. Dziedzicem imienia dziadka by³ syn W³adys³awa, o eniony z piwniczank¹, Janin¹ Karpiñsk¹. Zamieszkali we Wroc³awiu, a w 1965 r. zmieni³ nazwisko na Korecki. Stanislaw Kopytko ur r. o eni³ siê z Juli¹ Je owsk¹. Mieli dwóch synów, chrzestnymi Juliana Aleksandra ur. w 1922 r. by³ Szymon Kopytko i Katarzyna Zdziñska. Obydwaj Stanis³awa synowie zmarli w dzieciñstwie. Ostatnim synem W³adyslawa seniora i Marii by³ Wincenty ur. w 1892 roku. Koligacje rodzinne wskazuj¹ w jaki sposób przybysz ze œwiata, jak mówiono, wrasta³ i zakorzenia³ siê w Piwnicznej. Druga po³owa XIX wieku by³a dla Piwnicznej czasem prosperity z dwu powodów: zbudowano odcinek kolei Tarnów Muszyna, po drugie, za spraw¹ Juliusza Korwina G¹siorowskiego Piwniczna stawa³a siê modnym miejscem letniskowym z czyst¹ rzek¹, piêknym krajobrazem i na dodatek, ma³o jeszcze popularnymi, ale ju znanymi wodami mineralnymi. Pojawili siê wiêc ludzie ze œwiata, tzn. z wiêkszych oœrodków miejskich i przynosili inne zwyczaje, poziom i styl ycia, jêzyk, zainteresowania. Bliskie kontakty z tym nowym œwiatem owocowa³y podnoszeniem poziomu ycia mieszkanców, ich zainteresowaniem ksi¹ k¹, rodz¹c¹ siê potrzeb¹ uczenia dzieci nie tylko czytania i pisania. Kontakty Kopytki i G¹siorowskiego siêga³y podobno czasów powstania. Teraz ten lekarz lwowski zainteresowa³ siê prawdopobnie zdolnym synem swego znajomego i pewnie nak³oni³ ojca do oddania ch³opca do szkó³. Wiadomo, e jest to czas pozytywistycznej pracy u podstaw, czas Si³aczek i Judymów, kiedy przejêta has³ami oœwiaty ludu inteligencja realizowa³a je w ka dej okolicznoœci. Byæ mo e tak zadzia³a³, w tym konkretnym przypadku, program szerzenia powszechnej oœwiaty dla wsi i ma³ych, zapad³ych miejscowoœci. Takie s¹ okolicznoœci faktu, e m³ody ch³opiec z ma³ej galicyjskiej mieœciny u pocz¹tku XX w. otrzymuje dyplom uniwersytecki s³awnego Uniwersytetu Lwowskiegopierwszy wykszta³cony piwniczanin œwiecki (wczeœniej byli ksiê a: ks. Dziubakowski ( ), ks. Jan Maœlonka ( ), ks. Franciszek Sikorski ( ). Profesor Szymon Jakub Kopytko (Szymon to widomy œlad miejsca rodzinnego W³adys³awa- b³. Szymon z Lipnicy obecnie œwiêty) urodzi³ siê 15 lipca 1879 r. w Piwnicznej. W parafialnej ksiêdze ochrzczonych zapisano go na s.103 pozycja 66.z roku 1879 Jego chrzestni to Karol Marciszewski, ówczesny burmistrz Piwnicznej, i Marianna Maldony. Domniemywaæ nale y, e to krewna ze strony matki, Lampartowie wywodzili siê podobno z Wêgier. Chrztu udzieli³ ks. Maciej yla, a z tego zapisu wiadomo te, e dziecko przyjê³a akuszerka Marianna Ko uch. Edukacja przysz³ego profesora rozpoczê³a siê w piwniczañskiej szkole, któr¹ w owym czasie odbudowywano i rozbudowywano po po arze miasta, a kiedy rozpocz¹³ naukê ma³y Szymek, mia³a ju dwu nauczycieli etatowych, jednak szko³¹ dwuklasow¹ Szkolna Rada Krajowa ustanowila j¹ dopiero w 1891r. W tym roku Szymon ukoñczy³ trzeci¹ klasê czteroklasowej szko³y mêskiej w Starym S¹czu z postêpem ogólnym: pierwszy z odznaczeniem. W 1892 r rozpocz¹³ naukê w c.k.gimnazjum wy szym w Nowym S¹czu, by³o to gimnazjum klasyczne z nauk¹ greki i ³aciny. Z ostatniej dekady XIX w. a wiêc czasu nauki w gimnazjum s¹deckim, pochodzi zdjêcie rodziny Kopytków siedz¹cy w œrodku W³adys³aw i Maria w otoczeniu synów: najstarszego Szymona w stroju gimnazjalisty i dwu m³odszych W³adys³awa i Stanis³awa. Szymon klasê pierwsz¹ ukoñczy³ z wynikiem celuj¹cym z przedmiotów, chwalebnym z obyczajów, a jego pilnoœæ w nauce oceniono jako wytrwa³¹. Takie oceny powtarzaj¹ siê przez wszystkie lata nauki i na maturze, któr¹ z³o y³ w 1900 roku z odznaczeniem. W swoim Curriculum Vitae profesor napisa³, e. utrzymywa³ siê przewa nie z korepetycji dla kolegów, nadto ze stypendium, które otrzyma³em ju w klasie V za celuj¹ce postêpy w naukach. Wspomina te o dodatkowej nauce jêzyków francuskiego i w³oskiego dla zyskania mo noœci czytania dzie³ naukowych i literackich w obcych jêzykach. Z takim posagiem wiedzy wyruszy³ do Lwowa na uniwersytet. Dlaczego do Lwowa,a nie do bli szego Krakowa na UJ? Byæ mo e to wp³yw rodziny G¹siorowskich, która po œmierci Juliusza w 1896 r. nie zerwa³a kontaktów z Piwniczn¹. A mo e ¹dnego wiedzy m³odego cz³owieka przyci¹gnê³y nazwiska ówczesnych s³aw naukowych zwi¹zanych z Uniwersytetem Lwowskim? Wœród licznych dokumentów, jakie uda³o siê TMP dkupiæ za poœrednictwem internetu, zachowa³ siê dokument immatrykulacji, który warto zacytowaæ: My Rektor Uniwersytetu i Dziekan Wydzia³u Filozofii w Uniwersytecie Cesarsko Królewskim we Lwowie wiadomym czynimy oraz obwieszczamy wszem i ka demu, e Pan Kopytko Szymon, pochodz¹cy z Piwnicznej w Galicji, zosta³ w sposób w³aœciwy zapisany do albumu Uniwersytetu i Wydzia³u Filozofii, co poœwiadczamy w³asn¹ rêk¹ i pieczêci¹ Uniwersytetu.Lwów 15 XII 1900 r. (-) Prorektor Abraham (-) K. Twardowski Dziekan Wydzia³u Filozoficznego. (t³um. z ³ac. prof. Józef D³ugosz) Piêcioletnie studia na Uniwersytecie, z nauk¹ dodatkowych nie objêtych programem przedmiotów m.in. z pedagogiki oraz dwie rozprawy naukowe napisane w trakcie studiów wp³ynê³y na podwy szenie stypendium, które Szymon Kopytko otrzyma³ w 1902 r. Wysokie oceny z egzaminów i prac seminaryjnych sprawi³y, e ju na czwartym roku studiów otrzyma³ posadê zastêpcy nauczyciela w II gimnazjum we Lwowie, gdzie przez trzy lata uczy³ jêz. polskiego, niemieckiego, ³aciny i greki. Po ukoñczeniu studiów otrzyma³ sta³¹ posadê nauczyciela gimnazjum w Brodach. W r z³o y³ we Lwowie egzamin nauczycielski, który obejmowa³ jêzyk polski jako przedmiot g³ówny i filologiê klasyczn¹ jako poboczny. Opis przebiegu egzaminu i oceny zawiera kilka stron. Kilka lat póÿniej Szymon Kopytko otrzymuje tytu³ c.k.profesora i sta³e zatwierdzenie w nauczycielstwie. To rezultat dope³nienia wszystkich wymaganych warunków. W 1911 r. na skutek starañ zostaje przeniesiony do Nowego S¹cza. Przez 10 lat pracowa³ w II gimnazjum, a w latach w gimnazjum im. Jana D³ugosza, sk¹d przeszed³ na emeryturê. W czasie pracy w Brodach i II gimnazjum w N. S¹czu pe³ni³ funkcjê pomocnika dyrektora w czynnoœciach kancelaryjnych i administracyjnych, zyskuj¹c dodatkow¹ niewielk¹ oplatê, ale znacz¹ca w bud ecie rodziny. Rodzice i bracia profesora Szymona Po przejœciu na emeryturê Profesor nie spocz¹³ na przys³owiowych laurach. W latach by³ dyrektorem Gimnazjum Samorz¹dowego w N. S¹czu. W czasie okupacji prowadzi³ tajne nauczanie w swoim domu w Piwnicznej przy ul. G¹siorowskiego, do którego na dobre rodzina Profesora wprowadzi³a siê w lipcu 1936 r..w r zosta³ powo³any wraz z ks. P. Lewandowskim i J. Michalikiem w sk³ad Rady Opiekuñczej (RGO) powiatu Nowy S¹cz, delegatura w Piwnicznej, maj¹c¹ siê zaj¹æ prowadzeniem opieki spo³ecznej w mieœcie. W lutym 1945 r za³o y³ gimnazjum prywatne w Piwnicznej i uzyska³ rok póÿniej pe³ne prawa szkó³ pañstwowych dla tego gimnazjum. Roli tej szko³y w dziejach piwniczañskiej oœwiaty nie mo na przeceniæ. Wspomnê tylko, e wyszli st¹d obecni profesorowie wy szych uczelni, kap³ani, wybitni nauczyciele, oficerowie.gimnazjum zakoñczy³o swoj¹ dzia³alnoœæ w 1949 roku. Profesor przez 3 lata pracowa³ jeszcze w Liceum Pedagogicznym w Starym S¹czu, przez kilka lat pracowa³ w bibliotece miejskiej w Piwnicznej i uczy³ jêzyka francuskiego w piwniczañskiej szkole. Na akademii mickiewiczowskiej w 1955 r. wyg³osi³ porywaj¹ce przemówienie o yciu, pisarstwie, dzia³alnoœci naukowej i emigracyjnym yciu wieszcza. Profesor Szymon Kopytko o eni³ siê z Jadwig¹ Kuntsmann. Mieli dwie córki. Ze starego zdjêcia obojga spogl¹da piêkna dziewczyna w jasnej wysoko pod szyjê zapiêtej bluzce, w aureoli bujnych ciemnych w³osów. W pierwszym dziesi¹tku lat XX wieku Kopytko wniós³ do gminy proœbê o parcelê pod dom. Otrzyma³ j¹ i wybudowa³ stoj¹cy przy ul G¹siorowskiego dom. Rodzina Kopytki mieszka³a w nim okresowo, w czasie wakacji, sta³ym miejszcem zamieszkania by³ Nowy S¹cz.. Urodzona w 1907 r. w Brodach pierwsza córka Maria Jadwiga Kamila nazywana w rodzinie Rysi¹, Janina urodzi³a siê w 1912 w Nowym S¹czu Rysia po maturze w Nowym S¹czu studiowa³a w Krakowie na Uniwersytecie Jagielloñskim. By³o to w trzeciej dekadzie XX w. Z tego okresu pochodzi bogata korespondencja miêdzy Rysi¹ i rodzicami, szczególnie ojcem, gdy matka ciê ko chorowa³a w czasie epidemii tyfusu. W liœcie datowanym 3 V1927 ojciec informuje córkê: Mamusia ju zdrowiutka ( ) We œrodê by³ u nas Dziadziu z Piwnicznej (W³adys³aw Kopytko- przyp. red.). Zdrowi s¹ i ciesz¹ siê, e ju epidemia tam siê koñczy, e bêdziemy mogli jechaæ na wakacje. A ze wzglêdu na Jasiê, która tylko marzy o Piwnicznej, trzeba bêdzie tam pojechaæ. Choroba ony to nie jedyne zmartwienie Profesora. Rysia, w której rodzice pok³adali wielkie nadzieje, choruje przewlekle na uszy. Czêste wizyty na klinice u specjalistów, leki, oszczêdny tryb ycia, k³opoty, coraz wiêksze wydatki. Wielkie cierpienie dziewczyny i najbli szych i w koñcu œmieræ przedwczesna œmieræ m³odej, zdolnej i piêknej dziewczyny. W jej listach pozosta³y s³owa wielkiej mi³oœci do rodziców i wielkiego dla nich szacunku Ca³ujê Wasze najdro sze rêce w liœcie z 16 II 1927r. I pozosta³ ojciec naznaczony wielkim smutkiem. Starsza o 6 lat Janina po maturze podjê³a studia na tej samej uczelni, co niegdyœ ojciec- na wydz. literatury wówczs ju Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. By³a i ca³e ycie przepracowa³a jako nauczycielka szkól œrednich w Nowym i krótko Starym S¹czu, a tak e gimnazjum w Piwnicznej. Kolejna epidemia, tym razem czerwonki, jaka dotknê³a Piwniczn¹ w 1942 r. nawiedzi³a znów rodzinê. Jadwiga Kopytkowa chorowa³a ciê ko na czerwonkê, o czym wiadomo z korespondencji miêdzy ojcem i Janin¹. Na barki tego cz³owieka spada³o k³opotów i nieszczêœæ nad miarê. Z ró nych dokumentów i listów wynika sta³a obecnoœæ braków finansowych. Zmaga³ siê z tym wszystkim dzielnie, zapewnia³ spokój rodzinie.w liœcie do Rysi (26 XI 1927r.) pisa³ B¹dŸ o nas spokojna, na moje wydatki nie zwa aj, bo ja mam na to glowê i si³y, by podo³aæ wszystkim ciê arom. B¹dŸ œmia³a i otwarta wobec ludzi. Listy ojca do Rysi mówi¹ wiele o nim jako cz³owieku. Jest w nich ojcowska mi³oœæ i troska, jest nieustanne acz delikatne oddzialywanie wychowawcze; daj¹ce siê odczytaæ miêdzy wierszami lub wyra one wprost przestrogi, wskazówki, zalecenia zawsze delikatne nie nachalne i nie w formie nakazu. Z ich treœci widaæ jak m¹drym i g³êboko religijnym by³ cz³owiekiem, aktywnym równie w tej dziedzinie ycia.. Jeszcze w okresie przedwojennym kuria biskupia w Tarnowie powo³ala go na prezesa parafialnego oddzia³u Akcji Katolickiej w Piwnicznej a w 1938 przed³u y³a to powo³anie na nastêpne trzy lata. Liczne prelekcje oœwiatowe jakie g³osi³ w Piwnicznej, jego praca w bibliotece, szkole, obecnoœæ w yciu wspólnoty parafialnej i przede wszystkim praca nauczycielska, zabiegi o funkcjonowanie szko³y œredniej w rodzinnym mieœcie, jej prowadzenie przez trzy lata, stawiaj¹ Profesora Szymona Kopytkê w rzêdzie znanych i zas³u onych piwniczan nie tylko z racji urodzenia. Jako obywatel, œwietny i m¹dry pedagog, wychowawca wielu pokoleñ m³odzie y w szko³ach, w których pracowa³ i tu w Piwnicznej, cz³owiek wielkiej kultury osobistej i wiedzy, i ci¹gle tej wiedzy szukaj¹cy, wszechstronnie aktywny (by³ cz³onkiem Tow. Œpiewaczego Echo, Towarzystwa Tatrzañskiego, wielu towarzystw oœwiatowych) mo e byæ wzorem dla pedagogów, a tak e dla ka dego kto czuje siê zwi¹zany z rodzinn¹ miejscowoœci¹ i chce byæ u yteczny swojemu miejscu w sposób do jakiego jest przygotowany. Nie sposób w tym miejscu opisaæ ca³e d³ugie i pracowite ycie Profesora, zas³uguj¹ce na obszern¹ rozprawê. Wszak by³o w nim miejsce na naukê, pracê, radoœci i smutki ycia rodzinnego, na blisk¹ znajomoœæ i przyjaÿnie ze znanymi ludÿmi, jak L. Staff, Jan Kasprowicz czy prof. Stanis³aw empicki, ale i rozmowy, kontakty z mieszkañcami miasteczka. Najwa niejsze jest jednak to, kim by³ w swojej rodzinie, jak spelni³ yciow¹ misjê jako nauczyciel wychowawca, czego uczy³a otoczenie jego postawa yciowa cz³owieka wykszta³conego, a zarazem skromnego, œwietnego pedagoga polonisty, mówcy i patriot. Profesor Szymon Kopytko zmar³ w Nowym S¹czu 23 lutego 1969r., spoczywa w grobowcu rodzinnym na cmentarzu komunalnym w Piwnicznej. Maria Lebdowiczowa Wakacyjne odwiedziny Dnia 27 lutego 2010r. o godz w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta i Gminy odbyła się promocja książki Szymon Kopytko wydanej z okazji 130 rocznicy urodzin i 40 rocznicy rocznicy śmierci Profesora.

6 Fryderyk Chopin co wiemy o tym genialnym kompozytorze w 200 lat po jego urodzeniu... Fryderyk Chopin Nigdy czarowniejsz¹ pieœni¹ Nie kusi³a Odysa syrena... Gdyby fio³ki i konwalie Zamiast pachn¹æ graæ umia³y, By³aby to muzyka Szopena. (Nonsens - LEOPOLD STAFF-1949r.) Jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskich Fryderyk Chopin urodzi³ siê 1 marca (albo wed³ug niektórych historyków 22 lutego) 1810 we wsi elazowa Wola na Mazowszu. Jego ojciec Miko³aj by³ Francuzem z Lotaryngii, który przywêdrowa³ do Polski w 1787 roku, wraz z wracaj¹cym do kraju Janem Adamem Weydlichem. Matka Fryderyka, Justyna z Krzy anowskich, by³a powinowat¹ hrabiny Ludwiki Skarbkowej, w³aœcicielki dóbr w elazowej Woli. Chopinowie mieszkali w oficynie jej dworze. 23 kwietnia Fryderyk Franciszek Chopin zosta³ ochrzczony w koœciele œw. Rocha w niedalekim Brochowie. Fryderyk maj¹c 6 lat rozpoczyna naukê gry na fortepianie u Wojciecha ywnego, wczeœniej muzykowa³a z nim przy fortepianie matka. Maj¹c 7 lat Chopin komponuje swój pierwszy utwór, który zapisuje ojciec; jest to POLONEZ B-DUR koniec lekcji u Wojciecha ywnego, Chopin rozpoczyna naukê kompozycji u Józefa Elsnera i gry na organach u Wilhelma Würfla (Fryderyk ma 15 lat) - wychodzi drukiem opus pierwsze Chopina RONDO C-MOLL. Rok póÿniej Fryderyk rozpoczyna naukê kompozycji u Józefa Elsnera, w warszawskiej Szkole G³ównej Muzyki, wchodz¹cej w sk³ad Uniwersytetu Warszawskiego. Po trzech latach, w koñcowej opinii dla ministerstwa Elsner Portret Chopina, szkic, E. Delacroix. napisze: Szopen Friderik - szczególna zdatnoœæ, geniusz muzyczny. Gdy Fryderyk ma 20 lat powstaje KONCERT F-MOLL OP. 21, wykonany 17 marca na pierwszym w³asnym koncercie Chopina, w Teatrze Narodowym pod dyrekcj¹ Karola Kurpiñskiego. Maurycy Mochnacki pisze: / Jest ca³y oddany geniuszowi muzyki, którym tchnie, oddycha /. 11 paÿdziernika Chopin daje po egnalny koncert przed wyjazdem (jak siê oka e - na zawsze) z Warszawy do Wiednia i Pary a. W programie nowy KONCERT FORTEPIANOWY E-MOLL OP. 11. W prasie opinia: / Jest to utwór geniusza /. 2 listopada Chopin opuszcza Warszawê. W roku 1831 (8 wrzeœnia upada Powstanie Listopadowe. Chopin jest wówczas w Stuttgarcie, gdzie - wed³ug tradycji - powstaje ETIUDA C-MOLL OP. 10 NR 12 nazywana Rewolucyjn¹.W tym miesi¹cu przybywa do Pary a. W styczniu 1833r. Chopin zostaje przyjêty do emigracyjnego Towarzystwa Literackiego Polskiego, kierowanego przez ksiêcia Adama Czartoryskiego. 15 grudnia wraz z Ferencem Lisztem i Ferdinandem Hillerem gra w Konserwatorium Paryskim KONCERT NA TRZY FORTEPIANY Bacha. Hector Berlioz pisze entuzjastycznie o jego grze (Fryderyk ma 26 lat) - we wrzeœniu w DreŸnie oœwiadcza siê siedemnastoletniej Marii Wodziñskiej. Jego oœwiadczyny zostaj¹ przyjête warunkowo: przez rok ma obowi¹zywaæ okres próbny, w którym Chopin ma zadbaæ o swoje w¹t³e zdrowie, zmieniaj¹c tryb ycia. W paÿdzierniku w Pary u, w salonie hrabiny Marii d Agoult, kochanki Liszta, spotyka po raz pierwszy trzydziestodwuletni¹ wówczas George Sand Fryderyk w maju zbli a siê z George Sand, w lipcu Eugene Delacroix szkicuje ich wspólny portret, w paÿdzierniku wyje d aj¹ razem na Majorkê, gdzie ma siê dope³niæ ich romans. Pozostan¹ tam do lutego przysz³ego roku, mieszkaj¹c miêdzy innymi w opustosza³ym klasztorze kartuzów w Valldemosie. Chopin, ze wzglêdu na wilgotny klimat i zimow¹ porê, podupada na zdrowiu. Na Majorce ukoñczone zostaje jedno z najwiêkszych osi¹gniêæ twórczych Chopina, cykl 24 PRELUDIÓW. Po opuszczeniu Majorki kolejne trzy miesi¹ce Chopin i George Sand spêdzaj¹ w Marsylii. St¹d robi¹ wycieczkê do Genui, po czym jad¹ do posiad³oœci George Sand w Nohant, w œrodkowej Francji. Tutaj powstaje SONATA B-MOLL z MARSZEM A OBNYM. W paÿdzierniku wraca do Pary a, zwi¹zek z George Sand utrzymuje w tajemnicy. 1841rok - Lato w Nohant. Chopin bêdzie tu spêdza³ kolejne lata do 1846 roku. w lutym 1846 roku wraz z George Sand bierze udzia³ w balu u ksi¹ ¹t Czartoryskich na rzecz emigrantów polskich. Po raz ostatni spêdza lato w Nohant, gdzie dochodzi do gwa³townych konfliktów. Powstaj¹ wówczas NOKTURNY OP. 62 i MAZURKI OP r. 16 lutego daje w Salle Pleyel ostatni koncert w Pary u. Recenzje s¹ entuzjastyczne. 4 lutego dochodzi do przypadkowego, ostatniego spotkania Chopina z George Sand. Od kwietnia do listopada przebywa w Anglii i Szkocji, gdzie koncertuje i udziela lekcji. 16 listopada w Londynie gra po raz ostatni publicznie. Pisze ostatnie ukoñczone utwory: WALCA A-MOLL i MAZURKA G-MOLL W roku 1849 powstaj¹ szkice ostatniego, niedokoñczonego utworu, MAZURKA F-MOLL. Po dwóch krwotokach 22 czerwca lekarz stwierdza Babskie dumanie Wszytkie nase nadpopradzkie nuty Ftóre niesie wiater ku dolinom I Ÿród³ami œrybelne poœwiaty Bez Dunajec jaz ku Wiœle p³ynom. Na dolinaf dzie góry malejom Leci nuta przeczysto równiano Ku stolicy dzie polonez mazurek Œpiywkom Wielgie ojcyzny sie stanie Jaki rozum te nucicki wydumo³ Jakie serce w rytmie œpiywki te biu³o I fto roków temu dwieœcie pisêcy Sprawiu³ ze do dziœ dnia nutek starcy³o Nuty nase nadpopradzkie górolskie Œpiywki nase nadpopradzkie ³ojcyzny Nuty nadwiœlañskie kochane Z wami gojom sie serdecne blizny Wanda omnicka-dulak u Chopina ostatnie stadium gruÿlicy. 9 sierpnia przyje d a do Pary a siostra Ludwika z mê em i córk¹. 15 paÿdziernika Delfina Potocka œpiewa dla Chopina. Prosi, by jego serce po œmierci wyjêto z cia³a i przewieziono do Polski. 17 paÿdziernika o godzinie drugiej w nocy Chopin umiera. 18 paÿdziernika po sekcji zw³ok zabalsamowane cia³o zostaje z³o one w krypcie koœcio³a œw. Magdaleny. 30 paÿdziernika odbywaj¹ siê uroczystoœci pogrzebowe w koœciele œw. Magdaleny. Cia³o Chopina zostaje z³o one na cmentarzu Pere Lachaise. Siostra Ludwika zabiera serce kompozytora do Polski. Umieszczono je w filarze koœcio³a œw. na Krakowskim Przedmieœciu. W 1880 roku ods³oniêto tam epitafium wyrzeÿbione przez Leandro Marconiego. b-int Znakomit¹ wiêkszoœæ wszystkich kompozycji napisanych przez Chopina stanowi¹ utwory przeznaczone na fortepian solo. Oprócz tego s¹ te dzie³a na fortepian i orkiestrê, fortepian i wiolonczelê, trio na fortepian, skrzypce i wiolonczelê oraz pieœni na g³os z fortepianem. Chopin siêga³ do bardzo wielu ró nych, istniej¹cych ju gatunków kompozytorskich, wykorzystuj¹c je w swej twórczoœci (jak np. nokturny, etiudy, sonaty). Ponadto sam tworzy³ gatunki nowe (np. mazurki). Bardzo znacz¹ce miejsce wœród wszystkich utworów zajmuj¹, tworzone przez ca³e ycie, polonezy i mazurki Wybór S¹deczanina Roku 2009 Zgodnie ze s³owami marsza³ka Ma³opolski Marka Nawary nasza S¹decczyzna jest krain¹ bogat¹ w przyrodê i talenty ludzkie. Od 11 lat organizowany jest przez Fundacjê S¹deck¹ plebiscyt na S¹deczanina Roku. W ubieg³orocznym konkursie najwiêcej g³osów przyznano dr Annie Szczepanik Dziadowicz. Wyniki tegorocznego plebiscytu og³oszonego 31 stycznia 2010 r. podczas uroczystej gali w Ma³opolskim Centrum Kultury Sokó³ wskaza³y wyraÿnie na zwyciêstwo Ryszarda Nowaka prezydenta Nowego S¹cza. W³odarz nowos¹deckiego grodu doceniony zosta³ za swój wk³ad w radykaln¹ zmianê wizerunku miasta w ci¹gu ostatnich lat. Plebiscyt ma na celu ukazanie wybitnych s¹deczan dzia³aj¹cych w ró nych podmiotach i sferach ycia. Aktywnoœæ wyró nionych przyczynia siê do rozwijania naszego regionu, nadaje znaczenie i promuje S¹decczyznê, która jest w ten sposób gloryfikowana. Kapitu³a plebiscytu nominowa³a do nagrody 9 osób i parê ma³ eñsk¹. Podczas uroczystoœci fina³owej mogliœmy poznaæ w skrócie sylwetki kandydatów. Slajdy, muzyka, komentarze, nierzadko w formie humorystycznej prezentowa³y osobowoœci, ycie i dokonania nominowanych. Wœród kandydatów specjalne nagrody przyznano Andrzejowi Szkaradkowi przywódcy s¹deckiej Solidarnoœci, ks. Franciszkowi Klagowi- emerytowanemu proboszczowi z Rytra- pionierowi w wykorzystaniu wiatru i wody do wytwarzania energii elektrycznej, ma³ eñstwu historyków Marii i W³adys³awowi Kruczków, Andrzejowi Wiœniowskiemu - za³o ycielowi firmy Wiœniowski. W gronie nominowanych znaleÿli siê tak e Bernadeta Argasiñska wspó³w³aœcicielka renomowanej lodziarni Lwowianka, Andrzej Danek mistrz piekarski i prezes MKS Sandecja, Zenon Szewczyk samorz¹dowiec i regionalista, wydawca Kuchni Lachów S¹deckich, Jerzy Giza autor Nowos¹deckiej Listy Katyñskiej i Katarzyna Zieliñska znana aktorka rodem ze Starego S¹cza. Uroczystoœæ zosta³a znakomicie poprowadzona przez Ma³gorzatê Brodê z Instytutu Europa Karpat, razem z towarzysz¹cym jej Jerzym Bocheñskim, prezesem Instytutu Studiów Wschodnich w Warszawie. Atmosferê gali ubogaci³ mistrzowski koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Stra y Granicznej pod dyrekcj¹ pp³k. Stanis³awa Str¹czka. Blask muzycznej oprawy nada³a tak e znakomita solistka Natalia Zabrzeska. Monika Jasiurkowska Dzieñ dobry Gimnazjalistki i Gimnazjaliœci! Zak³ócenia w ³¹cznoœci radiowej, awarie du ych sieci energetycznych mog¹ mieæ zwi¹zek ze zmieniaj¹c¹ siê cyklicznie aktywnoœci¹ s³oneczn¹. Heliofizyka bêdzie wa na zawsze i mo e to jest pomys³ na studia? Do nauki: 1) Luksusowe statki wycieczkowe p³ywaj¹ce po Morzu Karaibskim maj¹ generatory s³odkiej wody, a proces zamiany wody morskiej na s³odk¹ odbywa siê nieprzerwanie przez ca³y rejs. Haiti, jako wyspa, ma dostêp do wody morskiej... 2) Ogniwa paliwowe znakomicie zastêpuj¹ akumulatory w samochodach, mog¹ równie dostarczaæ energii elektrycznej ca³ym blokom mieszkalnym w przypadku awarii sieci energetycznej. Œwieczki i lampy naftowe zabieraj¹ tlen w pomieszczeniu. 3) Si³ownia okrêtu podwodnego mo e zasilaæ ca³e miasto, nie tylko za ko³em polarnym. Do zobaczenia. Leszek Miko³ajczyk Kosarzyska r. Gwiazdkowa niespodzianka W Szkole Podstawowej w Kosarzyskach 50 uczniów z rodzin bêd¹cych w trudnej sytuacji materialnej otrzyma³o paczki niespodzianki. Dostali je w ramach akcji Samaritan s Purse Koordynatorem tej akcji by³a Iwona Soko³owska- Sromek. Znajdowa³y siê tam ciekawe prezenty dostosowane do wieku i potrzeb dziecka przybory szkolne, ubrania, zabawki, s³odycze. Dyrektor Szko³y w Kosarzyskach sk³ada serdeczne podziêkowanie radnemu MiG Piwniczna Zdrój panu Tadeuszowi Klusce za pomoc i inicjatywê w organizacji tej akcji.

7 Sumienni, bezinteresowni i chêtni do niesienia pomocy Trwaj¹ walne zebrania ochotniczych jednostek po arniczych na terenie ca³ej Gminy. Piwniczañscy stra acy spotkali siê 21 lutego br. w remizie. Zebranych przywita³a Orkiestra Dêta pod kier. Andrzeja Waligóry, której wiedzie siê coraz lepiej (instrumenty, stroje, za 2 tys. z³ jakimi wspar³a orkiestrê Piwniczanka ZBNWM zakupiono kapelusze). W prezydium zasiedli: prezes OSP Stanis³aw Gumulak, burmistrz MiG Edward Bogaczyk, przew. Rady Barbara Schuster, ZAPRASZAMY DO PIWNICZNEJ Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota oraz SKI HOTEL Sucha Dolina zapraszają do udziału w projekcie oferującym BEZPŁATNE SZKOLENIA I KURSY skierowane do mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój Osoby zakwalifikowane do projektu wezmą udział w: kursie agroturystycznym obejmującym szkolenia z zakresu m.in.: -prawnych aspektów prowadzenia działalności agroturystycznej; -podatkowych aspektów prowadzenia działalności agroturystycznej; -podstaw komunikacji interpersonalnej; -obsługi klienta oraz marketingu; dwudniowym wyjeździe do gospodarstwa agroturystycznego; opracowaniu indywidualnego planu rozwoju gospodarstwa agroturystycznego uprawniającego do złożenia dotacji do PROW ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Dokumenty rekrutacyjne można składać w siedzibie Ski Hotelu Sucha Dolina 33, Piwniczna Zdrój od 1 marca do 31 marca 2009r. informacje o projekcie uzyskać można na stronie: pod numerem: pod mailem: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. druh Mieczys³aw omnicki, dowódca JRG 2 m³. brygadier in. Bogdan Gumulak, prezes oddz. powiatowego ZOSP RP w Nowym S¹czu mgr Antoni Bienias, komendant miejski ZSP RP Janusz Basiaga, prezes oddz OSP MiG Zbigniew Jeremienko, kom. oddz MiG Piwniczna Andrzej Izworski, prezes DPO w Novej Lubovni Stefan Barlik, naczelnik jednostki z Novej Lubovni Jan Wojtczak. Po informacji o odejœciu na wieczn¹ wartê druha Józefa Pustu³ki przyszed³ czas na sprawozdania. Z³o yli je: prezes Stanis³aw Gumulak, naczelnik OSP S³awomir Kulig, Halina Haraf (finanse), S³awomir omnicki (komisja rewizyjna). W sprawozdaniu z dzia³anoœci zarz¹du OSP w Piwnicznej Zdroju zawarto informacje, e piwniczañska jednostka liczy 113 cz³onków - 52 czynnych, 20 w M³odzie owej Dru ynie Po arniczej, 12 seniorów i 29 stra aków muzyków w orkiestrze dêtej. Tu podziêkowania otrzyma³a dyr MGOK Bogumi³a Szczepanik za opiekê nad stra ack¹ orkiestr¹. Realizacja bud etu - 71,311,00 z³ - przebiega³a bez zak³óceñ. Dziêki dotacji MSWiA w wys. 5,100 z³ i dofinansowaniu z Urzêdu MiG w wys. 6,460,92 z³ zakupiono nastepuj¹cy sprzêt: 4 wê e t³oczne W wê e t³oczne W-75, jedn¹ pi³ê do betonu i stali i 10 he³mów stra ackich Calisia. Za œrodki pozyskane z Komendy Wojewódzkiej (8,772,92 z³) nabyto: 5 kompl. ubrania koszarowego, 5 szt. wê y W-52 i 5 szt. wê y W-75, œrodki poch³aniaj¹ce, œrodki pianotwórcze, 10 toporków, 7 zatrzaœników, foliê ratunkow¹, 10 kocy prze ycia, 10 par butów gumowych i inne. Do kasy OSP wp³ynê³y równie inne œrodki. 3 tys. z³ z Zarz¹du Wojewódzkiego wydano na wymianê okien w remizie, dok³¹daj¹c drugie 3 tysi¹ce z w³asnych pieniêdzy. Pieni¹dze powodziowe to 2,500,00 z³, a motopompa szlamowa otrzymana z Komitetu Woj. w Krakowie ma wartoœæ 8,000,00 z³. Prezes St. Gumulak podziêkowa³ bardzo serdecznie burmistrzowi i Radzie MiG za przychylnoœæ i troskê, twierdz¹c, e wspó³praca jest coraz lepsza. Ostatnio Burmistrz i Rada przeznaczyli 60,000,00 z³, co z dotacj¹ Zarz¹du Woj. w wys. 50,000,00 z³ pozwoli na zakupnowego lekkiego, bojowego samochodu terenowego. Nasi stra acy pracuj¹c spo³ecznie pomalowali gara, posadzkê, naprawili i pomalowali dach remizy. Na materia³y do tego czêœciowego remontu wydano 6 tys. z³. Druhowie naprawiali tak e sprzêt silnikowy, konserwowali samochody, motopompy i agregaty. Problemem jest brak nowych kandydatów do sekcji bojowych. Natomiast cieszy zg³oszenie sie do grania w orkiestrze a 19 chêtnych. Naczelnik OSP S³awomir Kulig poinformowa³: OSP w Piwnicznej uczestniczy³a w 102 zdarzeniach - 40 to gaszenia po arów, 62 to miejscowe zagro enia, (spadek interwencji o 18%). ¹czny czas pracy stra aków podczas dzia³añ ratowniczo-gaœniczych 656 g. i 19 min to koszt 10,500,64 z³. Przeprowadzono 15 zbiórek sekcji bojowej oraz 10 MDP. Na Gminnych Zawodach Sportowo-Po arniczych w Suchej Strudze jednostka z Piwnicznej zajê³a II miejsce. A szkolenie stra aków-ratowników ukoñczyli: dh-ny Anna Gardoñ i Agnieszka Durlak oraz dh Jakub Gumulak. Plan finansowy na rok 2010 przedstawi³a dh-na Halina Haraf. Na dochody i wydatki w kwocie 87,250,00 z³ podwy szonej w tym roku o 20 tys. z³, z³o ¹ siê sk³adki, dzia³alnoœæ gosp., zbiórki pieniê ne, dotacje i inne dochody. W dyskusji wziê³o udzia³ sporo osób. 70% po arów wynika z podpalania traw, a 25 razy stra acy wyje d ali do wypadków drogowych - mówi³ kom. oddz.miejskego OSP A. Izworski. Antoni Grucela (70 lat w OSP) z orkiestry dêtej prosi³ o uzupe³nienie strojów. On sam wystêpuje w pelerynie licz¹cej sobie 52 lata. - Dzia³acie spo³ecznie, robicie to co robicie dla nas wszystkich, bo chcecie - to s³owa burmistrza Bogaczyka. Samochód terenowy bêdzie zakupiony, pomimo, e bud et mamy bardzo napiêty i do pozyskanych z funduszów unijnych 17 milionów z³. musimy znaleÿæ 20% œrodków w³asnych. Ponadto stra akowi nale y zapewniæ wszystko to co ochrania jego ycie i zdrowie. Bêdziemy siê staraæ, by wygenerowaæ wiecej œrodków na umundurowanie i sprzêt. Janusz Basiaga poinformowa³, ze na terenie powiatu by³o 2,500 zdarzeñ, które likwidowa³o 3,5 tysi¹ca stra aków, przy czym ca³y ciê ar utrzymania OSP spoczywa na samorz¹dach. Ubywa rzeczywistych ratowników, ale trzeba dbaæ o to, by w J 2 by³o 20 przeszkolonych, tak e medycznie, zawsze gotowych do akcji ratowników. O m³odzie trzeba walczyæ, czymœ j¹ przyci¹gaæ. SP to formacja na któr¹ spo³eczeñstwo zawsze mo e liczyæ, a stra acy powo³ani s¹ do wyzwañ, z którymi nie ka dy mo e siê zmierzyæ. I to jest powód do wielkiej satysfakcji. Prezes Bienias pochwali³ merytorycznoœæ przedstawionych sprawozdañ i wyst¹pieñ i wyrazi³ swoj¹ radoœæ z dzia³ania odrodzonej orkiestry dêtej. Zosta³a przyznana kwota na 20 mundurów, natomiast 50 tys. dop³aty do zakupu samochodu (60 tys. daje Gmina), to kwestia, któr¹ rozstrzygnie posiedzenie 23 lutego br. Prosi³ równie stra aków do korzystania z bezp³atnych badañ lekarskich, co jest ogromnie wa ne dla osób pracuj¹cych w ciê kich warunkach. Dh-na H. Haraf zapewni³a, e dba siê o takie badania i na wszystkich zarz¹dach mówi siê o tym i przypomina. Podziêkowania za udane akcje i wysi³ek z³o y³a przew. Rady B. Schuster i Z. Jeremenko, który yczy³ stra akom tylu powrotów co wyjazdów. Druh Andrzej Mróz artobliwie stwierdzi³, e chocia posiada z³oty i srebrny medal jak Adam Ma³ysz, to jednak adnej gratyfikacji finansowej za nie nie otrzyma³. Na zakoñczenie, przed udaniem siê na wspólny obiad, udzielono zarz¹dowi absolutorium i zaakceptowano plan finansowy na rok Barbara Paluchowa fot. autorka Katarzyna Izworska Oni będą strażakami

8 Wiadomoœæ o trzêsieniu ziemi na Haiti przerazi³a ka dego, kto wys³ucha³ informacji w radio, ogl¹dn¹³ w TV. Obrazy pokazane na ekranach pora a³y cz³owieka ogrom zniszczeñ, œmieræ tysiêcy ludzi, rany i cierpienie. Ludzki ból kto prze y³, kto zagin¹³, kogo jeszcze wyci¹gn¹ ywego, a kogo ju nie ma wœród ywych W nastêpstwie zniszczenia miasta brak wszystkiego; pomocy medycznej i œrodków opatrunkowych, wody, jedzenia, dachu nad g³ow¹. Chaos, dezorientacja, strach o to co bêdzie teraz, jutro, za tydzieñ, ba, za kwadrans, za godzinê Œwiat ruszy³ na ratunek niewielkiemu i jednemu z najubo szych krajów œwiata. Ponad 150 grup ratowniczych ze wszystkich czêœci œwiata, 1800 ratowników ze sprzêtem najwy szej klasy, psy i œwietnie wyszkoleni ludzie, ywnoœæ, woda pitna, leki, œrodki opatrunkowe. ONZ, pañstwa, organizacje charytatywne œwiata, lekarze bez granic, grupy ratownicze ze wszystkim co potrzebne w sytuacji kataklizmu, jaki nie zdarzy³ siê od stuleci. Z Nowego S¹cza polecia³a na Haiti 54 osobowa grupa poszukiwawczo- ratownicza wchodz¹ca w sk³ad ciê kiej grupy polskiej. W ub. roku otrzyma³a miêdzynarodowy certyfikat, jest jedenast¹ w œwiecie grup¹ ratownicz¹ z takim certyfikatem. Ju wiele razy wyje d ali w ró ne miejsca w Europy, Azji, a teraz na drug¹ pó³kulê. Zawsze tam, gdzie nieszczêœcie, gdzie drugi cz³owiek potrzebuje pomocy. Wszak kiedyœ, przed wiekami my ludzie otrzymaliœmy nakaz: Jedni drugich brzemiona noœcie I pozostajemy temu nakazowi wierni. O Haiti rozmawiam z dwoma ratownikami, Adamem i Marianem. Tydzieñ temu wrócili i jeszcze wszystko przed oczyma, jeszcze w myœlach, bo po takich prze yciach nie od razu wraca siê w codziennoœæ, nie zaraz siê zapomina i niekoniecznie chêtnie rozmawia. Wróci³eœ z akcji ratowniczej na Haiti. Najogólniejsze wra enie tego co zobaczy³eœ - Adam. Krajobraz po trzêsieniu mnie nie zaskoczy³, ju widzia³em podobny. Zdziwi³a mnie obojêtnoœæ ludzi. Na ulicy le a³y zw³oki ludzkie, ywi przechodzili obojêtnie. A przecie ju pierwszy szok min¹³, byliœmy tam po tygodniu od zdarzenia. Ratownicy - rozmowa o Haiti i ratownictwie Zdarza³o siê, e po jednej stronie ulicy le a³y cia³a, po drugiej naprzeciw na straganach trwa³ handel m. in. ywnoœci¹.to by³o szokuj¹ce I ten chaos, problemy organizacyjne. - Marian. Patrzy³em z góry na miasto. Wygl¹da³o jakby ktoœ zburzy³ budowlê z klocków. Pierwszy raz widzia³em coœ takiego. To wstrz¹saj¹ce. (...) Zdziwi³a mnie obojêtnoœæ ludzi wobec œmierci, obojêtnoœæ na le ¹ce na ulicy zw³oki. Wydaje mi siê, e w naszej kulturze, u nas w Polsce tak by nie by³o. Media pokazywa³y sytuacje, które przera a³y. Jak odbiera to cz³owiek z innego przecie œwiata patrz¹cy bezpoœrednio, z bliska. Cz³owiek, który przyjecha³ pomóc? - Adam. My jako grupa przyje d amy i meldujemy siê w centrum koordynacji, dostajemy przydzia³ - wyznaczony sektor - i rozpoczynamy pracê w wyznaczonym miejscu, kieruj¹c siê miêdzynarodowym systemem oznaczeñ. Umieszczone na ruinach znaki informuj¹ czy tu ju szukano i jakie by³y efekty poszukiwañ. Po rozpoznaniu wchodz¹ do akcji psy, i jeœli jest podejrzenie i nadzieja, e s¹ ywi pod gruzami, sprawdza siê sprzêtem elektronicznym i dopiero rozpoczyna prace zmierzaj¹ce do wydobycia cz³owieka. Naszym zadaniem jest odnalezienie, wydobycie cz³owieka yj¹cego, (to nieraz wielogodzinna praca wymagaj¹ca cierpliwoœci i uwagi), udzielenie pierwszej pomocy i przekazanie pod opiekê medyczn¹. Ratownicy nie maj¹ czasu na emocje, ratownicy maj¹ dzia³aæ racjonalnie i skutecznie. I na tym skupia siê ca³¹ uwagê. - Marian. Emocje, refleksje przychodz¹ póÿniej, po powrocie do obozu. Wtedy cz³owiek widzi ca³¹ tragediê i po ludzku prze ywa to cudze nieszczêœcie, szczególnie widok cierpi¹cych dzieci. - Adam. Ka dy z nas ma swoje zadanie do spe³nienia i na tym siê skupia. S¹ sytuacje, na które nie ma siê wp³ywu. Potrzebna jest wiêc jasna ocena sytuacji i co mo na zrobiæ najlepiej. Bo my mamy dzia³aæ, na tym skupiæ ca³¹ energiê. Tak zawsze jest w naszej pracy, do tego jesteœmy przygotowani. I taka jest dusza ratownika. Wasza praca tam na Haiti, praca ratowników. - Marian. Nie odnaleÿliœmy nikogo ywego. Lecieliœmy tam przygotowani na pracê non stop, 24 godziny. Tymczasem odwo³ywano nas z terenu dzia³ania ze wzglêdu na bezpieczeñstwo. A w ogóle rozkaz wyjazdu przyszed³ stosunkowo póÿno i te wszystkie komplikacje z dojazdem na miejsce. Ratownicy medyczni mogli wiêcej zrobiæ opatrywali rannych, pomagali cierpi¹cym. Grupa techniczna dokonywa³a napraw w zniszczonym szpitalu. Ch³opcy wymyœlili nawet i wykonali drewniane wyci¹gi na linkach dla rannych. Ale odczuwamy niedosyt, czujemy wszyscy, e mogliœmy zrobiæ wiêcej, gdyby nas nie odwo³ywano, a tylko zapewniono ochronê - Adam. Czuliœmy siê bezpieczni, wbrew temu co podawa³y media. Mieliœmy eskortê o³nierzy. (...) Jestem ratownikiem medycznym i towarzyszy³em przy udzielaniu pomocy razem z naszym lekarzem anestezjologiem, który te jest stra akiem. 15-osobowa czêœæ grupy z dwoma lekarzami dzia³aj¹c w mieœcie Petite Goeve w prowizorycznym szpitalu udzieli³a pomocy ok. 80 osobom. Udzielono pomocy i ewakuowano helikopterem (to zas³uga oficerów ³¹cznikowych) do profesjonalnego szpitala 9 - mies. ch³opca i 7 - letni¹ dziewczynkê z rozleg³ymi poparzeniami cia³a. Pozostawienie tych dzieci w warunkach polowych oznacza³o dla nich œmieræ. Nie mo na by³o ewakuowaæ wszystkich poszkodowanych, ale udzielona pomoc uchroni³a wielu przed amputacj¹ i powik³aniami w nastêpstwie powa nych urazów, no i z³agodzi³a cierpienia. Kiedy na pomoc by³o za póÿno, w s¹siednim namiocie medycy z organizacji Lekarze bez granic dokonywali amputacji. Czy to by³ Twój pierwszy wyjazd do akcji poza krajem? - Adam. By³em w Iranie, dwa razy w Albanii, czyli to mój czwarty wyjazd. Nieszczêœcie jest wszêdzie takie samo tzn. jest tragedi¹ dla ludzi i ludzie cierpi¹ wszêdzie z powodu kataklizmu czy wojny. s³u b.(...) - Marian. Dla mnie to by³ pierwszy wyjazd. Wydaje mi siê, e ludzie byli obojêtni, a m o e zobojêtnieli na nieszczêœcie. Jakoœ sobie radzili cztery patyki, jakaœ p³achta i ju jakieœ schronienie, namiastka mieszkania, ochrona przed s³oñcem, bo tam jest gor¹co. (...) Czym siê kieruje cz³owiek przy wyborze zawodu stra aka- ratownika i jak siê zostaje ratownikiem. O to zapyta³am moich rozmówców, bo przecie ratownik to coœ znacznie wiêcej jak zawód. Ratownik GOPR-u, stra y po arnej, pogotowia medycznego, górniczy, yje w gotowoœci spieszenia z pomoc¹, w gotowoœci stawienia siê na umówiony sygna³. I nigdy nie wie, gdzie go wyœl¹, do jakiej ludzkiej tragedii, jak¹ zastanie sytuacjê... - Adam. Jak siê zostaje stra akiem -ratownikiem? Wiem jak ja zosta³em. Myœlê, e by³a to chêæ niesienia pomocy ludziom. Stra ak jest w ci¹g³ym ruchu, a ja lubiê byæ w ruchu, byæ tam, gdzie siê coœ dzieje. Po maturze startowa³em do Szko³y Aspirantów Pañstwowej Stra y Po arnej w Krakowie, ale bez powodzenia, wiêc poszed³em na studium ratownictwa medycznego. Po roku uparcie ponowi³em starania o przyjêcie i uda³o siê. Po tej szkole dokoñczylem studium ratownictwa medycznego i to wszystko. No zrobilem jeszcze studia in ynierskie a póÿniej magisterskie w Warszawie. Studium medyczne by³o dla mnie wa ne. Ratuj¹c cz³owieka w wypadku czy jakiejkolwiek sytuacji zagro enia mo na pope³niæ b³¹d z niedouczenia, niewiedzy. - Marian. Moja droga by³a inna. W 1998r. poszed³em do szko³y aspirantów i po jej ukoñczeniu w 2000 r. podj¹³em pracê w województwie œl¹skim, a od czerwca 2005 r. pracujê w Nowym S¹czu. Koñczy³em zaocznie studia in ynierskie w Warszawie a nastêpnie studia magisterskie pedagogiczne w P³ocku edukacja dla stanów nadzwyczajnych. Ta praca sprawia mi satysfakcjê pomagaæ drugiemu cz³owiekowi. Zg³osi³em gotowoœæ pracy w grupie ratowniczej i od r.2006 jestem cz³onkiem Ma³opolskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej. Jakie masz przygotowanie do tej pracy? - Marian. Jak ka dy stra ak przeszed³em podstawowy kurs ratownictwa medycznego, jak równie szkolenie w zakresie obs³ugi sprzêtu do poszukiwañ. W³aœnie by³em teraz w grupie poszukiwawczej bo jesteœmy podzieleni na: grupa poszukiwawcza, grupa techniczna, i ratownicy medyczni. Ka da z tych funkcji wymaga innego przygotowania, ale tworzymy zespó³, w którym jeden bez drugiego nie ma racji bytu. Nie mówi³eœ o trudnoœciach, niebezpieczeñstwach ka dej akcji ratowniczej, ale wiadomo, e one s¹. Co pomaga ratownikowi pokonaæ je, radziæ sobie z nimi? - Adam. Pewnoœæ, e nie jestem sam, przekonanie o potrzebie mojego dzia³ania, w sytuacjach skrajnych - modlitwa. I œwiadomoœæ, e otacza mnie modlitwa mojej rodziny, najbli szych. - Marian. Tak e wiara, zaufanie Bogu Nam towarzyszy³a tak e modlitwa naszej parafii. Wiem, e nasz ksi¹dz Proboszcz modli³ siê codziennie za Haiti, za ratowników, a szczególnie za dwu parafian. Jesteœmy bardzo wdziêczni za to wsparcie (...) Wobec tego stra ak ratownik to zawód czy powo³anie? - Adam. Sk³aniam siê coraz czêœciej, e to powo³anie. Bo doœwiadczenie weryfikuje czy cz³owiek jest w stanie to udÿwign¹æ, czy w trudnych sytuacjach nie wymiêknie. - Marian. Jest to na pewno zawód wysoko ceniony w spo³eczeñstwie, jest potrzebne powo³anie, czyli wewnêtrzne dyspozycje. (...) Jeœli, nie daj Bo e, zdarzy siê coœ i przyjdzie wezwanie do wyjazdu to? - Adam. Nale ymy do tej czêœci grupy s¹deckiej, która jest w stanie gotowoœci od stycznia do koñca czerwca. W zasadzie dy ur/gotowoœæ do wyjazdu miêdzynarodowego trwa pó³ roku z tym, e w momencie wyjazdu dy ur na nastêpne pó³ roku automatycznie przejmuje ta czêœæ zespo³u, która nie uczestniczy³a w wyjeÿdzie. Tak wiêc obecnie dy ur pe³ni II zespó³, natomiast w przypadku jakiegoœ zdarzenia na terenie kraju jesteœmy wsztscy ci¹gle gotowi do wyjazdu, o ile z rodzaju zdarzenia wynikaæ bêdzie taka konfiguracja grupy, e nasz udzia³ bêdzie potrzebny. - Marian. Oczywiœcie, e tak. Jeœli na Haiti uratowano 130 osób, jeœli œwiat dotar³ z ró n¹ pomoc¹, poszkodowanym dodaje to otuchy, daje nadziejê. Nieœæ ludziom ratunek i tak¹ nadziejê, to w³aœnie zadanie i powo³anie ratowników. Dziêkujê za tê rozmowê, za mo liwoœæ obejrzenia poruszaj¹cych zdjêæ z Haiti. Maria Lebdowiczowa Piwniczna, luty 2010 fot. Krzysztof Gruca Jednym z 3 piwniczañskich ratowników uczestnicz¹cych w akcji na Haiti i pracuj¹cych w grupie poszukiwawczej by³ Marcin Mucha, radny MiG. fot. B. Paluchowa

9 Walentynki Agnieszka Osiecka Je eli jest na ludzk¹ pod³oœæ i ma³oœæ na osch³y Bo y ch³ód na to e nic siê nie sta³o a zdarzyæ mia³ sie cud na szary mysi strach bliÿniego drogi gest ratunkiem mi³oœæ bywa je eli mi³oœæ jest je eli jest mo liwa IDZIE WIOSNA? fot. A. ytkowicz fot. na stronie Barbara Paluchowa Czy potrafimy cieszyæ siê radoœci¹ innych? Po raz kolejny Szkolna Kasa Oszczêdnoœci dzia³aj¹ca w szkole podstawowej w omnicy Zdroju siêgnê³a po jedn¹ z najwy szych ogólnopolskich nagród przyznawanych szko³om przez Bank PKO BP. Uroczyste wrêczenie nagrody za zdobycie II miejsca w Polsce mia³o miejsce 12 stycznia br. w ³omniczañskiej Podstawówce. W regionie byliœmy pierwsi podkreœli³a p. dyr. Bo ena Maœlanka, inauguruj¹c to mi³e spotkanie, na które przybyli m.in.: p. Jacek Piechota dyr. Banku PKO w Krakowie, p. Dawid Glaudel opiekun SKO (PKO Kraków), p. Wojciech Michalik dyr. Banku PKO w Nowym S¹czu, p. Mariola Mrzyg³ód opiekun SKO (Nowy S¹cz), a tak e znani wszystkim przedstawiciele naszych lokalnych w³adz w osobach : p. burmistrza E. Bogaczyka i z cy burmistrza p. T. Kmiecika, p. B. Paluchowej, p. K. Litwina, p. W. Leœniaka, p. B. Piekoszewskiej, p. J. Jarzêbaka i p. A. Wójcik. To mi³a tradycja i bardzo op³acalna. Oprócz kwoty pieniê nej dla szko³y indywidualni, najlepiej oszczêdzaj¹cy uczniowie otrzymali cenne nagrody (sprzêt elektroniczny i ³¹cznoœciowy a tak e akcesoria turystyczne i piœmiennicze). Najs³odszym upominkiem okaza³y siê jednak czekoladowe pysznoœci ofiarowane wszystkim dzieciom przez P. Burmistrza. Pani Ma³gosia Kêdzierska wieloletnia opiekunka naszej SKO (której równie w tym roku pomaga³a p.ania Toczek), z radoœci¹ ale równie skromnoœci¹ odbiera³a po raz kolejny s³owa uznania. Cieszy mnie przede wszystkim podkreœla³a podczas indywidualnego wrêczania nagród radoœæ dzieci z rodzin wielodzietnych, wiem, e one naprawdê doceniaj¹ te nagrody i potrafi¹ oszczêdzaæ. Zostawiaj¹c na koniec równie wdziêczny k¹sek, kierujemy swe yczliwoœci do p. Basi Paluchowej przyjaciela naszej szko³y, która po raz kolejny specjalnie na te okazjê napisa³a sztukê przesi¹kniêt¹ oszczêdnymi treœciami. Takiego PINOKIA jeszcze nie widzieliœmy! dziêkujemy Cieszy nas nasz ma³y, lokalny sukces, który chocia ma ogólnopolski oddÿwiêk, pozostaje tylko nasz. Cieszymy siê, gdy w Polsce s³yszymy nie tylko o naszej placówce ale równie o innych szko³ach Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój. Doceniajmy ludzk¹ pracê i wysi³ek, doceniajmy i uczmy siê cieszyæ radoœci¹ innych. M. Miczulska Piwniczna to nie tylko cudo przyrody, to tak e centrum kultury Wszyscy mieszkañcy naszego regionu wiedz¹ z pewnoœci¹ o istnieniu Uniwersytetu III Wieku w Nowym S¹czu, który z ogromnym powodzeniem dzia³a ju od 5 lat. Wœród jego s³uchaczy spotyka siê wielu Piwniczan, ale mamy tak e w naszym gronie osobê, która ju po raz trzeci wystêpuje nim jakoprelegentka. To nasza wspania³a, niestrudzona w krzewieniu kultury s³owa, w ocalaniu od zapomnienia historii miasta i jej mieszkañców, a tak e poetka, Pani Maria Lebdowiczowa. Jaki jest temat wyk³adów Pani Marii oczywiœcie Piwniczna. A jest o czym mówiæ tak wielki potencja³ intelektualny, w porównaniu z maleñk¹ przecie miejscowoœci¹, jaki stanowi grono naszych piwniczañskich twórców, jest fenomenem w regionie sprawia to z pewnoœci¹ uroda tej ziemi. Pani Maria opowiada o historii miasta, akcentuj¹c jej rozwój kulturalny, o wielkiej roli Towarzystwa Mi³oœników Piwnicznej, lokalnej gazecie Znad Popradu, o ogromnej iloœci wydawnictw, jak np. monografia miasta, dziennik lokacyjny Piwnicznej, historia ydów, jej mieszkañców do II Wojny itd. itd. Ju na pocz¹tku minionego wieku, po za³o eniu Towarzystwa Szko³y Ludowej, zorganizowano w Piwnicznej Kolo TSL, którego pionierami byli nauczyciele jak np. W³odzimierz Borkowski, Franciszek Milówka, Franciszek Kinsner, a które odegra³o wielk¹ rolê, zak³adaj¹c bibliotekê, czytelniê, zespó³ teatralny, chór. S¹ wiêc niew¹tpliwe tradycje dzia³al-noœci kulturalnej, które "SKORPION" - Usługi - koparka i minikoparka melioracje, kanalizacje, niwelacje, wykopy tel kontynuowane i pielêgnowane daj¹ dziœ swe owoce w postaci wysypu piêknej poezji, nagradzanej na wielu konkursach to oczywiœcie Pani Wanda omnicka Dulak, Pani Krystyna Dulak Kulej, Pani Barbara Paluchowa, Pani Maria Lebdowicz i Pani Stanis³awa Widomska Fiedor, a tak e wydawnictw pisanych proz¹, to z kolei Pani Krystyna Bielczyk, Pani Maria Lebdowicz, Pani Maria Zubek, czy Andrzej Talar, G³oœna ju, poetycka, ogólnopolska impreza, zwana Wrzosowiskiem jest tworem naszych wra liwych, piêknych duchem poetek, a czêste spotkania miejscowej spo³ecznoœci z twórcami, z okazji wydawania ich dzie³ to wielkie i czêste uroczystoœci w naszym miasteczku. No a jeszcze twórcy rzeÿbiarze, a muzyka stra acka orkiestra dêta, zespó³ mandolinistów, który te wystêpowa³ ju przed publicznoœci¹ Uniwersytetu III W., Wiolinki dope³niaj¹ obrazu naszej kulturalnej rzeczywistoœci. Wszystko to Pani Maria, w piêknych s³owach, swym delikatnym, aksamitnym g³osem przedstawi³a i uwidoczni³a s³ucha-czom, wzbudzaj¹c wielkie zainteresowanie i aplauz. Po wyk³adzie pytaniom nie by³o koñca, dla wielu s¹deczan Piwniczna jest przecie bliskim, uroczym miejscem, no i oczywiœcie, zaproszenie na nastêpne wyk³ady zosta³o ponowione o czym z dum¹ donosi studentka UTW od pocz¹tku Krystyna Stendera PIZZERIA Na szlaq zaprasza do skorzystania z bogatej oferty oraz nowoœci w MENU. Gor¹ca pizza prosto z pieca, nowe przytulne i dyskretne wnêtrza, mi³a, ciep³a atmosfera ZAPRASZAMY! Piwniczna Zdrój, ul Partyzantów 3 (100 m od Rynku) czynne codziennie od do (zamówienia przyjmujemy do g dowóz zamówieñ od do 21.00) tel:

10 Czyste œcieki, mniej œmieci Rozmowa z p.o. dyrektora Miejskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej panem Franciszkiem Kotarb¹. Franciszek Kotarba ur. w 1951 roku w Ob³azach Ryterskich. Po szkole podstawowej w Rytrze i LO im. M. Sk³odowskiej-Curie ukoñczy³ wydzia³ Rybactwa Morskiego i Technologii ywnoœci - specjalnoœæ eksploatacyjnopo³owowa, a nastêpnie Szko³ê Oficerów Rezerwy w Poznaniu w stopniu podporucznika. 23 lata pracowa³ na ³owczych jednostkach rybackich. ona Barbara (po UJ) nauczycielka polonistka, troje dzieci: syn Andrzej (doktorat na UJ), córka Maria (po UJ) i córka Ma³gorzata (po UJ). Pan Franciszek od sierpnia 2009 roku pe³ni obowi¹zki dyrektora. Barbara Paluchowa - Czym zajmuje siê Komunalka? Franciszek Kotarba: Jest to zak³ad bud etowy i wykonuje dzia³ania wynikaj¹ce z zadañ w³asnych gminy. Zakres i zasady dzia³alnoœci okreœla statut. G³ównymi zadaniami s¹: zaopatrzenie w wodê, gospodarka œciekami, czyli kanalizacja i oczyszczanie, gospodarka odpadami sta³ymi, utrzymanie czystoœci w mieœcie i gminie (sprz¹tanie), utrzymanie zieleni - nasadzanie, koszenie trawy, przycinanie krzewów, ciêcie ywop³otów, letnia i zimowa opieka nad drogami, placami i chodnikami (remonty, uzupe³nienia, montowanie znaków, odœnie anie), a tak e administrowanie budynkami i mieszkaniami komunalnymi. B.P. - Ile osób pracuje w zak³adzie? F.K.: W zak³adzie ³¹cznie z dyrektorem pracuje 27 osób. Wszyscy s¹ mieszkañcami naszej gminy. B.P. - Z jakich dzia³ów sk³ada siê zak³ad? F.K.: Mamy dwa podstawowe dzia³y: Dzia³ Us³ug Komunalnych, którym kieruje Marek D³ugosz i Dzia³ Eksploatacji Sieci i Urz¹dzeñ Komunalnych - kier. Franciszek Kulig. Ponadto w dziale Ksiêgowoœci i Obs³ugi Klienta g³ówn¹ ksiêgow¹ jest Kazimiera Jamrozowicz. W sumie w dziale administracyjnym oprócz dyrektora pracuje 5 osób. B.P - Czy poza sta³¹ za³og¹ zatrudniani s¹ pracownicy sezonowi? F.K.: Nie stosujemy takiego zatrudnienia. dziêki U MiG skorzystaliœmy w zesz³ym roku z pracownikó w ramach skierowañ z biura pracy. Byli to bezrobotni. Dodatkowo w razie koniecznoœci, np. nasilenia robót przy zmianach nawierzchni dróg zawieramy umowy zlecenia z osobami kompetentnymi, podwykonawcami, którzy wspieraj¹ nas w pracach. B.P. - Jakie dzia³ania podejmowane by³y w ubieg³ym roku? F.K.: Najpowa niejszym zadaniem w okresie mojej kilkumiesiêcznej pracy by³y remonty dróg gminnych o d³ m, wykonane na 8 drogach. Np. zmieniono 18 nawierzchnie dróg gruntowych na p³yty betonowe. B.P. - Jaka jest kondycja finansowa zak³adu? F.K.: zasad¹ dzia³ania jest œwiadczenie us³ug dla spo³eczeñstwa, a finansowy wynik koñcowy powinien wynosiæ 0. Ewentualne zyski przekazywane s¹ do bud etu gminy. B.P. - Czy wiêc kondycja MZGKiM jest wg. Pana zadowalaj¹ca? F.K.: Mo na tak powiedzieæ. Ostatni rok zamknêliœmy bez strat. B.P. - Co utrudnia pracê? F.K.: Najwiêksz¹ bol¹czk¹ jest stan bazy technicznej, tj. samochody, piaskarki, ci¹gniki, wiekowa koparka, równie leciwa ³adowarka. Najm³odszym, oœmioletnim pojazdem jest samochód œmieciarka. Pozosta³y sprzêt pochodzi nawet z koñcówki lat 70. Na szczêœcie szykuje siê zmiana. Za zagwarantowan¹ w bud ecie gminy kwotê bêdzie zakupiony ci¹gnik z osprzêtem do zimowego utrzymania dróg: p³ug lemieszowy, wirnikowy i posypywarka. mam nadziejê, e jest to pocz¹tek odnowienia bazy sprzêtowej. Dobrze, e Burmistrz i Rada Miasta dostrzeg³y problemy swojego zak³adu. B.P. - A jakie s¹ waszre plany? F.K.: Pierwszoplanowa jest uporz¹dkowanie spraw zwi¹zanych z odpadami zarówno sta³ymi jak i p³ynnymi. Co przez to rozumiem? Jest to objêcie wszystkich mieszkañców gminy umowami na odbiór odpadów i zwiêkszenie iloœci odbioru odpadów segregowanych. W gospodarce œciekowej zmniejszenie i docelowo ca³kowita eliminacja innych dop³ywów (wody deszczowe z rynien, nieszczelnych studzienek i nieszczelnych odcinków kanalizacji). bardzo wa nym dla ekologii i nas wszystkich bêdzie pod³¹czenie siê do sieci kanalizacyjnej wszystkich, którzy tak¹ mo liwoœæ posiadaj¹. Nie mo e byæ tak, e ktoœ maj¹cy mo liwoœæ pod³¹czenia siê do sieci (kanalizacja w pobli u posesji) nie robi tego. Tutaj podejmiemy konkretne i konsekwentne dzia³ania. Chocia by³y odgórne zakusy likwidacji zak³adów bud etowych, obecnie zak³ady te mog¹ dalej funkconowaæ. Zadania, które ma spe³niaæ gmina s¹ zawsze np. woda dla mieszkañców. Jest pe³na kontrola op³at za wodê, œcieki i œmieci. Zak³ad bud etowy, w odró nieniu od spó³ek, nie jest nastawiony na maksymalny zysk, a jedynie na wype³nianie obowi¹zków zapisanych w statucie. Dobre zarz¹dzanie, to m.in. w³aœciwe efekty przy niskich kosztach, co pozwala na stabilizacjê cen za us³ugi, a podstawow¹ zasad¹ zawsze musi byæ ekonomika. Koszty ponoszone przez zak³ad musz¹ byæ rónowa one przez wp³ywy. Praw ekonomicznych nie da siê oszukaæ. Ka da us³uga kosztuje, a jej koszty, np. wywóz odpadów, powinien ponosiæ ich wytwórca. Naszym zadaniem jest minimalizacja kosztów poœrednich: zbiórki i utylizacji, ale te koszty s¹ i musz¹ byæ pokryte. W ubieg³ym roku Rada MiG przyjê³a plan gospodarki odpadami na lata z perspektyw¹ do roku Ten plan razem z gmin¹ bêdziemy realizowaæ. B.P. - Ile ton odpadów zebraliœcie w roku 2009? F.K.: W roku ubieg³ym zebraliœmy 962, 2 ton odpadów sta³ych niesegregowanych oraz 2304 m.3 odpadów segregowanych z koszy ulicznych i przystanków autobusowych zebrano 65 ton œmieci. Dla porównania w roku 2006, w którym wprowadzono w gminie nowy system zbiórki odpadów, iloœæ odpadów zebranych selektywnie (segregowanych) by³a bardzo niska - oko³o 88 ton, czyli 8,7% ogó³u zebranych odpadów.w roku 2009 by³o to ju oko³o 25%. Osi¹gnêliœmy w ten sposób normê wymagan¹ przez przepisy UE. W ca³ym kraju jest znacznie gorzej ze zbiórk¹ selektywn¹, bowiem œrednia krajowa wynosi tylko 3%. W pewnych sytuacjach odwaga i konsekwencja w dzia³aniu daj¹ bardzo dobre efekty. Im szybciej pojmiemy, e dba³oœæ oœrodowisko le y w naszym wspólnym interesie, a konkretnie dba³oœæ o czystoœæ œrodowiska, o jego wygl¹d i o w³asne zdrowie, ty,m lepiej dla nas i dla naszych rodzin dziêkujê za rozmowê Barbara Paluchowa * Iloœæ zu ytej w r wody pobranej z naszej sieci wodoci¹gowej wynosi m.3. Iloœæ œcieków przetworzonych m3. Radosny pocz¹tek roku Stabilizacja w gospodarce i administracji miasta i gminy, sk³ania niew¹tpliwie do zainteresowania siê osi¹gniêciami w dziedzinie kultury i sztuki. Jak to zwykle bywa, skoro mamy ju coœ dobrego dla cia³a : - bêdzie oczekiwana inwestycja na Kicarzu! to wypada mieæ trochê radoœci równie dla ducha. Zdecydowana wiêkszoœæ piwniczan dostrzega zmianê na lepsze Osi¹gniêcia rozwojowe w 2009 r. s¹ widoczne i daj¹ gwarancjê, e ich kontynuacja bêdzie nam sprzyjaæ. Profesjonalne wykorzystywanie wystêpuj¹cych mo liwoœci rozwoju, cieszy zapewne i tych, którzy maj¹ w¹tpliwoœci, czy nie mo na zdobyæ jeszcze wiêcej. Dotychczasowe osi¹gniêcia maj¹ œcis³y zwi¹zek ze z³ot¹ myœl¹ : - Temu, kto sobie radzi, to i Pan Bóg pomaga. Trzeba jednak pamiêtaæ, e konstruktywna opozycja jest równie potrzebna. To przecie ko³o napêdowe potêguj¹ce sta³y i dynamiczny rozwój. Szanujemy zatem tych, którzy nie zawsze s¹ usatysfakcjonowani dotychczasowym dorobkiem. Ich rozterki pomagaj¹. Na terenie naszego miasta i gminy mamy ju sporo skutecznie funkcjonuj¹cych stowarzyszeñ, dbaj¹cych o jak najlepszy wizerunek naszego miasta i gminy. Ostatnio z inicjatywy Towarzystwa Rozwoju Piwnicznej wraz z Towarzystwem Mi³oœników Piwnicznej zosta³o zorganizowane w pijalni artystycznej w Piwnicznej-Zdroju bardzo atrakcyjne wspólne kolêdowanie z Wiolinkami i Czarnymi Góralami. By³am pewna, e zainteresowanie tego rodzaju spotkaniem bêdzie du e, dlatego wybra³am siê do pijalni pó³ godziny wczeœniej. Zosta³am mile zaskoczona frekwencj¹ mi³oœników wspólnego kolêdowania. Ponad kwadrans przed rozpoczêciem imprezy sala pijalni by³a wype³niona po brzegi. Punktualnie o 1500 rozpocz¹³ siê wystêp naszego zespo³u Dolina Popradu. Us³yszeliœmy kolêdy i pastora³ki Czarnych Górali, oraz powszechnie znane nam kolêdy, we wspania³ej aran acji naszej kapeli, pod batut¹ Pana Piotra Kuliga, oraz nowe z piêknymi tekstami naszych lokalnych poetek. Program by³ tak przygotowany, e po kilku kolêdach mia³y miejsce deklamacje wierszy, a potem znowu kolêdy. Poniewa w za³o eniach programowych mia³o to byæ wspólne kolêdowanie, to zebrani, którzy czuli siê na si³ach wspomagali swoimi g³osami nasz zespó³. Jestem przekonana, e równie w niebiosach spodoba³o siê to kolêdowanie. Po nied³ugiej przerwie programowej, zaprezentowa³ nam siê zespó³ smyczkowy Wiolinki pod kierownictwem Pana Marka urowskiego. Chocia przedstawi³ inny charakter kolêdowania to za swoje wystêpy by³ nagradzany rzêsistymi oklaskami. Prezentowany repertuar i przyjemne dla ucha wykonanie bardzo siê podoba³o. Ju w trakcie trwania imprezy, przyby³ powitany gromkimi oklaskami Pan Burmistrz Edward Bogaczyk, który na zakoñczenie tej bardzo udanej imprezy podziêkowa³ wykonawcom i s³uchaczom za wspólne muzykowanie. A co im jeszcze powiedzia³? - Zapraszamy na najbli sz¹ imprezê. Tam Pañstwo sami us³yszycie z pierwszej rêki, bezpoœrednio od Pana Burmistrza! Ewa Indykowa

11 Bezpiecznie pływam, skutecznie ratujê W dniu 13 listopada 2009 r Klub Sportowy Ogniwo reprezentowany przez Zarz¹d w sk³adzie Marek Œciurka, Krzysztof Nawalany, Ryszard S³owiñski, Andrzej Dara zawar³ umowê o dofinansowanie projektu: Bezpiecznie p³ywam - skutecznie ratujê z Województwem Ma³opolskim Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Krakowie, reprezentowanym przez: Andrzeja Martynuske Dyrektora Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie. Projekt realizowany bêdzie na podstawie wniosku o dofinansowanie, który klub z³o y³ w dniu r. w odpowiedzi na og³oszony konkurs w ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach Dzia³ania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wniosek oceniony pozytywnie z wynikiem 80 punktów zosta³ rekomendowany do dofinansowania. Wysoka ocena wniosku jest efektem naszej wspó³pracy z Pani¹ Anet¹ Majoch¹, która dziel¹c siê swoim doœwiadczeniem i znajomoœci¹ tematu spowodowa³a, e K.S. OGNIWO Piwniczna jest w gronie 78 instytucji (szko³y, stowarzyszenia, fundacje) z terenu województwa ma³opolskiego, których projekty otrzyma³y 100% dofinansowanie na realizacjê swoich inicjatyw. Celem projektu jest Rozwój us³ug edukacyjnych w zakresie kultury fizycznej dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój poprzez zwiêkszenie zakresu zajêæ pozaszkolnych. Fot. Danuta Ryzner BESKID Dom Wypoczynkowy Piwniczna - Zdrój WESELA - ju od 95 z³/ osobê Zapraszamy tel: , com Uczestnikami projektu s¹ zawodnicy Klubu Sportowego Ogniwo Piwniczna. Projekt cieszy siê ogromnym zainteresowaniem zarówno wœród uczniów jak i ich rodziców. Nauk¹ p³ywania zosta³o objêtych 30 najaktywniejszych uczestników zajêæ organizowanych przez KS Ogniwo. Lekcje p³ywania odbywaj¹ siê 2 razy w tygodniu po godzinie zegarowej na krytej p³ywalni w hotelu Per³a Po³udnia w Rytrze pod nadzorem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i potrwaj¹ do koñca czerwca 2010, w sumie ka dy uczestnik odbêdzie 30 godzinny kurs nauki p³ywania. Koordynatorem projektu z ramienia klubu jest p.danuta Ryzner i Robert Kubiela. Oprócz nauki p³ywania, uczestnicy projektu wezm¹ udzia³ w dwóch szkoleniach warsztatowych, które odbêd¹ siê nad jeziorem Ro nowskim i nad rzek¹ Poprad a dotyczyæ bêd¹ tego jak nale y zachowaæ siê nad wod¹ gdy grozi nam niebezpieczeñstwo (jak siê przed nim uchroniæ) oraz jak udzieliæ pomocy gdy widzimy wypadek nad wod¹. Warsztaty bêd¹ przeprowadzone przez grupê ratowników zrzeszonych w WOPR. Uczestnicy projektu nie ponosz¹ adnych kosztów wszystko pokrywane jest z œrodków pozyskanych w ramach projektu, ka dy ma zapewniony niezbêdny sprzêt do nauki p³ywania(okularki p³ywackie, czepek, rêcznik), transport na basen oaz warsztaty oraz fachow¹ i wykwalifikowan¹ kadrê do nauki i opieki podczas zajêæ. Klub Sportowy Ogniwo Piwniczna nagradza swoich aktywnych cz³onków poprzez tak wspania³e i zbawienne dla zdrowia zajêcia, bo ka dy z nas wie, e ruch a zw³aszcza p³ywanie ma bardzo dobry wp³yw na rozwój i funkcjonowanie m³odego organizmu i na pewno w przysz³oœci zaowocuje dobrym przygotowaniem naszych zawodników do uprawiania dyscyplin sportu takich jak pi³ka no na lub siatkowa, czego serdecznie im yczymy. Z upowa nieniazarz¹du Koordynator projektu Danuta Ryzner Gabinet kosmetyczny MIRA *Manicure *Pedicure *Stylizacja paznokci *Zabiegi parafinowe *Henna *depilacja * Masaż twarzy i dekoltu Tel Ul. Halna 8 Czynne: pn - pt 10:00 do 18:00 sobota 9:00-14:00 Serdecznie zapraszam! Szanowna Redakcjo, - nazywam siê Robert Konstanty Leœniakiewicz i jestem cz³onkiem kolegium redakcyjnego regionalnego kwartalnika Ziemi Jordanowskiej Echo Jordanowa a tak e wspóautorem ksi¹ ki pt. Tajemnica Ksiê ycowej Jaskini (Cackatoo, Australia 2007) która traktuje o jednej z niewyjaœnionych do dziœ dnia zagadek II Wojny Œwiatowej - o Ksiê ycowej Jaskini czy - w literaturze zachodniej - Ksiê ycowym Szybie - Moon Shaft. Zachodni i czascy autorzy lokuj¹ jego po³o enie na pograniczu s³owacko-polskim, gdzieœ w Tatrach Bielskich. Sam autor - uczestnik S³owackiego Narodowego MILOŠ JESENSKÝ ROBERT K. LEŒNIAKIEWICZ TAJEMNICA KSIÊ YCOWEJ JASKINI Historia poszukiwañ Ksiê ycowej Jaskini przypomina meandry Dymitriady czy historii ycia i dokonañ takich postaci, jak: Kopernika, Retyka, Deviusa, Kelleya, Sêdziwoja, dr Faustusa i innych znanych postaci polskiej i europejskiej historii, których cechuje ta nieuchwytnoœæ tak normalna dla czasów polskiego i europejskiego Renesansu. Wielu ludzi jej szuka³o, wielu zrezygnowa³o, ale zajmuj¹ca tajemnica niepokoi i wci¹ ludzie poddaj¹ siê jej z³owrogiemu urokowi. A stawk¹ jest nie tylko odkrycie niesamowitego artefaktu, ale byæ mo e nowych technologii czy nowych wiadomoœci o historii naszej planety! Relacja Jacquesa Bergiera Niezwyk³e opowiadanie powstañczego kapitana Dr Horák odnajduje dziwn¹ jaskiniê Kronika niezwyk³ych wydarzeñ dzieñ po dniu Œlady Atlantydy na S³owacji? S³owacy i Czesi nazywaj¹ j¹ POLMESIAÈNA JASKYNA, albo po prostu jak w tytule - MESIAÈNA JASKYNA - co po polsku znaczy tyle, co Pó³ksiê ycowa lub Ksiê ycowa Jaskinia. (...) Wed³ug wszystkich badaczy i entuzjastów hipotez o istnieniu zamierzch³ych cywilizacji czy Cywilizacji Pozaziemskich - Ksiê ycowa Jaskinia stanowi œlad i dowód na to, e jakieœ lat temu na terenach dzisiejszej Europy Œrodkowej istnia³a cywilizacja Ery Hyboryjskiej, tak dok³adnie i plastycznie opisanej przez Roberta E. Howarda, albo te nast¹pi³o l¹dowanie przedstawicieli Innej Cywilizacji - ziemskiej (np. Szamballi, Powstania - kpt. dr Antonin Horak w informacji zamieszczonej w jednym ze specjalistycznych periodyków speleologicznych w USA twierdzi, e znajduje siê ona w Niskich Tatrach na S³owacji. Wraz z moim s³owackim przyjacielem - dr Miloszem Jesenskym twierdzimy, e Ksiê ycowa Jaskinia znajdowaæ siê mo e w rejonie Lubochnianskiej vrhoviny albo w Beskidzie S¹deckim w rejonie Wierchomli Ma³ej, na co wskazuje kilka poszlak wskazuj¹cych na górê Pust¹ Wielk¹, w której - wed³ug informacji z Wikipedii znajduj¹ siê jakieœ jaskinie, a z których jedna mo e byæ w³aœnie poszukiwanym przez nas Ksiê ycowym Szybem. Istnieje jeszcze jedna mo liwoœæ, e jaskinia ta jest po prostu NiedŸwiedzi¹ Jaskini¹, w której mieli swe ukrycie tutejsi partyzanci. W obu przypadkach by³oby to Agarty, podziemnej K n-yan lub z legendarnej wyspy Atlantydy) b¹dÿ pozaziemskiej. (...) Zapiski kapitana Horáka (frag.) 23 paÿdziernika 1944r. Wczoraj wczesnym rankiem zostaliœmy znalezieni przez Slavka i ukryci w tej jaskini. (...) Zabra³em ze sob¹ broñ i pochodniê. Po pó³torej godzinie id¹c doœæ wygodnym i bezpiecznym korytarzem, dosta³em siê do d³ugiego jakby przedsionka zakoñczonego niewielkim otworem. Wlaz³em do tego otworu i st³uk³em sobie kolano. By³o tam coœ podobnego do wielkiego czarnego silosu wpuszczonego w bia³e pod³o e, coœ jakby czarna lawa w otulinie soli czy lodu. Wytr¹ci³o mnie to z równowagi i poczu³em jakiœ dziwny strach, bo zda³em sobie sprawê, e to, na co patrzê jest dzie³em ludzkich r¹k... Szyb by³ zakrzywiony, jakby odcisn¹³ siê w nim walec o promieniu 25 metrów. W miejscu, gdzie walec styka³ siê ze œcian¹ wytworzy³y siê bia³e stalaktyty i stalagmity. Œciana by³a niebiesko-czarna, z materia³u, który stanowi³ po³¹czenie stali, szk³a czy porcelany i kauczuku. (...) Poszukiwania Ksiê ycowej Jaskini Osobiœcie jesteœmy przekonani, e jest to pozosta³oœæ po dawnej cywilizacji nazwijmy j¹ cywilizacj¹ Atlantydzk¹ i jest to najprawdopodobniej pozosta³oœæ po dawnej kopalni rud miedzi, która powsta³a w czasach, kiedy na naszym kontynencie polowali na mamuty nasi przodkowie odziani w zwierzêce skóry z siekierami krzemiennymi w d³oniach. Zaczniemy od lokalizacji. Jaskinia ta znajduje siê najprawdopodobniej na s³owacko-polskim pograniczu w okolicy ograniczonej drogami Stara Lubovnia 21 jakieœ rozwi¹zanie tej zagadki. Mam proœbê o udzielenie nam pomocy w tej kwestii - a mianowicie interesuje nas po³o enie tych - wymienianych w tekœcie z Wikipedii - jaskiñ pod gór¹ Pusta Wielka i w ogóle etymologii tej nazwy - sk¹d ona siê wziê³a? Czy w³aœnie od tych jaskiñ? Oczywiœcie zezwalam Pañstwu na publikacjê za³¹czonych danych, które uznacie z stosowne. S¹dzê, e stanowi¹ one atrakcyjny dziennikarsko materia³, który przesy³amy Wam z serdecznymi pozdrowieniami. In. Robert K. Leœniakiewicz Echo Jordanowa - Kwartalnik Ziemi Jordanowskiej Plavec, linia kolejowa Plavec Muszyna, droga Muszyna egiestów Piwniczna po stronie polskiej, i wreszcie droga Piwniczna Stara Lubovnia. Amerykanie lokalizuj¹ wylot tej jaskini i pó³ksiê ycowego szybu w okolicach miejscowoœci Sulín. Miejmy nadziejê, e uda nam siê go wreszcie odnaleÿæ. By³by to kolejny dowód na istnienie zamierzch³ej, wysoko rozwiniêtej cywilizacji atlantydzkiej, która znik³a w niewyjaœnionych okolicznoœciach 120 wieków temu... Jest przes³anka mówi¹ca za tym, by Ksiê ycowej Jaskini czy Tunelu o Szklistych Œcianach szukaæ na terenie Pienin lub Lewoczskich Wierchów, ale jest i druga otó na terenie tych ostatnich znajduj¹ siê dwie miejscowoœci o dziwne znajomych (z raportu dr Horáka) nazwach: Plavnica alias Plavnice i Stara L ubovòa alias Lubocna... Wprawdzie nie ma tam adnej wioski o nazwie diar alias Yzdar, (NB, po polskiej stronie istnieje góra o nazwie dziar, która znajduje siê oko³o 1 km na po³udnie od Muszyny), ale mo e tu chodziæ o... polski egiestów?! (...) Jak dot¹d nie uda³o siê nam dotrzeæ do Ksiê ycowej Jaskini, ale jak uwa amy, jest to tylko kwestia czasu. Je eli ta jaskinia i wszelkie inne tajemnicze obiekty i miejsca tu wymienione istniej¹ realnie, to wczeœniej czy póÿniej bêdzie mo na do nich dotrzeæ. Krásno nad Kysucou Jordanów, 26 IV 2004 Prosimy naszych czytelników mieszkañców Wierchomli o zwiad wœród najstarszych Wierchomlan i informacje. Red Sprzeda gazety Znad Popradu w 2009 Wydrukowano egz. wydano do punktów sprzeda y: egzemplarzy zwroty: 561 szt.

12 ,,Marcialonga Miesi¹c luty by³ dla nas okazj¹ do wielu prze yæ zwi¹zanych z kibicowaniem polskim zawodnikom na Igrzyskach Olimpijskich w Kanadzie. Mi³o nam donieœæ, e mieliœmy swoich ludzi trochê bli ej bo we W³oszech na Miêdzynarodowych Zawodach FIS w masowym narciarstwie biegowym technik¹ klasyczn¹. 31 stycznia 2010 wystartowa³o tam oko³o 6 tysiêcy zawodników z ca³ego œwiata. Wœród nich by³o 26 Polaków. Znakomicie spisali siê zawodnicy z Rytra,którzy byli najlepszymi z zawodników z Polski. Œwietnie pobieg³ Robert Tomasiak na codzieñ pracownik Fakro zajmuj¹c 706 m. (czas 4:16.42). Kolejnym by³ Marek Tokarczyk znany biegacz i pracownik Hotelu,,Per³a Po³udnia, który zaj¹³ 894 (4:25.39). Trzeci z Polaków Artur Dobosz, obecnie student AWF w Krakowie uplasowa³ siê na 972 pozycji (4:29.57). Ponadto wystartowa³ z naszego regionu Marian Dobosz Dyrektor Szko³y Podstawowej w Kosarzyskach. Zaj¹³ on 2347 m. w czasie 5:26.20.W ogólnej klasyfikacji zwyciê y³ Svard Oskar drugi by³ Ahrlin Jerry (obaj Szwecja), trzeci Norweg Aukland Jorgen. Mariana Dobosza, czêsto wspó³pracuj¹cego z nasz¹ redakcj¹ poprosiliœmy o przybli enie czytelnikom tego wydarzenia. - Emocjonuj¹ce miêdzynarodowe zawody FIS w masowym narciarstwie biegowym technik¹ klasyczn¹ na 70 km to jedyne zawody organizowane we W³oszech zaliczone do presti owej ligi biegów narciarskich Worldloppet, a od 2000 r. tak e do F.I.S. Marathon Cup. Tradycyjna trasa biegu, którego rozpoczêcie przewidziano na godzinê 8.30 w miejscowoœci Moena, nastêpnie prowadzi ona przez Canazei, jeszcze raz przez Moenê, Predazzo, przez dolinê Molina, zawraca do Cascata i koñczy siê podejœciem do mety w Cavalese. Królowa wielkich biegów narciarskich jest pierwsz¹ tego rodzaju konkurencj¹ zorganizowan¹ we W³oszech, która nie tylko przyczyni³a siê do umasowienia tej dyscypliny, ale tak e spowodowa³a rozprzestrzenienie siê tego zjawiska na inne konkurencje sportowe. W praktyce, jest to wielkie œwiêto ludowe, w którym bierze udzia³ ponad 6000 zawodników i tysi¹ce widzów. Jak wspomnia³em, start znajduje siê w miejscowoœci Moena, a trasa prowadzi przez miasteczka i doliny tras¹, wzd³u której stoi gêsty szpaler kibiców. Obok miêdzynarodowej s³awy biegaczy, którzy przybywaj¹ tu licznie ka dego roku, w biegu bior¹ udzia³ tak e zwyczajni mi³oœnicy tego sportu pragn¹cy sprawdziæ siê i osi¹gn¹æ indywidualne cele, takie jak ukoñczyæ go, zwyciê yæ ze znajomym. Moja podró do W³och trwa³a kilkanaœcie godzin autobusem (17 godz.) przez Cieszyn, Insbruck i do Doliny Val die Fiemme. Poprzez piêkne krajobrazy, serpentyny drogowe i tunele. Zamieszkaliœmy w prywatnym pensjonacie w Predazzo w samym centrum miasta. Przez kilka dni trenowaliœmy i zapoznawaliœmy siê z trasami, które bieg³y wzd³u i w okolicach tego miasta. W ka dej czêœci miasta widaæ by³o zapowiedzi tego biegu. yje nim ca³e miasteczko, w ka dym sklepie obojêtnie jakiej bran y s¹ figurki nart, numery startowe z poprzednich lat. Dwa dni przed biegiem w centrum miasta usypuj¹ trasê do biegu narciarskiego wokó³ od wtorku do piątku sobota SALON KOSME TYCZNY Kornelia tel Piwniczna-Zdrój ul. Kazimierza Wielkiego 16 * algi * oczyszczanie twarzy * zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała * zabiegi parafinowe * manicure * pedicure * depilacja * henna * lifting * kwasy AHA ma³ego ryneczku. Liczy ona oko³o 1000 m i wieczorem odbywaj¹ siê tam zawody biegowe czyli wyœcigi tzw. sztafet pokoleniowym. Startuj¹ dzieci, m³odzie i doroœli. Przychodzi wielu kibiców i g³oœno dopinguj¹ wszystkich zawodników. To wszystko odbywa siê póÿnym wieczorem i koñczy siê oko³o Nastêpnego dnia rano w wszystkie ulice s¹ przejezdne i nie ma œladu, e w tym miejscu by³a trasa biegu. W dniu startu trzeba byæ wczeœniej eby nasmarowaæ odpowiednio narty na tzw. trzymanie, chocia wiêkszoœæ trasy polega na pchaniu siê kijkami to jednak s¹ odcinki, gdzie trzeba biec krokiem z odbicia. Start odbywa siê falami ze wzglêdu na ograniczone pole startowe. Z tego te wzglêdu nie mo e wystartowaæ wiêcej biegaczy ni górna granica, która okreœlono na 6000 zawodników. Pocz¹tkowo biegnie siê w grupie ale z ka dym kilometrem stawka zawodników siê rozci¹ga choæ dalej jest t³oczno bo s¹ tylko dwa tory do biegu. Je eli siê chce kogoœ wyprzedziæ, to trzeba omin¹æ bokiem lub przeskoczyæ w s¹siedni tor. Ma³y kryzys dotkn¹³ mnie na 30 i 60 kilometrze. Trzeba na ka dym punkcie od ywiania piæ wodê czy te jeœæ od ywki w postaci ciastek, pomarañczy itp. Ponadto prawie ka dy z zawodników ma swój bidon z p³ynem izotonicznym i tzw. elki do jedzenia zawieraj¹ce wêglowodany i guaranê. S¹ one dobrze trawione przez organizm i daj¹ du ¹ dawkê kalorii. To co najtrudniejsze czeka zawodników na koñcu, bo na 3 km przed met¹ jest podbieg do centrum Cavalese o ró nicy wzniesieñ ponad 200 m.n.p.m. Przed podbiegiem stoj¹ serwismeni i dodatkowo smaruj¹ zawodnikom na tzw. trzymanie nart pod stop¹. Wbiega siê do mety bardzo w¹skimi uliczkami. Wielu kibiców ma przed sob¹ listy startowe i wie kto biegnie z jakiego kraju, dopinguj¹ wszystkich. Na trasie spotka³em w czasie podbiegu zupe³nie nieznane osoby, które rozdawa³y czekolady dla chêtnych, którzy chcieli je zjeœæ, by³a te kawa w termosie. Atmosfera sympatyczna i weso³a, ca³y czas kibice wspieraj¹ zawodników. Przebiegaliœmy tak e przez fragment trasy, któr¹ pokona³a Justyna Kowalczyk w ostatnim Tour de Ski w dolinie Fal de Fiemme. Tu przed met¹ rozwin¹³em szalik w barwach narodowych i spiker zorientowa³ siê, e biegnie Polak wykrzykuj¹c moje imiê i nazwisko oraz pozdrowienie po w³osku Viva Polonia. Po miniêciu mety by³em bardzo zmêczony, ale szczêœliwy, bo bieg by³ naprawdê wyczerpuj¹cy i wymagaj¹cy. To ju mój 2 wielki maraton na nartach, poprzednio by³ BiegWazów w Szwecji (90 km). Serdecznie gratulujemy wszystkim ryterskim zawodnikom, podziwiamy za pasjê, wytrwa³oœæ i czekamy na nastêpny maraton. A mo e gdzieœ za ocean? Opr.W D Z YCIA PARAFII luty 2010 *** 31 stycznia w niedzielê parafialna Caritas i m³odzie z KSM prowadzili zbiórkê do puszek dla dotkniêtego trzêsieniem ziemi Haiti. Zebrano kwotê z³. *** Przed œwiêtem Matki Bo ej Gromnicznej œwiêto Ofiarowania Pañskiego kobiety mia³y trzydniowe nabo eñstwo przygotowuj¹ce. W czasie wieczornej Mszy œw. s³ucha³y specjalnych nauk. W trzecim dniu, poniedzia³ek 1 lutego, od godz matki mog³y skorzystaæ z Sakramentu Pokuty. Msza œw. o godz i ostatnia nauka zakoñczy³y Triduum dla matek. *** W œwiêto Matki Bo ej Gromnicznej Eucharystiê sprawowano o godz. 7.00, 8.30, 10.00, i Gromnice œwiêcono na ka dej mszy œw. *** 2 luty œwiêto Ofiarowania Pañskiego koœció³ obchodzi Œwiatowy Dzieñ ycia Konsekrowanego. Taca z tego dnia przeznaczona by³a na wsparcie klasztorów klauzurowych. Najbli ej naszej parafii mamy klasztor ss. klarysek w Starym S¹czu, gdzie w³aœnie trwaj¹ prace remontowe na szerok¹ skalê. *** W dniu œw. B³a eja (3 luty) po mszy œw. œwiêcono œwiece i owoce, które wg tradycji maj¹ chroniæ od chorób gard³a. W dzieñ wspomnienia œw. Agaty(5 luty) œwiêci siê sól, wodê i chleb. Tradycja mówi, e wrzucone w ogieñ w czasie po aru pomaga³y go ugasiæ, a podane zwierzêtom chroni³y je od chorób. *** Pierwsze czwartek, pi¹tek i sobota miesi¹ca s¹ dniami specjalnych nabo eñstw. Wieczorna msza œw. we czwartek godzina œwiêta i ofiara na misje -tradycyjnie sk³adaj¹ w tym dniu ofiarê ró e ró añcowe. Pierwszy pi¹tek msze œw. o godz i oraz komunia œw. wynagradzaj¹ca gromadz¹ czcicieli Najœw. Serca Pana Jezusa. To dzieñ specjalnej modlitwy cz³onków Stra y Honorowej NSPJ. Pierwsza sobota miesi¹ca jest dniem czci sk³adanej Niepokalanemu Sercu Maryi w czasie mszy œw. o godz 8.00 zakoñczonej wystawieniem Najœw. Sakramentu. To nabo eñstwo skupia czcicieli Matki Bo ej, a jest dniem szczególnym dla Rycerstwa Niepokalanej w naszej parafii, stowarzyszenia za³o onego przez œw. o. Kolbe. W pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca po ka dej Mszy œw. wierni uczestnicz¹ w adoracji Pana Jezusa w Najœw. Sakramencie. *** Dokonuj¹c rozliczeñ podatkowych warto pamiêtaæ o przekazaniu 1% na rzecz Caritasu diecezji tarnowskiej. Wspieramy w ten sposób ró norodn¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹ prowadzon¹ na rzecz potrzebuj¹cych. *** W czwartek 11 lutego czterdziestogodzinne nabo eñstwo trwa³o ca³y dzieñ. Msze œw. odprawiono o godz. 7.00, 11.00, i Parafianie adorowali Pana Jezusa wystawionego w Najœw. Sakramencie w godzinach pomiêdzy czasem sprawowania ofiary Mszy œw. Od lat godziny adoracji ustala specjalny harmonogram. *** Niedziela 14 lutego rozpoczêla Tydzieñ Modlitw o TrzeŸwoœæ Narodu. Problem alkoholizmu tak bardzo powszechny w naszym kraju dotyka równie wiele rodzin naszej parafii. O trzeÿwe ycie w parafii i naszej OjczyŸnie modlili siê wierni w ci¹gu tego tygodnia. Wielki Post jest dobrym czasem podjêcia postanowieñ zerwania z na³ogiem. W dochowaniu przyrzeczenia mo e pomóc Ksiêga TrzeŸwoœci znajduj¹ca siê w kancelarii parafialnej i mo na do niej wpisaæ swoj¹ decyzjê wstrzymania siê od picia. *** 16 lutego po wieczornej Mszy œw. Apel Maryjny w intencjach beatyfikacji Ojca œw. Jana Paw³a II i za Ojczyznê prowadzi³ proboszcz, ks. Krzysztof Czech. Specjalny program przygotowa³a m³odzie z KSM. *** W czasie piêciu Mszy œw. w Œrodê Popielcow¹ wierni poddawali siê obrzêdowi posypania g³owy popio³em. Wypowiadane przy tym s³owa w proch siê obrócisz przypominaj¹ o koñcu naszego ycia, kieruj¹c tym samym nasz¹ uwagê na rzeczy ostateczne, wskazuj¹c drogê do nich przez W. Post- pokutê i odmianê ycia. *** Nabo eñstwa Wielkopostne Droga Krzy owa w pi¹tek dla doros³ych i w sobotê dla dzieci oraz Gorzkie a³e z kazaniem w niedzielê gromadz¹ zwykle wielu parafian. W tym roku kazania pasyjne g³osi³ ks. ukasz Kulpa. Pierwsza Droga Krzy owa w pi¹tek 18 lutego by³a 23 wspóln¹ modlitw¹ proboszcza ks. Krzysztofa Czecha i parafian o trzeÿwoœæ w naszej parafii, o ³askê odmiany ycia dla zniewolonych przez alkohol. *** Sk³adka w pierwsz¹ niedzielê Postu - ja³mu na wielkopostna - by³a przeznaczona na potrzeby Wy szego Seminarium Duchownego w Tarnowie. *** Dzieci przygotowuj¹ce siê do I Komunii œw. oraz ich rodzice mieli spotkanie z kap³anem przygotowuj¹cym we czwartek dn 18 lutego o godz Dzieci przygotowuje ks. ukasz. *** Comiesiêczne spotkania ma równie m³odzie gimnazjum przygotowuj¹ca siê do przyjêcia Sakramentu Bierzmowania. To sakrament doros³ych, dlatego tak wa ne jest dobre do niego przygotowanie, w którym powinni uczestniczyæ tak e rodzice kandydatów. Zwraca³ na to uwagê przygotowuj¹cy do bierzmowania proboszcz, ks Krzysztof Czech. *** W drug¹ niedzielê W. Postu zbiórka do puszek przed koœcio³em przeznaczona by³a na Ogólnopolski Fundusz Misyjny Ad Gentes. *** Rekolekcje parafialne zapowiedziano na 21 III 24 III. G³osi³ je bêdzie ks.dr Marek Mierzyñski. /m/ Z naszego ycia Nowonarodzeni: Klara Ho³owacz, Filip Piwowar, Urszula Gardoñ, Adam Gardoñ, Oliwia Gardoñ, Jakub Waligóra, Patryk ywczak, Maja Dziedzina, Gabriela Sadowska, Artur Ma³ek Poœlubieni: Damian Sztuczka i Marta Majocha, Jakub ywczak i Agnieszka Gródek, Robert Fabiœ i Monika Tokarczyk, Mateusz Kluska i Paulina Kowalska, Grzegorz Klóska i Jadwiga Kulig, Mateusz Pa³uchowski i Aleksandra Szabla Ci co odeszli: 1. Stanis³awa Keklak, lat 74 z Wierchomli Wielkiej 2. Bernadeta Tokarczyk, lat 54 z M³odowa 3. Maria Kumorek, lat 84 z Piwnicznej Zdroju 4. Maria Dulak, lat 89 z Piwnicznej Zdroju 5. Weronika Piekarczyk, lat 89 z Piwnicznej 6. Stanis³aw Piwowar, lat 82 z Piwnicznej 7. Cecylia Dulak, lat 70 z Piwnicznej Zdroju 8. Anna Wyzysk, lat 87 z omnicy Zdroju 9. S³awomir Gardoñ, lat 30 z Piwnicznej Zdr.

13 Spotkajmy siê w wyobraÿni Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepe³nosprawnych Nasz Dom wspólnie ze Szko³¹ Podstawow¹ w Wierchomli Wielkiej w okresie od r. do r. bêdzie realizowaæ projekt p.t. Spotkajmy siê w wyobraÿni w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki dzia³anie 7.3. ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Stowarzyszenie otrzyma³o dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie. G³ównym celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia spo³ecznego osób niepe³nosprawnych. Zadanie to realizowane bêdzie poprzez: - aktywizacjê dzieci i m³odzie y niepe³nosprawnej w kontaktach z uczniami Szko³y Podstawowej w Wierchomli Wielkiej. - otwarcie siê dzieci pe³nosprawnych na potrzeby œrodowiska niepe³nosprawnych poprzez uczenie tolerancji i szacunku wobec odmiennoœci, - rozwijanie zainteresowañ uczniów obu œrodowisk, - likwidowanie barier i zwiêkszenie œwiado moœci spo³ecznej mieszkañców Wielka Orkiestra Swi¹tecznej Pomocy w Kanadzie 18 lutego 2010 mialo miejsce zamkniêcie imprezy podczas kanadyjskiego finalu, a kry³o siê w nim coœ wiêcej ni yczenie kontynuacji takiej akcji. To pragnienie ci¹g³ego dzia³ania Polonii jednocz¹cej siê dla dobra wspólnej sprawy ponad wszelkimi podzia³ami, wojnami, podjazdami, prywat¹, itp. Do takiej jednoœci odwo³uje siê codziennie dziesi¹tki ludzi co œwiadczy o zrozumieniu potrzeby. Final WOSP w Mississaudze i Vancouver ma wiêc dla nas specjaln¹ wartoœæ, pokazuje, e jednak mo na. Mo na, szczególnie wtedy, gdy w czasie tej wielkiej imprezy patrzy siê na nasz¹ m³odzie. Oni s¹ Polakami, czuj¹ swe korzenie, ale nie dzwigaj¹ baga u doœwiadczeñ rodziców i dziadków. Przyjmuj¹ rzeczywistoœæ kanadyjsk¹, w tym równie polonijn¹ (bez kompleksów). Polonijna m³odzie poraz kolejny w czasie finalu pokaza³a swe zrozumienie dla ca³ej akcji przez swoje zaanga owanie i si³ê dzia³ania. Mlodzi ludzie zrzeszeni w Polskiej Inicjatywie Studentów w Kanadzie (PISK) wykazali siê swoimi pomys³ami jak i konkretn¹ prac¹. Zorganizowali dyskotekê dziêki której Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, - prezentacja osi¹gniêæ grupy integracyjnej. Zajêcia realizuj¹ce projekt prowadzone bêd¹ przez instruktorów teatralnych i taneczno-ruchowych w Szkole Podstawowej w Wierchomli Wielkiej. M. K. w kasie WOSP przyby³o 2,345 dol. Ponadto harcerki ze szczepu Szarotki dowodzone przez druhnê Joannê Marks sprzeda³y losy na loteriê za kwoêe dol. Kolejny raz do³¹czy³ do ca³ej akcji sztab utworzony w Vancouver. Jego za³ogê stanowi³a redakcja Radia IKS. Ich dobrym pomys³em by³a aukcja radiowa, z której uzyskali 2,555 dol. Gdy jest mowa o m³odzie y zauwa yæ j¹ mo na na scenie w ró nych wystêpach artystycznych. Wszystkie nasze zespo³y taneczne tworzy m³odzie i dzieci. Du e uznanie i podziêkowania p³ynê³y i p³yn¹ od sztabu WOSP w Mississaudze pod adresem polonijnych artystów estradowych. Chocia w Mississaudze Orkiestra gra od siedmiu lat to tym razem dosz³o wiele nowych pomys³ów. Do udzia³u w tej wielkiej imprezie charytatywnej zaproszono zespo³y artystyczne czterech innych grup etnicznych co uatrakcyjni³o ten festyn. VII Fina³ WOSP w Kanadzie przeszed³ do historii, zebrane pieni¹dze w kwocie 23,555,00 CAD zosta³y przelane na konto Fundacji WOSP w Warszawie. Napewno kolejny fina³ WOSP bêdzie jeszcze lepszy. Z serdecznymi pozdrowieniami Jadwiga B³oñska, Toronto 24 Witra Samotny Zwieszony miêdzy niebem i ziemi¹ jak wielki znak dodawania jak most po którym mo na przejœæ do Królestwa resztkami si³ - kochasz resztkami szaty zas³aniasz ludzki grzech S³aby a jednak Zwyciêzca Pan ycia i œmierci i losów ka dego Pulsuj¹ce Centrum Œwiata Pan mój i Bóg mój * * * Opadaj¹ca szata jak kurtyna teatru w którym gra³aœ pierwszorzêdn¹ rolê Twoje stawanie siê w prawdzie owocuje teraz okryje ciê Jego Krew Przytulona do krzy a znalaz³aœ swoje miejsce przy Jego stopach (...) Jakby zatrzymana w tañcu stanê³aœ skupiona na cierpieniu i ci¹gle piêkna zgadzasz siê jak przy Zwiastowaniu sk³adasz rêce i jesteœ gotowa by yj¹ce jeszcze Serce rozdaæ tam jest Mi³osierdzie (...) Liczy siê tylko Mi³oœæ? Mi³oœæ! zaprawdê liczy siê tylko MI OŒÆ Zgromadzenie Sióstr Jezusa Mi³osiernego - Myœlibórz By³ cz³owiek, pamiêæ pozostaje Nikt z nas nie wie jak d³ugo przyjdzie mu przemierzaæ œcie ki ziemskiego ycia. Czy bêdzie to lat kilka, czy kilkanaœcie a mo e kilkadziesi¹t? Przemijamy. Zawsze jednak pozostaje wspomnienie, myœl i pamiêæ. Powracaj¹ obrazy, które w zwolnionym tempie odnajduj¹ chwile ycia minionego a³oba okrywa dni wyznaczaj¹ce kres ycia bliskiej osoby. Smutek ogarn¹³ równie nas, gdy w przeddzieñ Wigilii Bo ego Narodzenia 2009 roku po egnaliœmy na cmentarzu w omnicy Zdroju œp. Józefa Gromalê wieloletniego dyrektora i nauczyciela matematyki i fizyki w tamtejszej Szkole Podstawowej. Urodzi³ siê 14 marca 1930 roku w Czerncu, gmina ¹cko (ówczesny powiat nowos¹decki), gdzie spêdza lata dzieciêctwa i m³odzieñcze. Uczy siê w szkole powszechnej, a gdy w roku 1944 jego naukê przerywa okupacja niemiecka, samodzielnie przerabia z podrêczników materia³ programowy. Owocuje to z³o eniem egzaminów z zakresu 7 klas szko³y powszechnej, przed Pañstwowa Komisj¹ w Nowym S¹czu. W 1954 roku koñczy 4 letnie Liceum Kszta³c¹ce dla Pracuj¹cych. Od roku jako student Wy szej Szko³y Pedagogicznej przebywa w Krakowie na wydziale matematyczno fizycznym. PóŸniej naukê kontynuuje w Studium Nauczycielskim w Katowicach, gdzie w roku 1957 uzyskuje kwalifikacje do nauki matematyki i fizyki. W Katowicach równie podejmuje swoj¹ pierwsza pracê ( ). PóŸniej los rzuca go w³aœnie do omnicy Zdroju, której pozosta³ wierny a do œmierci, do 22 grudnia 2009 roku omniczañskiej spo³ecznoœci poœwiêci³ 38 lat pracy pedagogicznej, przez 13 lat bêd¹c kierownikiem i dyrektorem szko³y podstawowej, a póÿniej, gdy kierowanie szko³¹ przejê³a ona Ksawera, pozosta³ nauczycielem matematyki i fizyki. Ostatecznie po egna³ siê ze szko³¹ w roku Poœwiêci³ siê wówczas rodzinie i swoim pasjom : pszczelarstwu i sadownictwu. Poœwiêci³ siê temu, co poza nauk¹ ukocha³ najbardziej. Mimo, i nie by³ ju oficjalnie zwi¹zany ze szko³¹, bardzo czêsto odwiedza³ jej mury. Ze szczerym uœmiechem przychodzi³ do nas przynosz¹c zawsze oprócz radoœci ycia kosz owoców z ³¹ckich sadów. Mia³am przyjemnoœæ spêdziæ kilka lat w szkole w czasie, gdy uczy³ jeszcze œp. Pan Józef. Spotyka³am siê z Jego yczliwoœci¹ i przyjaÿni¹. Zawsze uprzejmy i ciep³y dla kolegów nauczycieli i wymagaj¹cy wobec uczniów, którym rzetelnie, prosto i zrozumiale przekazywa³ matematyczn¹ wiedzê. Szczególnie te ostatnie umiejêtnoœci uczyni³y ze œp. Pana Józefa pedagoga cenionego i szanowanego w œrodowisku. Wspominali - stoj¹c nad mogi³¹ obok ony i synów jego uczniowie, pokolenia ojców i synów. Podkreœlali wielki szacunek jaki pozostawi³ wzglêdem swojej osoby w spo³eczeñstwie. Za swoj¹ pracê pedagogiczn¹ by³ wielokrotnie odznaczany nagrodami wysokiego szczebla. Ludzie pamiêtaj¹ go jako wieloletniego radnego spo³ecznika i dyrektora, który rozpocz¹³ starania o budowê nowej szko³y we wsi. Zdarzenia nabieraj¹ innej wartoœci, gdy przemijaj¹, staj¹ siê histori¹ i wspomnieniem. Ilu ludzi nad mogi³¹ tyle ró nych, powracaj¹cych myœli, tyle yczliwych s³ów, spoœród których wiêkszoœæ zatacza ko³o wokó³ wdziêcznoœci, pamiêci i wokó³ wci¹ tak niechcianego i niepojêtego przez nas przemijania By³ cz³owiek, pamiêæ pozostaje Szukaj¹c cienia wspomnieñ wœród bli szych znajomych œp. Pana Józefa Gromali poprosi³am o rozmowê by³ego dyrektora Szko³y Podstawowej w omnicy Zdroju Pani¹ Annê ywczak. M.M. Jak dzisiaj, niestety przy okazji tych smutnych okolicznoœci odnajduje Pani i wspomina œp. Pana Józefa? A.. Pamiêtam nasze pierwsze spotkanie w lipcu 1970 roku. Œp. Pan Józef Gromada by³ wówczas kierownikiem w tutejszej szkole. Chcia³am podj¹æ sw¹ pierwsz¹ pracê jako nauczyciel j. rosyjskiego. Nie zosta³am jednak przyjêta od razu, dopiero podczas drugiego podejœcia. Chwila ta by³a póÿniej wielokrotnie, po latach wspominana artobliwie przez Pana Józefa: Ale bym zrobi³ g³upstwo, Aniu, nie przyjmuj¹c Ciê wtedy do pracy. S³owa te do dziœ powracaj¹ w mojej pamiêci, jak równie wiele innych rozmów. Po latach role odmieni³y siê to ja przyjmowa³am œp. Pana Gromalê. By³ bardzo dobrym, solidnym nauczycielem. W sposób jasny i prosty wyk³ada³ uczniom materia³ z nie³atwego przecie przedmiotu, jakim by³a matematyka. Czu³o siê w jego pracy to, e jest nauczycielem z zami³owania. M.M. - A powracaj¹c do tych bardziej odleg³ych wspomnieñ, jakim by³ prze³o onym? A.. - Surowym, wymagaj¹cym i czujnym. Chcia³ mieæ jak najlepszych nauczycieli. Wymaga³ od nas wiele, ale nic ponad to co wpisane by³o w zawód nauczyciela: sumiennoœæ, punktualnoœæ, solidne przygotowywanie siê do zajêæ, rzetelnoœæ we wszystkim, co robiliœmy ale przede wszystkim dobry kontakt z uczniem. Egzekwowa³ jak najlepsz¹ skutecznoœæ pracy. Wymaga³ od nas, ale przede wszystkim od siebie. Jego podejœcie, tak bardzo oczekuj¹ce przynosi³o wiele dobrego, szczególnie m³odym nauczycielom teraz z perspektywy czasu jest mi to ³atwiej oceniæ. Wszyscy korzystaliœmy z Jego doœwiadczenia. M.M. - A gdy ju nie obejmowa³ funkcji dyrektora szko³y i po partnersku uczyliœcie w jednej placówce, czy coœ siê zmieni³o? A.. - Œp. P. Józef nale a³ do ludzi, dla których zajmowane stanowisko nie by³o wyznacznikiem wartoœci cz³owieka. Ceni³ ludzi za to jakimi byli, a nie za to jaki tytu³ mieli przed nazwiskiem. Za to równie bardzo Go szanowa³am. M.M. - A œrodowisko - jakim by³ omniczaninem, czy rzetelnoœæ i pasja z jak¹ oddawa³ siê pracy przenosi³a siê na grunt prywatny? A.. - Œp. Pan Józef Gromada cieszy³ siê we wsi du ym szacunkiem, powa aniem i yczliwoœci¹. By³ dobrym, ciep³ym cz³owiekiem, który potrafi³ dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ z innymi. Potrafi³ i chcia³. Gdy wraz z mê em podejmowaliœmy próby za³o enia pasieki œp. P. Józef wraz z P. ywczakiem bardzo nam pomagali. Mo na by podawaæ wiele przyk³adów Jego bycia i Jego trwania w spo³ecznoœci. Ludzie wspominaj¹ Jego pierwszy we wsi telewizor i to, e zawsze zaprasza³ do ogl¹dania telewizji wszystkie chêtne dzieci. By³ otwarty dla ludzi, dostrzega³ ich potrzeby, stara³ siê pomagaæ. To On podj¹³ pierwsze kroki o wybudowanie nowej szko³y we wsi. Rozpoczête przez Niego dzie³o kontynuowa³a i uwieñczy³a ona - Pani Ksawera Gromala. Dziœ mamy piêkn¹ szko³ê, wiêc doceñmy wysi³ek wszystkich, dziêki którym ona powsta³a M.M. - Œp. Pan Józef do y³ piêknego wieku, odszed³ nagle, niespodziewanie A.. - Tak, zaskoczy³ nas wszystkich, zaskoczy³ przykro, pogr¹ yliœmy siê w alu Pragnê t¹ drog¹ wraz ze swoj¹ Rodzin¹ z³o yæ serdeczne kondolencje Rodzinie œp. Pana Józefa Gromali. ¹czymy siê z Nimi w bólu i szczerze wspó³czujemy. M.M. - Dziêkujê serdecznie z rozmowê. Ma³gorzata Miczulska

14 Czas zimowy z bibliotek¹ Biblioteka Publiczna w Piwnicznej Zdroju i w tym roku zaprosi³a dzieci do wspólnego wypoczynku. Oprócz zajêæ w Bibliotece dzieci mog³y uczestniczyæ w dwóch eskapadach organizowanych w celu lepszego poznania tego, co kryj¹ nasze wspania³e okolice i dla zimowego szaleñstwa. Zajêcia na miejscu skupione by³y wokó³ tematyki ycia polskiego muzyka Fryderyka Chopina, poniewa obchodzimy w tym roku 200. rocznicê jego urodzin. Zgodnie z planem wycieczki do Krynicy / / dzieci skorzysta³y z lodowiska, mog³y równie odwiedziæ Nikifora. W muzeum zorganizowana zosta³a krótka pogadanka na temat twórczoœci tego artysty naiwnego. Tajemnica sukcesu ubogiego sieroty z Krynicy do dziœ budzi nies³abn¹ce zainteresowanie. Prezentacjê twórczoœci uzupe³ni³ krótki film biograficzny. Sportowiec Roku 2009 Piwniczna Zdrój jest partnerem VII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca S¹decczyzny 2009 roku, a burmistrz Edward Bogaczyk cz³onkiem Komitetu Honorowego. Wycieczka do Nowego S¹cza / / mia³a trochê inny charakter. Najpierw odwiedziliœmy Galeriê Marii Ritter, gdzie czeka³a ju na nas pani przewodnik, aby przeprowadziæ z grup¹ bardzo ciekawe zajêcia na temat legend i historii Nowego S¹cza. S³owa prowadz¹cej mia³y swoje odbicie na slajdach, widokach Nowego S¹cza wspó³czesnych i z przesz³oœci. Wiele nieznanych nam faktów i historyjek ubogaci³o nasz¹ pamiêæ i wyobraÿniê. Mo na by³o siê przekonaæ jak ciekaw¹ przesz³oœæ ma cudowny obraz Jezusa Przemienionego z Bazyliki Œw. Ma³gorzaty w Nowym S¹czu. To przecie, jak g³osi legenda przez tê cudown¹ ikonê i budowê Organizator: Stowarzyszenie Dla Miasta Patronat honorowy plebiscytu tworz¹: Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowy S¹cz, Leszek Zegzda Wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Jan Golonka- Starosta Powiatu Nowos¹deckiego, Komitet honorowy tworz¹: Jan Golba Burmistrz Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Edward Bogaczyk- Burmistrz Piwnicznej- Zdrój Emil Bodziony- Burmistrz Krynicy Zdrój Marian Cycoñ- Burmistrz Starego S¹cza Wspó³organizatorzy: sportal.net.pl, sport-ns.pl, Tygodnik Nowos¹decki MIASTO, Regionalna Telewizja Kablowa, Telewizja Kablowa INSAT Partnerzy: Województwo Ma³opolskie, Miasto Nowy S¹cz, Starostwo Powiatowe, Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój, Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Krynica Zdrój, Stary S¹cz Sponsorzy: Drukarnia NETRIUM Grzegorz Wêglowski Król & Agnieszka Waœko, SKI Hotel Sucha Dolina, Kraków Valley Golf & Country Club, Park Linowy ABLANDIA, Firma Lesko Sp. z.oo, Klub Bilardowy UFO, Firma UFOLAND, Firma OMEGA Piotr Radzik, Firma Czekofon, Firma P.P.H.U JOWIT Wincenty ygad³o, Firma WIRA Rados³aw Witek tworzenie i pozycjonowanie stron internetowych, Zak³ady Miêsne Wies³awa Leœniaka, Piekarnia Andrzeja Danka, Piotr Laskosz. Szczegó³owe Informacje o konkursie wraz z regulaminem dostêpne s¹ ju na stronie oraz gdzie ju dzisiaj mo ecie Pañstwo oddawaæ swoje g³osy! Dla wszystkich glosuj¹cych przygotowaliœmy atrakcyjne nagrody m.in. sprzêt rtv, zaproszenie dla dwóch osób do SKI Hotelu, weekendowy pobyt w Hotelu Villa Pacoldi wraz z nauka gry w golfa, zaproszenie dwuosobowe na fina³owa galê plebiscytu, zaproszenia do ABLANDI Parku Linowego w Rytrze oraz Kroœcienku oraz liczne inne karnety wstêpów, a tak e zestawy gad etów. 26 œwi¹tyni wzi¹³ siê pocz¹tek budowy miasta. Pozytywnie zaskoczy³o mnie przyjêcie grupy w Pa³acu M³odzie y, gdzie jedna z pañ instruktorek zaprezentowa³a nam ofertê placówki, pokaza³a miêdzy innymi salê ceramiki, przedstawi³a ca³y bogaty wachlarz zajêæ, jak choæby spotkañ teatralnych, plastycznych, angielskiego, muzycznych, baletu. Z du ym zainteresowaniem przeœledziliœmy bardzo atrakcyjn¹ wystawê prac dzieci i m³odzie y. Ró norodne formy pracy, urozmaicone materia³y, tematyka pozwalaj¹ na wszechstronny rozwój wychowanków. Mo emy podpatrzeæ, dziêki takim wizytom, jak tworz¹ inni. Na koniec grupa dzieci sama uczestniczy³a w zajêciach plastycznych. Pomys³em na pracê mia³ byæ szkic w³asnej rêki. Jakiego wyrazu nabierze ca³oœæ, zale y od m³odego artysty. Zajêcia w terenie i spotkania w Bibliotece to kolejna próba otwarcia takiej placówki na zewn¹trz i wyjœcia naprzeciw potrzebom wspó³czesnoœci. S¹ to propozycje Biblioteki jak niebanalnie, w sposób twórczy, kulturalny spêdziæ czas wolny. Monika Jasiurkowska Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju zaprasza na konkurs potraw wielkanocnych JAJKO, UREK I MAZUREK po³¹czony z degustacj¹ potraw r. od godz na Rynku w Piwnicznej-Zdroju Sobieski otworzy³ podwoje Przez kilka lat niszcza³ budynek w stanie surowym za Urzêdem Miasta i Gminy. Pierwotnie mia³a to byæ siedziba oddzia³u jednego z banków. Do kupna przymierza³ siê Urz¹d MiG, ale do zakupu nie dosz³o. Ostatecznie powsta³a tu restauracja panów Œmigowskiego i Nakielskiego prowadz¹cych dot¹d rest. Pod góralem. Opuszczony przez restauratorów budynek jest w fatalnym stanie i straszy swoim wygl¹dem. W nowej restauracji nazwanej na czeœæ króla zwyciêzcy spod Wiednia, usytuowanej przy ul. Sobieskiego, jest nie tytlko sympatyczne, przestronne wnêtrze, ale profesjonalna, mi³a obs³uga oraz niedrogie smaczne potrawy. Mo na za³o yæ z du ¹ pewnoœci¹, ze dziêki temu lokal bêdzie siê cieszy³ powodzeniem. No i w koñcu mo emy ju przestaæ utyskiwaæ, e nie ma w Piwnicznej miejsca, do którego mo naby pójœæ ze swoimi przyjació³mi czy goœæmi, aby posiedzieæ, coœ przek¹siæ lub wypiæ kawê. Restauracja Sobieski obok Krystynki i Pijalni Artystycznej jest takim w³aœnie miejscem. /b/ Po egnanie zimy Autorzy zdjêæ: Alicja Paluch, Barbara Paluchowa Tej zimy mocno œnie y³o fot. Antoni Lebdowicz

15 K CIK Z PTAKAMI Autorzy adjêæ: Anna ytkowicz, Cecylia Wo³oszyn, Dorota ytkowicz, Alicja Paluch Gazeta Samorz¹du Lokalnego Redakcja: Wanda omnicka-dulak (WŁD, /w/), Barbara Paluchowa - red. naczelna (BAS, /b/, BP), grafik. Wspó³pracownicy: Krystyna Bielczykowa, Jadwiga B³oñska - Toronto, Dariusz omnicki, Monika Jasiurkowska, Ewa Indyk, Małgorzata Miczulska, Beata Miechurska. Adres Red.: Piwniczna Zdrój, Rynek 11, MGOK, tel adres do korespondencji ul. Partyzantów 7, tel Wydawca: MGOK w Piwnicznej Zdroju Skład: Agencja Reklamowa Studio DeTePe, ul. 1 Maja 19 w N. Sączu, tel Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej Moje najpiêkniejsze zdjêcia - Zimowa panorama autorstwa Doroty ytkowicz

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz.

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz. Piwniczna Zdrój, Łomnica Zdrój, Kokuszka, Wierchomla, Młodów, Głębokie, Zubrzyk Pismo Samorządu Lokalnego ISSN 1234-1223 podatek VAT-0% Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004

WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004 BUD ET GMINY MOSINA PISMO INFORMACYJNE GMINY MOSINA ISSN 1730-668X WYDAWCA Burmistrz Gminy Mosina Adres redakcji: Urz¹d Miejski, Plac 20 PaŸdziernika 1 62-050 MOSINA Redaguje zespó³: EWA MADZIAR Redaktor

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 2 (218) luty 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Oskardowa Rodzina Do

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

BUDUJ KAUFLAND. burmistrza. Zwi¹zek zarabia na nas? rewitalizacja. 23 kwietnia rozpoczyna siê Maraton czytania Biblii

BUDUJ KAUFLAND. burmistrza. Zwi¹zek zarabia na nas? rewitalizacja. 23 kwietnia rozpoczyna siê Maraton czytania Biblii Dro sza rewitalizacja 450 tys. z³ do³o ymy z bud etu do rewitalizacji rynku. A 180 tys. z³ ma kosztowaæ oœwietlenie ratusza. Trzeba te do³o yæ do robót wodoci¹gowych i drogowych. A koszt inwestycji wzroœnie

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

145. ROCZNICA URODZIN JÓZEFA MEHOFFERA KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ 3+ VIII GALA SPORTU

145. ROCZNICA URODZIN JÓZEFA MEHOFFERA KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ 3+ VIII GALA SPORTU GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ISSN 1508-4604 ROPCZYCKA MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ NR 3 (269) MARZEC 2014 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) IWIERZYCE OSTRÓW ROPCZYCE

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów.

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11 W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3 Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. strona 5 Rozpoczê³a

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

IV SESJA RADY GMINY WIEPRZ 21.02.2007 R.

IV SESJA RADY GMINY WIEPRZ 21.02.2007 R. Przysz³a wiosna a wraz z ni¹ zieleñ przyrody i d³u sze cieplejsze dni. W Gminie Wieprz odby³o siê wiele ciekawych imprez, o których na ³amach tego wydania poinformujemy czytelników. Nowy numer gazety oznacza

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo