Domki na Równi. W numerze: Pismo Samorządu Lokalnego. Piwniczna Zdrój luty rok 19 nr 2 (222) cena 2,50 zł / Vat 0% nakład 600 egz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Domki na Równi. W numerze: Pismo Samorządu Lokalnego. Piwniczna Zdrój luty 2010. rok 19 nr 2 (222) cena 2,50 zł / Vat 0% nakład 600 egz."

Transkrypt

1 Piwniczna Zdrój luty 2010 rok 19 nr 2 (222) cena 2,50 zł / Vat 0% nakład 600 egz. Pismo Samorządu Lokalnego Piwniczna Zdrój Łomnica Zdrój Wierchomla Młodów Głębokie Kokuszka Zubrzyk W numerze: * 42 Sesja Rady M i G * Notatnik * Kicarz ruszy³ * Chopin * Prof. Szymon Kopytko * Polscy ratownicy na Haiti * Wspomniemie o Józefie Gromali * Rozmowa z Fr. Kotarb¹ - MZFKiM * Zebarnie OSP w Piwnicznej * Polscy zawodnicy w biegu narciarskim Marcialonga we W³oszech * Ferie z MGOK * Z ycia parafii i innew Domki na Równi fot. B. Paluchowa

2 POTOK W KOSARZYSKACH, fot. Gabrysia Porêbska FERIE w MGOK fot.: Adam ywczak Barbara Paluchowa Pomoc dla ANI Tomasiak (w postaci 1% podatku) Szanowni Pañstwo! Prosimy o pomoc finansow¹ dla naszej córeczki Ani Tomasiak. Nasza Ania ma ostr¹ bia³¹czkê limfoblastyczn¹. Choroba rozwinê³a siê dos³ownie w ci¹gu 2-3 tygodni. Obecnie ania przebywa na oddziale Onkologii i Hematologii USD w Krakowie, gdzie jest poddana chemioterapii w czterech etapach. Ania jest bardzo dzielna, ma dopiero 7 lat. Jest weso³¹ dziewczynk¹, kocha zwierzêta... Nie wiemy jak bêdzie wygl¹da³o dalsze leczenie naszej córki, ale wierzymy, e zakoñczy siê sukcesem. Leczenie bia³aczki jest wyczerpuj¹ce dla organizmu, bardzo d³ugie i zarazem kosztowne. Dlatego zwracamy siê do Pañstwa o pomoc w zbieraniu œrodkó na dalsze leczenie i rehabilitacjê Ani. Wszystkim, którzy mogliby nam pomóc bardzo dziêkujemy. Bêdziemy Pañstwu wdziêczni za ka d¹ najmniejsz¹ wp³atê. Z wyrazami szacunku - rodzice Ani Jadwiga i Andrzej Tomasiak W tym roku ferie w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Piwnicznej-Zdroju trwały od r. Na zajcia w dni powszednie uczęszczało od 30 do ok. 90 osób. Zorganizowane zostały wycieczki do kina do Nowego Sącza, na basen do Nowego S¹cza i na lodowisko do Krynicy. Oprócz wyjazdów odbywa³y siê zajêcia edukacyjne: - bezpieczne ferie z Policj¹ i Stra ¹ Graniczn¹ - kurs ratownictwa medycznego prowadzony przez studentów z PWSZ wydzia³ medyczny w Nowym S¹czu, - zorganizowany zosta³ przegl¹d Jase³ek, w którym wziêli udzia³: Schola ze Szko³y Podstawowej w omnicy Zdroju, dzieci ze Szko³y Podstawowej z Kosarzysk oraz grupa z Zespo³u Szkó³ z Przysietnicy. - zajêcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywa³y laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz pejza zimowy. Zajêcia zakoñczone zosta³y konkursem z nagrodami, - zajêcia muzyczne, - kurs tañca nowoczesnego, - Towarzyski Turniej pn. Bitwa Breakdance-owa w którym bra³y udzia³ zespo³y: Beat Busters z Piwnicznej, Flying Dragons z abowej, Young B-Boys z Nowego S¹cza, Fighting Tigers z Marcinkowic oraz zespó³ breakdance z Klêczan. Serdeczne podziêkowania nale ¹ siê Pani Dyrektor Annie Kulig za udostêpnienie sali gimnastycznej. - konkurs karaoke - dla najm³odszych uczestników ferii odby³y siê przedstawienia teatralne i bal karnawa³owy, podczas którego org. by³y ró ne konkursy z nagrodami. Zajêcia i wycieczki cieszy³y siê bardzo du ym zainteresowaniem wœród dzieci i m³odzie y. Bardzo dziêkujemy za docenienie naszych starañ wypowiadanych w formie wielu dobrych s³ów ze strony rodziców i uczestników. Gor¹co zapraszamy w przysz³ym roku. MGOK Wszelk¹ pomoc dla Ani prosimy kierowaæ na konto: Fundacja Dzieciom Zd¹ yæ z Pomoc¹ ul omiañska 5, Warszawa, nr: z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitacjê Anny Tomasiak Mo na te przekazaæ 1% podatku na rzecz Ani. Wystaczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALE NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO YTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisaæ: nazwê OPP: Fundacja dzieciom Zd¹ yæ z Pomoc¹, KRS: , a w polu Informacje uzupe³niaj¹ce : 1 % podatku na rzecz Anny Tomasiak. Rodzice dzieci uczestnicz¹cych w feriach zimowych sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Pani Kasi Rosiek oraz Pani Stasi Lach za fantastyczne przygotowanie oraz rzeprowadzenie zajêæ. Wiêkszoœæ dzieci nie mia³a mo liwoœci wyjazdu na ferie dlatego te organizowanie takich zajêæ przez MGOK jest jak najbardziej korzystne. Najlepszym podsumowaniem udanej zabawy oraz mile spêdzonego czasu by³y uœmiechniête buzie naszych pociech. Miejmy nadziejê, e w przysz³ym roku równie spotkamy siê podczas zimowego szaleñstwa. Z wyrazami szacunku RODZICE DZIECI UCZESTNICZ CYCH W FERIACH ZIMOWE Pomoc Gminy dla Stowarzyszeñ Miasto i Gmina we wspó³pracy ze stowarzyszeniami bêdzie w roku 2010 realizowaæ sporo zadañ. ¹czna kwota pomocy przy tej wspó³organizacji wynosi , 00 z³. MUKS OGNIWO otrzyma , 00 z³, Stowarzyszenie M³odów-G³êbokie , 00 z³, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi omniczanie , 00 z³, Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej - TRoP , 00 z³, Towarzystwo Wierchomlañskie , 00 z³, Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju MiG Piwniczna z Kosarzysk , 00 z³, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju S³onecznej Doliny - Kosarzyska , 00 z³, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepe³nosprawnych Nasz Dom , 00 z³, Towarzystwo Mi³oœników Piwnicznej 14, 000, 00 z³, Uczniowski Klub Sportowy Prymus , 00 z³, Zarz¹d Ko³a Polsko-Wêgierskiego , 00 z³, 1 NDH W³óczykije z omnicy Zdroju i 4 NDH ar z Piwnicznej Zdroju , 00 z³. E.P. 3

3 Obecnych 13 radnych. Na pocz¹tku powitanie i przedstawienie nowego komendanta komisariatu Policji w Piwnicznej starszego chorążego sztabowego ukiela. Nastêpuje sprawozdanie Burmistrza z dzia³alnoœci miêdzysesyjnej. Informacje dotycz¹: * podpisania umowy kredytowej z BS na budowê kanalizacji w Wierchomli, * spotkania w omnicy Zdroju w celu zagospodarowania terenów przyszkolnych, * postulatu o wyciêcie drzew w niebezpiecznym miejscu przy osiedlu Twarogi, gdzie by³y wypadki,* wyst¹pienia do ministra Siemieniaka o œrodki w wys. 1,5 mln. z³ na budowê mostu na Baraniackim Potoku, * uroczystego spotkania w komisariacie policji, na którym mianowano nowego komendanta, * wrêczenia nagród w festiwalu Snowboard 2010 w Krynicy, który zosta³ rozegrany w dn br. na stokach Jaworzyny Krynickiej, Dwóch Dolin - Muszyna- Wierchomla i w Oœrodku Narciarskim na S³otwinach w Krynicy Zdroju, * spotkania z dyrektorami gminnych szkó³, * spotkania z marsza³kiem województwa ma³opolskiego, gdzie rozmawiano o kryzysie zimowym, * spokañ z inwestorami Stacji Narciarskiej Kicarz, * spotkania w starostwie, na którym oceniono aktywnoœæ gmin w latach Piwniczna niestety nie zmieœci³a siê w tym rankingu, * kolejnego spotkania u starosty, który przedstawi³ plany inwestycyjne (problemy z obwodnic¹ pó³nocn¹, mosty). Starosta poinformowa³, e bezrobocie w nowos¹deckiem siêga 12%. Radni przyjmuj¹ 13 uchwa³. M. in.: w sprawie zaci¹gniêcia po yczki w BS na budowê kanalizacji w Wierchomli i w sprawie nabycia gruntów do zasobów w celu uregulowania drogi gminnej BorowniceII przy myjni samochodowej. Przew. Rady B. Schuster odczytuje projekt uchwa³y mówi¹cej o przyst¹pieniu Gminy do spó³ki celowej, która bêdzie poszukiwa³a Ÿróde³ geotermalnych (odwiert na terenie Nak³a), z myœl¹ o planowanym na Radwanowie zespole basenów. Radny B. Rusiniak prosi o rozwagê w podejmowaniu takiej decyzji. Dla radnego A. Korusa sprawa jest jasna. Treœæ uchwa³y niczego nie przes¹dza, jedynie upowa nia burmistrza do wyra enia zgody na dokonanie odwiertu. Gmina nie ryzykuje niczym, 45 Sesja Rady Miasta i Gminy bo przyst¹pi³aby do spó³ki dopiero po wykonaniu odwiertu i ewentualnym znalezieniu wydajnych Ÿróde³. Za wszystko p³aci spó³ka. Podobnego zdania jest radna B. Polakiewicz: dla mnie ta uchwa³a nie zawiera niebezpieczeñstw. Moi wyborcy oczekuj¹ pozytywnych decyzji i bêdê g³osowaæ za. Radnego M. Smydê cieszy, jak twierdzi, ka da inwestycja, ale jego obawy budzi s³owo aport, zwraca siê do radcy prawnego o wyjaœnienie. G³os zabiera radny A. Fr¹czek. W propozycji wyraÿnie okreœlono jak to ma funkcjonowaæ. Wystarczy przeczytaæ od pocz¹tku do koñca. Radca prawny Urzêdu t³umaczy, e ze strony gminy jest to zgoda warunkowa. Jeœli bêdzie pozytywny wynik odwiertu, to inwestycja szybko na siebie zarobi. Jest propozycja wejœcia 3 radnych jako obserwatorów do cia³a doradczego. Wspó³w³aœciciel spó³ki A. G¹siorowski oœwiadcza: jeœli rada przyjmie tê uchwa³ê, to przygotujemy umowê przedwstêpn¹, a przez najbli szy rok dokumentacjê. Wiceburmistrz T. Kmiecik w swojej wypowiedzi poszerza wyjaœnienia radcy prawnego, a burmistrz E. Bogaczyk mówi, e ta decyzja mo e byæ historyczn¹ - nie ryzykujemy niczym, a w pewnych sprawach mamy g³os. Wraz z odwiertem byæ mo e otworzy siê mo liwoœæ wykorzystania wód geotermalnych do ogrzewania naszych domów. Radny Cz. Paprota uwa a, e jest to propozycja korzystna dla Gminy. Radni przyjmuj¹ uchwa³ê. Troje wstrzymuje siê od g³osu. Nikodem Wnêk w imieniu mieszkañców dziêkuje Radzie i w³adzom za dobre decyzje. Nastêpnie radni g³osuj¹ propozycjê zmiany uposa enia Burmistrza. Argumenty za podwy szeniem (jednej z ni szych w powiecie) pensji przedstawia wiceburmistrz Kmiecik. Kadencja siê koñczy, burmistrz pracowa³ solidnie. Inwestycja na Kicarzu to dziecko obecnego burmistrza E. Bogaczyka i pana Cezarego Charzewskiego, wiêc chyba warto to doceniæ. Burmistrz w czasie kilkunastu miesiêcy urzêdowania naprawdê siê wykaza³, a projekt ustawy i podstawa wynagrodzenia jest sta³a. Ustalono, e miesiêczne wynagrodzenie Burmistrza bêdzie wynosiæ brutto 5,5 tys. z³ z dodatkiem funkcyjnym w wys. 1,9 tys, z³ i dodatkiem specjalnym w wys. 1,6 tys. z³. Projekt uchwa³y zosta³ przez radnych przyjêty przy 3 g³osach wstrzymuj¹cych. Radny Korus zwraca siê do B. Schuster z proœb a o zorganizowanie spotkania radnych z obydwiema spó³kami z Suchej Doliny, która jest ca³oœci¹. Nie wiemy co siê tam dzieje. Celem radnych jest, by na Suchej powsta³a inwestycja, ale byæ mo e s¹ jakieœ przeszkody, o których chcielibyœmy siê dowiedzieæ. Zast. Burmistrza Tomasz Kmiecik sygnalizuje pewn¹ wiedzê na ten temat, uzyskan¹ od przedstawicieli spó³ek. Z inwestorów tzw. Eliaszówki pozosta³ tylko pan Stefaniak. Pewne pieni¹dze przepad³y, ale spó³ka spotka³a siê ze Ski- Hotelem. Jest plan wspólnego zagospodarowania Suchej Doliny. Umowa dzier awna ze Stacj¹ Narciarsk¹ Eliaszówka to 30 lat. Jeœli do 3 lat (a min¹³ ju rok) inwestycja nie ruszy, umowa wygaœnie. Jeszcze na zapytania i interpelacje radnych odpowiada Burmistrz dyr MZGKiM F. Kotarba i 45 sesja po prawie 4 godzinach koñczy siê. BAS Inwestycja na Kicarzu z mojego punktu widzenia Od marca 2009 r. zdeterminowani przedstawiciele inwestora panowie Charzewski i G¹siorowski prowadzili intensywne dzia³ania, aby jak najszybciej uporz¹dkowaæ sprawy zwi¹zane z rozpoczêciem inwestycji na Kicarzu. Chodzi³o g³ównie o regulacje dotycz¹ce zamiany dzia³ek na terenie Nak³a na te, które zostan¹ wykorzystane do realizacji inwestycji na Kicarzu. Finis coronat opus ( koniec wieñczy dzie³o) - rzeczoznawcy maj¹tkowi z Krakowa ustalili aktualn¹ wartoœæ rynkow¹ dzia³ek na terenie Nak³a i na Kicarzu. W œrodê 10 lutego 2010 r. do póÿnych godzin wieczornych spisywano w kancelarii notarialnej w Krakowie kontrakt, w sprawie zamiany wymienionych dzia³ek. Ca³y akt notarialny liczy 24 strony. Kompetentni prawnicy wielokrotnie sprawdzili jego treœæ, przed podpisaniem przez umawiaj¹ce siê strony. Tak¹ informacjê przedstawili do publicznej wiadomoœci 13 lutego b.r. przedstawiciele inwestora i Burmistrz. Na spotkaniu, które NOTATNIK * Odby³y siê dwa spotkania ze S³owakami z Nowej Lubowni, które dotyczy³y wspólnego pozyskania œrodków z funduszy unijnych na budowê hali sportowych w obydwu miejscowoœciach. * Rozstrzygniêcie przetargu na budowê hali wielofunkcyjnej przy szkole podstawowej w G³êbokiem wkrótce. * W najbli szym czasie og³oszony zostanie przetarg na remont mostu ³ukowego przy przystanku PKP w Piwnicznej Zdroju. * W Urzêdzie Miasta i Gminy spotkali siê goœcinnie przedstawiciele gmin: ¹cka i Che³mca z partnerami s³owackimi. Tutaj by³o im najbli ej. * Gmina Piwniczna otrzyma³a promesê w kwocie 200 tys. z³ na usuwanie skutków powodzi. * Miasto i Gmina przygotowuje siê do z³o enia wniosku do funduszu STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NASZ DOM ul. Krakowska nr Piwniczna-Zdrój NR KONTA: NIP: , KRS: Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób wyrażających chęć pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Od 2008 r. posiada status organizacji pożytku publicznego i jest uprawnione do otrzymywania 1 % podatku dochodowego, za co z góry dziękujemy. Cele i środki działania Kapita³ Ludzki. Wniosek dotyczy wyrównania szans edukacyjnych uczniów gimnazjów w Piwnicznej i omnicy Zdroju. * Wraz z partnerami s³owackimi przystêpujemy do wspólnego wniosku (fundusz UE) o dofinansowanie projektów œrodowiskowych i kulturalnych. Projekty dotycz¹ dalszej rozbudowy kanalizacji w Wierchomli i G³êbokiem oraz w omnicy Zdroju. Nastêpny projekt - zaplecze dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej - to budowa niedu ego obiektu kultury w Zubrzyku. Równie w programie Kapita³ Ludzki z³o ono 4 wnioski o dofinansoweanie. Ich rozstrzygniêcie nast¹pi w miesi¹cach: kwiecieñ, maj, a tzw. transgranicznych jesieni¹. * W jednostkach OSP na terenie Gminy odbywaj¹ siê walne zebrania sprawozdawcze. /b/ - zapewnienie osobom przewlekle chorym i dzieciom niepełnosprawnym właściwych warunków życia i rozwoju - kształtowanie umiejętności samodzielnego bycia w społeczeństwie - integracja ze społeczeństwem - uwrażliwienie społeczeństwa na los niepełnosprawnych - wsparcie psychologiczne dla osób sprawujących opiekę nad przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi Stowarzyszenie organizuje profilaktyczne badania medyczne. DZIAŁANIE W STOWARZYSZENIU OPARTE JEST NA WOLONTARIACIE 5 rozpoczê³o siê punktualnie o godzinie 1700 w sali obrad urzêdu miasta i gminy w Piwnicznej Zdroju, podano tê radosn¹ informacjê. Prawie wszyscy radni miasta i gminy nagrodzili gromkimi oklaskami tych, którzy nie szczêdz¹c si³ i œrodków doprowadzili do oczekiwanego przez Piwniczan rozpoczêcia inwestycji na Kicarzu. Inwestorzy zapewnili, e zaplanowali budowê kolejki w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹ce standardy œwiatowe. Dysponuj¹ wystarczaj¹cymi zasobami œrodków finansowych na zrealizowanie inwestycji o bardzo nowoczesnym i atrakcyjnym charakterze. Oczekuj¹ jednak, e ze strony miejscowej opozycji nie spotkaj¹ siê z piêtrzeniem trudnoœci. Wszyscy liczymy, e ustan¹ wreszcie bezsensowne donosy, które nikomu nie s³u ¹. Wyspecjalizowane w takich dzia³aniach osoby powinny wreszcie zrozumieæ, e dobrze pojêty interes spo³eczny k³uci siê z potêgowaniem utrudnieñ. Nale y pamiêtaæ, e ju raz doprowadzono do bardzo powa nego opóÿnienia realizacji inwestycji na Kicarzu. Straconego czasu nie da siê odrobiæ! Szanujmy cudz¹ pracê i wysi³ek na rzecz rozwoju naszego miasta i gminy! Ewa Indykowa IRLANDZKIE YCZENIA Nazywa³ siê Fleming i by³ biednym szkockim farmerem. Pewnego dnia, gdy ciê ko pracowa³ w polu us³ysza³ wo³anie o pomoc dobiegaj¹ce z pobliskich bagien. Pobieg³ tam i znalaz³ przestraszonego ch³opca, którego uratowa³ od œmierci. Nastêpnego dnia przed dom farmera zajecha³ powóz, z którego wysiad³ elegancki gentleman, który przedstawi³ siê jako ojciec uratowanego ch³opca. Powiedzia³ do farmera, ze chce mu zap³aciæ za uratowanie syna. Farmer odrzek³, ze zap³aty nie przyjmie, gdy uratowa³ ch³opca nie dla pieniêdzy. W tym momencie do domu wszed³ syn farmera Alexander. - Czy to twój syn?- zapyta³ gentelman. - Tak to mój syn.- odrzek³ dumnie farmer. - Mam ofertê dla ciebie. Op³acê naukê dla twojego syna tak, aby zdoby³ to samo wykszta³cenie jak mój syn. I jeœli ch³opak jest taki jak jego ojciec nie zmarnuje okazji i obaj bêdziemy z niego dumni? I tak siê sta³o. Syn farmera ukoñczy³ najlepsze szko³y i stal siê znany na ca³ym œwiecie, jako Sir Alexander Fleming, odkrywca penicyliny. Wiele lat póÿniej ten sam ch³opiec, który zosta³ uratowany z bagien zachorowa³ na zapalenie p³uc. Co uratowa³o jego ycie? Penicylina. Nazwisko ch³opca: sir Winston Churchill. Ktoœ kiedyœ powiedzia³: wszystko powraca... Irlandzkie yczenie dla przyjaciela mówi: Niech zawsze bêdzie praca dla twoich r¹k, Niech w twoim portfelu zawsze bêdzie moneta albo dwie, Niech zawsze œwieci s³oñce w twoim oknie, Niech przyjaciel zawsze bêdzie przy tobie, Niech po ka dym deszczu pojawia siê têcza, Niech Bóg nape³ni twe serce radoœci¹... z internetu Ludowe przys³owia na luty * Kiedy luty odchodzi, cz³ek po wodzie brodzi. * Gdy wiatr otry w lutym wieje, rolnik mo e mieæ nadziejê.

4 Tzw. przymiarki do zagospodarowania turystycznego Kicarza rozpoczê³y siê ponad 10 lat temu. Up³ywa³ czas i kolejne lata nie przynosi³y jednak adnego efektu. Prze³om nast¹pi³ dopiero w marcu 2009, kiedy ponownie Edward Bogaczyk - po referendum w maju 2008 r. - zosta³ burmistrzem. To dziêki konsekwencji i uporowi w dzia³aniu obecnego Burmistrza i prezesa spó³ki Stacja Narciarska Kicarz Cezarego Charzewskiego wreszcie rozpoczêto tak oczekiwan¹ przez mieszkañców miasta realizacjê inwestycji. O postêpach budowy tej inwestycji bêdziemy na bie ¹co informowaæ naszych czytelników na ³amach Znad Popradu. B.P. Garœæ faktów. 10 lutego br. w Krakowie podpisano umowê notarialn¹ zamiany gruntów pomiêdzy Miastem i Gmin¹ Piwniczna Zdrój, a SP z o. o. Stacja Narciarska Kicarz. Podpisanie tego dokumentu poprzedzi³a ponowna, aktualizuj¹ca wartoœci, wycena gruntów. Grunty na Kicarzu i na Nakle wycenili dwaj r z e c z o z n a w c y maj¹tkowi, biegli s¹dowi z Krakowa. Wartoœæ wszystkich gruntów wynosi ok. 9 mln. z³. Operacja wymiany gruntów zadowala obydwie strony. Nikt nikomu nic nie dop³aca. Spó³ka pozyska³a na pocz¹tek od strategicznych inwestorów z bran y telekomunikacyjnej z Warszawy ok. 30 mln. z³. W sobotê 13 lutego w Urzêdzie Miasta i Gminy spotkali siê: zarz¹d spó³ki, inwestorzy, radni i w³adze miasta i gminy. Przyby³y media prasowe i radiowe, oraz TV Regionalna. Podczas spotkania przedstawiono plany budowy stacji narciarskiej na Kicarzu i harmonogram prac. Czy dojdzie do zast¹pienia czteroosobowego wyci¹gu krzese³kowego na kolej gondolow¹ nie wiadomo, poniewa konieczne jest opracowanie projektu konstrukcji noœnej i prace zwi¹zane z jej realizacj¹, W latach 50. stoki Kicarza porastał młodiutki las. Informacje Burmistrza Kicarz ruszy³ co znacznie podnosi koszty inwestycji. Poinformowano równie o zakupie budynku hotelu Koliba, który po generalnym remoncie i nadbudowie ni szej czêœci, bêdzie mia³ w ofercie 160 miejsc hotelowych o standardzie 2,5 do 3 gwiazdkowym oraz salê bankietowo-konferencyjn¹. Od czwartku 11 lutego br. ruszy³y pe³n¹ par¹ prace wycinkowe pod przysz³e trasy narciarskie i wyci¹gi. Œciête drzewa bêd¹ usuniête do koñca marca, kiedy zaczyna siê sezon lêgowy ptaków. Przedstawiciele spó³ki zapewnili, e przy tych pracach i dalszej realizacji inwestycji bêd¹ zatrudniani mieszkañcy naszej gminy. Dziwi¹ jednak pewne dzia³ania i zamêt medialny maj¹cy na celu zastopowanie budowy tej inwestycji. Przecie pozwolenie na budowê, a tak e wycinkê pasa lasu oraz decyzja œrodowiskowa zosta³y wydane pod koniec poprzedniej kadencji, 4 lata temu. Burmistrz Miasta i Gminy Edward Bogaczyk Na początku lutego dokonano wycinki drzew pod wyciąg i krzesła. Kosarzyska r. Stypendia dla uczniów za wyniki nauczania Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium dla uczniów za wyniki w nauce w Szkole Podstawowej w Kosarzyskach, Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowa³a wniosek wychowawców klas dotycz¹cy 2 uczennic,które otrzyma³y najwy sza œredni¹ ocen w szkole. S¹ to uczennice z dwóch klas: Klaudia Bo³oz z kl. V (œrednia 5.36 ) i Ma³gorzata Porêbska z kl.vi (œrednia 5,4).Fundatorem stypendium jest prezes Ski Hotelu Sucha Dolina pani Ma³gorzata ojewska. Kwota tego stypendium dla jednego ucznia wynosi 1000.z³ za I okres roku szkolnego. Na zakoñczanie roku szkolnego tak e jest przewidziane przyznanie w/wym. stypendium w takiej samej kwocie. Dyrektor szko³y dziêkuje sponsorom za wykazana inicjatywê. Aktywne Powsta³o nowe stowarzyszenie Aktywna Kobieta z siedzib¹ w Piwnicznej. Jest to grupa 30 liderek reprezentuj¹cych poszczególne gminy s¹deckie. Prezesk¹ jest Beata Polakiewicz. /b/ LISTY Redakcjo! Wpad³ mi w rêce archiwalny numer Gazety Krakowskiej z 26 czerwca 1997 roku. Jest tam artyku³ o Suchej Dolinie - Zaczê³o siê od wyrwir¹czki. W artykule autorstwa Andrzeja Zarycha wypowiada siê pan Ryszard Maœlanka: - Pod koniec lat 60 ruszy³y prace przy budowie wyci¹gu orczykowego (...). Pierwsi narciarze skorzystali z niego chyba w 1972 roku. Na Such¹ turyœci szli z nartami na ramieniu ca³¹ dolin¹ Kosarzysk. Prawie 8 km. (...) Trwa³a budowa schroniska. (...) Kolejne wyci¹gi uruchomiliœmy kilka lat póÿniej.(...) Du y wyci¹g - wyrwir¹czka by³ czasem powodem wypadków. W latach 60. przez sezon opiekowa³em siê nim. Przede mn¹ robi³ to Jan Gumulak. eby zapobiec wypadkom zastosowa³em inne uchwyty samorozpinaj¹ce. (...) Istnia³o wiele planów zagospodarowania Suchej Doliny. Nied³ugo ma powstaæ kolejny wyci¹g krzese³kowy na Eliaszówkê. (...) Plany sobie, ycie sobie. Mo e kiedyœ uda siê to zrobiæ. Tyle archiwalna gazeta. A wniosek? Na Suchej Dolinie czas siê jakby zatrzyma³. Powsta³ co prawda piêkny nowoczesny hotel, pojawili siê jacyœ inwestorzy, chodzili po lasach i zbyrkach, kupowali od ludzi dzia³ki, gmina za zgod¹ radnych da³a grunty w wieloletni¹ dzier awê, a efektów nie widaæ. Dlaczego? Bo znów, tak jak ponad 20 lat temu trudno siê dogadaæ i tylko jak echo powraca tekst... nied³ugo ma powstaæ kolejny wyci¹g krzese³kowy na Eliaszówkê... nied³ugo ma powstaæ nowy wyci¹g... nied³ugo ma powstaæ... nied³ugo... Xi Kazimierz Przerwa-Tetmajer Babski wybór 6 7 Byli w jednej wsi gazdowie bardzo bogaci, mieli syna jedynaka i chcieliby go strasznie dobrze o eniæ. Ale wybór by³ trudny, bo dziewki pcha³y siê jedna przed drug¹ i ka da swoje cnoty przedstawia³a. A pewnego razu powiada baba do ch³opa: - wies Wojtek, tak nie zrobiemy nic. Nie poznos c³owieka ino wtedej, kie nie wie, ze na niego patrzis. Oblec sie za dziada i pomiendzy cha³upy idÿ - wtora cie dziewka nolepi obdarzy, s tom nasego Kube ozenieme. Bedzie nolepsa. Zwidzia³o sie to ch³opu, ta babska rada, wdzia³ star¹ czuchê, ³atane portki, wzi¹³ na plecy torbê, w rêkê kij i poszed³. Rzekomo dziad. Idzie miêdzy cha³upy, chodzi ca³y dzieñ, wreszcie wróci³ wieczorem i siada na ³awie zmartwiony, a gêbê ma z jednej strony spuchniêt¹. - No, coz? - pyta siê go baba. - Wtoroz ci sie na niewieste uda³a? - Hm - powiada ch³op - obiór trudny. Zase³ek ku piersej, da³a mi spyrki, zase³ek ku drugiej, da³a mi obrozek œwiencony, zase³ek ku trzeciej wypra³a mi kosule. - Coz teroz wies? Jedna scodra, druga nabozna, trzecia robotna - syækie dobre. - Hm - mruknê³a baba - iœci, ze obiór trudny... ale coz ci to, co mas gêbe spuchnionom? - E, to nic, nawet gwary nie warce. Zase³ek jo ku scwortej, da³a mi w pysk - powiada ch³op. A baba jak nie skoczy z ³awy, jak nie krzyknie: - e, g³uptaku jeden! Nie godos nic? I jesce medetujes?! Jedy to tak, jakby ci sam Pan Jezus Przenajœwiêtsy z nieba palcem pokaza³. Na skalnym Podhalu, ilustracje Andrzej Stopka, Wydawnictwo Literackie Kraków 1995 r. Skrót Regulaminu Konkursu Poetyckiego Sen o Karpatach Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój wspólnie ze œrodowiskiem twórczym og³aszaj¹ VII edycjê konkursu poetyckiego Sen o Karpatach, którego zakoñczenie przewiduje siê w czasie sierpniowej dorocznej imprezy Wrzosowisko XI. Tegoroczna siódma edycja konkursu Sen o Karpatach odbywaæ siê bêdzie pod has³em Wêdrówka krain¹ Ÿróde³ i potoków Konkurs organizuj¹ miejscowi twórcy i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy. Do udzia³u w konkursie zapraszamy paraj¹cych siê piórem ludzi kultur pogranicza: Polaków, S³owaków i emków a tak e wszystkich, dla których zawsze góry s¹ snem i mi³oœci¹. Uczestnicy nadsy³aj¹ 1-3 wierszy w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu, ka dy podpisany god³em, a w zamkniêtej kopercie dane personalne. Niepublikowane dot¹d wiersze nale y nades³aæ do 15 czerwca 2010 r. pod podany adres. Dla zwyciêzców przewidziano nagrody rzeczowe w kategorii I m³odzie do lat 20 i pieniê ne w kategorii II - doroœli. Adres organizatora Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Rynek 11, Piwniczna Zdrój tel adres

5 Znani piwniczanie XX wieku Profesor Szymon Kopytko Profesor Szymon Kopytko to nie tylko znany piwniczanin XX wieku. To na pewno znamienity piwniczanin i na pewno prze³omu wieków XIX i XX. Warto wiêc siêgn¹æ nieco g³êbiej w jego rodowód. Nie wiadomo dok³adnie jak dotar³ do Piwnicznej ojciec Szymona, W³adys³aw Kopytko urodzony w 1846 r.w Lipnicy Murowanej w pow. bocheñskim. Jako m³ody ch³opiec bra³ udzial w powstaniu styczniowym. Byæ mo e uda³o mu siê po jego upadku umkn¹æ przed represjami i schroniæ w nadpopradzkim miasteczku. Wiadomo, e jakiœ czas wiêziono go w Krakowie. M³odemu cz³owiekowi z nizin widaæ spodoba³y siê góry, bo tu znalaz³ zajêcie dla siebie jako stolarz i budowniczy. Spodoba³y mu siê równie piwniczanki. O eni³ siê z Mari¹ Lampart, zbudowal dla rodziny dom przy dzisiejszej ul. Sobieskiego. By³y to lata 70 i 80 ub.wieku. Anga uj¹c siê w ycie spo³ecznoœci piwniczañskiej, zyska³ szacunek i uznanie, wrós³ mocno w miejsce, na którym osiad³, sta³ siê piwniczaninem. Kopytkowie mieli piêcioro dzieci, drugim z kolei, po córce Józefi urodzonej w 1876 r. by³ Szymon Jakub urodzony 15 lipca 1879 roku. Imiennik ojca W³adys³aw ur. w 1882 r. o eni³ siê i zamieszka³ w Tarnowie. Dziedzicem imienia dziadka by³ syn W³adys³awa, o eniony z piwniczank¹, Janin¹ Karpiñsk¹. Zamieszkali we Wroc³awiu, a w 1965 r. zmieni³ nazwisko na Korecki. Stanislaw Kopytko ur r. o eni³ siê z Juli¹ Je owsk¹. Mieli dwóch synów, chrzestnymi Juliana Aleksandra ur. w 1922 r. by³ Szymon Kopytko i Katarzyna Zdziñska. Obydwaj Stanis³awa synowie zmarli w dzieciñstwie. Ostatnim synem W³adyslawa seniora i Marii by³ Wincenty ur. w 1892 roku. Koligacje rodzinne wskazuj¹ w jaki sposób przybysz ze œwiata, jak mówiono, wrasta³ i zakorzenia³ siê w Piwnicznej. Druga po³owa XIX wieku by³a dla Piwnicznej czasem prosperity z dwu powodów: zbudowano odcinek kolei Tarnów Muszyna, po drugie, za spraw¹ Juliusza Korwina G¹siorowskiego Piwniczna stawa³a siê modnym miejscem letniskowym z czyst¹ rzek¹, piêknym krajobrazem i na dodatek, ma³o jeszcze popularnymi, ale ju znanymi wodami mineralnymi. Pojawili siê wiêc ludzie ze œwiata, tzn. z wiêkszych oœrodków miejskich i przynosili inne zwyczaje, poziom i styl ycia, jêzyk, zainteresowania. Bliskie kontakty z tym nowym œwiatem owocowa³y podnoszeniem poziomu ycia mieszkanców, ich zainteresowaniem ksi¹ k¹, rodz¹c¹ siê potrzeb¹ uczenia dzieci nie tylko czytania i pisania. Kontakty Kopytki i G¹siorowskiego siêga³y podobno czasów powstania. Teraz ten lekarz lwowski zainteresowa³ siê prawdopobnie zdolnym synem swego znajomego i pewnie nak³oni³ ojca do oddania ch³opca do szkó³. Wiadomo, e jest to czas pozytywistycznej pracy u podstaw, czas Si³aczek i Judymów, kiedy przejêta has³ami oœwiaty ludu inteligencja realizowa³a je w ka dej okolicznoœci. Byæ mo e tak zadzia³a³, w tym konkretnym przypadku, program szerzenia powszechnej oœwiaty dla wsi i ma³ych, zapad³ych miejscowoœci. Takie s¹ okolicznoœci faktu, e m³ody ch³opiec z ma³ej galicyjskiej mieœciny u pocz¹tku XX w. otrzymuje dyplom uniwersytecki s³awnego Uniwersytetu Lwowskiegopierwszy wykszta³cony piwniczanin œwiecki (wczeœniej byli ksiê a: ks. Dziubakowski ( ), ks. Jan Maœlonka ( ), ks. Franciszek Sikorski ( ). Profesor Szymon Jakub Kopytko (Szymon to widomy œlad miejsca rodzinnego W³adys³awa- b³. Szymon z Lipnicy obecnie œwiêty) urodzi³ siê 15 lipca 1879 r. w Piwnicznej. W parafialnej ksiêdze ochrzczonych zapisano go na s.103 pozycja 66.z roku 1879 Jego chrzestni to Karol Marciszewski, ówczesny burmistrz Piwnicznej, i Marianna Maldony. Domniemywaæ nale y, e to krewna ze strony matki, Lampartowie wywodzili siê podobno z Wêgier. Chrztu udzieli³ ks. Maciej yla, a z tego zapisu wiadomo te, e dziecko przyjê³a akuszerka Marianna Ko uch. Edukacja przysz³ego profesora rozpoczê³a siê w piwniczañskiej szkole, któr¹ w owym czasie odbudowywano i rozbudowywano po po arze miasta, a kiedy rozpocz¹³ naukê ma³y Szymek, mia³a ju dwu nauczycieli etatowych, jednak szko³¹ dwuklasow¹ Szkolna Rada Krajowa ustanowila j¹ dopiero w 1891r. W tym roku Szymon ukoñczy³ trzeci¹ klasê czteroklasowej szko³y mêskiej w Starym S¹czu z postêpem ogólnym: pierwszy z odznaczeniem. W 1892 r rozpocz¹³ naukê w c.k.gimnazjum wy szym w Nowym S¹czu, by³o to gimnazjum klasyczne z nauk¹ greki i ³aciny. Z ostatniej dekady XIX w. a wiêc czasu nauki w gimnazjum s¹deckim, pochodzi zdjêcie rodziny Kopytków siedz¹cy w œrodku W³adys³aw i Maria w otoczeniu synów: najstarszego Szymona w stroju gimnazjalisty i dwu m³odszych W³adys³awa i Stanis³awa. Szymon klasê pierwsz¹ ukoñczy³ z wynikiem celuj¹cym z przedmiotów, chwalebnym z obyczajów, a jego pilnoœæ w nauce oceniono jako wytrwa³¹. Takie oceny powtarzaj¹ siê przez wszystkie lata nauki i na maturze, któr¹ z³o y³ w 1900 roku z odznaczeniem. W swoim Curriculum Vitae profesor napisa³, e. utrzymywa³ siê przewa nie z korepetycji dla kolegów, nadto ze stypendium, które otrzyma³em ju w klasie V za celuj¹ce postêpy w naukach. Wspomina te o dodatkowej nauce jêzyków francuskiego i w³oskiego dla zyskania mo noœci czytania dzie³ naukowych i literackich w obcych jêzykach. Z takim posagiem wiedzy wyruszy³ do Lwowa na uniwersytet. Dlaczego do Lwowa,a nie do bli szego Krakowa na UJ? Byæ mo e to wp³yw rodziny G¹siorowskich, która po œmierci Juliusza w 1896 r. nie zerwa³a kontaktów z Piwniczn¹. A mo e ¹dnego wiedzy m³odego cz³owieka przyci¹gnê³y nazwiska ówczesnych s³aw naukowych zwi¹zanych z Uniwersytetem Lwowskim? Wœród licznych dokumentów, jakie uda³o siê TMP dkupiæ za poœrednictwem internetu, zachowa³ siê dokument immatrykulacji, który warto zacytowaæ: My Rektor Uniwersytetu i Dziekan Wydzia³u Filozofii w Uniwersytecie Cesarsko Królewskim we Lwowie wiadomym czynimy oraz obwieszczamy wszem i ka demu, e Pan Kopytko Szymon, pochodz¹cy z Piwnicznej w Galicji, zosta³ w sposób w³aœciwy zapisany do albumu Uniwersytetu i Wydzia³u Filozofii, co poœwiadczamy w³asn¹ rêk¹ i pieczêci¹ Uniwersytetu.Lwów 15 XII 1900 r. (-) Prorektor Abraham (-) K. Twardowski Dziekan Wydzia³u Filozoficznego. (t³um. z ³ac. prof. Józef D³ugosz) Piêcioletnie studia na Uniwersytecie, z nauk¹ dodatkowych nie objêtych programem przedmiotów m.in. z pedagogiki oraz dwie rozprawy naukowe napisane w trakcie studiów wp³ynê³y na podwy szenie stypendium, które Szymon Kopytko otrzyma³ w 1902 r. Wysokie oceny z egzaminów i prac seminaryjnych sprawi³y, e ju na czwartym roku studiów otrzyma³ posadê zastêpcy nauczyciela w II gimnazjum we Lwowie, gdzie przez trzy lata uczy³ jêz. polskiego, niemieckiego, ³aciny i greki. Po ukoñczeniu studiów otrzyma³ sta³¹ posadê nauczyciela gimnazjum w Brodach. W r z³o y³ we Lwowie egzamin nauczycielski, który obejmowa³ jêzyk polski jako przedmiot g³ówny i filologiê klasyczn¹ jako poboczny. Opis przebiegu egzaminu i oceny zawiera kilka stron. Kilka lat póÿniej Szymon Kopytko otrzymuje tytu³ c.k.profesora i sta³e zatwierdzenie w nauczycielstwie. To rezultat dope³nienia wszystkich wymaganych warunków. W 1911 r. na skutek starañ zostaje przeniesiony do Nowego S¹cza. Przez 10 lat pracowa³ w II gimnazjum, a w latach w gimnazjum im. Jana D³ugosza, sk¹d przeszed³ na emeryturê. W czasie pracy w Brodach i II gimnazjum w N. S¹czu pe³ni³ funkcjê pomocnika dyrektora w czynnoœciach kancelaryjnych i administracyjnych, zyskuj¹c dodatkow¹ niewielk¹ oplatê, ale znacz¹ca w bud ecie rodziny. Rodzice i bracia profesora Szymona Po przejœciu na emeryturê Profesor nie spocz¹³ na przys³owiowych laurach. W latach by³ dyrektorem Gimnazjum Samorz¹dowego w N. S¹czu. W czasie okupacji prowadzi³ tajne nauczanie w swoim domu w Piwnicznej przy ul. G¹siorowskiego, do którego na dobre rodzina Profesora wprowadzi³a siê w lipcu 1936 r..w r zosta³ powo³any wraz z ks. P. Lewandowskim i J. Michalikiem w sk³ad Rady Opiekuñczej (RGO) powiatu Nowy S¹cz, delegatura w Piwnicznej, maj¹c¹ siê zaj¹æ prowadzeniem opieki spo³ecznej w mieœcie. W lutym 1945 r za³o y³ gimnazjum prywatne w Piwnicznej i uzyska³ rok póÿniej pe³ne prawa szkó³ pañstwowych dla tego gimnazjum. Roli tej szko³y w dziejach piwniczañskiej oœwiaty nie mo na przeceniæ. Wspomnê tylko, e wyszli st¹d obecni profesorowie wy szych uczelni, kap³ani, wybitni nauczyciele, oficerowie.gimnazjum zakoñczy³o swoj¹ dzia³alnoœæ w 1949 roku. Profesor przez 3 lata pracowa³ jeszcze w Liceum Pedagogicznym w Starym S¹czu, przez kilka lat pracowa³ w bibliotece miejskiej w Piwnicznej i uczy³ jêzyka francuskiego w piwniczañskiej szkole. Na akademii mickiewiczowskiej w 1955 r. wyg³osi³ porywaj¹ce przemówienie o yciu, pisarstwie, dzia³alnoœci naukowej i emigracyjnym yciu wieszcza. Profesor Szymon Kopytko o eni³ siê z Jadwig¹ Kuntsmann. Mieli dwie córki. Ze starego zdjêcia obojga spogl¹da piêkna dziewczyna w jasnej wysoko pod szyjê zapiêtej bluzce, w aureoli bujnych ciemnych w³osów. W pierwszym dziesi¹tku lat XX wieku Kopytko wniós³ do gminy proœbê o parcelê pod dom. Otrzyma³ j¹ i wybudowa³ stoj¹cy przy ul G¹siorowskiego dom. Rodzina Kopytki mieszka³a w nim okresowo, w czasie wakacji, sta³ym miejszcem zamieszkania by³ Nowy S¹cz.. Urodzona w 1907 r. w Brodach pierwsza córka Maria Jadwiga Kamila nazywana w rodzinie Rysi¹, Janina urodzi³a siê w 1912 w Nowym S¹czu Rysia po maturze w Nowym S¹czu studiowa³a w Krakowie na Uniwersytecie Jagielloñskim. By³o to w trzeciej dekadzie XX w. Z tego okresu pochodzi bogata korespondencja miêdzy Rysi¹ i rodzicami, szczególnie ojcem, gdy matka ciê ko chorowa³a w czasie epidemii tyfusu. W liœcie datowanym 3 V1927 ojciec informuje córkê: Mamusia ju zdrowiutka ( ) We œrodê by³ u nas Dziadziu z Piwnicznej (W³adys³aw Kopytko- przyp. red.). Zdrowi s¹ i ciesz¹ siê, e ju epidemia tam siê koñczy, e bêdziemy mogli jechaæ na wakacje. A ze wzglêdu na Jasiê, która tylko marzy o Piwnicznej, trzeba bêdzie tam pojechaæ. Choroba ony to nie jedyne zmartwienie Profesora. Rysia, w której rodzice pok³adali wielkie nadzieje, choruje przewlekle na uszy. Czêste wizyty na klinice u specjalistów, leki, oszczêdny tryb ycia, k³opoty, coraz wiêksze wydatki. Wielkie cierpienie dziewczyny i najbli szych i w koñcu œmieræ przedwczesna œmieræ m³odej, zdolnej i piêknej dziewczyny. W jej listach pozosta³y s³owa wielkiej mi³oœci do rodziców i wielkiego dla nich szacunku Ca³ujê Wasze najdro sze rêce w liœcie z 16 II 1927r. I pozosta³ ojciec naznaczony wielkim smutkiem. Starsza o 6 lat Janina po maturze podjê³a studia na tej samej uczelni, co niegdyœ ojciec- na wydz. literatury wówczs ju Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. By³a i ca³e ycie przepracowa³a jako nauczycielka szkól œrednich w Nowym i krótko Starym S¹czu, a tak e gimnazjum w Piwnicznej. Kolejna epidemia, tym razem czerwonki, jaka dotknê³a Piwniczn¹ w 1942 r. nawiedzi³a znów rodzinê. Jadwiga Kopytkowa chorowa³a ciê ko na czerwonkê, o czym wiadomo z korespondencji miêdzy ojcem i Janin¹. Na barki tego cz³owieka spada³o k³opotów i nieszczêœæ nad miarê. Z ró nych dokumentów i listów wynika sta³a obecnoœæ braków finansowych. Zmaga³ siê z tym wszystkim dzielnie, zapewnia³ spokój rodzinie.w liœcie do Rysi (26 XI 1927r.) pisa³ B¹dŸ o nas spokojna, na moje wydatki nie zwa aj, bo ja mam na to glowê i si³y, by podo³aæ wszystkim ciê arom. B¹dŸ œmia³a i otwarta wobec ludzi. Listy ojca do Rysi mówi¹ wiele o nim jako cz³owieku. Jest w nich ojcowska mi³oœæ i troska, jest nieustanne acz delikatne oddzialywanie wychowawcze; daj¹ce siê odczytaæ miêdzy wierszami lub wyra one wprost przestrogi, wskazówki, zalecenia zawsze delikatne nie nachalne i nie w formie nakazu. Z ich treœci widaæ jak m¹drym i g³êboko religijnym by³ cz³owiekiem, aktywnym równie w tej dziedzinie ycia.. Jeszcze w okresie przedwojennym kuria biskupia w Tarnowie powo³ala go na prezesa parafialnego oddzia³u Akcji Katolickiej w Piwnicznej a w 1938 przed³u y³a to powo³anie na nastêpne trzy lata. Liczne prelekcje oœwiatowe jakie g³osi³ w Piwnicznej, jego praca w bibliotece, szkole, obecnoœæ w yciu wspólnoty parafialnej i przede wszystkim praca nauczycielska, zabiegi o funkcjonowanie szko³y œredniej w rodzinnym mieœcie, jej prowadzenie przez trzy lata, stawiaj¹ Profesora Szymona Kopytkê w rzêdzie znanych i zas³u onych piwniczan nie tylko z racji urodzenia. Jako obywatel, œwietny i m¹dry pedagog, wychowawca wielu pokoleñ m³odzie y w szko³ach, w których pracowa³ i tu w Piwnicznej, cz³owiek wielkiej kultury osobistej i wiedzy, i ci¹gle tej wiedzy szukaj¹cy, wszechstronnie aktywny (by³ cz³onkiem Tow. Œpiewaczego Echo, Towarzystwa Tatrzañskiego, wielu towarzystw oœwiatowych) mo e byæ wzorem dla pedagogów, a tak e dla ka dego kto czuje siê zwi¹zany z rodzinn¹ miejscowoœci¹ i chce byæ u yteczny swojemu miejscu w sposób do jakiego jest przygotowany. Nie sposób w tym miejscu opisaæ ca³e d³ugie i pracowite ycie Profesora, zas³uguj¹ce na obszern¹ rozprawê. Wszak by³o w nim miejsce na naukê, pracê, radoœci i smutki ycia rodzinnego, na blisk¹ znajomoœæ i przyjaÿnie ze znanymi ludÿmi, jak L. Staff, Jan Kasprowicz czy prof. Stanis³aw empicki, ale i rozmowy, kontakty z mieszkañcami miasteczka. Najwa niejsze jest jednak to, kim by³ w swojej rodzinie, jak spelni³ yciow¹ misjê jako nauczyciel wychowawca, czego uczy³a otoczenie jego postawa yciowa cz³owieka wykszta³conego, a zarazem skromnego, œwietnego pedagoga polonisty, mówcy i patriot. Profesor Szymon Kopytko zmar³ w Nowym S¹czu 23 lutego 1969r., spoczywa w grobowcu rodzinnym na cmentarzu komunalnym w Piwnicznej. Maria Lebdowiczowa Wakacyjne odwiedziny Dnia 27 lutego 2010r. o godz w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta i Gminy odbyła się promocja książki Szymon Kopytko wydanej z okazji 130 rocznicy urodzin i 40 rocznicy rocznicy śmierci Profesora.

6 Fryderyk Chopin co wiemy o tym genialnym kompozytorze w 200 lat po jego urodzeniu... Fryderyk Chopin Nigdy czarowniejsz¹ pieœni¹ Nie kusi³a Odysa syrena... Gdyby fio³ki i konwalie Zamiast pachn¹æ graæ umia³y, By³aby to muzyka Szopena. (Nonsens - LEOPOLD STAFF-1949r.) Jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskich Fryderyk Chopin urodzi³ siê 1 marca (albo wed³ug niektórych historyków 22 lutego) 1810 we wsi elazowa Wola na Mazowszu. Jego ojciec Miko³aj by³ Francuzem z Lotaryngii, który przywêdrowa³ do Polski w 1787 roku, wraz z wracaj¹cym do kraju Janem Adamem Weydlichem. Matka Fryderyka, Justyna z Krzy anowskich, by³a powinowat¹ hrabiny Ludwiki Skarbkowej, w³aœcicielki dóbr w elazowej Woli. Chopinowie mieszkali w oficynie jej dworze. 23 kwietnia Fryderyk Franciszek Chopin zosta³ ochrzczony w koœciele œw. Rocha w niedalekim Brochowie. Fryderyk maj¹c 6 lat rozpoczyna naukê gry na fortepianie u Wojciecha ywnego, wczeœniej muzykowa³a z nim przy fortepianie matka. Maj¹c 7 lat Chopin komponuje swój pierwszy utwór, który zapisuje ojciec; jest to POLONEZ B-DUR koniec lekcji u Wojciecha ywnego, Chopin rozpoczyna naukê kompozycji u Józefa Elsnera i gry na organach u Wilhelma Würfla (Fryderyk ma 15 lat) - wychodzi drukiem opus pierwsze Chopina RONDO C-MOLL. Rok póÿniej Fryderyk rozpoczyna naukê kompozycji u Józefa Elsnera, w warszawskiej Szkole G³ównej Muzyki, wchodz¹cej w sk³ad Uniwersytetu Warszawskiego. Po trzech latach, w koñcowej opinii dla ministerstwa Elsner Portret Chopina, szkic, E. Delacroix. napisze: Szopen Friderik - szczególna zdatnoœæ, geniusz muzyczny. Gdy Fryderyk ma 20 lat powstaje KONCERT F-MOLL OP. 21, wykonany 17 marca na pierwszym w³asnym koncercie Chopina, w Teatrze Narodowym pod dyrekcj¹ Karola Kurpiñskiego. Maurycy Mochnacki pisze: / Jest ca³y oddany geniuszowi muzyki, którym tchnie, oddycha /. 11 paÿdziernika Chopin daje po egnalny koncert przed wyjazdem (jak siê oka e - na zawsze) z Warszawy do Wiednia i Pary a. W programie nowy KONCERT FORTEPIANOWY E-MOLL OP. 11. W prasie opinia: / Jest to utwór geniusza /. 2 listopada Chopin opuszcza Warszawê. W roku 1831 (8 wrzeœnia upada Powstanie Listopadowe. Chopin jest wówczas w Stuttgarcie, gdzie - wed³ug tradycji - powstaje ETIUDA C-MOLL OP. 10 NR 12 nazywana Rewolucyjn¹.W tym miesi¹cu przybywa do Pary a. W styczniu 1833r. Chopin zostaje przyjêty do emigracyjnego Towarzystwa Literackiego Polskiego, kierowanego przez ksiêcia Adama Czartoryskiego. 15 grudnia wraz z Ferencem Lisztem i Ferdinandem Hillerem gra w Konserwatorium Paryskim KONCERT NA TRZY FORTEPIANY Bacha. Hector Berlioz pisze entuzjastycznie o jego grze (Fryderyk ma 26 lat) - we wrzeœniu w DreŸnie oœwiadcza siê siedemnastoletniej Marii Wodziñskiej. Jego oœwiadczyny zostaj¹ przyjête warunkowo: przez rok ma obowi¹zywaæ okres próbny, w którym Chopin ma zadbaæ o swoje w¹t³e zdrowie, zmieniaj¹c tryb ycia. W paÿdzierniku w Pary u, w salonie hrabiny Marii d Agoult, kochanki Liszta, spotyka po raz pierwszy trzydziestodwuletni¹ wówczas George Sand Fryderyk w maju zbli a siê z George Sand, w lipcu Eugene Delacroix szkicuje ich wspólny portret, w paÿdzierniku wyje d aj¹ razem na Majorkê, gdzie ma siê dope³niæ ich romans. Pozostan¹ tam do lutego przysz³ego roku, mieszkaj¹c miêdzy innymi w opustosza³ym klasztorze kartuzów w Valldemosie. Chopin, ze wzglêdu na wilgotny klimat i zimow¹ porê, podupada na zdrowiu. Na Majorce ukoñczone zostaje jedno z najwiêkszych osi¹gniêæ twórczych Chopina, cykl 24 PRELUDIÓW. Po opuszczeniu Majorki kolejne trzy miesi¹ce Chopin i George Sand spêdzaj¹ w Marsylii. St¹d robi¹ wycieczkê do Genui, po czym jad¹ do posiad³oœci George Sand w Nohant, w œrodkowej Francji. Tutaj powstaje SONATA B-MOLL z MARSZEM A OBNYM. W paÿdzierniku wraca do Pary a, zwi¹zek z George Sand utrzymuje w tajemnicy. 1841rok - Lato w Nohant. Chopin bêdzie tu spêdza³ kolejne lata do 1846 roku. w lutym 1846 roku wraz z George Sand bierze udzia³ w balu u ksi¹ ¹t Czartoryskich na rzecz emigrantów polskich. Po raz ostatni spêdza lato w Nohant, gdzie dochodzi do gwa³townych konfliktów. Powstaj¹ wówczas NOKTURNY OP. 62 i MAZURKI OP r. 16 lutego daje w Salle Pleyel ostatni koncert w Pary u. Recenzje s¹ entuzjastyczne. 4 lutego dochodzi do przypadkowego, ostatniego spotkania Chopina z George Sand. Od kwietnia do listopada przebywa w Anglii i Szkocji, gdzie koncertuje i udziela lekcji. 16 listopada w Londynie gra po raz ostatni publicznie. Pisze ostatnie ukoñczone utwory: WALCA A-MOLL i MAZURKA G-MOLL W roku 1849 powstaj¹ szkice ostatniego, niedokoñczonego utworu, MAZURKA F-MOLL. Po dwóch krwotokach 22 czerwca lekarz stwierdza Babskie dumanie Wszytkie nase nadpopradzkie nuty Ftóre niesie wiater ku dolinom I Ÿród³ami œrybelne poœwiaty Bez Dunajec jaz ku Wiœle p³ynom. Na dolinaf dzie góry malejom Leci nuta przeczysto równiano Ku stolicy dzie polonez mazurek Œpiywkom Wielgie ojcyzny sie stanie Jaki rozum te nucicki wydumo³ Jakie serce w rytmie œpiywki te biu³o I fto roków temu dwieœcie pisêcy Sprawiu³ ze do dziœ dnia nutek starcy³o Nuty nase nadpopradzkie górolskie Œpiywki nase nadpopradzkie ³ojcyzny Nuty nadwiœlañskie kochane Z wami gojom sie serdecne blizny Wanda omnicka-dulak u Chopina ostatnie stadium gruÿlicy. 9 sierpnia przyje d a do Pary a siostra Ludwika z mê em i córk¹. 15 paÿdziernika Delfina Potocka œpiewa dla Chopina. Prosi, by jego serce po œmierci wyjêto z cia³a i przewieziono do Polski. 17 paÿdziernika o godzinie drugiej w nocy Chopin umiera. 18 paÿdziernika po sekcji zw³ok zabalsamowane cia³o zostaje z³o one w krypcie koœcio³a œw. Magdaleny. 30 paÿdziernika odbywaj¹ siê uroczystoœci pogrzebowe w koœciele œw. Magdaleny. Cia³o Chopina zostaje z³o one na cmentarzu Pere Lachaise. Siostra Ludwika zabiera serce kompozytora do Polski. Umieszczono je w filarze koœcio³a œw. na Krakowskim Przedmieœciu. W 1880 roku ods³oniêto tam epitafium wyrzeÿbione przez Leandro Marconiego. b-int Znakomit¹ wiêkszoœæ wszystkich kompozycji napisanych przez Chopina stanowi¹ utwory przeznaczone na fortepian solo. Oprócz tego s¹ te dzie³a na fortepian i orkiestrê, fortepian i wiolonczelê, trio na fortepian, skrzypce i wiolonczelê oraz pieœni na g³os z fortepianem. Chopin siêga³ do bardzo wielu ró nych, istniej¹cych ju gatunków kompozytorskich, wykorzystuj¹c je w swej twórczoœci (jak np. nokturny, etiudy, sonaty). Ponadto sam tworzy³ gatunki nowe (np. mazurki). Bardzo znacz¹ce miejsce wœród wszystkich utworów zajmuj¹, tworzone przez ca³e ycie, polonezy i mazurki Wybór S¹deczanina Roku 2009 Zgodnie ze s³owami marsza³ka Ma³opolski Marka Nawary nasza S¹decczyzna jest krain¹ bogat¹ w przyrodê i talenty ludzkie. Od 11 lat organizowany jest przez Fundacjê S¹deck¹ plebiscyt na S¹deczanina Roku. W ubieg³orocznym konkursie najwiêcej g³osów przyznano dr Annie Szczepanik Dziadowicz. Wyniki tegorocznego plebiscytu og³oszonego 31 stycznia 2010 r. podczas uroczystej gali w Ma³opolskim Centrum Kultury Sokó³ wskaza³y wyraÿnie na zwyciêstwo Ryszarda Nowaka prezydenta Nowego S¹cza. W³odarz nowos¹deckiego grodu doceniony zosta³ za swój wk³ad w radykaln¹ zmianê wizerunku miasta w ci¹gu ostatnich lat. Plebiscyt ma na celu ukazanie wybitnych s¹deczan dzia³aj¹cych w ró nych podmiotach i sferach ycia. Aktywnoœæ wyró nionych przyczynia siê do rozwijania naszego regionu, nadaje znaczenie i promuje S¹decczyznê, która jest w ten sposób gloryfikowana. Kapitu³a plebiscytu nominowa³a do nagrody 9 osób i parê ma³ eñsk¹. Podczas uroczystoœci fina³owej mogliœmy poznaæ w skrócie sylwetki kandydatów. Slajdy, muzyka, komentarze, nierzadko w formie humorystycznej prezentowa³y osobowoœci, ycie i dokonania nominowanych. Wœród kandydatów specjalne nagrody przyznano Andrzejowi Szkaradkowi przywódcy s¹deckiej Solidarnoœci, ks. Franciszkowi Klagowi- emerytowanemu proboszczowi z Rytra- pionierowi w wykorzystaniu wiatru i wody do wytwarzania energii elektrycznej, ma³ eñstwu historyków Marii i W³adys³awowi Kruczków, Andrzejowi Wiœniowskiemu - za³o ycielowi firmy Wiœniowski. W gronie nominowanych znaleÿli siê tak e Bernadeta Argasiñska wspó³w³aœcicielka renomowanej lodziarni Lwowianka, Andrzej Danek mistrz piekarski i prezes MKS Sandecja, Zenon Szewczyk samorz¹dowiec i regionalista, wydawca Kuchni Lachów S¹deckich, Jerzy Giza autor Nowos¹deckiej Listy Katyñskiej i Katarzyna Zieliñska znana aktorka rodem ze Starego S¹cza. Uroczystoœæ zosta³a znakomicie poprowadzona przez Ma³gorzatê Brodê z Instytutu Europa Karpat, razem z towarzysz¹cym jej Jerzym Bocheñskim, prezesem Instytutu Studiów Wschodnich w Warszawie. Atmosferê gali ubogaci³ mistrzowski koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Stra y Granicznej pod dyrekcj¹ pp³k. Stanis³awa Str¹czka. Blask muzycznej oprawy nada³a tak e znakomita solistka Natalia Zabrzeska. Monika Jasiurkowska Dzieñ dobry Gimnazjalistki i Gimnazjaliœci! Zak³ócenia w ³¹cznoœci radiowej, awarie du ych sieci energetycznych mog¹ mieæ zwi¹zek ze zmieniaj¹c¹ siê cyklicznie aktywnoœci¹ s³oneczn¹. Heliofizyka bêdzie wa na zawsze i mo e to jest pomys³ na studia? Do nauki: 1) Luksusowe statki wycieczkowe p³ywaj¹ce po Morzu Karaibskim maj¹ generatory s³odkiej wody, a proces zamiany wody morskiej na s³odk¹ odbywa siê nieprzerwanie przez ca³y rejs. Haiti, jako wyspa, ma dostêp do wody morskiej... 2) Ogniwa paliwowe znakomicie zastêpuj¹ akumulatory w samochodach, mog¹ równie dostarczaæ energii elektrycznej ca³ym blokom mieszkalnym w przypadku awarii sieci energetycznej. Œwieczki i lampy naftowe zabieraj¹ tlen w pomieszczeniu. 3) Si³ownia okrêtu podwodnego mo e zasilaæ ca³e miasto, nie tylko za ko³em polarnym. Do zobaczenia. Leszek Miko³ajczyk Kosarzyska r. Gwiazdkowa niespodzianka W Szkole Podstawowej w Kosarzyskach 50 uczniów z rodzin bêd¹cych w trudnej sytuacji materialnej otrzyma³o paczki niespodzianki. Dostali je w ramach akcji Samaritan s Purse Koordynatorem tej akcji by³a Iwona Soko³owska- Sromek. Znajdowa³y siê tam ciekawe prezenty dostosowane do wieku i potrzeb dziecka przybory szkolne, ubrania, zabawki, s³odycze. Dyrektor Szko³y w Kosarzyskach sk³ada serdeczne podziêkowanie radnemu MiG Piwniczna Zdrój panu Tadeuszowi Klusce za pomoc i inicjatywê w organizacji tej akcji.

7 Sumienni, bezinteresowni i chêtni do niesienia pomocy Trwaj¹ walne zebrania ochotniczych jednostek po arniczych na terenie ca³ej Gminy. Piwniczañscy stra acy spotkali siê 21 lutego br. w remizie. Zebranych przywita³a Orkiestra Dêta pod kier. Andrzeja Waligóry, której wiedzie siê coraz lepiej (instrumenty, stroje, za 2 tys. z³ jakimi wspar³a orkiestrê Piwniczanka ZBNWM zakupiono kapelusze). W prezydium zasiedli: prezes OSP Stanis³aw Gumulak, burmistrz MiG Edward Bogaczyk, przew. Rady Barbara Schuster, ZAPRASZAMY DO PIWNICZNEJ Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota oraz SKI HOTEL Sucha Dolina zapraszają do udziału w projekcie oferującym BEZPŁATNE SZKOLENIA I KURSY skierowane do mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój Osoby zakwalifikowane do projektu wezmą udział w: kursie agroturystycznym obejmującym szkolenia z zakresu m.in.: -prawnych aspektów prowadzenia działalności agroturystycznej; -podatkowych aspektów prowadzenia działalności agroturystycznej; -podstaw komunikacji interpersonalnej; -obsługi klienta oraz marketingu; dwudniowym wyjeździe do gospodarstwa agroturystycznego; opracowaniu indywidualnego planu rozwoju gospodarstwa agroturystycznego uprawniającego do złożenia dotacji do PROW ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Dokumenty rekrutacyjne można składać w siedzibie Ski Hotelu Sucha Dolina 33, Piwniczna Zdrój od 1 marca do 31 marca 2009r. informacje o projekcie uzyskać można na stronie: pod numerem: pod mailem: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. druh Mieczys³aw omnicki, dowódca JRG 2 m³. brygadier in. Bogdan Gumulak, prezes oddz. powiatowego ZOSP RP w Nowym S¹czu mgr Antoni Bienias, komendant miejski ZSP RP Janusz Basiaga, prezes oddz OSP MiG Zbigniew Jeremienko, kom. oddz MiG Piwniczna Andrzej Izworski, prezes DPO w Novej Lubovni Stefan Barlik, naczelnik jednostki z Novej Lubovni Jan Wojtczak. Po informacji o odejœciu na wieczn¹ wartê druha Józefa Pustu³ki przyszed³ czas na sprawozdania. Z³o yli je: prezes Stanis³aw Gumulak, naczelnik OSP S³awomir Kulig, Halina Haraf (finanse), S³awomir omnicki (komisja rewizyjna). W sprawozdaniu z dzia³anoœci zarz¹du OSP w Piwnicznej Zdroju zawarto informacje, e piwniczañska jednostka liczy 113 cz³onków - 52 czynnych, 20 w M³odzie owej Dru ynie Po arniczej, 12 seniorów i 29 stra aków muzyków w orkiestrze dêtej. Tu podziêkowania otrzyma³a dyr MGOK Bogumi³a Szczepanik za opiekê nad stra ack¹ orkiestr¹. Realizacja bud etu - 71,311,00 z³ - przebiega³a bez zak³óceñ. Dziêki dotacji MSWiA w wys. 5,100 z³ i dofinansowaniu z Urzêdu MiG w wys. 6,460,92 z³ zakupiono nastepuj¹cy sprzêt: 4 wê e t³oczne W wê e t³oczne W-75, jedn¹ pi³ê do betonu i stali i 10 he³mów stra ackich Calisia. Za œrodki pozyskane z Komendy Wojewódzkiej (8,772,92 z³) nabyto: 5 kompl. ubrania koszarowego, 5 szt. wê y W-52 i 5 szt. wê y W-75, œrodki poch³aniaj¹ce, œrodki pianotwórcze, 10 toporków, 7 zatrzaœników, foliê ratunkow¹, 10 kocy prze ycia, 10 par butów gumowych i inne. Do kasy OSP wp³ynê³y równie inne œrodki. 3 tys. z³ z Zarz¹du Wojewódzkiego wydano na wymianê okien w remizie, dok³¹daj¹c drugie 3 tysi¹ce z w³asnych pieniêdzy. Pieni¹dze powodziowe to 2,500,00 z³, a motopompa szlamowa otrzymana z Komitetu Woj. w Krakowie ma wartoœæ 8,000,00 z³. Prezes St. Gumulak podziêkowa³ bardzo serdecznie burmistrzowi i Radzie MiG za przychylnoœæ i troskê, twierdz¹c, e wspó³praca jest coraz lepsza. Ostatnio Burmistrz i Rada przeznaczyli 60,000,00 z³, co z dotacj¹ Zarz¹du Woj. w wys. 50,000,00 z³ pozwoli na zakupnowego lekkiego, bojowego samochodu terenowego. Nasi stra acy pracuj¹c spo³ecznie pomalowali gara, posadzkê, naprawili i pomalowali dach remizy. Na materia³y do tego czêœciowego remontu wydano 6 tys. z³. Druhowie naprawiali tak e sprzêt silnikowy, konserwowali samochody, motopompy i agregaty. Problemem jest brak nowych kandydatów do sekcji bojowych. Natomiast cieszy zg³oszenie sie do grania w orkiestrze a 19 chêtnych. Naczelnik OSP S³awomir Kulig poinformowa³: OSP w Piwnicznej uczestniczy³a w 102 zdarzeniach - 40 to gaszenia po arów, 62 to miejscowe zagro enia, (spadek interwencji o 18%). ¹czny czas pracy stra aków podczas dzia³añ ratowniczo-gaœniczych 656 g. i 19 min to koszt 10,500,64 z³. Przeprowadzono 15 zbiórek sekcji bojowej oraz 10 MDP. Na Gminnych Zawodach Sportowo-Po arniczych w Suchej Strudze jednostka z Piwnicznej zajê³a II miejsce. A szkolenie stra aków-ratowników ukoñczyli: dh-ny Anna Gardoñ i Agnieszka Durlak oraz dh Jakub Gumulak. Plan finansowy na rok 2010 przedstawi³a dh-na Halina Haraf. Na dochody i wydatki w kwocie 87,250,00 z³ podwy szonej w tym roku o 20 tys. z³, z³o ¹ siê sk³adki, dzia³alnoœæ gosp., zbiórki pieniê ne, dotacje i inne dochody. W dyskusji wziê³o udzia³ sporo osób. 70% po arów wynika z podpalania traw, a 25 razy stra acy wyje d ali do wypadków drogowych - mówi³ kom. oddz.miejskego OSP A. Izworski. Antoni Grucela (70 lat w OSP) z orkiestry dêtej prosi³ o uzupe³nienie strojów. On sam wystêpuje w pelerynie licz¹cej sobie 52 lata. - Dzia³acie spo³ecznie, robicie to co robicie dla nas wszystkich, bo chcecie - to s³owa burmistrza Bogaczyka. Samochód terenowy bêdzie zakupiony, pomimo, e bud et mamy bardzo napiêty i do pozyskanych z funduszów unijnych 17 milionów z³. musimy znaleÿæ 20% œrodków w³asnych. Ponadto stra akowi nale y zapewniæ wszystko to co ochrania jego ycie i zdrowie. Bêdziemy siê staraæ, by wygenerowaæ wiecej œrodków na umundurowanie i sprzêt. Janusz Basiaga poinformowa³, ze na terenie powiatu by³o 2,500 zdarzeñ, które likwidowa³o 3,5 tysi¹ca stra aków, przy czym ca³y ciê ar utrzymania OSP spoczywa na samorz¹dach. Ubywa rzeczywistych ratowników, ale trzeba dbaæ o to, by w J 2 by³o 20 przeszkolonych, tak e medycznie, zawsze gotowych do akcji ratowników. O m³odzie trzeba walczyæ, czymœ j¹ przyci¹gaæ. SP to formacja na któr¹ spo³eczeñstwo zawsze mo e liczyæ, a stra acy powo³ani s¹ do wyzwañ, z którymi nie ka dy mo e siê zmierzyæ. I to jest powód do wielkiej satysfakcji. Prezes Bienias pochwali³ merytorycznoœæ przedstawionych sprawozdañ i wyst¹pieñ i wyrazi³ swoj¹ radoœæ z dzia³ania odrodzonej orkiestry dêtej. Zosta³a przyznana kwota na 20 mundurów, natomiast 50 tys. dop³aty do zakupu samochodu (60 tys. daje Gmina), to kwestia, któr¹ rozstrzygnie posiedzenie 23 lutego br. Prosi³ równie stra aków do korzystania z bezp³atnych badañ lekarskich, co jest ogromnie wa ne dla osób pracuj¹cych w ciê kich warunkach. Dh-na H. Haraf zapewni³a, e dba siê o takie badania i na wszystkich zarz¹dach mówi siê o tym i przypomina. Podziêkowania za udane akcje i wysi³ek z³o y³a przew. Rady B. Schuster i Z. Jeremenko, który yczy³ stra akom tylu powrotów co wyjazdów. Druh Andrzej Mróz artobliwie stwierdzi³, e chocia posiada z³oty i srebrny medal jak Adam Ma³ysz, to jednak adnej gratyfikacji finansowej za nie nie otrzyma³. Na zakoñczenie, przed udaniem siê na wspólny obiad, udzielono zarz¹dowi absolutorium i zaakceptowano plan finansowy na rok Barbara Paluchowa fot. autorka Katarzyna Izworska Oni będą strażakami

8 Wiadomoœæ o trzêsieniu ziemi na Haiti przerazi³a ka dego, kto wys³ucha³ informacji w radio, ogl¹dn¹³ w TV. Obrazy pokazane na ekranach pora a³y cz³owieka ogrom zniszczeñ, œmieræ tysiêcy ludzi, rany i cierpienie. Ludzki ból kto prze y³, kto zagin¹³, kogo jeszcze wyci¹gn¹ ywego, a kogo ju nie ma wœród ywych W nastêpstwie zniszczenia miasta brak wszystkiego; pomocy medycznej i œrodków opatrunkowych, wody, jedzenia, dachu nad g³ow¹. Chaos, dezorientacja, strach o to co bêdzie teraz, jutro, za tydzieñ, ba, za kwadrans, za godzinê Œwiat ruszy³ na ratunek niewielkiemu i jednemu z najubo szych krajów œwiata. Ponad 150 grup ratowniczych ze wszystkich czêœci œwiata, 1800 ratowników ze sprzêtem najwy szej klasy, psy i œwietnie wyszkoleni ludzie, ywnoœæ, woda pitna, leki, œrodki opatrunkowe. ONZ, pañstwa, organizacje charytatywne œwiata, lekarze bez granic, grupy ratownicze ze wszystkim co potrzebne w sytuacji kataklizmu, jaki nie zdarzy³ siê od stuleci. Z Nowego S¹cza polecia³a na Haiti 54 osobowa grupa poszukiwawczo- ratownicza wchodz¹ca w sk³ad ciê kiej grupy polskiej. W ub. roku otrzyma³a miêdzynarodowy certyfikat, jest jedenast¹ w œwiecie grup¹ ratownicz¹ z takim certyfikatem. Ju wiele razy wyje d ali w ró ne miejsca w Europy, Azji, a teraz na drug¹ pó³kulê. Zawsze tam, gdzie nieszczêœcie, gdzie drugi cz³owiek potrzebuje pomocy. Wszak kiedyœ, przed wiekami my ludzie otrzymaliœmy nakaz: Jedni drugich brzemiona noœcie I pozostajemy temu nakazowi wierni. O Haiti rozmawiam z dwoma ratownikami, Adamem i Marianem. Tydzieñ temu wrócili i jeszcze wszystko przed oczyma, jeszcze w myœlach, bo po takich prze yciach nie od razu wraca siê w codziennoœæ, nie zaraz siê zapomina i niekoniecznie chêtnie rozmawia. Wróci³eœ z akcji ratowniczej na Haiti. Najogólniejsze wra enie tego co zobaczy³eœ - Adam. Krajobraz po trzêsieniu mnie nie zaskoczy³, ju widzia³em podobny. Zdziwi³a mnie obojêtnoœæ ludzi. Na ulicy le a³y zw³oki ludzkie, ywi przechodzili obojêtnie. A przecie ju pierwszy szok min¹³, byliœmy tam po tygodniu od zdarzenia. Ratownicy - rozmowa o Haiti i ratownictwie Zdarza³o siê, e po jednej stronie ulicy le a³y cia³a, po drugiej naprzeciw na straganach trwa³ handel m. in. ywnoœci¹.to by³o szokuj¹ce I ten chaos, problemy organizacyjne. - Marian. Patrzy³em z góry na miasto. Wygl¹da³o jakby ktoœ zburzy³ budowlê z klocków. Pierwszy raz widzia³em coœ takiego. To wstrz¹saj¹ce. (...) Zdziwi³a mnie obojêtnoœæ ludzi wobec œmierci, obojêtnoœæ na le ¹ce na ulicy zw³oki. Wydaje mi siê, e w naszej kulturze, u nas w Polsce tak by nie by³o. Media pokazywa³y sytuacje, które przera a³y. Jak odbiera to cz³owiek z innego przecie œwiata patrz¹cy bezpoœrednio, z bliska. Cz³owiek, który przyjecha³ pomóc? - Adam. My jako grupa przyje d amy i meldujemy siê w centrum koordynacji, dostajemy przydzia³ - wyznaczony sektor - i rozpoczynamy pracê w wyznaczonym miejscu, kieruj¹c siê miêdzynarodowym systemem oznaczeñ. Umieszczone na ruinach znaki informuj¹ czy tu ju szukano i jakie by³y efekty poszukiwañ. Po rozpoznaniu wchodz¹ do akcji psy, i jeœli jest podejrzenie i nadzieja, e s¹ ywi pod gruzami, sprawdza siê sprzêtem elektronicznym i dopiero rozpoczyna prace zmierzaj¹ce do wydobycia cz³owieka. Naszym zadaniem jest odnalezienie, wydobycie cz³owieka yj¹cego, (to nieraz wielogodzinna praca wymagaj¹ca cierpliwoœci i uwagi), udzielenie pierwszej pomocy i przekazanie pod opiekê medyczn¹. Ratownicy nie maj¹ czasu na emocje, ratownicy maj¹ dzia³aæ racjonalnie i skutecznie. I na tym skupia siê ca³¹ uwagê. - Marian. Emocje, refleksje przychodz¹ póÿniej, po powrocie do obozu. Wtedy cz³owiek widzi ca³¹ tragediê i po ludzku prze ywa to cudze nieszczêœcie, szczególnie widok cierpi¹cych dzieci. - Adam. Ka dy z nas ma swoje zadanie do spe³nienia i na tym siê skupia. S¹ sytuacje, na które nie ma siê wp³ywu. Potrzebna jest wiêc jasna ocena sytuacji i co mo na zrobiæ najlepiej. Bo my mamy dzia³aæ, na tym skupiæ ca³¹ energiê. Tak zawsze jest w naszej pracy, do tego jesteœmy przygotowani. I taka jest dusza ratownika. Wasza praca tam na Haiti, praca ratowników. - Marian. Nie odnaleÿliœmy nikogo ywego. Lecieliœmy tam przygotowani na pracê non stop, 24 godziny. Tymczasem odwo³ywano nas z terenu dzia³ania ze wzglêdu na bezpieczeñstwo. A w ogóle rozkaz wyjazdu przyszed³ stosunkowo póÿno i te wszystkie komplikacje z dojazdem na miejsce. Ratownicy medyczni mogli wiêcej zrobiæ opatrywali rannych, pomagali cierpi¹cym. Grupa techniczna dokonywa³a napraw w zniszczonym szpitalu. Ch³opcy wymyœlili nawet i wykonali drewniane wyci¹gi na linkach dla rannych. Ale odczuwamy niedosyt, czujemy wszyscy, e mogliœmy zrobiæ wiêcej, gdyby nas nie odwo³ywano, a tylko zapewniono ochronê - Adam. Czuliœmy siê bezpieczni, wbrew temu co podawa³y media. Mieliœmy eskortê o³nierzy. (...) Jestem ratownikiem medycznym i towarzyszy³em przy udzielaniu pomocy razem z naszym lekarzem anestezjologiem, który te jest stra akiem. 15-osobowa czêœæ grupy z dwoma lekarzami dzia³aj¹c w mieœcie Petite Goeve w prowizorycznym szpitalu udzieli³a pomocy ok. 80 osobom. Udzielono pomocy i ewakuowano helikopterem (to zas³uga oficerów ³¹cznikowych) do profesjonalnego szpitala 9 - mies. ch³opca i 7 - letni¹ dziewczynkê z rozleg³ymi poparzeniami cia³a. Pozostawienie tych dzieci w warunkach polowych oznacza³o dla nich œmieræ. Nie mo na by³o ewakuowaæ wszystkich poszkodowanych, ale udzielona pomoc uchroni³a wielu przed amputacj¹ i powik³aniami w nastêpstwie powa nych urazów, no i z³agodzi³a cierpienia. Kiedy na pomoc by³o za póÿno, w s¹siednim namiocie medycy z organizacji Lekarze bez granic dokonywali amputacji. Czy to by³ Twój pierwszy wyjazd do akcji poza krajem? - Adam. By³em w Iranie, dwa razy w Albanii, czyli to mój czwarty wyjazd. Nieszczêœcie jest wszêdzie takie samo tzn. jest tragedi¹ dla ludzi i ludzie cierpi¹ wszêdzie z powodu kataklizmu czy wojny. s³u b.(...) - Marian. Dla mnie to by³ pierwszy wyjazd. Wydaje mi siê, e ludzie byli obojêtni, a m o e zobojêtnieli na nieszczêœcie. Jakoœ sobie radzili cztery patyki, jakaœ p³achta i ju jakieœ schronienie, namiastka mieszkania, ochrona przed s³oñcem, bo tam jest gor¹co. (...) Czym siê kieruje cz³owiek przy wyborze zawodu stra aka- ratownika i jak siê zostaje ratownikiem. O to zapyta³am moich rozmówców, bo przecie ratownik to coœ znacznie wiêcej jak zawód. Ratownik GOPR-u, stra y po arnej, pogotowia medycznego, górniczy, yje w gotowoœci spieszenia z pomoc¹, w gotowoœci stawienia siê na umówiony sygna³. I nigdy nie wie, gdzie go wyœl¹, do jakiej ludzkiej tragedii, jak¹ zastanie sytuacjê... - Adam. Jak siê zostaje stra akiem -ratownikiem? Wiem jak ja zosta³em. Myœlê, e by³a to chêæ niesienia pomocy ludziom. Stra ak jest w ci¹g³ym ruchu, a ja lubiê byæ w ruchu, byæ tam, gdzie siê coœ dzieje. Po maturze startowa³em do Szko³y Aspirantów Pañstwowej Stra y Po arnej w Krakowie, ale bez powodzenia, wiêc poszed³em na studium ratownictwa medycznego. Po roku uparcie ponowi³em starania o przyjêcie i uda³o siê. Po tej szkole dokoñczylem studium ratownictwa medycznego i to wszystko. No zrobilem jeszcze studia in ynierskie a póÿniej magisterskie w Warszawie. Studium medyczne by³o dla mnie wa ne. Ratuj¹c cz³owieka w wypadku czy jakiejkolwiek sytuacji zagro enia mo na pope³niæ b³¹d z niedouczenia, niewiedzy. - Marian. Moja droga by³a inna. W 1998r. poszed³em do szko³y aspirantów i po jej ukoñczeniu w 2000 r. podj¹³em pracê w województwie œl¹skim, a od czerwca 2005 r. pracujê w Nowym S¹czu. Koñczy³em zaocznie studia in ynierskie w Warszawie a nastêpnie studia magisterskie pedagogiczne w P³ocku edukacja dla stanów nadzwyczajnych. Ta praca sprawia mi satysfakcjê pomagaæ drugiemu cz³owiekowi. Zg³osi³em gotowoœæ pracy w grupie ratowniczej i od r.2006 jestem cz³onkiem Ma³opolskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej. Jakie masz przygotowanie do tej pracy? - Marian. Jak ka dy stra ak przeszed³em podstawowy kurs ratownictwa medycznego, jak równie szkolenie w zakresie obs³ugi sprzêtu do poszukiwañ. W³aœnie by³em teraz w grupie poszukiwawczej bo jesteœmy podzieleni na: grupa poszukiwawcza, grupa techniczna, i ratownicy medyczni. Ka da z tych funkcji wymaga innego przygotowania, ale tworzymy zespó³, w którym jeden bez drugiego nie ma racji bytu. Nie mówi³eœ o trudnoœciach, niebezpieczeñstwach ka dej akcji ratowniczej, ale wiadomo, e one s¹. Co pomaga ratownikowi pokonaæ je, radziæ sobie z nimi? - Adam. Pewnoœæ, e nie jestem sam, przekonanie o potrzebie mojego dzia³ania, w sytuacjach skrajnych - modlitwa. I œwiadomoœæ, e otacza mnie modlitwa mojej rodziny, najbli szych. - Marian. Tak e wiara, zaufanie Bogu Nam towarzyszy³a tak e modlitwa naszej parafii. Wiem, e nasz ksi¹dz Proboszcz modli³ siê codziennie za Haiti, za ratowników, a szczególnie za dwu parafian. Jesteœmy bardzo wdziêczni za to wsparcie (...) Wobec tego stra ak ratownik to zawód czy powo³anie? - Adam. Sk³aniam siê coraz czêœciej, e to powo³anie. Bo doœwiadczenie weryfikuje czy cz³owiek jest w stanie to udÿwign¹æ, czy w trudnych sytuacjach nie wymiêknie. - Marian. Jest to na pewno zawód wysoko ceniony w spo³eczeñstwie, jest potrzebne powo³anie, czyli wewnêtrzne dyspozycje. (...) Jeœli, nie daj Bo e, zdarzy siê coœ i przyjdzie wezwanie do wyjazdu to? - Adam. Nale ymy do tej czêœci grupy s¹deckiej, która jest w stanie gotowoœci od stycznia do koñca czerwca. W zasadzie dy ur/gotowoœæ do wyjazdu miêdzynarodowego trwa pó³ roku z tym, e w momencie wyjazdu dy ur na nastêpne pó³ roku automatycznie przejmuje ta czêœæ zespo³u, która nie uczestniczy³a w wyjeÿdzie. Tak wiêc obecnie dy ur pe³ni II zespó³, natomiast w przypadku jakiegoœ zdarzenia na terenie kraju jesteœmy wsztscy ci¹gle gotowi do wyjazdu, o ile z rodzaju zdarzenia wynikaæ bêdzie taka konfiguracja grupy, e nasz udzia³ bêdzie potrzebny. - Marian. Oczywiœcie, e tak. Jeœli na Haiti uratowano 130 osób, jeœli œwiat dotar³ z ró n¹ pomoc¹, poszkodowanym dodaje to otuchy, daje nadziejê. Nieœæ ludziom ratunek i tak¹ nadziejê, to w³aœnie zadanie i powo³anie ratowników. Dziêkujê za tê rozmowê, za mo liwoœæ obejrzenia poruszaj¹cych zdjêæ z Haiti. Maria Lebdowiczowa Piwniczna, luty 2010 fot. Krzysztof Gruca Jednym z 3 piwniczañskich ratowników uczestnicz¹cych w akcji na Haiti i pracuj¹cych w grupie poszukiwawczej by³ Marcin Mucha, radny MiG. fot. B. Paluchowa

9 Walentynki Agnieszka Osiecka Je eli jest na ludzk¹ pod³oœæ i ma³oœæ na osch³y Bo y ch³ód na to e nic siê nie sta³o a zdarzyæ mia³ sie cud na szary mysi strach bliÿniego drogi gest ratunkiem mi³oœæ bywa je eli mi³oœæ jest je eli jest mo liwa IDZIE WIOSNA? fot. A. ytkowicz fot. na stronie Barbara Paluchowa Czy potrafimy cieszyæ siê radoœci¹ innych? Po raz kolejny Szkolna Kasa Oszczêdnoœci dzia³aj¹ca w szkole podstawowej w omnicy Zdroju siêgnê³a po jedn¹ z najwy szych ogólnopolskich nagród przyznawanych szko³om przez Bank PKO BP. Uroczyste wrêczenie nagrody za zdobycie II miejsca w Polsce mia³o miejsce 12 stycznia br. w ³omniczañskiej Podstawówce. W regionie byliœmy pierwsi podkreœli³a p. dyr. Bo ena Maœlanka, inauguruj¹c to mi³e spotkanie, na które przybyli m.in.: p. Jacek Piechota dyr. Banku PKO w Krakowie, p. Dawid Glaudel opiekun SKO (PKO Kraków), p. Wojciech Michalik dyr. Banku PKO w Nowym S¹czu, p. Mariola Mrzyg³ód opiekun SKO (Nowy S¹cz), a tak e znani wszystkim przedstawiciele naszych lokalnych w³adz w osobach : p. burmistrza E. Bogaczyka i z cy burmistrza p. T. Kmiecika, p. B. Paluchowej, p. K. Litwina, p. W. Leœniaka, p. B. Piekoszewskiej, p. J. Jarzêbaka i p. A. Wójcik. To mi³a tradycja i bardzo op³acalna. Oprócz kwoty pieniê nej dla szko³y indywidualni, najlepiej oszczêdzaj¹cy uczniowie otrzymali cenne nagrody (sprzêt elektroniczny i ³¹cznoœciowy a tak e akcesoria turystyczne i piœmiennicze). Najs³odszym upominkiem okaza³y siê jednak czekoladowe pysznoœci ofiarowane wszystkim dzieciom przez P. Burmistrza. Pani Ma³gosia Kêdzierska wieloletnia opiekunka naszej SKO (której równie w tym roku pomaga³a p.ania Toczek), z radoœci¹ ale równie skromnoœci¹ odbiera³a po raz kolejny s³owa uznania. Cieszy mnie przede wszystkim podkreœla³a podczas indywidualnego wrêczania nagród radoœæ dzieci z rodzin wielodzietnych, wiem, e one naprawdê doceniaj¹ te nagrody i potrafi¹ oszczêdzaæ. Zostawiaj¹c na koniec równie wdziêczny k¹sek, kierujemy swe yczliwoœci do p. Basi Paluchowej przyjaciela naszej szko³y, która po raz kolejny specjalnie na te okazjê napisa³a sztukê przesi¹kniêt¹ oszczêdnymi treœciami. Takiego PINOKIA jeszcze nie widzieliœmy! dziêkujemy Cieszy nas nasz ma³y, lokalny sukces, który chocia ma ogólnopolski oddÿwiêk, pozostaje tylko nasz. Cieszymy siê, gdy w Polsce s³yszymy nie tylko o naszej placówce ale równie o innych szko³ach Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój. Doceniajmy ludzk¹ pracê i wysi³ek, doceniajmy i uczmy siê cieszyæ radoœci¹ innych. M. Miczulska Piwniczna to nie tylko cudo przyrody, to tak e centrum kultury Wszyscy mieszkañcy naszego regionu wiedz¹ z pewnoœci¹ o istnieniu Uniwersytetu III Wieku w Nowym S¹czu, który z ogromnym powodzeniem dzia³a ju od 5 lat. Wœród jego s³uchaczy spotyka siê wielu Piwniczan, ale mamy tak e w naszym gronie osobê, która ju po raz trzeci wystêpuje nim jakoprelegentka. To nasza wspania³a, niestrudzona w krzewieniu kultury s³owa, w ocalaniu od zapomnienia historii miasta i jej mieszkañców, a tak e poetka, Pani Maria Lebdowiczowa. Jaki jest temat wyk³adów Pani Marii oczywiœcie Piwniczna. A jest o czym mówiæ tak wielki potencja³ intelektualny, w porównaniu z maleñk¹ przecie miejscowoœci¹, jaki stanowi grono naszych piwniczañskich twórców, jest fenomenem w regionie sprawia to z pewnoœci¹ uroda tej ziemi. Pani Maria opowiada o historii miasta, akcentuj¹c jej rozwój kulturalny, o wielkiej roli Towarzystwa Mi³oœników Piwnicznej, lokalnej gazecie Znad Popradu, o ogromnej iloœci wydawnictw, jak np. monografia miasta, dziennik lokacyjny Piwnicznej, historia ydów, jej mieszkañców do II Wojny itd. itd. Ju na pocz¹tku minionego wieku, po za³o eniu Towarzystwa Szko³y Ludowej, zorganizowano w Piwnicznej Kolo TSL, którego pionierami byli nauczyciele jak np. W³odzimierz Borkowski, Franciszek Milówka, Franciszek Kinsner, a które odegra³o wielk¹ rolê, zak³adaj¹c bibliotekê, czytelniê, zespó³ teatralny, chór. S¹ wiêc niew¹tpliwe tradycje dzia³al-noœci kulturalnej, które "SKORPION" - Usługi - koparka i minikoparka melioracje, kanalizacje, niwelacje, wykopy tel kontynuowane i pielêgnowane daj¹ dziœ swe owoce w postaci wysypu piêknej poezji, nagradzanej na wielu konkursach to oczywiœcie Pani Wanda omnicka Dulak, Pani Krystyna Dulak Kulej, Pani Barbara Paluchowa, Pani Maria Lebdowicz i Pani Stanis³awa Widomska Fiedor, a tak e wydawnictw pisanych proz¹, to z kolei Pani Krystyna Bielczyk, Pani Maria Lebdowicz, Pani Maria Zubek, czy Andrzej Talar, G³oœna ju, poetycka, ogólnopolska impreza, zwana Wrzosowiskiem jest tworem naszych wra liwych, piêknych duchem poetek, a czêste spotkania miejscowej spo³ecznoœci z twórcami, z okazji wydawania ich dzie³ to wielkie i czêste uroczystoœci w naszym miasteczku. No a jeszcze twórcy rzeÿbiarze, a muzyka stra acka orkiestra dêta, zespó³ mandolinistów, który te wystêpowa³ ju przed publicznoœci¹ Uniwersytetu III W., Wiolinki dope³niaj¹ obrazu naszej kulturalnej rzeczywistoœci. Wszystko to Pani Maria, w piêknych s³owach, swym delikatnym, aksamitnym g³osem przedstawi³a i uwidoczni³a s³ucha-czom, wzbudzaj¹c wielkie zainteresowanie i aplauz. Po wyk³adzie pytaniom nie by³o koñca, dla wielu s¹deczan Piwniczna jest przecie bliskim, uroczym miejscem, no i oczywiœcie, zaproszenie na nastêpne wyk³ady zosta³o ponowione o czym z dum¹ donosi studentka UTW od pocz¹tku Krystyna Stendera PIZZERIA Na szlaq zaprasza do skorzystania z bogatej oferty oraz nowoœci w MENU. Gor¹ca pizza prosto z pieca, nowe przytulne i dyskretne wnêtrza, mi³a, ciep³a atmosfera ZAPRASZAMY! Piwniczna Zdrój, ul Partyzantów 3 (100 m od Rynku) czynne codziennie od do (zamówienia przyjmujemy do g dowóz zamówieñ od do 21.00) tel:

10 Czyste œcieki, mniej œmieci Rozmowa z p.o. dyrektora Miejskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej panem Franciszkiem Kotarb¹. Franciszek Kotarba ur. w 1951 roku w Ob³azach Ryterskich. Po szkole podstawowej w Rytrze i LO im. M. Sk³odowskiej-Curie ukoñczy³ wydzia³ Rybactwa Morskiego i Technologii ywnoœci - specjalnoœæ eksploatacyjnopo³owowa, a nastêpnie Szko³ê Oficerów Rezerwy w Poznaniu w stopniu podporucznika. 23 lata pracowa³ na ³owczych jednostkach rybackich. ona Barbara (po UJ) nauczycielka polonistka, troje dzieci: syn Andrzej (doktorat na UJ), córka Maria (po UJ) i córka Ma³gorzata (po UJ). Pan Franciszek od sierpnia 2009 roku pe³ni obowi¹zki dyrektora. Barbara Paluchowa - Czym zajmuje siê Komunalka? Franciszek Kotarba: Jest to zak³ad bud etowy i wykonuje dzia³ania wynikaj¹ce z zadañ w³asnych gminy. Zakres i zasady dzia³alnoœci okreœla statut. G³ównymi zadaniami s¹: zaopatrzenie w wodê, gospodarka œciekami, czyli kanalizacja i oczyszczanie, gospodarka odpadami sta³ymi, utrzymanie czystoœci w mieœcie i gminie (sprz¹tanie), utrzymanie zieleni - nasadzanie, koszenie trawy, przycinanie krzewów, ciêcie ywop³otów, letnia i zimowa opieka nad drogami, placami i chodnikami (remonty, uzupe³nienia, montowanie znaków, odœnie anie), a tak e administrowanie budynkami i mieszkaniami komunalnymi. B.P. - Ile osób pracuje w zak³adzie? F.K.: W zak³adzie ³¹cznie z dyrektorem pracuje 27 osób. Wszyscy s¹ mieszkañcami naszej gminy. B.P. - Z jakich dzia³ów sk³ada siê zak³ad? F.K.: Mamy dwa podstawowe dzia³y: Dzia³ Us³ug Komunalnych, którym kieruje Marek D³ugosz i Dzia³ Eksploatacji Sieci i Urz¹dzeñ Komunalnych - kier. Franciszek Kulig. Ponadto w dziale Ksiêgowoœci i Obs³ugi Klienta g³ówn¹ ksiêgow¹ jest Kazimiera Jamrozowicz. W sumie w dziale administracyjnym oprócz dyrektora pracuje 5 osób. B.P - Czy poza sta³¹ za³og¹ zatrudniani s¹ pracownicy sezonowi? F.K.: Nie stosujemy takiego zatrudnienia. dziêki U MiG skorzystaliœmy w zesz³ym roku z pracownikó w ramach skierowañ z biura pracy. Byli to bezrobotni. Dodatkowo w razie koniecznoœci, np. nasilenia robót przy zmianach nawierzchni dróg zawieramy umowy zlecenia z osobami kompetentnymi, podwykonawcami, którzy wspieraj¹ nas w pracach. B.P. - Jakie dzia³ania podejmowane by³y w ubieg³ym roku? F.K.: Najpowa niejszym zadaniem w okresie mojej kilkumiesiêcznej pracy by³y remonty dróg gminnych o d³ m, wykonane na 8 drogach. Np. zmieniono 18 nawierzchnie dróg gruntowych na p³yty betonowe. B.P. - Jaka jest kondycja finansowa zak³adu? F.K.: zasad¹ dzia³ania jest œwiadczenie us³ug dla spo³eczeñstwa, a finansowy wynik koñcowy powinien wynosiæ 0. Ewentualne zyski przekazywane s¹ do bud etu gminy. B.P. - Czy wiêc kondycja MZGKiM jest wg. Pana zadowalaj¹ca? F.K.: Mo na tak powiedzieæ. Ostatni rok zamknêliœmy bez strat. B.P. - Co utrudnia pracê? F.K.: Najwiêksz¹ bol¹czk¹ jest stan bazy technicznej, tj. samochody, piaskarki, ci¹gniki, wiekowa koparka, równie leciwa ³adowarka. Najm³odszym, oœmioletnim pojazdem jest samochód œmieciarka. Pozosta³y sprzêt pochodzi nawet z koñcówki lat 70. Na szczêœcie szykuje siê zmiana. Za zagwarantowan¹ w bud ecie gminy kwotê bêdzie zakupiony ci¹gnik z osprzêtem do zimowego utrzymania dróg: p³ug lemieszowy, wirnikowy i posypywarka. mam nadziejê, e jest to pocz¹tek odnowienia bazy sprzêtowej. Dobrze, e Burmistrz i Rada Miasta dostrzeg³y problemy swojego zak³adu. B.P. - A jakie s¹ waszre plany? F.K.: Pierwszoplanowa jest uporz¹dkowanie spraw zwi¹zanych z odpadami zarówno sta³ymi jak i p³ynnymi. Co przez to rozumiem? Jest to objêcie wszystkich mieszkañców gminy umowami na odbiór odpadów i zwiêkszenie iloœci odbioru odpadów segregowanych. W gospodarce œciekowej zmniejszenie i docelowo ca³kowita eliminacja innych dop³ywów (wody deszczowe z rynien, nieszczelnych studzienek i nieszczelnych odcinków kanalizacji). bardzo wa nym dla ekologii i nas wszystkich bêdzie pod³¹czenie siê do sieci kanalizacyjnej wszystkich, którzy tak¹ mo liwoœæ posiadaj¹. Nie mo e byæ tak, e ktoœ maj¹cy mo liwoœæ pod³¹czenia siê do sieci (kanalizacja w pobli u posesji) nie robi tego. Tutaj podejmiemy konkretne i konsekwentne dzia³ania. Chocia by³y odgórne zakusy likwidacji zak³adów bud etowych, obecnie zak³ady te mog¹ dalej funkconowaæ. Zadania, które ma spe³niaæ gmina s¹ zawsze np. woda dla mieszkañców. Jest pe³na kontrola op³at za wodê, œcieki i œmieci. Zak³ad bud etowy, w odró nieniu od spó³ek, nie jest nastawiony na maksymalny zysk, a jedynie na wype³nianie obowi¹zków zapisanych w statucie. Dobre zarz¹dzanie, to m.in. w³aœciwe efekty przy niskich kosztach, co pozwala na stabilizacjê cen za us³ugi, a podstawow¹ zasad¹ zawsze musi byæ ekonomika. Koszty ponoszone przez zak³ad musz¹ byæ rónowa one przez wp³ywy. Praw ekonomicznych nie da siê oszukaæ. Ka da us³uga kosztuje, a jej koszty, np. wywóz odpadów, powinien ponosiæ ich wytwórca. Naszym zadaniem jest minimalizacja kosztów poœrednich: zbiórki i utylizacji, ale te koszty s¹ i musz¹ byæ pokryte. W ubieg³ym roku Rada MiG przyjê³a plan gospodarki odpadami na lata z perspektyw¹ do roku Ten plan razem z gmin¹ bêdziemy realizowaæ. B.P. - Ile ton odpadów zebraliœcie w roku 2009? F.K.: W roku ubieg³ym zebraliœmy 962, 2 ton odpadów sta³ych niesegregowanych oraz 2304 m.3 odpadów segregowanych z koszy ulicznych i przystanków autobusowych zebrano 65 ton œmieci. Dla porównania w roku 2006, w którym wprowadzono w gminie nowy system zbiórki odpadów, iloœæ odpadów zebranych selektywnie (segregowanych) by³a bardzo niska - oko³o 88 ton, czyli 8,7% ogó³u zebranych odpadów.w roku 2009 by³o to ju oko³o 25%. Osi¹gnêliœmy w ten sposób normê wymagan¹ przez przepisy UE. W ca³ym kraju jest znacznie gorzej ze zbiórk¹ selektywn¹, bowiem œrednia krajowa wynosi tylko 3%. W pewnych sytuacjach odwaga i konsekwencja w dzia³aniu daj¹ bardzo dobre efekty. Im szybciej pojmiemy, e dba³oœæ oœrodowisko le y w naszym wspólnym interesie, a konkretnie dba³oœæ o czystoœæ œrodowiska, o jego wygl¹d i o w³asne zdrowie, ty,m lepiej dla nas i dla naszych rodzin dziêkujê za rozmowê Barbara Paluchowa * Iloœæ zu ytej w r wody pobranej z naszej sieci wodoci¹gowej wynosi m.3. Iloœæ œcieków przetworzonych m3. Radosny pocz¹tek roku Stabilizacja w gospodarce i administracji miasta i gminy, sk³ania niew¹tpliwie do zainteresowania siê osi¹gniêciami w dziedzinie kultury i sztuki. Jak to zwykle bywa, skoro mamy ju coœ dobrego dla cia³a : - bêdzie oczekiwana inwestycja na Kicarzu! to wypada mieæ trochê radoœci równie dla ducha. Zdecydowana wiêkszoœæ piwniczan dostrzega zmianê na lepsze Osi¹gniêcia rozwojowe w 2009 r. s¹ widoczne i daj¹ gwarancjê, e ich kontynuacja bêdzie nam sprzyjaæ. Profesjonalne wykorzystywanie wystêpuj¹cych mo liwoœci rozwoju, cieszy zapewne i tych, którzy maj¹ w¹tpliwoœci, czy nie mo na zdobyæ jeszcze wiêcej. Dotychczasowe osi¹gniêcia maj¹ œcis³y zwi¹zek ze z³ot¹ myœl¹ : - Temu, kto sobie radzi, to i Pan Bóg pomaga. Trzeba jednak pamiêtaæ, e konstruktywna opozycja jest równie potrzebna. To przecie ko³o napêdowe potêguj¹ce sta³y i dynamiczny rozwój. Szanujemy zatem tych, którzy nie zawsze s¹ usatysfakcjonowani dotychczasowym dorobkiem. Ich rozterki pomagaj¹. Na terenie naszego miasta i gminy mamy ju sporo skutecznie funkcjonuj¹cych stowarzyszeñ, dbaj¹cych o jak najlepszy wizerunek naszego miasta i gminy. Ostatnio z inicjatywy Towarzystwa Rozwoju Piwnicznej wraz z Towarzystwem Mi³oœników Piwnicznej zosta³o zorganizowane w pijalni artystycznej w Piwnicznej-Zdroju bardzo atrakcyjne wspólne kolêdowanie z Wiolinkami i Czarnymi Góralami. By³am pewna, e zainteresowanie tego rodzaju spotkaniem bêdzie du e, dlatego wybra³am siê do pijalni pó³ godziny wczeœniej. Zosta³am mile zaskoczona frekwencj¹ mi³oœników wspólnego kolêdowania. Ponad kwadrans przed rozpoczêciem imprezy sala pijalni by³a wype³niona po brzegi. Punktualnie o 1500 rozpocz¹³ siê wystêp naszego zespo³u Dolina Popradu. Us³yszeliœmy kolêdy i pastora³ki Czarnych Górali, oraz powszechnie znane nam kolêdy, we wspania³ej aran acji naszej kapeli, pod batut¹ Pana Piotra Kuliga, oraz nowe z piêknymi tekstami naszych lokalnych poetek. Program by³ tak przygotowany, e po kilku kolêdach mia³y miejsce deklamacje wierszy, a potem znowu kolêdy. Poniewa w za³o eniach programowych mia³o to byæ wspólne kolêdowanie, to zebrani, którzy czuli siê na si³ach wspomagali swoimi g³osami nasz zespó³. Jestem przekonana, e równie w niebiosach spodoba³o siê to kolêdowanie. Po nied³ugiej przerwie programowej, zaprezentowa³ nam siê zespó³ smyczkowy Wiolinki pod kierownictwem Pana Marka urowskiego. Chocia przedstawi³ inny charakter kolêdowania to za swoje wystêpy by³ nagradzany rzêsistymi oklaskami. Prezentowany repertuar i przyjemne dla ucha wykonanie bardzo siê podoba³o. Ju w trakcie trwania imprezy, przyby³ powitany gromkimi oklaskami Pan Burmistrz Edward Bogaczyk, który na zakoñczenie tej bardzo udanej imprezy podziêkowa³ wykonawcom i s³uchaczom za wspólne muzykowanie. A co im jeszcze powiedzia³? - Zapraszamy na najbli sz¹ imprezê. Tam Pañstwo sami us³yszycie z pierwszej rêki, bezpoœrednio od Pana Burmistrza! Ewa Indykowa

11 Bezpiecznie pływam, skutecznie ratujê W dniu 13 listopada 2009 r Klub Sportowy Ogniwo reprezentowany przez Zarz¹d w sk³adzie Marek Œciurka, Krzysztof Nawalany, Ryszard S³owiñski, Andrzej Dara zawar³ umowê o dofinansowanie projektu: Bezpiecznie p³ywam - skutecznie ratujê z Województwem Ma³opolskim Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Krakowie, reprezentowanym przez: Andrzeja Martynuske Dyrektora Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie. Projekt realizowany bêdzie na podstawie wniosku o dofinansowanie, który klub z³o y³ w dniu r. w odpowiedzi na og³oszony konkurs w ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach Dzia³ania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wniosek oceniony pozytywnie z wynikiem 80 punktów zosta³ rekomendowany do dofinansowania. Wysoka ocena wniosku jest efektem naszej wspó³pracy z Pani¹ Anet¹ Majoch¹, która dziel¹c siê swoim doœwiadczeniem i znajomoœci¹ tematu spowodowa³a, e K.S. OGNIWO Piwniczna jest w gronie 78 instytucji (szko³y, stowarzyszenia, fundacje) z terenu województwa ma³opolskiego, których projekty otrzyma³y 100% dofinansowanie na realizacjê swoich inicjatyw. Celem projektu jest Rozwój us³ug edukacyjnych w zakresie kultury fizycznej dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój poprzez zwiêkszenie zakresu zajêæ pozaszkolnych. Fot. Danuta Ryzner BESKID Dom Wypoczynkowy Piwniczna - Zdrój WESELA - ju od 95 z³/ osobê Zapraszamy tel: , com Uczestnikami projektu s¹ zawodnicy Klubu Sportowego Ogniwo Piwniczna. Projekt cieszy siê ogromnym zainteresowaniem zarówno wœród uczniów jak i ich rodziców. Nauk¹ p³ywania zosta³o objêtych 30 najaktywniejszych uczestników zajêæ organizowanych przez KS Ogniwo. Lekcje p³ywania odbywaj¹ siê 2 razy w tygodniu po godzinie zegarowej na krytej p³ywalni w hotelu Per³a Po³udnia w Rytrze pod nadzorem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i potrwaj¹ do koñca czerwca 2010, w sumie ka dy uczestnik odbêdzie 30 godzinny kurs nauki p³ywania. Koordynatorem projektu z ramienia klubu jest p.danuta Ryzner i Robert Kubiela. Oprócz nauki p³ywania, uczestnicy projektu wezm¹ udzia³ w dwóch szkoleniach warsztatowych, które odbêd¹ siê nad jeziorem Ro nowskim i nad rzek¹ Poprad a dotyczyæ bêd¹ tego jak nale y zachowaæ siê nad wod¹ gdy grozi nam niebezpieczeñstwo (jak siê przed nim uchroniæ) oraz jak udzieliæ pomocy gdy widzimy wypadek nad wod¹. Warsztaty bêd¹ przeprowadzone przez grupê ratowników zrzeszonych w WOPR. Uczestnicy projektu nie ponosz¹ adnych kosztów wszystko pokrywane jest z œrodków pozyskanych w ramach projektu, ka dy ma zapewniony niezbêdny sprzêt do nauki p³ywania(okularki p³ywackie, czepek, rêcznik), transport na basen oaz warsztaty oraz fachow¹ i wykwalifikowan¹ kadrê do nauki i opieki podczas zajêæ. Klub Sportowy Ogniwo Piwniczna nagradza swoich aktywnych cz³onków poprzez tak wspania³e i zbawienne dla zdrowia zajêcia, bo ka dy z nas wie, e ruch a zw³aszcza p³ywanie ma bardzo dobry wp³yw na rozwój i funkcjonowanie m³odego organizmu i na pewno w przysz³oœci zaowocuje dobrym przygotowaniem naszych zawodników do uprawiania dyscyplin sportu takich jak pi³ka no na lub siatkowa, czego serdecznie im yczymy. Z upowa nieniazarz¹du Koordynator projektu Danuta Ryzner Gabinet kosmetyczny MIRA *Manicure *Pedicure *Stylizacja paznokci *Zabiegi parafinowe *Henna *depilacja * Masaż twarzy i dekoltu Tel Ul. Halna 8 Czynne: pn - pt 10:00 do 18:00 sobota 9:00-14:00 Serdecznie zapraszam! Szanowna Redakcjo, - nazywam siê Robert Konstanty Leœniakiewicz i jestem cz³onkiem kolegium redakcyjnego regionalnego kwartalnika Ziemi Jordanowskiej Echo Jordanowa a tak e wspóautorem ksi¹ ki pt. Tajemnica Ksiê ycowej Jaskini (Cackatoo, Australia 2007) która traktuje o jednej z niewyjaœnionych do dziœ dnia zagadek II Wojny Œwiatowej - o Ksiê ycowej Jaskini czy - w literaturze zachodniej - Ksiê ycowym Szybie - Moon Shaft. Zachodni i czascy autorzy lokuj¹ jego po³o enie na pograniczu s³owacko-polskim, gdzieœ w Tatrach Bielskich. Sam autor - uczestnik S³owackiego Narodowego MILOŠ JESENSKÝ ROBERT K. LEŒNIAKIEWICZ TAJEMNICA KSIÊ YCOWEJ JASKINI Historia poszukiwañ Ksiê ycowej Jaskini przypomina meandry Dymitriady czy historii ycia i dokonañ takich postaci, jak: Kopernika, Retyka, Deviusa, Kelleya, Sêdziwoja, dr Faustusa i innych znanych postaci polskiej i europejskiej historii, których cechuje ta nieuchwytnoœæ tak normalna dla czasów polskiego i europejskiego Renesansu. Wielu ludzi jej szuka³o, wielu zrezygnowa³o, ale zajmuj¹ca tajemnica niepokoi i wci¹ ludzie poddaj¹ siê jej z³owrogiemu urokowi. A stawk¹ jest nie tylko odkrycie niesamowitego artefaktu, ale byæ mo e nowych technologii czy nowych wiadomoœci o historii naszej planety! Relacja Jacquesa Bergiera Niezwyk³e opowiadanie powstañczego kapitana Dr Horák odnajduje dziwn¹ jaskiniê Kronika niezwyk³ych wydarzeñ dzieñ po dniu Œlady Atlantydy na S³owacji? S³owacy i Czesi nazywaj¹ j¹ POLMESIAÈNA JASKYNA, albo po prostu jak w tytule - MESIAÈNA JASKYNA - co po polsku znaczy tyle, co Pó³ksiê ycowa lub Ksiê ycowa Jaskinia. (...) Wed³ug wszystkich badaczy i entuzjastów hipotez o istnieniu zamierzch³ych cywilizacji czy Cywilizacji Pozaziemskich - Ksiê ycowa Jaskinia stanowi œlad i dowód na to, e jakieœ lat temu na terenach dzisiejszej Europy Œrodkowej istnia³a cywilizacja Ery Hyboryjskiej, tak dok³adnie i plastycznie opisanej przez Roberta E. Howarda, albo te nast¹pi³o l¹dowanie przedstawicieli Innej Cywilizacji - ziemskiej (np. Szamballi, Powstania - kpt. dr Antonin Horak w informacji zamieszczonej w jednym ze specjalistycznych periodyków speleologicznych w USA twierdzi, e znajduje siê ona w Niskich Tatrach na S³owacji. Wraz z moim s³owackim przyjacielem - dr Miloszem Jesenskym twierdzimy, e Ksiê ycowa Jaskinia znajdowaæ siê mo e w rejonie Lubochnianskiej vrhoviny albo w Beskidzie S¹deckim w rejonie Wierchomli Ma³ej, na co wskazuje kilka poszlak wskazuj¹cych na górê Pust¹ Wielk¹, w której - wed³ug informacji z Wikipedii znajduj¹ siê jakieœ jaskinie, a z których jedna mo e byæ w³aœnie poszukiwanym przez nas Ksiê ycowym Szybem. Istnieje jeszcze jedna mo liwoœæ, e jaskinia ta jest po prostu NiedŸwiedzi¹ Jaskini¹, w której mieli swe ukrycie tutejsi partyzanci. W obu przypadkach by³oby to Agarty, podziemnej K n-yan lub z legendarnej wyspy Atlantydy) b¹dÿ pozaziemskiej. (...) Zapiski kapitana Horáka (frag.) 23 paÿdziernika 1944r. Wczoraj wczesnym rankiem zostaliœmy znalezieni przez Slavka i ukryci w tej jaskini. (...) Zabra³em ze sob¹ broñ i pochodniê. Po pó³torej godzinie id¹c doœæ wygodnym i bezpiecznym korytarzem, dosta³em siê do d³ugiego jakby przedsionka zakoñczonego niewielkim otworem. Wlaz³em do tego otworu i st³uk³em sobie kolano. By³o tam coœ podobnego do wielkiego czarnego silosu wpuszczonego w bia³e pod³o e, coœ jakby czarna lawa w otulinie soli czy lodu. Wytr¹ci³o mnie to z równowagi i poczu³em jakiœ dziwny strach, bo zda³em sobie sprawê, e to, na co patrzê jest dzie³em ludzkich r¹k... Szyb by³ zakrzywiony, jakby odcisn¹³ siê w nim walec o promieniu 25 metrów. W miejscu, gdzie walec styka³ siê ze œcian¹ wytworzy³y siê bia³e stalaktyty i stalagmity. Œciana by³a niebiesko-czarna, z materia³u, który stanowi³ po³¹czenie stali, szk³a czy porcelany i kauczuku. (...) Poszukiwania Ksiê ycowej Jaskini Osobiœcie jesteœmy przekonani, e jest to pozosta³oœæ po dawnej cywilizacji nazwijmy j¹ cywilizacj¹ Atlantydzk¹ i jest to najprawdopodobniej pozosta³oœæ po dawnej kopalni rud miedzi, która powsta³a w czasach, kiedy na naszym kontynencie polowali na mamuty nasi przodkowie odziani w zwierzêce skóry z siekierami krzemiennymi w d³oniach. Zaczniemy od lokalizacji. Jaskinia ta znajduje siê najprawdopodobniej na s³owacko-polskim pograniczu w okolicy ograniczonej drogami Stara Lubovnia 21 jakieœ rozwi¹zanie tej zagadki. Mam proœbê o udzielenie nam pomocy w tej kwestii - a mianowicie interesuje nas po³o enie tych - wymienianych w tekœcie z Wikipedii - jaskiñ pod gór¹ Pusta Wielka i w ogóle etymologii tej nazwy - sk¹d ona siê wziê³a? Czy w³aœnie od tych jaskiñ? Oczywiœcie zezwalam Pañstwu na publikacjê za³¹czonych danych, które uznacie z stosowne. S¹dzê, e stanowi¹ one atrakcyjny dziennikarsko materia³, który przesy³amy Wam z serdecznymi pozdrowieniami. In. Robert K. Leœniakiewicz Echo Jordanowa - Kwartalnik Ziemi Jordanowskiej Plavec, linia kolejowa Plavec Muszyna, droga Muszyna egiestów Piwniczna po stronie polskiej, i wreszcie droga Piwniczna Stara Lubovnia. Amerykanie lokalizuj¹ wylot tej jaskini i pó³ksiê ycowego szybu w okolicach miejscowoœci Sulín. Miejmy nadziejê, e uda nam siê go wreszcie odnaleÿæ. By³by to kolejny dowód na istnienie zamierzch³ej, wysoko rozwiniêtej cywilizacji atlantydzkiej, która znik³a w niewyjaœnionych okolicznoœciach 120 wieków temu... Jest przes³anka mówi¹ca za tym, by Ksiê ycowej Jaskini czy Tunelu o Szklistych Œcianach szukaæ na terenie Pienin lub Lewoczskich Wierchów, ale jest i druga otó na terenie tych ostatnich znajduj¹ siê dwie miejscowoœci o dziwne znajomych (z raportu dr Horáka) nazwach: Plavnica alias Plavnice i Stara L ubovòa alias Lubocna... Wprawdzie nie ma tam adnej wioski o nazwie diar alias Yzdar, (NB, po polskiej stronie istnieje góra o nazwie dziar, która znajduje siê oko³o 1 km na po³udnie od Muszyny), ale mo e tu chodziæ o... polski egiestów?! (...) Jak dot¹d nie uda³o siê nam dotrzeæ do Ksiê ycowej Jaskini, ale jak uwa amy, jest to tylko kwestia czasu. Je eli ta jaskinia i wszelkie inne tajemnicze obiekty i miejsca tu wymienione istniej¹ realnie, to wczeœniej czy póÿniej bêdzie mo na do nich dotrzeæ. Krásno nad Kysucou Jordanów, 26 IV 2004 Prosimy naszych czytelników mieszkañców Wierchomli o zwiad wœród najstarszych Wierchomlan i informacje. Red Sprzeda gazety Znad Popradu w 2009 Wydrukowano egz. wydano do punktów sprzeda y: egzemplarzy zwroty: 561 szt.

12 ,,Marcialonga Miesi¹c luty by³ dla nas okazj¹ do wielu prze yæ zwi¹zanych z kibicowaniem polskim zawodnikom na Igrzyskach Olimpijskich w Kanadzie. Mi³o nam donieœæ, e mieliœmy swoich ludzi trochê bli ej bo we W³oszech na Miêdzynarodowych Zawodach FIS w masowym narciarstwie biegowym technik¹ klasyczn¹. 31 stycznia 2010 wystartowa³o tam oko³o 6 tysiêcy zawodników z ca³ego œwiata. Wœród nich by³o 26 Polaków. Znakomicie spisali siê zawodnicy z Rytra,którzy byli najlepszymi z zawodników z Polski. Œwietnie pobieg³ Robert Tomasiak na codzieñ pracownik Fakro zajmuj¹c 706 m. (czas 4:16.42). Kolejnym by³ Marek Tokarczyk znany biegacz i pracownik Hotelu,,Per³a Po³udnia, który zaj¹³ 894 (4:25.39). Trzeci z Polaków Artur Dobosz, obecnie student AWF w Krakowie uplasowa³ siê na 972 pozycji (4:29.57). Ponadto wystartowa³ z naszego regionu Marian Dobosz Dyrektor Szko³y Podstawowej w Kosarzyskach. Zaj¹³ on 2347 m. w czasie 5:26.20.W ogólnej klasyfikacji zwyciê y³ Svard Oskar drugi by³ Ahrlin Jerry (obaj Szwecja), trzeci Norweg Aukland Jorgen. Mariana Dobosza, czêsto wspó³pracuj¹cego z nasz¹ redakcj¹ poprosiliœmy o przybli enie czytelnikom tego wydarzenia. - Emocjonuj¹ce miêdzynarodowe zawody FIS w masowym narciarstwie biegowym technik¹ klasyczn¹ na 70 km to jedyne zawody organizowane we W³oszech zaliczone do presti owej ligi biegów narciarskich Worldloppet, a od 2000 r. tak e do F.I.S. Marathon Cup. Tradycyjna trasa biegu, którego rozpoczêcie przewidziano na godzinê 8.30 w miejscowoœci Moena, nastêpnie prowadzi ona przez Canazei, jeszcze raz przez Moenê, Predazzo, przez dolinê Molina, zawraca do Cascata i koñczy siê podejœciem do mety w Cavalese. Królowa wielkich biegów narciarskich jest pierwsz¹ tego rodzaju konkurencj¹ zorganizowan¹ we W³oszech, która nie tylko przyczyni³a siê do umasowienia tej dyscypliny, ale tak e spowodowa³a rozprzestrzenienie siê tego zjawiska na inne konkurencje sportowe. W praktyce, jest to wielkie œwiêto ludowe, w którym bierze udzia³ ponad 6000 zawodników i tysi¹ce widzów. Jak wspomnia³em, start znajduje siê w miejscowoœci Moena, a trasa prowadzi przez miasteczka i doliny tras¹, wzd³u której stoi gêsty szpaler kibiców. Obok miêdzynarodowej s³awy biegaczy, którzy przybywaj¹ tu licznie ka dego roku, w biegu bior¹ udzia³ tak e zwyczajni mi³oœnicy tego sportu pragn¹cy sprawdziæ siê i osi¹gn¹æ indywidualne cele, takie jak ukoñczyæ go, zwyciê yæ ze znajomym. Moja podró do W³och trwa³a kilkanaœcie godzin autobusem (17 godz.) przez Cieszyn, Insbruck i do Doliny Val die Fiemme. Poprzez piêkne krajobrazy, serpentyny drogowe i tunele. Zamieszkaliœmy w prywatnym pensjonacie w Predazzo w samym centrum miasta. Przez kilka dni trenowaliœmy i zapoznawaliœmy siê z trasami, które bieg³y wzd³u i w okolicach tego miasta. W ka dej czêœci miasta widaæ by³o zapowiedzi tego biegu. yje nim ca³e miasteczko, w ka dym sklepie obojêtnie jakiej bran y s¹ figurki nart, numery startowe z poprzednich lat. Dwa dni przed biegiem w centrum miasta usypuj¹ trasê do biegu narciarskiego wokó³ od wtorku do piątku sobota SALON KOSME TYCZNY Kornelia tel Piwniczna-Zdrój ul. Kazimierza Wielkiego 16 * algi * oczyszczanie twarzy * zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała * zabiegi parafinowe * manicure * pedicure * depilacja * henna * lifting * kwasy AHA ma³ego ryneczku. Liczy ona oko³o 1000 m i wieczorem odbywaj¹ siê tam zawody biegowe czyli wyœcigi tzw. sztafet pokoleniowym. Startuj¹ dzieci, m³odzie i doroœli. Przychodzi wielu kibiców i g³oœno dopinguj¹ wszystkich zawodników. To wszystko odbywa siê póÿnym wieczorem i koñczy siê oko³o Nastêpnego dnia rano w wszystkie ulice s¹ przejezdne i nie ma œladu, e w tym miejscu by³a trasa biegu. W dniu startu trzeba byæ wczeœniej eby nasmarowaæ odpowiednio narty na tzw. trzymanie, chocia wiêkszoœæ trasy polega na pchaniu siê kijkami to jednak s¹ odcinki, gdzie trzeba biec krokiem z odbicia. Start odbywa siê falami ze wzglêdu na ograniczone pole startowe. Z tego te wzglêdu nie mo e wystartowaæ wiêcej biegaczy ni górna granica, która okreœlono na 6000 zawodników. Pocz¹tkowo biegnie siê w grupie ale z ka dym kilometrem stawka zawodników siê rozci¹ga choæ dalej jest t³oczno bo s¹ tylko dwa tory do biegu. Je eli siê chce kogoœ wyprzedziæ, to trzeba omin¹æ bokiem lub przeskoczyæ w s¹siedni tor. Ma³y kryzys dotkn¹³ mnie na 30 i 60 kilometrze. Trzeba na ka dym punkcie od ywiania piæ wodê czy te jeœæ od ywki w postaci ciastek, pomarañczy itp. Ponadto prawie ka dy z zawodników ma swój bidon z p³ynem izotonicznym i tzw. elki do jedzenia zawieraj¹ce wêglowodany i guaranê. S¹ one dobrze trawione przez organizm i daj¹ du ¹ dawkê kalorii. To co najtrudniejsze czeka zawodników na koñcu, bo na 3 km przed met¹ jest podbieg do centrum Cavalese o ró nicy wzniesieñ ponad 200 m.n.p.m. Przed podbiegiem stoj¹ serwismeni i dodatkowo smaruj¹ zawodnikom na tzw. trzymanie nart pod stop¹. Wbiega siê do mety bardzo w¹skimi uliczkami. Wielu kibiców ma przed sob¹ listy startowe i wie kto biegnie z jakiego kraju, dopinguj¹ wszystkich. Na trasie spotka³em w czasie podbiegu zupe³nie nieznane osoby, które rozdawa³y czekolady dla chêtnych, którzy chcieli je zjeœæ, by³a te kawa w termosie. Atmosfera sympatyczna i weso³a, ca³y czas kibice wspieraj¹ zawodników. Przebiegaliœmy tak e przez fragment trasy, któr¹ pokona³a Justyna Kowalczyk w ostatnim Tour de Ski w dolinie Fal de Fiemme. Tu przed met¹ rozwin¹³em szalik w barwach narodowych i spiker zorientowa³ siê, e biegnie Polak wykrzykuj¹c moje imiê i nazwisko oraz pozdrowienie po w³osku Viva Polonia. Po miniêciu mety by³em bardzo zmêczony, ale szczêœliwy, bo bieg by³ naprawdê wyczerpuj¹cy i wymagaj¹cy. To ju mój 2 wielki maraton na nartach, poprzednio by³ BiegWazów w Szwecji (90 km). Serdecznie gratulujemy wszystkim ryterskim zawodnikom, podziwiamy za pasjê, wytrwa³oœæ i czekamy na nastêpny maraton. A mo e gdzieœ za ocean? Opr.W D Z YCIA PARAFII luty 2010 *** 31 stycznia w niedzielê parafialna Caritas i m³odzie z KSM prowadzili zbiórkê do puszek dla dotkniêtego trzêsieniem ziemi Haiti. Zebrano kwotê z³. *** Przed œwiêtem Matki Bo ej Gromnicznej œwiêto Ofiarowania Pañskiego kobiety mia³y trzydniowe nabo eñstwo przygotowuj¹ce. W czasie wieczornej Mszy œw. s³ucha³y specjalnych nauk. W trzecim dniu, poniedzia³ek 1 lutego, od godz matki mog³y skorzystaæ z Sakramentu Pokuty. Msza œw. o godz i ostatnia nauka zakoñczy³y Triduum dla matek. *** W œwiêto Matki Bo ej Gromnicznej Eucharystiê sprawowano o godz. 7.00, 8.30, 10.00, i Gromnice œwiêcono na ka dej mszy œw. *** 2 luty œwiêto Ofiarowania Pañskiego koœció³ obchodzi Œwiatowy Dzieñ ycia Konsekrowanego. Taca z tego dnia przeznaczona by³a na wsparcie klasztorów klauzurowych. Najbli ej naszej parafii mamy klasztor ss. klarysek w Starym S¹czu, gdzie w³aœnie trwaj¹ prace remontowe na szerok¹ skalê. *** W dniu œw. B³a eja (3 luty) po mszy œw. œwiêcono œwiece i owoce, które wg tradycji maj¹ chroniæ od chorób gard³a. W dzieñ wspomnienia œw. Agaty(5 luty) œwiêci siê sól, wodê i chleb. Tradycja mówi, e wrzucone w ogieñ w czasie po aru pomaga³y go ugasiæ, a podane zwierzêtom chroni³y je od chorób. *** Pierwsze czwartek, pi¹tek i sobota miesi¹ca s¹ dniami specjalnych nabo eñstw. Wieczorna msza œw. we czwartek godzina œwiêta i ofiara na misje -tradycyjnie sk³adaj¹ w tym dniu ofiarê ró e ró añcowe. Pierwszy pi¹tek msze œw. o godz i oraz komunia œw. wynagradzaj¹ca gromadz¹ czcicieli Najœw. Serca Pana Jezusa. To dzieñ specjalnej modlitwy cz³onków Stra y Honorowej NSPJ. Pierwsza sobota miesi¹ca jest dniem czci sk³adanej Niepokalanemu Sercu Maryi w czasie mszy œw. o godz 8.00 zakoñczonej wystawieniem Najœw. Sakramentu. To nabo eñstwo skupia czcicieli Matki Bo ej, a jest dniem szczególnym dla Rycerstwa Niepokalanej w naszej parafii, stowarzyszenia za³o onego przez œw. o. Kolbe. W pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca po ka dej Mszy œw. wierni uczestnicz¹ w adoracji Pana Jezusa w Najœw. Sakramencie. *** Dokonuj¹c rozliczeñ podatkowych warto pamiêtaæ o przekazaniu 1% na rzecz Caritasu diecezji tarnowskiej. Wspieramy w ten sposób ró norodn¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹ prowadzon¹ na rzecz potrzebuj¹cych. *** W czwartek 11 lutego czterdziestogodzinne nabo eñstwo trwa³o ca³y dzieñ. Msze œw. odprawiono o godz. 7.00, 11.00, i Parafianie adorowali Pana Jezusa wystawionego w Najœw. Sakramencie w godzinach pomiêdzy czasem sprawowania ofiary Mszy œw. Od lat godziny adoracji ustala specjalny harmonogram. *** Niedziela 14 lutego rozpoczêla Tydzieñ Modlitw o TrzeŸwoœæ Narodu. Problem alkoholizmu tak bardzo powszechny w naszym kraju dotyka równie wiele rodzin naszej parafii. O trzeÿwe ycie w parafii i naszej OjczyŸnie modlili siê wierni w ci¹gu tego tygodnia. Wielki Post jest dobrym czasem podjêcia postanowieñ zerwania z na³ogiem. W dochowaniu przyrzeczenia mo e pomóc Ksiêga TrzeŸwoœci znajduj¹ca siê w kancelarii parafialnej i mo na do niej wpisaæ swoj¹ decyzjê wstrzymania siê od picia. *** 16 lutego po wieczornej Mszy œw. Apel Maryjny w intencjach beatyfikacji Ojca œw. Jana Paw³a II i za Ojczyznê prowadzi³ proboszcz, ks. Krzysztof Czech. Specjalny program przygotowa³a m³odzie z KSM. *** W czasie piêciu Mszy œw. w Œrodê Popielcow¹ wierni poddawali siê obrzêdowi posypania g³owy popio³em. Wypowiadane przy tym s³owa w proch siê obrócisz przypominaj¹ o koñcu naszego ycia, kieruj¹c tym samym nasz¹ uwagê na rzeczy ostateczne, wskazuj¹c drogê do nich przez W. Post- pokutê i odmianê ycia. *** Nabo eñstwa Wielkopostne Droga Krzy owa w pi¹tek dla doros³ych i w sobotê dla dzieci oraz Gorzkie a³e z kazaniem w niedzielê gromadz¹ zwykle wielu parafian. W tym roku kazania pasyjne g³osi³ ks. ukasz Kulpa. Pierwsza Droga Krzy owa w pi¹tek 18 lutego by³a 23 wspóln¹ modlitw¹ proboszcza ks. Krzysztofa Czecha i parafian o trzeÿwoœæ w naszej parafii, o ³askê odmiany ycia dla zniewolonych przez alkohol. *** Sk³adka w pierwsz¹ niedzielê Postu - ja³mu na wielkopostna - by³a przeznaczona na potrzeby Wy szego Seminarium Duchownego w Tarnowie. *** Dzieci przygotowuj¹ce siê do I Komunii œw. oraz ich rodzice mieli spotkanie z kap³anem przygotowuj¹cym we czwartek dn 18 lutego o godz Dzieci przygotowuje ks. ukasz. *** Comiesiêczne spotkania ma równie m³odzie gimnazjum przygotowuj¹ca siê do przyjêcia Sakramentu Bierzmowania. To sakrament doros³ych, dlatego tak wa ne jest dobre do niego przygotowanie, w którym powinni uczestniczyæ tak e rodzice kandydatów. Zwraca³ na to uwagê przygotowuj¹cy do bierzmowania proboszcz, ks Krzysztof Czech. *** W drug¹ niedzielê W. Postu zbiórka do puszek przed koœcio³em przeznaczona by³a na Ogólnopolski Fundusz Misyjny Ad Gentes. *** Rekolekcje parafialne zapowiedziano na 21 III 24 III. G³osi³ je bêdzie ks.dr Marek Mierzyñski. /m/ Z naszego ycia Nowonarodzeni: Klara Ho³owacz, Filip Piwowar, Urszula Gardoñ, Adam Gardoñ, Oliwia Gardoñ, Jakub Waligóra, Patryk ywczak, Maja Dziedzina, Gabriela Sadowska, Artur Ma³ek Poœlubieni: Damian Sztuczka i Marta Majocha, Jakub ywczak i Agnieszka Gródek, Robert Fabiœ i Monika Tokarczyk, Mateusz Kluska i Paulina Kowalska, Grzegorz Klóska i Jadwiga Kulig, Mateusz Pa³uchowski i Aleksandra Szabla Ci co odeszli: 1. Stanis³awa Keklak, lat 74 z Wierchomli Wielkiej 2. Bernadeta Tokarczyk, lat 54 z M³odowa 3. Maria Kumorek, lat 84 z Piwnicznej Zdroju 4. Maria Dulak, lat 89 z Piwnicznej Zdroju 5. Weronika Piekarczyk, lat 89 z Piwnicznej 6. Stanis³aw Piwowar, lat 82 z Piwnicznej 7. Cecylia Dulak, lat 70 z Piwnicznej Zdroju 8. Anna Wyzysk, lat 87 z omnicy Zdroju 9. S³awomir Gardoñ, lat 30 z Piwnicznej Zdr.

13 Spotkajmy siê w wyobraÿni Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepe³nosprawnych Nasz Dom wspólnie ze Szko³¹ Podstawow¹ w Wierchomli Wielkiej w okresie od r. do r. bêdzie realizowaæ projekt p.t. Spotkajmy siê w wyobraÿni w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki dzia³anie 7.3. ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Stowarzyszenie otrzyma³o dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie. G³ównym celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia spo³ecznego osób niepe³nosprawnych. Zadanie to realizowane bêdzie poprzez: - aktywizacjê dzieci i m³odzie y niepe³nosprawnej w kontaktach z uczniami Szko³y Podstawowej w Wierchomli Wielkiej. - otwarcie siê dzieci pe³nosprawnych na potrzeby œrodowiska niepe³nosprawnych poprzez uczenie tolerancji i szacunku wobec odmiennoœci, - rozwijanie zainteresowañ uczniów obu œrodowisk, - likwidowanie barier i zwiêkszenie œwiado moœci spo³ecznej mieszkañców Wielka Orkiestra Swi¹tecznej Pomocy w Kanadzie 18 lutego 2010 mialo miejsce zamkniêcie imprezy podczas kanadyjskiego finalu, a kry³o siê w nim coœ wiêcej ni yczenie kontynuacji takiej akcji. To pragnienie ci¹g³ego dzia³ania Polonii jednocz¹cej siê dla dobra wspólnej sprawy ponad wszelkimi podzia³ami, wojnami, podjazdami, prywat¹, itp. Do takiej jednoœci odwo³uje siê codziennie dziesi¹tki ludzi co œwiadczy o zrozumieniu potrzeby. Final WOSP w Mississaudze i Vancouver ma wiêc dla nas specjaln¹ wartoœæ, pokazuje, e jednak mo na. Mo na, szczególnie wtedy, gdy w czasie tej wielkiej imprezy patrzy siê na nasz¹ m³odzie. Oni s¹ Polakami, czuj¹ swe korzenie, ale nie dzwigaj¹ baga u doœwiadczeñ rodziców i dziadków. Przyjmuj¹ rzeczywistoœæ kanadyjsk¹, w tym równie polonijn¹ (bez kompleksów). Polonijna m³odzie poraz kolejny w czasie finalu pokaza³a swe zrozumienie dla ca³ej akcji przez swoje zaanga owanie i si³ê dzia³ania. Mlodzi ludzie zrzeszeni w Polskiej Inicjatywie Studentów w Kanadzie (PISK) wykazali siê swoimi pomys³ami jak i konkretn¹ prac¹. Zorganizowali dyskotekê dziêki której Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, - prezentacja osi¹gniêæ grupy integracyjnej. Zajêcia realizuj¹ce projekt prowadzone bêd¹ przez instruktorów teatralnych i taneczno-ruchowych w Szkole Podstawowej w Wierchomli Wielkiej. M. K. w kasie WOSP przyby³o 2,345 dol. Ponadto harcerki ze szczepu Szarotki dowodzone przez druhnê Joannê Marks sprzeda³y losy na loteriê za kwoêe dol. Kolejny raz do³¹czy³ do ca³ej akcji sztab utworzony w Vancouver. Jego za³ogê stanowi³a redakcja Radia IKS. Ich dobrym pomys³em by³a aukcja radiowa, z której uzyskali 2,555 dol. Gdy jest mowa o m³odzie y zauwa yæ j¹ mo na na scenie w ró nych wystêpach artystycznych. Wszystkie nasze zespo³y taneczne tworzy m³odzie i dzieci. Du e uznanie i podziêkowania p³ynê³y i p³yn¹ od sztabu WOSP w Mississaudze pod adresem polonijnych artystów estradowych. Chocia w Mississaudze Orkiestra gra od siedmiu lat to tym razem dosz³o wiele nowych pomys³ów. Do udzia³u w tej wielkiej imprezie charytatywnej zaproszono zespo³y artystyczne czterech innych grup etnicznych co uatrakcyjni³o ten festyn. VII Fina³ WOSP w Kanadzie przeszed³ do historii, zebrane pieni¹dze w kwocie 23,555,00 CAD zosta³y przelane na konto Fundacji WOSP w Warszawie. Napewno kolejny fina³ WOSP bêdzie jeszcze lepszy. Z serdecznymi pozdrowieniami Jadwiga B³oñska, Toronto 24 Witra Samotny Zwieszony miêdzy niebem i ziemi¹ jak wielki znak dodawania jak most po którym mo na przejœæ do Królestwa resztkami si³ - kochasz resztkami szaty zas³aniasz ludzki grzech S³aby a jednak Zwyciêzca Pan ycia i œmierci i losów ka dego Pulsuj¹ce Centrum Œwiata Pan mój i Bóg mój * * * Opadaj¹ca szata jak kurtyna teatru w którym gra³aœ pierwszorzêdn¹ rolê Twoje stawanie siê w prawdzie owocuje teraz okryje ciê Jego Krew Przytulona do krzy a znalaz³aœ swoje miejsce przy Jego stopach (...) Jakby zatrzymana w tañcu stanê³aœ skupiona na cierpieniu i ci¹gle piêkna zgadzasz siê jak przy Zwiastowaniu sk³adasz rêce i jesteœ gotowa by yj¹ce jeszcze Serce rozdaæ tam jest Mi³osierdzie (...) Liczy siê tylko Mi³oœæ? Mi³oœæ! zaprawdê liczy siê tylko MI OŒÆ Zgromadzenie Sióstr Jezusa Mi³osiernego - Myœlibórz By³ cz³owiek, pamiêæ pozostaje Nikt z nas nie wie jak d³ugo przyjdzie mu przemierzaæ œcie ki ziemskiego ycia. Czy bêdzie to lat kilka, czy kilkanaœcie a mo e kilkadziesi¹t? Przemijamy. Zawsze jednak pozostaje wspomnienie, myœl i pamiêæ. Powracaj¹ obrazy, które w zwolnionym tempie odnajduj¹ chwile ycia minionego a³oba okrywa dni wyznaczaj¹ce kres ycia bliskiej osoby. Smutek ogarn¹³ równie nas, gdy w przeddzieñ Wigilii Bo ego Narodzenia 2009 roku po egnaliœmy na cmentarzu w omnicy Zdroju œp. Józefa Gromalê wieloletniego dyrektora i nauczyciela matematyki i fizyki w tamtejszej Szkole Podstawowej. Urodzi³ siê 14 marca 1930 roku w Czerncu, gmina ¹cko (ówczesny powiat nowos¹decki), gdzie spêdza lata dzieciêctwa i m³odzieñcze. Uczy siê w szkole powszechnej, a gdy w roku 1944 jego naukê przerywa okupacja niemiecka, samodzielnie przerabia z podrêczników materia³ programowy. Owocuje to z³o eniem egzaminów z zakresu 7 klas szko³y powszechnej, przed Pañstwowa Komisj¹ w Nowym S¹czu. W 1954 roku koñczy 4 letnie Liceum Kszta³c¹ce dla Pracuj¹cych. Od roku jako student Wy szej Szko³y Pedagogicznej przebywa w Krakowie na wydziale matematyczno fizycznym. PóŸniej naukê kontynuuje w Studium Nauczycielskim w Katowicach, gdzie w roku 1957 uzyskuje kwalifikacje do nauki matematyki i fizyki. W Katowicach równie podejmuje swoj¹ pierwsza pracê ( ). PóŸniej los rzuca go w³aœnie do omnicy Zdroju, której pozosta³ wierny a do œmierci, do 22 grudnia 2009 roku omniczañskiej spo³ecznoœci poœwiêci³ 38 lat pracy pedagogicznej, przez 13 lat bêd¹c kierownikiem i dyrektorem szko³y podstawowej, a póÿniej, gdy kierowanie szko³¹ przejê³a ona Ksawera, pozosta³ nauczycielem matematyki i fizyki. Ostatecznie po egna³ siê ze szko³¹ w roku Poœwiêci³ siê wówczas rodzinie i swoim pasjom : pszczelarstwu i sadownictwu. Poœwiêci³ siê temu, co poza nauk¹ ukocha³ najbardziej. Mimo, i nie by³ ju oficjalnie zwi¹zany ze szko³¹, bardzo czêsto odwiedza³ jej mury. Ze szczerym uœmiechem przychodzi³ do nas przynosz¹c zawsze oprócz radoœci ycia kosz owoców z ³¹ckich sadów. Mia³am przyjemnoœæ spêdziæ kilka lat w szkole w czasie, gdy uczy³ jeszcze œp. Pan Józef. Spotyka³am siê z Jego yczliwoœci¹ i przyjaÿni¹. Zawsze uprzejmy i ciep³y dla kolegów nauczycieli i wymagaj¹cy wobec uczniów, którym rzetelnie, prosto i zrozumiale przekazywa³ matematyczn¹ wiedzê. Szczególnie te ostatnie umiejêtnoœci uczyni³y ze œp. Pana Józefa pedagoga cenionego i szanowanego w œrodowisku. Wspominali - stoj¹c nad mogi³¹ obok ony i synów jego uczniowie, pokolenia ojców i synów. Podkreœlali wielki szacunek jaki pozostawi³ wzglêdem swojej osoby w spo³eczeñstwie. Za swoj¹ pracê pedagogiczn¹ by³ wielokrotnie odznaczany nagrodami wysokiego szczebla. Ludzie pamiêtaj¹ go jako wieloletniego radnego spo³ecznika i dyrektora, który rozpocz¹³ starania o budowê nowej szko³y we wsi. Zdarzenia nabieraj¹ innej wartoœci, gdy przemijaj¹, staj¹ siê histori¹ i wspomnieniem. Ilu ludzi nad mogi³¹ tyle ró nych, powracaj¹cych myœli, tyle yczliwych s³ów, spoœród których wiêkszoœæ zatacza ko³o wokó³ wdziêcznoœci, pamiêci i wokó³ wci¹ tak niechcianego i niepojêtego przez nas przemijania By³ cz³owiek, pamiêæ pozostaje Szukaj¹c cienia wspomnieñ wœród bli szych znajomych œp. Pana Józefa Gromali poprosi³am o rozmowê by³ego dyrektora Szko³y Podstawowej w omnicy Zdroju Pani¹ Annê ywczak. M.M. Jak dzisiaj, niestety przy okazji tych smutnych okolicznoœci odnajduje Pani i wspomina œp. Pana Józefa? A.. Pamiêtam nasze pierwsze spotkanie w lipcu 1970 roku. Œp. Pan Józef Gromada by³ wówczas kierownikiem w tutejszej szkole. Chcia³am podj¹æ sw¹ pierwsz¹ pracê jako nauczyciel j. rosyjskiego. Nie zosta³am jednak przyjêta od razu, dopiero podczas drugiego podejœcia. Chwila ta by³a póÿniej wielokrotnie, po latach wspominana artobliwie przez Pana Józefa: Ale bym zrobi³ g³upstwo, Aniu, nie przyjmuj¹c Ciê wtedy do pracy. S³owa te do dziœ powracaj¹ w mojej pamiêci, jak równie wiele innych rozmów. Po latach role odmieni³y siê to ja przyjmowa³am œp. Pana Gromalê. By³ bardzo dobrym, solidnym nauczycielem. W sposób jasny i prosty wyk³ada³ uczniom materia³ z nie³atwego przecie przedmiotu, jakim by³a matematyka. Czu³o siê w jego pracy to, e jest nauczycielem z zami³owania. M.M. - A powracaj¹c do tych bardziej odleg³ych wspomnieñ, jakim by³ prze³o onym? A.. - Surowym, wymagaj¹cym i czujnym. Chcia³ mieæ jak najlepszych nauczycieli. Wymaga³ od nas wiele, ale nic ponad to co wpisane by³o w zawód nauczyciela: sumiennoœæ, punktualnoœæ, solidne przygotowywanie siê do zajêæ, rzetelnoœæ we wszystkim, co robiliœmy ale przede wszystkim dobry kontakt z uczniem. Egzekwowa³ jak najlepsz¹ skutecznoœæ pracy. Wymaga³ od nas, ale przede wszystkim od siebie. Jego podejœcie, tak bardzo oczekuj¹ce przynosi³o wiele dobrego, szczególnie m³odym nauczycielom teraz z perspektywy czasu jest mi to ³atwiej oceniæ. Wszyscy korzystaliœmy z Jego doœwiadczenia. M.M. - A gdy ju nie obejmowa³ funkcji dyrektora szko³y i po partnersku uczyliœcie w jednej placówce, czy coœ siê zmieni³o? A.. - Œp. P. Józef nale a³ do ludzi, dla których zajmowane stanowisko nie by³o wyznacznikiem wartoœci cz³owieka. Ceni³ ludzi za to jakimi byli, a nie za to jaki tytu³ mieli przed nazwiskiem. Za to równie bardzo Go szanowa³am. M.M. - A œrodowisko - jakim by³ omniczaninem, czy rzetelnoœæ i pasja z jak¹ oddawa³ siê pracy przenosi³a siê na grunt prywatny? A.. - Œp. Pan Józef Gromada cieszy³ siê we wsi du ym szacunkiem, powa aniem i yczliwoœci¹. By³ dobrym, ciep³ym cz³owiekiem, który potrafi³ dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ z innymi. Potrafi³ i chcia³. Gdy wraz z mê em podejmowaliœmy próby za³o enia pasieki œp. P. Józef wraz z P. ywczakiem bardzo nam pomagali. Mo na by podawaæ wiele przyk³adów Jego bycia i Jego trwania w spo³ecznoœci. Ludzie wspominaj¹ Jego pierwszy we wsi telewizor i to, e zawsze zaprasza³ do ogl¹dania telewizji wszystkie chêtne dzieci. By³ otwarty dla ludzi, dostrzega³ ich potrzeby, stara³ siê pomagaæ. To On podj¹³ pierwsze kroki o wybudowanie nowej szko³y we wsi. Rozpoczête przez Niego dzie³o kontynuowa³a i uwieñczy³a ona - Pani Ksawera Gromala. Dziœ mamy piêkn¹ szko³ê, wiêc doceñmy wysi³ek wszystkich, dziêki którym ona powsta³a M.M. - Œp. Pan Józef do y³ piêknego wieku, odszed³ nagle, niespodziewanie A.. - Tak, zaskoczy³ nas wszystkich, zaskoczy³ przykro, pogr¹ yliœmy siê w alu Pragnê t¹ drog¹ wraz ze swoj¹ Rodzin¹ z³o yæ serdeczne kondolencje Rodzinie œp. Pana Józefa Gromali. ¹czymy siê z Nimi w bólu i szczerze wspó³czujemy. M.M. - Dziêkujê serdecznie z rozmowê. Ma³gorzata Miczulska

14 Czas zimowy z bibliotek¹ Biblioteka Publiczna w Piwnicznej Zdroju i w tym roku zaprosi³a dzieci do wspólnego wypoczynku. Oprócz zajêæ w Bibliotece dzieci mog³y uczestniczyæ w dwóch eskapadach organizowanych w celu lepszego poznania tego, co kryj¹ nasze wspania³e okolice i dla zimowego szaleñstwa. Zajêcia na miejscu skupione by³y wokó³ tematyki ycia polskiego muzyka Fryderyka Chopina, poniewa obchodzimy w tym roku 200. rocznicê jego urodzin. Zgodnie z planem wycieczki do Krynicy / / dzieci skorzysta³y z lodowiska, mog³y równie odwiedziæ Nikifora. W muzeum zorganizowana zosta³a krótka pogadanka na temat twórczoœci tego artysty naiwnego. Tajemnica sukcesu ubogiego sieroty z Krynicy do dziœ budzi nies³abn¹ce zainteresowanie. Prezentacjê twórczoœci uzupe³ni³ krótki film biograficzny. Sportowiec Roku 2009 Piwniczna Zdrój jest partnerem VII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca S¹decczyzny 2009 roku, a burmistrz Edward Bogaczyk cz³onkiem Komitetu Honorowego. Wycieczka do Nowego S¹cza / / mia³a trochê inny charakter. Najpierw odwiedziliœmy Galeriê Marii Ritter, gdzie czeka³a ju na nas pani przewodnik, aby przeprowadziæ z grup¹ bardzo ciekawe zajêcia na temat legend i historii Nowego S¹cza. S³owa prowadz¹cej mia³y swoje odbicie na slajdach, widokach Nowego S¹cza wspó³czesnych i z przesz³oœci. Wiele nieznanych nam faktów i historyjek ubogaci³o nasz¹ pamiêæ i wyobraÿniê. Mo na by³o siê przekonaæ jak ciekaw¹ przesz³oœæ ma cudowny obraz Jezusa Przemienionego z Bazyliki Œw. Ma³gorzaty w Nowym S¹czu. To przecie, jak g³osi legenda przez tê cudown¹ ikonê i budowê Organizator: Stowarzyszenie Dla Miasta Patronat honorowy plebiscytu tworz¹: Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowy S¹cz, Leszek Zegzda Wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Jan Golonka- Starosta Powiatu Nowos¹deckiego, Komitet honorowy tworz¹: Jan Golba Burmistrz Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Edward Bogaczyk- Burmistrz Piwnicznej- Zdrój Emil Bodziony- Burmistrz Krynicy Zdrój Marian Cycoñ- Burmistrz Starego S¹cza Wspó³organizatorzy: sportal.net.pl, sport-ns.pl, Tygodnik Nowos¹decki MIASTO, Regionalna Telewizja Kablowa, Telewizja Kablowa INSAT Partnerzy: Województwo Ma³opolskie, Miasto Nowy S¹cz, Starostwo Powiatowe, Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój, Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Krynica Zdrój, Stary S¹cz Sponsorzy: Drukarnia NETRIUM Grzegorz Wêglowski Król & Agnieszka Waœko, SKI Hotel Sucha Dolina, Kraków Valley Golf & Country Club, Park Linowy ABLANDIA, Firma Lesko Sp. z.oo, Klub Bilardowy UFO, Firma UFOLAND, Firma OMEGA Piotr Radzik, Firma Czekofon, Firma P.P.H.U JOWIT Wincenty ygad³o, Firma WIRA Rados³aw Witek tworzenie i pozycjonowanie stron internetowych, Zak³ady Miêsne Wies³awa Leœniaka, Piekarnia Andrzeja Danka, Piotr Laskosz. Szczegó³owe Informacje o konkursie wraz z regulaminem dostêpne s¹ ju na stronie oraz gdzie ju dzisiaj mo ecie Pañstwo oddawaæ swoje g³osy! Dla wszystkich glosuj¹cych przygotowaliœmy atrakcyjne nagrody m.in. sprzêt rtv, zaproszenie dla dwóch osób do SKI Hotelu, weekendowy pobyt w Hotelu Villa Pacoldi wraz z nauka gry w golfa, zaproszenie dwuosobowe na fina³owa galê plebiscytu, zaproszenia do ABLANDI Parku Linowego w Rytrze oraz Kroœcienku oraz liczne inne karnety wstêpów, a tak e zestawy gad etów. 26 œwi¹tyni wzi¹³ siê pocz¹tek budowy miasta. Pozytywnie zaskoczy³o mnie przyjêcie grupy w Pa³acu M³odzie y, gdzie jedna z pañ instruktorek zaprezentowa³a nam ofertê placówki, pokaza³a miêdzy innymi salê ceramiki, przedstawi³a ca³y bogaty wachlarz zajêæ, jak choæby spotkañ teatralnych, plastycznych, angielskiego, muzycznych, baletu. Z du ym zainteresowaniem przeœledziliœmy bardzo atrakcyjn¹ wystawê prac dzieci i m³odzie y. Ró norodne formy pracy, urozmaicone materia³y, tematyka pozwalaj¹ na wszechstronny rozwój wychowanków. Mo emy podpatrzeæ, dziêki takim wizytom, jak tworz¹ inni. Na koniec grupa dzieci sama uczestniczy³a w zajêciach plastycznych. Pomys³em na pracê mia³ byæ szkic w³asnej rêki. Jakiego wyrazu nabierze ca³oœæ, zale y od m³odego artysty. Zajêcia w terenie i spotkania w Bibliotece to kolejna próba otwarcia takiej placówki na zewn¹trz i wyjœcia naprzeciw potrzebom wspó³czesnoœci. S¹ to propozycje Biblioteki jak niebanalnie, w sposób twórczy, kulturalny spêdziæ czas wolny. Monika Jasiurkowska Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju zaprasza na konkurs potraw wielkanocnych JAJKO, UREK I MAZUREK po³¹czony z degustacj¹ potraw r. od godz na Rynku w Piwnicznej-Zdroju Sobieski otworzy³ podwoje Przez kilka lat niszcza³ budynek w stanie surowym za Urzêdem Miasta i Gminy. Pierwotnie mia³a to byæ siedziba oddzia³u jednego z banków. Do kupna przymierza³ siê Urz¹d MiG, ale do zakupu nie dosz³o. Ostatecznie powsta³a tu restauracja panów Œmigowskiego i Nakielskiego prowadz¹cych dot¹d rest. Pod góralem. Opuszczony przez restauratorów budynek jest w fatalnym stanie i straszy swoim wygl¹dem. W nowej restauracji nazwanej na czeœæ króla zwyciêzcy spod Wiednia, usytuowanej przy ul. Sobieskiego, jest nie tytlko sympatyczne, przestronne wnêtrze, ale profesjonalna, mi³a obs³uga oraz niedrogie smaczne potrawy. Mo na za³o yæ z du ¹ pewnoœci¹, ze dziêki temu lokal bêdzie siê cieszy³ powodzeniem. No i w koñcu mo emy ju przestaæ utyskiwaæ, e nie ma w Piwnicznej miejsca, do którego mo naby pójœæ ze swoimi przyjació³mi czy goœæmi, aby posiedzieæ, coœ przek¹siæ lub wypiæ kawê. Restauracja Sobieski obok Krystynki i Pijalni Artystycznej jest takim w³aœnie miejscem. /b/ Po egnanie zimy Autorzy zdjêæ: Alicja Paluch, Barbara Paluchowa Tej zimy mocno œnie y³o fot. Antoni Lebdowicz

15 K CIK Z PTAKAMI Autorzy adjêæ: Anna ytkowicz, Cecylia Wo³oszyn, Dorota ytkowicz, Alicja Paluch Gazeta Samorz¹du Lokalnego Redakcja: Wanda omnicka-dulak (WŁD, /w/), Barbara Paluchowa - red. naczelna (BAS, /b/, BP), grafik. Wspó³pracownicy: Krystyna Bielczykowa, Jadwiga B³oñska - Toronto, Dariusz omnicki, Monika Jasiurkowska, Ewa Indyk, Małgorzata Miczulska, Beata Miechurska. Adres Red.: Piwniczna Zdrój, Rynek 11, MGOK, tel adres do korespondencji ul. Partyzantów 7, tel Wydawca: MGOK w Piwnicznej Zdroju Skład: Agencja Reklamowa Studio DeTePe, ul. 1 Maja 19 w N. Sączu, tel Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej Moje najpiêkniejsze zdjêcia - Zimowa panorama autorstwa Doroty ytkowicz

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Bogdan Gołyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Nowoczesna i przyjazna szkoła ku przyszłości za rok 2015 I. DANE ORGANIZACJI 1. Nazwa Stowarzyszenie Nowoczesna i przyjazna szkoła ku przyszłości 2. Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20...

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20... ...... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... wydzia³*)... DZIENNIK LEKCYJNY Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS. I. Nazwa stowarzyszenia i godło. I. Teren działania i siedziba

STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS. I. Nazwa stowarzyszenia i godło. I. Teren działania i siedziba STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS I. Nazwa stowarzyszenia i godło 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe HALS, w skrócie Ch.S.S. HALS zwane w dalszym ciągu statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu...

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Długołęce, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 a, 55-095 Mirków, działającym na podstawie Uchwały Nr 20/IV/90 Rady Gminy Długołęka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo