Doing Business in China

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doing Business in China"

Transkrypt

1 Doing Business in China China EXPO 2011 Sept. 8-10, 2011 Warsaw, Poland 8-10 września 2011 Warszawa, Polska UNITED STATES CANADA MEXICO POLAND CHINA 美 国 美 国 加 拿 大 加 拿 大 墨 西 哥 墨 西 哥 波 兰 波 兰 中 国 中 国 明 康 律 师 事 务 所

2 Area: 9,640,821 sq km Powierzchnia: 9,640,821 km 2 Population: 1,34 billion (2011) 55 minorities Ludność: 1,34 mld (2011) 55 mniejszości narodowych China Basic Facts Chiny podstawowe fakty Administrative division: Podział administracyjny: 22 provinces / 22 prowincje 5 autonomous regions / 5 regionów autonomicznych 4 municipalities / 4 miasta wydzielone Biggest cities: Shanghai,Tianjin, Shenyang, Wuhan i Guangzhou Największe miasta: Szanghaj,Tianjin, Currency: Juan Waluta: Juan 1 RMB ~ 0.46 PLN Shenyang, Wuhan i Kanton 2

3 China Economic Statistics GM Bankruptcy Chiny dane gospodarcze Second largest economy Druga co do wielkości gospodarka świata One of the fastest growing economies in the World Jeden z najszybciej rozwijających się rynków Biggest exporter / Największy eksporter $1,506 billion (2010) Second biggest importer Drugi co do wielkości importer $1,307 billion (2010) 3

4 China s GDP Growth Wzrost PKB Chin 4

5 1. Shenzhen 2. Zhuhai 3. Shantou 4. Xiamen 5. Kashgar 6. Hainan Special Economic Zones Specjalne Strefy Ekonomiczne Economic policies of SEZ: Polityka gospodarcza SSE: - Special tax incentives / Zachęty podatkowe - Good infrastructure conditions / Dobry stan infrastruktury - Low labour costs / Niskie koszty pracy Go west Policy Interior better than SEZ for investitions Polityka Go west inwestycje w zachodnich prowincjach 5 korzystniejsze niż w SSE

6 Poland-China Trade Statistics (2010) Polsko-chińska wymiana handlowa (2010) Export to China: $1, million, growth rate 10,96% (1,05% of Poland s total export) Eksport do Chin: 1, mln USD, wzrost o 10,96% (1,05% eksportu ogółem) Import from China: $16, million, growth rate 18,3% (9,48% of total import to Poland) Import z Chin: 16, mln USD, wzrost o 18,3% (9,48% importu ogółem) Total turnover: $18, million, growth rate 17,6% Całkowity obrót handlowy: 18, mln USD, wzrost o 17,6% China as the second export market in Asia, the first import market in Asia and third globally Chiny jako drugi rynek eksportowy w Azji, pierwszy rynek importowy w Azji 6

7 Poland-China Trade Statistics (2010) Polsko-chińska wymiana handlowa (2010) 2010 Poland s share in China s total turnover: 2010 Udział Polski w całkowitym obrocie handlowym Chin: -Export from Poland to China: 0,12% / Eksport z Polski do Chin: 0,12% -Import from China to Poland: 0,60% / Import z Chin do Polski: 0,60% Import from Poland / Import z Polski Natural resources (copper), steel products Surowce naturalne (miedź), produkty ze stali Electronic and electrical products Produkty elektryczne i elektroniczne Chemical products (organic chemistry) Produkty chemiczne (chemia organiczna) Export to Poland / Eksport do Polski Electronic and electrical products Produkty elektryczne i elektroniczne Optical and photographic instruments, measurement apparatus, medical equipment Urządzenia optyczne i fotograficzne, aparatura pomiarowa, sprzęt medyczny Textile goods Wyroby przemysłu tekstylnego 7

8 Starting business in China most common legal forms Rozpoczynanie działalności gospodarczej w Chinach najpopularniejsze formy prawne Equity jointventure Wholly foreignowned company Przedsiębiorstw o z całkowicie zagranicznym kapitałem Legal forms Formy prawne Cooperative joint-venture Representative office Przedstawicie lstwo Partnership Spółki jawne I z o.o. 8

9 Wholly foreign-owned company Przedsiębiorstwo z całkowicie zagranicznym kapitałem 100% foreign shares = 100% control 100% zagranicznych udziałowców = 100% kontroli Partners decide whether or not it has a legal personality Do decyzji partnerów należy czy spółka ma mieć osobowość prawną Liability: joint and several if not legal person, limited if a legal person Odpowiedzialność: solidarna, jeśli spółka nie ma osobowości prawnej; ograniczona do wysokości udziałów, jeśli spółka ma osobowość prawną 9

10 Wholly foreign-owned company Przedsiębiorstwo z całkowicie zagranicznym kapitałem Minimum registered capital: 30,000 RMB in case of one foreign investor, 100,000 RMB in case of two or more foreign investors Minimalny kapitał zakładowy: 30,000 RMB w przypadku jednego udziałowca, 100,000 RMB w przypadku dwóch lub więcej udziałowców Compulsory appointment of the Managing Board Obowiązkowe powołanie Zarządu Most commonly chosen legal form of conducting business in China Najczęściej wybierana forma prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach 10

11 Equity joint venture vs cooperative joint venture Equity joint venture Cooperative joint venture Minimum one foreign partner and one Chinese partner Co najmniej jeden wspólnik spoza Chin i jeden z obywatelstwem chińskim Legal personality Osobowość prawna Partners decision with or without legal personality Do decyzji wspólników należy czy spółka ma osobowość prawną Compulsory appointment of the Managing Board Obowiązkowe powołanie Zarządu 11

12 Equity joint venture vs cooperative joint venture Limited liability Odpowiedzialność ograniczona do wysokości udziałów Profits and losses distributed according to equity contribution Zyski i straty dzielone proporcjonalnie do udziałów a) Joint and several liability if not a legal person Odpowiedzialność solidarna, gdy nie posiada osobowości prawnej b) Limited liability if a legal person Odpowiedzialność ograniczona, gdy posiada osobowość prawną Profits and losses distributed according to the partnership agreement Podział zysków i strat określa umowa spółki Relatively popular form of conducting business Względnie popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej Rare form of conducting business Rzadka forma prowadzenia działalności gospodarczej 12

13 Partnership Spółki jawne i z ograniczoną odpowiedzialnością Established by two or more foreign entities or individuals with or without Chinese partner Zakładana przez dwóch lub więcej wspólników bez obowiązku posiadania chińskiego wspólnika General partnership (joint and several liability) vs Limited liability partnership (general partners and partners with limited liability) Spółka jawna (odpowiedzialność solidarna) vs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wspólnicy odpowiedzialni solidarnie i wspólnicy z ograniczoną odpowiedzialnością) No legal personality / Brak osobowości prawnej Profits and losses distributed according to the partnership agreement Podział zysków i strat określa umowa spółki Income tax assessable on each partner, and not on the partnership Podatek od przychodów płacony przez każdego ze wspólników a nie przez spółkę 13

14 Representative office Przedstawicielstwo No capital requirement to be operational Brak wymogu minimalnego kapitału zakładowego Cannot engage in direct business activities Nie może samodzielnie prowadzić działalności gospodarczej 14

15 Representative office Przedstawicielstwo Establishment / Zakładanie przedstawicielstwa Documents required (Business certificate of the holding company indicating that it has been in existence for at least two years, incorporation certificate, bank reference letter, identity certificate, articles of association, letters appointing the authorized signatory and the chief representative) Wymagane dokumenty (Certyfikat biznesowy spółki holdingowej poświadczający jej istnienie przez co najmniej 2 lata; świadectwo zarejestrowania spółki; referencje z banku, certyfikat identyfikujący; umowa spółki; karta wzorów podpisów; pismo ustanawiające głównego reprezentanta) Registration certificate valid only for one year Certyfikat rejestracyjny ważny tylko przez rok 15

16 Company Registration Zakładanie spółki Time Czas Cost Koszt Obtain a notice of pre-approval of the company name Uzyskanie wstępnej zgody na rejestrację firmy spółki Open a preliminary bank account; deposit fund in the account and obtain the certificate of deposit Otworzenie wstępnego konta bankowego, zdeponowanie na nim środków i uzyskanie certyfikatu depozytu Obtain capital verification report from an auditing firm Uzyskanie raportu weryfikacji kapitału od przedsiębiorstwa audytorskiego Obtain registration certification "business license of enterprise legal person" with SAIC or local equivalent Uzyskanie certyfikatu rejestracji Licencja biznesowa przedsiębiorstwa w formie osoby prawnej" od SAIC (Państwowa Administracja ds. Przemysłu i Handlu) RMB 213 RMB 16

17 Obtain the approval to make a company seal from the police department Uzyskanie zgody na wytworzenie pieczęci spółki od departamentu policji 1 - Make a company seal / Wytworzenie pieczęci spółki RMB Obtain the organization code certificate issued by the Quality and Technology Supervision Bureau Uzyskanie certyfikatu kodu organizacji wydawanego przez Biuro Nadzoru Jakości i Technologii Register with local statistic bureau Rejestracja w lokalnym biurze statystycznym Register for both state and local tax with the tax bureau Rejestracja na potrzeby krajowych i lokalnych podatków w biurze podatkowym RMB 1 20 RMB 100 RMB 17

18 Company Registration Zakładanie spółki Open a formal bank account of the company and transfer the registered capital to the account Otworzenie formalnego konta spółki i przesłanie na nie kapitału zakładowego Apply for the authorization to print or purchase financial invoices/receipts Wniosek o zgodę na druk i zakup faktur finansowych Purchase uniform invoices Nabycie faktur uniform invoice File for recruitment registration with local career service center Zgłoszenie do lokalnego Biura Karier otwarcia rekrutacji pracowników Register with Social Welfare Insurance Center Rejestracja w Centrum Ubezpieczeń i Opieki Społecznej RMB

19 Real Estate Nieruchomości Types of ownership: state, collective, private Rodzaje własności: państwowa, kolektywu, prywatna Purchase of real estate by foreigner Zakup nieruchomości przez cudzoziemca - Taxes: stamp tax (0,03%), deed tax (3-5%) Podatki: opłata skarbowa (0,03%), podatek od czynności prawnych (3-5%) - Obligatory registry at registration department Obowiązkowa rejestracja w urzędzie rejestracyjnym 19

20 Real Estate Nieruchomości Land use rights / Prawa użytkowania gruntu: a) Allocated land use right / Przydzielone prawo użytkowania gruntu Cannot be transferred or leased without conversion into granted land use rights Nie może być przeniesione lub wydzierżawione bez wcześniejszej konwersji na przyznane prawo użytkowania gruntu b) Granted land use right / Przyznane prawo użytkowania gruntu For a specific purpose for a fixed term W określonym celu, na określony czas 20

21 Labour Law and Employment Prawo pracy Special protection for female and juvenile workers / Specjalna ochrona pracowników młodocianych i kobiet Cannot recruit juvenile under 16 Zakaz zatrudniania osób poniżej 16 roku życia Labour contract in written form Umowa pracy w formie pisemnej Region Beijing / Pekin Shanghai / Szanghaj Guangzhou / Kanton Minimal monthly wage Minimalna pensja RMB RMB RMB 21

22 Intellectual Property Rights Ochrona praw własności intelektualnej After accession to WTO (2001) TRIPS Agreement Po dołączeniu do WTO (2001) obowiązuje porozumienie TRIPS a) Trademarks / Znaki towarowe First to file principle, registration at Trademark Office of SAIC in Beijing by authorized trademark agency Zasada pierwszeństwa ze zgłoszenia, rejestracja w Biurze Znaków Towarowych w Pekinie poprzez autoryzowaną agencję 10 years from the date of approval / 10 lat od decyzji o przyznaniu prawa Recommended to register in Chinese characters as well Zaleca się rejestrację znaku także w języku chińskim b) Copyright / Prawa autorskie Berne Convention Member (registration not compulsory) Sygnatariusz Konwencji Berneńskiej (rejestracja prawa autorskiego nie jest obowiązkowa) 22

23 Intellectual Property Rights Ochrona praw własności intelektualnej c) Patent: Inventions, Utility Models, Design Patenty: Wynalazki, Wzory użytkowe, Wzory przemysłowe First to file principle, registration at SIPO in Beijing or State Patent Offices in other cities Zasada pierwszeństwa ze zgłoszenia, rejestracja w Państwowym Biurze Praw Własności Intelektualnej (SIPO) w Pekinie lub Biurze Patentowym w innych miastach 20 years from the date of filling (except Utility Models and Design rights 10 years) 20 lat od złożenia wniosku (poza wzorami użytkowymi i przemysłowymi 10 lat) Country member of Paris Convention 1883 Sygnatariusz Konwencji Paryskiej z

24 Intellectual Property Rights Ochrona praw własności intelektualnej Wnioski składane przez obywateli ChRL Wnioski składane przez cudzoziemców 24

25 Enforcement of IPR Egzekwowanie praw własności intelektualnej Administrative enforcement / Postępowanie administracyjne - SAIC, Patent Administration Office, Technical Supervision Bureau, Copyright Offices designated to enforce IP rights SAIC (Państwowa Administracja ds. Przemysłu i Handlu), Biuro Patentowe, Biuro Nadzoru Technicznego, Biura Praw Autorskich wyznaczone do egzekwowania praw własności intelektualnej - Less expensive and more efficient; no compensation Tańsze i bardziej skuteczne; nie można jednak dochodzić odszkodowania Civil enforcement through People s Court / Postępowanie cywilne - Initiated by written complaint / Wszczynane pisemnym pozwem - Cases last about 6 months / Sprawa rozstrzygana w ciągu ok. 6 mies. Criminal enforcement through the Public Security Bureau Postępowanie karne - Ex officio or upon request / Ex officio lub na skutek skargi 25

26 Export / Import Required documents / Wymagane dokumenty Export Bill of lading / Konosament Cargo release order Polecenie wydania cargo Certificate of origin / Świadectwo pochodzenia Commercial invoice / Faktura towarowa Customs export declaration / Eksportowa deklaracja celna Packing list / Lista załadowcza Terminal handling receipts / Pokwitowania za przeładunek w porcie Import Bill of lading / Konosament - Certificate of origin / Świadectwo pochodzenia Commercial invoice / Faktura towarowa Customs import declaration / Eksportowa deklaracja celna Packing list / Lista załadowcza - 26

27 Export / Import Export / Import Duration / Czas Cost / Koszt Duration / Czas Cost Koszt Documents preparation Przygotowanie dokumentów Customs clearance and technical control Odprawa celna i kontrola techniczna Ports and terminal handling Przeładunek w porcie 14 $ $260 2 $70 4 $70 3 $85 3 $80 Inland transportation / Transport lądowy 2 $95 2 $135 Total / Ogółem 21 $ $545 27

28 Taxation System podatkowy Common tax system for Chinese and foreigners Wspólny system podatkowy dla obywateli ChRL i płatników z zagranicy Double tax treaty between Poland and China / Umowa o podwójnym opodatkowaniu VAT CIT PIT Business tax 17% - basic rate / podstawowa stawka 13%- special rate (e.g.. books, chemicals) / specjalna stawka (np. książki, chemikalia) 25 % - basic rate / podstawowa stawka 20 % - small and low-profit enterprises / małe przedsiębiorstwa o niskim dochodzie 15 % - Hi-tech companies / przedsiębiorstwa Hi-tech 10 % - foreign entities without permanent establishment in China 5%-45% progressive tax / stawki progresywne RMB - Tax-exempt amount / Kwota wolna od podatku 3-5% (except entertainment 5-20%) / 3-5% (poza sektorem rozrywki 5-20%) 28

29 Thank you for your attention Dziękujemy za uwagę Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy Sp.k. ul. Nowogrodzka 11, 5 piętro, Warszawa Telefon: Fax: Weisun Rao, Ph.D. Andrzej Chełchowski, Ph. D. Konrad Marciniuk, Ph. D. UNITED 美 国 STATES 加 拿 大 CANADA 墨 西 哥 MEXICO 波 兰 POLAND 中 国 CHINA 美 国 加 拿 大 墨 西 哥 波 兰 中 国 明 康 律 师 事 务 所

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 1 Legal framework of electric vehicles business in Poland Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 2 Czego się dowiesz? / What you'll learn? Samochody elektryczne w świetle prawa polskiego / EV under Polish

Bardziej szczegółowo

Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe.

Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe. Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe. Dlaczego eksport do Chin? Gdy jesteś w Chinach i widzisz ogromne zmiany

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ..

1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. Spis treści 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. 2 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 2 1.2. REJESTRACJA PODMIOTU... 3 2. SYSTEM PODATKOWY... 5 3. WAŻNY

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY

DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY Uwagi ogólne 1. Dane o podmiotach gospodarki narodowej podano na podstawie rejestru REGON. 2. Spółka jest prawną

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

FORMA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W CHINACH ASPEKTY PRAWNE

FORMA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W CHINACH ASPEKTY PRAWNE FORMA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W CHINACH ASPEKTY PRAWNE SGH, 13/03/2010 Michał Kłaczyński, LL.M. Chińskie przedsiębiorstwa Spółki kapitałowe Spółki osobowe Przedsiębiorstwa osób fizycznych Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wskazówki dla polskich spółek działających w Hong Kongu. 25 września 2014 r.

Praktyczne wskazówki dla polskich spółek działających w Hong Kongu. 25 września 2014 r. Praktyczne wskazówki dla polskich spółek działających w Hong Kongu 25 września 2014 r. Hong Kong specjalne miejsce dla biznesu Hong Kong: Specjalny region administracyjny Chin co roku pierwsze miejsce

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Spółka offshore W HONGKONGU.

Spółka offshore W HONGKONGU. Spółka offshore w HONGKONGU 2 spis treści ogólne informacje na temat hongkongu 4 Oferta 5 charakterystyka spółki 7 Dokumenty 9 Cennik 10 3 ogólne informacje na temat HONGKONGU Hongkong to wyspa w Azji

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

TAX GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

TAX GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. TAX GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Marzec 2012 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Tax Guide były wiarygodne i rzetelnie przedstawione.

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Wielkiej Brytanii

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Wielkiej Brytanii Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Wielkiej Brytanii ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiostwa z udziałem kapitału zagranicznego w Chinach - tworzenie, charakterystyka, uwarunkowania :29:57

Przedsiębiostwa z udziałem kapitału zagranicznego w Chinach - tworzenie, charakterystyka, uwarunkowania :29:57 Przedsiębiostwa z udziałem kapitału zagranicznego w Chinach - tworzenie, charakterystyka, uwarunkowania 2015-11-22 03:29:57 2 charakterystyka WSTĘP Azja Wschodnia i Południowo Wschodnia to obecnie najdynamiczniej

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma przykładowymi raportami handlowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma przykładowymi raportami handlowymi. Zapraszamy do zapoznania się z dwoma przykładowymi raportami handlowymi. Przedstawiamy przykłady pozytywnego raportu handlowego jak i negatywnego, który wymaga wyjaśnienia wątpliwych kwestii. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Raport handlowy. Ningbo Rocking Import & Export Co., Ltd.

Raport handlowy. Ningbo Rocking Import & Export Co., Ltd. Raport handlowy Ningbo Rocking Import & Export Co., Ltd. Stan na: 01.01.2015 Spis treści I. Raport handlowy... 4 1. Angielska nazwa firmy... 4 2. Chińska nazwa rejestracji firmy... 4 3. Chiński business

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Indii

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Indii Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Indii ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ REJESTRACJA PODMIOTÓW W Indiach istnieją następujące

Bardziej szczegółowo

Spółka. w Wielkiej Brytanii.

Spółka. w Wielkiej Brytanii. Spółka w Wielkiej Brytanii Spółka w wielkiej brytanii 2 spis treści ogólne informacje na temat Wielkiej Brytanii 4 Oferta 5 charakterystyka spółki 7 Dokumenty 9 Cennik 10 3 ogólne informacje na temat Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Home > Kontakty bezpośrednie Direct contacts Management Board Secretary Dorota Studzińska tel.: +48 (32) 37 34 230 fax.: +48 (32) 271

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law Module code Module name Module name in English Valid from academic year 01/013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies

Bardziej szczegółowo

Spółka offshore. w Anguilli.

Spółka offshore. w Anguilli. Spółka offshore Spółka offshore 2 spis treści ogólne informacje na temat Anguilli 4 Oferta 5 charakterystyka spółki 7 Dokumenty 9 Cennik 10 3 ogólne informacje na temat anguilli Anguilla to brytyjskie

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Agenda. Formy prowadzenia działalności w Polsce Proces założenia spółki z o.o. w Polsce System podatkowy w Polsce Zmiany w UOPO Polska - Czechy

Agenda. Formy prowadzenia działalności w Polsce Proces założenia spółki z o.o. w Polsce System podatkowy w Polsce Zmiany w UOPO Polska - Czechy Agenda Formy prowadzenia działalności w Polsce Proces założenia spółki z o.o. w Polsce System podatkowy w Polsce Zmiany w UOPO Polska - Czechy Formy działalności w Polsce jednoosobowa działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

TAX GUIDE. Holandia KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

TAX GUIDE. Holandia KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. TAX GUIDE Holandia KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Grudzień 2011 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Tax Guide były wiarygodne i rzetelnie przedstawione.

Bardziej szczegółowo

Polsko-Białoruskie spotkanie gospodarcze Katowice Andrzej Usaczow Dyrektor Przedstawicielstwa «ASB Belarusbank» S.A.

Polsko-Białoruskie spotkanie gospodarcze Katowice Andrzej Usaczow Dyrektor Przedstawicielstwa «ASB Belarusbank» S.A. Polsko-Białoruskie spotkanie gospodarcze Katowice 17.02.2016 Andrzej Usaczow Dyrektor Przedstawicielstwa «ASB Belarusbank» S.A. w Polsce Kluczowe charakterystyki Belarusbanku Najważniejsze fakty Założony

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-18 10:22:02

Czego wymaga fiskus 2015-06-18 10:22:02 Czego wymaga fiskus 2015-06-18 10:22:02 2 Chiński system podatkowy podlegał w ostatnich latach istotnym zmianom, czemu sprzyjała coraz większa liczba inwestycji z udziałem przedsiębiorców zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw własności intelektualnej w Chinach 2015-11-22 02:16:49

Ochrona praw własności intelektualnej w Chinach 2015-11-22 02:16:49 Ochrona praw własności intelektualnej w Chinach 2015-11-22 02:16:49 2 Dlaczego kwestia IPR jest w Chinach ważna Kwestia ochrony praw własności intelektualnej (IPR) jest przez przedsiębiorców chcących wejść

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

ASEAN: rynek, prawo i IPR Michał Kłaczyoski

ASEAN: rynek, prawo i IPR Michał Kłaczyoski ASEAN: rynek, prawo i IPR Michał Kłaczyoski 4 Czerwca 2013 4 Czerwca 2013 1 Plan prezentacji Region Sytuacja rynkowa Prawo gospodarcze Ochrona własności intelektualnej 4 Czerwca 2013 2 Michał Kłaczyoski

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 69-3759- Poz. 768 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami. Na podstawie art. 45 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT Miejscowość /Place... Dnia/Date... Referencje Banku Handlowego w Warszawie S.A.( Bank ) / Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services Global expertise with local faces DOING BUSINESS IN FINLAND - NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWNE Plan prezentacji FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Ś GOSPODARCZEJ ZAGADNIENIA PODATKOWE PRAWO PRACY Dlaczego Finlandia?

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No. Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Technical training services

Technical training services Technical training services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37865839.aspx Ekstern anbuds ID 276579-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Spółka offshore. na cyprze.

Spółka offshore. na cyprze. na cyprze Spółka offshore na cyprze 2 spis treści ogólne informacje na temat CYPRU 4 Oferta 5 charakterystyka spółki 7 DokumentY 9 Cennik 10 3 ogólne informacje na temat CYPRU Cypr to wyspa leżąca na Morzu

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie. Poradnik Eksportera i Inwestora w Chińskiej Republice Ludowej

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie. Poradnik Eksportera i Inwestora w Chińskiej Republice Ludowej Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie Poradnik Eksportera i Inwestora w Chińskiej Republice Ludowej Pekin, stolica Chin Pekin jest centrum decyzyjnym kraju. Aglomerację

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Spółka offshore NA GIBRALTARZE.

Spółka offshore NA GIBRALTARZE. Spółka offshore 2 spis treści ogólne informacje na temat GIBRALTARu 4 Oferta 5 charakterystyka spółki 7 Dokumenty 9 Cennik 10 3 ogólne informacje na temat GIBRALTARU Gibraltar to terytorium zamorskie Wielkiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Spółka offshore. w Singapurze.

Spółka offshore. w Singapurze. Spółka offshore w Singapurze Spółka offshore w Singapurze 2 spis treści ogólne informacje na temat Singapuru 4 Oferta 5 charakterystyka spółki 7 Dokumenty 9 Cennik 10 3 ogólne informacje na temat Singapuru

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo