SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ"

Transkrypt

1 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, Kraków tel , fax lub ; Kraków, dnia września 204r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ ) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę: 2. Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, Kraków; 2.. tel ; fax lub ; strona internetowa: miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: 2) Tryb udzielenia zamówienia.. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ PZP (t.j. Dz. U. 203 poz. 907 z późn. zm.), a wartość szacunkowa zamówienia jest poniŝej tzw. progów unijnych. 2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 204 poz. 2 z późn. zm.). 3) Opis przedmiotu zamówienia.. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów i sprzętu multimedialnego, w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Łojasiewicza w Krakowie.. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:.. Część zamówienia, serwery obliczeniowe, róŝne typy 3 sztuki, serwery plików (NAS), róŝne typy 2 sztuki, tj.:... Serwer dedykowany do masywnych obliczeń równoległych na duŝych zbiorach danych sztuka...2 Serwer do masywnych obliczeń równoległych i w technologii CUDA sztuka...3 Serwer do obliczeń równoległych 3 nody wewnętrzne + płyta główna pod czwarty nod (identyczna z pozostałymi sztuka...4 Sieciowy serwer plików (NAS) sztuka Strona z 37

2 ...5 Wysoko wydajny, sieciowy serwer plików o pojemności 96TB HDD + 400GB SDD, dedykowany do zbierania i magazynowania duŝych ilości danych sztuka..2 Część 2 zamówienia, serwer plików NAS sztuka..3 Część 3 zamówienia, serwer plików NAS sztuka..4 Część 4 zamówienia, komputer Mac Mini 2 sztuki, komputer Mac Mini 6 sztuk, iphone 5S 2 sztuki, tj.:..4. Komputer Mac Mini w wersji serwerowej (bez monitorów) 2 sztuki..4.2 Komputer Mac Mini 8GB RAM, 2.3GHz i7, TB HD (bez monitorów) 6 sztuk..4.3 iphone 5S 2 sztuki..5 Część 5 zamówienia, projektor multimedialny w technologii bezlampowej z uchwytem i ekranem sufitowym komplet..6 Część 6 zamówienia, urządzenie wielofunkcyjne A3, kolorowe sztuka..7 Część 7 zamówienia, dysk zewnętrzny 4 sztuki..8 Część 8 zamówienia, serwer dostępowy do urządzeń sieciowych sztuka, wkładki światłowodowe, róŝne typy 25 sztuk, kable światłowodowe, róŝne typy 60 sztuk, kable połączeniowe miedziane, róŝne typy 60 sztuk, rynienki na kable do szaf serwerowych, róŝne typy 3 sztuki, cokoły do szaf serwerowych 2 sztuki..2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe i ilości wraz ze wskazaniem minimalnych lub maksymalnych parametrów, bądź zakresów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych, jak teŝ wymagań dotyczących gwarancji i serwisu, itp., w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, zawiera załącznika A do SIWZ ( plik w formacie PDF zwierający 4 stron)..3 Wymogi Zamawiającego i dodatkowe informacje, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia:.3. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment dla danej części przedmiotu zamówienia..3.2 Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i wyładunku oferowanego sprzętu do siedziby jednostki Zamawiającego, tj. WFAiIS UJ zlokalizowanego w Krakowie, przy ul. Łojasiewicza,.3.3 Certyfikaty, atesty, świadectwa, deklaracje itp. kopie odpowiednich dokumentów wydanych dla urządzeń i sprzętu naleŝy dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia,.3.4 Wraz z dostawą naleŝy dostarczyć instrukcje w języku polskim,.3.5 Zamawiający wymaga, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 2 miesięcy, liczonych od udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis/y techniczny/e i/lub funkcjonalny/e, lub wydruk/i ze stron internetowych, bądź katalog/i producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza się dołączenie opisów w języku angielskim), odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. Strona 2 z 37

3 4. Wykonawca musi zaoferować wymagane okresy i zakresy gwarancyjne dla całości oferowanego zamówienia, jak i jego poszczególnych elementów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, liczone od daty odbioru całości zamówienia, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) bieŝącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym realizowaną przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta. Szczegółowe informacje o wymaganiach gwarancyjnych Zamawiającego zawarte są w załączniku A do SIWZ i we wzorze umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 5. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ oraz załącznika nr 3 do formularza oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złoŝyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym moŝe podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 9. Część Serwery, Serwery plików, 9.2 Część Serwery plików, 9.3 Część Serwery plików, 9.4 Część Komputery osobiste, Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC), Telefony komórkowe, 9.5 Część Projektory, Ekrany projekcyjne, 9.6 Część Drukarki i plotery, 9.7 Część Dysk magnetyczny, 9.8 Część Serwery, Kable światłowodowe, Akcesoria komputerowe, RóŜny sprzęt komputerowy. 0. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŝnych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. KaŜdy Wykonawca składający ofertę równowaŝną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, Ŝe oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ, bądź teŝ przewiduje rozwiązania lepsze niŝ opisywane. Przez równowaŝność rozumie się to, Ŝe oferowane urządzenia muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe z zachowaniem pełnej zgodności binarnej i systemowej. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykazać równowaŝność. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niŝ wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równowaŝność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności Strona 3 z 37

4 oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.).. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały równieŝ we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 2. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej i moŝe być przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej lub płytka CD. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje moŝliwość powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej SIWZ jest nieodpłatna, Wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. 4) Termin wykonania zamówienia.. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 2 miesięcy, liczonych od udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 2. Zamawiający zaznacza, iŝ dopuszcza moŝliwość wcześniejszej realizacji, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie pozwalającym na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Strona 4 z 37

5 6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. PZP, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć:. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. pkt 4 PZP. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. PZP, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć: 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 3. Inne dokumenty: 3. lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej (oświadczenie w sprawie powiązań kapitałowych). 4. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający moŝe zaŝądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.. Dopuszcza się moŝliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub drogą elektroniczną, z tym, Ŝe oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złoŝona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt ) SIWZ. 2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Do porozumiewania się z Wykonawcami upowaŝniony jest: 3. w zakresie formalnym i merytorycznym Wojciech Kochan, tel. kom ; 3.2 tel ; fax lub ; strona internetowa: 3.5 miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: 4. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod Strona 5 z 37

6 warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7)4. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłuŝenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 7. Zamawiający moŝe zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie. 9. JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, gdyŝ wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 PZP, czyli tzw. progi unijne. 0. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 2. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeŝeli jest to konieczne. JeŜeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 3. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 8) Wymagania dotyczące wadium.. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej łączną kwotę 2 40,00- PLN (słownie: dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 00 / 00 groszy), składając ofertę Strona 6 z 37

7 w zakresie wszystkich ośmiu części, lub kwotę wadium dla określonej części zamówienia, tj.:. dla części zamówienia kwotę 8 000,00- PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00 / 00 groszy),.2 dla części 2 zamówienia kwotę 2 000,00- PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00 / 00 groszy),.3 dla części 3 zamówienia kwotę 400,00- PLN (słownie: czterysta złotych 00 / 00 groszy),.4 dla części 4 zamówienia kwotę 900,00- PLN (słownie: dziewięćset złotych 00 / 00 groszy),.5 dla części 5 zamówienia kwotę 200,00- PLN (słownie: dwieście złotych 00 / 00 groszy),.6 dla części 6 zamówienia kwotę 80,00- PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych 00 / 00 groszy),.7 dla części 7 zamówienia kwotę 30,00- PLN (słownie: trzydzieści złotych 00 / 00 groszy),.8 dla części 8 zamówienia kwotę 800,00- PLN (słownie: osiemset złotych 00 / 00 groszy). 2. Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2. pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu naleŝy złoŝyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego IBAN: PL nr , SWIFT: PKO PP LPW. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: Strona 7 z 37

8 8. odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; 8.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy; 8.4 oraz w przypadku jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 9. W przypadku złoŝenia wadium w formie pienięŝnej kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złoŝenia wadium w innej formie niŝ pienięŝna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złoŝony wraz z ofertą, przy czym oryginał moŝe być złoŝony w oddzielnej kopercie jeŝeli Wykonawca będzie Ŝądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 9) Termin związania ofertą.. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 3. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 0) Opis sposobu przygotowywania ofert.. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia i winien skalkulować cenę ryczałtową dla całości przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a dowód jego wniesienia winien złoŝyć wraz z ofertą, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 3. Wykonawca powinien dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację Wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz załącznika nr 3 do formularza oferty, w tym takŝe doświadczenia zawodowego Wykonawcy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 4. Wykonawca musi do oferty dołączyć opis/y techniczny/e i/lub funkcjonalny/e, lub wydruk/i ze stron internetowych, bądź katalog/i producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, Strona 8 z 37

9 charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza się dołączenie opisów w języku angielskim), odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 5. Wykonawca musi złoŝyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty załączniki od do 5, zawierające oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisane w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnione w pkt 6) SIWZ, (wypełnione i uzupełnione lub sporządzone zgodnie z ich treścią, przy czym moŝe podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy), odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, przy czym dotyczy to równieŝ przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum, w tym spółki cywilne. 7. W przypadku dokumentów, o ile są wymagane, potwierdzających doświadczenie w realizacji robót, usług bądź dostaw, ich wykazu, oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, bądź polisy ubezpieczeniowej, wystawionych w walutach obcych (nie w PLN) wskazane w nich wartości (kwoty) zostaną przeliczone dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według średniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert. 8. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 9. Dopuszcza się moŝliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 203 poz. 907 z późn. zm.), pod warunkiem, Ŝe taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 9. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upowaŝnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to moŝe wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy. 9.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŝyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 9.3 Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 0. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. Strona 9 z 37

10 . Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych w niniejszej SIWZ. 2. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: 4.osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń i innych; 4.2osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; 4.3osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyŝej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 4.4w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum bądź stosowną umowę; 4.5w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Zaleca się aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane (z zachowaniem kolejności numeracji stron) i złączone w sposób uniemoŝliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca. ) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.. Oferty naleŝy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołębiej 6/2, Kraków, II p., w terminie do dnia 2 września 204r. do godziny : Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt ). SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: Oferta w zakresie dostawy serwerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów i sprzętu multimedialnego, dla WFAiIS UJ w Krakowie, w odniesieniu do części, nr sprawy CRZP/UJ/43/204 nie otwierać przed dniem 2 września 204r. godz. :05. oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy. Strona 0 z 37

11 4. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 2 września 204r. o godzinie :05 w Dziale Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Gołębiej 6/2, Kraków, II p. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 9. Informacje, o których mowa w pkt )7. i 8. SIWZ Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 0. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia.. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 2. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeŝeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 24 ust. i 2 ustawy PZP, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. pkt 8 ustawy PZP, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 4. Zamawiający uniewaŝnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŝeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. pkt 7 ustawy PZP, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 5. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu Wykonawców, o odrzuceniu ofert, o uniewaŝnieniu postępowania bądź o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w kaŝdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje, o których mowa w pkt )5. SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 2) Opis sposobu obliczenia ceny.. Cenę ryczałtową oferty naleŝy podać w złotych polskich (PLN) i zaleca się wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, z wyszczególnieniem cen poszczególnych urządzeń, elementów, itp., odpowiednio do treści załącznika nr 3 do formularza oferty, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (pakowanie, Strona z 37

12 transport, wyładunek i inne), podatki, koszty gwarancyjne w miejscu dostawy oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 2. Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji oraz załącznika nr 3 do formularza oferty Wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 3. Obliczając cenę ryczałtową oferty, zaleca się podać wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne netto, wskazać wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty) naleŝnego podatku od towarów i usług VAT lub jego wartość wyraŝoną w procentach, oraz wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne brutto odpowiednio dla poszczególnych elementów zamówienia, przy czym Wykonawcy mający siedzibę poza granicami Polski mogą podać wyłącznie wartości netto bez podatku VAT, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 4. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT, który ma obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 5. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 6. Nie przewiduje się Ŝadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą Wykonawcy, po odebraniu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru końcowego dla całości zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 7. Zamawiający oświadcza, iŝ zgodnie z ustawą z dnia marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 20 r., Nr 77, poz. 054 j.t. z późn. zm.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług VAT na zamawiany sprzęt komputerowy w zakresie objętym zwolnieniem art. 83 ust. pkt 26 przywołanej ustawy. 3) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród waŝnych ofert złoŝonych w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 2. Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia 00%. 3. Punkty przyznawane za kryterium cena ryczałtowa za całość zamówienia będą liczone wg następującego wzoru: C = (C naj : C o ) x 0 gdzie: C - liczba punktów przyznana danej ofercie, C naj najniŝsza cena spośród waŝnych ofert, C o - cena podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany, Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca moŝe uzyskać od jednego członka komisji, wynosi Strona 2 z 37

13 4. Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty przyznane przez członków komisji przetargowej, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 4. Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 4.2 Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do ośmiu miejsc po przecinku (bez zaokrągleń). 4.3 Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyŝszą sumaryczną liczbą punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniŝszą ceną. 4) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złoŝyć:. ewentualny wykaz podwykonawców,.2 aktualną kopię dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego, tj. w szczególności odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o ile dokument ten nie został on złoŝony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to kaŝdego z nich), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (do wglądu),.3 umowę konsorcjum w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złoŝyli najkorzystniejszą ofertę. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeŝeli zostanie ono przesłane faksem lub em bądź 0 dni, jeŝeli zostanie ono przesłane w inny sposób. 3. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 4)2. SIWZ, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŝona tylko jedna oferta lub występują inne przypadki określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. pkt 7 ustawy PZP. 5) Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy.. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Strona 3 z 37

14 6) Wzór umowy. WZÓR UMOWY CRZP/UJ/43/204 zawarta w Krakowie w dniu r. pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, Kraków, NIP , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... UJ, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ, a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd., pod numerem wpisu:.., wysokość kapitału zakładowego,- PLN, NIP:., REGON:, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 203 poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dostawę. w odniesieniu do części zamówienia, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku A do SIWZ ( plik PDF liczący 4 stron) i ofercie Wykonawcy. 2. Dostawa i przetestowanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie jednostki organizacyjnej UJ znajdującej się pod adresem wskazanym w ust. niniejszego paragrafu umowy. Osobą odpowiedzialną za kontakt w zakresie dostawy i odbioru ze strony Zamawiającego jest p., a ze strony Wykonawcy p.. 3. Ponadto w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić wsparcia technicznego dla dostarczonego sprzętu, wskazanego w ust. niniejszego paragrafu umowy, którego szczegółowe zasady zostały określone w treści Załączniku A do SIWZ oraz ofercie Wykonawcy. Uzyskanie ww. suportu jest moŝliwe za pomocą poniŝszych kanałów dostępu: dedykowana strona internetowa producenta poczta pod numer telefonu: 4. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust.. 5. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w szczególności SIWZ wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy. 6. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień.. 204r., a termin jej zakończenia nie później niŝ na dzień..r., przy czym Strony dopuszczają moŝliwość wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy. 7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy. 8. O ile w ofercie przewidziano udział podwykonawców, zlecenie wykonania, części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne. Strona 4 z 37

15 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca oświadcza, iŝ przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości uŝytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu naleŝytej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. 3. W ramach niniejszej umowy i wynikającego z niej wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w 3 ust. 2 umowy, Zamawiający nabywa nieodwołalne i nieograniczone czasowo prawo do korzystania ze wszelkiego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy, w następującym zakresie: a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania oprogramowania niezbędne jest jego zwielokrotnienie, b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; c) rozpowszechniania, w tym uŝyczenia lub najmu, oprogramowania lub jego kopii. 4. Prawa te Wykonawca przenosi na Zamawiającego w chwili podpisania protokołu odbioru wskazanego w 5 ust. 2 umowy, bez zastrzeŝeń oraz zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 2 umowy, bez konieczności składania przez Strony dodatkowego oświadczenia woli. 5. Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu równieŝ egzemplarze oprogramowania, w wersjach instalacyjnych. 3. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto:. PLN, co po doliczeniu naleŝnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości %, daje kwotę brutto:... PLN (słownie:... złotych 00 / 00 groszy). 3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP... lub nie jest płatnikiem VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Zamawiający oświadcza, iŝ zgodnie z ustawą z dnia marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 20 Nr 77, poz. 054 z późn. zm.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług VAT na zamawiany sprzęt komputerowy w zakresie objętym zwolnieniem art. 83 ust. pkt 26 przywołanej ustawy. 6. NaleŜny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT w stawce %, pokryje Zamawiający na konto właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę poza granicami Polski. 4. Wykonawca otrzyma określone w 3 ust. 2 wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeŝeń i po złoŝeniu prawidłowo wystawionej faktury. Niepotrzebne skreślić. Strona 5 z 37

16 2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeŝeń. 3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 4. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. 5. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru po pisemnym powiadomieniu go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Dokument zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do osoby wskazanej w ust. 2 umowy na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem upowaŝnionych przedstawicieli stron umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, SIWZ i ofertą Wykonawcy oraz po stwierdzeniu kompletności nw. dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać osobom upowaŝnionym ze strony Zamawiającego do odbioru, w szczególności: a) wykaz ilościowo-rodzajowy przekazywanych urządzeń, zawierający w szczególności: nazwę własną urządzenia, wytwórcę, rok produkcji, nr fabryczny, charakterystyczne parametry uŝytkowe, b) karty gwarancyjne urządzeń, instrukcje obsługi i eksploatacji, c) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 3. Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia w terminie 28 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy wskazanego w ust. niniejszego paragrafu, pod warunkiem, iŝ przedmiot umowy będzie wolny od wad. 4. Dostawa części urządzeń składających się na przedmiot umowy nie jest równoznaczna z przekazaniem go do eksploatacji. Protokół odbioru przedmiotu umowy do eksploatacji moŝe być podpisany dopiero po naleŝytym wykonaniu całości umowy. 5. Odbiór przedmiotu umowy nie wyłącza roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 6. Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego upowaŝniony jest przedstawiciel wskazany w ust. 2 umowy. 7. Ze strony Wykonawcy do występowania w czynnościach odbiorowych upowaŝniony jest: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek. 2. Wykonawca udziela -miesięcznej gwarancji na dostarczony i zamontowany przedmiot umowy i jego elementy (licząc od dnia następnego od daty wykonania umowy tj. od daty przekazania i sprawdzenia przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeŝeń), z uwzględnieniem zapisów dotyczących warunków gwarancyjnych wynikających z SIWZ, przy czym uprawnienia z tytułu rękojmi, której okres wynosi 2 miesięcy, nie zostają wyłączone. 3. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w trybie i na zasadach określonych w Załączniku A do SIWZ, przy czym wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza miejscem wykonania umowy ponosi Wykonawca. Strona 6 z 37

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie montażu i transportu urządzeń i elementów synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie montażu i transportu urządzeń i elementów synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/392,393,394/2011

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/392,393,394/2011 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 21 lipca 2011r.

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 27 czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227.

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51;

Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 09 lipca 2012 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Kompas innowacji realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 maja 2013 r.

Kraków, dnia 16 maja 2013 r. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 16 maja 2013 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1. Uniwersytet Nr sprawy CRZP/UJ/269/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy licencji rocznej

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy licencji rocznej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ (Nr postępowania: CRZP/UJ/514/2014) 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w POZNANIU im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. DOJAZD 34 60-631 POZNAŃ NIP 781-16-17-330 REGON 631178710 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R.

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Centrum Wodne Laguna, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 NIP 858-18-12-889, REGON 320639728 ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo