SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ"

Transkrypt

1 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, Kraków tel , fax lub ; Kraków, dnia września 204r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ ) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę: 2. Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, Kraków; 2.. tel ; fax lub ; strona internetowa: miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: 2) Tryb udzielenia zamówienia.. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ PZP (t.j. Dz. U. 203 poz. 907 z późn. zm.), a wartość szacunkowa zamówienia jest poniŝej tzw. progów unijnych. 2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 204 poz. 2 z późn. zm.). 3) Opis przedmiotu zamówienia.. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów i sprzętu multimedialnego, w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Łojasiewicza w Krakowie.. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:.. Część zamówienia, serwery obliczeniowe, róŝne typy 3 sztuki, serwery plików (NAS), róŝne typy 2 sztuki, tj.:... Serwer dedykowany do masywnych obliczeń równoległych na duŝych zbiorach danych sztuka...2 Serwer do masywnych obliczeń równoległych i w technologii CUDA sztuka...3 Serwer do obliczeń równoległych 3 nody wewnętrzne + płyta główna pod czwarty nod (identyczna z pozostałymi sztuka...4 Sieciowy serwer plików (NAS) sztuka Strona z 37

2 ...5 Wysoko wydajny, sieciowy serwer plików o pojemności 96TB HDD + 400GB SDD, dedykowany do zbierania i magazynowania duŝych ilości danych sztuka..2 Część 2 zamówienia, serwer plików NAS sztuka..3 Część 3 zamówienia, serwer plików NAS sztuka..4 Część 4 zamówienia, komputer Mac Mini 2 sztuki, komputer Mac Mini 6 sztuk, iphone 5S 2 sztuki, tj.:..4. Komputer Mac Mini w wersji serwerowej (bez monitorów) 2 sztuki..4.2 Komputer Mac Mini 8GB RAM, 2.3GHz i7, TB HD (bez monitorów) 6 sztuk..4.3 iphone 5S 2 sztuki..5 Część 5 zamówienia, projektor multimedialny w technologii bezlampowej z uchwytem i ekranem sufitowym komplet..6 Część 6 zamówienia, urządzenie wielofunkcyjne A3, kolorowe sztuka..7 Część 7 zamówienia, dysk zewnętrzny 4 sztuki..8 Część 8 zamówienia, serwer dostępowy do urządzeń sieciowych sztuka, wkładki światłowodowe, róŝne typy 25 sztuk, kable światłowodowe, róŝne typy 60 sztuk, kable połączeniowe miedziane, róŝne typy 60 sztuk, rynienki na kable do szaf serwerowych, róŝne typy 3 sztuki, cokoły do szaf serwerowych 2 sztuki..2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe i ilości wraz ze wskazaniem minimalnych lub maksymalnych parametrów, bądź zakresów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych, jak teŝ wymagań dotyczących gwarancji i serwisu, itp., w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, zawiera załącznika A do SIWZ ( plik w formacie PDF zwierający 4 stron)..3 Wymogi Zamawiającego i dodatkowe informacje, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia:.3. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment dla danej części przedmiotu zamówienia..3.2 Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i wyładunku oferowanego sprzętu do siedziby jednostki Zamawiającego, tj. WFAiIS UJ zlokalizowanego w Krakowie, przy ul. Łojasiewicza,.3.3 Certyfikaty, atesty, świadectwa, deklaracje itp. kopie odpowiednich dokumentów wydanych dla urządzeń i sprzętu naleŝy dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia,.3.4 Wraz z dostawą naleŝy dostarczyć instrukcje w języku polskim,.3.5 Zamawiający wymaga, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 2 miesięcy, liczonych od udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis/y techniczny/e i/lub funkcjonalny/e, lub wydruk/i ze stron internetowych, bądź katalog/i producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza się dołączenie opisów w języku angielskim), odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. Strona 2 z 37

3 4. Wykonawca musi zaoferować wymagane okresy i zakresy gwarancyjne dla całości oferowanego zamówienia, jak i jego poszczególnych elementów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, liczone od daty odbioru całości zamówienia, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) bieŝącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym realizowaną przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta. Szczegółowe informacje o wymaganiach gwarancyjnych Zamawiającego zawarte są w załączniku A do SIWZ i we wzorze umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 5. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ oraz załącznika nr 3 do formularza oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złoŝyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym moŝe podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 9. Część Serwery, Serwery plików, 9.2 Część Serwery plików, 9.3 Część Serwery plików, 9.4 Część Komputery osobiste, Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC), Telefony komórkowe, 9.5 Część Projektory, Ekrany projekcyjne, 9.6 Część Drukarki i plotery, 9.7 Część Dysk magnetyczny, 9.8 Część Serwery, Kable światłowodowe, Akcesoria komputerowe, RóŜny sprzęt komputerowy. 0. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŝnych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. KaŜdy Wykonawca składający ofertę równowaŝną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, Ŝe oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ, bądź teŝ przewiduje rozwiązania lepsze niŝ opisywane. Przez równowaŝność rozumie się to, Ŝe oferowane urządzenia muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe z zachowaniem pełnej zgodności binarnej i systemowej. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykazać równowaŝność. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niŝ wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równowaŝność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności Strona 3 z 37

4 oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.).. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały równieŝ we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 2. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej i moŝe być przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej lub płytka CD. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje moŝliwość powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej SIWZ jest nieodpłatna, Wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. 4) Termin wykonania zamówienia.. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 2 miesięcy, liczonych od udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 2. Zamawiający zaznacza, iŝ dopuszcza moŝliwość wcześniejszej realizacji, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie pozwalającym na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Strona 4 z 37

5 6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. PZP, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć:. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. pkt 4 PZP. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. PZP, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć: 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 3. Inne dokumenty: 3. lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej (oświadczenie w sprawie powiązań kapitałowych). 4. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający moŝe zaŝądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.. Dopuszcza się moŝliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub drogą elektroniczną, z tym, Ŝe oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złoŝona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt ) SIWZ. 2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Do porozumiewania się z Wykonawcami upowaŝniony jest: 3. w zakresie formalnym i merytorycznym Wojciech Kochan, tel. kom ; 3.2 tel ; fax lub ; strona internetowa: 3.5 miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: 4. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod Strona 5 z 37

6 warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7)4. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłuŝenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 7. Zamawiający moŝe zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie. 9. JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, gdyŝ wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 PZP, czyli tzw. progi unijne. 0. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 2. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeŝeli jest to konieczne. JeŜeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 3. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 8) Wymagania dotyczące wadium.. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej łączną kwotę 2 40,00- PLN (słownie: dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 00 / 00 groszy), składając ofertę Strona 6 z 37

7 w zakresie wszystkich ośmiu części, lub kwotę wadium dla określonej części zamówienia, tj.:. dla części zamówienia kwotę 8 000,00- PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00 / 00 groszy),.2 dla części 2 zamówienia kwotę 2 000,00- PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00 / 00 groszy),.3 dla części 3 zamówienia kwotę 400,00- PLN (słownie: czterysta złotych 00 / 00 groszy),.4 dla części 4 zamówienia kwotę 900,00- PLN (słownie: dziewięćset złotych 00 / 00 groszy),.5 dla części 5 zamówienia kwotę 200,00- PLN (słownie: dwieście złotych 00 / 00 groszy),.6 dla części 6 zamówienia kwotę 80,00- PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych 00 / 00 groszy),.7 dla części 7 zamówienia kwotę 30,00- PLN (słownie: trzydzieści złotych 00 / 00 groszy),.8 dla części 8 zamówienia kwotę 800,00- PLN (słownie: osiemset złotych 00 / 00 groszy). 2. Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2. pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu naleŝy złoŝyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego IBAN: PL nr , SWIFT: PKO PP LPW. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: Strona 7 z 37

8 8. odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; 8.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy; 8.4 oraz w przypadku jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 9. W przypadku złoŝenia wadium w formie pienięŝnej kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złoŝenia wadium w innej formie niŝ pienięŝna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złoŝony wraz z ofertą, przy czym oryginał moŝe być złoŝony w oddzielnej kopercie jeŝeli Wykonawca będzie Ŝądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 9) Termin związania ofertą.. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 3. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 0) Opis sposobu przygotowywania ofert.. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia i winien skalkulować cenę ryczałtową dla całości przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a dowód jego wniesienia winien złoŝyć wraz z ofertą, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 3. Wykonawca powinien dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację Wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz załącznika nr 3 do formularza oferty, w tym takŝe doświadczenia zawodowego Wykonawcy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 4. Wykonawca musi do oferty dołączyć opis/y techniczny/e i/lub funkcjonalny/e, lub wydruk/i ze stron internetowych, bądź katalog/i producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, Strona 8 z 37

9 charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza się dołączenie opisów w języku angielskim), odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 5. Wykonawca musi złoŝyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty załączniki od do 5, zawierające oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisane w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnione w pkt 6) SIWZ, (wypełnione i uzupełnione lub sporządzone zgodnie z ich treścią, przy czym moŝe podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy), odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, przy czym dotyczy to równieŝ przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum, w tym spółki cywilne. 7. W przypadku dokumentów, o ile są wymagane, potwierdzających doświadczenie w realizacji robót, usług bądź dostaw, ich wykazu, oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, bądź polisy ubezpieczeniowej, wystawionych w walutach obcych (nie w PLN) wskazane w nich wartości (kwoty) zostaną przeliczone dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według średniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert. 8. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 9. Dopuszcza się moŝliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 203 poz. 907 z późn. zm.), pod warunkiem, Ŝe taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 9. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upowaŝnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to moŝe wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy. 9.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŝyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 9.3 Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 0. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. Strona 9 z 37

10 . Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych w niniejszej SIWZ. 2. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: 4.osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń i innych; 4.2osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; 4.3osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyŝej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 4.4w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum bądź stosowną umowę; 4.5w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Zaleca się aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane (z zachowaniem kolejności numeracji stron) i złączone w sposób uniemoŝliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca. ) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.. Oferty naleŝy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołębiej 6/2, Kraków, II p., w terminie do dnia 2 września 204r. do godziny : Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt ). SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: Oferta w zakresie dostawy serwerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów i sprzętu multimedialnego, dla WFAiIS UJ w Krakowie, w odniesieniu do części, nr sprawy CRZP/UJ/43/204 nie otwierać przed dniem 2 września 204r. godz. :05. oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy. Strona 0 z 37

11 4. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 2 września 204r. o godzinie :05 w Dziale Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Gołębiej 6/2, Kraków, II p. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 9. Informacje, o których mowa w pkt )7. i 8. SIWZ Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 0. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia.. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 2. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeŝeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 24 ust. i 2 ustawy PZP, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. pkt 8 ustawy PZP, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 4. Zamawiający uniewaŝnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŝeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. pkt 7 ustawy PZP, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 5. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu Wykonawców, o odrzuceniu ofert, o uniewaŝnieniu postępowania bądź o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w kaŝdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje, o których mowa w pkt )5. SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 2) Opis sposobu obliczenia ceny.. Cenę ryczałtową oferty naleŝy podać w złotych polskich (PLN) i zaleca się wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, z wyszczególnieniem cen poszczególnych urządzeń, elementów, itp., odpowiednio do treści załącznika nr 3 do formularza oferty, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (pakowanie, Strona z 37

12 transport, wyładunek i inne), podatki, koszty gwarancyjne w miejscu dostawy oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 2. Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji oraz załącznika nr 3 do formularza oferty Wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 3. Obliczając cenę ryczałtową oferty, zaleca się podać wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne netto, wskazać wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty) naleŝnego podatku od towarów i usług VAT lub jego wartość wyraŝoną w procentach, oraz wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne brutto odpowiednio dla poszczególnych elementów zamówienia, przy czym Wykonawcy mający siedzibę poza granicami Polski mogą podać wyłącznie wartości netto bez podatku VAT, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 4. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT, który ma obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 5. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 6. Nie przewiduje się Ŝadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą Wykonawcy, po odebraniu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru końcowego dla całości zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 7. Zamawiający oświadcza, iŝ zgodnie z ustawą z dnia marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 20 r., Nr 77, poz. 054 j.t. z późn. zm.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług VAT na zamawiany sprzęt komputerowy w zakresie objętym zwolnieniem art. 83 ust. pkt 26 przywołanej ustawy. 3) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród waŝnych ofert złoŝonych w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 2. Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia 00%. 3. Punkty przyznawane za kryterium cena ryczałtowa za całość zamówienia będą liczone wg następującego wzoru: C = (C naj : C o ) x 0 gdzie: C - liczba punktów przyznana danej ofercie, C naj najniŝsza cena spośród waŝnych ofert, C o - cena podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany, Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca moŝe uzyskać od jednego członka komisji, wynosi Strona 2 z 37

13 4. Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty przyznane przez członków komisji przetargowej, odpowiednio w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. 4. Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 4.2 Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do ośmiu miejsc po przecinku (bez zaokrągleń). 4.3 Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyŝszą sumaryczną liczbą punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniŝszą ceną. 4) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złoŝyć:. ewentualny wykaz podwykonawców,.2 aktualną kopię dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego, tj. w szczególności odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o ile dokument ten nie został on złoŝony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to kaŝdego z nich), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (do wglądu),.3 umowę konsorcjum w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złoŝyli najkorzystniejszą ofertę. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeŝeli zostanie ono przesłane faksem lub em bądź 0 dni, jeŝeli zostanie ono przesłane w inny sposób. 3. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 4)2. SIWZ, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŝona tylko jedna oferta lub występują inne przypadki określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. pkt 7 ustawy PZP. 5) Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy.. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Strona 3 z 37

14 6) Wzór umowy. WZÓR UMOWY CRZP/UJ/43/204 zawarta w Krakowie w dniu r. pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, Kraków, NIP , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... UJ, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ, a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd., pod numerem wpisu:.., wysokość kapitału zakładowego,- PLN, NIP:., REGON:, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 203 poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dostawę. w odniesieniu do części zamówienia, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku A do SIWZ ( plik PDF liczący 4 stron) i ofercie Wykonawcy. 2. Dostawa i przetestowanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie jednostki organizacyjnej UJ znajdującej się pod adresem wskazanym w ust. niniejszego paragrafu umowy. Osobą odpowiedzialną za kontakt w zakresie dostawy i odbioru ze strony Zamawiającego jest p., a ze strony Wykonawcy p.. 3. Ponadto w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić wsparcia technicznego dla dostarczonego sprzętu, wskazanego w ust. niniejszego paragrafu umowy, którego szczegółowe zasady zostały określone w treści Załączniku A do SIWZ oraz ofercie Wykonawcy. Uzyskanie ww. suportu jest moŝliwe za pomocą poniŝszych kanałów dostępu: dedykowana strona internetowa producenta poczta pod numer telefonu: 4. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust.. 5. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w szczególności SIWZ wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy. 6. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień.. 204r., a termin jej zakończenia nie później niŝ na dzień..r., przy czym Strony dopuszczają moŝliwość wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy. 7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy. 8. O ile w ofercie przewidziano udział podwykonawców, zlecenie wykonania, części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne. Strona 4 z 37

15 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca oświadcza, iŝ przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości uŝytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu naleŝytej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. 3. W ramach niniejszej umowy i wynikającego z niej wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w 3 ust. 2 umowy, Zamawiający nabywa nieodwołalne i nieograniczone czasowo prawo do korzystania ze wszelkiego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy, w następującym zakresie: a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania oprogramowania niezbędne jest jego zwielokrotnienie, b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; c) rozpowszechniania, w tym uŝyczenia lub najmu, oprogramowania lub jego kopii. 4. Prawa te Wykonawca przenosi na Zamawiającego w chwili podpisania protokołu odbioru wskazanego w 5 ust. 2 umowy, bez zastrzeŝeń oraz zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 2 umowy, bez konieczności składania przez Strony dodatkowego oświadczenia woli. 5. Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu równieŝ egzemplarze oprogramowania, w wersjach instalacyjnych. 3. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto:. PLN, co po doliczeniu naleŝnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości %, daje kwotę brutto:... PLN (słownie:... złotych 00 / 00 groszy). 3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP... lub nie jest płatnikiem VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Zamawiający oświadcza, iŝ zgodnie z ustawą z dnia marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 20 Nr 77, poz. 054 z późn. zm.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług VAT na zamawiany sprzęt komputerowy w zakresie objętym zwolnieniem art. 83 ust. pkt 26 przywołanej ustawy. 6. NaleŜny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT w stawce %, pokryje Zamawiający na konto właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę poza granicami Polski. 4. Wykonawca otrzyma określone w 3 ust. 2 wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeŝeń i po złoŝeniu prawidłowo wystawionej faktury. Niepotrzebne skreślić. Strona 5 z 37

16 2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeŝeń. 3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 4. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. 5. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru po pisemnym powiadomieniu go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Dokument zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do osoby wskazanej w ust. 2 umowy na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem upowaŝnionych przedstawicieli stron umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, SIWZ i ofertą Wykonawcy oraz po stwierdzeniu kompletności nw. dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać osobom upowaŝnionym ze strony Zamawiającego do odbioru, w szczególności: a) wykaz ilościowo-rodzajowy przekazywanych urządzeń, zawierający w szczególności: nazwę własną urządzenia, wytwórcę, rok produkcji, nr fabryczny, charakterystyczne parametry uŝytkowe, b) karty gwarancyjne urządzeń, instrukcje obsługi i eksploatacji, c) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 3. Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia w terminie 28 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy wskazanego w ust. niniejszego paragrafu, pod warunkiem, iŝ przedmiot umowy będzie wolny od wad. 4. Dostawa części urządzeń składających się na przedmiot umowy nie jest równoznaczna z przekazaniem go do eksploatacji. Protokół odbioru przedmiotu umowy do eksploatacji moŝe być podpisany dopiero po naleŝytym wykonaniu całości umowy. 5. Odbiór przedmiotu umowy nie wyłącza roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 6. Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego upowaŝniony jest przedstawiciel wskazany w ust. 2 umowy. 7. Ze strony Wykonawcy do występowania w czynnościach odbiorowych upowaŝniony jest: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek. 2. Wykonawca udziela -miesięcznej gwarancji na dostarczony i zamontowany przedmiot umowy i jego elementy (licząc od dnia następnego od daty wykonania umowy tj. od daty przekazania i sprawdzenia przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeŝeń), z uwzględnieniem zapisów dotyczących warunków gwarancyjnych wynikających z SIWZ, przy czym uprawnienia z tytułu rękojmi, której okres wynosi 2 miesięcy, nie zostają wyłączone. 3. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w trybie i na zasadach określonych w Załączniku A do SIWZ, przy czym wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza miejscem wykonania umowy ponosi Wykonawca. Strona 6 z 37

17 4. Wykonawca gwarantuje najwyŝszą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, Ŝe wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego elementu lub modułu na nowy (ust. 9) gwarancja w ww. element lub moduł zaczyna biec na nowo, licząc od daty jej dokonania. 6. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy owe rozwiązanie problemu) w ciągu 48 godzin od zgłoszenia problemu/usterki (powiadomienia telefonicznego lub owego), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 7. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuŝszym niŝ 4 (czternaście) dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem lub em). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie moŝe być dłuŝszy niŝ 28 dni, chyba Ŝe Strony w oparciu o stosownych protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuŝszy czas naprawy. W innym przypadku przedłuŝenia czasu ponad okres naprawy uzgodniony przez Strony serwis ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki przestoju oraz wydłuŝeniu ulega czas gwarancji o czas przestoju. Odpowiedzialność ta obejmuje równieŝ skutki i straty związane z brakiem funkcjonowania pracowni przez ten okres. 8. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłuŝeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki. 9. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu/modułu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub modułu na nowy, wolny od wad, bądź wymiany części lub całości urządzenia w przypadku, gdy wymiana wadliwego elementu/modułu nie zapewni właściwego działania urządzenia i osiągania wymaganych parametrów i funkcjonalności. 0. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do powyŝszych punktów Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangaŝować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 4 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty.. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych i/lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę. 7. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust Ponadto Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie nie wcześniej niŝ 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałych poniŝszych okolicznościach: a) zostanie złoŝony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, Strona 7 z 37

18 c) Wykonawca dostarczył sprzęt nie odpowiadający warunkom umowy lub przekroczył terminu realizacji umowy o 7 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni, nie wykonał umowy zgodnie z jej zapisami. 3. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 45 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych). 4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony, zachowują prawo egzekucji kar umownych. 8. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 2. Wykonawca, z zastrzeŝeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezaleŝnych w wysokości 0% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 2 umowy, b) niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy, w wysokości 0% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 2 umowy, przy czym nieprawidłowe wykonanie umowy, to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami SIWZ, albo teŝ nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych i uŝytkowych przedmiotu umowy, c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 2 umowy za kaŝdy dzień zwłoki w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w ust. 6 umowy, nie więcej niŝ 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 2 umowy, d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu, umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 2 umowy za kaŝdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niŝ 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 2 umowy, e) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 2 umowy za kaŝdy dzień zwłoki liczony od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią 6 ust. 7 umowy albo w pisemnym oświadczeniu Stron w formie protokołu konieczności, nie więcej niŝ 20% wynagrodzenia wartości brutto przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z naleŝnej do zapłaty faktury. 4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŝszającego wysokość zastrzeŝonych kar umownych. 5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia Strona 8 z 37

19 . Przez okoliczności siły wyŝszej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie moŝna było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, poŝar czy teŝ zasadnicza zmiana sytuacji społeczno gospodarczej. 2. JeŜeli wskutek okoliczności siły wyŝszej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyŝszą. 0. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem niewaŝności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złoŝenia. 2. Ewentualna niewaŝność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na waŝność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują niewaŝne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.. Strony dopuszczają moŝliwość zmiany umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, poprzez podpisanie aneksu do umowy, w następujących przypadkach: a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego przedłuŝenie ze względu na przyczyny leŝące po stronie Zamawiającego dotyczące w szczególności braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez siłę wyŝszą w rozumieniu 9 umowy, b) wydłuŝenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłuŝenia jej przez producenta/wykonawcę, c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy lub zmiany technologii na równowaŝną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy bądź jego elementów, d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, e) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. 2. Zmiany nie dotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie. 2. śadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Strony zobowiązują się do kaŝdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres. Strona 9 z 37

20 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności. 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 203 poz. 907 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 204 poz. 2 z późn. zm.). 6. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym () dla kaŝdej ze Stron Zamawiający Wykonawca Miejscowość... dnia roku. Akceptuję wzór umowy... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 20 z 37

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z harmonogramem w terminie do

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z harmonogramem w terminie do SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla PWST w Krakowie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Kraków, 20 listopada 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj. 1 z 7 2011-01-12 10:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - XI części. Nr sprawy 2/ZP/11 Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy lodówki do

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy lodówki do SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, Kraków.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, Kraków. Kraków: Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej wraz z zasilaniem serwerowni w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2015-07-14 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 3-007 Kraków tel. +482-432-44-50, fax +482-432-44-5 lub +482-663-39-4; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, lata 2007-2013, Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka,

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-07-24 07:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Świadczenie usług szkoleniowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania CRZP/UJ/243/2014

Nr postępowania CRZP/UJ/243/2014 Nr postępowania CRZP/UJ/243/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk Ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków Tel. (012) 42-41-700, fax. (012) 421-97-90 Kraków, dn. 10.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, lata 2007-2013, Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2013-10-15 11:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Dostawa i wdroŝenie specjalistycznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ 1 z 6 2015-09-01 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ Łódź: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Dostawa doposażenia Pracowni Gastronomicznej w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.

Dostawa doposażenia Pracowni Gastronomicznej w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Nr post. 2/MKZ/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 14 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,, tel: 12 617 88 88, faks: 12 410 43 90, strona internetowa: www.zeo.krakow.pl,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 7 2010-05-26 14:11 Warszawa: na dostawę mebli biurowych, gabinetowych oraz krzeseł i foteli - 3 części. (Nr sprawy 32/ZP/10). Numer ogłoszenia: 135759-2010; data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swk.med.pl Koszalin: Serwis angiografu, aparatów rtg i aparatów ultrasonograficznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 6 2015-06-17 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dziewiatka.edu.pl Łódź: Remont pokrycia dachowego budynków IX Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Naprawa szkód komunikacyjnych na drodze krajowej nr 8 w Suwałkach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo