Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK. Working Group on. Cardiac Surgery

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK. Working Group on. Cardiac Surgery"

Transkrypt

1

2 czwartek / thursday czwartek 9:00-12:15 / thursday 9:00-12:15 SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL SALA ZABRZE / ZABRZE HALL SALA KATOWICE / KATOWICE HALL SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL SALA LUBLIN / LUBLIN HALL Sesja Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK Session of the PCS Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy Sesja Sekcji Echokardiografii PTK Session of the PCS Working Group on Echocardiography Sesja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK Session of the PCS Working Group on Sports Cardiology Sesja Sekcji Krążenia Płucnego PTK Session of the PCS Working Group on Pulmonary Circulation Sesja Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Magnetic Resonance Imaging and Computed Tomography Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Surgery Sesja Sekcji Niewydolności Serca PTK Session of the PCS Working Group on Heart Failure Sesja Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK Session of the PCS Working Group on Acute Cardiac Care and Resuscitation Sesja Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Sesja Sekcji Choroby Serca u Kobiet PTK Session of the PCS Working Group of Women Heart Diseases 09:00-10:30 Leki przeciwpłytkowe poza kwasem acetylosalicylowym czym dysponujemy? Antiplatelet drugs beyond aspirin what do we have? Echokardiograficzna ocena wady zastawki mitralnej Echocardiography in mitral valve diseases Problemy kardiologii sportowej wieku rozwojowego Sports cardiology problems in children and adolescents Diagnostyka i terapia nadciśnienia płucnego zgodnie z najnowszymi wytycznymi ESC Diagnosis and therapy of pulmonary hypertension according to the new ESC guidelines Kiedy tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny serca zmieniają decyzje kliniczne? When do cardiac computed tomography and magnetic resonance change clinical decisions? Skrajna niewydolność krążenia Severe circulatory failure Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową sztuka rozpoznania i leczenia Heart failure with preserved ejection fraction the art of diagnosis and treatment Chorzy z ostrym stanem kardiologicznym i schorzeniami współistniejącymi Patients with acute cardiac diseases and concomitant diseases Wyzwania rehabilitacji kardiologicznej w roku 2015 Challenges in cardiac rehabilitation in 2015 Ostre stany kardiologiczne u kobiet w ciąży Acute cardiac conditions in pregnant women Przerwa / Break 10:30-10:45 Przerwa / Break 10:30-10:45 Sesja Komisji Wytycznych i Szkolenia PTK Session of the PCS Committee on Guidelines and Education Sesja Sekcji Rytmu Serca PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Arrhythmia Sesja Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK Session of the PCS Working Group on Nuclear Cardiology Sesja Klubu 30 PTK i Akademii Młodych Uczonych i Artystów Session of the PCS Club 30 Working Group and Academy of Young Scholars and Artists Sesja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK Session of the PCS Working Group on Pediatric Cardiology Sesja Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK Session of the PCS Working Group on Experimental Cardiology Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK PCS Association of Cardiovascular Interventions Sesja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK Session of the PCS Working Group on Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine Sesja Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK Session of the PCS Working Group on Valvular Heart Disease Sesja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK Session of the PCS Working Group on Congenital Heart Disease in Young and Adults 10:45-12:15 Najnowsze wytyczne ESC/PTK 2015 New ESC/PCS 2015 guidelines Arytmia komorowa kiedy myśleć o Ventricular arrhythmia when to think about... Kardiologia Nuklearna w Praktyce Klinicznej Nuclear cardiology in clinical practice Oblicza medycyny w sztuce. Konkurs wiedzy o związkach medycyny ze sztuką Faces of arts in medicine. Knowledge competition on relations between arts and medicine Przełożenie wielkich pni tętniczych od płodu do dorosłego Transposition of the great arteries from fetus to adult Choroby zastawek serca badania podstawowe i ich perspektywy kliniczne Valvular diseases experimental research and clinical prospects Zastawka dla życia nowe nadzieje dla chorych ze stenozą aortalną Valve for Life new hopes for patients with aortic stenosis Ocena RBBB w różnych sytuacjach klinicznych to wciąż sztuka! RBBB evaluation in different clinical situations this is still art! Ryzyko operacji wad zastawkowych, jak oceniać, o czym pamiętać Risks ofvalvular heart disease surgery Dorosły z wrodzoną wadą serca trudne przypadki kliniczne Adult with congenital heart disease difficult clinical cases Przerwa / Break 12:15-12:30 Przerwa / Break 12:15-12:30

3 czwartek / thursday czwartek 12:30-17:00 / thursday 12:30-17:00 SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL SALA ZABRZE / ZABRZE HALL SALA KATOWICE / KATOWICE HALL SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL SALA LUBLIN / LUBLIN HALL Sesja satelitarna Abbott Satellite session organized by Abbott Sesja satelitarna Boehringer Ingelheim Satellite session organized by Boehringer Ingelheim Prace studenckie Students articles Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Session of original articles nominated for the prize of the PCS Scientific Committee Sesja specjalna Special session Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Session of original articles nominated for the prize of the PCS Scientific Committee Sesja specjalna Special session Grant edukacyjny AMGEN Educational grant AMGEN Sesja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK Session of the PCS Working Group on Nursing and Medical Technique Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Session of original articles nominated for the prize of the PCS Scientific Committee 12:30-14:00 Kardiologia XXI wieku innowacyjne terapie naczyniowe BVS (Bioresorbable Vascular Scaffold). Jeden pacjent wiele zadań czyli o zaletach współpracy Debata Ekspertów Cardiology of XXI century novel vascular therapies bioresorbable vascular scaffold One patient, many challenges which is about merits of collaboration Experts Debate DAnonVKA fakty i mity DAnonVKA facts and myths Prace studenckie nagrodzone podczas Ogólnopolskich Konferencji Studenckich Students articles rewarded during Polish Conferences for Students Nauki Kliniczne Clinical sciences Sesja plakatowa prac nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Poster Session of articles nominated for the prize of the PCS Scientific Committee Prace studenckie Students articles Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI) co powinniśmy wiedzieć w roku 2015 Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) What should we know in 2015 Czy inhibitory PCSK9 zrewolucjonizują wytyczne w leczeniu hipercholesterolemii? Will PCSK9 inhibitors revolutionize guidelines in hypercholesterolemia treatment? Wyzwania dla zespołów multidyscyplinarnych w opiece nad pacjentami z niewydolnością serca Challenges for multidisciplinary teams in heart failure patients Nauki podstawowe Basic sciences 14:00-15:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego General Assembly of the Members of the Polish Cardiac Society 15:30-17:00 Sesja dydaktyczna Educational session Przewlekła zatorowość płucna, czyli zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne (CTEPH) jak diagnozować i leczyć w roku 2015? Chronic pulmonary embolismthromboembolic pulmonary hypertension how to diagnose and treat in 2015? Sesja dydaktyczna Educational session Ablacja arytmii kiedy należy powiedzieć stop? Arrhythmia ablation when it is necessary to say stop? Sesja kardio-nefrodiabetologiczna Cardio-nephrodiabetologic session Czy kardiolog potrzebuje współpracy diabetologa i nefrologa? Does cardiologist need to cooperate with diabetologist and nephrologist? Sesja dydaktyczna Educational session Stenty bioreserbowalne. Korzyści, ograniczenia, ryzyko Bioresorbable scaffolds. Benefits, limitations, risks Sesja dydaktyczna Educational session Sercowo-płucny test wysiłkowy miejsce w nowoczesnej diagnostyce kardiologicznej Cardio-pulmonary exercise testing current position in cardiac diagnostic management Sesja specjalna Special session Zawsze zdrowa i piękna Always healthy and beautiful Sesja Jubileuszowa z okazji X-lecia Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK i Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Jubilee session to celebrate 10-year anniversary of Prevention and Epidemiology Section of PCS and Polish Forum for Cardiovascular Diseases Prevention Prewencja i Epidemiologia w Polsce w latach Prevention and epidemiology in Poland in Sesja specjalna Special session Aspekty analityczne oznaczania markerów kardiologicznych co klinicysta powinien wiedzieć? Analytical aspects of cardiac markers assessments What should clinician know? Kardioneurologia Cardioneurology Duet: serce i mózg o czym powinniśmy pamiętać? Duo: heart and brain what should we remember? Przerwa / Break 17:00-17:15 Przerwa / Break 17:00-17:15

4 czwartek / thursday czwartek 17:15-1:00 / thursday 17:15-1:00 SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL SALA ZABRZE / ZABRZE HALL SALA KATOWICE / KATOWICE HALL SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL SALA LUBLIN / LUBLIN HALL 17:15-19:10 Uroczysta Inaguracja Kongresu Conference Opening Ceremony 19:20-20:30 Sesja Prezesa PTK i Konsultantów Krajowych, i Przewodniczącego KNK Session of the President of PCS and the National Consultants and the Chairperson of the Congress Programme Committee Kardiologia w Polsce w latach , czego powinniśmy oczekiwać i co powinniśmy zrobić? Cardiology in Poland in , what should we expect and what should we do? 20:45-1:00 Spotkanie towarzyskie dla wszystkich uczestników Kongresu (Płyta Główna) / Get Together Party for All Participant (Main Hall) Spotkanie towarzyskie dla wszystkich uczestników Kongresu (Płyta Główna) / Get Together Party for All Participant (Main Hall)

5 09:00-10:30 SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL 09:00-10:30 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK Session of the PCS Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy Leki przeciwpłytkowe poza kwasem acetylosalicylowym czym dysponujemy? Antiplatelet drugs beyond aspirin what do we have? B. Wożakowska-Kapłon (Kielce), K. Filipiak (Warszawa) Sesja Sekcji Echokardiografii PTK Session of the PCS Working Group on Echocardiography Echokardiograficzna ocena wady zastawki mitralnej Echocardiography in mitral valve diseases A. Szyszka (Poznań), Z. Gąsior (Katowice), P. Lipiec (Łódź), E. Płońska-Gościniak (Szczecin) 1. Klopidogrel Clopidogrel R. Dąbrowski (Warszawa) 2. Tikagrelor Ticagrelor Z. Huczek (Warszawa) 3. Prasugrel Prasugrel M. Barylski (Łódź) 4. U mojego chorego nie zastosuję klasycznych leków przeciwpłytkowych In my patient I will not use classic antiplatelet drugs A. Mamcarz (Warszawa) W 001 W 002 W 003 W Anatomia echokardiograficzna zastawki mitralnej Echocardiographic anatomy of mitral valve A. Tomaszewski (Lublin) 2. Ocena stenozy mitralnej i kwalifikacja do PMBV Evaluation of mitral stenosis and selection for PMBV P. Szymański (Warszawa) 3. Ocena organicznej i czynnościowej niedomykalności mitralnej Evaluation of organic and functional mitral regurgitation O. Trojnarska (Poznań) 4. MitraClip kwalifikacja do zabiegu, monitorowanie i ocena po zabiegu MitraClip selection for intervention, monitoring and evaluation after intervention P. Pysz (Katowice) W 005 W 006 W 007 W Chirurgiczna plastyka zastawki mitralnej kwalifikacja do zabiegu, monitorowanie i ocena po zabiegu Plastic surgery of mitral valve selection for intervention, monitoring and evaluation after intervention J. Bąk (Rzeszów) W :30-10:45 Przerwa / Break 10:30-11:00-10:45 Przerwa / Break

6 09:00-10:30 SALA ZABRZE / ZABRZE HALL SALA Katowice / katowice HALL 09:00-10:30 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK Session of the PCS Working Group on Sports Cardiology Problemy kardiologii sportowej wieku rozwojowego Sports cardiology problems in children and adolescents B. Werner (Warszawa), H. Krysztofiak (Warszawa), A. Folga (Warszawa) Sesja Sekcji Krążenia Płucnego PTK Session of the PCS Working Group on Pulmonary Circulation Diagnostyka i terapia nadciśnienia płucnego zgodnie z najnowszymi wytycznymi ESC Diagnosis and therapy of pulmonary hypertension according to the new ESC guidelines A. Torbicki (Otwock), M. Kurzyna (Otwock), M. Ciurzyński (Warszawa) 1. Serce młodego sportowca co determinuje wielkość lewej komory serca? The heart of the young athlete what determines the size of the left ventricle? H. Krysztofiak (Warszawa) 2. Kardiomiopatia przerostowa jak rozpoznać u dzieci i młodzieży? Hypertrophic cardiomyopathy how to recognize in children and adolescents? L. Ziółkowska (Warszawa) 3. EKG w kwalifikacji do uprawiania sportu czy mamy kryteria dla dzieci i młodzieży? ECG in pre-participation screening do we have criteria for children and adolescents? B. Wójcicka-Urbańska (Warszawa) 4. Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia u dzieci i młodzieży czy ograniczają uprawianie sportu? Cardiac arrhythmias and conduction abnormalities in children and adolescents do they limit sport activity? A. Turska-Kmieć (Warszawa) W 010 W 011 W 012 W Tętnicze nadciśnienie płucne Arterial pulmonary hypertension E. Mroczek (Wrocław) 2. Nadciśnienie płucne związane z niewydolnością serca Pulmonary hypertension related to heart failure K. Mizia-Stec (Katowice) 3. Nadciśnienie płucne w przebiegu przewlekłych chorób płuc Pulmonary hypertension in the course of chronic lung diseases T. Mularek-Kubzdela (Poznań) 4. Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne Thromboembolic pulmonary hypertension G. Kopeć (Kraków) W 014 W 015 W 016 W :30-10:45 Przerwa / Break 10:30-11:00-10:45 Przerwa / Break

7 09:00-10:30 SALA Poznań / Poznań HALL SALA Łódź / Łódź HALL 09:00-10:30 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Magnetic Resonance Imaging and Computed Tomography Kiedy tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny serca zmieniają decyzje kliniczne? When do cardiac computed tomography and magnetic resonance change clinical decisions? C. Kępka (Warszawa), T. Miszalski-Jamka (Kraków, Wrocław) 1. Chory z bólem w klatce piersiowej? Patient with chest pain? C. Kępka (Warszawa) 2. Chory z niewydolnością serca? Patient with heart failure? K. Miszalski-Jamka (Zabrze) 3. Chory z powiększoną prawą komorą? Patient with enlarged right ventricle? Ł. Małek (Warszawa) W 018 W 019 W 020 Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Surgery Skrajna niewydolność krążenia Severe circulatory failure J. Sadowski (Kraków), M. Krejca (Katowice) 1. Chorzy kwalifikowani do przeszczepu serca, przeszczepu serca i płuc. Doświadczenia własne Patients selected for heart and lungs transplantation. Personal experience R. Przybylski (Zabrze) 2. Mechaniczne wspomaganie niewydolności krążenia, urządzenia typu LVAD. Doświadczenia własne Mechanical support in circulatory failure, LVAD devices, personal experience M. Kuśmierczyk (Warszawa) 3. Leczenie wad zastawkowych w niewydolności krążenia Treatment of valve disease in circulatory failure M. Deja (Katowice) W 022 W 023 W Wskazania do TK i MR serca perspektywa wytycznych ESC Indications to CT and MR of the heart according to ESC guidelines K. Dorniak (Gdańsk) W Rola rewaskularyzacji mięśnia sercowego w leczeniu niewydolności krążenia The role of revascularization of a heart in circulatory failure treatment M. Jemielity (Poznań) W :30-10:45 Przerwa / Break 10:30-11:00-10:45 Przerwa / Break

8 09:00-10:30 SALA Gdańsk / Gdańsk HALL SALA Szczecin / Szczecin HALL 09:00-10:30 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Niewydolności Serca PTK Session of the PCS Working Group on Heart Failure Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową sztuka rozpoznania i leczenia Heart failure with preserved ejection fraction - the art of diagnosis and treatment Przewodniczący / Chairperson: J. Nessler (Kraków) Sesja Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK Session of the PCS Working Group on Acute Cardiac Care and Resuscitation Chorzy z ostrym stanem kardiologicznym i schorzeniami współistniejącymi Patients with acute cardiac diseases and concomitant diseases B. Średniawa (Zabrze), M. Gierlotka (Zabrze) 1. Epidemiologia i rokowanie Epidemiology and prognosis M. Gruchała (Gdańsk) 2. Niejednorodna patofizjologia jak postawić rozpoznanie? It is not a single disease how to make the diagnosis? A. Gackowski (Kraków) 3. Czy potrafimy leczyć? Challenges in current treatment? T. Rywik (Warszawa) 4. Czy jest perspektywa nowych terapii? Any new treatment perspectives? P. Ponikowski (Wrocław) W 026 W 027 W 028 W Chory z niewydolnością serca i upośledzoną funkcją nerek Patient with heart failure and renal dysfunction P. Siwołowski (Wrocław) 2. Chory z ostrym zespołem wieńcowym i migotaniem przedsionków leczony DAnonVK Patient with acute coronary syndrome and atrial fibrillation treated with DAnonVK P. Góral (Warszawa) 3. Chory z zatorowością płucną i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc Patient with pulmonary embolism and chronic obstructive pulmonary disease A. Tycińska (Białystok) W 030 W 031 W Dane z Polskiego Rejestru Hipotermii Terapeutycznej w 2015 roku Data from Polish Register of Hypothermia in 2015 year Ł. Kołtowski (Warszawa) W :30-10:45 Przerwa / Break 10:30-11:00-10:45 Przerwa / Break

9 09:00-10:30 SALA Warszawa / Warszawa HALL SALA Lublin / Lublin HALL 09:00-10:30 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Wyzwania rehabilitacji kardiologicznej w roku 2015 Challenges in cardiac rehabilitation in 2015 J. Wolszakiewicz (Warszawa), Z. Eysymontt (Ustroń) Sesja Sekcji Choroby Serca u Kobiet PTK Session of the PCS Working Group of Women Heart Diseases Ostre stany kardiologiczne u kobiet w ciąży Acute cardiac conditions in pregnant women M. Klocek (Kraków), M. Peregud-Pogorzelska (Szczecin) 1. Czy wobec rozwijającej się dynamicznie kardiologii i kardiochirurgii rehabilitacja kardiologiczna jest nadal potrzebna? Do we still need cardiac rehabilitation when cardiology and cardiac surgery is developing so dynamically A. Wilczek-Banc (Katowice) 2. Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów w podeszłym wieku rosnący problem, nowe wyzwanie Cardiac rehabilitation in the oldest patients an increasing problem, new challange E. Smolis-Bąk (Warszawa) 3. Rola testu ergospirometrycznego w rehabilitacji kardiologicznej aktualne rekomendacje The role of ergospirometry test in cardiac rehabilitation current recommendations E. Piotrowicz (Warszawa) W 034 W 035 W Rozwarstwienie aorty w czasie ciąży trudności diagnostyczne i postępowanie Aortic dissection during pregnancy diagnostic difficulties and management Z. Kornacewicz-Jach (Szczecin) 2. Dekompensacja układu krążenia w przebiegu kardiomiopatii u kobiet w ciąży Decompensated heart failure in pregnant women with cardiomyopathy E. Nowalany-Kozielska (Zabrze) 3. Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia u ciężarnych postępowanie Cardiac arrhytmias and conduction disturbances in pregnant women management A. Kutarski (Lublin) 4. Ostry zespół wieńcowy u kobiety w ciąży Acute coronary syndrome in pregnant woman M. Janion (Kielce) W 037 W 038 W 039 W Zatorowość płucna czy diagnostyka i postępowanie jest inne u kobiet w ciąży? Pulmonary embolism is management different in pregnant women? A. Polewczyk (Kielce) W :30-10:45 Przerwa / Break 10:30-11:00-10:45 Przerwa / Break

10 10:45-12:15 SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL SALA Kraków / Kraków HALL 10:45-12:15 Sesja specjalna / Special session Sesja sekcji / Working group session Sesja Komisji Wytycznych i Szkolenia PTK Session of the PCS Committee on Guidelines and Education Najnowsze wytyczne ESC/PTK 2015 New ESC/PCS 2015 guidelines A. Torbicki (Otwock), D. Dudek (Kraków) Sesja Sekcji Rytmu Serca PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Arrhythmia Arytmia komorowa kiedy myśleć o Ventricular arrhythmia when to think about... J. Kaźmierczak (Szczecin), O. Kowalski (Zabrze) 1. Nadciśnienie płucne diagnostyka i postępowanie z punktu widzenia przewodniczącego grupy roboczej Pulmonary Hypertension diagnosis and management ESC Task Force Chairman s view N. Galie (Bologna) 2. Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST Management in acute coronary syndromes without ST segment elevation A. Budaj (Warszawa) W 042 W Ablacji Ablation P. Derejko (Warszawa) 2. Wszczepieniu (jednak) ICD ICD Implantation (in spite of all) A. Przybylski (Rzeszów) 3. Może tylko AAD? Maybe only AAD? R. Ochotny (Poznań) W 047 W 048 W Prewencja, diagnostyka i leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia Prevention, diagnosis and treatment of infective endocarditis J. Stępińska (Warszawa) W Może wystarczy kardiochirurgia? Maybe cardiac surgery will be enough? M. Jemielity (Poznań) W Postępowanie z pacjentami z arytmiami komorowymi i prewencja nagłej śmierci sercowej Management in patients with ventricular arrhythmia and prevention of sudden cardiac death R. Lenarczyk (Zabrze) W Diagnostyka i postępowanie w chorobach osierdzia Diagnosis and management in pericardial diseases P. Hoffman (Warszawa) W :15-12:30 Przerwa / Break 12:15 10:30-11:00-12:30 Przerwa / Break

11 10:45-12:15 SALA Zabrze / Zabrze HALL SALA Katowice / Katowice HALL 10:45-12:15 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK Session of the PCS Working Group on Nuclear Cardiology Kardiologia Nuklearna w Praktyce Klinicznej Nuclear cardiology in clinical practice A. Kaźmierczak-Dziuk (Warszawa), W. Szot (Kraków) 1. Nowe możliwości diagnostyczne kardiologii nuklearnej New diagnostic possibilities in nuclear cardiology L. Królicki (Warszawa) W 051 Sesja Klubu 30 PTK i Akademii Młodych Uczonych i Artystów Session of the PCS Club 30 Working Group and Academy of Young Scholars and Artists Oblicza medycyny w sztuce. Konkurs wiedzy o związkach medycyny ze sztuką Faces of arts in medicine. Knowledge competition on relations between arts and medicine K. Stolarz-Skrzypek (Kraków), E. A. Jankowska (Wrocław), P. Burchardt (Poznań), M. Grabowski (Warszawa), B. Skowron (Wrocław), Ł. Huculak (Wrocław) 2. Standardy diagnostyczne w kardiologii nuklearnej w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Diagnostic guidelines on nuclear cardiology in Europe and United States of America M. Kostkiewicz (Kraków) 3. PET-CT czy PET-MR w diagnostyce schorzeń serca? PET-CT or PET-MR in heart disease diagnosis? M. Dziuk (Warszawa) W 052 W Malarstwo, rzeźba i architektura Painting, sculpture and architecture K. Stolarz-Skrzypek (Kraków), P. Burchardt (Poznań), R. Główczyńska (Warszawa), Ł. Huculak (Wrocław) 2. Literatura i filozofia Literature and philosophy B. Skowron (Wrocław), A. Tomaszuk-Kazberuk (Białystok), Ł. Krzych (Zabrze) W 054 W Muzyka Music E. A. Jankowska (Wrocław), A. Prejbisz (Warszawa) W :15-12:30 Przerwa / Break 12:15 10:30-11:00-12:30 Przerwa / Break

12 10:45-12:15 SALA Poznań / Poznań HALL SALA Łódź / Łódź HALL 10:45-12:15 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK Session of the PCS Working Group on Pediatric Cardiology Przełożenie wielkich pni tętniczych od płodu do dorosłego Transposition of the great arteries from fetus to adult B. Werner (Warszawa), J. Różański (Warszawa), A. Siwińska (Poznań) Sesja Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK Session of the PCS Working Group on Experimental Cardiology Choroby zastawek serca badania podstawowe i ich perspektywy kliniczne Valvular diseases experimental research and clinical prospects Przewodniczący / Chairperson: T. Wierzba (Gdańsk) 1. Diagnostyka prenatalna przełożenia wielkich pni tętniczych co zmieniło się w ostatnich 10 latach? Prenatal diagnosis of TGA what has changed over the last 10 years? J. Szymkiewicz-Dangel (Warszawa) 2. Kardiochirurgiczne leczenie przełożenia wielkich pni tętniczych wyniki wczesne i odległe po korekcji anatomicznej Arterial switch operation early and late results J. Moll (Łódź) 3. Opieka nad dzieckiem, nastolatkiem i młodym dorosłym po korekcji anatomicznej przełożenia wielkich pni tętniczych Postoperative care after arterial switch operation in children, teenagers and young adults J. Białkowski (Zabrze) W 057 W 058 W 059 Ekspert / Expert: M. Deja (Katowice) 1. Nowe spojrzenie na przemiany biochemiczne w zastawkach aortalnych New insight into biochemistry of aortic valves R. Smoleński (Gdańsk) 2. Mechanizm wczesnej i późnej dysfunkcyjności zastawki implantowanej przezskórnie w pozycję aortalną Mechanism of early and late valvular dysfunction after transcatheter aortic valve implantation (TAVI) J. Zalewski (Kraków) 3. Nowe kierunki rozwoju biologicznych protez zastawki aortalnej New directions in development of biological aortic valve prostheses P. Siondalski (Gdańsk) W 061 W 062 W Losy pacjentów po operacjach Mustarda/ Senninga Adult patient after atrial baffle repair for TGA in childhood remote outcomes O. Trojnarska (Poznań) W Przedkliniczna ocena przezcewnikowych zastawek aortalnych oraz implikacje kliniczne Insights from preclinical evaluation of transcatheter aortic valve replacement systems and clinical implications P. Buszman (Katowice) W :15-12:30 Przerwa / Break 12:15 10:30-11:00-12:30 Przerwa / Break

13 10:45-12:15 SALA Gdańsk / Gdańsk HALL SALA Gdańsk / Gdańsk HALL 10:45-12:15 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK PCS Association of Cardiovascular Interventions Zastawka dla życia nowe nadzieje dla chorych ze stenozą aortalną Valve for Life new hopes for patients with aortic stenosis J. Legutko (Kraków), A. Ochała (Katowice) 1. Wprowadzenie Introduction A. Witkowski (Warszawa) 2. Aktualne wskazania do przezskórnego leczenia ciężkiej stenozy aortalnej punkt widzenia kardiochirurga Current indications for percutaneous treatment of severe aortic stenosis cardiac surgeon point of view M. Krejca (Katowice) 3. Aktualne wskazania do przezskórnego leczenia ciężkiej stenozy aortalnej punkt widzenia kardiologia inwazyjnego Current indications for percutaneous treatment of severe aortic stenosis interventional cardiologist point of view M. Grygier (Poznań) W 065 W 066 W Wskazania do PCI przed TAVI czy FFR ma znaczenie? Indications for PCI before TAVI has FFR any value? J. Legutko (Kraków) 7. Nowe systemy TAVI nadzieja na lepsze wyniki New devices for TAVI hope for better results A. Ochała (Katowice) 8. Walwuloplastyka stenozy aortalnej u dzieci z dysplastyczną zastawką Balloon aortic valvuloplasty for children with aortic valve dysplasia T. Moszura (Łódź) 9. Kluczowe informacje do zapamiętania. Założenia i cele Programu Zastawka dla życia w Polsce Key take-home messages. Rationale and purposes of the Valve for Life Program in Poland D. Dudek (Kraków), A. Witkowski (Warszawa) W 069 W 070 W 071 W Dyskusja i konsensus Disscusion and consensus 5. Ocena nieinwazyjna przed, w trakcie oraz po TAVI TTE, TEE, Angio TK Non-invasive assessment before, during and after TAVI TEE, TTE, Angio TK P. Pysz (Katowice) W :15-12:30 Przerwa / Break 12:15 10:30-11:00-12:30 Przerwa / Break

14 10:45-12:15 SALA Szczecin / Szczecin HALL SALA Warszawa / Warszawa HALL 10:45-12:15 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK Session of the PCS Working Group on Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine Ocena RBBB w różnych sytuacjach klinicznych to wciąż sztuka! RBBB evaluation in different clinical situations this is still art J. Wranicz (Łódź), R. Baranowski (Warszawa) 1. RBBB kryteria diagnostyczne RBBB diagnostic criteria M. Kurpesa (Łódź) 2. RBBB w ostrych stanach kardiologicznych RBBB in acute cardiac syndromes P. Kukla (Gorlice) W 073 W 074 Sesja Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK Session of the PCS Working Group on Valvular Heart Disease Ryzyko operacji wad zastawkowych, jak oceniać, o czym pamiętać Risks ofvalvular heart disease surgery T. Kukulski (Zabrze), M. Komar (Kraków), P. Szymański (Warszawa) 1. Skale ryzyka, szczególne populacje chorych Risk scales, special patient populations T. Hryniewiecki (Warszawa) 2. Ryzyko związane z zabiegami na zastawce aortalnej, szczególne powikłania zabiegu Particular risks and complilcations associated with aortic valve surgery A. Gackowski (Kraków) W 078 W RBBB w niewydolności serca RBBB in heart failure I. Cygankiewicz (Łódź) 4. RBBB maska zaburzeń depolaryzacji i repolaryzacji w chorobach genetycznie uwarunkowanych RBBB mask of depolarization and repolarization disturbances in genetic disorders E. Biernacka (Warszawa) 5. RBBB w przewlekłych chorobach serca RBBB in chronic heart diseases K. Szydło (Katowice) W 075 W 076 W Ryzyko związane z zabiegami na zastawce mitralnej, szczególne powikłania zabiegu Particular risks and complilcations associated with mitral valve surgery K. Mizia-Stec (Katowice) 4. Ryzyko związane z zabiegami na zastawce trójdzielnej, szczególne powikłania zabiegu Particular risks and complilcations associated with tricuspid valve surgery J. Kasprzak (Łódź) W 080 W :15-12:30 Przerwa / Break 12:15 10:30-11:00-12:30 Przerwa / Break

15 10:45-12:15 SALA Lublin / Lublin HALL SALA Wrocław / Wrocław HALL 12:30-14:00 Sesja sekcji / Working group session Sesja satelitarna / Satellite session Sesja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK Session of the PCS Working Group on Congenital Heart Disease in Young and Adults Dorosły z wrodzoną wadą serca trudne przypadki kliniczne Adult with congenital heart disease difficult clinical cases A. Klisiewicz (Warszawa), L. Tomkiewicz-Pająk (Kraków) 1. Wybory Zarządu Sekcji, sprawozdanie z działalności w latach Working Group board election, activities report in L. Tomkiewicz-Pająk (Kraków) 2. Chory z zespołem niedorozwoju lewego serca po operacji, z ostrym zespołem wieńcowym Patient with hypoplastic left heart after surgery, with acute coronary syndrome J. Moll (Łódź) 3. Dylematy u pacjenta po operacji Rastelliego Dilemmas in patient after Rastelli procedure W. Wróbel (Katowice), K. Mizia-Stec (Katowice) W 082 W 083 W 084 Sesja satelitarna Abbott Satellite session organized by Abbott Kardiologia XXI wieku innowacyjne terapie naczyniowe BVS (Bioresorbable Vascular Scaffold). Jeden pacjent wiele zadań czyli o zaletach współpracy Debata Ekspertów Cardiology of XXI century novel vascular therapies bioresorbable vascular scaffold One patient, many challenges which is about merits of collaboration Experts Debate J. Stępińska (Warszawa), P. Hoffman (Warszawa) 1. Otwarcie Opening 2. Kardiolog interwencyjny: Stenty bioresorbowalne jako innowacja leczenia choroby niedokrwiennej serca Interventional Cardiologist: Bioresorbabale scaffolds as the innovation of the CAD treatment D. Dudek (Kraków) 3. Kardiolog zachowawczy: BVS jak zmienia odległe rokowania pacjenta z OZW General Cardiologist: BVS how it changes the long-term prognosis of the patient with ACS S. Grajek (Poznań) W 086 W Chory po operacji Fontan kiedy konwersja? Patient after Fontan procedure when to do conversion? J. Rybicka (Warszawa) W Kardiochirurg: Żelazne serce czy to już historia? Heart surgeon: Iron Heart is this the history? J. Sadowski (Kraków) 5. Podsumowanie debata typu okrągły stół Summary Debate a round table W Take home message Take home message 12:15-12:30 Przerwa / Break

16 12:30-14:00 SALA Kraków / Kraków HALL SALA Zabrze / Zabrze HALL 12:30-14:00 Sesja satelitarna / Satellite session Sesja specjalna / Special session Sesja satelitarna Boehringer Ingelheim Satellite session organized by Boehringer Ingelheim DAnonVKA fakty i mity DAnonVKA facts and myths Z. Kalarus (Zabrze), W. Banasiak (Wrocław) Prace studenckie Students articles Prace studenckie nagrodzone podczas Ogólnopolskich Konferencji Studenckich Students articles rewarded during Polish Conferences for Students 1. DAnonVKA lek preferowany w migotaniu przedsionków fakt czy mit? DAnonVKA drug preferred in atrial fibrillation fact or myth? K. Filipiak (Warszawa) 2. DAnonVKA lek z wyboru w zatorowości płucnej fakt czy mit? DAnonVKA drug of a choice in pulmonary embolism fact or myth? P. Pruszczyk (Warszawa) 3. DAnonVKA terapia bezpieczna fakt czy mit? DAnonVKA safe therapy fact or myth? B. Wożakowska-Kapłon (Kielce) W 089 W 090 W 091 Jury: M. Grabowski (Warszawa), W. Wojakowski (Katowice), M. Gruchała (Gdańsk), T. Rakowski (Kraków) 1. Praca nagrodzona podczas XXIX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku: Akustyczne bodźce stresowe w życiu codziennym czy osoby związane ze środowiskiem medycznym postrzegają je inaczej? Article rewarded during 24th National Students Cardiology Conference in Gdansk: Acoustic stress stimuli in daily life do individuals associated with medical community perceive them differently? M. Stępkowski, M. Czajkowski (Wrocław) 2. Praca nagrodzona podczas International Medical Students Conference w Krakowie: Ocena wpływu czynników meteorologicznych na występowanie kardiomiopatii takotsubo Article rewarded during International Medical Students Conference in Cracow: Evaluation of the influence of the meteorological factors on incidence of takotsubo cardiomyopathy A. Przystup, A. Rożnowska, A. Nowacka (Gdańsk) U 001 U 002

17 12:30-14:00 SALA Zabrze / Zabrze HALL SALA Zabrze / Zabrze HALL 12:30-14:00 Sesja specjalna / Special session Sesja specjalna / Special session 3. Praca nagrodzona podczas New Frontiers in Interventional Cardiology w Krakowie: Stosunek wymiaru wysokość zastawki Tebeziusza/ujście zatoki wieńcowej (H/D-Ratio) jako wskaźnik określający morfologiczny kształt zastawki oceniany w wielorzędowej tomografii komputerowej Article rewarded during New Frontiers in Interventional Cardiology in Cracow: The Thebesian valve height/coronary sinus ostium diameter ratio (H/D-Ratio) as a new indicator for specifying the morphological shape of the valve itself in multisliced computed tomography M. Hołda, M. Koziej (Kraków) 4. Praca nagrodzona podczas 10th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists oraz XX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych we Wrocławiu: Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe pacjentów poddawanych implantacji urządzeń do elektroterapii - doniesienie wstępne Article rewarded during 10th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists and 20th National Students Scientific Groups Conference in Wroclaw: Antiplatelet and anticoagulation therapy in patients undergoing electrophysiological device implantation a preliminary study S. Sławek (Poznań) 5. Praca nagrodzona podczas Juvenes Pro Medicina w Łodzi: Ostre uszkodzenie nerek u pacjentów z ostrą niewydolnością serca Article rewarded during Juvenes Pro Medicina in Lodz: Acute kidney injury in patients with acute heart failure E. Dąbrowska (Gdańsk), S. Okoye (Gdańsk), A. Warmowska-Dawid (Olsztyn), M. Gruchała (Gdańsk) U 003 U 004 U Praca nagrodzona podczas 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists: Ablacja drogi dodatkowej bez użycia fluoroskopii Article rewarded during 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists: Excluding fluoroscopy exposure during cathether ablation procedures for accessory pathway A. Gąsecka (Warszawa) 7. Praca nagrodzona podczas X Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu: Wartość prognostyczna stosunku trombocytów do limfocytów w ocenie rokowania pacjentów z niewydolnością serca Article rewarded during 10th International Medical Students Cardiology Congress in Zabrze: The predictive value of platelet-lymphocyte ratio (PLR) in the assessment of patients with heart failure G. Rempega, P. Rajwa, K. Suliga, M. Brzezina, Z. Kułaczkowska, J. Tyras, B. Bijata-Blazel (Zabrze) 8. Praca nagrodzona podczas 15th International Congress of Young Medical Scientists w Poznaniu: Znajomość czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród pacjentów z chorobą wieńcową lub jej czynnikami ryzyka Article rewarded during 15th International Congress of Young Medical Scientists in Poznan: Knowledge on cardiovascular risk factors in patients with coronary artery disease or its risk factors M. Szymonowicz, L. Khachatryan, P. Pieczka, T. Rynkiewicz, A. Smalarz, S. Kostyra (Kraków) U 006 U 007 U 008

18 12:30-14:00 SALA Zabrze / Zabrze HALL SALA Katowice / Katowice HALL 12:30-14:00 Sesja specjalna / Special session Sesja specjalna / Special session 9. Praca nagrodzona podczas X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach: Ocena aktywności fizycznej i obecności czynników ryzyka miażdżycy u studentów pierwszego roku medycyny doniesienie wstępne Article rewarded during 10th International and 15th Multidivisional Scientific Congress of Medical Students in Katowice: Assessment of physical activity and coronary atherosclerosis risk factors occurrence in first year medicine students preliminary results P. Skorus (Katowice) 10. Praca nagrodzona podczas XXIX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku: Czynniki związane z niepowodzeniem rotablacji u chorych z intensywnymi zwapnieniami w tętnicach wieńcowych Article rewarded during 24th National Students Cardiology Conference in Gdansk: Factors associated with rotational atherectomy procedural failure in patients with calcified coronary arteries R. Reguła (Zabrze), K. Bujak (Zabrze), R. Pakuła (Zabrze) U 009 U 010 Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK w dziedzinie nauki kliniczne Session of original articles nominated for the prize of the PCS Scientific Committee field of clinical sciences Nauki Kliniczne Clinical sciences Jury: A. Gackowski (Kraków), J. Kasprzak (Łódź), G. Opolski (Warszawa), M. Janion (Kielce), K. Mizia-Stec (Katowice) 1. Rokowanie odległe i czynniki wpływające na śmiertelność 3-letnią chorych wypisanych do domu po zawale serca analiza połączonych ogólnopolskich rejestrów PL-ACS I AMI-PL Long-term outcomes and predictors of 3-year mortality after discharge home from acute myocardial analysis of joined databases PL-ACS and AMI-PL national registries M. Gąsior (Zabrze), M. Gierlotka (Zabrze), B. Wojtyniak (Warszawa), P. Hoffman (Warszawa), G. Opolski (Warszawa), K. Chlebus (Gdańsk), Z. Kalarus (Zabrze), M. Zembala (Zabrze), L. Poloński (Zabrze), T. Zdrojewski (Gdańsk) 2. Miejsce i przyczyny zgonu chorych po zawale serca w ciągu 3 lat od wypisu w zależności od płci i wieku (analiza z rejestru AMI-PL) Age and gender differences in place and causes of deaths of acute myocardial infarction in-patients in a 3-year observation after discharge (from nationwide AMI-PL study) M. Gierlotka (Zabrze), B. Wojtyniak (Warszawa), T. Zdrojewski (Gdańsk), M. Gąsior (Zabrze), L. Poloński (Zabrze), Ł. Wierucki (Gdańsk), M. Zembala (Zabrze), Z. Kalarus (Zabrze), M. Wysocki (Warszawa), G. Opolski (Warszawa) U 011 U 012

19 12:30-14:00 SALA Katowice / Katowice HALL SALA Poznań / Poznań HALL 12:30-14:00 Sesja specjalna / Special session Sesja specjalna / Special session 3. Który pacjent wypisywany do domu z frakcją wyrzutową lewej komory serca <= 40% i kiedy umiera po zawale serca (3-letnia obserwacja z połączonych ogólnopolskich rejestrów PL-ACS i AMI-PL) Which patient with left ventricular ejection fraction <= 40% and when die during 3 years after discharge home from acute myocardial infarction - analysis of joined databases PL-ACS and AMI-PL national registries M. Gąsior (Zabrze), M. Gierlotka (Zabrze), B. Wojtyniak (Warszawa), P. Hoffman (Warszawa), G. Opolski (Warszawa), K. Chlebus (Gdańsk), Z. Kalarus (Zabrze), M. Zembala (Zabrze), L. Poloński (Zabrze), T. Zdrojewski (Gdańsk) 4. Małoinwazyjna wymiana zastawki aortalnej z dostępu przez górną ministernotomię zapewnia znakomite wyniki analiza ponad 400 przypadków Minimally invasive aortic valve replacement through upper-hemisternotomy approach provides excellent outcomes our experience with over 400 cases M. Kaczmarczyk, M. Zembala, K. Filipiak, W. Karolak, J. Wojarski, T. Hrapkowicz, R. Przybylski, S. Pawlak, M. Zembala (Zabrze) 5. Podwójna terapia przeciwpłytkowa przed zabiegiem przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) wpływ na powikłania krwotoczne Pre-procedural dual antiplatelet therapy and bleeding events following transcatheter aortic valve implantation (TAVI) Z. Huczek (Warszawa), J. Kochman (Warszawa), M. Grygier (Poznań), R. Parma (Katowice), R. Wilimski (Warszawa), A. Ochała (Warszawa), M. Lesiak (Poznań), A. Olaśińska-Wiśniewska (Poznań), M. Grabowski (Warszawa), K. Filipiak (Warszawa), G. Opolski (Warszawa) U 013 U 014 U 015 Sesja plakatowa prac nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Poster Session of articles nominated for the prize of the PSC Scientific Committe Jury: J. Białkowski (Zabrze), M. Kurpesa (Łódź), P. Kukla (Gorlice), J. Nessler (Kraków), M. Krejca (Katowice), M. Grygier (Poznań) 1. Znaczenie kliniczne migotania przedsionków wikłającego zawał serca z uniesieniem odcinka ST zależy od lokalizacji zawału i czasu wystąpienia arytmii obserwacje z 10-letniego badania prospektywnego The clinical impact of atrial fibrillation complicating ST-segment elevation myocardial infarction depends on location of infarction and timing of arrhythmia data from a 10-year prospective study T. Podolecki, P. Chodor, M. Mazurek, T. Zielińska, Z. Kalarus, R. Lenarczyk, J. Kowalczyk, E. Jędrzejczyk-Patej, P. Francuz, A. Świątkowski (Zabrze) 3. Obraz kliniczny kardiomiopatii z niescalenia u pacjentów w wieku rozwojowym doświadczenia jednoośrodkowe The clinical manifestation of Non-compaction Cardiomyopathy in the developmental period a single center experience J. Rycaj, A. Wierzyk, L. Litwin, S. Pawlak, J. Śliwka, J. Białkowski (Zabrze) P Wyniki zabiegu stentowania tętnicy szyjnej w grupie chorych wymagających pilnego zabiegu kardiochirurgicznego Carotid artery stenting prior to the urgent cardiac surgery a hybrid treatment strategy K. Dzierwa, P. Pieniążek, Ł. Tekieli, T. Przewłocki, J. Piątek, J. Konstanty-Kalandyk, M. Trystuła, M. Wójcik-Pędziwiatr, P. Podolec, K. Żmudka (Kraków) P 002 P 003

20 12:30-14:00 SALA Poznań / Poznań HALL SALA Poznań / Poznań HALL 12:30-14:00 Sesja specjalna / Special session Sesja specjalna / Special session 4. Częstość stosowania antagonistów receptora mineralokortykoidowego u pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną funkcją skurczową lewej komory w Polsce (rejestr DATA-HELP) Mineralocorticoid receptor antagonists treatment in heart failure patients with reduced ejection fraction in Poland (DATA-HELP registry) M. Drozd (Wrocław), B. Kurian (Warszawa), W. Banasiak (Wrocław), P. Ponikowski (Wrocław), E. A. Jankowska (Wrocław) 5. Infekcje związane z wszczepialnymi urządzeniami stymulującymi wnioski wynikające z zabiegów przezżylnego usuwania elektrod. U jakiego odsetka pacjentów wdrażane jest niewłaściwe postępowanie przed procedurą? Cied Infections the lesson from lead extraction.how many patients are managed improperly before the procedure? A. Kutarski (Lublin), M. Czajkowski (Lublin), M. Polewczyk (Kielce), A. Polewczyk (Kielce), A. Polewczyk (Kielce) 6. Duże powikłania zabiegów przezżylnego usuwania elektrod dane oparte na analizie 1767 procedur Major transvenous lead extraction complications appearence and management an analysis of 1767 procedures A. Kutarski (Lublin), M. Polewczyk (Kielce), M. Czajkowski (Lublin), A. Polewczyk (Kielce), A. Polewczyk (Kielce) P 004 P 005 P Ostre zespoły wieńcowe w populacji młodych kobiet. Wyniki Rejestru ORPKI Acute coronary syndromes in young Polish women. Data from Polish National PCI Registry T. Pawłowski (Warszawa), R. Gil (Warszawa), Z. Siudak (Kraków), A. Ochała (Katowice), K. Żmudka (Kraków), M. Lesiak (Poznań), S. Dobrzycki (Białystok), J. Legutko (Kraków), D. Dudek (Kraków) 9. Pierwsza polska analiza leczenia ciężkiej niewydolności krążenia u dzieci z zastosowaniem mechanicznego wspomagania serca komorami typu BerlinHeart First Polish analysis of the treatment of severe heart failure in children with BerlinHeart assist device S. Pawlak (Zabrze), R. Przybylski (Zabrze), J. Śliwka (Zabrze), A. Grzybowski (Zabrze), A. Wierzyk (Zabrze), J. Rycaj (Zabrze), J. Białkowski (Zabrze), M. Zembala (Zabrze), J. Skalski (Kraków), B. Maruszewski (Warszawa) 10. Wczesne wyniki leczenia zwężeń tętnic płucnych u dzieci poprzez implantacje Valeo Balloon Expandable Vascular Stents Single center early experience with Valeo Balloon Expandable Vascular Stents in treatment of pulmonary arteries stenosis in small children G. Brzezińska-Rajszys, B. Rewers, M. Zubrzycka, A. Koleśnik, A. Kansy, M. Kowalczyk, W. Kawalec, B. Maruszewski (Warszawa) P 008 P 009 P Wskazania do usuwania elektrod a obecność pozostałości łącznotkankowych w badaniu echokardiograficznym po zabiegu przezżylnego usuwania elektrod Indications for removal of the leads and the presence of residues of connective echocardiography after surgery transvenous lead extraction A. Tomaszewski (Lublin), M. Poterała (Radom), A. Kutarski (Lublin), M. Tomaszewski (Lublin), W. Brzozowski (Lublin) P 007

21 12:30-14:00 SALA Łódź / Łódź HALL SALA Łódź / Łódź HALL 12:30-14:00 Sesja specjalna / Special session Sesja specjalna / Special session Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK prace studenckie Session of original articles nominated for the prize of the PCS Scientific Committee students articles Prace studenckie Students articles 5. Leczenie przeciwzakrzepowe antagonistami witaminy K u chorych z migotaniem przedsionków i zaburzenia funkcji poznawczych Anticoagulation therapy with VKA in patients with atrial fibrillation and cognitive disorders. S. Zyzak, Ł. Krewko (Łódź) U 020 Jury: E. A. Jankowska (Wrocław), Z. Siudak (Kraków), P. Buszman (Katowice), Ł. Kołtowski (Warszawa) 1. Przekonania dotyczące stresu warunkują reakcję fizjologiczną na stresory akustyczne u młodych, zdrowych mężczyzn Beliefs about stress determine hemodynamic and ventilatory responses to acoustic stressor in young and healthy men M. Czajkowski, M. Stępkowski, A. Siennicka, S. Tubek (Wrocław) U Akustyczne bodźce stresowe w życiu codziennym czy osoby związane ze środowiskiem medycznym postrzegają je inaczej? Acoustic stress stimuli in daily life do individuals associated with medical community perceive them differently? M. Stępkowski, M. Czajkowski, S. Tubek, A. Siennicka (Wrocław) U Czy płeć lekarza wpływa na sposób leczenia kobiet i mężczyzn z przewlekłą, skurczową niewydolnością serca? Gender Issues and the management of chronic heart failure A. Siennicka, A. Drapiewski, M. Dzięgała, M. Łobos (Wrocław) U Leczenie i rokowanie chorych z zawałem mięśnia sercowego bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych Treatment and prognosis of patients presenting with myocardial infarction and nonobstructive coronary artery disease A. Lis, A. Błaszczyk, M. Klepuszewski, P. Soczomowski, M. Johansson (Wrocław) U Czy istnieje zależność między grubością kompleksu intimamedia tętnic szyjnych, wskaźnikiem kostkowo-ramiennym a SYNTAX score? Is there any correlation between Carotid Artery Ultrasound, Ankle Brachial Index and SYNTAX Score? T. Bryk, M. Wrońska, T. Tokarek, A. Krawczyk, J. Frydrych, J. Konieczyński (Kraków) U 019

22 12:30-14:00 SALA Gdańsk / Gdańsk HALL SALA Gdańsk / Gdańsk HALL 12:30-14:00 Sesja specjalna / Special session Sesja specjalna / Special session Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI) co powinniśmy wiedzieć w roku 2015 Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) What should we know in 2015 A. Ochała (Katowice), B. Kapelak (Kraków) 1. Kto jest właściwym kandydatem do zabiegów TAVI w Polsce? Opinia kardiologa Who is the right candidate for TAVI in Poland? Cardiologist opinion J. Kochman (Warszawa) 2. Kto jest właściwym kandydatem do zabiegów TAVI w Polsce? Opinia kardiochirurga Who is the right candidate for TAVI in Poland? Cardio surgeon opinion M. Zembala (Zabrze) W 092 W Jaki dostęp naczyniowy uwagi chirurga naczyniowego w trosce o redukcje powikłań u chorego Which vascular access vascular surgeon comments and concerns regarding reduction in complication rate R. Walas (Zabrze) 7. Jakie leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe zalacam chorym po TAVI Which anticoagulants and antiplatelet treatment I recommend in patients after TAVI K. Czerwińska (Warszawa), J. Stępińska (Warszawa) W 097 W Jak korzystać z badań obrazowych w kwalifikacji do zabiegów TAVI How to use imaging techniques in qualifications to TAVI procedures D. Sorysz (Kraków) W Kiedy geriatra pomoże w ocenie chorego w kwalifikacji do zabiegu TAVI When geriatrician can be help in patient evolution in qualification to TAVI procedure M. Fedyk-Łukasik (Kraków) W Jaki dostęp naczyniowy opinia kardiologa Which vascular access cardiologist opinion K. Reczuch (Wrocław) W 096

9 00 10 30 Sala 1 / ROOM 1

9 00 10 30 Sala 1 / ROOM 1 CZWARTEK THURSDAY 9 00 10 30 Sala 1 / ROOM 1 Przed południem / morning 2014 09 18 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Rytmu Serca PTK Working Group on Heart Rhythm Dziś i jutro elektroterapii

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal

SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal Polish Heart Journal Impact Factor: 0,536 Wrzesień 2013, tom 71 / September 2013, volume 71 SUPLEMENT VI XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 17 th International Congress

Bardziej szczegółowo

Thursday, 28 May 2015 09:00-10:30 NOVEL ANTIPLATELET AND ANTITHROMBOTIC DRUGS A REAL PROGRESS OR JUST A WHIM OF WEALTH?

Thursday, 28 May 2015 09:00-10:30 NOVEL ANTIPLATELET AND ANTITHROMBOTIC DRUGS A REAL PROGRESS OR JUST A WHIM OF WEALTH? Program Thursday, 28 May 2015 ROOM 2 09:00-10:30 NOVEL ANTIPLATELET AND ANTITHROMBOTIC DRUGS A REAL PROGRESS OR JUST A WHIM OF WEALTH? Moderators: Andrzej Budaj (Warsaw), Wiktor Kuliczkowski (Wroclaw),

Bardziej szczegółowo

New Frontiers. Cardiology. Interventional

New Frontiers. Cardiology. Interventional New Frontiers in Interventional Cardiology Interventional 14th Cardiology Workshop 27 th - 30 th November 2013 Krakow Poland 1 14 th Interventional Cardiology Workshop New Frontiers in Interventional

Bardziej szczegółowo

New. Frontiers. in Interventional. December 3 rd - 6 th 2014 Krakow Poland15th. Interventional. Cardiology. Workshop

New. Frontiers. in Interventional. December 3 rd - 6 th 2014 Krakow Poland15th. Interventional. Cardiology. Workshop New Frontiers in Interventional Cardiology December 3 rd - 6 th 2014 Krakow Poland15th Interventional Cardiology Workshop 15 th Jubilee Interventional Cardiology Workshop New Frontiers in Interventional

Bardziej szczegółowo

International Congress on Valvular Heart Disease

International Congress on Valvular Heart Disease International Congress on Valvular Heart Disease ICVHD 2003 8-10 May 2003, Kraków, Poland Contents Welcome Address Committees General Information Sponsors Programme - at - a - Glance Satellite Sessions

Bardziej szczegółowo

Wednesday, December 3, 2014 10.00-18.00

Wednesday, December 3, 2014 10.00-18.00 Wednesday, December 3, 2014 10.00-18.00 2 nd Left Main Summit at the 15 th Jubilee New Frontiers in Interventional Cardiology 2014 Venue: International Conferencing and Entertainment (ICE) 17 Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M M E. 17 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions

P R O G R A M M E. 17 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions P R O G R A M M E 17 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions April 17-19 2013, Warsaw InterContinental Hotel, 49 E. Plater St., Warsaw, Poland Dear Colleagues, Warsaw, April 10, 2013 We have

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M M E. 18 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions

P R O G R A M M E. 18 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions 18 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions P R O G R A M M E April 9-11 2014, Warsaw InterContinental Hotel, 49 E. Plater St., Warsaw, Poland In compliance with EBAC/ EACCME guidelines, all speakers/

Bardziej szczegółowo

19 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions Tuesday, 14 th April 2015

19 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions Tuesday, 14 th April 2015 19 th Warsaw Course on Cardiovascular Interventions Tuesday, 14 th April 2015 10:00-11:00 Press Conference. BOARDROOM 12:30-14:00 Room A. Satellite Lunch Symposium 1. (Session in Polish) Absorb w codziennej

Bardziej szczegółowo

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015 XXI Konferencja Szkoleniowa i XVII Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE Program szczegółowy Środa, 04.03.2015 Sala A - Tatry 1 18:00-19:00 przewodniczy:

Bardziej szczegółowo

Sesja Rehabilitacyjna organizowana przy współpracy Katedry i Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Sesja Rehabilitacyjna organizowana przy współpracy Katedry i Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Organizatorzy: Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej w u Stowarzyszenie COR - Kardiochirurgia a Kardiochirurgia a sp. z o.o. Sesja Rehabilitacyjna organizowana przy współpracy Katedry

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 1, 128 140 Waldemar Brola, Małgorzata Fudala Profilaktyka udaru mózgu

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO, Z poważaniem Prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

SZANOWNI PAŃSTWO, Z poważaniem Prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz SZANOWNI PAŃSTWO, tradycyjnie już letni numer Kardioprofilu towarzyszy ważnemu wydarzeniu w naszym środowisku. To coroczne, czerwcowe spotkanie XI już Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej. Gorąco

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Łączymy wyrazy szacunku. Dr med. Agnieszka Serafin

Szanowni Państwo! Łączymy wyrazy szacunku. Dr med. Agnieszka Serafin Szanowni Państwo! Z przyjemnością zapraszamy do udziału w VII Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kardiologia Prewencyjna 2014 - wytyczne, wątpliwości,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I STRESZCZENIA

PROGRAM I STRESZCZENIA PROGRAM I STRESZCZENIA ZŁOCI SPONSORZY: BIOTRONIK BOSTON SCIENTIFIC MEDTRONIC ST. JUDE MEDICAL SPONSORZY: BOEHRINGER INGELHEIM FIRMY WSPIERAJĄCE: BARD, BIOSENSE-WEBSTER, GE, HAGMED,HAMMERMED, ITAM, POLPHARMA,

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! Trafia do was ostatni w 2012 roku numer Kardiologii Inwazyjnej, oficjalnie już gazety informacyjnej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Mam nadzieję, że zdecydowana

Bardziej szczegółowo

5 7 CZERWCA 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

5 7 CZERWCA 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 5 7 CZERWCA 2014 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY ORGANIZATOR Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów ul. Płocka 26 01-138 Warszawa KOMITET NAUKOWY Prof. Wojciech Dyszkiewicz Przewodniczący Doc. Damian Czyżewski

Bardziej szczegółowo

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Wpłynęło: 23.08.2008 Poprawiono: 26.08.2008 Zaakceptowano: 3.09.2008 Wpływ częstości rytmu serca na powikłania sercowo-naczyniowe - implikacje kliniczne

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

GAZETA INFORMACYJNA. www.czasopisma.viamedica.pl/ki/ Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR

GAZETA INFORMACYJNA. www.czasopisma.viamedica.pl/ki/ Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR DWUMIESIĘCZNIK NR 3(9), ROK 2013 GAZETA INFORMACYJNA ISSN 1507 1502 W N U M E R Z E: Okiem konsultanta Głos Przewodniczącego Choroby strukturalne serca WCCI 2013 EuroPCR Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Bardziej szczegółowo

Sesja Kardiologiczna

Sesja Kardiologiczna Sesja Kardiologiczna Organizatorzy: Radosław Dębiec - rdebiec@op.pl- 600928707 Michał Kasprzak - mkacprzak@tlen.pl- 608446135 We wszelkich sprawach związanych z prezentacją pracy w tej sesji prosimy o

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji. Sekcji Niewydolności Serca PTK. Kraków, 11-12 czerwca 20115

Program Konferencji. Sekcji Niewydolności Serca PTK. Kraków, 11-12 czerwca 20115 Program Konferencji Sekcji Niewydolności Serca PTK Kraków, 11-12 czerwca 20115 11 czerwca (czwartek) 11 czerwca (czwartek) 15:30-17:00 Sesja 1 - Niewydolność serca w Europie i w Polsce AD 2015 Z. Kalarus

Bardziej szczegółowo

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku?

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Świat potrzebuje lepszej i bardziej przystępnej cenowo opieki medycznej. To właśnie dlatego tworzymy lepsze technologie

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Drogie Koleżanki i Koledzy, Drogie Koleżanki i Koledzy, Trafia do Was drugi tegoroczny numer Biuletynu Kardiologia Inwazyjna i mam nadzieję, że spora część z Was przeczyta go w atmosferze albo właśnie rozpoczynającego się lub bliskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AKTYWIZACJA

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AKTYWIZACJA Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AKTYWIZACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ wybrane problemy medyczne i kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące?

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące? Katarzyna Starzyk 1, Beata Wożakowska-Kapłon 1,2 ARTYKUŁ POGLĄDOWY 1 I Kliniczny Oddział Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 2 Wydział Nauk o

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the results of penetrating atherosclerotic ulcers surgical treatment

Evaluation of the results of penetrating atherosclerotic ulcers surgical treatment ORIGINAL PAPER Acta Angiol Vol. 19, No. 1 pp. 9 17 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1234 950X Evaluation of the results of penetrating atherosclerotic ulcers surgical treatment Ocena wyników chirurgicznego

Bardziej szczegółowo

Badanie kliniczne młodego sportowca punkt widzenia kardiologa sportowego Clinical examination of young athlete sports cardiologist s point of view

Badanie kliniczne młodego sportowca punkt widzenia kardiologa sportowego Clinical examination of young athlete sports cardiologist s point of view Zbigniew Krenc Pediatr Med Rodz 2012, 8 (2), p. 130-136 Badanie kliniczne młodego sportowca punkt widzenia kardiologa sportowego Clinical examination of young athlete sports cardiologist s point of view

Bardziej szczegółowo

DZ.1 Czy absolwenci AM w Białymstoku wiedzą już wszystko o nikotynizmie?

DZ.1 Czy absolwenci AM w Białymstoku wiedzą już wszystko o nikotynizmie? DZ.1 Czy absolwenci AM w Białymstoku wiedzą już wszystko o nikotynizmie? Have graduates of Medical University of Bialystok already known everything about nicotinism? Dorota Bielska 1, Emil Trofimiuk 2,

Bardziej szczegółowo