GUS GUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GUS1504130016 GUS1504130016"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 08 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW PODSEKRETARZ STANU ARTUR RADZIWIŁŁ GUS GUS PM /DYT/ Pan JANUSZ WITKOWSKI PREZES Główny Urząd Statystyczny W odpowiedzi na pismo Pana Prezesa z dnia 16 marca br. (znak: GP /2), dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Pbssp 2016) uprzejmie informuję poniżej. 1. Do projektu rozporządzenia uwag nie zgłaszam. 2. Przyjmuję, że zgodnie z zapisem w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), planowane wszystkie badania statystyczne, prowadzone zarówno przez GUS jak i inne jednostki, będą finansowane w ramach środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na dany rok w budżetach poszczególnych dysponentów. W związku ze zmianą metodologii liczenia i sposobu prezentacji kosztów badań wydaje się zasadne szersze zaprezentowanie (w OSR) kosztów badań GUS umożliwiających porównanie obecnie prezentowanych kosztów z publikowanymi kosztami badań w latach poprzednich. 3. Uwagi do projektowanych kart opisu badań ujętych w załączniku do rozporządzenia: X a. Badanie (025) Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe, do realizacji którego przekazywane są dane jednostkowe podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej: 1) należy wykreślić wyrażenie karta podatkowa jako źródło danych. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ut Świętokrzyska Warszawa i te l: +48 (22) e-maii:

2 opodatkowani w tej formie nie dokonują odliczeń z tytułu przekazanych darowizn oraz nie korzystają z instytucji 1% podatku należnego; 2) należy dokonać zmiany terminu z 1 lutego 2017 r. na 1 lutego 2018 r. udostępnienia danych o wnioskowanej przez podatników PIT kwoty 1% podatku należnego za rok 2016 na rzecz OPP w 2017 r. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych termin rozliczenia rocznego podatników PIT za rok 2016 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2017 r., a szczegółowe dane dostępne będą w 2018 r. b. Badanie Przepływy ludności związane z zatrudnieniem, chciałbym zwrócić uwagę na zapisy (tabela 8.0, Lp.l rubryka 8.2) dotyczące przekazywania z Ministerstwa Finansów danych jednostkowych, identyfikowalnych, podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Oczekuję, w ramach uzgodnień resortowych, jednoznacznego stanowiska Prezesa GIODO odnośnie do możliwości przekazywania przez Ministerstwo Finansów jednostkowych danych osobowych, na potrzeby ww. badania. Ponadto wymaga wyjaśnienia lub zdefiniowania zapis wskaźnik najwyższego przychodu z wynagrodzenia, zawarty w tabl. 8.2 Lp.l. c. Badanie Szkoły wyższe i ich finanse, pkt. 10. Terminy i form y udostępniania. Sformułowanie wstępne tablice wynikowe o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych dotyczące szkół publicznych i niepublicznych w zakresie środków z budżetu państwa - 10 maja 2017 r. (...) sugeruje, że dotyczy wyłącznie środków z budżetu państwa. W terminie tym powinny być publikowane wstępne dane dotyczące finansów uczelni publicznych: przychody, koszty, dotacje inwestycyjne, wydatki o charakterze majątkowym tj. dane zgodnie ze szczegółowością wynikającą z wzoru formularza F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. d. Badanie Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia. Zmiana zapisów (w porównaniu do lat ubiegłych) w tabl. 8.1 Lp.l i 2 budzi wątpliwości co do zakresu podmiotowego badania tj. do podmiotów przekazujących sprawozdanie MZ-03. Prosimy o wyjaśnienie czy: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (spzoz) podległe Ministrowi Obrony Narodowej (MON) i Ministrowi Spraw Wewnętrznych (MSW) będą przekazywać dane dotyczące swoich finansów na formularzu MZ-03 czy też jak dotychczas będą przekazywane w układzie rachunku zysków i strat, dane przekazywane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia do GUS w terminie do 10 marca 2017 r. (dane wstępne za 2016 r.) będą umożliwiały wyodrębnienie danych dotyczących finansów spzoz podległych MON i MSW. e. W związku z wejściem w życie z dniem 1 grudnia 2014 r. ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1161), w tym ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z późn. zm.) i wynikającą z tego koniecznością wydania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie 2

3 danych uzupełniających (Dz. U. poz. 1665) uległ zmianie m.in. zakres przedmiotowy gromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników danych, których źródłem były zgłoszenia identyfikacyjne/aktualizacyjne. Dotyczy to m.in. informacji nieobjętych nowymi wzorami zgłoszeń, tj.: rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej, wskazania przez podatnika, czy prowadzi samodzielnie dokumentację rachunkową i odpowiednio - identyfikatora podatkowego (NIP) biura rachunkowego lub innego podmiotu prowadzącego dokumentację w imieniu podatnika. W związku z powyższym, zgłaszam następujące uwagi do opisu badania: 1) badanie System Jednostek Statystycznych - operaty, pkt 8 (Źródła danych), wiersz -Lp.l (podmiotem przekazującym dane statystyczne jest tu Ministerstwo Finansów): tiret pierwsze - należy usunąć tekst: rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej, informacja, czy podatnik prowadzi samodzielnie dokumentację rachunkową, NIP biura rachunkowego lub innego podmiotu prowadzącego dokumentację w imieniu podatnika, ; tiret drugie - należy usunąć końcowy tekst: rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej, informacja, czy podatnik prowadzi samodzielnie dokumentację rachunkową, NIP biura rachunkowego lub innego podmiotu prowadzącego dokumentację w imieniu podatnika; ; pkt 8 (Źródła danych), wiersz - Lp.l, tiret drugie - tekst: adres rejestracyjny dla działalności gospodarczej należy zastąpić tekstem w brzmieniu: adres miejsca zamieszkania. Uzasadnienie - zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 2) ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o Centralnym Rejestrze Podmiotów- Krajowej Ewidencji Podatników (w mianowniku: Centralny Rejestr Podmiotów- Krajowa Ewidencja Podatników) należy tę nazwę stosować w odpowiednim przypadku (por. art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 171, poz. 1016). Dotyczyłoby to zmian w opisach badań w zakresie pkt 8. (Źródła danych): - w objaśnieniu i odpowiednio w tabelce w pkt 8, dla badań: , ; - tylko w objaśnieniu w pkt 8, dla badań: , , W badaniu Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych należy zmienić datę przesyłania przez MF danych dotyczących długu sektora instytucji rządowych i samorządowych ogółem i według podsektorów z 21 marca na 22 marca 2016 r., a w badaniu Kwartalny dług publiczny sektora instytucji rządowych samorządowych należy zmienić datę przesyłania przez Ministerstwo Finansów (MF) kwestionariusza dotyczącego długu sektora instytucji rządowych i samorządowych według podsektorów z 21 marca na 22 marca 2016 r. Opracowanie powyższych danych jest uzależnione od informacji otrzymywanych przez MF w ramach badania Należności, zobowiązania, poręczenia i gwarancje jednostek sektora finansów publicznych. Potrzebujemy przynajmniej jednego dania roboczego na opracowanie statystyk długu publicznego. Przy proponowanych zapisach ww. projektu MF

4 nie jest w stanie zagwarantować wywiązania się z obowiązków, które nakłada Program Badań. Ponadto wyjaśnienia wymaga zasadność przekazywania przez MF do GUS danych do badania , określonych w tabeli nr 8 w pkt 7. Dane obejmują: przychody i koszty, w tym kwoty przekazane do budżetu państwa, państwowych funduszy celowych Ministerstwa Skarbu Państwa oraz przychody i koszty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zauważyć należy, że na podstawie ww. badania, dane te mają być również przekazywane do GUS przez MF, zgodnie z Lp. 2 tabeli nr 8, w ujęciu nawet szerszym bo dotyczącym sprawozdań z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej, a nie tylko wybranych pozycji. W jednym i drugim przypadku forma przekazania danych jest ta sama, tj. na podstawie sprawozdań Rb, w formie elektronicznej. W związku ze zmianami przepisów rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 459) wprowadzającymi m. in. obowiązek sporządzania i przekazywania w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR sprawozdań Rb-35 z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej i sprawozdań Rb-40 z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej /instytucji gospodarki budżetowej/zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które dotychczas były przekazywane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej epuap, zgłaszam poniżej następujące uwagi w zakresie badań : (227) Państwowe fundusze celowe - w pkt 8 Źródła danych należy skreślić następujące wyrazy i systemu informacyjnego dotyczącego sprawozdań z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, a w tabeli w kolumnie 8.2 proponujemy następującą treść: Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR; dane zagregowane w formie tabelarycznej, rodzaje: przychodów, kosztów i innych obciążeń, należności i zobowiązania; w formie elektronicznej, (228) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych - w pkt 8 Źródła danych w drugim zdaniu należy skreślić wyrazy System informacyjny dotyczący sprawozdań z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej,, a w tabeli w kolumnie 8.2 Lp. 2 należy skreślić wyrazy system informacyjny dotyczący sprawozdań z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej,, (229) Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych - w pkt 8 Źródła danych w pierwszym zdaniu należy skreślić wyrazy System informacyjny dotyczący sprawozdań z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej,, a w tabeli w kolumnie 8.2 Lp. 1 należy skreślić wyrazy System informacyjny dotyczący sprawozdań z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej;. W badaniu Dochody i wydatki budżetu państwa, w pkt 8 Źródła danych w tabeli w kolumnie 8.3 Lp.2 proponujemy następującą treść: raz w miesiącu 15 dnia każdego miesiąca, a w przypadku gdy dzień ten przypada w dniu wolnym od pracy, w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu; z danymi za rok 2016 do 30 kwietnia 2017 r..

5 g. Badanie Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych, trwają uzgodnienia z Departamentem Rachunków Narodowych GUS zapisów karty badawczej. h. Badanie Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych. Tab. 8.3 Lp.l należy zmienić rok 2015 na rok i. Badanie Rachunki kwartalne. Proponuję rozważyć wyjaśnienie sformułowania: bezpośredni dostęp do danych z systemu (Tabl. 8.2 Lp. 14). Czy chodzi o dostęp do źródłowego systemu VIES? GUS otrzymuje wszystkie dane w formie elektronicznej. Zwracam uwagę, że dostęp do pracy w ww. systemie jest możliwy tylko po uzyskaniu odpowiednich uprawnień i tylko z lokalizacji wewnątrz resortu finansów. Jednocześnie wyjaśniam, że dane o wewnątrzwspólnotowych transakcjach w danym kwartale pochodzące z systemu VIES, które mają być dostarczone we wskazanych terminach będą odzwierciedlały stan na określony dzień (nierzadko są one korygowane później przez podatników). j. Badanie Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym. Zwracam uwagę na brak możliwości pozyskania danej dotyczącej roku urodzenia dzieci (tabl 8.2 Lp. 8). k. W ramach konsultacji z Departamentem Rachunków Narodowych GUS podjęto uzgodnienia dotyczące zapisów pkt. 10 Terminy i formy udostępnienia, w kartach badań i , umożliwiających otrzymanie szeregu danych do 23 marca na potrzeby opracowania aktualizacji Programu Konwergencji. Ponadto zwracam się do Pana Prezesa o możliwość rozszerzenia zakresu przedmiotowego w sprawozdaniach: F-01/s, F-02/dk, MZ-03 o pozycje dotyczące wydatków inwestycyjnych z zakresu nakładów na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz sposobu ich finansowania. Jednocześnie podmioty sporządzające ww. sprawozdania zwolnione byłyby z obowiązku sporządzania sprawozdania F-03 - sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych. { Janusz Cichoń 5

6

Ministerstwo Finansów Departament Prawny WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH dotyczący projektów rozporządzeń MINISTRA FINANSÓW

Ministerstwo Finansów Departament Prawny WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH dotyczący projektów rozporządzeń MINISTRA FINANSÓW Ministerstwo Finansów Departament Prawny WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH dotyczący projektów rozporządzeń MINISTRA FINANSÓW sporządzony zgodnie z art. 4 ustawy 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 128 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 128 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 128 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 385 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 17 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 385 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 17 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 385 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DZIAŁ I. Zasady finansów publicznych.

Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DZIAŁ I. Zasady finansów publicznych. Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 PROJEKT ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2781 Warszawa, 1 października 2014 r.

Druk nr 2781 Warszawa, 1 października 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-92-14 Druk nr 2781 Warszawa, 1 października 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2205 Warszawa, 6 marca 2014 r.

Druk nr 2205 Warszawa, 6 marca 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-11-14 Druk nr 2205 Warszawa, 6 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Podsektor instytucji rządowych na szczeblu centralnym

Podsektor instytucji rządowych na szczeblu centralnym Podsektor instytucji rządowych na szczeblu centralnym Do podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym należą jednostki budżetowe (budżet państwa), budżet środków europejskich, fundusze celowe,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2, z 2014

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 18 RZESZÓW 2011 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PODATKOWA NR 12

INFORMACJA PODATKOWA NR 12 MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 01-048 Warszawa, ul. Smocza 27 tel. 838-32-11, Fax 838-35-53 E- mail:mirip@pro.onet.pl. KSU INFORMACJA PODATKOWA NR 12 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2014 R. 1 WYNAGRODZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr6 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo