Część I. Wprowadzenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Część I. Wprowadzenie

2

3 Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak Rozdział I. Rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz operacji finansowych jednostek sektora finansów publicznych 1. Sprawozdawczość budżetowa Przedmiotem sprawozdawczości budżetowej jest dostarczanie danych liczbowych o wykonaniu planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikających z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Przy wypełnianiu sprawozdań stosuje się różne zasady, w zależności od tego, jakich składników majątkowych dotyczą, które mają następnie wpływ na ich ostateczny kształt. Różne zestawienia liczbowe wspierają zarządzanie finansami publicznymi. Sprawozdawczość budżetowa stanowi istotny element systemu kontroli przebiegu procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych. Sprawozdania powinny służyć optymalizacji zarządzania środkami publicznymi. Obowiązek sporządzania sprawozdań przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym przez JST, wynika z art. 41 ust. 2 FinPubU. Na tej podstawie MF wydało przepisy wykonawcze do ustawy, tj. SprBudżR oraz SprOperFinR. 2. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych Dane niezbędne (m.in. do obliczenia państwowego długu publicznego) są gromadzone i przetwarzane przez RIO na podstawie aktu wykonawczego do FinPubU, wydanego na podstawie art. 41 ust. 5 FinPubU. Zobowiązano te jednostki do przekazywania sprawoz3

4 Część I. Wprowadzenie dań zbiorczych do Prezesa GUS, a sprawozdań łącznych do MF. Prezes GUS na podstawie otrzymanych sprawozdań sporządza i przekazuje do MF sprawozdania zbiorcze według rodzaju danych jednostek, w terminie 56 dni od końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału roku budżetowego, natomiast sprawozdania za czwarty kwartał w terminie 84 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z tym że dane objęte sprawozdaniem Rb-Z część F lista jednostek sporządzających sprawozdania są sporządzane i przekazywane w terminie 105 dni od dnia zakończenia roku budżetowego. Z kolei sprawozdania dotyczące operacji finansowych Skarbu Państwa przekazywane są w terminie 40 dni od końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału roku budżetowego. Sprawozdania za czwarty kwartał w terminie 55 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z tym że dane objęte sprawozdaniem Rb-Z część F lista jednostek sporządzających sprawozdania są sporządzane i przekazywane w terminie 76 dni od dnia zakończenia roku budżetowego. 3. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z r. Ustawa z r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) wprowadziła od r. możliwość (nie jest to obowiązek) skorzystania z rozwiązania polegającego na wspólnej obsłudze m.in. rachunkowości i sprawozdawczości jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) w postaci tzw. centrum usług wspólnych (jednostek obsługujących). W związku z tym powstała konieczność nowelizacji SprBudżR dotycząca głównie obowiązków jakie spoczywają na kierowniku jednostki obsługującej w zakresie sporządzania sprawozdań. Zmiana SprBudżR weszła w życie r. (część zmian wchodzi w życie r. w odniesieniu do aplikantów sądowych i prokuratorskich wykazywanych w Rb-70) i ma zastosowanie do sprawozdań sporządzanych od I kwartału 2016 r. oraz sprawozdań miesięcznych za marzec Dodano nowe pojęcie kierownika jednostki obsługującej, którym jest kierownik tzw. centrum usług wspólnych, którego zobligowano do sporządzania odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych sprawozdań Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-50. Kierownicy po przejęciu obowiązków w zakresie sporządzania sprawozdań mają przekazywać sprawozdania jednostkowe z jednostek obsługiwanych oraz własne sprawozdanie jednostkowe do zarządu JST. W wyniku tego zmieniono tabelę z terminarzem przekazywania sprawozdań i uzupełniono ją w odpowiednich miejscach o jednostki obsługujące. Dodatkowe zmiany to: 1) doprecyzowano instrukcję sporządzania sprawozdania Rb-27S w zakresie kolumn należności i dochody otrzymane, w związku z rozbieżnościami w sposobie wykazywania należności zahipotekowanych; po zmianie w kolumnie należności wykazuje się również zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką, natomiast w dochodach otrzymanych wykazywać należy dochody pomniejszone o dokonane zwroty; 4

5 Rozdział I. Rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz... 2) określono, jak powinny być wykazane w poszczególnych kolumnach w sprawozdaniu Rb-27S dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe w podziale na wpływy z podatków i opłat i osobno z udziałów w podatkach, przy czym opisano dodatkowo, jak wypełniać kolumny w zakresie planu, dochodów otrzymanych i należności pozostałych do zapłaty; 3) doprecyzowano instrukcję sporządzania sprawozdania Rb-28S w zakresie kolumny Zobowiązania ogółem, w wyniku czego ustalono, że dane wykazuje się według stanu na koniec okresu sprawozdawczego (wcześniej było: niespłacone do końca okresu sprawozdawczego ); 4) doprecyzowano zapisy dotyczące kolumny Plan w sprawozdaniu Rb-28NWS, dopisano, że plan finansowy powinien być zgodny z danymi wykazanymi w kolumnie Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego sprawozdania Rb-28S na koniec roku budżetowego, w którym plan finansowy został przyjęty przez organ stanowiący JST; 5) doprecyzowano powiązania pomiędzy sprawozdaniami Rb-27S i Rb-27ZZ w zakresie 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ; dane w Rb-27ZZ w kolumnie potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego powinny być wykazywane w takiej samej wysokości w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) w 236, co stanowi problem związany ze sposobem planowania dochodów z zadań zleconych w sytuacji, gdy do realizowanego dochodu są dedykowane inne paragrafy; w części B sprawozdania Rb-27ZZ dotyczącej danych uzupełniających należności, zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami powinny być w takiej samej wysokości wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S; 6) przewodniczącemu zarządu JST dopisano obowiązek sporządzania sprawozdania Rb-30S; 7) ustalono, że w sprawozdaniach z wydatków strukturalnych nie uwzględnia się wydatków związanych z realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej ; 8) minister właściwy do spraw gospodarki został zastąpiony,,ministrem właściwym do spraw energii. P o d s t a w a p r a w n a: a r t. 4 1 u s t. 2 i 5 F i n P u b U. 5

6

7 Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak Rozdział II. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań Wszystkie sprawozdania sporządza się w sposób czytelny i trwały, natomiast podpisy na formularzu papierowym składa się odręcznie na każdym formularzu, w przeznaczonym do tego miejscu. Ponadto umieszcza się pieczątki imienne osób podpisujących sprawozdania. Sprawozdania sporządza się w liczbie egzemplarzy równej liczbie jednostek, do których mają być złożone, powiększonej o jeden egzemplarz, który ma być pozostawiony w aktach jednostki. Oryginał sprawozdania przekazywany jest jednostce uprawnionej do jego otrzymywania. Powyższe dotyczy sporządzania sprawozdań w formie papierowej. 1. Sprawozdawczość budżetowa Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej określa wzory, terminy oraz zasady sporządzania sprawozdań budżetowych. Sporządzane są one za okres miesiąca, kwartału, półrocza i roku. JST oraz ich jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania miesięczne, roczne oraz kwartalne. Miesięczne/roczne: 1) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, 2) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego. Kwartalne: 1) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST, 2) Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, 7

8 Część I. Wprowadzenie 3) Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, 4) Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, 5) Rb-34S sprawozdanie z wykonania planu wydatków na rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 FinPubU, 6) Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Roczne: 1) Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego, 2) Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu. Ponadto JST składają sprawozdania: 1) Rb-Z-PPP sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego, przekazywane w terminie miesiąca po zakończeniu kwartału na elektroniczną skrzynkę podawczą MF oraz do GUS; sprawozdanie Rb-Z-PPP sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym, który znajduje się na stronie internetowej MF w zakładce działalność Finanse Publiczne budżet państwa sprawozdawczość budżetowa; 2) Rb-WSa sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego, które wykazują wydatki zbiorcze, skonsolidowane obejmujące również wydatki przedstawione w sprawozdaniach jednostkowych przez: a) kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez JST (kierownicy samorządowych: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, podmiotów leczniczych albo SPZOZ, jak również kierownicy innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) oraz kierownicy jednostek obsługujących jednostkowe, b) przewodniczących zarządów JST na podstawie sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez kierowników jednostek wymienionych w lit. a i własnego sprawozdania jednostkowego skonsolidowane zbiorcze Okresy sprawozdawcze dla sprawozdawczości budżetowej Okresy sprawozdawcze dla sprawozdawczości budżetowej są następujące: 1) sprawozdania Rb-27S i Rb-28S sporządza się narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego, 2) sprawozdania urzędów skarbowych z wykonania dochodów gmin i udziałów JST w dochodach budżetu państwa sporządza się narastająco od początku roku do końca marca, czerwca i września oraz za rok, 3) sprawozdania Rb-27ZZ, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 sporządza się narastająco za kolejne kwartały roku budżetowego, 8

9 Rozdział II. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań 4) sprawozdanie Rb-28NWS sporządza się narastająco za I i II kwartał roku budżetowego, 5) sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-WSa i Rb-ST sporządza się za rok budżetowy. Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych, kierownicy jednostek obsługujących oraz naczelnicy urzędów skarbowych sporządzający sprawozdania są obowiązani do terminowego przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie budżetów JST zawarte są w załączniku nr 44 do SprBudżR. 2. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych z zakresu operacji finansowych określa wzory, terminy oraz zasady sporządzania sprawozdań z zakresu zobowiązań i należności, w szczególności państwowego długu publicznego, m.in. przez JST. Sprawozdania sporządzane są według stanu na koniec każdego kwartału lub roku budżetowego (w przypadku sprawozdań rocznych). Przewidziano jeden wspólny wzór formularzy dla poszczególnych sprawozdań, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej jednostek sektora finansów publicznych. Każda jednostka sektora finansów publicznych wypełnia tylko i wyłącznie te formularze i to w takim zakresie, w jakim może posiadać określone tytuły dłużne, należności lub aktywa finansowe. Jednostki samorządu terytorialnego i podległe im jednostki organizacyjne oraz samorządowe instytucje kultury, SPZOZ podległe JST i samorządowe osoby prawne sporządzają sprawozdania kwartalne i roczne. Kwartalne: 1) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, 2) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Ponadto JST bezpośrednio realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone JST odrębnymi ustawami wypełniają oraz przekazują do podmiotu przekazującego dotację i zlecającego zadanie kwartalne sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez JST zadań zleconych. Roczne: 1) Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, 2) Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej. 9

10 Część I. Wprowadzenie Ważne Jednostka nie musi sporządzać sprawozdań Rb-UZ lub Rb-UN, w przypadku gdy nie posiada zobowiązań lub należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach. Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN oraz Rb-ZN są sprawozdaniami wykorzystywanymi do celów statystycznych. Podstawą ich sporządzenia są: 1) ewidencja księgowa jednostki, 2) sprawozdania lub inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania lub należności. W przypadku należności z tytułu posiadanych przez jednostkę papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa, wykazywanych w sprawozdaniu Rb-N, należy zapewnić w urządzeniu księgowym możliwość ustalenia wartości nominalnej. Dane dotyczące tych aktywów finansowych w ewidencji księgowej figurują wg wyceny księgowej, ewentualnie rynkowej, natomiast w sprawozdaniu Rb-N należy podać wartość nominalną posiadanych dłużnych papierów wartościowych. Pamiętajmy, że sprawozdania statystyczne muszą mieć swoje źródło w ewidencji księgowej jednostki, w innym przypadku kierownik jednostki i główny księgowy, jeśli ma powierzenie obowiązków, mogą ponieść skutki odpowiedzialności karnej, o której mowa w StatPublU. Wynika to z art. 30 StatPublU, nakładającego na podmioty stosowanie w prowadzonej ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości standardów klasyfikacyjnych określonych w StatPublU Okresy sprawozdawcze dla sprawozdań w zakresie operacji finansowych Wszystkie sprawozdania z zakresu operacji finansowych mają za zadanie zaprezentować stan na koniec danego okresu sprawozdawczego, a nie przepływy w okresie sprawozdawczym. W związku z powyższym sprawozdania kwartalne Rb-Z, Rb-N oraz Rb-ZN przedstawiają stan zobowiązań, należności lub innych wybranych aktywów finansowych na koniec danego kwartału, natomiast sprawozdania roczne Rb-UZ i Rb-UN na koniec roku budżetowego. Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do przekazywania sprawozdań z zakresu operacji finansowych mają obowiązek przestrzegania terminów zapisanych w załącznikach nr 7 i 8 SprOperFinR. Terminowe przekazywanie sprawozdań umożliwi jednostkom nadrzędnym sporządzanie sprawozdań zbiorczych w obowiązujących terminach. P o d s t a w a p r a w n a: 10 D y s c y p F i n P u b U, a r t u s t. 1 F i n P u b U, S p r O p e r F i n R, a r t. 3 0 S t a t P u b l U.

11 Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak Rozdział III. Przekazywanie sprawozdań w formie elektronicznej 1. Sprawozdawczość budżetowa Przewodniczący zarządów JST przekazują do właściwych RIO w formie dokumentu elektronicznego sprawozdania Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, Rb-ST. Regionalne izby obrachunkowe przekazują dane z ww. sprawozdań, z wyłączeniem sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50, do MF w formie dokumentu elektronicznego. Kierownicy jednostek oraz kierownicy jednostek obsługujących przekazują do zarządu JST sprawozdania w formie określonej przez zarząd JST (może to być wyłącznie forma elektroniczna lub papierowa, lub też papierowa i elektroniczna). Sprawozdania podpisują główny księgowy (skarbnik) i kierownik jednostki (przewodniczący zarządu JST, kierownik jednostki obsługującej). Sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu PodpElektroU, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Takie możliwości przekazywania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej umożliwiają np. aplikacje i Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50, sporządzane przez zarządy JST dla dysponentów przekazujących dotacje, przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor, oraz do wiadomości do RIO. 11

12 Część I. Wprowadzenie 2. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych Sprawozdania z zakresu operacji finansowych Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN oraz Rb-ZN są sporządzane w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej. Dane ze sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej do jednostek nadrzędnych powinny być zgodne z danymi wykazywanymi w tych sprawozdaniach w formie dokumentu. Formularze sprawozdań w formie elektronicznej są dostępne na stronach internetowych MF pod adresem w zakładce Finanse Publiczne Dług Publiczny Sprawozdawczość. Zarządy JST korzystają z systemu informatycznego Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu PodpElektroU, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Przekazywanie sprawozdań za pomocą platformy epuap Zgodnie z SprOperFinR jednostki mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ) tylko wtedy, gdy zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym epuap, o którym mowa w InformPodPublU, i przekazane odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w InformPodPublU. Jednostki organizacyjne podległe JST mogą przekazywać sprawozdania jednostkowe wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym i przekazane z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez MF lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap, o których mowa w InformPodPublU, i przekazane odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą. Za pomocą platformy epuap nadal wysyłane jest do dysponenta sprawozdanie Rb-ZN. Sprawozdania jednostkowe jednostek podległych JST, instytucji kultury, samorządowych osób prawnych i SPZOZ-ów opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym można przesyłać do JST z wykorzystaniem platformy epuap. W takich przypadkach nie trzeba wysyłać wersji papierowej tych sprawozdań. Sprawozdania powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym przez kierownika jednostki oraz głównego księgowego. Każda JST oraz RIO posiada elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie epuap. 12

13 Rozdział III. Przekazywanie sprawozdań w formie elektronicznej 4. Postępowanie jednostek samorządu terytorialnego w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Nowe przepisy uregulowały sposób postępowania w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych i braku możliwości terminowego przesyłania sprawozdań. Regulacje te odnoszą się do sprawozdań przesyłanych z wykorzystaniem platformy epuap i systemu W przypadku błędnego funkcjonowania Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor, tożsame regulacje zawarto w WykBudżPaństwR14. Wynika z nich, że w przypadku braku możliwości terminowego przesyłania sprawozdań w sposób wskazany w SprOperFinR, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania te przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii. 5. Przekazywanie sprawozdań przez jednostki samorządu terytorialnego w formie dokumentu elektronicznego Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje pliki sprawozdań do RIO w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w BIP na stronie Ministerstwa Finansów Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 JST do dysponenta środków budżetu państwa przekazującego dotacje przekazuje w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji Struktury danych przekazywanych w tej aplikacji publikuje się w BIP Ministerstwa Finansów. 6. Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań 6.1. Sprawozdawczość budżetowa Do sporządzania i przekazywania sprawozdań składanych przez jednostki samorządowe w imieniu jednostki obowiązani są: 1) przewodniczący zarządów JST (wójt, burmistrz, prezydent, przewodniczący zarządu powiatu, województwa, związku komunalnego) Rb-27S, Rb-27ZZ, RbPDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, Rb-NDS, Rb-ST, 2) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych JST (np. kierownicy szkół, przedszkoli, ośrodków opieki społecznej, domów pomocy społecznej) Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-50, 3) kierownicy samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S, 13

14 Część I. Wprowadzenie 4) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych dysponujący wyodrębnionym rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 FinPubU Rb-34S, 5) kierownicy jednostek budżetowych realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Rb-28NWS, 6) kierownicy jednostek obsługujących, odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S, Rb Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych JST Sprawozdania z zakresu operacji finansowych, w imieniu jednostki, są sporządzane i przekazywane przez: 1) przewodniczących zarządów JST Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN, Rb-ZN, 2) kierowników jednostek organizacyjnych podległych JST, w tym kierowników samorządowych zakładów budżetowych Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-ZN, 3) kierowników jednostek w zakresie operacji finansowych pozostałych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN. P o d s t a w a p r a w n a: 14 a r t u s t. 1 F i n P u b U, I n f o r m P o d P u b l U, P o d p E l e k t r o U, S p r O p e r F i n R, W y k B u d ż P a ń s t w R 1 4.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz z dnia 31 marca 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 441 RO ZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r. Dz.U.2014.119 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r.) Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania budżetowe sporządzane są za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.

Sprawozdania budżetowe sporządzane są za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Sprawozdania budżetowe sporządzane są za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego stanowi końcowy etap generowania zbiorów informacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Rozdział I. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych Rozdział I. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych 1. Informacje ogólne Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych obejmuje przebieg procesów dotyczących finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zmiana formy przekazywania sprawozdań Zmiana wzorów sprawozdań oraz nowe wzory... 9

SPIS TREŚCI Zmiana formy przekazywania sprawozdań Zmiana wzorów sprawozdań oraz nowe wzory... 9 SPIS TREŚCI Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian 1. Najważniejsze zmiany w sprawozdawczości budżetowej zestawienie... 9 1.1. Zmiana formy przekazywania sprawozdań... 9 1.2. Zmiana wzorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. maj 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. maj 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ (Dz.U. z 2014 r. poz. 119; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 441) maj 2016 r. ISBN 978-83-7440-754-0 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1. Rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz operacji finansowych jednostek sektora finansów publicznych 1

1. Wprowadzenie. 1.1. Rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz operacji finansowych jednostek sektora finansów publicznych 1 1.1. Rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz operacji finansowych jednostek sektora finansów publicznych 1 y Sprawozdawczość budżetowa Przedmiotem sprawozdawczości budżetowej jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SAMORZADU

Bardziej szczegółowo

1. Zmiany związane z wprowadzeniem Centrów Usług Wspólnych

1. Zmiany związane z wprowadzeniem Centrów Usług Wspólnych JBK1062 NOTA AKTUALIZACYJNA do książki Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych Izabela Świderek Dnia 31 marca 2016 r. zostało opublikowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dziennik Ustaw Nr 20 1846 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych za 2015 r.

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych za 2015 r. Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych 1. Podstawy prawne Podstawowym aktem prawnym,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej TYTUŁ Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki: zmiany w przepisach: a) 8 ust. 2 i 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej, b) 2 ust. 1 pkt 1, 6 ust. 1 pkt 1, 31 ust. 1, 3 i 4 i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.7.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r

Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pszczółkach. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA RENATA NIEMIEC ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH ISBN 978-83-7440-634-5 Spis treści Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 1773 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 października 2014 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 1773 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 1773 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2010 r.) Dz.U.10.20.103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z dnia 8 lutego 2010 r.) Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Co zmieniło się w częstotliwości tych sprawozdań, które z nich zostały zlikwidowane?

Co zmieniło się w częstotliwości tych sprawozdań, które z nich zostały zlikwidowane? Co zmieniło się w częstotliwości tych sprawozdań, które z nich zostały zlikwidowane? W dniu 8 lutego 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Oświatowy PORADNIK. Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych. Nr 2 (77)/2016 RENATA NIEMIEC

Oświatowy PORADNIK. Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych.  Nr 2 (77)/2016 RENATA NIEMIEC MIESIĘCZNIK ISSN 2080 6116 NUMER INDEKSU 256927 luty 2016 Cena 53 zł (w tym 5% VAT) Nr 2 (77)/2016 PORADNIK Oświatowy www.po.infor.pl RENATA NIEMIEC Roczna sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

W dniu 8 lutego 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103).

W dniu 8 lutego 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103). Rozporządzenie, które publikujemy, weszło w życie 8 lutego 2010 r. W dniu 8 lutego 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103).

Bardziej szczegółowo

Zadań zleconych nie wykazujemy w Rb-27S... 1 Zaliczka alimentacyjna... 3 Zwrot świadczeń rodzinnych Powiązanie z Rb-27S...

Zadań zleconych nie wykazujemy w Rb-27S... 1 Zaliczka alimentacyjna... 3 Zwrot świadczeń rodzinnych Powiązanie z Rb-27S... Zadań zleconych nie wykazujemy w Rb-27S... 1 Zaliczka alimentacyjna... 3 Zwrot świadczeń rodzinnych... 10 Powiązanie z Rb-27S... 10 Całość należności przypisanej do zwrotu z tytułu zaliczki alimentacyjnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 109

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 109 Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 109 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 137/6/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarządzenie nr 137/6/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2016 r. Zarządzenie nr 137/6/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań jednostek organizacyjnych Miasta Lublin Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 MINISTER FINANSÓW ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 Szanowni Państwo W związku ze zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego wątpliwościami związanymi ze stosowaniem przepisów prawa, przedstawiam

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Sprawozdawczość budżetowa. Dz.U.2016.1015 t.j. z dnia 2016.07.12 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa Sprawozdawczość budżetowa Dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH Katedra Rachunkowości Istota sprawozdawczości Sprawozdawczość, niezależnie od jej zakresu i rodzaju, jest źródłem informacji gospodarczej. Zasady

Bardziej szczegółowo

w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego Rb-50.

w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego Rb-50. Wytyczne do sporządzania i przekazywania sprawozdań i informacji kwartalnych przez państwowe jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego: I. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego Załącznik nr 39 INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rozdział 1 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE STOSOWAĆ ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH I W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE STOSOWAĆ ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH I W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2015 Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE STOSOWAĆ ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH I W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Informacje o autorkach... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Informacje o autorkach... 13 Wykaz skrótów............................................................ 9 Wstęp.................................................................. 11 Informacje o autorkach.....................................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz rozporządzenie. z dnia 29 września 2015 r.

Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz rozporządzenie. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz. 1511 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Bardziej szczegółowo

Dział I. Postanowienia ogólne

Dział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115 /2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2016 r. Zasady obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Gmina Nur sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul. Drohiczyńska 2 07-322 NUR Numer

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2015. Burmistrza Opoczna. z dnia 12 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 46/2015. Burmistrza Opoczna. z dnia 12 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 46/2015 w sprawie: zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XVII XXI Część 1. Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz operacji finansowych jednostek sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2014r

Zarządzenie nr 29/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2014r Zarządzenie nr 29/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 grudnia 2014r w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 33 ust.1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 445 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 445 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 445 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Zarszyn oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 296/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 sierpnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 296/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 sierpnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 296/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie (zasad) sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suwałki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2. Rodzaje i wzory sprawozdań... 10. 3. Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań... 11

SPIS TREŚCI. 2. Rodzaje i wzory sprawozdań... 10. 3. Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań... 11 SPIS TREŚCI 1. Zmiany w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych informacje ogólne... 7 2. Rodzaje i wzory sprawozdań... 10 3. Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań... 11 4. Forma i terminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA. z uwzględnieniem zmian z kwietnia 2015 roku. Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA. z uwzględnieniem zmian z kwietnia 2015 roku. Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2015 z uwzględnieniem zmian z kwietnia 2015 roku Nowe wytyczne, aktualne procedury, przykłady wypełnionych formularzy Wskazówki, jak W PRAKTYCE STOSOWAĆ ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 459 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 459 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 459 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Manowo. Na podstawie art. 31 i

Bardziej szczegółowo

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont. 10 styczeń 2018r.

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont. 10 styczeń 2018r. Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont 10 styczeń 2018r. PROGRAM WEBINARIUM: I. Zmiany w zasadach rachunkowości 1. Wprowadzenie definicji jednostki nadrzędnej. 2. Zmiana w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

RIO.I Pan Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

RIO.I Pan Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2017.02.17

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 119 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 119 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 214 r. Poz. 119 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 214 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Strona 1 z 77 Stan prawny: 2007-05-10 zmiany: 2007-01-31 Dz.U.2007.14.88 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jednostki mają obowiązek sporządzić sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych.

Jednostki mają obowiązek sporządzić sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych. Jednostki mają obowiązek sporządzić sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych. Praktyka pokazuje, że wiele jednostek ma cały czas problemy z prawidłowym określeniem,

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W. z dnia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W. z dnia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej Projekt z dnia 23 grudnia 2013 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Urząd Gminy Ostróda sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości kładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

ZARZĄDZENIE NR 82/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu ZARZĄDZENIE NR 82/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE poleca e-book SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE PO ZMIANACH stan prawny czerwiec 2017 r. n Kompleksowe omówienie zmian n Odpowiedzi na trudne pytania n Aktualna, pełna treść rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA w Szczecinie. INSTRUKCJA wystawiania tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia przez wierzycieli spoza administracji podatkowej

IZBA SKARBOWA w Szczecinie. INSTRUKCJA wystawiania tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia przez wierzycieli spoza administracji podatkowej IZBA SKARBOWA w Szczecinie INSTRUKCJA wystawiania tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia przez wierzycieli spoza administracji podatkowej Wersja 1.2.0 Obowiązuje od: 01.04.2015 r. CEL INSTRUKCJI...

Bardziej szczegółowo

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 4F486847C9015ECB

Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYMBOLE. ogółem w tym: nadpłaty zaległości 4F486847C9015ECB MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Ostróda Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej 1 Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej Rachunkowość budżetowa jest specyficzną odmianą rachunkowości, bazuje na ogólnych zasadach rachunkowości, ale równocześnie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób ewidencjonować i w którym sprawozdaniu budżetowym wykazać ten zwrot?

W jaki sposób ewidencjonować i w którym sprawozdaniu budżetowym wykazać ten zwrot? W jaki sposób ewidencjonować i w którym sprawozdaniu budżetowym wykazać ten zwrot? Jak zaksięgować zwrot do gminy odsetek bankowych po likwidacji rachunku dochodów własnych? Czy muszę wykazać je tylko

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu finansami jednostki samorządu terytorialnego

Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu finansami jednostki samorządu terytorialnego Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu finansami jednostki samorządu terytorialnego Jarosław Sikora Starszy Informatyk Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dla PAŃSTWOWY ORGAN KONTROLI

Bardziej szczegółowo

GUS1504130016 GUS1504130016

GUS1504130016 GUS1504130016 Warszawa, dnia 08 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW PODSEKRETARZ STANU ARTUR RADZIWIŁŁ GUS1504130016 GUS1504130016 PM 10.620.6.2015/DYT/ Pan JANUSZ WITKOWSKI 122381.410698.257491

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 08/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 16.01.2006r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Rozdział1 Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział1 Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Zamieszczamy treść załącznika nr 34 do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Pozostałe załączniki do tego rozporządzenia znajdują się na stronie

Bardziej szczegółowo

6.1. Sprawozdawczość budżetowa...

6.1. Sprawozdawczość budżetowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XXI XXIII Część I. Wprowadzenie Rozdział I. Rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz operacji finansowych jednostek sektora finansów publicznych (Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2014 r. w j.s.t. w zakresie sprawozdawczości budżetowej j.s.t. i ich jednostek organizacyjnych

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2014 r. w j.s.t. w zakresie sprawozdawczości budżetowej j.s.t. i ich jednostek organizacyjnych Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2014 r. w j.s.t. w zakresie sprawozdawczości budżetowej j.s.t. i ich jednostek organizacyjnych Sprawozdawczość budżetowa jest to zestaw danych liczbowych sporządzony

Bardziej szczegółowo

AUGUSTÓW. MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

AUGUSTÓW. MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku E08B0B28AF6644E8 za okres od początku roku do

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Regimin z dnia 17.06.2009 r.

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Regimin z dnia 17.06.2009 r. Zarządzenie Nr 40/2009 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2015.12.07

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR A/224/10 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR A/224/10 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 października 2010 r. ZARZĄDZENIE NR A/224/10 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budŝetowych Rb WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd

Bardziej szczegółowo

Symbole woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. część

Symbole woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. część MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00 916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Symbole woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. część

Symbole woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. część MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00 916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych Numer identyfikacyjny REGON z realizacją

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 980 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) b) sprawozdanie zbiorcze

Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) b) sprawozdanie zbiorcze Ministerstwo Finansów, ul.świętokrzyska, 00-96 Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej Powiat Wąbrzeski Adres jednostki sprawozdawczej 87-00 Wąbrzeźno ul. Wolności 44 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BO BURMISTRZA OZIMKA. z dnia 7 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR BO BURMISTRZA OZIMKA. z dnia 7 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR BO.000.6.0 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 7 maja 0 r. w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym. Na podstawie art. ust. ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

NOWE WYTYCZNE, AKTUALNE PROCEDURY, PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY

NOWE WYTYCZNE, AKTUALNE PROCEDURY, PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2016 NOWE WYTYCZNE, AKTUALNE PROCEDURY, PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH FORMULARZY WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE SPORZĄDZAĆ SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ORAZ W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA w Szczecinie. INSTRUKCJA w sprawie sporządzania i przekazywania TW i ZZ przez wierzycieli z AP

IZBA SKARBOWA w Szczecinie. INSTRUKCJA w sprawie sporządzania i przekazywania TW i ZZ przez wierzycieli z AP IZBA SKARBOWA w Szczecinie INSTRUKCJA w sprawie sporządzania i przekazywania TW i ZZ przez wierzycieli z AP Wersja 1.2.0 Obowiązuje od: 01.04.2015 r. CEL INSTRUKCJI... 1 DOKUMENTY ZWIĄZANE... 1 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z dnia 19 marca 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z dnia 19 marca 2010 r.) Dz.U.10.43.247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z dnia 19 marca 2010 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.1. Sprawozdawczość budżetowa...

2.1. Sprawozdawczość budżetowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XVII XXI Część I. Wprowadzenie Rozdział I. Rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości budżetowej 3 Rozdział II. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań (Aleksandra Bieniaszewska,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Spis treści 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocy społecznej 1.1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej1.2.

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2012 r. Projekt z dnia 29 maja 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Radomsku ul.leszka Czarnego 22 Numer identyfikacyjny REGON 97-500 RADOMSKO 590648445 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

O zaliczeniu do kategorii wydatków strukturalnych nie decyduje paragraf tradycyjnej klasyfikacji budżetowej, tylko cel poniesienia wydatku.

O zaliczeniu do kategorii wydatków strukturalnych nie decyduje paragraf tradycyjnej klasyfikacji budżetowej, tylko cel poniesienia wydatku. O zaliczeniu do kategorii wydatków strukturalnych nie decyduje paragraf tradycyjnej klasyfikacji budżetowej, tylko cel poniesienia wydatku. Europejska polityka regionalna Podstawowym celem polityki regionalnej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Łódź, dnia 12 sierpnia 2010 r. Ryszard Paweł Krawczyk KR RIO.WA 0100/45/Ł/10-2 Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 kwietnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 kwietnia 2017r. ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2011 Burmistrza Miasta z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad /polityki/

Bardziej szczegółowo

1. Opracowanie budżetu JST, 2. Uchwalenie budżetu JST, 3. Wykonanie budżetu JST, 4. Sprawozdawczość i kontrola budżetu JST

1. Opracowanie budżetu JST, 2. Uchwalenie budżetu JST, 3. Wykonanie budżetu JST, 4. Sprawozdawczość i kontrola budżetu JST 1. Opracowanie budżetu JST, 2. Uchwalenie budżetu JST, 3. Wykonanie budżetu JST, 4. Sprawozdawczość i kontrola budżetu JST Opracowanie budżetu JST Podstawa opracowania budżetu JST: materiały planistyczne,

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska Kozłowo

Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska Kozłowo MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) 1 z 12 2015-02-16 11:45 Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 168 wersja obowiązująca od 2015-02-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów

Bardziej szczegółowo