PROGRAM PRODUKCJI 2007/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PRODUKCJI 2007/2008"

Transkrypt

1 PROGRAM PRODUKCJI 2007/2008

2 Wszelkie zmiany naszych produktów lub opakowaƒ (np. przepakowywanie, przeróbki, zmiana oznakowania) sà niedopuszczalne i naruszajà nasze zastrze one prawa do znaku handlowego. Tego typu modyfikacje mogà mieç negatywny wp yw na w aêciwoêci naszych produktów, prowadziç do ich uszkodzenia oraz do ewentualnych szkód w stosunku do osób trzecich, za które firma OSRAM nie mo e ponosiç adnej odpowiedzialnoêci. Wi cej informacji na temat naszych produktów znajdà Paƒstwo w internecie pod adresami: Zastrzega si mo liwoêç zmian technicznych i b dów.

3 OÊwietlenie ogólne arówki do ogólnych celów oêwietleniowych arówki halogenowe Âwietlówki kompaktowe Âwietlówki liniowe Lampy wy adowcze Promienniki specjalistyczne arówki wskaênikowe i sygnalizacyjne oraz arówki do sygnalizacji Êwietlnej Modu y LED OÊwietlenie motoryzacyjne arówki samochodowe Display/Optic Âwiat o w fotografii, filmie, telewizji, teatrze i optyce Stateczniki elektroniczne Stateczniki elektroniczne Oprawy oêwietleniowe Nowe pomys y dotyczàce oêwietlenia Etykietowanie energetyczne êróde Êwiat a stosowanych w gospodarstwie domowym Najwa niejsze poj cia z zakresu techniki Êwietlnej, przeglàd nazw i oznaczeƒ produktów, ILCOS, symbole w tabelach

4 Ujrzyj Êwiat w nowym Êwietle Od prawie 100 lat nazwa firmy OSRAM jest synonimem oêwietlenia najwy szej klasy. Marka OSRAM zosta a opatentowana w 1906 roku. W 1919 roku dosz o do po àczenia produkcji firm Siemens & Halske AG, Deutsche Gasglühlicht AG i AEG w zakresie wytwarzania arówek. By to moment szcz Êliwych narodzin firmy OSRAM GmbH. Dzisiaj jesteêmy jednym z dwóch wiodàcych producentów êróde Êwiat a na Êwiecie.

5 OSRAM na Êwiecie: 65 spó ek i punktów zbytu w 100 krajach 48 krajów posiadajàcych przedstawicielstwa na miejscu lub reprezentowanych przez OSRAM GmbH Monachium 49 zak adów produkcyjnych w 19 krajach Âwiat o jest yciem Poprzez wdra anie nowoczesnych technologii i rozwiàzaƒ firma OSRAM nieustannie stwarza nowe mo liwoêci w zakresie oêwietlenia: w biurze, halach przemys owych, na ulicach i w mieszkaniach. Âwiat o stanowi istotny element naszego codziennego ycia. Szeroki asortyment ró norodnych êróde Êwiat a i systemów oêwietleniowych firmy OSRAM stwarza podstawy do uniezale nienia si od Êwiat a dziennego, daje bezpieczeƒstwo i komfort, gwarantuje post p wiedzy i techniki oraz pozwala na oszcz dzanie Êwiatowych zasobów energii. OSRAM jest Paƒstwa partnerem Zaopatrujemy naszych klientów w blisko 150 krajach. Logistyka dystrybucji, z wysoko rozwini tym systemem realizacji zleceƒ, gwarantuje sprawny system dostarczania towarów firmy OSRAM na ca ym Êwiecie. Szybki post p techniczny warunkuje koniecznoêç ciàg ej aktualizacji fachowej wiedzy z dziedziny oêwietlenia. Dzi ki temu OSRAM staje si, dla swoich klientów, kompetentnym konsultantem w zakresie szeroko pojmowanej techniki oêwietleniowej. Plakietka kontrolna E Plakietka kontrolna E sta a si znakiem wysokiej jakoêci w bran y elektroinstalacyjnej. Firma OSRAM wspiera a od samego poczàtku rozwój systemu etykietek kontrolnych E. Etykietki te przynoszà bran y elektroinstalacyjnej nast pujàce korzyêci: otwierajà drog do fachowych kontaktów, wià à klientów poprzez wzmacnianie kompetencji, plakietki sà symbolem technicznie sprawnej instalacji elektrycznej. Informacyjny portal internetowy w zakresie techniki elektroinstalacyjnej Firma OSRAM jest jednym z siedmiu za o ycieli Voltimum, pierwszego informacyjnego portalu internetowego w zakresie techniki elektroinstalacyjnej, o zasi gu europejskim. Portal ten oferuje bie àce, fachowe informacje dla przedstawicieli bran y elektroinstalacyjnej. Pozwala on na rozszerzenie zakresu naszych Êwiadczeƒ dla klientów. Pod adresem znajdà fachowcy szeroki zakres informacji, pomocnych wskazówek i porad.

6 100 lat innowacji Osram W 2006 roku znak firmowy OSRAM obchodzi swoje setne urodziny. Jest to jedna z najbardziej znanych marek na Êwiecie i powszechnie kojarzy si ze Êwiat em. Któ by pomyêla 100 lat temu, e firma OSRAM stanie si wiodàcym, Êwiatowym producentem oêwietlenia? Ju od poczàtku swego istnienia firma OSRAM pracowa a nad opracowaniem najefektywniejszego oêwietlenia dla wszystkich dziedzin ycia Marka OSRAM zostaje zg oszona w Cesarskim Urz dzie Patentowym w Berlinie jako znak towarowy i 17 kwietnia 1906 roku zarejestrowana pod numerem arówka z arnikiem wykonanym z wolframu nowoêç, wprowadzona po raz pierwszy na rynek na poczàtku XX wieku przez spó k Auer. 1907

7 Po àczenie spó ki Auer, Siemens & Halsie AG i AEG w zakresie produkcji arówek oraz powstanie firmy OSRAM Werke GmbH, Berlin. Od 1978 roku firma Siemens AG jest jedynym udzia owcem spó ki OSRAM GmbH. jàcych w 19 krajach, ale wytwarzamy równie w asne maszyny i pó produkty. Wynalezienie i opatentowanie dla potrzeb kinematografii wysokociênieniowych lamp ksenonowych XBO. Otrzyma y one w 1983 roku Oscara z ràk Arnolda Schwarzenegera. Obecnie firma OSRAM jest równie wiodàcym producentem lamp kinowych /37 Dwuskr tkowe arówki reflektorowe BILUX umo liwi y uzyskanie, w motoryzacji, z jednego êród a Êwiat a zarówno Êwiate drogowych, jak i Êwiate mijania. Firma OSRAM jest obecnie wiodàcym na rynku producentem arówek i diod elektroluminescencyjnych stosowanych w przemyêle motoryzacyjnym. Wybudowano centralny zak ad produkcji arówek w Berlinie. Obecnie produkujemy nie tylko najnowoczeêniejsze êród a Êwiat a i diody LED w 49 zak adach dzia a- Otwarcie siedziby firmy OSRAM w Monachium. Cztery lata póêniej powsta w Monachium centralny oêrodek badawczo-rozwojowy. Obecnie prowadzone sà badania nad doskonaleniem êróde Êwiat a firmy OSRAM nie tylko w Monachium, ale równie w Regensburgu i Beverly (USA). 1965

8 1968 Wynalezienie i opatentowanie lamp meta- lówce kompaktowej. Rodzina produktów lohalogenkowych POWER-STAR HQI OSRAM DULUX umo liwia uzyskanie do du ej mocy, które w 1972 roku oêwietla y 80 % w stosunku do zwyk ych arówek stadion olimpijski w Monachium. Lampy oszcz dnoêci energii elektrycznej te zostanà zastosowane do oêwietlania podczas jej normalnej eksploatacji. obiektów sportowych podczas plano- Obecnie istniejà Êwietlówki kompaktowe wanych w 2008 roku igrzysk olimpijskich w preferowanym, przez wielu u ytkowni- w Chinach. ków, kszta cie arówki Dynamiczny rozwój uk adów elektronicz- SYLVANIA North American Lighting: 1993 nych pozwoli oszcz dzaç energi jedno- OSRAM staje si mi dzynarodowym kon- czeênie osiàgajàc wy szà jakoêç Êwiat a. cernem oêwietleniowym. W 1989 roku firma Wprowadzenie na rynek elektronicznych OSRAM zawiàza a, w Japonii, Joint Venture stateczników QUICKTRONIC rozpocz o z firmà Mitsubishi. Kolejnymi kamieniami seri ich sukcesów. Obecnie istniejà nawet milowymi w Êwiatowej ekspansji firmy inteligentne stateczniki elektroniczne takie, OSRAM by o uruchomienie produkcji jak np. QUICKTRONIC INTELLIGENT i zbytu w chiƒskim Foshan (1995) i cyfrowe systemy sterowania oêwietleniem. oraz przej cie rosyjskiego SVET (2004) WejÊcie w Êwiat pó przewodników. Obec nie nale àca w 100 % do firmy OSRAM spó ka Opto Semiconductors produkuje nie tylko diody elektroluminescencyjne (LED) i lasery, ale równie diody organiczne OLED. Pierwsza generacja cienkowarstwowych 2001 diod elektroluminescencyjnych InGaAIP. Jako pierwsi zastosowaliêmy elektroniczny Firma OSRAM jest wynalazcà technologii statecznik (SE) w energooszcz dnej Êwiet- cienkowarstwowej, której zawdzi czamy

9 2002 taki produkt jak, np. OSTAR êród o Êwiat a o du ej mocy, stosowane w rzutnikach i projektorach wielkoêci kartona papierosów. Tylko stosowanie najlepszych materia ów zapewnia wysokà jakoêç êróde Êwiat a. I tak, np. lampy POWERBALL zawdzi czajà swojà doskona à jakoêç Êwiat a opracowanym przez firm OSRAM materia om ceramicznym punktów Êwietlnych rozb ys o na 100-lecie marki OSRAM. arówka znajdujàca si na naszym znaku firmowym jest dzisiaj nie tylko uniwersalnym symbolem Êwiat a, ale równie nowych pomys ów. Wyra a nowoczesnoêç, post p oraz dà enie do tworzenia coraz bardziej zaawansowanych technologicznie, inteligentnych êróde Êwiat a W ramach trendu w kierunku miniaturyzacji skonstruowana zosta a przez firm OSRAM najmniejsza na Êwiecie niskonapi ciowa arówka halogenowa z odb yênikiem napylonym na powierzchni baƒki. Jej miniaturowe wymiary otwierajà mo liwoêci dla nowych zastosowaƒ.

10 Dà enie do tworzenia inteligentnych êróde Êwiat a Konsekwentna strategia rozwoju jest kluczem naszego sukcesu. Inwestujemy co roku oko o 5 % naszego obrotu w badania i rozwój coraz to doskonalszych produktów. Obok placówek badawczo-rozwojowych w Beverly (USA), Monachium i Regensburgu prowadzone sà prace nad rozwojem produktów we wszystkich regionach Êwiata. Opracowywanie wzornictwa naszych wyrobów odbywa si w Êcis ej wspó pracy z klientami.

11 Badanie jakoêci Êwiat a: Laboratoria firmy OSRAM sà wyposa one w najnowoczeêniejsze przyrzàdy analityczne. G ównà rol w rozwoju produktów z bran y oêwietleniowej odgrywa myêlenie przysz o- Êciowe. Nasze êród a Êwiat a opracowywane sà zawsze z odpowiednio dobranym statecznikiem elektronicznym. Elektronika pomaga nam tak wp ywaç na przebieg procesów zachodzàcych w êród ach Êwiat a, aby mog y one pracowaç wydajnie i nie wymaga y stosowania materia ów nieprzyjaznych dla Êrodowiska naturalnego. Dà enie do tworzenia ekologicznych systemów oêwietleniowych Poprzez udoskonalanie produktów pomagamy naszym klientom realizowaç ekologiczne systemy oêwietleniowe. Utylizacja nowoczesnych, nie zawierajàcych rt ci lamp, reflektorów samochodowych XENARC i lamp scenicznych alupar TM nie stwarza adnego zagro enia dla Êrodowiska naturalnego. Energooszcz dne lampy OSRAM DULUX pozwalajà zaoszcz dziç a do 80 % energii elektrycznej w stosunku do tradycyjnych arówek tej samej mocy. tym, na rozwoju opatentowanej przez nas technologii cienkowarstwowej, która umo liwia bezpoêrednià emisj Êwiat a generowanego w chipie. Systematyczne zarzàdzanie rozwojem Nasz centralny zespó zarzàdzania rozwojem ocenia systematycznie pomys y dotyczàce nowych produktów pod kàtem potrzeb klientów. Chodzi przy tym, zarówno o innowacje techniczne, jak i o nowe zastosowania, np. w rzutnikach, czy te o innowacje dotyczàce procesu produkcyjnego. W obszarze opto-pó przewodników pracujemy intensywnie nad tym, aby wydajne diody Êwietlne emitowa y przy ni szych kosztach eksploatacji jeszcze wi kszy strumieƒ Êwietlny. Koncentrujemy si przy Jak w samolocie odrzutowym: sensoryka podczerwieni LED pozwala na projekcj, na przedniej szybie samochodu, istotnych dla bezpieczeƒstwa informacji.

12 JakoÊç, która olêniewa Jednym z czynników sukcesu firmy OSRAM jest wysoka jakoêç produktów i wyrobów. Nasz System Zarzàdzania JakoÊcià okreêla zasady odnoênie jakoêci, które obowiàzujà we wszystkich naszych placówkach, na ca ym Êwiecie. W sk ad tych zasad wchodzà zarówno wymagania dotyczàce produktów, cz Êci i elementów, jak te wymagania stawiane procesom produkcyjnym, w zakresie ich optymalizacji i racjonalizacji. SprawnoÊç tego systemu potwierdzajà certyfikaty: ISO 9001, TS i

13 Dobre wyniki sà osiàgane dzi ki niezawodnej wspó pracy. Produkcja odbywa si wed ug ÊciÊle okreêlonych zasad. OSRAM produkuje dla firmy OSRAM Najwa niejszym dostawcà firmy OSRAM jest sam OSRAM. Zasadà naszego dzia ania jest samodzielne wykonywanie wielu Êrodków produkcyjnych, poczynajàc od wytwarzania pó produktów, poprzez opracowywanie metod produkcji, a po budow kompleksowych, sterowanych komputerowo linii produkcyjnych. Przede wszystkim dobro klienta Coroczne ankiety przeprowadzane wêród klientów sà dla nas najwa niejszym instrumentem umo liwiajàcym opracowywanie strategii ukierunkowanych na oczekiwania i potrzeby naszych klientów. Ankiety te pomagajà nam w ocenie podejmowanych przez nas dzia aƒ i Êrodków. Certyfikat ISO JakoÊç wymaga okreêlonego standardu i procedur. Opracowywanie i wykonywanie wszystkich produktów firmy OSRAM odbywa si zgodnie z certyfikatem ISO Bran a oêwietlenia pojazdów i wszystkie zak ady produkujàce dla tej bran y certyfikowane sà wed ug TS StworzyliÊmy równie szeroko zakrojony system ochrony Êrodowiska naturalnego wed ug zasad okreêlonych w certyfikacie ISO Orientacja na klientów Poprawa poprzez PDCA (Plan-Do-Check-Act) JakoÊç Ludzie Procesy Ochrona zasobów Zadowolenie klientów Koszty Terminy Wy sza wartoêç dla klientów

14 OSRAM dla Êrodowiska naturalnego Ochrona Êrodowiska naturalnego jest dla nas bardzo wa na i poczuwamy si za nie odpowiedzialni. Oszcz dnie gospodarujemy zasobami naturalnymi i unikamy powstawania zb dnych odpadów. Poprzez konstruowanie i produkowanie energooszcz dnych êróde Êwiat a i systemów oêwietleniowych przyczyniamy si, w szerokim zakresie, do ochrony Êrodowiska naturalnego. Has o przewodnie firmy OSRAM

15 Aktualne informacje na temat: Âwiat o i Êrodowisko naturalne znajdà Paƒstwo na naszej stronie internetowej pod: About us OSRAM and the environment Jako przedsi biorstwo o Êwiatowym zasi gu odpowiedzialni jesteêmy za spo eczno- Êci lokalne i za Êrodowisko naturalne. Poprzez opracowywanie i wdra anie energooszcz dnych produktów przyczyniamy si do zapobiegania zmianom klimatu. Dzia ania poczàwszy od konstruowania nowych produktów, a po odzyskiwanie materia ów ze zu ytych wyrobów, prowadzone sà z myêlà o ochronie Êrodowiska naturalnego. Aby osiàgnàç cele dotyczàce ochrony Êrodowiska, jakie stawia sobie firma OSRAM, stworzyliêmy system zarzàdzania ochronà Êrodowiska spe niajàcy wszyskie wymagania okreêlone w mi dzynarodowej normie Êrodowiskowej ISO System ten jasno okreêla zakresy odpowiedzialnoêci w dziedzinie jego ochrony. Wysokie standardy bezpieczeƒstwa i ochrony Êrodowiska wdra ane sà systematycznie we wszystkich naszych zak adach na ca ym Êwiecie. Decyduje bilans ekologiczny Nasze energooszcz dne produkty przynoszà wymierne korzyêci zarówno w zakresie ochrony Êrodowiska naturalnego, jak i oszcz dnoêci uzyskiwanych przez naszych klientów. Tylko w wyniku stosowania Êwietlówek energooszcz dnych mo liwe jest zredukowanie zu ycia energii elektrycznej a o 80 %. Dzi ki du ej trwa oêci, jedna Êwietlówka kompaktowa potrafi zastàpiç 15 arówek, a dodatkowo bilans ekologiczny jednej arówki energooszcz dnej wykazuje redukcj emisji dwutlenku w gla o pó tony. Oszcz dne systemy OSRAM stawia na rozwój êróde Êwiat a wykazujàcych szczególne zalety ekologiczne. Nasze innowacyjne produkty charakteryzujà si wysokà sprawnoêcià energetycznà, zarówno na etapie produkcji, jak i u ytkowania. Nale à do nich m. in. systemy oêwietleniowe z o one z lamp, elektronicznych stateczników jak i systemów sterowania oêwietleniem. Elektronika umo liwia nie tylko uzyskiwanie du ej trwa oêci, ale równie energooszcz dnej eksploatacji i Êwiat a o wysokiej jakoêci. 93 % odzysku zamiast 100 % odpadu Surowce odzyskane ze zu ytych êróde Êwiat a, produktów elektrycznych i elektronicznych mo na ponownie wykorzystywaç. Dzi ki temu chronimy Êrodowisko naturalne i zamykamy cykl obiegu materia owego. Dlatego w aênie nasze opakowania wykonywane sà g ównie z makulatury i przeznaczone sà do wielokrotnego u ytku.

16 Âwiat Êwiat a firmy OSRAM zawsze aktualny w internecie Ka dy mo e zobaczyç wi cej i dok adnie poznaç Êwiat firmy OSRAM dzi ki naszej stronie internetowej. Pod adresem znajdà Paƒstwo najnowsze informacje i nowinki ze Êwiata êród a Êwiat a z najbardziej aktualnymi informacjami i linkami. Ale to nie wszystko. OSRAM podaje na stronie internetowej liczne oferty skierowane zarówno do u ytkowników prywatnych, jak i do firm.

17 Wszystko o produktach firmy OSRAM Internet zapewnia ustawicznà aktualizacj katalogu produktów firmy OSRAM. W katalogu na stronach znajdziecie Paƒstwo komplet informacji na temat naszych produktów. Wysoki standard bezpieczeƒstwa oferowany przez myosram.com chroni dane przed dost pem osób nieupowa nionych. Ka dy u ytkownik mo e mieç, w zale noêci od zakresu kompetencji, indywidualne lub rozszerzone uprawnienia. Swoim partnerom handlowym oferujemy tak e mo liwoêç zawierania i realizacji transakcji on-line, za poêrednictwem Znajdziecie tam Paƒstwo równie obszerne informacje o produktach i us ugach firmy OSRAM, m.in. zdj cia i elektroniczny katalog produktów, nowoêci w asortymencie a tak e mo ecie Paƒstwo sprawdziç ceny i dost pnoêç wybranych êróde Êwiat a.

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. poradnik dla firm sektora turystycznego. Publikacja przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej

Czysta Turystyka. poradnik dla firm sektora turystycznego. Publikacja przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej Czysta Turystyka poradnik dla firm sektora turystycznego Publikacja przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej Redakcja: Ewa Figórska Zespó autorski: Jacek Chyla Ewa Figórska

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ Zielona ksi ga w sprawie racjonalizacji zu ycia energii Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu KOMISJA EUROPEJSKA Zdj cia: Komisja Europejska, Wärtsilä ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Centrum Targowe Norymberga imprezy z segmentu IT+Electronics Targi Norymberskie sà organizatorem ponad 120 mi dzynarodowych imprez targowych i kongresów w Norymberdze oraz w innych miejscach, na ró nych

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005 Ekonomia, etyka, ekologia Raport spo eczny/etyczny Êwiadczy o autentycznej przejrzystoêci firmy. Prezentowanie raportu wspomaga tworzenie klimatu etycznego

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Najnowsze rozwiàzania techniczne i oprogramowanie w dziedzinie modernizacji maszyn pomiarowych konferencja prasowa firmy Renishaw W lutym br. w Warszawie odby a si konferencja prasowa firmy Renishaw Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o kraju

1. Informacje ogólne o kraju Spis treêci: Przedmowa 2 1 Informacje ogólne o kraju 3 1.1 Podstawowe informacje 3 1.2 LudnoÊç, religia i j zyk w Hongkongu 3 1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 4 1.4 Polityka 4 1.5

Bardziej szczegółowo

TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGIA, LASERexpo 2014

TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGIA, LASERexpo 2014 TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGIA, LASERexpo 2014 Od 29 wrzeênia do 2 paêdziernika br. w halach Exposilesia w Sosnowcu odbywa y si kolejne edycje targów TOOLEX, WIRTOTECHNO- LOGIA i LASERexpo. W ramach po- àczonych

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Informatyka ma to, o co si prosi a

Informatyka ma to, o co si prosi a IT partnerem biznesu Informatyka ma to, o co si prosi a To mo e wyglàdaç na paradoks, e k opoty informatyki zacz y si dopiero wtedy, gdy osiàgn a ona to, czego chcia a od poczàtku. Informatyka mia a ambicj

Bardziej szczegółowo

JAKOÂCI BIULETYN. T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. e - m a i l : p o s t @ p l. t u v. c o m w w w. p l. t u v.

JAKOÂCI BIULETYN. T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. e - m a i l : p o s t @ p l. t u v. c o m w w w. p l. t u v. BIULETYN JAKOÂCI T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. 22005 (14) Systemy zarzàdzania w szkole Systemy zintegrowane Wyroby medyczne e - m a i l : p o s t @ p l. t u v. c o m w w w. p l.

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami Rozmowy o dobrym biznesie Spotkania z polskimi przedsi biorcami Warszawa 2006 Rozmowy o dobrym biznesie Pomys odawca projektu, mecenas spotkaƒ i publikacji: Telekomunikacja Polska S.A. (www.tp.pl) Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Od kontroli technicznej do zarzàdzania zrównowa onym rozwojem

Od kontroli technicznej do zarzàdzania zrównowa onym rozwojem Od kontroli technicznej do zarzàdzania zrównowa onym rozwojem JAN BAGI SKI Mo na uznaç, e rozwój systemów kontroli, zapewniania i zarzàdzania jakoêcià rozpoczà si z poczàtkiem rewolucji przemys owej w

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (87) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (87) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (87) 52010 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 4. W Warszawie odb dà si Mi dzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo