UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2011 r."

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia r. w sprawie zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice, na okres od 1 lutego 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku", opracowanych przez Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 zpóźn.zm.) i art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku Nr 123 poz.858 z późn.zm.) Rada Miasta Katowice uchwala 1. Zatwierdzić "Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice, na okres od 1 lutego 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku" przedstawione przez Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do przekazania niniejszej uchwały Katowickim Wodociągom Spółka Akcyjna. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 1

2 Uzasadnienie Miasto Katowice od roku 2002 realizuje Master plan, którego celem jest uporządkowanie gospodarki ściekowej miasta. Projekt obejmuje zadania na kwotę ok mln złotych. Realizacja projektu ma na celu wyposażenie do końca 2015 roku aglomeracji powyżej 15 tys. RLM ( RLM Równoważna Liczba Mieszkańców liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby) w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady Europejskiej 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Realizacja projektu pozwoli na sukcesywne eliminowanie w kolejnych latach podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz umorzenie już naliczonych opłat podwyższonych. Od 2009 roku opłaty są podwyższone do 500% opłaty podstawowej (opłata obciąża Katowickie Wodociągi S.A.) co powoduje o wiele wyższe skutki finansowe niż skutki realizacji inwestycji. Nie wyposażenie do końca 2015 roku w system kanalizacji zgodnej z przepisami unijnymi skutkowałoby dodatkowymi sankcjami finansowymi dla spółki Katowickie Wodociągi S.A. Inwestycje realizowane są w dwóch etapach: ETAP I obejmował przebudowę oczyszczalni ścieków Gigablok w dzielnicy Zawodzie i modernizację sieci kanalizacyjnej w centrum miasta( ul. Warszawska, Pawła, Wodna, Górnicza oraz wzdłuż rzeki Rawy). wartość inwestycji ok. 240 mln złotych Całość wytworzonego majątku została aportem przekazana do Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ETAP II realizowany przez KIWK Sp. z o.o. obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w pozostałej części miasta Katowice oraz modernizację kolejnych dwóch oczyszczalni ścieków w Panewnikach i Podlesiu wartość inwestycji 637 mln zł. Część Projektu o wartości 393 mln złotych, która spełniała wymogi konkursu ogłoszonego przez Ministra Środowiska została w listopadzie 2009 roku zgłoszona do dofinansowania z Funduszu Spójności. 1 października 2010 roku KIWK Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która przewiduje dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności w wysokości 191 mln zł., a zatem uwzględniając dofinansowanie z Funduszu Spójności, finansowanie zadań etapu II posiada następujący montaż finansowy : 146 mln zł środki własne KIWK 300 mln zł kredyt EBI 191 mln zł dofinansowanie z Funduszu Spójności ( Umowa z dnia r ) Beneficjent, sporządzając wniosek o dotację z Funduszu Spójności wykazał w Studium Wykonalności m. in., że zostanie spełniona zasada zanieczyszczający płaci, wg której opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków muszą w pełni pokryć koszty eksploatacyjne systemu wodno kanalizacyjnego. Na podstawie poprawnie sporządzonej projekcji sprawozdań finansowych (uwzględniającej m.in. w/w zasadę, poprawnie wyliczoną amortyzację, niezbędne przychody ustalone na postawie kosztów eksploatacyjnych w tym amortyzacji, wyliczone taryfy za wodę i ścieki w oparciu o właściwie ustalone przychody, poprawnie wyliczoną lukę finansową) badana jest wykonalność i trwałość finansowa projektu, prawidłowość oszacowania wysokości dotacji oraz finalnie przyznawana dotacja z UE. Konieczność uwzględnienia zasady zanieczyszczający płaci wynika z rozporządzeń unijnych. Na etapie Raportu Końcowego weryfikowane pod kątem m.in. odchyleń od pierwotnych założeń są prognozy finansowe zwłaszcza w zakresie kosztów operacyjnych, w tym amortyzacji i spodziewanych przychodów (system poboru opłat). Odchylenia te mogą mieć negatywny wpływ na akceptację raportu, a tym samym na akceptację wniosku o płatność końcową. W projekcji finansowej określony został próg dostępności cenowej, zgodnie z wytycznymi UE, na poziomie 3 % dochodu rozporządzalnego na mieszkańca. Na tej podstawie można zakładać, iż nie będzie konieczności podejmowania uchwał Rady Miasta zobowiązujących budżet miasta do dopłat dla wybranych grup odbiorców. Powyższe uwarunkowania mają bezpośredni wpływ na opracowanie nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wymaga zatwierdzenia w drodze uchwały Rady Miasta, taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, po uprzednim sprawdzeniu przez Prezydenta Miasta, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy ( art. 24 ust. 4 ustawy), oraz dokonaniu weryfikacji kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1 pod względem celowości ich ponoszenia. Strona 1

3 Wobec powyższego, opracowany przez Katowickie Wodociągi S.A. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice, na okres od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. został poddany szczegółowej analizie. Ponadto w Przedsiębiorstwie została przeprowadzona kontrola finansowa w zakresie weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług pod względem celowości ich ponoszenia. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne w terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia w życie taryf przedstawia prezydentowi miasta wniosek o ich zatwierdzenie. Przedmiotowy wniosek złożony został w Urzędzie Miasta Katowice w dniu 21 listopada 2011 r. tj. na 71 dni przed planowanym terminem wejścia w życie taryf, co jest zgodne z powołanym wyżej zapisem ustawowym. W trakcie analizy sprawdzono wniosek pod względem merytorycznym, stwierdzając jego zgodność z zapisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886). Zgodnie z 19 ww. Rozporządzenia, Katowickie Wodociągi S.A. przedłożyła we wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: 1) taryfy za wodę i ścieki, 2) uzasadnienie wniosku taryfowego. W uzasadnieniu do wniosku zamieszczono informacje dotyczące: zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia, standardów jakościowych usług oraz wpływ ustalonych taryf na ich poprawę, spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów, zmian warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf. Do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf dołączono: sprawozdanie finansowego za rok 2010, Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie miasta Katowice, na lata , informację o ilości i cenie zakupu wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., tabele A H, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Ponadto, Katowickie Wodociągi S.A. dołączył do uzasadnienia wniosku taryfowego dodatkowe tabele, niezbędne przy kalkulacji cen i stawek opłat, a także pomocne podczas weryfikowania przez Prezydenta Miasta Katowice kosztów pod względem celowości ich ponoszenia. Tabelami tymi są: Zestawienie wody nie sprzedanej w Mieście Katowice, Koszty całkowite zaopatrzenia w wodę, Koszty zaopatrzenia w wodę przyjęte do kalkulacji opłaty zmiennej, Kalkulacja opłaty abonamentowej oraz koszty opłaty abonamentowej, Alokacja niezbędnych przychodów rozliczonych stawką opłaty abonamentowej według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf, Liczba odbiorców Katowickich Wodociągów S.A., Koszty całkowite odprowadzania ścieków, Kalkulacja kapitałów własnych i wielkości zysku. We wniosku taryfowym, prawidłowo został przyjęty do kalkulacji rok obrachunkowy, który powinien obejmować 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających nie więcej niż o 2 miesiące dzień złożenia wniosku. Zgodnie z tą definicją Katowickie Wodociągi S.A. przyjęły okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf od 1 października 2010 r. do 30 września 2011 r. Do kalkulacji opłat za wodę i ścieki przyjęto gwarantowaną ceną trzyletnią w wysokości 1,91 zł/m³, która została wynegocjowana i obowiązywać będzie do 31 marca 2013 roku. Jako podstawę do obliczeń taryfikatora opłat za wodę i ścieki przyjęto cenę zakupu wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w wysokości: w okresie II/2012 r. I/2013 1,91 zł/m³ netto + 8% VAT, czyli 2,06 zł/m³ brutto. Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych, przyjęto podział odbiorców usług na grupy taryfowe. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy grupy odbiorców : Grupa 1 gospodarstwa domowe grupa odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele bytowe w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego. Strona 2

4 Grupa 2 przemysł grupa odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele przemysłowe i rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego. Grupa 3 pozostali odbiorcy (inne cele) grupa odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele specjalne (szkoły, szpitale, przedszkola, żłobki) rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego. W zakresie odprowadzania ścieków dokonano podziału na następujące grupy odbiorców: Grupa 1 gospodarstwa domowe grupa odbiorców w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych odprowadzających ścieki bytowe do sieci kanalizacyjnej rozliczane na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub różnicy wskazań wody pobranej i bezpowrotnie zużytej, która zostanie ustalona na podstawie dodatkowych wodomierzy zainstalowanych na koszt odbiorcy. Grupa 2 przemysł grupa odbiorców odprowadzających ścieki przemysłowe do sieci kanalizacyjnej rozliczane na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, lub różnicy wskazań wody pobranej i bezpowrotnie zużytej, która zostanie ustalona na podstawie dodatkowych wodomierzy zainstalowanych na koszt odbiorcy. Grupa 3 pozostali odbiorcy (inne cele) grupa odbiorców odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej rozliczane na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, lub różnicy wskazań wody pobranej i bezpowrotnie zużytej, która zostanie ustalona na podstawie dodatkowych wodomierzy zainstalowanych na koszt odbiorcy(szkoły, szpitale, przedszkola, żłobki). Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę, obowiązywać będzie taryfa dwuczłonowa składająca się z następujących składowych : a) ceny wyrażonej w zł za 1 m³ dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (cena jednakowa dla wszystkich grup odbiorców usług) b)stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę : w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynkach wielolokalowych, w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (stawka zróżnicowana), w rozliczeniach na podstawie wodomierza podlicznika, służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogródków w okresie od 15 kwietnia do 15 października.( nowa pozycja w Taryfie) W rozliczeniach za odprowadzane ścieki, dla wszystkich ww. grup odbiorców usług obowiązywać będzie taryfa jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków ustalonej na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. Proponowane wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę wynoszą : 1. cena za wodę: 4,77 zł/m³ netto + 8 %VAT tj. 5,15 zł/m³ brutto dla wszystkich grup odbiorców 2. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców: rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 11,24 zł/odbiorcę/m c + 8% VAT tj. 12,14zł/odbiorcę/m c brutto korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych 8,01 zł/odbiorcę/m c + 8% VAT tj. 8,65 zł/odbiorcę/m c brutto rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 7,09 zł/odbiorcę/m c + 8%VAT tj. 7,66 zł/odbiorcę/m c brutto rozliczanych na podstawie wodomierza podlicznika, służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogródków w okresie od 15 kwietnia do 15 października : 4,15 zł/odbiorcę/m c + 8% VAT tj. 4,48 zł/odbiorcę/m c brutto. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej zawiera koszty dotyczące odczytu wodomierza i rozliczenia z odbiorcą oraz koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych uwzględnia koszty odczytu wodomierza i rozliczenia należności za wodę. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody zawiera koszty rozliczenia i utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza podlicznika, służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogródków w okresie od 15 kwietnia do 15 października zawiera koszty rozliczenia i utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł na odbiorcę na miesiąc. Strona 3

5 Proponowana wysokość ceny za odprowadzanie ścieków to: 6,46 zł/m³ netto + 8% VAT tj. 6,98 zł/m³ brutto dla wszystkich grup odbiorców usług. Analizując taryfikator opłat stwierdzono wzrost ceny za wodę w porównaniu do taryf za rok 2010 o 3,7 %.( z 4,97 zł do 5,15 zł brutto) W porównaniu do stawek za rok 2010 stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców : rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej wzrosły o 2,3%, korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych wzrosły o 3,2%, rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody obniżyły się o 0,6%. rozliczanych na podstawie wodomierza podlicznika, służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogródków w okresie od 15 kwietnia do 15 października wzrosły o 7,5%. Opłata za ścieki w porównaniu do taryf za rok 2010 wzrosła o 14,1%. (z 6,11 zł do 6,98 zł brutto) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886), taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zostały opracowane w sposób zapewniający: uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków, łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat. Niezbędne przychody obliczono tak aby pokryły jedynie uzasadnione koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych, koszty związane z działalnością inwestycyjną oraz marżę zysku dla przedsiębiorstwa. Przy ustalaniu taryf na rok podstawę ich ustalania stanowiły dane ewidencji księgowej oraz następujące założenia: 1)stawka podatku dochodowego 19%, 2)średnioroczna inflacja w 2012 r. 2,3 % przyjęta na podstawie Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2012, 3)średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu 2,3 % przyjęty na podstawie Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2012, 4)średnioroczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 2,8% przyjęty w wysokości inflacji z Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2012, 5)obniżenie sprzedaży wody w roku obowiązywania taryf w stosunku do roku obrachunkowego o 0,8% 6)obniżenie planowanej, w roku obowiązywania taryf, ilości odprowadzanych ścieków w stosunku do roku obrachunkowego o 0,8%, 7)zmniejszenie ilości wody niesprzedanej do poziomu 21,0 %, 8)rezerwy na należności nieregularne na podstawie danych księgowych w wysokości: dla wody 722,3 tys. zł, dla ścieków 955,5 tys. zł, 9)wielkość amortyzacji według danych księgowych przyjęta w wysokości 8.813,3 tys. zł, 10)wzrost czynszu dzierżawnego do wysokości ,7 tys. zł/rok (łącznie z podatkiem od nieruchomości) z tytułu użytkowania urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych, będących własnością miasta Katowice i Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 11)opłata za szczególne korzystanie ze środowiska przez wprowadzanie ścieków do wód, na terenie miasta Katowice 9.848,5 tys. zł.opłata za szczególne korzystanie ze środowiska uwzględnia wzrost o 500 % opłaty podwyższonej oraz 2% towy wzrost opłaty związany ze wzrostem stawek jednostkowych i wzrostem ładunku, 12)wzrost kosztów energii elektrycznej o 2,8%, 13)marża zysku wyliczona jako 1% od wartości kapitałów własnych przedsiębiorstwa, ustalonych na podstawie danych księgowych, 14)koszty całkowite zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obejmujące koszty bezpośrednie i pośrednie, 15)koszty stanowiące podstawę kalkulacji opłaty zmiennej, 16)opłata abonamentowa skalkulowana na podstawie kosztów rozliczenia należności za wodę, kosztów odczytu wodomierzy oraz kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, 17)koszty związane z przekierowaniem ścieków na oczyszczalnię Radocha w wyniku likwidacji oczyszczalni Janów 1.404,2 tys.zł 18)wzrost kosztów związanych z eksploatacją oczyszczalni Gigablok w stosunku do roku obrachunkowego o 2.425,2 tys.zł, w tym : Strona 4

6 materiały wzrost o 544,8 tys.zł, pozostałe usługi wzrost o 1.011,8 tys.zł, energia wzrost o 464,4 tys.zł, transport i składowanie odpadów wzrost o 404,2 tys.zł 19)koszty związane z odprowadzaniem ścieków z terenu zachodniej części dzielnicy Załęże i 1000 lecie Górne w Katowicach do oczyszczalni ścieków Klimzowiec w wysokości 2.329,3 tys.zł (cena wskaźnikowa odprowadzania ścieków do oczyszczalni Klimzowiec 7,48 zł/m³ netto) 20)koszty związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków od odbiorców Huty Metali Nieżelaznych Katowice Szopienice na oczyszczalnię Silesia Eko Tech w wysokości 82,1 tys. zł. 21)odsetki od kredytu oraz wartość rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji w wysokości 159,9 tys.zł (pożyczka udzielona z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą : Wymiana azbestocementowej sieci wodociągowej w ulicach Kokociniec, Tyskiej i Łętowskiego w Katowicach) 22)koszty zadań remontowych i inwestycyjnych w roku obowiązywania nowych taryf przyjęto w wysokości ujętej w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie miasta Katowice, na lata Powyższe koszty kształtują się następująco: I. Zadania inwestycyjne w okresie obowiązywania taryf: a) działalność wodociągowa ,7 tys. zł, b) działalność kanalizacyjna ,3 tys. zł, Razem : ,0 tys.zł II. Zadania remontowe: a) działalność wodociągowa 4.030,0 tys. zł, b) działalność kanalizacyjna 5.785,0 tys. zł.,w tym przyjęta do taryfy 3.285,0 tys.zł. Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od 1 lutego 2012r. do 31 stycznia 2013 r. opracowany przez Katowickie Wodociągi S.A. został poddany szczegółowej analizie pod katem zgodności z przepisami prawa. Złożony przez Katowickie Wodociągi S.A. Taryfy(...) sporządzone zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ponadto, przeprowadzona w Katowickich Wodociągach S.A. kontrola finansowa nie wykazała nieprawidłowości. Mając na względzie wyniki analizy przygotowanych Taryf(...) i kontroli finansowej w Spółce, Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem Nr./2011 z dnia roku stwierdził, że Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice, na okres od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r., przedstawione przez Katowickie Wodociągi S.A., opracowane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i zweryfikował pozytywnie koszty, pod względem celowości ich ponoszenia. Uwzględniając opinię Prezydenta Miasta Katowice, Rada Miasta Katowice, realizując przyznane przepisami prawa kompetencje, ma podstawy do zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice, na okres od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r., przedstawionych przez Katowickie Wodociągi S.A. Strona 5

7 Załączniki binarne Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 23 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI Informacja o wynikach kontroli PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym Raport UOKiK Listopad 2011 2 Spis treści Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie... 6 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne 401/XLII/2006 Uchwała Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie : - Art.40 ust.1, Art.41 ust.1 i Art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 luty 2006r.

z dnia 21 luty 2006r. UCHWAŁA NR XXXVII / 228 / 06 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 21 luty 2006r. W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce. Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r.

UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia... czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r.

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA z dnia 8 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu:

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY 1. Cel programu Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo